Skip to main content

Full text of "The Sicilian expedition : being books VI and VII of Thucydides"

See other formats


ΡΑ 30 

Τ4?!ΚΓ ΪΗΕ 

3Ι0ΙΕΙΑΝ ΕΧΡΕΒΙΤΙΟΝ 

ΒΚΙΝΟ 

ΒΟΟΚ8 VI. ΑΝϋ VII. ΟΕ ΤΗϋΟΥϋΙΟΕδ, 
ΨΙΤ Η ΝΟΤΕ 8. ΚΕν. ΡΕΚΟΐνΑΙ, ΓΚ08Τ, 8αϋ. 

Ι.ΑΤΕ ΡΚΙΧΟν ΟΡ 8Τ ίΟΗΝΐ ΟΟΙΑΚΟΕ. ΟΑΜΒΒΙΙΜΙΚ. ΜΑΟΜΙΙ,Ι,ΑΝ ΑΝϋ 00., Ι,ιμιτεο 

ΝΒ^ΓΥΟΕΚ: ΤΗΕ ΗΛΟΗΙΙ.ΙΛΧ «ΗίΡΑΧΥ 

1901 Γ 4ζιΚΓ Ρϊηί Εάίίΐοη (Οτονιη 8νο.) 1854. 

Νηυ Εάίίΐοη {Ροαρ. 8νο.) 1867. 

Κ,ρήηϋά ι8 7 ο, 1875. ι»77. ^79. «**. ι88 *' 

χ88 4 , ι88 5 , ι88 7 , ι888, 1889, ι8 9 ι, 

1894» ι 8 9 6 » Γ 9 οτ • 

Ι - 5 Ίί». ΡΚΕΓΑΟΕ. 

Τηι8 1)θο1ί Ϊ8 & Γβρπηΐ ο£ 1117 ' Τηι^ώάβδ, 
Ιιοοίε νΐ, ' ^ίΛ Ιΐιβ &<1(ϋ1ϊοη οί οοοίί νπ οί Ιηβ 
δαπιβ αυΙΙιοΓΒ ΗίδΙο^• ΤΙιθ τυογΙς; 1213,7 *° 80111Θ 
οχίθηΐ; οβ Γθ^Β,ΓίΙβά 35 οοηιρίβί,θ ίη ΐΐδβΐί, ίοΓ ίηβ 
δΐοϊΐϊαη βχρθ(ϋϋοη, οΐβδοποθίΐ 1>7 Τιιαονάΐάθδ ϊη 
Ιΐιβδβ Ιτνο οοοίίδ, ίδ 3ΐι βρίδοάβ οί ίΐιβ Ρθίοροη- 
ηθδΐΛη \ναΓ, βηΐΐΓβ ίη ΐΐ9β1£ 

ΤΙιοδβ \νΐιο 3Γβ βη^3§β(1 ίη Οΐ&δδίσβΐ Ιυίίϊοη ατβ 
ίίλναιβ ηο•*ν άϋΉοιιΙΐ, Ίί ίδ ίο ίοπη ε ηαοίΐ; οί" αο- 
βαηΐβ ΐΓαηδΐ3ΐίοη. Ιη ίΐιβ £Γ63ί πιαδδ οί οοη- 
δίπιιη» οηβ Ηδίβηδ Ιο ίη οηβ'δ (Ιαίΐγ οοοιιρ»ϋίοη, 
οοπιροηηά νβΓΟδ άλνπκΐΐβ οβ" ϊηίο βίπιρίβ, Ιεηδβδ 3χβ 
νβτγ ηιηοη αΐΐΐ^θ, οοηνβηΐβηΐ; 3ΐταιι§βηΐΘΐιί5 αοοηί 
ίΐιβ ραΓΐϊοΙβδ 3χβ βηΙβΓβά ΐηΐο, βΐΐηθΓ \>γ ηΐ3Μη§ 
Ιΐιβπι 8.11 8Ϊ^ηίί7 ' ίπάββά/ ογ δίπιρίβι- δίΐΗ, 07 Ιθαν- 
ιη£ ίηβιη αΐΐ οπί, 35 ηο£ τ\Όΐΐη ίηβ ΙγοιιοΙθ οί ηοίίοβ. 
λΥηαΐ, ίηΐβΐΐβοίηαΐ βηά ϊβ §3Ϊηβά 07 δηοη δϋρβηοοΐ 
ίΐΐΐβιηρίβ, ίί 18 ηοί Θ387 *ο 837. Ιί £ηβ δίιιο^ ο£ α 
01333Ϊ031 Ι3η^ιΐ3§β 18 ίο ίπιρίΌνβ ίηο πιβηίβΐ ρΟΛΥΘΓδ, 
α ηΐΘΓβ Ιοοδθ Ιίηολνίβϋ^β οί α ίο>ν \νοιτίδ ογ ίοπιΐδ οί 


η ΡΕΕΡΛΟΕ. 

βχρΓβδδίοη οίΐη οβ ο£ Ιίίίΐβ οβηβηί. Τΐιβ 1αη§η&£θ 
ηιιΐδί οθ Γβίΐά οαΓβίυΙΙγ αικί αοουΓαίβΙγ, \νίίη άαο 
ηοίίοβ οί αΐΐ ηιίηυίβ βηαάβδ οί ηιβ£ΐηίη£. Το 
Ιιβίρ ίηίδ, ίο οοηίπουίβ ίο &οο\ιτ&ογ οί ίΓαηδ- 
Ιαίίοη, αηά 80 άο δοηΐθίηίη» ίοτν&τάβ Ιαγίη^• η 
^οοά ίουηάαίίοη ίοΓ ίιιίιΐΓβ δοήοΐ&χδηίρ ίο Γβδί 
οη, η&δ οββη ηιγ αίπι ίη ίΐιίδ \νοΓΐ:. Τΐιΐβ βάί- 
ίίοη Ϊ8 ηΐΣΐ,ίηΙγ α ^Γ&,ηιπι&,ίίο&,Ι οηο. Αίίβηίίοη 18 
οαΐΐβά ίο ίΐιβ ίοΓοβ οί οοιηρουηά νοΓΟδ, αηά ίηβ 
βχαβί ηιβαηίη§ οί ίηβ να.που.8 ίβηββδ βηιρίογβά; οί 
οουΓδβ ίΐιβ ηοίβδ εΐΓθ ηοί βηίΐΓβΙγ οί ίηίδ Ιε,ΐιιά, 1>πί 
ίηβ^ &.ΓΘ ιπειίηΐγ εηοΐι. Α ίπβηάΐγ βπίίο οί ίηβ 
βΓδί βάίίίοη (Ι ίΐιίηΐί ίη ίηβ Ψβ8ίτηίη8ΐβν Εβνίβιυ) 
οϋδβΓνβά ίηαί ηιαπν οί ίΐιβ §Γ3,ιηηΐ3,ίίθ£ΐ1 Γβηα&τΐίδ 
εΐΓβ ίουηά ίη ίηβ £ΓαηιιηεΐΓ8. Οί οουΓδβ ίηβ^ αχβ, 
ουί ίΐιβη πιαη^ Ιβ&τηβΓδ \νί11 Γβαά α ε οίο ίη ίηβ 
οοοίζ ίηβγ £ΐΓβ οιΐδ^• ιιροη, Λνηο \νυα1ά ηοί ΓβίβΓ ίο 
ά, ^Γβ,ιηηιείΓ, ίΓοηι ίηάοίβηββ, ογ ή-οιη ηοί 1ίηοΛνίη§ 
θχαοί^ ννη&,ί ίο Ιοοίί ίοΓ, ογ \νηβΓβ ίο Ιοοίί ίοΓ ίΐ. 
Ι 8βηά ίοΓίη ίηίδ βηΙα,Γ^βά βάίίίοη οη ίίβ δββοηά 
νογ&§β, ηοί λνίίηοηί ηορβ ίηαί ίί τ&Ά,γ άο δοπιβ- 
ίηίη£ ίο-νν&χάδ ηβ1ρίη§ ίίδ ΓβαάβΓδ οη ίΐιο νο,γ ίο α 
Π10ΓΘ Β,ΟΟηΓΕίθ Ο,ΟΟυείίηί&ηΟβ λνίίη 8, £Γβαί \η•ίίθΐ•, 
αηά ίηβ ηοοίβ 1α秕πα§β ίη \νηίβη ηβ -ννι-οίβ. ΡΕΚΟΙΥΑΙ, ΡΚ08Τ. Βκιοητοκ, 

^ι^η€, 1867. ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. ΤΗΕ 8ΙΟΙΙΛΑΝ ΕΧΡΕΟΙΤΙΟΝ. 

Τηε βχροοϋίίοη 3»8ΪηδΙ δίοϋγ πηοΙβΓί&Ιϊβη Ιογ ύιβ 
Αίηβηί&ιΐδ ίη ίηβ ο1θδΐη§ ^β&Γβ ο£ Λβ Ρβίοροηηβδΐαη 
νν, ίοπηδ οηβ ο£ ίΗβ πιοβί 8ίΓΐ1ίίη§ βρϊδοθβδ ο£ 
Αηοίβηί; Ηϊδίοι-^. 1ί ίδ άβδοηοβοί ον ίηβ &Γ6Η.1; Ηΐδ- 
Ιοή&η ντίίΐι πΐίΐίοηΐβδδ ρο-ννβΓ. Αϊ; ίΐιβ οίοδβ οί" Ιΐιβ 
Β&ΐτ&ϋνβ Τηιιο^άίοΐβδ Π137 \νβ11 ηεινβ ί1ιοιι§ηΙ ίΥιβ,ϊ ηΐδ 
ριίΓροδβ νναδ ίΐοοοιηρίίδΐιβθ, Ηΐδ £03,1 \νοη, ί1ι»ΐ; ΐη ΐπιΐη 
& κτήμα ες αει μάλλον η αγωνισ/χα €5 το παραχρήμα 
άκονζιν \&γ οθ£ογθ Ιιίπι. Βα£ ΐΗβ βνβηίβ Λβπίδβίνβδ οί" 
Ιΐΐ6 βχρβάϊίίοη νβΓβ οί ιιηαδίιβΐ ίηιροΓί&ηοβ, 3,ηά ν&δί; 
Γβδίιΐίδ λνβΓβ δίή^βοί οιι ΐΐιβ ίβδίιβ. Ιΐ -νν&δ & ο1ηιιη& ο£ 
ίι-Λ^ίο ίηί«Γβδί;: ίηβ οατίίΐΐη τοδβ οη βοηβιηβδ οί οοη- 
α,ιιβδίδ &η<1 νΐδίοιίδ οί" αη βΓαρίτβ οβγοηά Λβ 8633 : ϋ 
£β11 οη & οίΐ.ν ννβίΐΐίβηθίΐ αικί οπίδηβά οβνοηαΐ ΓβοονβΓγ. 

δϊοΐΐγ λναβ οοΐοηίζβίΐ \>γ Οτβθΐε δβΜΐβΓδ &ϊ »η θατΙυ 
ώιΐβ ; ΗβΠβηίο ίοτκτηδ &οοτιηο1βίΙ &1οη§ ϊίβ οο&»ίδ. Τηβδβ 
1ι&(1 οββα ηιαΐηΐν αικΙβΓ ίαβ πιΐβ ο£ (Ιβδροίδ, Ιηι£ οα ίΐιβ 
θχριιΐδΐοη ο£ ίηβ άγη»δ1;γ ο£ Οβίο ίϊοιη β^ΠΗΠΗη — 
ίηβ ηιοδί; ΐπιροΓί^ηί; οϋγ ο£ δϊοίΐγ — ίΐιβ <;γΓ3,ηίδ \νβΓβ 
§βηβΓαΙ1ν (ϋδρ1&οβ(1 £ι•οιη ρονβι•, ειηΙ οοηδϋϋιΐίοη&ΐ 
§ονβΓηπιβηίδ βδίαοϋδηβά. ΒαΙ ίΐιβ οπαπ^β λυ33 ηοί 
οββοίοά λνίίΗοαϋ ξτββ,ί οοιηπιούοη. Τηβ οΜ άβδροίδ 
Κέΐά 1}ίΐϊΐΪ3ΐιβ€ΐ ηιαηγ ο£ ΛβΐΓ οϊϋζβηθ, £ΐνβη 1&ηάδ ίο 
ίΐιβΐι• αητοβΏ&Ηββ, &η<] ίι•αηδρ1;ΐηίβ(Ι τνηοΐβ οοάίββ οί νϋί ίΝταουυοτίϋΛ'. 

δβίίΐβΐ'δ'. Μαηγ οί' ίΐιβδβ αιΤΗ,η^βιηβηΙδ ννβΓβ Γβν6Γ8β<.1 
οη ΐΐΐθ βχρηίδίοη οί ίηβ (Ιβδροΐδ, οηί ΒβνβΓβ οοηνηΐδίοηδ 
βηδη βά, &ηά! ίΐιβ οίίίββ τνβΓβ ΐη &η ηηββίίΐβά οοηάίίίοη, 
νίίΐι 1ιβΐ6ΐΌ§βη6οη9 ρορηί&ίίοηδ*. — Τΐιβδβ οοηνπίβίοηβ 
δηυδίείβοί, αηά ίΐιβ Οτββίί ίονηβ ίηοιββδβά ΐη Λνβ&ΐίΐα 
β,ηά ρο\νβΓ. Οί' ΐΐιβδβ, βγναοηββ &ηά Α^π^βηίηηι νβΓβ 
ίΐιβ ίννο ίοι-βηιοδί. Οη ά. α,ιιαιτβΐ &ΓΪ8Ϊη£ οβίννββη ίηβιη, 
δγΓαοηδβ \νϋ8 νίοίοποιίδ, &ηά οβοαπιβ άβοίάβαϋγ ί\ιβ 
1βα<ϋιι§ δίαίβ ίη δίοίΐγ, &ηά ιηαγ Ηανο ρΐΌ080ΐγ ίοι-ηιεά 
8,ιηοίίίοιΐ8 δοηβπιβδ ίον βχίβηάίη§ ίίδ ίηβαβηοβ ονβν 

ίίΐβ ίδ1&η(1. 

Οη ίΐιβ οαΐοΐ'βαίε οί ίΐιβ Ρβίοροηηβδί&η \ναι•, ίΐιβ 
δρίΐΓίαηβ ίίρρβ&Γ ίο Ιι&νβ Ιυοίίβά ίο ίΐιβ ϋοπΗ,η οίίίβδ οί 
δίοίΐγ Γογ ίΐίά. Τηβγ ι-βφΐίΐ'βά ίηοΐΓ β,ΙΙίββ ίη ΐΐιβ 
ΐδίαηά &η<1 ίη Ιΐαΐγ ίο ίηι-ηίδΐι α 18Γ§6 ηηηιοβΓ οί' \νατ 
νβδδβίδ 3 , Ιηιί ί1ιβ86 \νβι•6 ρΓοο&Μγ ηβνβΐ' ββηί 4 , αηΛ ίΐιβ 
οοηηβοίίοη οί' ίΐιβ δίοίΐϊ&ηβ, ϋοηαη ογ Ιοηίαη, \νίίη 
δρ&ι-ία άπα Αίηβηδ ΓβκρβοίίνβΙγ, \να.δ οηβ οί' §βηβΐ8,1 
δγηιραίΐιγ, Γ&ίηει• ίΐιαη οί 8θίίνβ οο-ορβι•αίίοη. 81ιοι•ί1γ 
Ιιοντβνβι* ίΐιίδ οοηηβοίίοη οί ίΐιβ Ιοηίαη ίονηδ "ννίίΐι 
Αίΐιβηδ α,ί &11 βνβηίβ οβοαιηβ οίοδβι•. ΤΙιθ ϋοΓίαηδ ίη 
Βίοίΐγ 06£βη ίο αίίαοΐί ίΐιβίι• Ιοηίαη ίβΐΐονν δβίίΐβι-δ. 
δγηιοιίδβ &δδ3ί1ο(1 Ιιβοηίίηί ίη ίΐιβ βίίΐι γβατ οί ίΐιβ ντ&γ; 
ίΐιβ ίοι•ιηβΓ -νναβ δηρροι-ίβϋ. ογ αΐΐ ίΐιβ Γ>0ΓΪ8,η οίίίβδ 5 , 
βχοβρί Οαηι&τϊηα, ίΐιβ Ιαίίβι• 1>γ Οαηαα.ιιιια αιηΐ ίΐιβ 
Οΐιαίοίαϋο οι• Ιοηίαη ίοννηδ. Ιιβοηίίηί α,ρρίίβά ίο Αίΐιεηβ 
ίοΓ Ιιβίρ; ίΐιίβ ίηβ Αί1ιβηί8ηδ οΐβίβπηίηβά 1 ίο δβηά, 
&1ι•β8(1γ δρβοιιΐίΐίίη^ οη ίΐιβ ροδδίοίΐίίγ οί α οοιηριββί οί 

1 Τΐιυογοί. νι. 4• 

2 ΟοιηρίΐΓβ Τΐηιονιί. VI. Ι7> λΚ1ιοιι§1ι ΐί, \ν;ΐδ ηοί 80 ίπιβ ίΗβη 
»5 ρΓβνΐοιιβΙν. 

3 Τΐιιιογά. π. 7• 4 ΤΗιιογθ. νιπ. ι. 
' Γογ ϋιβδβ Ββο Τΐιυογά. νι. 3) 4• ΙΝΤΒΟϋϋϋΤΙΟΝ. ίχ 

Βϊοίΐν 1 , 3ηι1 ά Άββϊ ν.'&8 άβδραΐοηθά 1χ> Κηβ§ϊιιπι αηάβΓ 
Ιλο1ιθ3 &ηά ΟηατοβίΜΐβδ. Αηά 1)7 * ηβ ίοπηβΓ οβι-ίαΐη 

800068863 \νβΓβ ΟΟΪ3,ΐηβά, 1)1ΐί 38 ΐΗβ ήθβί •η•ί18 £θΟ 51113,1] 

ϊο ΓβικΙβΓ ϊΙιθϊγ αΐΐίβδ 3.Π7 δηοδί-ιηΐώΐ αϊά, & Γθηαβδύ £ογ 
α ΐΕίΓ^βΓ ίοΓοβ ναδ οοηνβγβά Ιο Αΐΐιβιΐδ. Ρτΐηοάοηΐδ, 
ΐη Γβρΐ7, \ναδ δβηΐ \-π£η ίηβ ρΓοηιίδβ ο£ £01*17 δΐιίρδ ΐη 
Ιΐιβ 8ρι*ΐη§. Οη Ιηβ αιτϊν&1 ο£ Ιηί» ηΌβΙ χιικΙθγ Ε11Γ7- 
πιβάοη άπα 8ορηοο1β8, ιιο ορβΓ&ίϊοαδ ο£ ΐπιροιί&ηοβ 
Ιοοΐ*. ρΐαοβ, οαΐ » άβδΐνο αΐΌδβ 3ηιοη§δ(; ίηκ Οτββίί 
δίοίΐίαηδ ϊο ϊβτηύηΆΐβ Ιηβίι* ςυαιτβίδ, α ρΓΟοββαϋησ 
βδρβοΐ&1ΐ7 ηΓ^εά ογ Ηβπηοοι-αΙ,βδ οί" 8νι*3οηδβ, -λτηο 
Ιιαά ρβηβίΓαίβά ίΐιβ νββΐ πιοΐϊνβδ ο£ ΐΐιβ Αΐηβηί&η 
βχρβάϊίϊοπδ. Οη ΐηβ οοηοίηδίοη ο£ α £βηβι•3ΐ ρβ&οβ, 
Ειιηηιβαοη αηά 8ορηοο1βδ Γβίυπιβά Ηοπιβ, \*τ1ΐ6Γβ ύιβγ 
\νβΓβ ριιηΐδίιβά Ιη* ίηβίι• αηε*Γ7 οοηηΐιτηιβη £ογ οβ- 
η•3νϊη§ ΐηβ ίηΐβιβδΐδ ο£ΐηβ 8ΐ»ίβ*. 

ΑΛβΓ *ηβ ντΐΐ;ηάΓΛ\ν&1 ο£ Λβ Αίΐιβιιί&ιΐδ, ΐηβ ρβορίο 
ο£ Ιιβοηϋηϊ, άβδΪΓοιίδ ο£ δίΓβη^ηβηΐησ ΐηβΐι• ροδίίΐοη, 
ίηίπχΐηοβά α \&ν§& ϊ>οάγ ο£ ηβντ οίύζβιΐδ, αηά α άίνίδίοη 
ο£ Ιαηά £οι* ίηβίτ οβηβηΐ; \-/3δ ΐη οοηίβηιρίϋίίοη. Τηβ 
αι*ϊδί>οοι*αθ7 ο£ ίηβ οί*7 όίΓονβ οηΐ Ιηβ ρορηΙ&Γ £ϋθϋοη, 
αηά δοοη &ΛβΓ, οϋδπιαηίΐίη» ίηο £ο\**η, ι-εηιονοά ίο 
δνπιοαδβ. Βε£θΓβ Ιοη», ηονρβνει-, δοηιβ ο£ ίηβηι, άΐδ- 
δαίΐδββά \νίιη ίΙιεΪΓ ροδϊίϊοη, ΓβίιίΓηβά Ιο Σιβοηίίηι, 3ηά 
1»βΐη§ ρΐηβα' 1>7 ΐ3ΐ•<*β ηπηιοβΓδ ο£ Ιηβ 1αίβΐ7 βίΐηίβηβά 
ρορυΐβι ραιίν, οαιτΐβά οη 8, ν*ατ α^αίη^Ι δτταοηδε'. 
\νηβη ί,ηίδ \ναβ ίΣηο-ννη άϊ Αίηβηβ, Ρηβββχ \νοδ δβηί ίο 
8ϊοΐΐ7, ίο θΓ»αηϊζβ α οοη£βάβι•3.θ7 3£3.ίηδί; 871*3 επββ, 
-.νίΐΐι α νίβν- ίο δβοιίΓβ ΐΐιβ ϋβηιοδ αί Ι,βοηίϊηΐ. Ηβ 
**ν*α8 αηβηοοβδδήιΐ, ιιηά Ι<βοηίϊηϊ ψγοβ ίαίβη ροδδβδδίοη 

ι Τ1ιαο>'(1. ΐη. 86. 8 ΤΙιαο^ά. ΐτ. 65. 

'ΤΙιυογιΙ. ν. 4 . χ ΙΝΤΒΟΏΌΌΤΙΟΝ. 

ο£ \>γ ΐΐιβ Β^Γϋοαβαηδ. Ρΐ'βδβηβΐγ α ηβ\ν ορρονίαηΐί^ 
αΐΌββ £ογ ΑίΗβηΐαη ίηίβΓίβΐ'βηοβ. ΤΗβ ΐηΗΑοΐίίΐηίδ ο£ 
8β§β8ία αηά 8β1ίηα8 ηαζπτβΐΐβοί αΗοηί βοηιβ ά.«1)ίΐί;βαΙ>1ο 
\Άΐιά, <ϋνι<ϋη§ ίΗβΪΓ ίβιτΐίοΐΊβδ, αηά δοιηβ ηηβδίΐοηβ 
βοηηββίβά \νάίΗ ΐηίβπηαπ•ΐα§68 Ηβίννββη ίΗβηι, β,ηιΐ 
αρρίΐβοί, ίΗβ ίοΓπιοΓ ίο ΑίΗβηβ, ί,Ηθ Ιαίίβι* Ιο 8)τ&οα86, 
ϋπίΐ ίΗβ ΑίΗβηΐ&ηβ, βα^βΐ' ίο ]&γ Ποία ο£ 80 ίανοιίΓ&οΙβ 
& βΗαηββ ο£ ΐηίβΐ'£βΓβηοβ, άβίβπηΐηβά ίο &ϊά ίΗβ 8β§β8- 
ίαιίδ -ννίίΐι α 1&Γ§β Γογοθ. \νΐίΗ ίΗΐβ ίΗβ ηαΐΎ&ίΐνβ ΐη 
ίΗβ ρνβββηί νοίααιβ ορβιΐδ, &ηά Ι ηβ^ά ίΗβνβί'οΓβ βηίβΓ 
ΐηίο ηο ίαι-ίΙιβΓ ρ9,ι•ίΐοα1&ι*8 &8 ίο ίΗβ ρι•οοββάΐη£3 &ί 
Αίΐιβηδ ΐη βοηηββίΐοη \νΐίΗ ίί. ΤΗβ §βηβΓαΐ8 ΐη οοπι- 
ιη&ηιΐ \νβΓβ Νΐοΐ&8, ΑΙβΐΗίαάβδ »ηά Εαπα&οηυβ. Το ίΗβ 
αρροΐηίπιβηί οί ίΗβ ητβί ο£ ίΗβδβ ίΗβ &ϊ1ιιγο ο£ ίΗβ 
βχρβάΐίίοη \ν&8 ηΐίΐΐηΐ^ άηβ. Ι βΗαΙΙ βηοΐβανοιιι• ρΐ'β- 
Ββηίΐγ ίο ΐηοϋβ&ίβ ίΗβ βχαβί ροΐηίδ ΐη ίΗβ βχρβάΐΐΐοη 

\ν1ΐ6Γβ 1ΐ6 &ρρβ&Γ8 ίο Ηανβ ΟΟΐηηΐΐίΐ6(1 ίΐΐβ ΠΙΟδί 86Γ10Π8 

βπΌΐ•8 ο£ < ]αοΙ§ηΊβηί. — ΤΗβ βχρβαϋίΐοη Ηοννβνβι• ΐί8β1£ 
νναβ αη ϋ^ικί^βά οηβ. Ιί -νναδ ο£ §ϊ§ίΐηίΐο δΐζβ, ι•β§αι•(1 
Ηβΐη§ Ηαά ίο ίηβ Γββοαι-βββ ο£ ίηβ οιϊγ £γοπι -ννΐιβηοβ ΐί 
ίβδτιβά. ΤΗβ οίω,ηοββ ο£ \ν£ΐι• &Γβ ιααηγ, βδρβοΐ&Π^ ο£ 
ά. ντ&Γ β&ιτΐβά οη 80 £ίΐΓ £ι•οιη Ηοηιβ ίΐηά &βι•088 ίΗβ 8Θ& ; 
Η.ηά ΐί β&η ηβνβι- οβ ννΐδβ £ογ α δί&ίβ ίο ι•ΐδΐ£ δο 1ίΐ镧β & 
ροΓίΐοη ο£ ΐίδ ΓβδοπΓβββ οη οηβ Ηαζ&πί, ίΗ&ί ίΗβ τυΐη ο£ 
ίηβ £οι•ββδ βιηρ1ο7βο! νάΐΐ ρΓονβ ίΗβ άο\νη£ϋ11 ο£ ίίιβ 
δί&ίβ ΐίδβ1£, £γοπι ΐίβ Ηανΐη§ ηο νβδοαιχβδ ΙβΓί ΗβΗΐηυ". 
ΤΠ&ί δαβίι \ναδ ίηβ β»8β ηονν, αΐΌδβ £τοηι ίίιβ αίΐβηιρί 
ο£ Κΐβΐαδ ίο ρι•βνβηί ίίιβ βχρβάΐίΐοη ο^ άβηΐ3,ηο!ΐη§ α, £αι- 
1αΓ§βΓ £οι•ββ ίηαη ΐίβ δΐιρροββά ίΗβ ρβορίβ \ν*οη1ί1 §ι•&ηί. 
Ηβ -\ν&8 ίαίεβη «*ιί Ηΐβ \νοπ1, αηά ίΗβ τββηΐί λν&δ α ν&βί 
ίίΓηχαηιβηί ουί ο£ αΐΐ ρΓοροΐ'ίίοη ίο ίΗβ ροννβΓ ο£ 
ΑίΠβηδ. 8ίί11, οηβ ιηιΐδί αιΐηιΐί, ίΠαί ΐΐΐ αΓίνΐδβά ;ΐ3 ίΝΤΕοηυατιοχ. χι 

δΐιοη α ρΓθθββάϊη§ ηι»7 τΐδπ&Πν οβ, ϊί ^38 ηοτ, ίη ίηίβ 
οπδβ, ^αά^η" ίι•οηι ίηβ β&Γΐν ρβτί οί ίΐιβ \ν»Γ, άββίίηβά 
ίο ίηΐατβ Αίηβηβ: ίί οβΓίβίηΙν βββαιβίΐ 1ί1ί:βΐ7 ίο βηδατβ 
ίηβ 81100683 οί ϋβ οΐ>]6θί, ίηβ οοηηαβδί οί 8ΐοΐΐ7, ΟΓ »1 
1β35ί οί 87Γ3οαδβ. Τηαο7<ϋ<ΐ68 Μπίδβΐί αρρβ&Γβ ίο τβ- 
%&τά ίηβ 3ΐ•ηΐ3πιβηί 3δ πιοΓβ ίη3η &1>1β ίο οοηηπβΓ ίηβ 
οΙ)]βοΐ8 οί ίίβ &ϋαοί\ &ηά δηοββφίβηί^ νβ δΗιΐΙΙ βββ 
ίη3ί \ντίί1ι οκϋη&ΓΎ βΐάΐΐ, 87Γ30υδβ ιητίδί η3νβ Γ&ΙΙβη.— 
Τη3ί ίηβ ΑίηβηΪ3η3, Ι Π137 Γβηΐ3Γΐί 07 ίηβ ^37, η3<1 
ίοπηβό 1 &η7 άβηηίίβ ρΐαηβ ο^οηά *1ιβ §βίίίη§ ροβδβββίοη 
οί" 8ϊοΐΐ7, οηβ κΐέΐ7 Γβ33οη3ΐοΐ7 άΌυοί. Αίοίοίβάββ ία 
άββά, ίη ηίδ δρββοη 3ί 8ρ3Γί3 2 , ρΐΌίββδβδ ίο ιιηίοΐά ίηβ 
λνϊάβ δοηβπιβδ οΓ 3ηιοίίίοη ίοπηβά 07 1ώ οοηηίΓτπιβη. 
8ΐοΐΐ7 ^38 ίο 06 οοηαυβΓβά, ηβχί ίηβ ΙίϋΗαη Οτββίίβ, 
&ιιά 03Γίη3§β ^τϊίη ίίβ άβρβηάβηοίβδ, αηά ίΐιβη \γίίη 
ίΐιβίι- ίοΓοβδ δ\νο11βη 1>7 οοηίίη§βηίβ ίτοιη &11, ίηβ 
Αίηβιώηβ ννοαίά ονβΓρονβΓ 8ρ»τί3 »ηά οβοοπιβ ηιίδ- 

ίΤ638 Οί Οΐ'ββΟβ. Βπί Ηίδ ΟΛΤη ρ1»Π οί ΟρβΠΐίίοη ρΐΐί 

ίοηναΓά οη ίΐιβ &πίν&1 οί ίηβ ηββί ίη 8ίβίΐ7 άοββ ηοί 
οοΓΓββροηά 3ί &11 \νίίη ίηβββ βχίβηδίνβ ίάβαβ 3 , 3ηά 
Αίοϊοϊ&αβδ \ναδ άοιιοίΐββδ 011Ι7 πνιΐήησ ρο1ίίίθ3ΐ 03ρίί3ΐ 
1>7 ηΪ3 βρββοη. Τηβ ΑίηβηΪ3η ίοΓοβ ίηβη λυ38 αοΐβ, 

ΥΤ6 Π137 333111116 ίΓΟΙΠ ίίβ Π33£Ιΐίίαθΐ6, ίο ββΤβοί ίίβ ρηπίβ 

οο]βοί; Βαί ΐί άοββ ηοί ίυΐΐοντ ίη3ί ίί ^38 ρηιάβηί Ιο 
Λβδρ3ίοη ίί. Ιί νοιιΐιΐ Ββ αη\νίδβ οί Εϋ^ΐΗηά Ιο ίκιηβ- 
ροΗ, ϊίβ βηί1τ6 3ΓΠ17 3ηά βββί ίο Βγ&ζιΙ, ηονΝΓβνβΓ §ι•63ί 
ίηβ ρΐΌθ3θϋΐ(7 οί δαοοβββ 3ί £Γ8ί. Τηβ &ΙΙ7 οί ίηβ ίη- 
ν3δίοη οί 8ίοΐΐ7 Ϊ8 ίαΐΐν ροίηίοά ουί 07 ίίίοΪ38 1ιΐηΐ5β1ί 4 . 

ΤηβΓβ ΛΥ38 ίΐΐβ ]63ΐθ118 Ρ6ΐθροηη6813η 0θηί6θ"6Γ307, 

ηοηιίηαΐΐ^ 3ί ρβ3θο, 3θίη3ΐΙν οη ίηβ ννβίοΐι ίο ΓβίτϊβΛβ 

1 Τΐιυο^ίΐ. ιι. 6ϊ. ' Τΐιυο^ά. νι. 90. 

1 ΤΙια^ά. νι. 4 8• * ΤΙιυοτά. νι. ίο. %χ\ ίΝτκοηυοτιοΝ. 

ίΚβϊτ ροδίίίοη; ίΙιβΓβ \νβΓβ Γβνοΐίβά 8ΐιΙ)]ϋϋί8 δίϋΐ αή- 
ρ αηϊδηβά ; ίηβίι• 8ΐβΐ1ϊαη οοηο,ιιβδίδ, ίί ιηαάβ, βυιιΐά 
ηβνβι• 1)β Γβίαΐηβά. Αηά ίη ίηβ βρββοη οί ΕαρηβπιυΒ, 
αί Οαιηαι-ίηα, ίηΐδ Ιαδί α镧αηιβηί ϊδ ρ αϊ; ίοι•\ναι•ά δίι•οη£- 
\γ\ ίο βοηβίΐΐαίβ ίηβ ΐηηαοϊίαηίδ οί ίΐιαί ίο\νη. Βαί 
ίηβ βχρβάίίίοη δίαι-ίβα!, αηά \νβ πιαβί βηάβανοηι- ίο βββ 
\νηβΓβ ίηβ δι-δί οΙυηάβΓ \ταδ ιηαάβ. Οη αιτίνΐη£ οίΓ 
ίΐιβ οοαβί οί 8ΐοϋν, ίί οββαιηβ ηβββδδαι•γ ίο αάορί βοηιβ 
ρΐαη οί αοίΐοη ; — Ιιαπιαοηυδ, α ΟΓανβ βοΐάϊβι•, οιιί 
ννΐίηουί \νβα1ίη αηά ΐηπαβηοβ, ρΓοροδβά α άβοίδίνβ 
δίβρ 2 : ίο 8ϋί1 αί οηοβ ίο αίίαβίί 8γΓαβιΐδβ. -ννηΐΐβ ίΐιβ 
ίοι-ββ \ναδ ίη ίίδ ηΐ§1ιβδί δίαίβ οί βίηοΐβηογ, αηά οβίοΓβ 
ίηβ 8νι*αβαδαηδ οοαίά πιαίηΓβ αην δνβίβπι οί άβίβηββ. 
Νίοίίΐδ Λναδ 8,11X10118 ίο βαϋ α§αίηδί 8β1ίηηδ — ίηβ οδίβη- 
δϊοΐβ οΐ^βοί οί ίηβ βχρβάίίίοη — αηά αίίβΓ οοηιρβ11ϊη§ ΐί 
ίο βοηιβ ίο ίβπηδ Λνίίη 8β§ββία, ίο Γβίιιιη ηοηιβ. Α 
βοιηρίΌπιΐδβ οβίννββη ίηβ ί\νο — ίΐιβ ρΐαη νίΓίηαΙΙν οί 
Αΐβΐοίαάβδ — \ν&δ αάορίβά. Τΐιβ ηββί ρΓοβββάβά ίο 
Ναχοδ αηά Οαίαηα, αηά αίίβι- α υββίβδδ νογα§β ίο 87- 
ι-αοιίδβ, Γβίαι-ηβά ίο Οαίαηα 3 . ΗβΓβ αρρβαΓβ ίο ηανβ 
οββη βοηιιηϊίίβά ίηβ ίίΓδί Βθτίοηβ βιτοι•. Ιί ίηβ Αίηβ- 
ηΐαηδ Ιιαά αάορίβά α οοΐά ρόΊΐογ, αηά δίπιβίε α οίο-νν αί 
οηοβ, ίί \νοη1ά, αδ ίαΓ αβ οηβ βαη 8ββ, Ιιανβ οββη δΐιβ- 
οβδβίηΐ. Τΐιβ δγναοηδαηδ \νβι•β αηρι-βραι-βά, αηά αί 
ήΓδί ραηΐβ δίΓΐβΙίβη 4 . Λνΐιβη ίηβ ίίηιβ ραβδβά οη, αηά 
ίο ίηβίι• ΟΛνη δητρπδβ ίηβ7 \νβΓβ ηοί αίίαοΐίβά, ίΐιβγ 
οβ§αη ίο ία&β Ιιβαι-ί, αηά ρι-βραιβ ίοι• Γβδΐδίαηββ. Γ)ο- 
1α^ ΐηβΓβαδβά ίηβίι• οηαηββδ οί 8ΐιβββ88, αηά ίπιραίΐ'βά 
ίηβ β£Ββίβηβ} τ οί ίηβ Αίηβηίαη ίοΐ'ββ. 

Αί Ιαδί Νϊοΐαδ ιηονβά ίι•οηι Οαίαηα, αηά Ιαηάβά Ιιϊβ 

1 ΤΙιαονά. VI. 86. " ϊΐινιονά. νι. 4 9• 

ό ΤΗιιογα. νι. 59• 4 ' Πι "ονά. νι. 63. ΙΧΤΕΟΌΙΧΤΙΟΧ. χϋί 

ίτοορδ ΐη ίΐιβ §τβ»ί ηατοοηι• οί δττ&οιίΡβ, η&νίη» δΐιο- 
0683ία11ν βχβοιιίβό! α πι»ηοβνι\τ6 ίο άτ&π ίηβ 8ντίΐου$;ιτΊ 
ί'0Γ063 3.\ν&γ {νότα ηοπιβ 1 . Βαί αίΙθΓ ά!βίβίΐίίη§ ΗΪ3 &ά- 
νβΓδαήθβ, οη ίηβΐΓ οϋβοονβι^ οί ίηβ ρίοη, ίΐηά Γβίυχη ίο 
Ιΐιβ βίίν, ί&1άη£ ηο αο1ν&ηία§6 οί 1ιΐ$ βιιοοβδδ, ηβ Γβίίτβόΐ 
α§&ίη Ιο Οϋί&η& ίοΐ' \νοηί οί ηοι-δβπιβη αη<1 πιοηβτ 3 . 
Ιί 13 ηοί βββν ίοΓ η* ίο &ηο\ν ηο\ν &γ ίηβ Γβββοηδ 
§ίνβη βγ Νίοί&8 ίθΓ ίηΪ5 πιονθπιβηί \νβΓβ ν&ΐκΐ. Α 
δοπιβννη&ί ραΓΕίΙβΙ ο&5β Ϊ3 ηαίατ&ΙΙν βυσσββίβά, ΐη ίΐιβ 
ηιονβπιβηίβ οί" 6ηβ &11ίβά Εη§1ΐ3η &ηά ΡΓβηοη 3πηίβ3 
»ΛβΓ ίηβ οαίί:1β οί ίΐιβ Αΐηΐίΐ. Ιη βΗοη ο&8β &Η1ί6 ίί 
δββηΐδ ηοί ίπιρΓΟΟίίοΙβ ίη&ί α άβοίβΐνβ Άϋ&οί &ί οηοβ 

ΜΓΟΤίΙόΙ Π3,νβ Οββη 51100Θ53ία1. ^ΥΤίβίηβΓ ΙΐβΓβ \ν&3 & 

εβοοηο! οΙηηάβΓ ηιαβί ι-βιη&ίη αη ορβη ηαββίΐοη. Βαί 
α» Ιο 1π8 δΐιοδβ^πβηε οοηάαβί ίηβΓβ ο<υι οβ Ιΐίίΐβ άήΤβ- 
Γβηοβ οί ορΐηΐοη. Οη ίΐιβίι- Γβίατη ίο Οοί&ηη, ίηβ 
Αίηβηίαηδ ίοοίί υρ ίηβίτ ο,η&ΓίβΓβ $ιί Ν&χοβ, αηιΐ ίηβ 
ννίηίβι• πιοηίηδ ννβΓβ νν&δίβά. ίη ίη&οίΐνϊίν : & άβίαν οί' 
ν&8ί ίηιροΓΐ8ηοβ ίο δντοοτίΒβ, αηα άββίΓαοίίνβ ίο ΐηβΐΓ 
βηβπήββ. ΤΗίδ 13 9.ηοί1ιβι• οί ίηβ βιτοΓβ οί Νίοί&δ, ίοι• 
ίηβ &πη&ηΐθηί \ν&3 ά&ίΐν οββοπιίη» 1β&5 βήιοΐθηΐ. ΤηΪ5 
ΓβηάβΓβά ΓβίηίοΓΟβηιβηίΒ ηβοθ833.Γ_ν, &η<1 ϊηβι•β88βά ίηβ ίη- 
ΙβΓββίβ &ί 8ί3.1ίβ, &ηά πιαάβ Π1-3ηοοβ33 ίηβ ηιοΓβ πιϊηουδ. 
ΑίιβΓ 3βνβΓ&1 πιοηίηβ οί ίη&βίϊοη, ίηβ Αίηβηϊαηδ 
οι-οΐεβ αρ ίι-οηι ϋ&ί&η», αηόΐ δηθάβη]^ βδίβοΐϊβηβά Ιηβπι- 
δβίνββ οη ίηβ ηΐ§η §ι•οηηο1 οί Ερϊροΐββ, ονβι•1οοΗη§ ίηβ 
οΐίν, αηά οβ£&η ίο ΐΓ&ββ ίηβίτ ίηνββίϊη^ Ιίηββ. Τηβ 
8νΓ&οη8&η3, αΐ&πηβά, βηάβανοηΓβό! ίο ίηίβπ-αρί ίηβϊι• 
\νοΓΐί3, βυΐ ννίίΚοηί; 8ηοοβ38 3 , — αηά ίηβ Αίηβηϊ&η £οβί 
β&ΐΐβά ι-οηηά ίιιίο ίηβ (τΓββί ΗαΓΟουτ. 8ο ί&Γ, ηον 

1 Τΐιαο^ίΐ. νι. 64, 6ς, 66. * ΤΙιαονά. νι. 7' 

1 ΠΤιτιονά. νι. 97» &«• χϊν ίΝτκοϋ σα τιον. 

ίΐΐίΐί ΐΚβ ϋ1ο\ν \να» δίιαοΐί — Λνηίβη οη§1ιΐ ίο Ιιανβ οββη 
8ίηιοΐ£ 1οη§ οβίοΓβ — ίηβ ρΐΌδρββίδ οί ίηβ Αίηβηίίΐηδ 
ννβΓβ §οο<3. Τηβ 87Γ8,οιΐ8αα8 ίηβηίδβίνβδ δο £&ι• άβδραΐΐ'βά 
οί δαοοβδβ, ίΐι&ί ύιβγ ββ^αη ίο βηίβΓίαίη ίηοα§ηίδ οί 
δΐιιτβικίβι• \ Αί ίηΐβ ΟΓΐίίοίΐΙ ιηοηαβηί — £ογ δρ'αοαββ 
€ττί ξνρον της ακμής εΐχετο 2 — υβίυνβ αη^ίΜη^ νν&δ ββίίίβο!, 
(τοη^γΐιΐδ αιτίνβόΐ ίτοιη Οοήηίη, τνίίη ίηβ ηβ-ντδ ίηαί 
^Ηρριΐδ αηά η ηββί \ναδ »ί ηοακί 3 , αηά ίηβ 8)ταοα- 
δ&ηδ \νβΓθ δο βηιοοίάβηβοί αδ Ιο &1)3,ηο!οη &11 ΐάβα. οί 
δαπ'βηόΙβΓ. Ο^ΐΐρριΐδ, ηηίηίβΓββρίβά, 3,8 ρβΓηαρβ ηβ 
ιηϊ^ΐιΐ ηανβ οββη \>γ Αίηβηΐαη βηιΐδβΓδ, Ι&ηάΐη^ αί 
Ηΐηιβί'α, βοΐΐβοίβά ΓβίηίοΐΌβηιβηίδ αηά ρι-βραΓβά ίο ηιαίίβ 
Ιιίδ \να^ ίηίο 8γι•αοιΐ3β. Αηά ηβι*β α £ΐ•ΐβνου8 οίαηάβι• 
δββπΐδ ίο Ιιεινβ οββη βοηιπιίίίβοί 07 Νίβϊαδ. Ερΐροί» 
ηαά οββη οοοηρίβά 07 ηΐ» ίΐΌορδ, αηά ΐί \ναδ βδδβηίΐαΐ 
ίο ηίδ ρΐαη ίο ρΓβνβηί αβββδδ ίο ίηβ οϊίγ Γγοιιι \νΐίηοηί. 
ΛΥΊιβίηβΓ ϊί \ναβ ίηαί Νίβϊαδ ηβνβΓ βοηίβηιριαίβιι ίηβ 
ρο8δϊοΐ1ΐί7 οί ίηβ αιτίναί οί β^ΐΐρραδ ονβι- Ιαηά, οι- 
αΐίο^βίΐιβί' νΐβννβοί ηίδ αρρι-οαβη λνίίη βοηίβηιρίιιοηκ 
ΐηοϋββΓβηββ, ίηβ ραδδα§β 07 ΕηΓ^βΙηδ \ναδ Ιβίί ορβη, 
αηά Ο^ΐΐρριΐδ αηά ηΐ3 ίοΓββδ ςρίβί^ πιαι-οηβά άο\νη 
ίηβ δίορβ οί Ερΐροΐββ ηηπιοΐβδίβά ΐηίο ίηβ βίί^. Αη 
οίηοβΓ οί βοηβιιιηηιατβ δίείΐΐ ηαά αιτίνβά, αηά ίηβ ίΐάβ 
αί οηοβ ίηι-ηβά. Νΐβΐ&δ' βαι-βίβδδηβδδ ογ ονβΓ βοηηάβηββ 
α^αΐη βηάαη^βι-βά ίΐιβ δηοββδ3 οί ίηβ βηίβΓρήζβ ; αηά α 
\?αι1ίη£ άββραίοη οη ίηβίι• αΐίβι-βά ρΓΟδρββίδ Μίτακ ίθΓ- 
^αι-άβά 07 ηΐιη ίο Αίηβιιδ. Τΐιβ δρατίαηβ ίοο ίη 
Οτββββ \νβΓβ οβο;ίηηΐη§ ίο πιονβ ; ίηβ7 ΐηναάβά Αίίίβα, 
αηά οββιιρΐβά ϋβββίβία οη ίηβ ίι•οηίίβι•8, ίο ίηβ §ι•βαί 
(ΙβίΗπιβηί οί Αίηβηΐαη ΐηίβΓβδίδ. Νονβι-ίηβίβδδ β ]ατ•£β 

1 Τΐιιιονά. νι. ιο3• " ΗβΓού. VI. 1 1. 

3 Ήιπονά. νιι. 4 •' ΙΧΤΚΟΏϋϋΤΙΟΧ. ' χν 

Γογοο ηηάβΓ ϋβηιοδίηβηβδ νταβ άβδρ»ίοηβ<1 ίο 8ζοϋν•, 
«ηά πιοΓβ ίι-οορδ Γΐδίίβοί — α ι•Ϊ3& 0Λνϊη<* ο£ οοανδβ ίο ίηβ 
1οη§ οοηίΐηαβίΐ ΐηαοίϊνίίν οι ίηβ βατΙίβΓ βπηβηιβηίδ, 
•«τ1ιβΓ607 ίΐιβν Ηοα" §τβ&ί1ν άβίβτΐοτΆίβά. ΑΑβΓ ναχί- 
οιΐ3 βνβηίδ, ίΐιβ Αίηβηίαη ρΐΌδρβοίβ οβοοηιϊη» οοηίΐηη- 
αΠυ \νοΓ8β, -ννΐιβη ίηβ ιηοι-β ίΙ&πη§ ρΐαηδ ο£ ϋβπιοδίηβ- 
ηβδ ρΓονβά ιιηδαοοβδδΓιιΙ, ίη&ί §θηβΓ&1, Γβ^ΕΓοΊη^ ίηβ 

0Λ86 88 ΠΟρβΙβδδ, ρΓΟρΟδβο! ίο βΥΛϋη&ίβ 8ίθί1γ. ΗθΓβ 

Νίοϊ&δ δηοννβά α 1&β^ οί ηιοι-αΐ οοιιγ&§6 ; ι-ΛίηβΓ ίΗ&η 
ίίΐοβίΰβ ρβορίβ &ί Ιιοηιβ 1 , Ιιβ άβίβπυΐηβά ίο ι-βπι&ίη &ηο! 
ϊτγ ίΐιβ ίοΓίυηβδ οί ναι-, δΐίηοιψη Ββπιοδίηβηθδ, η 
1>ο1άθΓ πΐίΐη ίη&η ηίπίδβΐί, δον ίη&ί ίηβ βη&ηββ ο£ 
κιχοοβδβ ν&8 §οηβ. Αί ΙίΙδί ΙίΟλΓβνβΓ Νίοίβδ £&νβ λν&7, 
οοηνίηοθοί ίΗ&ί Οιβγ -ννβΓβ ίη. βνΐΐ οαβε, Μτηβη ηηηΛρρϋγ 
ίοΓ Ηίδ 8ΐ•πιγ βη βοϋρδβ οοουττβά' 2 . ΤΗβ δΐιρβι-δίίίΐοπβ 
σβηβι-ίΐΐ (ΙκίβΓηιϊηβά' ίο Ηη§βΓ £ογ ίηνϊοβ ηΐηβ ά&νδ. 
ΒβίοΓβ ίη&ί ίΐπιβ \ν&8 βίαρββά & ίβιτΐοΐβ Βίο ν ]\βΔ 
ί&ΙΙβη ηροη ίηβ Αίΐιβηί&ηε. Τηβ 8νηιοη8&ηδ ηΐοοίίβίΐ 
πρ ίΐαβ ΙιαΓΟοαΓ ηιοπίη, ίο ρι-βνβηί ίηβΪΓ Γθίνβαί. Τΐιβ 
Αίηβηίϋηδ ι-οοδβά ίο ά §Γβαί βίΓοι-ί βη(1β&νοαι•βίΙ ίο 
Γοιοβ ίίιβ ραδδίΐ^β, ϋιιί ίίιβ &ίίβηιρί βικίβο! ίη ιιίίβν 
άβίβΗί. Τηβ δαϋοΓδ ΛτβΓβ δο οονβά Ην ίΐιβϊτ (Ιϊδοοπιβ- 
ίαΓβ, ίη&ί ίηβν ΓθΓαββά ίο ήβΐς αηοίΐιβί' βη^&σβηιβηί. 
Το ίηΐδ ρ&δδ Νίοϊ&δ' ίηί&ίιι&ίΐοη η&ά 1)ΐΌη§ηί ίΐιβηι. 
Ι£ ηβ Η»ά ηιονβά &ί οηοβ \νηβη ίίιβ Γβδοΐαίϊοη ν&β 
ϊοπηβά, ίηβ Αίηβηί&η ίοι-οβ \νοη1α! η&νβ ρΐΌΟ&οΙν βδ- 
ο&ρβά, οιιί αΐδ άβΐ&γ ν&δ ίίιβ ηάη ο£ ίηβ ανηι&ηιβηί. 
Αίίβι• ίηΐδ οαίίΐβ & Γβίτβ&ί &7 1&ηά ντ&β τβδοΐνβά οη, 
οηί ίτοηι & δίτ&ησβ <ϋδρ1&7 ο£ βΓβ<1α1ΐί7 3 α άβ1&7 °^ 
ί"«"ο ά»ν8 βηδΛΐβ(1, Ηηά ίΐαβ δττ&οιίδ&ηδ \νβΓβ &1>1β ίο 

1 Τΐιαο^. νη. 48• ? ΤΗυονά. νιτ. 50. 

3 ΤΗυοτίΙ. νιι. 73• χνί ηνΤΒΟΌΌ€ΤΙΟΝ. 

οοιηρίοίο α,χταη^βπιβηίδ ίοΐ' οο8ίπιοίΐη§ ίηβίν Ηηο ο£ 
πιαι-οη. Τηΐδ οΐ'βάαϋίγ οη ϋιβ ρβτί οί Νίοϊ&δ «ββπΐδ ίΐιβ 
Ιαβί οί 1ιΪ8 ΘΙΤΟΓΒ. Τΐιβ απηγ αί 1&8ί οπΛβ ηρ, ΐογϊγ 
ίηοπδϊΐηοΐ ίη &11, αηοΐ Ι/ν δίι•&£§Κη2, ^οιιηοΐβ, οΐβαίη, 
&ηά βαρίίνίίγ, ηιβίίβά αχναγ. Τη β ι-βω-^ιιαπί οί ίηβ 
§Γίΐηά ίίπηγ ο£ ΙΙιΐδδίίΐ, &8 ΐΐ ηιαχοηβά ΐηίο ΚοΛνηο 
18 8&ίά ίο ηανβ ηιιιηοβΓβά οηβ ηΐίΐη : ίηβ Αίηβηί&η 
ίοΓΟθ ΐη 8ΐοϊΐ7 ρβήβΙΐΘίΙ \νίΐ1ι ίηβ δ&πιβ αίίβι• άβδίΓαβ- 
ίίοη 1 . ΟΓ ίΐιβ βίΤββίδ οί ίηίβ οϋδαδίΐΌΐΐδ βχρβοΐϊίιοη 
οη Αίηβηδ, α ιηονΐη^ αοοοιιηί ΐδ §ΐνβη ο γ Τηαογάκΐββ 2 : 
ίηβΐΐ' ίΐ'ο&βνίΓγ \ν&8 βχΐιαιίδίβά, ίηβΐΓ ίι•οορδ §οηο, ίΐηά 
ίηβ ρορυΐαίΐοη βο ί&Γ &δ ίί οοηδίβίβά. οί ιηβπ ήί ίοΓ 
δβΓνΐοβ οΙβδίΓογβό!, &ηά ίηβϊτ (ΙοοΙε-γαΓάβ βηιρίγ; ίηβγ 
βχρββίβοί ίηβΐΐ' ίΐΐΐϊβδ ίο Γβνοΐί ϋΐιά ίηβΐι- £.&οβά3βηιοηΐαιι 
βηβηιίβδ, ^ίηβά υγ ίηοδβ ΐη δίοΐΐγ, πί οηββ Ιο αρρβ&ΐ" 
•αΙ ΐΐιβίΐ' §&ίβδ, πη ίΐίίίΐοΐί ίηβγ τνβΐ'β \νίί1ιοαί ίΐιβ ηαβ&ηδ 
ίο Γβδΐδί. Τηβ §βηβΓ£ΐ1 ίββίίη^ ίη Οτββββ πιοΓβονβΓ \νβ8 
ίηαί ίηβ Ιαδί ηιοηιβηί οί Αίηβηδ Ιι&ά αη-ίνεά 3 , αηά ίηβ 
8ραι-ίαη οοηίβάβΓ&βγ ρΓβραΓβο! ίο αοί. Εηοοβα αικί 
Ι,βδοοδ ρΓοροδβά ίο Γβνοΐί, Οηΐοδ, Τβοδ, Μίΐβίπδ ^ίηβίΐ 
ίΐιβ Ρβίοροηηβδϊαηδ, ίηβ ΡβΓδΐ&η 8&ίι•&ρ8 οί ίηβ 8βα 
οο3,8ί8 οί Αβια Μϊηοι• ηιεκίβ ονβΓίηΓβδ ίο Ιι&ββάδθηιοη. Ιη 
ίηβ ίαββ οί ίηβδβ ά&η§βΓδ, ίηβ Αίηβηΐαηδ πι&άβ άβδρβι-αίβ 
βδοΓίδ ίο Γβίήβνβ ΐηβηίδβίνβδ, βαί αίίβΓ & βηβοριβΓβο! 
δίπΐ£§1β, ίΐιβ οαίίΐβ οί ^Ε^οδροίαιηϊ οΐΌυ§ηί ίηβ υηβφίαΐ 
οοηίβδί ίο ά οίοδβ, Ά,ηά Ιιγδαηοίβι• ίοοίί ροδδβδδϊοη οί 
Αίηβηδ. Τΐιβ δΐοίΐΐέΐη βχρβάίίΐοη &ηά ίηβ ίηοαραοίίν 
οί Νΐοίίΐδ ηειά πιΐηβά ίηβ ηοοίβδί οϋγ οί Οτββοβ. 1 Τ1ιυο^(1. νη. 87. - 'Γ1ιχιο)Γ(1. νπι. ι. 

3 ΤΗπογά. νιπ. ι. ΤΗ Ε & ΊΟ Ι ΣΙΑ Ν ΕΧΡΕΌΙΤΙΟΝ. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ. VI. VII. 

ΒΟΟΚ VI 

Οη. Ι. — V. ΤΚβ ΑίΚβηίαηδ άβίβντηίηβ ίο ίηναάβ 
8ίοίΙι/. ΕίΚηορταρΚίοαΙ οχοοηηί ο/ ίΚβ Ϊ8Ϊαηά. 

ΤΟΤ δ' αύτοΰ γειμώνος Αθηναίοι 1 
εβοίλοντο αύθις μείζονι παρασκευή της 
μετά Αάχητος καϊ Έ,ύρυμέδοντος επϊ Σικελίαν 
πλενσαντες, καταστρέψασθαι, ει δύναιντο, άπειροι 
οι πόλλοϊ οντες του μεγέθους της νήσου καϊ των 
ενοικούντων του πλήθους καϊ Ελλήνων καϊ βαρβά- 
ρων, καϊ οτι ου πολλώ τινϊ ύποδεεστερον πολεμον 
άνηροΰντο η τον προς ΤΙελοποννησίους. Σικελίας 
γπρ περίπλους μεν εστίν ολκάδι ου ποΧλω τινϊ 
έλασσον ή οκτώ ημερών, καϊ τοσαντη ούσα εν 
είκοσι σταδίων μάλιστα μετρώ της θαλάσσης 
όΐείρ^εται το μή ήπειρος ουσα' ώκίσθη δε ώδε το 2 
άρχαΐον, καϊ τοσάδε έθνη εσχε τα ξύμπαντα. πα- 
λαιότατοι μεν λύονται εν μέρει τινϊ της χώρας 
Κύκλωπες καϊ Ααιστρνγόνες οίκήσαι, ών εγώ οΰτε 
ηενος έχω ειπείν ούτε οπόθεν εσήλθον ή οποί απεχώ- 
ρησαν άρκείτω δε ώς ποιηταΐς τε εϊρηται καϊ ώς 
έκαστος πη ηνγνώσκει περϊ αυτών. Σικανοϊ δε μετ 

1 2 ΤΗϋ€ΥϋΙΌΕ8. 

αυτούς πρώτοι φαίνονται ενοικισάμενοι, ώς μεν 
αυτοί φασι, και πρότεροι Βιά το αυτόχθονες είναι, 
ώς δε ή αλήθεια ευρίσκεται, "Ιβηρες οντες και από 
του Χικανοΰ ποταμού του εν ^Ιβηρία υπό Αιγύων 
άναστάντες. και απ αυτών Χικανία τότε ή νήσος 
εκαλεΐτο, πρότερον Ύρινακρία καλούμενη" οϊκουσι 
δε ετι καϊ νυν τα προς εσπέραν την Σικελίαν. Ίλιοι/ 
δε άλισκομενον τών Ύρώων τίνες διαφυγόντες Ά- 
χαιούς πλοίοις άφικνούνται προς την ζ,ικελίαν, καϊ 
όμοροι τοις Σικανοΐς οίκήσαντες ξύμπαντες μεν 
"Ελνμοι εκλήθησαν, πόλεις δ' αυτών "Ερυξ τε και 
Έγεστα. προσξυνωκησαν δε αύτοΐς και Φωκίων 
τίνες τών από Ύροίας τότε χειμώνι ες Αιβύην πρώ- 
τον, έπειτα ες Σικελίαν απ αυτής κατενεχθεντες. 
Σικελοί δ' εξ Ιταλίας (ενταύθα <γάρ ωκουν) Βιέβησαν 
ες Σικελίαν, φεΰγοντες "Οπικας, ώς μεν εικός καϊ 
λέγεται, επϊ σχεδίων, τηρήσαντες τον πορθμόν κα- 
τιόντος του άνεμου, τάχα αν δε και άλλως πως 
εσπλεύσαντες. είσϊ δε καϊ νυν ετι εν τη 'ΐταλία. 
Σικελοί, και ή χώρα από Ιταλού βασιλέως τινός 
Σικελών, τοΰνομα τούτο έχοντος, ούτως Ιταλία 
επωνομάσθη. ελθόντες δε 69 την Σικελίαν στρατός 
πολύς, τους τε Σικανούς κρατούντες μάχτ) ανέστει- 
λαν προς τά μεσημβρινά καϊ εσπερία αυτής, καϊ 
αντί Σικανίας Σικελίαν την νήσον εποίησαν καλεΐ- 
σθαι, και τά κράτιστα της γης ωκησαν έχοντες, 
επεϊ διέβησαν, ετη εγγύς τριακόσια πρϊν Έιλληνας 
ες Σικελίαν ελθεΐν ετι δε καϊ νύν τά μέσα καϊ τά 
προς βορράν τής νήσου εχουσιν. ωκουν δε καϊ 
Φοίνικες περϊ πάσαν μεν την Σικελίαν άκρας τε επ) ΤΗϋΟΎϋΙύΕΒ. 8 

τι) θαλασσή άπολαβόντες καϊ τά επικείμενα νησίδια 
εμπορίας ένεκεν της προς τους Σικελούς" επειδή δε 
οι "Ελληνες πολλοί κατά θάλασσαν έπεσεπλεον, 
εκλιπόντες τάπλείω "Μοτύην καίΣολόεντα καϊ ΐίαν- 
ορμον εγγύς των Έλύμων ξυνοικίσαντες ενεμοντο, 
ξυμμαχία τε πίσυνοι ττ) των Έλνμων, καΧ Οτι 
εντεύθεν ελάχιστον πλοιν Καρχηδών Σικελίας 
απέχει, βάρβαρου μεν ονν τοσοίδε Σικελίαν και 
όντως ωκησαν. 

Ελλήνων δε πρώτοι Χαλκιδής εξ Ευβοίας πλεύ- 3 
σαντες μετά θουκλέους οίκιστοΰ Ναξον ωκισαν, καϊ 
Απόλλωνος άρχηγετου βωμόν όστις νυν εζω της 
πόλεως εστίν ίδρύσαντο, €</>' ω, όταν εκ Σικελίας 
θεωροί πλέωσι, πρώτον θίουσιν. Σνρακούσας δε 
του εχο μενού έτους Άρχίας των Ηρακλείδων εκ 
Κορίνθου φκισεν, "Σικελούς εξελάσας πρώτον εκ της 
νήσου εν χι νυν ονκετι περικλυζομενη η πόλις η 
εντός εστίν ύστερον δε χρόνω και ή εξω προστει- 
χισθεΐσα πολυάνθρωπος ε^ένετο. θουκλής δε καϊ 
οί Χαλκιδής εκ Νά£ου όρμηθεντες ετει πέμπτω 
μετά Συρακονσας οικισθείσας Αεοντίνους τε πολεμώ 
τους "Σικελούς εξελάσαντες οίκίζουσιν, και μετ αυ- 
τούς Κ,ατάνην οίκιστην δε αυτοί Καταναΐοι εποι- 
ήσαντο Εναρχον. κατά δε τον αυτόν χρόνον και 4 
Αάμις εκ Μεγάρων άποικίαν άτγων ες Σικελίαν 
άφίκετο, και ύπερ ΐΐαντακίου τε ποταμού Ύρώτιλόν 
τι όνομα χωρίον οίκίσας, καϊ ύστερον αύτόθεν τοις 
Χαλκιδεύσιν ες Αεοντίνους ολίγον χρόνον ξυμπολί- 
τεΰσας καϊ υπό αυτών εκπεσών καϊ θάψον οίκίσας 
αυτός μεν αποθνήσκει, οί δ' άλλοι εκ της Θ«-ψ•οι> 

1—2 4 ΤΗϋΟΥΌΙΌΕ8. 

άναστάντες'"Τ βλωνος βασιλέως Σικελού προδόντος 
τήν -χωράν καϊ καθηγησαμένου Ήίεγαρέας ωκισαν 
τους "Τβλαίους κληθέντας. καϊ ετη οίκήσαντες 
πέντε καϊ τεσσαράκοντα καϊ διακόσια υπό Υελωνος 
τυράννου Συρακοσίων ανάστησαν εκ της πόλεως καϊ 
χωράς, πρϊν δε άναστήναι, ετεσιν ύστερον εκατόν 
η αυτούς οικήσαι, ΐΐάμιλλον πεμψαντες Σελινούντα 
κτίζουσιν, καϊ εκ Μεγάρων της μητροπόλεως ούσης 
αύτοΐς επελθών ξυγκατφκισεν. Γελάν δε Άντί- 
φημος εκ ' Ρόδου καϊ "Εντιμος εκ Κρήτης εποίκους 
άγαγόντες κοινή έκτισαν, ετει πεμπτω καϊ τεσσαρα- 
κοστά) μετά Συρακουσών οϊκισιν. καϊ τή μεν πάλει 
από του Γέλα ποταμού τοΰνομα εγένετο, το δε 
χωρίον ου νυν ή πολις εστϊ και ο πρώτον ετειχίσθη 
Αίνδιοι καλούνται• νόμιμα δε Δωρικά ετέθη αύτοΐς. 
ετεσι δέ εγγύτατα οκτώ και εκατόν μετά την σφε- 
τεραν οϊκισιν Γελωοί Ακράγαντα ωκισαν, την μεν 
πάλιν άπο του Άκράτ/αντος ποταμού όνομάσαντες, 
οίκιστάς δέ ποιήσαντες Άριστόνουν και ΙΙυστίλον, 
νόμιμα δέ τά Τελωων δόντες. Ζάγκλη δέ την μεν 
αρχήν από Κύμης της εν Όπικία, Χαλκιδικής 
τώλεως ληστών άφικομενων ωκίσθη, ύστερον δέ καϊ 
άπο Χαλκίδος καϊ της άλλης Ευβοίας πλήθος έλθόν 
ξυγκατενείμαντο την γήν' και οίκισταϊ Τίεριήρης και 
Κραταιμένης εγενοντο αυτής, ό μεν άπο Κύμης, ά 
δέ άπο Χαλκίδος, όνομα δέ το μέν πρώτον Ζάγκλη 
ήν υπό τών Σικελών κληθεΐσα, οτι δρεπανοειδές τήρ 
ίδεαν το χωρίον εστί, το δέ δρεπανον οι Σικελοί 
ζάγκλον καλούσιν ύστερον δ' αύτοϊ μέν υπό Σαμίων 
καί άλλων Ιώνων εκπίπτουσιν, οι Μήδους φεύγον- ΤΗυθΥηΐΒΕ8. 5 

τες προσεβαΧον Σικελία, τους δε Σαμίους ΆναξιΧας 
Ύηγίνων τύραννος ου ποΧΧω ύστερον εκβαΧων καϊ 
την ποΧιν αυτός ξυμμίκτων ανθρώπων οικίσας 
Μεσσήνην από τής εαυτοί) το άρχαΐον πατρίδος άν- 
τωνόμασεν. καϊ Ίμερα από ΖάγκΧης ωκίσθη ύπο 5 
ΈιύκΧείδου καϊ Σίμου και Σάκωνος, και ΧαΧκι&ης 
μεν οι πΧεΐστοι ηΧθον ες την άποικίαν, ξυνωκησαν 
δε αύτοις καϊ εκ Συρακουσών φυγάδες στάσει νικη- 
θεντες, οί ΜυΧητίδαι καΧούμενοΐ' καϊ φωνή μεν 
μεταξύ της τε ΧαΧκιδεων καϊ Αωρίδος εκράθη, 
νόμιμα δε τά ΧαΧκιδικά εκράτησεν. "Ακραι δε και 
Υ^ασμέναι ύπο Συρακοσίων ωκίσθησαν, "Ακραι μεν 
εβδομηκοντα ετεσι μετά Συρακούσας, Κασμεναι δ' 
εγγύς είκοσι μετά "Ακρας, καϊ Κα'μάρινα το πρώ- 
τον ύπο Συρακοσίων ωκίσθη, ετεσιν εγγύτατα πεντβ 
και τριάκοντα καϊ εκατόν μετά Συρακουσών κτίσιν 
οίκισταϊ δε εγενοντο αυτής Δάσκων καϊ ΧΙενέκωΧος. 
ανάστατων δε Κ,αμαριναίων γενομένων ποΧεμω ύπο 
Συρακοσίων δι άπόστασιν, χρόνω Ιπποκράτης 
ύστερον Τέλας τύραννος, Χύτρα ανδρών Συρακοσίων 
αιχμαλώτων Χαβών την γη ν την κ,αμαριναίων, 
αυτός οικιστής γενόμενος κατώκισε Καμάριναν. και 
αύθις ύπο ΤέΧωνος ανάστατος γενομένη το τρίτον 
κατωκίσθη ύπο ΤέΧωνος. 

Οη. VI. Ιιητηιβάϊαίβ οαιιββ ο/Αϋι&ηχαη ιηίβνβνβηοβ: 
Λΐϊώα38αάο)'8 8βηί ίο 8β£/β8ία ίο α80βΗαιη ίΐιβ 
αφιαΐ 8ίαίβ ο/τηαϋβνδ. 
ΤΟΞΑΤΤΑ έθνη 'ΕΧΧήνων καϊ βαρβάρων Σι- 

κεΧίαν ώκει, καϊ επι τοσήνδε ονσαν αυτήν οί \\θη- 6 τηυογηΐϋΕΒ. 

ναΐοι στρατεύειν ώρμηντο, εφιέμενοι μεν τχι αληθέ- 
στατη προφάσει της πάσης άρξειν, βοηθειν δε άμα 
ευπρεπών βουλόμενοι τοις εαυτών ζυηηενέσι και 
τοις προσγεγενημένοις ξυμμάγοις. μάλιστα δ' αυ- 
τούς εξώρμησαν Έγεσταιωρ τε πρέσβεις παρόντες 
καϊ προθυμότερον επικαλούμενοι, όμοροι γαρ υντες 
τοις Χελινουντίοις ες πόλεμον καθέστασαν περί τε 
γαμικών τινών καϊ περί γης άμφισβητήτου, και οι 
Ζελινοΰντιοι 2,υρακοσίους επαγόμενοι ξυμμάχους 
κατείργον αυτούς τω πόλέμω καϊ κατά <γήν και κατά 
θάλασσαν" ώστε την ηενομένην επί Λάχητος καϊ 
του προτέρου πολέμου Αεοντίνων οι Έγεσταΐυι 
ξυμμαχίαν άναμιμνησ κοντές τους Αθηναίους εδέοντο 
σφίσι ναΐις πέμψαντας επαμυναι, λέγοντες άλλα 
τε πολλά και κεφάλαιον, ει ^,υρακόσιοι Αεοντίνους 
τε άναστήσαντες ατιμώρητοι γενησονται και τους 
λοιπούς ετι ξυμμάγρυς αυτών Βιαφθείροντες αντοϊ 
την άπασαν Βύναμιν της Χικελίας σχήσουσιν, κίν- 
οννον είναι μη ποτέ μεγάλτ) παρασκευή Αωριής τε 
Αωριεΰσι κατά το ξυγγενές και άμα άποικοι τοις 
εκπέμψασι ΤΙελοποννησίοις βοηθήσαντες καϊ την 
εκείνων Βύναμιν ξυγκαθέλωσιν σώφρον δ' είναι 
μετά τών υπολοίπων ετι ξυμμάχων άντέγειν τοις 
^ίυρακοσίοις, άλλως τε και χρήματα σφών παρεχόν- 
των ες τον πόλεμον ικανά, ων άκούοντες οι Αθη- 
ναίοι εν τοις εκκλησίαις τών τε Έγεσταιων πολλά- 
κις λεγόντων και τών ξυναγορευόντων αιιτοΐς εψη- 
φίσαντο πρέσβεις πέμψαι πρώτον ες τ>)ν Έγεσταν 
περί τε τών χρημάτων σκεπτόμενους ει υπάρχει 
ώσπερ φασιν εν τω κοινώ καϊ εν τοις ίεροΐς, καϊ τά τπυογυΐϋΕδ. 7 

τον πολέμου άμα προς τους ΧεΧινουντίους εν οτω 
εστίν είσο μένους. 

Οη. VII. Βοβίίϊίίίββ οβίιυββη Αν^οδ αηά 8ρανία. 
Μονβτηβηίβ ο/ ίΗβ ΑϊΙιβηίαηΒ %η Μαοβάοηία. 

ΚΑΙ οι μεν πρέσβεις των ' Αθηναίων άπεστά- 7 
λησαν ες την Ί,ικεΧίαν' Αακεδαιμόνιοι δε του αυ- 
τού γειμώνος καϊ οι ξύμμαγοι πΧήν Κορινθίων στρα- 
τενσαντες ες την Άργείαν της τε γης ετεμον ου 
ποΧΧήν και σΐτον άνεκομίσαντό τίνα ζεύγη κομί- 
σαντες, και ες Όρνεάς κατοικίσαντες τοις Άργείων 
φυγάδας και της ά\\ης στρατιάς παρακατάλιπόντες 
αύτοΐς ολίγους, και σπεισάμενοί τίνα χρόνον ώστε 
μη άδικεΐν , Ορνεάτας καϊ Άργείους την άλΧηλων, 
απεχώρησαν τω στρατω επ οΐίκου. ελθόντων δε 
Αθηναίων ου ποΧΧώ ύστερον ναυσϊ τριάκοντα καϊ 
εξακοσίοις οπΧίταις, οι Άργεΐοι μετά τών Αθηναίων 
•πανστρατια εξελθόντες τους εν Όρνεαΐς μίαν ήμέραν 
εποΧιόρκουν' υπό δε νύκτα ανΧισαμένου του στρα- 
τεύματος αποθεν εκδιδράσκουσιν οι εκ των Όρνεών. 
και τι) ύστεραία οι Άργεϊοι ως ησθοντο, κατασκά- 
ψαντες τάς 'Ορνεάς ανεγώρησαν, και οι Αθηναίοι 
ύστερον ταΐς ναυσίν επ οίκου. 

Και ε'ς ΧΙεθώνην την ομορον Μακεδονία, ιππέας 
κατά θάλασσαν κομίσαντες ' Αθηναίοι σφών τε αυ- 
τών και Μακεδόνων τους παρά σφίσι φυγάδας εκα- 
κούργουν την ΤΙερδίκκου. Αακεδαιμόνιοι δε πέμ- 
ψαντες παρά Χαλ/αδεα<? τους επι ®ράκης, άιγοντας 
προς Αθηναίους δεχτι,αέρους σπονδάς, ξυμποΧεμεϊν 8 τιιυοΥϋΐϋΕδ. 

εχέλευον ΐίερδίκκα• οι δ' ονκ ηθέλον. καϊ ο χειμών 
ετελεύτα, καϊ έκτον καϊ δέκατον έτος ετελεύτα τω 
πολέμω τωδε ον Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

Οιι. ν-ΙΠ. Εβίιιτπ ο/ Ιΐιβ αηώα88αάον8 /τοτη 8β- 
(/68ία; ιυαν άβίβνηιΐηβά οη, αηά $βηβναΐ8 αρ- 
2)θίηίβά. 

> Β ., - ΤΟΤ δ' επιγιγνομένου θέρους ί'μα ηρι 

οι των ^Αθηναίων πρέσβεις ηκον εκ της 
Σικελίας, καϊ οι 'Έ>γεσταΐοι μετ αυτών άγοντες 
εξήκοντα τάλαντα, άσημου αργυρίου ως ες εξήκοντα 
νανς μηνός μισθόν, ας εμεΧλον δεήσεσθαι πέμπειν. 
καϊ οι Αθηναίοι έκκλησίαν ποιήσαντες καϊ άκού- 
σαντες των τε 'Έ,γεσταίων καϊ των σφετέρων 
πρέσβεων τά τε άΧλα επαγωγά καϊ ονκ αληθή, καϊ 
περί των χρημάτων ώς είη έτοιμα εν τε τοις ίεροΐς 
πολλά καϊ εν τοις κοινοίς, εψηφίσαντο νανς εξήκοντα 
πέμπειν ες Σικελίαν καϊ στρατηγούς αυτοκράτορας 
'ΑΧκιβιάδην τε τον Κλεινίου καϊ Νικίαν τον Νικη- 
ράτου καϊ Αόμαχον -τον Ξενοφάνους, βοηθούς μεν 
'Έ,γεσταίοις προς ΧεΧινονντίους, ξυγκατοικίσαι δε 
καϊ Αεοντίνους, ην τι περιγίγνηται αιτοΐς του 
πόλεμου, καϊ τάλλα τά εν τη Σικελία πράξαι οπη 
αν γιγνώσκωσιν άριστα Άθηναίοις. μετά δε τοντο 
ημέρα, πέμπτη εκκλησία αιθις εγίηνετο, κα& ο τι 
χρή την παρασκευήν ταΐς ναυσϊ τάχιστα γίγνεσθαι, 
καϊ τοις στρατηγοΐς, ει του προσδέοιντο ψηφισθήναι 
€ς τον εκπλουν. καϊ ό Νικίας ακούσιος μεν ηρημένος 
άρχειν, νομίζων δε την πολιν ουκ ορθώς βεβου- 
λεΰσθαι, αλλά προφάσει βραχεία καϊ ενπρεπεΐ της τηυυΥϋΐυΕϋ. 9 

Έ,ικελίας άπάσης, μεγάλου έργου, εφίεσθαι, παρελ- 
θών απότρεψαν εβούλετο, και παρψει τοις Αθή- 
να ίοις τοιάδε. 

Οη. IX. — XIV. Χίοίαδ δρββοΚ αραίιΐ8ί ίΐιβ &ν- 
ρβάϋΐοτι. 

"Ή μεν εκκλησία περί παρασκευής της ήμετε- 9 
ρας ηδε ξυνελεγη, καθ" ο τι χρή ες %ικελίαν εκπλεΐν 
εμοϊ μεντοι δοκεϊ και περί αυτού τούτου ετι γρήναι 
σκέψασθαι, εί άμεινόν εστίν εκπεμπειν τάς ναύς, 
καϊ μη ο'ύτω βραχεία βουλή περί μεγάλων πραγμά- 
των άνδράσιν άλλοφύλοις πειθομενους πόλεμον ου 
προσήκοντα αρασθαι. καίτοι εγωγε καϊ τιμώμαι εκ 
του τοιούτου και ησσον έτερων περί τω εμαυτοΰ 
σώματι όρρωδώ, νομίζων ομοίως αγαθόν πολίτην 
είναι ος αν και του σώματος τι καϊ της ουσίας 
προνοήταΐ' μάλιστα γαρ αν 6 τοιούτος και τα της 
πόλεως δι εαυτόν βούλοιτο όρθοΰσθαι. όμως δε 
οΰτβ εν τω πρότερον χρόνω δια το προτιμάσθαι 
εϊπον παρά γνώμην ούτε νυν, άλλα τ} αν γιγνωσκω 
βέλτιστα, ερώ. καϊ προς μεν τους τρόπους τους 
υμετέρους ασθενής αν μου ό λόγος εϊη, εί τά τε 
υπάρχοντα σώζειν παραινοίην και μή τοις ετοίμοις 
περί των αφανών και μελλόντων κινδυνεΰειν ώς δέ 
οΰτε εν καιρώ σπεύδετε οΰτε ράδια εστί κατασγεϊν 
εφ' ά ώρμησθε, ταύτα διδάξω, φημι γαρ υμάς 10 
πολεμίους πολλούς ενθάδε ύπολιπόντας και έτερους 
επιθυμεΐν εκεΐσε πλεύσαντας δενρο επατ•/αγεσθαι. 
και οίεσθε ϊσως τάς γενομενας ύμϊν σπονδάς εχειν 
τι βέβαιον, αΐ ήσυχαζόντων μεν υμών ονόματι ίο τηυαγηΐΒΕ8. 

σπονδαϊ έσονται (οντω γάρ ενθένδε τε άνδρες 
έπραξαν αύτάς καϊ εκ τών εναντίων), σφάλέντων δέ 
που άξιόχρεω δυνάμει ταχεΐαν την επιχείρησιν ήμΐν 
οι εχθροί ποιήσονται, οΐς πρώτον μεν δια συμφορών 
ή ξύμβασις και εκ του αίσχίονος η ήμϊν κατ 
ανάγκην εγένετο, έπειτα εν αυτί/ ταΰτχι πολλά τα 
αμφισβητούμενα εχομεν. είσϊ δ' ο'ι ονδε ταντην πω 
την ομολογίαν εδέξαντο, καϊ ούχ οι ασθενέστατοι• 
αλλ' οι μεν άντικρυς πολεμοΰσιν, οι δε καϊ διά το 
Αακεδαιμονίους ετι ήσυχάζειν δεχημέροις σπον- 
δαΐς καϊ αύτοϊ κατέχονται, τάχα δ' αν ϊσως, ει 
Βίχα ημών την Βΰναμιν λάβοιεν, όπερ νυν σπενδομεν 
και πάνυ αν ξυνεπιθεΐντο μετά Σικελιωτών, ους 
προ πολλών άν έτιμήσαντο ξυμμάχους γενέσθαι εν 
τω πριν χρόνω. ώστε χρη σκοπεΐν τινά αυτά, καϊ 
μη μετεώρω τε πάλει αξιουν κινδυνενειν, και αρχής 
άλλης ορέγεσθαι πρϊν ην εχομεν βεβαιωσώμεθα, ει 
Χαλκιδής γε οι επι Θράκης ετη τοσαΰτα άφεστώτες 
άή> ημών ετι άχείρωτοί είσι καϊ άλλοι τίνες κατά 
τάς ηπείρους ενδοιαστώς άκροώνται. ημείς δε 
'Εηεσταίοις δη ονσι ξυμμάχοις ως άδικουμένοις 
οξέως βοηθοί/μεν υή> ων δ' αυτοί πάλαι άφεστώτων 
1 1 άδικοϋμεθα, ετι μέλλομεν άμννεσθαι. καίτοι τους 
μεν κατεργασάμενοι καν κατάσχοιμεν' τών δ' ει και 
κρατήσαιμεν, διά πολλού <γε και πολλών όντων 
χαλεπώς άν αρχειν δυναίμεθα. άνόητον δ' επι 
τοιούτους ίέναι ών κρατήσας τε μη κατασχήσει τις 
και μη κατορθώσας μη εν τω όμοίω και πρϊν επιχεί- 
ρησαν εσται. Χικελιώται δ' άν μοι δοκονσιν, ως 
γε νυν εχουσι, καϊ ετι άν ησσον δεινοί ήμΐν γενέσθαι, ΠΐυθΥβΙΌΕ8. η 

ει άρζειαν αυτών Συρακόσιοΐ' όπερ οι Εγεσταΐοί 
μάλιστα ημάς εκφοβοισιν. νυν μεν γαρ καν ελθοιεν 
ΐσως ΑακεΒαιμονίων έκαστοι, χάριτι, εκείνως δ' οίκ 
εικός ορχήν επι αρχήν στράτευσαν ω <γσρ αν τρόπω 
την ήμετέραν μετά ΙΙελοποννησίων άφέλωνται, είκος 
υπό των αυτών και την σφετέραν Βιά του αύτοΰ 
καθαιρεθήναι. ημάς δ' αν οι εκεί "Έιλληνες μάλιστα 
μεν εκπεπληγμένοι ειεν εΐ μή άφικοίμεθα, έπειτα δε 
και ει Βείξαντες την Βύναμιν Βι ολίγου άπελθοιμεν' 
ει Βε σφαλείημέν τι, τάχιστ αν υπεριΒόντες μετά 
των ενθάΒε επιθεϊντο. τα γάρ Βιά πλείστον πάντες 
Ισμεν θαυμαζόμενα, και τά πεΐραν ηκιστα της Βόξης 
Βόντα. όπερ νυν ύμεις ω ' Αθηναίοι ες ΑακεΒαιμο- 
νίους καϊ τους ξυμμάχους πεπόνθατε' Βιά το παρά 
ηνώμην αυτών προς α εφοβεΐσθε το πρώτον περνγε- 
ηενησθαι, καταφρονήσαντες ηΒη και Σικελίας εφί- 
εσθε. χρή Βε μή προς τάς τύχας τών εναντίων 
επαίρεσθαι, αλλά τάς Βιανοίας κρατήσαντας θαρρεϊν' 
μηΒε ΑακεΒαιμονίους ά\\ο τι ήηήσασθαι η Βιά το 
αϊσχρόν σκοπεΐν οτψ τρόπω ετι κα\ νυν, ην Βύνωνται, 
σφήλαντες ημάς το σφέτερον άπρεπες ευ θήσονται, 
όσω καϊ περί πλείστου κα\ Βιά πλείστου Βοξαν 
αρετής μελετώσιν. ώστε ου περί τών εν Σικελία 
Εγεσται'ωι/ ημΐν, άνΒρών βαρβάρων, ό άγων, ει 
σωφρονονμεν, αλλ! όπως πόλιν Βι ολιγαρχίας επι- 
βονλείουσαν οξέως φυλαξόμεθα. καϊ μεμνησθαι 1 2 
χρή ημάς οτι νεωστϊ από νόσου μεγάλης και πολέ- 
μου βραχύ τι λελωφηκαμεν, ώστε καϊ χρήμασι καϊ 
τοις σώμασιν ηύξησθαί' και ταύτα νπερ ημών 
Βίκαιον ενθάΒε είναι άναλούν, καϊ μή ύπερ άνΒρών 12 ΤΗϋΟΥϋΙΌΕΒ. 

φυγάδων τώνδε επικουρίας δεο μένων, οις τό τε 
ψεύσασθαι καλώς χρήσιμον, καϊ τω του πελας 
κινδύνω, αυτών Χόλους μόνον παρασχομένους, ή 
κατορθώσαντας χάριν μη άξίαν είδεναι η πταίσαν- 
τάς που τους φίλους ξυναποΧεσαι. εϊ τε τις άρχειν 
ασμενος αίρεθεις παραινεί ύμΐν εκπλεΐν, τό εαυτού 
μόνον σκοπών, αΧΧως τε καϊ νεώτερος ετι ων ες τό 
άρχειν, όπως θαυμασθη μεν από της ίπποτροφίας, 
δια δε ποΧυτέλειαν και ώφεληθτ) τι εκ της αργίας, 
μηδέ τούτω εμπαράσχητε τω της πόΧεως κινδύνω 
ιδία, ελλαμπρύνεσθαι, νομίσατε δε τους τοιούτους τα 
μεν δημόσια άδικεΐν τα δε ϊδια άναλοΰν, και τό 
πράτ/μα με'γα είναι καϊ μη οίον νεωτέρω βουλεύ- 
13 σασθαί τε καϊ οξέως μεταχειρίσαι. ους ε<γώ όρων 
νυν ενθάδε τω αύτω άνδρϊ παρακεΧευστούς καθή- 
μενους φοβούμαι, καϊ τοις πρεσβυτεροις άντιπαρα- 
κελεύομαι μη καταισχυνθηναι, ει τω τις παρα- 
κάθηται τώνδε, όπως μη δόζει, αν μη ψηφίξηται 
ποΧεμεϊν, μαλακός είναι, μηδ' όπερ αν αυτοί πάθοιεν, 
Βυσέρωτας είναι των απόντων, <γνόντας Οτι επιθυμία 
μεν ελάχιστα κατορθοΰνται προνοία δε πλείστα, 
αλλ' υπέρ της πατρίδος ως μέηιστον δη των πρϊν 
κίνΒυνον άναρριπτούσης άντιχειροτονεϊν, καϊ ψη- 
φίζεσθαι τους μεν %ικελιώτας οΐσπερ νυν όροις χρο>- 
μενους προς ημάς, ου μεμπτοϊς, τω τε Ίοί/ί'ω κόλπω 
παρά ηην ην τις πΧεη, καϊ τω ΧικεΧικώ Βιά πελά- 
γους, τα αυτών νεμομενους καθ" αυτούς και ξυμφέ- 
ρεσθαι. τοις δ' 'Έηεσταίοις ιδία ειπείν, επειδή άνευ 
Ά θηναίων καϊ ξυνήψαν προς Έ,έλινουντίους τό πρώ- 
τον πόλεμον, μετά σφών αυτών και κατάλύεσθαι• ΊΊΐυΟΥϋΙΌΕΒ. 13 

καϊ το λοιπόν ξυμμάγρυς μη ποιείσθαι ώσπερ είώθα- 
μεν, οϊς κακώς μεν πράξασιν άμυνούμεν, ώφελίας 
δ' αυτοί δεηθέντες ου τευξόμεθα. καϊ συ ώ πρΰτανι 1 1 
ταΰτα, εϊπερ ή<γεϊ σοι προσήκειν κήδεσθαί τε της 
πόλεως και βούλει γενέσθαι πολίτης αγαθός, επι- 
ψήφιζε, καϊ γνώμας προτιθει αύθις Άθηναίοις, 
νομίσας, ει όρρωδεΐς το άνα-ψηφίσαι, το μεν λύειν 
τους νόμους μη μετά τοσώνδ' αν μαρτύρων αίτίαν 
σχεΐν, της δε πόλεως βουλευσαμένης ιατρός αν 
γενέσθαι, καϊ το καλώς αρξαι τουτ είναι, 'ός αν την 
πατρίδα ώφελήση ώς πλείστα η εκών είναι μηδέν 
βλάψη" 

Οη. XV. ΛϊάΙίαάβδ τβοοΊητηβηάδ ίΐιβ ηηάβι-ίαϊΰίηρ : 
ϋιβ υαά τβ8ΐιϊΐ8 ο/ ΗΪ8 ρβηβταΐ οοιχάηοί ίο ΑίΚβηβ. 

Ό μεν Νικίας τοιαύτα είπεν, των δε ' Αθηναίων ] .5 
παριόντες οι μεν πλείστοι στρατενειν παρψουν καϊ 
τα εψ-ηφισμενα μη λύειν, οι δε τίνες καϊ άντέλεγον. 
ενηγε δε προθυμότατα την στρατείαν Αλκιβιάδης 
ό ΚΧεινίου, βουλόμενος τω τε Νικία, εναντιούσθαι, 
ων καϊ ες τάλλα διάφορος τα πολιτικά και ότι 
αύτοΰ διαβόλως εμνησθη, και μάλιστα στρατψ/Ρσαί 
τε επιθυμών καϊ ελπίζων %ικελίαν τε δι αύτοΰ και 
Καρχηδόνα λήψεσθαι καϊ τά ίδια άμα εύτυγτησας 
-χρήμασί τε καϊ δόξη ώφελησειν. ων γάρ εν άξιώ- 
ματι υπό των αστών, ταΐς επιθυμίαις μείζοσιν ή 
κατά την υπάργρυσαν ούσίαν εχρήτο ες τε τάς 
Ιπποτροφίας καϊ τάς άλλας δαπανάς" Οπερ και 
καθεΐλεν ύστερον την τών Αθηναίων πόλιν ονχ 
ηκιστα. φοβηθεντες ηάρ αυτού οι πολλοί το /Λέγε- 14 τη ϋ ΟΥ Β Π) Ε8. 

θος της τε κατά το εαυτού σώμα παρανομίας ες την 
δίαιταν, και της διανοίας ών καθ" εν εκαστον εν 
Ότω ηίγνοιτο επρασσεν, ως τυραννίδος επιθυμούντι 
πο\εμιοι καθέστασαν, και δημοσία κράτιστα δια- 
θέντι τα του ποϊλέμου ιδία, έκαστοι τοις επιτήδευμα- 
σιν αυτού άχθεσθέντες, και άλλοις επιτρέψαντες, 
ου δια μακρού εσφηΧαν την πόΧιν. τότε δ' ουν 
•παρελθών τοις Άθηναίοις παρήνει τοιάδε. 

Οη. XVI. — XVIII. βρββοΚ ο/ ΑΙοίυίαάβδ ίη/ανοτ 
ο/ ίΐιβ βχρβάίΐϊοη. 

10 "ΚΑΙ προσήκει μοι μαΧΧον έτερων ώ ' Αθηναίοι 
"ΡΧ €1ν {άνάτ/κη γαρ εντεύθεν άρξασθαι, επειδή μου 
Νικίας καθήψατο), και άξιος άμα νομίζω είναι, ών 
γαρ περί επφόητός ειμί, τοις μεν προγόνοις μου 
και εμοϊ δόξαν φέρευ ταύτα, τη δε πατρίδι καϊ 
ωφέλίαν οι ηάρ "ΈϊΧΧηνες καϊ ύπερ δύναμιν μείζω 
ημών την πόΧιν ενόμισαν τω εμώ διαπρέπει της 
'ΟΧυμπίαζε θεωρίας, πρότερον εΧπίζοντες αυτήν 
καταπεποΧεμήσθαι, διότι άρματα μεν επτά καθήκα, 
οσα ουδείς πω ιδιώτης πρότερον, ε νίκησα δε καϊ 
δεύτερος καϊ τέταρτος εηενόμην, καϊ ταΧΧα άξίως της 
νίκης παρεσκευασάμην. νόμω μεν γαρ τιμή τα 
τοιαύτα, εκ δε τού δρωμένου καϊ δύναμις αμα υπο- 
νοείται, καϊ οσα αυ εν τη πόΧει γρρηγίαις η αΧΧω 
τω λαμπρύνομαι, τοις μεν άστοΐς φθονείται φύσει, 
προς δε τους ξένους καϊ αυτή ισχύς φαίνεται, καϊ 
ουκ άχρηστος ή διάνοια, 'ός αν τοις ιδίοις τεΧεσι μη 
εαυτόν μόνον άλλα καϊ την πόΧιν ώφεΧη. ουδέ γε ΤΗ170ΥΒΙΒΕ& 15 

άΒικον εφ' εαυτώ μέγα φρονοΐντα μή Χσον είναι, 
επεϊ καϊ υ κακώς κροσσών προς ούΒενα της ξυμφο- 
ράς ίσομοιρεί' «λλ' ωσπερ Βυστυχοΰντες ου προσα- 
γορευόμεθα, εν τω όμοίω τις άνεχεσθω και ύπο τών 
εύπραγούντων νπερφρονοι μένος, η τα ϊσα νεμων τα 
όμοια άνταξιοίτω. 618α Βε τοις τοιούτους, καϊ Όσοι 
εν τίνος λαμπροτητι προεσχον, εν μεν τω κατ αί- 
τοις βίω λυπηρούς οντάς, τοις όμοίοις μεν μάλιστα, 
έπειτα Βε καϊ τοις άλλοις ξύνοντας, τών Βε έπειτα 
ανθρώπων προσποίησίν τε ξυγγενείας τισϊ καϊ μη 
οΐσαν καταλιπόντας, και ης αν ωσι πατρίδος, ταύτη 
αιχησιν ως ου περί άΧΚοτρίων ούδ' άμαρτοντων, αλλ' 
ως περί σφετέρων τε καϊ καλά πραξάντων. ων εγώ 
δρεγόμενος, καϊ Βιά ταύτα τά ϊΒια επιβοώμενος, τα 
δημόσια σκοπείτε ει του χείρον μεταχειρίζω. Πελο- 
ποννήσον γαρ τά Βυνατώτατα ξυστήσας άνευ με- 
γάλου νμΐν κινΒύνου και Βαπάνης ΑακεΒαιμονίους 
ες μίαν ημεραν κατέστησα εν Μαντινεία περί των 
απάντων άγωνίσασθαι• εξ ου καϊ περιγενόμενοι τη 
μάχη ούΒεπω και νυν βεβαίως θαρσονσιν. και 17 
ταύτα ή εμή νεότης και άνοια παρά φύσιν Βοκοΰσα 
είναι ες την ΤΙελοποννησίων Βνναμιν λόγοις τε 
πρεπουσιν ώμίλησε και οργή πίστιν παρασχομενη 
επεισεν. καϊ νυν μή πεφόβησθε αυτήν, αλλ' εως 
εγώ τε ετι ακμάζω μετ αυτής και ό οικίας ευτυχής 
Βοκεΐ είναι, άποχρήσασθε τη εκατέρου ημών ώφελία, 
καϊ τον ες την Έ,ικελίαν πλουν μή μεταγιτ/νώσκετε 
ώς επϊ μεγάλην Βΰναμιν εσόμενον. οχλοις τε γάρ 
ξυμμίκτοις πολυανΒροΰσιν αϊ πόλεις, καϊ ραΒίας 
εχουσι των πολιτειών τάς μεταβολάς καϊ επιΒοχάς. 10 ΤΗϋΟΥΩΙΏΕΒ. 

και ονδβϊς δι αντό ως περί οικείας πατρίδος ούτε τα 
περί το σώμα οπΧοις εξήρτυται οντε τα εν τη χώρα 
νομίμοις κατασκευαϊς• ο τι δε έκαστος ή εκ του 
Χετ/ων πείθειν οϊεται ή στασιάζων άπο τον κοινού 
Χαβών άΧΧην ηήν, μη κατορθώσας, οίκήσειν, ταύτα 
ετοιμάζεται, καϊ ουκ εικός τον τοιούτον ομιΧον ούτε 
λόγοι» μια ηνώμη άκροάσθαι ούτε ες τά ερηα κοινώς 
τρεπεσθαί' ταχύ δ' αν ως έκαστοι, ει τι καθ 1 ήδονήν 
Χεηοίτο, προσχωροΐεν, αΧΧως τε καϊ ει στασιάζουσιν, 
ωσπερ πυνθανόμεθα. καϊ μην οιδ' οπΧϊται οΰτ 
εκείνοις όσοι περ κομπούνται, οΰτε οι αΧΧοι "ΕΧΧη- 
νες διεφάνησαν τοσούτοι οντες όσοι έκαστοι σφάς 
αυτούς ήρίθμουν, αΧΧά μεηιστον δη αυτούς εψευ- 
σμενη η Έλλά? μόΧις εν τώδε τω ποΧέμω ίκανώς 
ώπΧίσθη. τά τε ούν εκεί, εξ ων ε'γώ άκοη αισθάνο- 
μαι, τοιαύτα καϊ ετι εύποροοτερα εσται. βαρβάρους 
[τε] γαρ 7Γθλλοι)5 εξομεν οι %υρακοσίων μίσει ξυνε- 
πιθήσονται αύτοΐς' καϊ τά ενθάδε ουκ επικωΧύσει, 
ην ύμεΐς ορθώς βουΧεύεσθε. οι γάρ πατέρες ημών 
τους αυτούς τούτους ούσπερ νυν φασϊ ττοΧεμίους 
νποΧείποντας αν ημάς πΧεΐν καϊ προσέτι τον Μηδον 
εχθρον έχοντες την αρχήν εκτήσαντο, ουκ άΧΧω τινι 
ή Τ77 περιουσία τού ναυτικού ισχύοντες, καϊ νύν 
οΰτε άνεΧπιστοί πω μάΧΧον ΤΙεΧοποννήσιοι ες ημάς 
εηενοντο, ει τε καϊ πάνυ ερρωνται, το μεν ες την 
ηην ημών εσβάΧΧειν, καν μή εκπΧεύσωμεν, ικανοί 
είσιν, τω δε ναυτικώ ουκ αν δύναιντο βΧάπτειν. 
ύποΧοιπον γαρ ήμιν εστίν άντίπαΧον ναυτικόν. 
18 ώστε τι αν Χέγοντες εικός η αυτοί άποκνοΐμεν η 
προς τους εκεί ξυμμάχους σκηπτόμενοι μη βοηθοί- τιιυαγηιυΕχ. η 

μεν; οϊς χρεάν, επειδή <γε καϊ ξυνωμόσαμεν, επαμύ- 
νειν, καϊ μη άντιτιθεναι 'ίτι ούδε εκείνοι ήμΐν. ον 
γαρ ίνα δεΐφο άντιβοηθώσι ττροσεθεμεθα αυτούς, 
αλλ' ίνα τοις εκεί εχθροΐς ημών Χυπηροί δντες 
δεΐφο κωΧύωσιν αυτούς επιέναι. την τε αρχήν 
ούτως εκτησάμεθα και ημείς καϊ όσοι δή άλλοι 
ηρζαν, παραηιγνόμενοι ττροθίμως τοις άει ή βαρ- 
βάροις ή "ΕΧΧησιν επικάΧουμενοις, επεϊ εϊγε ήσυ- 
χάζοιεν πάντες η φυΧοκρινοΐεν οϊϊ "χρεών βοηθεΐν, 
βραχύ αν τι ιτροσ κτώμενοι αυτί} περί αυτής αν 
ταύτης μάΧΧον κινδυνεύοιμεν. τον γαρ προύχον- 
τα ού μίνον επιόντα τις αμύνεται, άλλα και μή 
όπως επεισι προκαταΧαμβάνει. κα> ουκ εστίν ήμΐν 
ταμιεύεσθαι ες όσον βουΧόμεθα άρχειν, αλλ' ανάγκη, 
επειδή ττερ εν τώδε καθεσταμεν, τοις μεν επιβου- 
Χεύειν τους δε μή άνιεναι, δια το άρχθήναι αν ύφ* 
έτερων αύτοΐς κίνδυνον είναι, ει μή αύτοϊ άΧΧων 
άρχοιμεν. καϊ ουκ εκ του αυτού επισκεπτεον ύμϊν 
τοις άΧΧοις το ήσυχον, ει μή καϊ τά επιτηδεύματα 
ες το ομοΊ,ον μεταΧήψεσθε. Χογισάμενοι ούν τάδε 
μάΧΧον αύξήσειν, €7τ' εκείνα ην ΐωμεν, ττοιώμεθα τον 
πΧούν, "να ΙΙεΧοποννησίων τε στορεσωμεν το φρό- 
νημα, ει δόξομεν ύπεριδόντες τήν εν τω τταρόντι 
ήσυχίαν καϊ επι ΧικεΧίαν ιτΧεύσαι' κα\ άμα ή της 
Ελλάδο? των εκεί προσγενομενων πάσης τω εικότι 
άρξομεν, η κακώσομέν γε Χυρακοσίους, εν ω και 
αυτοί και οι ξύμμαχοι ώφεΧησόμεθα. το δε άσφα- 
Χές, καϊ μενειν, ην τι προσχωρη, καϊ άπεΧθείν, αϊ 
νΡ,ες παρεξουσιν ναυκράτορες γαρ εσόμεθα καϊ 
ξυμπάντων ΣικεΧιωτών. και μή υμάς ή Νί/αου 

2 18 ΤΗυΰΥΒΙϋΕβ. 

των λόγων άπραγμοσύνη καϊ Βιάστασις τοις νέοις ες 
τους πρεσβυτέρους άποστρέψη, τω δέ είωθότι κόσμω, 
ώσπερ καϊ οι πατερά ι'μών αμα νέοι γεραιτέροις 
βουλεύοντες ε'? τάδε ήραν αυτά, καϊ νυν τω αύτω 
τρόπω πειρασθε προαγαγεΐν την πόλιν, καϊ νομίσα- 
τε νεότητα μεν καϊ γήρας άνευ αλλήλων μηδέν 
δϋνασθαι, όμοΰ δέ τό τε φαΐιλον καϊ το μέσον καϊ 
το πάνυ ακριβές αν ξυγκραθεν μάλιστ αν ίσχύειν, 
καϊ την πόλιν, αν μεν ήσυγάζη, τρίψεσθαί τε αυτήν 
περϊ αυτήν ωσπερ καϊ άλλο τι, καϊ πάντων την 
έπιστημην εγγηράσεσθαι, άγωνιζομένην δέ άεϊ προσ- 
ληψεσθαί τε την εμπειρίαν καϊ το άμΰνεσθαι ου 
λόγω αλλ' έργω μάλλον ξΰνηθες εξειν. παράπαν τε 
γιγνώσκω πάλιν μη άπράγμονα τάγιστ αν μοι 
δοκεϊν άπραγμοσύνης μεταβολή διαφθαρήναι, καϊ 
των ανθρώπων ασφαλέστατα τούτους οίκεϊν ο'ί αν 
τοις παροΰσιν ηθεσι καϊ νόμοις, ην καϊ γείρω $, 
ηκιστα διαφόρως πόλιτεύωσιν." 

Οη. XIX. Κβδίιΐΐ ο/ ΑΙοίυίαάββ βρββοΐι, 

19 ΤΟΙΑΤΤΑ μεν 6 Αλκιβιάδης ειπεν οι δ' 
Αθηναίοι άκούσαντες εκείνου τε καϊ των Έγε- 
σταίων καϊ Αεοντίνων φυγάδων, οι παρελθόντες εδε- 
οντό τε καϊ των όρκίων ύπομιμνησ κοντές ϊκετευον 
βοηθησαι σφίσιν, πολλω μάλλον η πρότερον ωρ~ 
μηντο στρατεύειν. καϊ ο Νικίας γνούς ότι από μεν 
των αυτών λόγων ουκ αν ετι άποτρέψειεν, παρα- 
σκευής δέ πλήθει, ει πολλην επιτάξειεν, τάχ' αν 
μεταστησειεν αυτούς, παρελθών αύθις έλεγε τοιάΒε. ΤΠσΟΎΏΙΒΕδ. 19 

Οη. XX. — XXIII Νίοίαέ Ββοοηά ερεβώ οβαίηδί 
ϋιβ βχρβάίίίοη, 

"ΕΠΕΙΔΗ πάντως ορώ ίμάς ώ - Αθηναίοι ώρ- 20 
μημένους στράτευαν, ξυνενε^κοι μεν ταύτα ως 
βουλόμεθα, επι δε τω παρόντι α ψγνώσκω σημάνω, 
επι γαρ 7ΓΟλ€ί?, ώς εγώ άκοη αισθάνομαι, μελλομεν 
ίεναι μεγάλας κα\ οι#' υπηκόους άΧλήλων οΰτε 
δεομενας μεταβολής, ή αν εκ βίαιου τις δουλείας 
ασμενος ες ράω μετάστασιν χωροίη, οι3δ' αν την 
αρχήν την ημετέραν εικότως άντ ελευθερίας προσ- 
δεξαμένας, τό τε πλήθος ώς εν μια νήσω πολλάς 
τάς Ελληνίδας, πλην γαρ "Νάξου και Κατάνης, α<? 
ελπίζω ήμΐν κατά τό Αεοντίνων ξνγγενες προσε- 
σεσθαι, άλλαι είσίν επτά, και παρεσκευασμεναι 
τοις πάσιν δμοιοτρόπως μάλιστα τί} ημετέρα δυνά- 
μει, και ούχ 'ήκιστα επί ας μάλλον πλεομεν, %ελι- 
νοΰς καϊ Χυράκουσαι. πολλοί μεν γάρ όπλϊται 
ενεισι και τοξόται καϊ άκοντισταί, πόλλαι δε τριή- 
ρεις και όχλος 6 πλη ρώσων αύτάς. χρήματα τ 
εχουσι τα μεν ϊδια, τα δε και εν τοις ίεροΐς εστί 
^ελινουντίοις' Συρακοσίοις δ} και άττό βαρβάρων 
τίνων απαρχή εσφέρεται. φ δε μάλιστα ημών 
προέχουσιν, ίππους τε πολλούς κεκτηνται και 
σίτω οίκείω καϊ ουκ επακτω χρώνται. προς οΰν 21 
τοιαύτην δύναμιν ου ναυτικής και φαύλου στρατιάς 
μόνον δει, αλλά καϊ πεζόν πολύν ξυμπλεΐν, εϊπερ 
βουλόμεθα άξιον της διανοίας δράν και μή υπό 
ιππέων πολλών ε'ίρ^/εσθαι της ηής, άλλως τε καϊ εΐ 
ξυστώσιν αϊ πόλεις φοβηθεϊσαι, και μή άντιπα- 

2—2 20 ΤΗυθΥΌΙ£>£!8. 

ράσγωσιν ημίν φιΧοι τίνες γενόμενοι, αΧΧοι η 
Έγεσταΐοι, ω άμυνούμεθα ιππικόν. αισχρόν Βε 
βιασθεντας άπεΧθεΐν ή ύστερον επιμεταπεμπεσθαι, 
το πρώτον άσκεπτως βουΧευσαμενους' αύτόθεν Βε 
παρασκευή άξιόχρεω επιεναι, <γνόντας ότι ποΧυ τε 
άπο της ημετέρας αυτών μέΧΧομεν πΧεϊν και ουκ εν 
τω όμοίω στρατευσόμενοι καϊ [ουκ] εν τοις τηΒε 
ύπηκόοις ξύμμαγοι ηλθετε επί τίνα, όθεν ράΒιαι αϊ 
κομιΒαϊ εκ της φιλίας ων προσεΒει, αλλ' €? αΧΧο- 
τρίαν πασαν άπαρτησαντες, εξ ης μηνών ούΒε 
τεσσάρων τών "χειμερινών ΰηηεΧον ραοιον εΧθεΐν. 

22 όπΧίτας τε ουν ποΧΧούς μοι Βοκεΐ γρήναι ημάς 
αηειν καϊ ημών αυτών καϊ τών ξυμμάγων, τών τε 
υπηκόων και ην τίνα εκ ΉεΧοποννήσου Βυνώμεθα η 
πεΐσαι ή μισθώ προσαηαγεσθαι, και τοξότας ποΧ- 
Χούς καϊ σφενΒονήτας, όπως προς το εκείνων ιππικόν 
άντεχωσιν, ναυσί τε καϊ ποΧυ περιεΐναι, ϊνα καϊ τα 
επιτήΒεια ραον εσκομιζωμεθα, τον Βε και αύτόθεν 
σΐτον εν όΧκάσι, πύρους και πεφρυγμενας κριθάς, 
αγειν, καϊ σιτοποιούς εκ τών μϋΧώνων προς μέρος 
ηναηκασμενους έμμισθους, ϊνα ην που υπό άπΧοίας 
αποΧαμβανωμεθα εχη ή στρατιά τα επιτήΒεια 
(ποΧΧη ιγάρ ούσα ου πάσης εσται πόΧεως νποΒεξα- 
σθαι), τά τε αΧΧα όσον Βυνατόν ετοιμάσασθαι, καϊ μη 
επί ετέροις γίγνεσθαι, μαΧιστα Βε χρήματα αύτόθεν 
ως πΧεΐστα εγειν. τά δέ παρ Έγεσταίων, α Χέζε- 
ται εκεί έτοιμα, νομίσατε και λόγω αν μαΧιστα 

23 έτοιμα είναι, ην <γάρ αυτοί εΧθωμεν ενθενΒε μή 
άντίπαΧον μόνον παρασκευασάμενοι, πΧην γε προς 
το μάγιμον αυτών το όπΧιτικόν, αΧΧα και ύπερβάΧ- ΤΒυΟΥΌΙΌΕδ. 21 

λοντες τοις πάσιν, μόλις όντως οίοι τε εσόμεθα των 
μεν κρατάν τα δε και διασώσαι. πάλιν τε νομίσαι 
χρη εν άλλοφύλοις και πολέμιοι*; οίκιούντας ίέναι, 
ους πρέπει τή πρώτο ήμερα, η αν κατάσγωσιν ευθύς 
κρατεΐν της γης, η είδέναι οτι ην σφάλλωνται πάντα 
πολέμια εξουσιν. Όπερ εγώ φοβούμενος, καϊ είδως 
πολλά μεν ημάς δέον βουλεύσασθαι, ετι δε πλείω 
εύτυχήσαι (χαλεπίν δε ανθρώπους οντάς), οτι ελά- 
χιστα τη τύχη παρόδους εμαυτόν βούλομαι εκπλεΐν, 
παρασκευή δε από των εικότων ασφαλής εκπλεϋ- 
σαι. ταύτα γαρ τη τε ξυμπάση πόλει βεβαιότατα 
ηγούμαι και ημΐν τοις στρατευσομενοις σωτήρια, 
ει δε τω άλλως δοκεΐ, παρίημι αύτω την αρχήν." 

Οη. XXIV.— XXVI. Ββ$Ηΐί ο/ ΝίΜ ερββοΗ, 
ΤΙιβ τβ^ηίβίίβ 8ΐψρΙίβ8 νοίβά. 

Ό μεν Νικίας τοσαντα είπε νομίζων τους \\θη- 2-1 
ναίους τω πλήθει των πραγμάτων η άποτρέψειν, 
ή ει άναγκάζο.το στρατεύεσθαι, μάλιστα ούτως α- 
σφαλούς έκπλεύσαΐ' οι δε το μεν επιθυμούν του πλου 
οι κ εξηρέθησαν υπό του όχλώδους της παρασκευής, 
πολύ δε μάλλον ωρμηντο, και τουναντίον περιέστη 
αυτω' ευ τε γαρ παραινέσαι εδοξε καϊ ασφάλεια νυν 
δή καϊ πολλή εσεσθαι. καϊ έρως ενέπεσε τοις 
πάσιν ομοίως εκπλεύσαΐ' τοις μεν γάρ πρεσβυτέροις 
ως ή καταστρεψομένοις ε</>' ά επλεον ή ουδέν αν 
σφαλεΐσαν μεγάλην δύναμιν, τοις δ' εν τη ηλικία 
τής τε απούσης πόθω όψεως καϊ θεωρίας, και ευέλ- 
πιδες οντες σωθήσεσθαν ό δε πολύς όμιλος καϊ 
στρατιώτης εν τε τω παρόντι αργύρων οϊσειν καϊ 22 ΤΗϋΟΥΌΙΌΡΛ 

προσκτήσασθαι Βύναμιν όθεν άίΒιον μισθοφοράν 
νπάρξειν. ώστε Βιά την άηαν τών πλειόνων έπιθυ- 
μίαν, ει τω άρα καϊ μη ηρεσκεν, ΒεΒιώς μη άντιγει- 
ροτονών κακόνους Βόξειεν είναι τη πόλει ήσυχίαν 

25 ΐγγςν. και τέλος παρελθών τις των Αθηναίων καϊ 
παρακάλεσαν τον Νικίαν ουκ εφη χρήναι προφασί- 
ζεσθαι ούΒε ΒιαμέΧλειν, αλλ' εναντίον απάντων ηΒη 
Χέγειν ηντινα αύτω παρασκευην Αθηναίοι ψηφίσων- 
ται' 6 Βε άκων μεν ειπεν Οτι καϊ μετά των ξυναρ- 
γόντων κα& ήσυχίαν μάλλον βοϋλεύσοιτο, οσα 
μέντοι ηΒη Βοκεΐν αυτω, τριήρεσι μεν ουκ έλασσον 
η εκατόν πλευστεα είναι (αυτών δ' Αθηναίων εσε- 
σθαι όπλιταγωγούς 'όσαι άν Βοκώσιν, καϊ άλλας εκ 
τών ξυμμάγων μεταπεμπτεας είναι), όπλίταις Βε 
τοις ξύμπασιν Αθηναίων καϊ τών ξυμμάχων πεντα- 
κισχιλίων μεν ουκ ελάσσοσιν, ην Βε τι Βύνωνται, 
και πΧείοσιν' την Βε άλλην παρασκευην ως κατά 
λόγοι/ και τοξοτών τών αύτόθεν και εκ Κρήτης, καϊ 
σφενΒονητών, καϊ ην τι άλλο πρέπον Βοκή είναι, 

26 ετοιμασάμενοι άξειν. άκούσαντες δ' οι Αθηναίοι 
εψηφίσαντο ευθύς αυτοκράτορας είναι καϊ περϊ στρα- 
τιάς πΧηθους καϊ περϊ του παντός πλ,ού τους στρα- 
τηγούς πράσσειν $ άν αύτοΐς Βοκή άριστα είναι 
Άθηναίοις. καϊ μετά ταΰτα η παρασκευή εγίγνετο, 
καϊ ες τε τους ξυμμάχρυς επεμπον καϊ αύτόθεν κα- 
ταλόγους εποιοΰντο. άρτι δ' άνείλήφει ή πόλις 
εαυτήν από της νόσου καϊ του ξυνεχους πόλεμου 
ες τε ηλικίας πλήθος επιγεγενημενης καϊ ες χρημά- 
των άθροισιν Βιά την εκεγειρίαν, ώστε ραον πάντα 
επορίζετο. καϊ οι μεν εν παρασκευή ήσαν. ΤΗ υ ΟΥ 1)1 Ό Ε8. 23 

Οη. XX VI Γ.— XXIX. ΜηύΙαύοη ο/ ίΚε Ηβι-ηιω 
αί Αΐΐιβηβ. 

ΈΝ δέ τούτω, Ισοι Έρμαΐ ήσαν λίθινοι εν ττ) 27 
πολβι τη Αθηναίων (είσι δέ κατά το έπΐ'χώριον, η 
τετράγωνος εργασία, πολλοί κα\ εν ιδίοις προθύροις 
καϊ εν ίεροΐς), μια νυκτϊ οι πλείστοι περιεκόπησαν 
τα πρόσωπα, και τους Βράσαντας ηΒει ούΒείς, αλλά 
μεγάλοις μηνύτροις δημοσία οντοί τε εζητοΰντο, και 
προσέτι εψηφίσαντο καϊ ει τις άλλο τι οΙΒεν άσέ- 
βημα γεγενημένον, μηνύειν άΒεώς τον βουλόμενον 
καϊ αστών και ξένων καϊ Βουλών, και το πράγμα 
μειζόνως ελάμβανον' τον τε γαρ εκπλου οιωνός 
εΒόκει είναι, καϊ επί ξυνωμοσία άμα νεωτέρων 
πραγμάτων καϊ Βήμου καταλύσεως γεγενήσθαι. 
μηνύεται ονν άπο μετοίκων τέ τίνων καϊ ακολούθων 28 
περί μεν των 'Έ,ρμών ούΒέν, άλλων δε αγαλμάτων 
περικοπαί τίνες πρότερον υπό νεωτέρων μετά παι- 
Βιάς καϊ οϊνου γετμνημέναι, και τά μυστήρια άμα 
ώς ποιείται εν οϊκίαις εφ' 'ύβρει' ων καϊ τον Άλ/α- 
βιάδην επρτιώντο. και αυτά ύπολαμβάνοντες οι 
μάλιστα τω ΆλκιβιάΒη άγθόμενοι εμποΒών οντι 
σφίσι μή αντοΐς του Βήμου βεβαίως προεστάναι, 
και νομίσαντες, εί αύτον εξελάσειαν, πρώτοι αν 
είναι, εμε^/άλυνον, καϊ εβόων ώς επι Βήμου κατα- 
λύσει τά τε μυστικά καϊ ή τών Έρμων περικοπή 
γένοιτο, καϊ ονΒέν είη αυτών ο τι ου μετ εκείνου 
έπράγθη, επιλέγοντες τεκμήρια την άλλην αυτού ες 
τά επιτηδεύματα ου Βημοτικήν παρανομίαν. 6 Β" 29 
εν τε τω παρόντι προς τά μηνύματα άπελογεΐτο, και 24 ΤΙΐυΟΥΌΙΌΕΒ. 

έτοιμος ην πρϊν εκπΧεΐν κρίνεσθαι, εϊ τι τούτων 
ειργασμένος ην (ήδη ηάρ καϊ τα της παρασκευής 
επεπόριστο), καϊ ει μεν τούτων τι εϊρ^αστο, δίκην 
δούναι, €ΐ δ' άποΧυθείη, άρ-χειν. καϊ επεμαρτύρετο 
μη απόντος περί αυτού διαβοΧάς άποδέγεσθαι, άλλ' 
ήδη άποκτείνειν εΐ αδικεί, καϊ ότι σωφρονεστερον 
ειη μη μετά τοιαύτης αιτίας, πριν διαγνώσι, πέμπειν 
αυτόν επι τοσούτω στρατεύματι. οι δ' εγθροϊ δε- 
διότες τό τε στράτευμα μή εϋνουν εγτ), ην ήδη άγω- 
νίζηται, Ό τε δήμος μή μαΧακίζηται θεραπεύων οτι 
δι εκείνον οι τ Άργεΐοι ξυνεστράτευον καϊ των 
Μ,αντινέων τινές, άπέτρεπον καϊ άπέσπευδον, άΧ- 
Χους ρήτορας ενιεντες οι έ'λεγον νυν μεν πΧεΐν αύτον 
καϊ μή κατασγεϊν τήν αγωγοί/, έΧθόντα δε κρίνεσθαι 
εν ήμεραις ρηταΐς, βουλόμενοι εκ μείζονος διαβολής, 
ην εμεΧΧον ραον αυτού απόντος ποριεΐν, μετάπεμ- 
πτον κομισθέντα αυτόν άηωνίσασθαι. καϊ εδοξε 
πΧεϊν τον 'ΑΧκιβιάδην. 

Οη. XXX.— XXXII. -ΏβραΗιινβ ο/ίΐιβ βββΐ /τοηι 
ΡβίνωηΒ, αηά άβίαίΐδ. 

30 ΜΕΤΑ δε ταύτα θέρους μεσούντος ήδη ή ανα- 
γωγή εγίηνετο ες τήν ΣικεΧίαν. των μεν ούν ζυμμά- 
γων τοις πΧείστοις καϊ ταΐς σιταηωγοΐς οΧκάσι καϊ 
τοις πΧοίοις, καϊ όση άΧΧη παρασκευή ξυνείπετο, 
πρότερον εϊρητο ες Κ.ερκυραν ξυΧΧεγεσθαι ως εκεί- 
θεν άθρόοις επϊ ακραν Ίαπυγίαν τον Ίόνιον διαβα- 
Χούσιν' αύτοϊ δ' Αθηναίοι, καϊ εϊ τίνες των ξυμμά- 
γων παρήσαν, ες τον ΪΙειραιά καταβάντες εν ήμερα ΤΗυθΤΌΙϋΕ3. 25 

ρητή άμα εφ επλήρουν τάς ναΰς ώς άναξόμενοι. 
ξυηκατέβη δε καϊ 6 άλλος όμιλος άπας ως ειπείν 6 
εν τη πάλει, καϊ αστών καϊ ξένων, οι μεν επιχώριοι 
τους σφετέρους αυτών έκαστοι προπεμποντες, οΐ 
μεν εταίρους οΐ δε ξυ~/*/ενεΐς οι δε νίεΐς, και μετ 
ελπίδος τε αμα ίόντες και όλοφυρμών, τα μεν ώς 
κτήσοιντο, τοις δ' ει ποτέ οψοιντο, ενθυμούμενοι 
όσον πλουν εκ της σφετερας άπεστελλοντο. και 31 
εν τω παρόντι καιρώ, ώς ήδη εμελλον μετά κινδύνων 
αλλήλους άπολιπεΐν, μάλλον αυτούς εσήει τα δείνα 
η οτε εψηφίζοντο πλεΐν' όμως δε τη παρούση ρώμη } 
δια τ6 πλήθος εκάστων ων εώρων, τη όψει άνεθάρ- 
σουν. οι δε ξένοι καϊ 6 άλλος όχλος κατά θεαν 
ηκεν ώς €7γ' άξιόχρεων καϊ άπιστον διάνοιαν. πα- 
ρασκειή ηάρ άίτη πρώτη εκπλεύσασα μιας πόλεως 
δυνάμει Ελληνική πολυτελέστατη δη καϊ ευπρεπέ- 
στατη τών ες εκείνον τον χρόνον εηένετο. αριθμώ 
δε νεών καϊ οπλιτών και η ες 'Έ*πίδαυρον μετά 
ΐίερικλέους και η αυτή ες ΙΙοτίδαιαν μετά "Κόνωνος 
ουκ ελάσσων ην τετράκις γάρ χίλιοι όπλϊται αυτών 
Αθηναίων καϊ τριακόσιοι ίππης καϊ τριήρεις εκατόν, 
κα\ λεσβίων καϊ Χίων πεντήκοντα, καϊ ξύμμαχοι 
ετι πολλοί ξννέπλευσαν αλλά επί τε βραχεί πλω 
ώρμηθησαν καϊ παρασκευή φαύλη, ούτος δε ό στόλος 
ώς -χρόνιος τε εσόμενος και κατ αμφότερα, ου αν 
δέη, καϊ ναυσί και πεζώ άμα εξαρτυθείς, τό μεν 
ναυτικόν μεηάλαις δαπάναις τών τε τριηράρχων και 
της πόλεως εκπονηθεν, του μεν δημοσίου δραχμην 
της ημέρας τω ναύτη εκάστω δίδοντος καϊ ναΰς πα- 
ράσχοντος κενάς εξήκοντα μεν ταχείας τέσσαρα- 26 ΤΙΐυΟΥΌΙΌΕΒ. 

κοντά δε ίπΧιταγωγοΰς, καϊ υπηρεσίας τανταις τάς 
κρατίστας τών τριηράρχων, επιφοράς τε προς τω εκ 
δημόσιον μισθω διδόντων τοις θρανίταις των ναυτών 
καϊ ταΐς υπηρεσίαις, καϊ ταΧΧα σημείοις και κατα- 
σκευαΐς ποΧυτεΧεσι χρησαμενων, και ες τά μακρό- 
τατα προθυμηθεντος ενός εκάστου όπως αιτώ τινϊ 
ευπρέπεια τε η ναΰς μάλιστα προεξει καϊ τω ταχυ- 
ναυτεΐν, το δε πεζόν καταΧόγοις τε χρηστοΐς εκκριθεν 
καϊ οπΧων καϊ των περί το σώμα σκευών μεγάλη 
σπουδή προς άΧΧηΧους άμίΧΧηθεν. ξυνεβη δέ προς 
τε σφάς αυτούς αμα εριν γενέσθαι, ω τις έκαστος 
προσετάχθη, και ες τους άΧΧους" Ε/ΧΧηνας επίδειξιν 
μάΧΧον είκασθηναι της δυνάμεως και εξουσίας ή 
επί ποΧεμίους παρασκευην. ει γάρ τί9 εΧογίσατο 
την τε της πόΧεως άνάΧωσιν δημοσίαν καϊ τών 
στρατευομένων την ιδίαν, της μεν πόΧεως όσα τε 
ήδη προσετετεΧέκει καϊ ά έχοντας τους στρατηγούς 
άπέστεΧΧεν, τών δε ιδιωτών ά τε περϊ το σώμα τις 
καϊ τριήραρχος ες την ναΰν άναΧωκει καϊ οσα ετι 
εμεΧΧεν άναΧωσειν, χωρϊς δ' α εικός ην καϊ άνευ του 
εκ του δημοσίου μισθού πάντα τινά παρασκευά- 
σασθαι εφόδιον ως επϊ χρόνων στρατείαν, καϊ όσα 
επϊ μεταβοΧη τις ή στρατιώτης η έμπορος έχων 
επΧει, ποΧΧα αν τάλαντα ευρέθη εκ της πόΧεως τά 
πάντα εξαγόμενα, καϊ 6 στόΧος ονχ ήσσον τόΧμης 
τε θάμβει καϊ όψεως Χαμττρότητι περιβόητος εγί- 
νετο η στρατιάς προς ους επηεσαν νπερβοΧή, και Ότι 
μέγιστος ήδη διάπΧους από της οικείας καϊ επϊ 
μεγίστη ελπίδι τών μεΧΧόντων προς τά υπάρχοντα 
επεχειρήθη. ΤΗΓ€ΥΌΙΏΕ8. 27 

Επειδή δε αϊ νηες πλήρεις ήσαν και εσέκειτο 32 
πάντα ήδη 'ίσα έχοντες εμελλον άνάξεσθαι, ττ} μεν 
σάλπιγγι σιωπή ύπεσημάνθη, ενχάς δε τάς νομιζο- 
μένας προ της αναγωγής ου κατά ναΰν εκάστην 
ξνμπαντες δε υπο κήρυκος εποιοΰντο, κρατήρας τε 
κεράσαντες παρ" άπαν ίο στράτευμα και εκπώμασι 
χρυσοΐς τε και άργυροϊς οι τε επιβάται και οι 
άρχοντες σπενδοντες. ξυνεπενχοντο δε καϊ 6 άΧλος 
Ομιλος 6 εκ της γης των τε ποΧιτών και ει τις άΧλος 
εΰνους παρήν σφίσιν. παιωνίσαντες δε και τελεώ- 
σαντες τάς σπονδάς άνηγοντο, καϊ επι κερως το 
πρώτον εκπλενσαντες άμιΧλαν ήδη μέχρι Αίγίνης 
εποιοΰντο. καϊ οι μεν ες την Κερκυραν, ένθα περ 
καϊ το άλλο στράτευμα των ξυμμάχων ξυνελέγετο, 
ήπείγοντο άφικέσθαι* 

'Ε? δέ τάς Συρακούσας ήγγέλλετο μεν πόλλα- 
χόθεν τά περί του επίπλου, ου μεντοι επιστεύετο 
επι πολύν χρόνον ουδέν, αλλά και γενομένης εκκλη- 
σίας ελέχθησαν τοιοίδε λόγοι άπό τε άλλων, των 
μεν πιστενόντων τά περί της στρατείας της των 
Αθηναίων, των δε τά εναντία λεγόντων, και Έρμο- 
κράτης ό Έρμωνος παρελθών αυτοϊς, ώς σαφώς 
οίόμενος είδέναι τά περί αυτών, έλεγε και παργνει 
τοιάδε. 

Οπ. XXXIII, XXXIV. ΒρββοΚ ο/ Ηβπηοοναίβ* 
αϊ 8^τασιΐ8β. 

""ΑΠΙΣΤΑ μεν ϊσως, ώσπερ καϊ άλλοι τινές, 33 
δόξω ύμΐν περί του επίπλου της αληθείας λέγειν, 
καϊ γιγνώσκω Οτι οι τά μη πιστά δοκοΰντα είναι ή 28 ΤΗΌ0ΥΌΙΌΕ8. 

λέγοντες η άπαγγελλοντες ου μόνον ου πείθουσιν 
άλλα καϊ άφρονες Βοκούσιν είναν όμως δε ου κατα- 
φοβηθεϊς επισχησω κινΒυνευούσης της πόλεως, πεί- 
θων γε εμαυτόν σαφέστερόν τι έτερου είΒώς λέγειν. 
1 Αθηναίου γαρ εφ' ημάς, ο πάνυ θαυμάζετε, πολλή 
στρατιά ωρμηνται καϊ ναυτική καϊ πεζή, πρόφασιν 
μεν Έγεστα/ωρ ξυμμαχία. και Αεοντίνων κατοικίσει, 
το δε αληθές Σικελίας επιθυμία, μάλιστα δέ της 
ημετέρας πόλεως, ηγούμενοι, ει ταύτην σχοΐεν, 
ραΒίως καϊ τάλλα εξειν ως οΰν εν τάχει παρεσο- 
μένων, οράτε άπο των υπαρχόντων 'ότω τρόπω κάλ- 
λιστα άμυνεΐσθε αυτούς, καϊ μήτε καταφρονησαντες 
άφρακτοι ληφθήσεσθε μήτε άπιστήσαντες του Σύμ- 
παντος αμελήσετε• ει δε τω καϊ πιστά, την τόλμαν 
αυτών και Βύναμιν μη εκπλαγη. ούτε γαρ βλάπτειν 
ημάς πλείω οϊοί τ έσονται ή πάσχειν, οΰθ' 'ότι 
μεγάλω στολω επέρχονται, ανωφελείς, άλλα προς 
τε τους άλλους %ικελιώτας πολύ άμεινον (μάλλον 
<γάρ εθελησουσιν εκπλαγεντες ημϊν ξυμμαχεΐν), και 
ήν άρα η κατεργασώμεθα αυτούς η άπρακτους ων 
εφίενται άπώσωμεν (ου γαρ Βη μη τύχωσί γε ων 
προσΒεχονται φοβούμαι), κάλλιστον Βη έργων ημΐν 
ξυμβησεται, καϊ ουκ άνέλπιστον εμοιγε. ολίγοι 
γάρ δ?) στόλοι μεγάλοι ή Ελλήνων η βαρβάρων 
πολύ άπο της εαυτών άπάραντες κατώρθωσαν. οΰτε 
γαρ πλείους τών ενοικούντων και άστυγειτόνων 
έρχονται (πάντα γαρ υπό Βεους ξυνίσταται), ην τε 
Βι άπορίαν τών επιτηΒείων εν αλλότρια, γτ} σφα- 
λώσιν, τοις επιβουλευθεΐσιν όνομα, καν περί σφίσιν 
αύτοΐς τά πλείω πταίωσιν, όμως καταλείπουσιν. ΤΗυΰΥΏΐηΕ8. 29 

Οπερ και ' Αθηναίοι αυτοί ούτοι, του Μήδου παρά 
Χσγον πολλά σφαλεντος, επί τω ονόματι ως επ 
' Αθήνας γΐ€ΐ ηύξήθησαν, και ήμΐν ουκ άνέλπιστον το 
τοιούτο ξυμβήναι. θαρσούντες οΰν τά τε αυτού 34 
παρασκευαζώμεθα, καϊ ες τους Σικελούς πέμποντες 
τους μεν μάλλον βεβαιωσώμεθα, τοις δε φιλίαν καϊ 
ξυμμαγίαν πειρώμεθα ποιεΐσθαι, ες τε την άλλην 
"ϊ,ικελίαν πέμπωμεν πρέσβεις δηλούντες ώς κοινός 
ό κίνδυνος, και ες την Ίταλίαν, όπως η ξυμμαγίαν 
ποιώμεθα ημΐν η μη δέγωνται Αθηναίους. δοκεΐ 
δε μοι και ες Καρχηδόνα άμεινον είναι πέμψαι' ου 
<γάρ άνέλπιστον αύτοις, αλλ' άει δια φόβου είσϊ μή 
ποτέ ' Αθηναίοι αύτοϊς επί την πόΧιν ελθωσιν, ώστε 
τάχ' αν ϊσως νομίσαντες, ει τάδε προήσονται, καν 
σφεΐς εν πάνω είναι, εθεΧήσειαν ήμΐν ήτοι κρύφα ηε 
ή φανερώς η εξ ενός ηέ του τρόπου άμυνα ι. δυνατοί 
δ' είσι μάΧιστα των νύν, βουληθέντες' γρυσόν ηάρ καϊ 
άρηυρον πΧεϊστον κέκτηνται, όθεν ό τε πόλεμος και 
τάλλα εύπορεΐ. πέμπωμεν δε καϊ ες την Αακεδαί- 
μονα και ες Κόρινθον δεόμενοι δεύρο κατά τάχος 
βοηθεΐν και τον εκεί πόλεμον κινεΐν. δ δέ μάλιστα 
εγώ τε νομίζω Ιπίκαιρον ύμεΐς τε διά το ξύνηθες 
ήσνχον ήκιστ αν οξέως πείθοισθε, Ομως είρήσεται. 
Έ,ικελιώται ηάρ ει θέλοιμεν ξύμπαντες, ει δε μή, 
ότι πλείστοι με& ημών, καθελκίσαντες άπαν το 
υπάρχον ναυτικόν μετά δυοΐν μηνοΐν τροφής άπαν- 
τήσαι Αθηναίοις ες Ύάραντα και άκρον *Ιαπιτ/ίαν, 
και δηλον ποι^σαι αύτοΐς ότι ου περί τη Σικελία 
πρστερον εσται ό άτ/ών ή τού εκείνους περαιωθήναι 
τον Ίόνιον, μάλιστ αν αυτούς εκπλήξαιμεν και ες 30 ΤΗϋΟΥΟΙΒΕδ. 

λογισμον καταστησαιμεν "τι όρμοι μέθα μεν εκ 
φιλίας χώρας φίλακες (υποδέχεται γαρ ημάς Ύάρας), 
το δε πέλαγος αύτοΐς πολύ περαιουσθαι μετά πάσης 
της παρασκευής, χαΧεπον δε δια πλου μήκος εν 
τάξει μεΐναι, και ημΐν αν εύεπίθετος εϊη βραδεία τε 
και κατ ολίγον προσπίπτουσα, εΐ δ' αΰ τω ταχυ- 
ναυτοΰντι άθροωτερω κουφίσαντες προσβάλοιεν, εί 
μεν κώπαις χρησαιντο, επιθείμεθ' αν κεκμηκόσιν, εί 
δε μη δοκοίη, εστί και ύποχωρήσαιημΐν ες Ύάραντα' 
ο! δε μετ ολίγων εφοδίων ως επί ναυμαχία περαιω- 
θεντες άποροΐεν αν κατά χωρία έρημα, καϊ η μένον- 
τες πόλιορκοϊντο αν η πειρώμενοι παραπλεΐν την τε 
άΧλην παρασκευην άπολίποιεν αν καϊ τά των 
πόλεων ουκ αν βέβαια έχοντες, εί υποδεξοιντο, 
άθυμοϊεν. ώστ εγωγε τούτω τω λογισμω ηγούμαι 
άποκληομενους αυτούς ουδ' άν άπΰραι από Κερ- 
κύρας, αλλ' ή διαβουλευσαμενους καϊ κατασκοπαΐς 
χρωμενους, όπόσοι τ εσμέν και εν ω χωρίω, εξω- 
σθηναι άν τ$ ώρα ες χειμώνα, η καταπλαγέντας τω 
άδοκήτω καταλΰσαι άν τον πλουν, άλλως τε και 
του εμπειρότατου τών στρατηγών, ώς εγώ ακούω, 
άκοντος ηγουμένου καϊ άσμενου άν πρόφασιν λα- 
βόντος, ει τι άξιόχρεων άή> ημών όφθείη. άγγελ- 
λοίμεθα δ' άν (ευ οίδ' ότι) επί το πλεΐον τών δ' 
ανθρώπων προς τά λεγόμενα καϊ αϊ γνώμαι ϊσταν- 
ται, και τους προεπιχειροΰντας η τοις γε επιχει- 
ροΰσι προδηλοΰντας οτι άμυνοΰνται μάλλον πεφό- 
βηνται, ίσοκινδύνους ηγούμενοι, όπερ άν νυν 
Αθηναίοι πάθοιεν. επέρχονται γαρ ημΐν ώς ουκ 
υμυνουμένοις, δικαίως κατεγνωκότες ότι αυτούς ον 


ΤΗυΰΥϋΙΏΕ8. 31 

μετά Λακεδαιμονίων εφθείρομεν' ει δ' ϊδοιεν παρά 
γνώμην τολμήσαντας, τω άδοκητω μάλλον αν κα- 
ταπλαγεΐεν ή τή από του αληθούς δυνάμει, πείθεσθε 
ουν, μάλιστα μεν ταΰτα τολμήσαντες, ει δε μη, οτι 
τάχιστα τάλλα €9 τον πόλεμον έτοιμάζειν, καϊ 
παραστήναι παντϊ το μεν καταφρονεΐν τοις επιόντας 
εν των έργων τι} αλκή δείκνυσθαι, το δ' ήδη τάς 
μετά φόβου παρασκενάς άσφαλεστάτας νομίσαντας 
ως επϊ κινδύνου πράσσειν γρησιμώτατον αν ξυμ- 
βήναι. οί δε άνδρες καϊ επέρχονται καϊ εν πλω 
(ευ οίδ' οτι) ήδη εισι καϊ όσον οϋπω πάρεισιν. 

Οη. XXXV. ΟνβαΙ βίη/β ο/ ορίηίοη αϊ 8^ναοχΐ8β. 

ΚΑΙ 6 μεν Έρμοκράτης τοσαΰτα εϊπεν, των δε 35 
~υρακοσίων 6 δήμος εν πολλή προς αλλήλους εριδι 
ήσαν, οί μεν ώς ονΒενι αν τρόπω ελθοιεν οι ' Αθη- 
ναίοι, οι'δ' αληθή εστίν α λέγει, τοις δε, ει και 
ελθοιεν, τι αν δράσειαν αϊτούς ο τι οικ αν μείζον 
αντιπάθοιεν. άλλοι δε και πάνυ καταφρονοΰντες 
ες γέλωτα ετρ-πον το πράγμα, ολίγον δ' ήν το 
πιστενον τω'Ερμοκράτει και φοβούμενον το μέλλον, 
παρελθών δ' αύτοΐς Άθηναγόρας, ος δήμου τε προ- 
στάτης ην και εν τω παρόντι π ιθ ανώτατος τοις 
πολλοίς, έλεγε τοιάδε. 

Πη. XXXVI. — ΧΚ 8ρββφ ο/ Αίλβησ^οταβ. 

"ΤΟΤ2 ^ ν \\0η να [ ους 'όστις μη βούλεται 36 
ούτω κακώς φρονήσαι καϊ υποχείριους ήμϊν γενέσθαι 
ενθάδε ελθόντας, ή δειλός εστίν ή τή πάλει ουκ 32 ΤΗϋΟΥΏΐηΕ8. 

εΰνους' τους δ' άγγεΧΧοντας τα τοιαύτα και περιφό- 
βους υμάς ποιούνταν της μεν τόλμης ου θαυμάζω, 
τής δέ άξυνεσίας, ει μη οϊονται ενΒηΧοι είναι, οι 
γαρ ΒεΒιότες ΙΒία τι βούΧονται την πόΧιν ες εκπΧηξιν 
καθιστάναι, όπως τω κοινω φόβω το σφετερον 
επηΧνγάζωνται. καϊ νυν αύται αϊ άγγεΧίαι τούτο 
Βύνανταΐ' ουκ άπο ταύτομάτου, εκ δε ανδρών οΊπερ 
άεϊ τάδε κινοΰσι ξύγ κείνται, νμείς δέ ην ευ βου- 
Χεύησθε, ουκ εξ ων ούτοι άγγελΧουσι σκοποϋντες 
Χογιεΐσθε τά εικότα, άλλ' εζ ων αν άνθρωποι δεινοί 
καϊ ποΧΧών έμπειροι, ωσπερ εγώ Αθηναίους άζιω, 
Βράσειαν. ου <γάρ αυτούς είκος ΤΙεΧοποννησίους τε 
νποΧιπόντας κα\ τον εκεί πόΧεμον μηπω βεβαίως 
καταΧεΧυ μένους επ' άΧΧον πόΧεμον ουκ εΧάσσω 
εκόντας εΧθεΐν, επεϊ εγωγε αγαπάν οϊομαι αυτούς 
οτι ούχ ημείς επ' εκείνους ερ-χόμεθα, πόΧεις τοσαΰται 
37 καϊ ούτω μεγάΧαι. ει δε δ?) ωσπερ Χέζονται έ'λ- 
θοιεν, ικανωτεραν ηγούμαι Έ,ικεΧίαν ΤΙεΧοποννησου 
ΒιαποΧεμήσαι οσω κατά πάντα άμεινον εξηρτυται, 
την δέ ημετεραν πυΧιν αντην της νυν στρατιάς ως 
φασϊν επιούσης, καϊ ει Βϊς τοσαύτη εΧθοι, ποΧύ 
κρείσσω είναι, οις γ επίσταμαι ονθ' ίππους άκο- 
Χουθήσοντας, ούο* αύτόθεν πορισθησομενους ει μη 
οΧίγους τινάς παρ Έγεσταίων, οΰθ" οπΧίτας ίσο- 
πΧηθεις τοις ήμετεροις επί νεών γε εΧθόντας' μέγα 
γαρ το καϊ αύταΐς ταΐς ναυσϊ κούφαις τοσούτον 
πΧοΰν Βεΰρο κομισθηναι, την τε άΧΧην παρασκευην 
οσην Βεϊ επί πολιν τοσήνΒε πορισθήναι, ουκ οΧίγην 
οΰσαν. ώστε, παρά τοσούτον γιγνώσκω, μόΧις αν 
μοι Βοκούσιν, ει ποΧιν έτερον τοσαντην οσαι %υ- ΤΗυνΥύΙϋΕίί. 33 

ράκονσαί είσιν ελθοιεν έχοντες καϊ όμορον οίκήσαν- 
τες τον πόλεμοι» ποιοΐντο, ούκ αν παντάπασι δια- 
φθαρήναι, η πού γε δη εν πάση πολέμια Σικελία 
(ξυστήσεται γαρ) στρατόπεδα» τε εκ νέων Ίδρυθεντι, 
και εκ σκην ιδίων καϊ αναγκαίας παρασκευής ουκ 
επί πολύ ύπό των ημέτερων ιππέων εξιόντες. το 
δε ξνμπαν ονδ' αν κρατήσαι αυτούς της γης ηγούμαι- 
τοσούτο) την νμετεραν παρασκενην κρείσσω νομίζω, 
άλλα ταύτα, ώσπερ εγώ λέγω, οϊ τε ' Αθηναίοι γ*- 38 
νώσκοντες τα σφέτερα αυτών (ευ ο'δ' 'ότι) σώζουσιν, 
καϊ ενθένδε άνδρες ούτε οντά ούτε αν γενόμενα 
λογοποιούσιν, ους εγώ ου νύν πρώτον αλλ' άεϊ επ'ι- 
σταμαι ήτοι λόγοις γε τοιοΐσδε καϊ ετι τούτων κα- 
κουργοτεροις η εργοις βουλομενους καταπλήξαντας 
τ6 ύμέτερον πλήθος αυτούς της πόλεως άρχειν. 
καϊ δέδοικα μεντοι μή ποτέ πολλά πειρώντες καϊ 
κατορθώσωσιν ημείς δε κακοί, πρ\ν εν τω παθεΐν 
ώμεν, προφυλάξασθαί τε καϊ αίσθόμενοι επεζελθεΐν. 
τονγάρτοι δι αυτά η πόλις ημών ολιγάκις μεν ησυ- 
χάζει, στάσεις δε πολλάς καϊ αγώνας ού προς τους 
πολεμίους πλείονας η προς αυτήν αναιρείται, τυραν- 
νίδας δε εστίν οτε καϊ δυναστείας αδίκους, ών εγώ 
πειράσομαι, ην γε ύμείς εθελητε επεσθαι, μη ποτέ 
ε'φ' ημών τι περιιδεΐν γενέσθαι, υμάς μεν τους πολ- 
λούς πείθων, τους δε τα τοιαύτα μηχανωμένους κο- 
λάζων, μη μόνον αυτόφωρους (χαλεπον γαρ επιτυγ- 
χάνειν) άλλα καϊ ών βούλονται μεν δύνανται δ' ού 
(τον γαρ εχθρον ούχ ών δρα μόνον αλλά καϊ της 
διανοίας προαμννεσθαι χρή, εϊπερ καϊ μή προφυ- 
\αξάμενός τις προπείσεται), τους δ' αύ ολίγους τα 

3 34 ΤΗυΟΥΒΙΏΕΒ. 

μεν έλεγχων τά δε φνλάσσων, τά δε καϊ ΒιΒάσκων' 
μάλιστα <γάρ Βοκώ αν μοι όντως άποτρέπειν της 
κακουρ<γίας. και Βήτα, ο πολλάκις εσκεψάμην, τί. 
καϊ βούλεσθε, ώ νεώτεροι.) πότερον άρχειν ήΒη; 
αλλ' ουκ εννομον 6 δε νόμος εκ του μη Βννασθαι 
υμάς μάλλον ή Βυναμένους ετέθη άτιμάζειν. αλλά 
δ?) μη μετά πολλών ισονομεΐσθαι; και πως Βίκαιον 

39 τους αυτούς μη των αυτών άξιούσθαι; φήσει τις 
Βημοκρατίαν ούτε ξυνέτον οΰτ ίσον είναι, τους δ' 
έχοντας τά -χρήματα καϊ άρχειν άριστα βέλτιστους. 
ε'γώ δε φημι πρώτα μεν Βήμον ξΰμπαν ώνομάσθαι, 
όλιγαρχίαν δε μέρος, έπειτα φύλακας μεν αρίστους 
είναι χρημάτων τους πλουσίους, βουλεΰσαι δ' αν 
βέλτιστα τους ξυνετούς, κρΐναι δ' αν άκούσαντας 
άριστα τους πολλούς, καϊ ταύτα ομοίως καϊ κατά 
μέρη καϊ ξύμπαντα εν Βημοκρατία ίσομοιρεϊν. ολι- 
γαρχία δε των μεν κινΒύνων τοις πολλοίς μεταΒίδω- 
σιν, των δ' ωφελίμων ού πλεονεκτεί μόνον, αλλά καϊ 
ξνμπαν άφελομενη εχει' ά υμών οι τε Βυνάμενοι καϊ 
οι νέοι προθυμούνται, άΒϋνατα εν μεγάλη πάλει 
κατασχεΐν. αλλ' ετι καϊ νυν, ω πάντων αξυνετώ- 
τατοι, ει μη μανθάνετε κακά σπεύΒοντες, ή αμαθέ- 
στατοι εστε ων ε'γώ οΤΒα 'Έιλλήνων, η άΒικώτατοι, ει 

40 είΒότες τολμάτε, αλλ' ήτοι μαθόντες <γε ή μετα- 
ηνόντες το της πόλεως ξύμπασι κοινόν αύξετε, η<γη- 
σάμενοι τούτο μεν αν καϊ ίσον καϊ πλέον οι οτ/αθοϊ 
υμών ήπερ το της πόλεως πλήθος μετασχεΐν, ει δ' 
άλλα βουλήσεσθε, καϊ του παντός κινΒυνεύσαι στε- 
ρηθήναΐ' καϊ τών τοιώνΒε αγγελίώζ/ ώ? προς αίσθο- 
μένους καϊ μη επιτρέποντας άπαλλάηητε. ή ηαρ ΤΗΌ0ΥΟ1ΏΚ&. 35 

7τόλί? ?;δε, και ει έρχονται Αθηναίοι, άμυνεΐται 
αυτούς άξίως αίτής, και στρατψ^οί εισιν ημΐν οϊ 
σκέψονται αύτά' και ει μή τι αυτών άΧηθες εστίν, 
ωσπερ ουκ οϊομαι, ου προς τάς υμετέρας άτ/τ/εΧϊας 
καταπΧα-/εΐσα και εΧομενη υμάς άρχοντας αύθαί- 
ρετον δουΧείαν επιβαΧεϊται, αύτη δ' εφ* αυτής 
σκοπούσα τους τε Χσγους άφ' υμών ώς ερηα δυνά- 
μενους κρίνει καϊ την ύπάρχρυσαν εΧευθερίαν ούχϊ 
εκ τον άκούειν άφαιρεθήσεται, εκ δε του εογω φυ- 
Χασσομενη μη επιτρεπειν πειράσεται σώζειν." 

Οη. ΧΜ. ΤΚβ βηά ο/ ίΉβ ά\$οιΐ88Ϊοη. 

ΤΟΙΑΤΤΑ μεν ' Αθηνα-γόρας ειπεν, τών δε στρα- 41 
τψ/ών εις άναστάς αΧΧον μεν ούδενα ετι εϊασε παρ- 
εΧθεϊν, αυτός δε προς τά παρόντα εΧεξε τοιάδε. 
''ΒιαβοΧάς μεν ου σώφρον ούτε Χετ/ειν τινάς ες 
αΧΧήΧους οΰτε τους άκούοντας άποδέχεσθαι, προς 
δε τά εσαγ~/εΧΧόμενα μάΧΧον όράν, όπως εις τε 
έκαστος καϊ ή ξύμπασα πόΧις καΧώς τους επιόντας 
παρασκευασόμεθα άμϋνεσθαι. καϊ ην άρα μηδέν 
δεήση, ουδεμία βλάβη του γε το κοινόν κοσμηθήναι 
καϊ 'ίπποις και οπΧοις καϊ τοις άΧΧοις οις 6 ποΧεμος 
αη/άΧΧεται. την δ' επιμέΧειαν καϊ εξέτασιν αυτών 
ημείς εξομεν, και τών προς τάς πόΧεις διαπομπών 
άμα ες τε κατασκοπην και ην τι αΧΧο φαίνηται έπι- 
τήδειον. τά δε καϊ έπιμεμεΧήμεθα ηδη, και ο τι αν 
αίσθώμεθα ες υμάς οϊσομεν." και οι μεν Σνρακόσιοι 
τοσαϋτα είπόντος του στρατη'/ου διεΧύθησαν εκ: του 
ξνΧΧ(τ/ου. 

3—2 36 ΤΗϋΟΥΌΙϋΕβ. 

Οη. ΧΙιΙΙ. — XII V. Μονβ7ηβη(8 ο/ ϋιβ ΑΐΚβηΐαη 42 ΟΙ δ' ' Αθηναίοι ήΖη εν ττ/ Κέρκυρα αυτοί τε καϊ 
οι ξύμμαχοι απαντά ήσαν. καϊ πρώτον μεν επεξ- 
έτασιν τον στρατεύματος και ξύνταξιν, ωσπερ εμε\- 
λον όρμιεΐσθαί τε καϊ στρατοπεδενεσθαι, οι στρατη- 
γοί εποιήσαντο, καϊ τρία μέρη νείμαντβς εν εκάστω 
εκλήρωσαν, ϊνα μήτε άμα πλέοντες άπορώσιν ύΖατος 
και λιμένων καϊ των επιτηδείων εν ταϊς καταγωγαΐς, 
προς τε τάλΧα εύκοσμότεροι καϊ ράους άργειν ώσι, 
κατά τέλη στρατηγώ προστεταγμένοι. έπειτα δε 
προνπεμψαν και ες την , 1τάλίαν και Σικέλίαν τρεις 
ναυς είσομίνας αϊτινες σφάς των πόλεων Χέζονται, 
καϊ εϊρητο αύταΐς προαπαντάν, όπως επισταμένοι 

43 καταπΧεωσιν. μετά δέ ταντα τοσηδε ηΒη τί) πα- 
ρασκευή ' Αθηναίοι άραντες εκ της Κερκύρας ες την 
Ί,ικεΧίαν επεραιονντο, τριηρεσι μεν ταΐς πάσαις 
τέσσαρσι καϊ τριάκοντα καϊ εκατόν, και Βνοΐν 'ΐΌδίοιν 
πεντηκοντοροιν {τούτων Άττικαι μεν ήσαν εκατόν, 
ών αϊ μεν εΊςηκοντα ταγείαι αϊ δ' άλΧαι στρατιωτι- 
κές, το δε άλλο ναυτικόν ~Κίων καϊ των άΧλων 
ξυμμάγων), όπλίταις δε τοις ξύμπασιν εκατόν καϊ 
πεντακισχιλίοις (καϊ τούτων Αθηναίων μεν αυτών 
ήσαν πεντακόσιοι μεν και χίλιοι εκ καταλόγου, 
επτακόσιοι δε θητες επφάται τών νεών, ξύμμαγρι 
δέ οι άλλοι ξυνεστράτευον, οι μεν τών υπηκόων, οι 
δ' Άργείων πεντακόσιοι και Μαντινεων καϊ μισθο- 
φόρων πεντήκοντα και Βιακόσιοι), τοξόταις δε τοις 
πάσιν όγΒοήκοντα και τετρακοσίοις (και τούτων ΤΗυΟΥΒΙΌΕΞ. 37 

Κρήτες οι ογΒοήκοντα ήσαν) καϊ σφενΒονήταις 
'ΡοΒίων έπτακοσίοις, και Μεγαρενσι ψιλοΐς φυγά- 
σιν είκοσι καϊ εκατόν, κα\ Ίππαγωηω μια τριάκοντα 
άγούστ/ ιππέας. 

Ύοσαύτη ή πρώτη παρασκευή προς τον πο- 44 
λεμον Βιέπλει, τούτοις Βε τα επιτήδεια αηονσαι 
ολκάΒες μεν τριάκοντα σιτατ/ωγοί, και τους σιτο- 
ποιούς εχουσαι καϊ λιθολό^/ους καϊ τεκτονας καϊ 
όσα ες τειχισμόν εργαλεία, πλοία Βε εκατόν, ά εξ 
άνόηκης μετά των όλκάΒων ξυνέπλεΐ' πολλά Βε καϊ 
άλλα πλοία και όλκάΒες εκούσιοι ξυνηκολούθουν τη 
στρατιά εμπορίας ενεκα' ά τότε πάντα εκ της Κερ- 
κύρας ξυνΒιέβαλλε τον Ίόνιον κόλπον. και προσ- 
βαλοΰσα η πάσα παρασκευή προς τε άκρον 'ίαπυ- 
ηίαν καϊ προς Ύάραντα και ως έκαστοι ενπόρησαν, 
παρεκομίζοντο τήν,. Ίταλίαν, των μεν πόλεων ου 
Βεχομενων αυτούς οτ/ορα ούΒε άστει, 'ύΒατι Βε καϊ 
ορμώ, Ύάραντος Βε καϊ Αοκρών ούΒε τούτοις, εως 
άφίκοντο ες 'Ρήγιον της Ιταλίας άκρωτήριον* καϊ 
ενταύθα ήΒη ήθροίζοντο, καϊ εξω της πόλεως, ως 
αυτούς εϊσω ουκ εΒεχοντο, στρατόπεΒόν τε κατε- 
σκευάσαντο εν τω της ΆρτέμιΒος ίερω, ου αύτοΐς καϊ 
άγοράν παρεϊγον, καϊ τάς ναύς άνελκύσαντες ησύ- 
χασαν καϊ προς τε τους Ύηγίνους λόγους εποιΐ]- 
σαντο, άξιοΰντες ΧαλκιΒέας οντάς ΧαλκιΒεΰσιν ούσι 
Αεοντίνοις βοηθεΐν οι Βε ούΒε μεθ' ετέρων εφασαν 
εσεσθαι, αλλ' ό τι αν καϊ τοις άλλοις Ίταλιώταις 
ξυνΒοκτι, τοΰτο ποιήσειν. οι Βε προς τά εν τη %ι- 
κελία, πράγματα εσκόπουν οτω τρόπω άριστα προσ- 
οίσονταΐ' καϊ τάς πρόπλους νανς εκ της Έγεστης 38 ΤΗϋαΥΌΙΌΕδ. 

άμα προσέμενον, βουλόμενοι είδέναι περϊ των χρη- 
μάτων ει εστίν ά ελεγον εν ταΐς Αθήναις οι άτ/γελοι. 

Οη. ΧΙ/ν. Ρνοοββάίη^8 αί 8φναοιΐ8β. 

45 ΤΟΙΣ δε Χυρακοσίοις εν τούτω πολλαχόθεν τε 
77877 κα\ από των κατασκόπων σαφή ήγγέλλετο οτι 
εν 'ΐηγίω αϊ νήές εισιν, καϊ ώς επί τούτοις παρε- 
σκευάζοντο πάση τη γνώμη καϊ ούκετι ήπίστουν. 
καϊ ες τε τους Σικελούς περιέπεμπον, ένθα μεν φύ- 
λακας, προς δε τους πρέσβεις, καϊ ες τα περιπόλια 
τα εν τη χωρά φρουράς εσεκόμιζον, τά τε εν τη 
πόλει οπλών εξετάσει καϊ ίππων εσκόπουν ει εντελή 
εστίν, καϊ τάλλα ώς επί ταχεί πολεμώ καϊ όσον ου 
παρόντι καθίσταντο. 

Οη. ΧΙ/νΐ ΌΪΒοονβν^ ο/ ίΗβ /ναηά ρναοϋεβά οι/ 

ίΗβ 8β€/β8ίαΠ8. 

46 ΑΙ δ' εκ της Έγέστης τρεις νήες αϊ πρόπλοι 
παραγίνονται τοις Άθηναίοις ες το 'Ϋήγιον, άγγέλ- 
λουσαι οτι τάλλα μεν ουκ εστί χρήματα ά νπέ- 
σχοντο, τριάκοντα δε τάλαντα μόνα φαίνεται, καϊ 
οι στρατηγοί ευθύς εν άθυμία ήσαν, οτι αντόΐς 
τοΰτό τε πρώτον άντεκεκρούκει καϊ οι ΊΡηγΐνοι ουκ 
εθβλήσαντες ξνστρατεύειν, ους πρώτον ηρξαντο 
πείθειν καϊ εικός ην μάλιστα, Αεοντίνων τε ξυγγε- 
νεΐς οντάς καϊ σφίσιν άεϊ επιτηδείους, καϊ τω μεν 
Νικία προσδεχομένω ην τά παρά των Έγεσταίων, 
τοΐν δε ετέροιν καϊ άλογώτερα. οι δε Έγεσταΐοι 
τοιόνΒε τι εξετεχνήσαντο τότε οτε οι πρώτοι πρέσ- 
βεις τών Αθηναίων ηλθον αύτοΐς ες την κατασκοπήν ΤΗ Ο 07 ΟΙ ΌΕ 8 39 

τών χρημάτων. ες τε το εν "Ερυκι ιερόν της Αφρο- 
δίτης άηατ/όντες αυτούς επέδειξαν τα αναθήματα, 
φιάλας τ€ και οίνοχόας και θυμιατήρια καϊ άλλην 
κατασκευήν ουκ όλίγην, α οντά αργυρά πολλω 
πλείω την όψιν απ όλίγης δυνάμεως χρημάτων 
παρείχετο• και ιδία ξενίσεις ποιούμενοι των τριηρι- 
τών τά τε εξ αυτής Έγέστης εκπώματα και χρυσά 
και αργυρά ξυΧλέξαντες και τά εκ των εγγύς πόλεων 
και Φοινικικών καϊ Ελληνίδων αιτησάμενοι εσέ- 
φερον ες τάς εστιάσεις ώς οικεία έκαστοι, καϊ 
πάντων ώς επϊ το πολύ τοις αύτοις χρωμένων καϊ 
πανταχού πολλών φαινομένων μεγάλην την εκ- 
πληξιν τοις εκ τών τριηρών Άθηναίοις παρεϊχεν, 
και άφικόμενοι ες τάς Αθήνας διεθρόησαν ώ? χρή- 
ματα ποΧλά ϊδοιεν. καϊ οι μεν αυτοί τε άπατη- 
θέντες καϊ τους άλλους τότε πείσαντες, επειδή 
διί]\θεν ό Χίκ/ος οτι ονκ εΧη εν τη 'Εγέστρ τά χρή- 
ματα, πολλήν την αίτίαν είχον υπό τών στρατιωτών 
οι δε στρατηγοί προς τά παρόντα εβοϋλεΰοντο, 

Οη. XXVII— ΧΜΧ. Ρϊαπβ ο/ ώβ ΛίΗβηίαη 
ΰοτηιηαηάβ)•8. 
ΚΑΙ Νικίουμεν νν */νώμη πλεΐν επϊ Σελινούντα 47 
πάση τη στρατιά, εφ' όπερ μάλιστα επεμφθησαν, 
καϊ ην μεν παρέχωσι χρήματα παντι τω στρατεν- 
ματι Έγεσταΐοι, προς ταύτα βουλεΰεσθαι, είδε μή, 
ταΐς έξήκοντα ναυσίν, όσας περ ητήσαντο, άξιονν 
διδόναι αυτούς τροφήν, καϊ παραμείναντας %ςλι- 
νουντίους η βία. ή ξυμβάσει διαλλάξαι αύτοΐς, καϊ 
ούτω παραπλεύσαντας τάς άΧΚας πόλεις καϊ επι- 40 ΤΗυ0ΥΒΤΏΕ8. 

δείξαντας μεν την δΰναμίν της Αθηναίων πόλεως 
δηλώσαντας δε την ες τους φίλους καϊ ξυμμάγους 
προθυμίαν, άποπλεΐν οϊκαδε, ην μη τι δι ολίγοι» 
και από του αδόκητου η Αεοντίνους οίοι τ€ ώσιν 
ωφέλησαν η των άλλων τίνα πόλεων προσαηαηε- 
σθαι, καϊ τη πάλει δαπανώντας τα οικεία μη κιν- 
δύνευε ιν. 

48 Αλκιβιάδης δε ουκ εφη χρήναι τοσαύτη δυνάμει 
έκπλεύσαντας αισχρών καϊ απράκτως απτελθείν, 
αλλ* 69 τε τ ας πόλεις επική ρυκεύεσθαι πλην Σελι- 
νούντος και Συρακουσών τάς αλλάς, καϊ πειρασθαι 
καϊ τους Σικελούς τους μεν άφιστάναι από των 
Χυρακοσίων τους δε φίλους ποιεΐσθαι, ίνα σιτον καϊ 
στρατιάν εγωσιν, πρώτον δε πείθειν Μεσσηνίους 
(εν πόρω <γάρ μάλιστα καϊ προσβολή είναι αυτούς 
της Σικελίας, καϊ λιμένα καϊ εφόρμησιν τη στρατιά 
ίκανωτάτην εσεσθαή' προσαηαηομενους δε τάς πό- 
λεις, είδότας μεθ' ώ*ν τις πολεμήσει, ούτως ηδη 
Χυρακούσαις καϊ %ελινοΰντι επιχειρεΐν, ην μη οι 
μεν 'Εγεσταίοις ξυμβαίνωσιν, οι δε Αεοντίνους 
εώσι κατοικίζειν. 

49 Κάμαγος δε άντικρυς εφη γρήναι πλεϊν επϊ %υ- 
ρακούσας καϊ προς τη πόλει ως τάχιστα την μάχην 
ποιεΐσθαι, εως ετι άπαράσκευοί τ είσϊ καϊ μάλιστα 
εκπεπληγμένοι. το ηάρ πρώτον παν στράτευμα 
δεινότατον είναΐ' ην δε χρονίση πρϊν ες όψιν ελθεϊν, 
τη γνώμη άναθαρσοϋντας ανθρώπους καϊ τη όψει 
καταφρονεΐν μάΧλον. αίφνιδιον δε ην προσπεσωσιν, 
εως ετι περιδεεϊς προσδένονται, μάλιστ αν σφεΐς 
περιγενεσθαι καϊ κατά πάντα άν αυτούς εκφοβήσαι, ΤΗϋΟΥΌΙΏΕΧ. 41 

τη τε όψει (πλείστοι γάρ άν ννν φανηναι) καϊ τη 
προσΒοκία ων πείσονται, μάλιστα δ' άν τω αντίκα 
κινΒύνω της μάχης, εικός δε είναι και εν τοις 
ατγροΐς πολλούς άπόλειφθήναι εξω Βιά το άπιστεΐν 
σφάς μη ηζειν, και εσκομιζομένων αυτών την στρα- 
τών οίκ άπορήσειν χρημάτων, ην προς τη πόλει 
κρατούσα καθέζηταί. τους τε αλλοι>? Ζικελιώτας 
ούτως ηΒη μάΧλον κα\ εκείνοις ου ξυμμαχησειν και 
σφίσι προσιέναι, καϊ ου Βιαμελλήσειν περισκοπονν- 
τας όπότεροι κρατήσουσιν. ναϋσταθμον Βέ επανα- 
χωρήσαντας και εφορμηθέντας Μέγαρα εφη χρήναι 
ποιεΐσθαι, α ην έρημα, απέχοντα Συρακουσών ούτε 
πλουν πολύν ούτε όΒόν. 

Οη. Ι/. — III ΑΙσΐΜαάβδ' ρΐαη αάορίβά. Ρτοοββά- 
χηρ8 οπ ίίιβ ΙίαΙίαη οοαβί 

ΛΑΜΑΧΟΣ μεν ταύτα ειπών όμως προσέθετο 50 
και αυτός τη Ά\κιβιά&ου γνώμη, μετά Βε τούτο 
1 Αλκιβιάδης τη αύτον νη'ι Βιαπλενσας ες Μεσσήνην 
και λσ*/ους ποιησάμενος περί ξυμμαχίας προς αυ- 
τούς, ώς ουκ επειθεν αλλ' άπεκρίναντο πόλει μεν αν 
ου Βέξασθαι, άγοράν δ' εξω παρέξειν, άπέπλει ες το 
'Ρήγιον. καϊ ευθύς Συμπληρώσαντες έξήκοντα νανς 
εκ πασών οι στρατηγοί και τά επιτήΒεια λαβόιτες 
παρέπλεον ες Να£οι>, την αλλην στρατιάν εν'Ϋηγίω 
καταλιπόντες και ενα σφών αυτών. Ναξίων Βέ 
Βεξαμένων τη πόλει παρέπλεον ες Κ,ατάνην. και 
ώς αυτούς οι Καταναΐοι ουκ έΒέχοντο {ένησαν γαρ 
αυτόθι άνΒρες τά "Συρακοσίων βουλόμενοι), εκομί- 42 ΤΗυΟΥΌΙΟΕΒ. 

σθησαν επϊ τον Ύηρίαν ποταμον, καϊ αύλισάμενοι 
τη ύστεραία επϊ Χυρακούσας επλεον επϊ κέρως, 
έχοντες τάς άλλας ναΰς. δέκα δε τών νεών πρου- 
πεμψαν ες τον μεγαν λιμένα πλεΰσαίτε καϊ κατα- 
σκεψασθαι ει τι ναυτικόν εστί καθεϊλκυσμενον, 
και κηρΰξαι άττο των νέων προσπλβύσαντας οτι 
1 Αθηναίοι ηκουσι Αεοντίνους ες την εαυτών κατοι- 
κιοΰντες κατά ξυμμαχίαν καϊ ξυγγενειαν' τους ονν 
οντάς εν "ϊ,υρακούσαις Αεοντίνων ως παρά φίλους 
καϊ εύεργέτας Αθηναίους άδεώς άπιεναι. έπεϊ δ' 
έκηρΰγθη καϊ κατεσκεψαντο την τε πάλιν καϊ τους 
λιμένας καϊ τά περί την χωράν εζ ης αύτοΐς ορμωμε- 
νοις πολεμητεα ην, απέπλευσαν πάλιν ες Κατάνην. 

51 καϊ εκκλησίας γενομένης την μεν στρατιάν ουκ έδε- 
γρντο οι Καταναΐοι, τους δε στρατηγούς εσελθάντας 
εκέλευον εϊ τι βοΰλονται ειπείν καϊ λέγοντος του 
Άλκιβιάδου, καϊ των εν τη πάλει προς την εκκλη- 
σίαν τετραμμενων, οι στρατιώται πυλίδα τινά ενω- 
κοδομημενην κακώς ελαθον διελάντες, καϊ εσελθοντες 
ηγάραζον ες την πόλιν. τών δε Καταναίων οι μεν 
τά τών Ί,υρακοσίων φρονοΰντες, ως εϊδον το στρά- 
τευμα ένδον, ευθύς περιδεεΐς γενόμενοι ΰπεξήλθον 
ου πολλοί τίνες, οι δε άλλοι έψηφίσαντό τε ξυμμα- 
χίαν τοις Άθηναίοις και το άλλο στράτευμα έκε- 
λευον εκ 'Ϋηγίου κομίζειν. μετά δε τοΰτο διαπλεύ- 
σαντες οι ' Αθηναίοι ες το 'Ϋήγιον, πάση ηδη τη 
στρατιά αραντες ες την Κατάνην, επειδή άφίκοντο, 
κατεσκευάζοντο το στρατόπεδον. 

52 'Κσηγγέλλετο §£ αύτοϊς εκ τε Κ,αμαρίνης ως ει 
ελθοιεν προσχωροΐεν αν, καϊ οτι %υρακάσιοι πλη- ΤΗϋϋΥϋΙΌΕ8. 43 

ρονσι ναυτικόν. άπάση ουν τη στρατιά παρέπλευσαν 
πρώτον μεν επί Έ,υρακούσας• καϊ ώς ούδεν εΰρον 
ναυτικόν πΧηρούμενον, παρεκομίζοντο ανθις επί 
Καμαρίνης, και σχόντες ες τον αίγιαΧόν επεκηρυ- 
κεΰοντο. οι δ' ουκ εδέχοντο, Χέγοντες σφίσι τα 
%ρκια είναι μια νηί καταπΧεόντων Αθηναίων δέ- 
χεσθαι, ην μη αύτοϊ πΧείους μεταπέμπωσιν. α- 
πρακτοι δε γενόμενοι άπέπΧεον' καϊ άποβάντες κατά 
τι της Χυρακοσίας και άρπαγήν ποιησάμενοι, καϊ 
των ^υρακοσίων ιππέων βοηθησάντων και των 
ψιΧών τινάς εσκεδασμένους Βιαφθειράντων, απεκο- 
μίσθησαν ες Κατάνην. 

Οη. υΐϊ. ΑΙοίΙίαάβε νβοαΙΙβά Ιιοτηβ /οτ ΙνίαΙ. 

ΚΑΙ κατάλαμβάνουσι την %αΧαμινίαν ναυν εκ 53 
των Αθηνών ηκουσαν επι τε 'ΑΧκιβιάδην ώς κε- 
Χεύσοντας άποπΧεΐν ες άποΧογίαν ων ή πόΧις 
ενεκαλει, καϊ επ' αΧΧους τινάς των στρατιωτών των 
μετ αύτοΰ μεμηνυμένων περί τών μυστηρίων ως 
άσεβούντων, τών δέ καϊ περί τών 'Έιρμών. οι γαρ 
Αθηναίοι, επειδή η στρατιά άπέπΧευσεν, ουδέν 
ησσον ζητησιν εποιοΰντο τών περί τα μυστήρια και 
τών περί τους Έρμάς δρασθεντων, και ου δοκιμά- 
ζοντες τους μηνυτάς αΧΧά παντας υπόπτως απο- 
δεχόμενοι, δια πονηρών ανθρώπων πίστιν πάνυ 
•χρηστούς τών ποΧιτών ξυΧΧαμβάνοντες κατεδουν, 
χρησιμώτερον ηγούμενοι είναι βασανίσαι το πράγμα 
καί εύρεΐν η δια μηνυτοΰ πονηρίαν τινά και χρηστόν 
δοκοΰντα είναι αίτιαθέντα άνεΧεγκτον διαφυγεΐν. 44 ΤΗΌ0ΥΏΙΏΕ8. 

επισταμένος γαρ 6 δήμος άκοη την Πεισιστράτου 
και των παίδων τυραννίδα χαΧεπην τεΧευτώσαν 
γενομένην, καϊ προσέτι ούδ" ύή> εαυτών και Αρμο- 
δίου καταΧυθεϊσαν αλλ' υπό Αακεδαιμονίων εφο- 
βεΐτο άεϊ καϊ πάντα υπόπτων εΧαμβανεν. 

Οη. II V. — ΙιΙΧ. Όί()νβ88Ϊοη, ίο ^ίνβ α ίνηβ αο- 
ΰοηηί ο/ ίΐιβ /αιηοηβ Ιβ^βηά ο/ Ηανηιοάίηδ αηά 
ΑΗδΙο^&ίίοη. 

54 ΤΟ γαρ Άριστογείτονος καϊ Αρμοδίου τόΧμημα 
δι ερωτικην ξυντυχίαν επεχειρήθη, ην εγώ επί 
πΧεον διηγησάμενος άποφανώ ούτε τους άΧΧους 
οϋτε αυτούς ' Αθηναίους περί των σφετέρων τυράννων 
ουδέ περί του γενομένου ακριβές ουδέν Χέζοντας. 
Πεισιστράτου γαρ γηραιού τεΧευτήσαντος εν τη 
τυραννίδι ούχ'Ίππ αργός, ωσπερ οι ποΧΧοϊ οϊονται, 
αλλ' Ιππίας πρεσβύτατος ων εσχε την άρχην. 
γενομένου δε Αρμοδίου ώρα, ηΧικίας Χαμπρού 
Αριστογείτων άνήρ των αστών, μέσος ποΧίτης, 
εραστής ών ειχεν αυτόν, πειραθεϊς δε 6 Αρμόδιος 
υπό Ίππαρχου τον Πεισιστράτου και ου πεισθείς 
καταγορεύει τω Άριστογείτονί' ό δε ερωτικώς 
περιάλγήσας, και φοβηθείς την Ίππαρχου δύναμιν 
μη βία προσαγάηηται αυτόν, επιβουΧεύει ευθύς ως 
από της υπαρχοΰσης αξιώσεως κατάΧυσιν τη τυραν- 
νίδι. καϊ εν τούτω ό "Ιππαρχος ως αύθις πειράσας 
ουδέν μαΧΧον έπειθε τον Άρμόδιον, βίαιον μεν 
ουδέν εβούΧετο δραν, εν τόπω δε τινι άφανεΐ ως ου 
δια τούτο δη παρεσκευάζετο προπηΧακιών αυτόν. τπυαγυΐΌΕχ. 45 

ούδε <γάρ την άλλην άρχί,ν επαχθής ην ες τους 
πολλούς, άλλ' άνεπιφθόνως κατεστήσατο' καϊ επε- 
τήδευσαν επί πλείστον δή τύραννοι ούτοι άρετήν 
και ξύνεσιν, και Αθηναίους είκοστήν μόνον πρασ- 
σόμενοι των γνγνομενων την τε πάλιν αυτών καλώς 
διακόσμησαν καϊ τους πόλεμους διεφερον και ες τα 
Ιερά εθυον. τα δε άλλα αυτή η πόλις τοις πρϊν κει- 
μένοις νόμοις εχρήτο, πλην καθ" όσον αεί τίνα έπε- 
μέλοντο σφών αυτών εν ταις άρχαις είναι, καϊ 
άλλοι τε αυτών ηρξαν την ενιαυσίαν Άθηναίοις 
αρχήν, καϊ ΐίεισίστρατος ό Ίππίου του τυραννεί- 
σαντος υιός, του πάππου έχων τοΰνομ,α, [ος~\ τών 
δώδεκα θεών βωμόν τον εν τί} ατ/ορα άρχων άνέθηκε 
και τον του Απόλλωνος εν ΐΐυθίου. και τώ μεν εν 
τη άγορα προσοικοδομήσας ύστερον ό δήμος Αθη- 
ναίων μείζον μήκος του β ω μου ήφάνισε τούπί- 
Ύραμμα' του δ' εν ΐΐυθίου ετι και νυν δι~)λόν εστίν 
άμυδροΐς γράμμασι λεηον τάδε• 
μνήμα τόδ' ης αρχής ΐίεισίστρατος Ίππίου υιός 
θήκεν Απόλλωνος ΐΐυθίου εν τεμενει. 
Οτι δε πρεσβύτατος ών Ιππίας ηρξεν, είδώς μεν 55 
καϊ άκοη άκριβίστερον άλλων ισχυρίζομαι, ηνοίη 
δ' αν τις καϊ αύτω τούτω- παίδες γαρ αύτω μόνω 
φαίνονται τών γνησίων αδελφών γενόμενοι, ώς ο τε 
βωμός σημαίνει και ή στήλη περί της τών τυράννων 
αδικίας, ή εν τη Αθηναίων άκροπόλει σταθεΐσα, εν 
η Θεσσαλού μεν ούδ' Ίππαρχου ουδείς παις <γέ- 
ηραπται, Ίππίου 8ε πέντε, ο'ίαυτω εκ Μ,υρρίνης τής 
Κ,αλλίου του 'Ύπερεχίδου θνγατρός εγένοντο" εικός 
γαρ ην τον πρεσβύτατον πρώτον γήμαι. καϊ εν τη 46 ΤΕΌΟΥΌΤΏΕΒ. 

πρώττ) στήλη πρώτος γέγραπται μετά τον πατέρα, 
ούδε τούτο άπεοικότως δια το πρεσβεύειν τε άπ 
αύτοΰ καϊ τυραννεΰσαι. ου μην ούδ' αν κατασχεΐν 
μοι δοκεΐ ποτέ Ιππίας το παραχρήμα ραδίως την 
τυραννίδα, ει" Ιππαρχος μεν εν τη αρχή ων άπέθα- 
νεν, αυτός δε αυθημερόν καθίστατο" αλλά καϊ Βίά το 
πρότερον ξύνηθες τοις μεν πολίταις φοβερόν, ες δε 
τους επικούρους ακριβές, πολλω τω περιόντι του 
άσφαΧοϋς κατεκράτησεν, και ούχ ως αδελφός νεώ- 
τερος ων ηπόρησεν εν ω ου πρότερον ξυνεχώς 
ώμιληκει τή αρχή. Ίππάρχω δε ξυνέβη του πάθους 
τη δυστυχία όνομασθέντα και την δόξαν της τυραν- 
νίδος ες τά έπειτα προσλαβεΐν. 
)0 Ύόν δ' οΰν Άρμόδιον άπαρνηθέντα την πείρασιν, 
ώσπερ διενοεΐτο, προύπηλάκισεν άδελφήν γάρ αυ- 
τού κόρην επαγγείλαντες ηκειν κάνουν οϊσουσαν εν 
πομπή τιν'ι, άπηλασαν λέγοντες ουδέ επαγγεϊλαι 
την αρχήν δια το μη άξίαν είναι, χαλεπώς δε 
ενεγκόντος του * Αρμοδίου πολλώ δη μάλλον δι 
εκείνον καϊ 6 Αριστογείτων παρωξύνετο. και αύ- 
τοΐς τά μεν άλλα προς τους ξυνεπιθησομένους τω 
έργω επέπρακτο, περιέμενον δε ΐΐαναθήναια τά 
μεγάλα, εν η μόνον ημέρα ούχ υποπτον εγίγνετο 
εν 'όπλοις τών πολιτών τους την πομπήν πέμψαν- 
τας αθρόους γενέσθαι, και έδει άρξαι μεν αυτούς, 
ζυνεπαμύνειν δε ευθύς τά προς τους δορυφόρους 
εκείνους, ήσαν δε ου πολλοί οι ξυνομωμοκότες 
ασφαλείας ούνεκα' ηλπιζον γάρ καϊ τους μη προειδό- 
τας, ει καϊ οποσοιοΰν τολμήσειαν, εκ του παρα- 
χρήμα έχοντας γε όπλα εθελήσειν σφάς αυτούς ΤΗυΟΥΒΙΒΕδ. 47 

ξυνελευθεροϋν. καϊ ως επηλθεν ή εορτή, Ιππίας 57 
μεν εξω εν τω Κεραμεικω κάλουμενω μετά των 
δορυφόρων διεκόσμει ως έκαστα εχρήν της πομπής 
προϊεναι, ό δε Αρμόδιος καϊ ό* Αριστογείτων έχοντες 
ήδη τα εγχειρίδια ες το έργον προηεσαν. καϊ ως 
ειδόν τίνα των ξννωμοτών σφίσί διαλεγόμενον 
οίκείως τω Ιππία, (ην δε πάσιν ευπρόσοδος ό 
Ιππίας), εδεισαν καϊ ενόμισαν μεμηνύσθαί τε καϊ 
%σον ουκ ήδη ξυλληφθήσεσθαι. τον λυπήσαντα 
οΰν σφάς, καϊ δι όνπερ πάντα εκινδύνευον, εβού- 
λοντο πρότερον, ει δύναιντο, προτιμωρήσεσθαι, και 
ωσπερ εϊχον ωρμησαν εΐσω των πυλών, και περιε- 
τυχον τω Ίππάρχω παρά το Αεωκόριον καλούμενον, 
καϊ ειθνς άπερισκεπτως προσπεσόντες καϊ ως αν 
μάλιστα δι οργής ό μεν ερωτικής, ό δε υβρισμένος, 
ετυπτον, και άποκτείνουσιν αυτόν, καϊ ό μεν τους 
δορυφόρους το αύτίκα διαφεύγει ό Αριστογείτων, 
ξυνδραμόντος του όχλου, καϊ ΐστερον ληφθείς ου 
ρα,δίως διετεθη' Αρμόδιος δε αύτοΰ παραχρήμα 
άπόλλυται. Άγγελθεντος δε Ιππία ες τον Κέρα- 58 
μεικόν, ουκ επι το γενόμενον αλλ' επι τους πομπεας 
τους όπλίτας, πρότερον ή αίσθέσθαι αυτούς άποθεν 
οντάς, ευθύς εχωρησεν, καϊ αδήλως τή όψει πλασά- 
μενυς προς την ξυμφοράν εκέλευσεν αυτούς, δείξα^ 
τι χωρίον, άπελθεΐν ες αύτο άνευ των οπλών, καϊ οι 
μεν ανεχώρησαν οίόμενοί τι ερεΐν αυτόν, ό δε τοις 
επικούροις φράσας τα όπλα ύπολαβεΐν εξελεγετο 
ευθύς ους επητιάτο καϊ ει τις ευρέθη εγχειρίδιον 
έχων μετά γάρ άσπίδος και δόρατος είώθεσαν τάς 
πομπάς ποιεϊν. 48 ΤΗϋΟΥϋΙΙ)Ε8. 

59 Ύοιούτω μεν τρόπω δι ερωτικήν λύπην η τε 
αρχή τής επιβουλής καϊ ή αλόγιστος τόλμα εκ τον 
παραχρήμα περιδεούς Άρμοδίω και ' Άριστογείτονι 
έγένετο. τοις δ' ' Αθηναίο ις χαλεπωτέρα μετά τούτο 
ή τυραννϊς κατέστη, καϊ 6 Ιππίας δια φόβου ηδη 
μάλλον ων των τ€ πολιτών πολλούς έκτεινε και 
προς τα ε'ξω άμα διεσκοπεΐτο, ει πόθεν άσφάλειάν 
τίνα όρφη μεταβολής γενομένης ύπάρχουσάν οι 
Ίππόκλου γούν του Ααμψακηνοΰ τυράννου Αίαντίδτ) 
τω παιδί θυγατέρα εαυτού μετά ταύτα Άρχεδίκην * Α- 
θηναίος ων Ααμψακηνώ εδωκεν, αίσθανόμενος αυτούς 
μέγα παρά βασιλεΐ Δαρείω δύνασθαι. καϊ αυτής 
σήμα εν Ααμψάκω εστίν επίγραμμα έχον τόδε• 
ανδρός άριστεύσαντος εν Έλλάδ*. των εφ' εαυτού 

Ίππίου ' Αρχεδίκην ήδε κέκευθε κόνις, 
ή πατρός τε καϊ ανδρός αδελφών τ ονσα τυράννων 

παίδων τ ουκ ήρθη νουν ες άτασθαλίην. 
τυραννεύσας δε ετη τρία Ιππίας ετι ' Αθηναίων, 
και παυθεις εν τω τετάρτω υπό Αακεδαιμονίων καϊ 
' Αλκμαιωνιδών τών φευγόντων, εχώρει ύπόσπονδος 
ες τε ζ<ίγειον καϊ παρ Αίαντίδην ες Αάμψακον, 
εκείθεν δε ως βασιλέα Δαρεΐον, όθεν και ορμώμενος 
ες Μαραθώνα ύστερον 4'τ€6 είκοστώ ήδη γέρων ων 
μετά Μ,ήδων εστράτευσεν. 

Οη. Ι/Χ., ΙίΧΙ. Ρνοοββάίη$8 αί ΑϊΙιβηΒ νΜΚ νβ- 
/βνβηοβ ίο ΐΗβ Ηβττηω. 

60 *ί!Ν ενθυμούμενος 6 δήμος ό τών Αθηναίων, 
και μιμνησκόμενος οσα ακοή περί αυτών ήπίστατο, 
χαλεπός ήν τότε και ύποπτης ες τους περί τών ΤΗυ0ΥΌΙΌΕ8. 49 

μυστικών την αίτίαν λαβόιπας, και πάντα αίτοΐ•; 
εΒόκει επί ξυνωμοσία, ολιγαρχική και τυραννική 
πεπράχθαι. και ώς αιτών Βιά τό τοιούτον όρτμζο- 
μένων πολλοί τ€ καϊ άξιολατ/οι άνθρωποι ηδη εν 
τω Βεσμωτηρίω ι σαν, και ουκ εν παύλτ) εφαίνετο 
άλλα καθ* ήμεραν επεΒίΒοσαν μάλλον ες το ονγρι- 
ώτερόν τε και πλείους ετι ξυλλαμβάνειν, ενταύθα 
άναπείθεται εις των ΒεΒεμενων, οσπερ εΒόκει αιτιώ- 
τατος είναι, ύπό των ξυνύεσμωτών τίνος εϊτε άρα 
και τα οντά μηννσαι είτε και οΰ' έπ αμφότερα γαρ 
εικάζεται, τό 8ε σαφές ουδείς ούτε τότε ούτε ύστερον 
έχει ειπείν περί των Βρασάντων τό έργον, λε'/ων 
δε επεισεν αυτόν ώς χρή, ει μη καϊ ΒεΒρακεν, αυτόν 
τε άΒειαν ποιησάμενον σώσαι και την πόλιν της 
παρούσης υποψίας παΐσαι' βεβαιοτέραν γαρ αιτώ . 
σωτηρίαν είναι όμόλογήσαιτι μετ αδείας η άρνη- 
θέντι Βιά Βίκης έλθεΐν. καϊ ο μεν αυτός τε κα& 
εαυτού καϊ κατ άλλων μηνύει τό των Έρμών' ό 8ε 
Βημος ό των ' Αθηναίων άσμενος λαβών, ώς ωετο, 
τό σαφές, καϊ ΒεινΙν ποιούμενοι πρότερον ει τοις 
επιβουλεύοντας σφών τω πληθει μη είσονται, τον 
αεν μηνυτήν ευθύς καϊ τους άλλους μετ αυτού 
όσων μη κατψ/ορήκει έλυσαν, τους 8ε καταιτιαθίν- 
τας κρίσεις ποιήσαντες τους μεν άπεκτειναν, όσοι 
Συνελήφθησαν, τών Βέ Βιαφυγόντων θάνατον κατα- 
γνόντες έπανεΐπον αργύρων τω άποκτείναντι. καν 
τούτω οί μεν παθόντες άΒηλον ην εί αδίκως ετετι- 
μώρηντο, η μεντοι άλλη πόλις εν τω παρόντι 
περιφανώς ώφίλητο. περί 8ε του ΆλκιβιάΒου ενα- 61 
φόντων τών εχθρών, οίπερ και πρϊν εκπλεϊν αυτόν 

4 50 ΤΗϋΟΥΏΙΏΕΒ. 

επέθεντο, χαΧεπως οι Αθηναίοι εΧάμβανον' καϊ 
επειΒη το των Έρμων φόντο σαφές εχειν, ποΧύ δη 
μάΧΧον καϊ τα μυστικά, ων επαίτιος ην, μ€τά του 
αύτοΰ Χό<γου καϊ της ξυνωμοσίας επϊ τω δήμω 
απ εκείνου εδόκει πραχθήναι. καϊ γάρ τις καϊ 
στρατιά ΑακεΒαιμονίων ου ποΧΧή έτυχε κατά τον 
καιρόν τούτον, εν ω περϊ ταύτα εθορυβούντο, μέχρι 
Ισθμού παρελθούσα, προς Βοιωτούς τι πράσ- 
σοντες• εΒόκει οΰν εκείνου πράξαντος καϊ ου Βοίω- 
τών ένεκα από ξυνθήματος ηκειν, καϊ ει μη έφθασαν 
Βή αυτοί κατά το μήνυμα ξυΧΧαβόντες τους άνΒρας, 
προΒοθηναι αν ή πόΧις. καί τίνα μίαν νύκτα καϊ 
κατεΒαρθον εν %ησείω τω εν πόΧει εν 'όπλοις• οι τε 
ξένοι του ' ΑΧκιβιάΒου οι εν "Αρηει κατά τον αυτόν 
χρόνον ύπωπτεύθησαν τω Βήμω επιτίθεσθαι, καϊ 
τους όμηρους των Άργείων τους εν ταΐς νήσοις κεί- 
μενους οι Αθηναίοι τότε παρέΒοσαν τω Άρ<γείων 
Βημω Βιά ταύτα Βιαχρησασθαί' πανταχόθεν τε 
ττεριεστηκει υποψία ες τον 'ΑλκιβιάΒην. ώστε 
βουΧόμενοι αυτόν ες κρίσιν άγαγόι^τε* άποκτεΐναι, 
πέμπουσιν ούτω την ΣαΧαμινίαν νανν ες την %ικε- 
Χίαν επί τε εκείνον καϊ ων πέρι αΧΧων εμεμηνυτο. 
εϊρητο 8ε προειττεΐν αντω άποΧοηησομένω άκόΧου- 
θε'ΐν, ξυΧΧαμβάνειν 8ε μη, θεραπεύοντες το τε προς 
τους εν τβ ΧικεΧία. στρατιώτας τε σφετερους καϊ 
ποΧεμίους μη θορυβεΐν, καϊ ούχ ηκιστα τους Μ.αν- 
τινεας καϊ Άργείους βουΧόμενοι παραμεΐναι, δι 
εκείνου νομίζοντες πεισθήναι σφάς ξυστρατεύειν. 
καϊ ό μεν έχων την εαυτού ναύν καϊ οι ξυνΒιαβε- 
βΧημένοι άπεπΧεον μετά της Ί,αΧαμινίας εκ της ΤΗϋΟΥΒ1ϋΕ8. 51 

Σικελίας ως ες τα? ' Αθήνας" καϊ επειδή εγένοντο εν 
Θονρίοίς, ονκέτι ξυνείποντο αλλ' απελθόντες άπο 
της νεώς ου φανεροί ήσαν, δείσαντες το επί διαβολί} 
ες δίκην καταπλεΐσαι. οι δ' εκ της Σαλαμινίας 
τέως μεν εξήτουν τον 'ΑΧκιβιάδην καϊ τους μετ 
αύτοΰ, ώς δ' ούδαμον φανεροί ήσαν, ωχοντο απο- 
πλέοντες, ό δέ Αλκιβιάδης ήδη φυγάς ων ου πολύ 
ύστερον επί πλοίου επεραιώθη ες ΙΙελοπόννησον εκ 
ττ,ς Θουρίας' οι δ' Αθηναίοι ερήμη δίκη θάνατον 
κατέγνωσαν αϊτού τε καϊ των μετ εκείνου. 

Οη. ΙιΧΙΙ. Ρ)•οοβ€άίιψ8 ίη 8ίσίΙι/. 

ΜΕΤΑ δέ ταύτα οι λοιποί των Αθηναίων 62 
στρατηγοί εν τρ "Σικελία, δύο μέρη ποιήσαντες τον 
στρατεύματος καϊ Χαγων έκάτερος, επλεον ξνν 
παντϊ επι Σελινούντος και Έγέστης, βουΧόμεννι 
μεν είδέναι τά χρήματα εί δώσουσιν οι Έγεσταΐοι, 
κατασκέψασθαι δέ καϊ των Σελινουντίων τά πράγ- 
ματα καϊ τά διάφορα μαθεΐν τά προς 'Έηεσταίους 
παραπλέοντες δ' εν αριστερά την ΣικεΧίαν, το μέρος 
το προς τον Ύυρσηνικον κόλπον, εσγρν ες 'ϊμέραν, 
ήπερ μόνη εν τούτω τω μέρει της Σικελίας ΈλΧάς 
πόλις εστίν κα\ ως ουκ εδέχοντο αυτούς, παρεκομί- 
ζοντο. καϊ εν τω παράπλω αίρούσιν "Ύκκαρα πό- 
λισμα ΣικανικΙν μεν, Έγεσταίοις δέ πολέμων ην 
δέ παραθαλασσ ίδιον, καϊ άνδραποδίσαντες την 
πολιν παρέδοσαν 'Έ<γεσταίοις {παρεγένοντο γαρ 
αυτών ίππης), αντοι δέ πάλιν τω μεν πεζω εχώρουν 
διά των Σικελών εως άφίκοντο ες Κατάνην, αί δέ 

4—2 52 ΤΗϋΟΥΌΙΌΕ8. 

νηες 7Γ6 ριέπλευσαν τά άνδράποδα ηγουσαι. Νικίας 
δε ευθύς εξ 'Ύκκάρων επϊ 'Έηέστης παραπλεύσας. 
καϊ τάλλα χρηματίσας. καϊ λαβών τάλαντα τριά- 
κοντα παρήν ες το στράτευμα" καϊ τάνδράποδα 
άπέδοσαν, καϊ εηένοντο εξ αυτών είκοσι καϊ εκατόν 
τάλαντα, καϊ ες τους των Σικελών ξυμμάχους 
περιέπλευσαν, στρατιάν κελεύοντες πέμπειν' ττ} 
τε ημισεία της εαυτών ηλθον επϊ "Ύβλαν την 
Υελεάτιν πολεμίαν ούσαν, καϊ ουχ εΐλον. καϊ το 
θέρος ετελεύτα. 

Οη. ΙίΧΙΙΙ. — Ι,ΧνίΙ. ΤΗβ ΑΐΚβηίαιιβ ρνοοββά ίο 
βδίαοΙίδΚ ϋιβτπΒβΙνβδ αϊ 8τ/Γαοιΐ8β. 

63 ΤΟΤ δ' επνγιηνομένου -χειμώνος ευθύς τήι 
εφοδον οι Ά,θηναϊοι επϊ Συρακούσας παρεσκευά- 
ζοντο, οι δε Συρακόσιοι καϊ αύτοϊ ως επ εκείνους 
ίόντες. επειδή γαρ αύτοϊς προς τον πρώτον φόβον 
καϊ την προσδοκίαν οι Αθηναίοι ουκ ευθύς επέ- 
κειντο, κατά τε την ήμέραν εκάστην προιοΰσαν 
άνεθάρσουν μάλλον, καϊ επειδή πλέοντες τά τε 
επέκεινα της Σικελίας πολύ άπο σφών εφαίνοντο 
καϊ προς τήν"Ύβλαν ελθόντες καϊ πειράσαντες ούχ 
εΐλον βία, ετι πλέον κατεφρόνησαν, καϊ ήξίουν 
τους στρατηγούς, οίον δη σχλος φιλεΐ θαρσήσας 
ποιεΐν, άτ/ειν σφάς επϊ Κατάνην, επειδή ουκ εκείνοι 
έή> εαυτούς έρχονται. Ιππής τε προσελαΰνοντες άεϊ 
κατάσκοποι τών Συρακοσίων προς το στράτευμα 
τών Αθηναίων εφύβριζον άλλα τε καϊ ει ξυνοική- 
σοντες σφίσιν αύτοϊ μάλλον 'ήκοιεν εν ττ) άλλοτρία 

64 η Αεοντίνους ες τήν οίκείαν κατοικιούντες. α γιηνώ- ΤΗυΟΎΌΙΒΕΒ. 53 

σ κοντές οι στρατηγο\ των Αθηναίων, και βουλο- 
μενοι αυτούς αηειν πάνδημα, εκ της πόλεως ότι 
πλείστον, αύτοϊ δε ταΐς ναυσϊν εν τοσούτω υπό 
νύκτα παραπλενσαντες στρατόπεδον κατάλαβεΐν 
εν επιτηδείω κα& ήσυχίαν, είδότες ουκ αν ομοίως 
δυνηθέντες καϊ ει εκ των νέων προς παρεσκευα- 
σμενους εκβιβάζοιεν ή κατά γήν ίόντες ηνωσθείη- 
σαν (τους <γάρ αν ψιλούς τους σφών καϊ τον σχλον 
των Ί,υρακοσίων τους ιππέας πολλούς οντάς, σφίσι 
ο" ου παρόντων ιππέων, βλάπτειν αν μεγάλα, ούτω 
δε λήψεσθαι χωρίον όθεν υπό των ιππέων ου βλά- 
ψονται άξια λόγοι;" εδίδασκον δ' αϊτούς περί του προς 
τω Όλυμπιείω χωρίου, όπερ καϊ κατελαβον, Έυρα- 
κοσίων φυγάδες, οι ξυνείποντο). τοιόνδε τι ούν προς 
α εβούλοντο οι στρατηγοί μη-χανώνται. πεμπουσιν 
άνδρα σφίσι μεν πιστόν, τοις δε των Χυρακοσιων 
στρατηηοϊς τη δοκήσει ούχ ησσον επιτήδειον' ην δε 
Καταναΐος ό αι>ηρ, και απ ανδρών εκ της Υίατάνης 
'ήκειν εφη ων εκείνοι τα ονόματα εγίγνωσκον καϊ 
ηπίσταντο εν τη πόλει ετι υπολοίπους οντάς των 
σφίσιν εννόων, έλεγε δε τους "Αθηναίους αύλίζεσθαι 
από των όπλων εν τη πόλει, και ει βούλονται εκεί- 
νοι πανδημει εν ήμερα, ρητή αμα εω επι το στρά- 
τευμα ελθεϊν, αντοι μεν άποκλγσειν αυτούς παρά 
σφίσι καϊ τάς νανς εμπρήσειν, εκείνους δε ραδίως 
το στράτευμα προσβαλόντας τω σταυρώματι α'ι- 
ρησειν είναι δε ταύτα τους ξυνδράσοντας πολλούς 
Κ.αταναίων, και ητοιμάσθαι ηδη, αφ" ων αυτός 
'ήκειν. οι δε στρατηγοί των Χυρακοσίων, μετά του 65 
και ες τά άλλα θαρσεϊν και είναι εν διάνοια καϊ 54 ΤΕϋΟΎΌ1ϋΕ8. 

άνευ τούτων ίέναι παρεσκευάσθαι επϊ Κατάνην, 
επίστευσάν τε τω άνθρωπω ποΧΧω άπερισκεπτότε- 
ρον, καϊ ευθύς ήμέραν ξυνθέμενοι ή παρέσονται 
απέστειλαν αυτόν, καϊ αυτοί (ήδη γαρ καϊ των 
ξυμμάγων "ϊ,εΧινούντιοι καϊ άΧΧοι τίνες παρησαν) 
προεΐπον πανδημεϊ πάσιν εξιέναι Χυρακοσίοις. 
επεϊ δε έτοιμα αύτοΐς και τα της παρασκευής ην 
καϊ αϊ ήμέραι εν αϊς ξυνέθεντο ηξειν εη^ύς ήσαν, 
ττορενόμενοι επϊ Κατάνης ηύΧίσαντο επϊ τω Ζυ- 
μαίθψ ποταμω εν τή Λεοντίντ). οι δ' Αθηναίοι ώς 
ήσθοντο αυτούς προσιόντας, άναΧαβόντες το τε 
στράτευμα άπαν το εαυτών καϊ όσοι %ικεΧών αύτοϊς 
ή αλΧος τις προσεΧηΧύθει, και επιβιβάσαντες επϊ 
τάς ναΰς καϊ τα πΧοϊα, υπό νύκτα επΧεον επϊ τάς 
Χυρακονσας. και οι τε Αθηναίοι άμα εω εξέβαινον 
ες τον κατά το 'ΟΧυμπιεΐον ώς το στρατόπεδοι 
κατάληψόμενοι, καϊ οι ίππης οίΧυρακοσίων πρώτο. 
προσεΧάσαντες ες την Κατάνην, καϊ αισθομενοι Ότι 
το στράτευμα άπαν άνήκται άποστρέψαντες άγγελ- 
Χουσι τοις πεζοις, καϊ ξύμπαντες ήδη άποτρεπόμενοι 
66 εβοήθουν επϊ την πόΧιν. εν τούτω δ' οι Αθηναίοι, 
μακράς ούσης της οδού αύτοΐς, κα& ήσυχίαν κάθισαν 
το στράτευμα ες χωρίον επιτήδειον, καϊ εν ω μάχης 
τε άρξειν εμεΧΧον οπότε βούΧοιντο, καϊ οι ίππής 
των "Ζνρακοσίων ηκιστ αν αυτούς καϊ εν τω βργω 
καϊ προ αυτού Χυπήσειν τη μεν γαρ τειχία τε καϊ 
οίκίαι ειργον καϊ δένδρα καϊ Χίμνη, παρά δε το 
κρημνοί, καϊ τα ε>γ<γύς δένδρα κόψαντες καϊ κατ- 
ενε^κόντες επϊ την θάΧασσαν παρά τε τάς ναύς 
σταύρωμα έπηξαν, καϊ επϊ τω Αάσκωνι ερυμά τε, ΤΗϋΰΥΐηΩΕδ. 55 

η εφοδώτατον ην τοις πόΧεμίοις, λίθοις Χογάδην καϊ 
ξύΧοις δια ταχέων ώρθωσαν, και την τού Ανάπου 
ηέφυραν εΧυσαν. παρασκευαζομένων 6έ εκ μεν της 
πόλεως ουδείς έξιών εκώΧυεν, πρώτοι δέ οι ίππης 
των Συρακοσίων προσεβοήθησαν, έπειτα δε ύστερον 
και το πεζον άπαν ξυνεΧέηη. και προσήΧθον μεν 
εγγύς τον στρατεύματος των Αθηναίων το πρώτον, 
έπειτα δέ ως ουκ άντιπροηεσαν αύτοΐς, άναγωρή- 
σαντες και διαβάντες την 'ΕΧωρινην δδόν ηυΧί- 
σαντο. 

Ύτ} δ' ύστεραία οι Αθηναίοι και οι ξύμμαγοι 67 
παρεσκευάζοντο ώς ες μάχην, καϊ ξυνετάξαντο ώδε. 
δεξισν μεν κέρας Άρ<γεΐοι είγον κα\ Μαντινης, 
Αθηναίοι δε το μέσον, το δε άΧΧο οι ξύμμαγοι οι 
άΧΧοι. και το μεν ήμισυ αύτοΐς του στρατεύματος 
εν τω πρόσθεν ην τετατ/μένον επί οκτώ, τδ δε ήμισυ 
επι ταΐς βυναΐς εν πΧαισίω, έπϊ οκτώ καϊ τούτο 
τεταημένον οΐς εϊρητο $ αν του στρατεύματος τι 
πονη μαΧιστα, εφορώντας παραηίηνεσθαι. και τους 
σκευοφόρους εντός τούτων των επιτάκτων εποιησαν- 
το. οι δέ ^υρακόσιοι έταξαν τους μεν δπΧίτας εφ* 
έκκαίδεκα, οντάς πανδημεϊ 'Χυρακοσίους καϊ όσοι 
ξνμμαγοι παρησαν (εβοηθησαν δε αύτοΐς Ί,εΧινούν- 
τιοι μεν μαΧιστα, έπειτα δέ καϊ ΤεΧωων ίππης, 
το ξνμπαν ες διακόσιους, καϊ Καμαριναίων ίππης 
Όσον είκοσι και τοξόται ώς πεντήκοντα), τους δέ 
ιππέας επετάξαντο επι τω δεξιώ, ούκ εΧασσον 
οντάς η διακόσιους καϊ χιΧίους, παρά δ' αυτούς καϊ 
τους άκοντιστάς. μεΧΧουσι δέ τοις Άθηναίοις 
προτεροις έπιγειρήσειν 6 Νικίας κατά τε έθνη 56 ΤΗυΟΎΏΙΌΕϋ. 

επιπαριών έκαστα και ξΰμπασι τοιάδε παρεκε- 
Χεύετο. 

Οη. ΙιΧνίΠ. 8ρββοΙι ο/ Νίοία8. 

68 "ΠΟΛΛΟΙ μεν παραίνεσα ώ άνδρες τι δει 
χρησθαι, ο'Ι πάρεσμεν επί τον αύτον αγώνα ; αυτή 
γαρ ή παρασκευή ικανότερα μοι δοκεΐ είναι θάρσος 
παρασγείν η καΧώς Χεγθέντες Χόγοι μετά ασθενούς 
στρατοπέδου, οπού γαρ Άργεΐοι καϊ Μ,αντινής 
και ' Αθηναίοι καϊ νησιωτών οι πρώτοι εσμεν, πώς 
ου γρή μετά, τοιώνδε καϊ τοσώνδε ξυμμάχων πάντα 
τινά με^άΧην την ελπίδα της νίκης εχειν, άΧΧως τε 
καϊ προς άνδρας πανδημεί τε αμυνόμενους καϊ ουκ 
άποΧέκτους ωσπερ καϊ ημάς, και προσέτι ΧικεΧιώ- 
τας, οι νπερφρονοΰσι μεν ημάς, ύπομενοΰσι δ' ου 
δια το τήν επιστήμην της τόΧμης ησσω εχειν. 
παραστήτω δε τινι καϊ τόδε, ποΧυ τε άπό της ημε- 
τέρας αυτών είναι καϊ προς γ$ ουδεμία φιΧία, ηντινα 
μη αύτοϊ μαχόμενοι κτήσεσθε. καϊ τουναντίον ύπο- 
μιμνήσκω υμάς η οι ποΧεμιοι σφίσιν αύτοΐς ευ οίδ' 
οτι παρακεΧεύονταΐ' οι μεν γαρ οτι περί πατρίδος 
εσται 6 ά<γών, εγώ δε %Τι ουκ εν πατρβι, εξ ης κρα- 
τεΐν δει η μη ραδίως άποχωρεΐν' οι <γάρ ίππής 
ποΧΧοί επικείσονται. της τε ουν υμετέρας αυτών 
αξίας μνησθέντες επεΧθετε τοις εναντίοις προθύμως 
και τήν παροΰσαν άναηκην καϊ άπορίαν φοβερω- 
τέραν ήηησάμενοι τών ποΧεμίων." 

Οη. ΙλΧΙΧ. — Ι,ΧΧΙΙ. Αοΰοιιηί ο/ ϋιβ ΒαΜίβ αηά 
δΐώββψιβηί ρι*οοββάϊη$8. 

69 Ό μεν Νικίας τοιαύτα παρακεΧευσάμενος επήψ 
το στρατόπεδον ευθύς, οι δε %υρακόσιοι άπροσδόκη- ΤΗϋΟΥΌΙΌΕΒ. 57 

τοι μεν εν τω καιρώ τούτω ήσαν ως ήδη μαχούμενοι, 
και τίνες αντοϊς εγγύς της πόΧεως ούσης και απεΧη- 
Χύθεσαν' ο'ι δε καϊ δια σπονδής προσβοηθοΰντες 
δρόμω ύστεριζον μεν, ως δε έκαστος πη τοις πΧειοσι 
προσμίζειεν καθίσταντο. ου γαρ δη προθυμία ίλλί- 
πεΐς ήσαν οι/δε τόΧμη ουτ εν ταύτη τη μάχη οΰτ 
εν ταϊς αΧΧαις, αΧΧα τη μεν άνδρία ούχ ήσσους ες 
όσον ή επιστήμη άντεχοι, τω δε εΧΧειποντι αυτής 
και την βοίΧησιν άκοντες προύδίδοσαν. όμως δε 
ουκ άν οίόμενοι σφίσι τους ^Αθηναίους προτέρους 
επεΧθεΐν, και δκϊ τάχους άναγκαζόμενοι άμϋνασθαι, 
άναΧαβόντες τα οπΧα ευθύς άντεπηεσαν. καϊ πρώ- 
τον μεν αυτών έκατέρων οι τε ΧιθοβόΧοι και σφεν- 
δονήται και τοξόται προύμάχοντο, και τροπας οίας 
είκος ψιΧούς άΧΧηΧων εποίουν έπειτα δε μάντεις τε 
σφάγια προΰφερον τα νομιζόμενα καϊ σαΧπογκται 
ξύνοδον επώτρυνον τοις οπΧίταις, οι δ' εχώρουν, 
%νρακόσιοι μεν περί τε πατρίδος μαχονμενοι κα), 
της ιδίας έκαστος το μεν αντίκα σωτηρίας το δε 
μεΧΧον εΧευθερίας, τών δ' εναντίων ' Αθηναίοι μεν 
περί τε της άΧΧοτρίας οίκείαν σχέιν καϊ την οίκείαν 
μη βΧάψαι ήσσώμενοι, Άργεΐοι δε και τών ξυμμά- 
χων οι αυτόνομοι ξνηκτήσασθαί τε εκείνοις εφ 1 α, 
ηΧθον, καϊ την νπάρχονσαν σφίσι πατρίδα νικήσαν- 
τες παΧιν επιδεΐν' το δ' ύπήκοον τών ξυμμάχων 
μέηιστον μεν περί της αντίκα άνεΧπίστου σωτηρίας, 
ήν μή κρατώσιν, το πρόθυμον είχον, έπειτα δε εν 
παρέργω και ει τι αΧΧο ξιτ/καταστρεψαμένοις ραον 
αύτοΐς ύπακονσεται. γενομένης δ' εν χερσι της μά- 70 
χης επι ποΧύ άντεΐχον (ΐΧΧήΧοις, καϊ ξννέβη βρον- 58 ΤΗϋΟΥΌΙΏΕΒ. 

τάς τε άμα τινας γενέσθαι καϊ άστραπας καϊ ύδωρ 
πολύ, ώστε τοις μεν πρώτον μαγομένοις καϊ ελά- 
χιστα πολέμω ώμιληκόσι καϊ τούτο ξυνεπιλαβέσθαι 
τον φόβου, τοις δ' εμπειροτέροις τα μεν ηιηνόμενα 
καϊ ώρα έτους περαίνεσθαι δοκεΐν, τους 8ε άνθεστώ- 
τας πολύ μείζω εκπληξιν μη νικώ μένους παρέγειν. 
ώσαμένων δε των "Αρχείων πρώτον το εύώνυμον 
κέρας τών Χυρακοσίων, κα\ μετ αυτούς τών Αθη- 
ναίων το κατά σφας αυτούς, παρερρήγνυτο ήδη και 
το άλλο στράτευμα τών Χυρακοσίων καϊ ες φυγήν 
κατέστη, καϊ επϊ πολύ μεν ουκ έδιωξαν οι Αθη- 
ναίοι (οι γαρ ίππής τών %υρακοσίων πολλοί οντες 
καϊ άησσητοι εϊργον, καϊ έσβαλόντες ες τους όπλί- 
τας αυτών, εϊ τινας προδιώκοντας ϊδοιεν, άνέστελ- 
λον), επακολουθήσαντες δε αθρόοι όσον ασφαλώς 
είχε πάλιν έπανεγώρουν καϊ τροπαΐον ϊστασαν. οι 
δε Χυρακόσιοι άθροισθέντες ες την Έλωρινήν όδόν 
καϊ ώς εκ τών παρόντων ξννταξάμενοι ες τε το Όλυμ- 
πιεΐον όμως σφών αυτών παρέπεμψαν φυλακην, 
δείσαντες μη οι Αθηναίοι τών χρημάτων α ην 
αυτόθι κινησωσιν, καϊ οι λοιποϊ έπανεγωρησαν ες 
την πολιν. 
71 Οι δε Αθηναίοι προς μεν το ιερόν ουκ ηλθον, 
ξυγκομίσαντες δε τους εαυτών νεκρούς καϊ επϊ 
πυράν επιθέντες ηύλίσαντο αυτού, τη δ' ύστεραία 
τοις μεν %υρακοσίοις άπέδοσαν ύποσπόνδους τους 
νεκρούς (άπέθανον δε αυτών καϊ τών ξυμμάγων περϊ 
έξηκοντα καϊ διακόσιους), τών δε σφετέρων τα οστά 
ξυνέλεξαν (άπέθανον δε αυτών καϊ τών ξυμμάγων 
ώς πεντήκοντα), καϊ τα τών πολεμίων σκύλα εχρν- ΤΗΙΙ0ΥΌΙΟΕ8. 59 

Γ€<? απέπλευσαν ες Κατάνην γειμων τε γαρ ην. καϊ 
τον πόλεμον αύτόθεν ποιεΐσθαι οΰπω εδόκει δυνατόν 
είναι, πρϊν αν ιππέας τε μεταπέμψωσιν εκ των 
Αθηνών καϊ εκ των αύτόθεν ξυμμάχων άηειρωσιν, 
όπως μη παντάπασιν Ιπποκρατώνται, και -χρήματα 
δε αμα αύτόθεν τε ξυλλέξωνται καϊ παρ Αθηναίων 
ελθη, των τε πόλεων τινας προσαηάηωνται, ας 
ήλπιζον μετά την μάχην μάλλον σφών ύπακούσεσθαι, 
τά τε άλλα καϊ σϊτον καϊ όσων δεοι παρασκευάσων- 
ται ώς ες το εαρ επιγειρήσοιπες ταϊς Έυρακονσαις. 

Και. οι μεν ταύτη τη ηνώμη απέπλευσαν ες την 72 
Χά^οΐ' καϊ Κατάνην δια-χειμάσοντες, Ζ,υρακόσιοι δε 
τους σφετέρους αυτών νεκρούς θάψαντες εκκλησία ν 
εποίουν. καϊ παρελθών αύτοΐς Έρμοκράτης ό "Ερ- 
αωνος, ανήρ καϊ ες τάλλα ξύνεσιν ούδενός λειπόμε- 
νος και κατά τον πόλεαον εμπειρία τε Ικανός γενό- 
μενος καϊ άνδρία, επιφανής, εθάρσυνε τε και ουκ εϊα 
τω ηετ/ενημένω ενδιδόναι' την μ,εν γαρ <γνώμην αυτών 
ούχ ήσσήσθαι, την δε άταξίαν βλάψαι. ου μέντοι 
τοσούτον γε λειφθήναι Οσον εικός είναι, άλλως τε 
τοις πρώτοις τών Ελλήνων εμπειρία ιδιώτας ως 
ειπείν γειροτέχνας άνταηωνισαμένους. μέτ/α δε 
3λάψαι καϊ το πλήθος τών στρατηγών καϊ την πο- 
λυαρχίαν (ήσαν ηάρ πεντεκαίδεκα οι στρατηηοϊ 
αύτοΐς) τών τε πολλών τήν άξύιτακτον αναογιαν. 
ην δε ολίγοι τε στρατηγοί ηένωνται έμπειροι καϊ εν 
τω γειμώνι τούτω παρασκευάσωσι το όπλιτικόν, οις 
τε όπλα μή εστίν εκπορίζοντες, όπως ώς πλείστοι 
έσονται, καϊ τη άλλη μελέτη προσανα<γκάζοντες, 
εφη κατά το εικός κρατήσειν σφάς τών εναντίων, 60 ΤΗϋΟΥϋΙΏΕ8. 

άνδρίας μεν σφίσιν ύπαργρύσης, ευταξίας δ' €? τα 
έργα προσ<γενομένης' επιδώσειν γαρ αμφότερα αυτά, 
την μεν μετά κινδύνων μεΧετωμένην, την δ' ενψυ- 
χίαν αυτήν εαυτής μετά του πιστού τής επιστήμης 
θαρσαΧεωτέραν εσεσθαι. τους τε στρατηγούς καϊ 
όΧίτ/ους καϊ αυτοκράτορας χρήναι εΧέσθαι, και όμό- 
σαι αύτοΐς το ορκιον η μην εάσειν άρ-χειν 'όπη αν 
επίστωνται' ούτω γαρ ά τε κρύπτεσθαι δει μάλλον 
αν στέ<γεσθαι, καΧ ταΧΧα κατά κόσμον καϊ άπροφα- 
σίστως παρασκευασθήναι. 

Οη. Ι<ΧΧΙΠ. — ΙιΧΧν. Τ\υ& 8τ/ταοκ8αη8 αρροίηί 
ηβιν <)βηβναΐ8. ΓηνίΗϋν τηονβτηβηίδ. 

73 ΚΑΙ οι ^υρακόσιοι αύτον άκούσαντες έψηφί- 
σαντό τε πάντα ώς εκεΧευεν, καϊ στρατηηον αυτόν 
τε είΧοντο τον Έρμοκράτην καϊ ΉρακΧείδην τον 
Λυσιμάχου καϊ Σικανον τον Έξηκέστου, τούτους 
τρεις, και ες την Κόρινθον καϊ ες την Λακεδαίμονα 
πρέσβεις απέστειλαν, Οπως ξυμμαχία τε αύτοΐς 
παραηένηται και τον προς Αθηναίους πόΧεμον 
βεβαιότερου πείθωσι ποιεϊσθαι εκ του προφανούς 
ύπερ σφών τους Λακεδαιμονίους, "να η από της 
ΧικεΧίας άπαηάηωσιν αυτούς η προς το εν ΖικεΧία 
στράτευμα ήσσον ώφεΧίαν άΧΧην επιπέμπωσιν. 

74 Το δ' εν τη Κ.ατάνη στράτευμα των ' Αθηναίων 
επΧευσεν ευθύς επϊ Μεσσήνην ώς προδοθησομένην. 
και ά μεν επράσσετο ουκ εγένετο' ' Αλκιβιάδης γάρ 
ότ άπηει εκ της αρχής ήδη μετάπεμπτος, επιστα- 
μένος '6τι φεύξοιτο. μηνύει τοις των "ϊ,υρακοσίων ΤΗϋΟΥΏΙΏΕ8. 61 

φίλοίς τοις εν τή ^Ιεσσήνη ξυνειδώςτό μέλλον οι δε 
τους τε άνδρας διέφθειραν πρότερον, και τότε στα- 
σιάζοντες και εν οπλοις οντες επεκράτουν μη 
δέχεσθαι τους ' Αθηναίους οι ταύτα βουλόμενοι. 
ημέρας δέ μείναντες περί τρεισκαίδεκα οι Αθηναίοι 
ως εχειμάζοντο καϊ τα επιτήδεια ουκ εϊχον και 
προύχώρει ουδέν, απελθόντες ες Νά$η> καϊ σταύρωμα 
περί το στρατόπεδον ποιησάμενοι αυτού διεχείμα- 
ζον' και τριήρη απέστειλαν ες τάς Αθήνας επί τε 
•χρήματα και ιππέας, όπως αμα τω ήρι παρα- 
ηένωνται. 
Β „ .ι-, Κτείχιζον δε καϊ οι Έ,υρακοσιοι εν 75 

τω χειμώνι προς τε τη πάλει, τον 
Ύεμενίτην εντός ποιησάμενοι, τείχος παρά πάν το 
προς τάς 'Έ,πιπολάς ορών, όπως μη δί,' ελάσσονος 
ευαποτείχιστοι ώσιν ην άρα σφάΧλωνται, καϊ τά 
^/Ιέτ/αρα φροίριον, και εν τω 'ΟΧυμπιείω άλλό' 
καϊ την θάλασσαν προεστοί ρωσ αν πανταχτ} η απο- 
βάσεις ήσαν. και τους "Αθηναίους είδότες εν τη 
Νά£ω χειμάζοντας εστράτευσαν πανδημει επι την 
Κατάνην, και της τε <γης αυτών ετεμον και τάς τών 
' Αθηναίων σκηνάς και το στρατόπεδον εμπρήσαντες 
άνεχώρησαν επ' οΧκου. καϊ πυνθανόμενοι τους * Αθη- 
ναίους ες την Καμάριναν κατά την επι Αάχητος 
ηενομενην ξυμμαχίαν πρεσβεύεσθαι, εϊ πως προσα- 
γάγοιντο αυτούς, άντεπρεσβεύοντο και αύτοί' ήσαν 
<γάρ ύποπτοι αντοΐς οι Καμαριναΐοι μή προθύμως 
σφίσι μήτ επι την πρώτην μάχην πέμψαι α έπεμ- 
ψαν, ες τε το λοιπόν μή ούκέτι βούλωνται άμύνειν 
όρώντες τους ^Αθηναίους εν τή μάχη ευ πράξαντας, 62 τιιυογηΐΰυ8. 

προσγωρώσι δ' αύτοΐς κατά την προτέραν φιΧίαν 
πεισθέντες. άφικομένων οΰν εκ μεν Συρακουσών 
'Έιρμοκράτους καϊ αΧΧων ες την Υ^αμάριναν, από 
δέ των Αθηναίων Έιύφήμου μεθ" έτερων, 6 'Κρμο- 
κράτης ξυΧΧόγου γενομένου των Καμαριναίων βου- 
Χόμενος προδιαβαΧεΐν τους Αθηναίους έλεγε τοιάδε. 

Οη. ΚΧΧνί— ΚΧΧΧ. 8ρββοΚ ο/ ΕβντηοοναΙββ αϊ 

Οατπανίπα. 

76 "ΟΤ την παροΰσαν δύναμιν των Αθηναίων ω 
Καμαριναΐοι, μη αύτην καταπΧαγητε, δείσαντες 
επρεσβευσάμεθα, αΧΧά μάΧΧον τους μεΧΧοντας άπ 
αυτών Χόγους, πριν τι καϊ ημών άκοΰσαι, μη υμάς 
πείσωσιν. ηκουσι γαρ ες την %ικεΧίαν προφάσει 
μεν § πυνθάνεσθε, διάνοια, δε ην πάντες ύπονοοΰμεν 
και μοι δοκοΰσιν ου Αεοντίνους βουΧεσθαι κατοι• 
κίσαι αλλ' ημάς μάΧΧον έξοικίσαι. ου γαρ δη 
εΰΧογον τάς μεν εκεί πόλεις ανάστατους ποιεΐν, τάς 
δέ ενθάδε κατοικίζειν, καϊ Αεοντίνων μεν ΧαΧκιδέων 
όντων κατά το ξυγγενές κήδεσθαι, ΧαΧκιδέας δέ 
τους εν Έ>ύβοία, ων οϊδε άποικοι είσι, δοϋΧωσαμένους 
εγειν. τη δέ αύτη ιδέα εκείνα τε εσγον καϊ τά 
ενθάδε νυν πειρώνταΐ' ηγεμόνες γαρ γενόμενοι έκόν- 
των τών τε ' Ιώνων καϊ όσοι από σφών ήσαν ξύμμα- 
•χοι ως επί του Μ,ηδου τιμωρία, τους μεν Χιποστρα- 
τίαν, τους δέ έπ" άΧΧήΧους στρατεΰειν, τοις δ' ώς 
έκάστοις τινά είγρν αίτίαν ευπρεπή επενεγκοντες 
κατεστρέψαντο. και ου περί της ελευθερίας άρα 
ούτε οΰτοι τών ΈΧΧηνων οΰθ' οι ' ΕιΧΧηνες της ΤΗϋΟΥΟΤΌΕΒ. 655 

εαυτών τω Μήδφ άντ έστησαν, περί δε οι μεν σφίσιν 
άΧΧα μη εκείνω καταδονΧωσεως, οι δ' επι δεσπότου 
μεταβοΧη ονκ άξυνετωτερου κακοξυνετωτερου δε. 
αλλ' ού γαρ δ») την των Αθηναίων ενκατψ/όρητον 77 
ονσαν πόΧιν νυν ηκομεν άποφανοϋντες εν είδόσιν 
οσα αδικεί, ποΧύ δέ μάΧΧον ημάς αυτούς αίτιασό- 
μενοι οτι έχοντες παραδείγματα των τ εκεΐ'ΈΧΧή- 
νων ως εδουΧωθησαν ουκ άμϋνοντες σφίσιν αύτοΐς, 
και νυν ε'φ' ημάς ταύτα, παρόντα σοφίσματα, Λεον- 
τίνων τε ξυγ^/ενών κατοικίσεις και 'Έηεσταίων 
ξυμμάχων επικουρίας, ου ξυστραφεντες βουΧόμεθα 
προθυμότερον δεΐξαι αύτοΐς ότι ονκ "Ιωνες τάδε 
είσιν οόδ' 'ΚΧΧησπόντιοι καϊ νησιωται, οι δεσπότην 
ή ΧΙηδον η ενα <γέ τίνα άεϊ μεταβάΧΧοντες δουΧοΰν- 
ται, άΧΧα Δωριής ελεύθεροι απ αυτονόμου της 
ΐΙεΧοποννήσον την %ικεΧίαν οίκούντες. η μενομεν 
εως αν έκαστοι κατά πόΧεις Χηφθώμεν, είδότες ότι 
ταύτη μόνον άΧωτοί εσμεν και όοώντες αυτούς επι 
τούτο το είδος τρεπομένους ώστε τους μεν Χόηοις 
ημών διιστάναι, τους δε ξυμμάχων ελπίδι εκπο- 
Χεμοΰν προς άΧΧήΧους, τοις δε ώς εκάστοις τ* 
προσηνές λέγοντες δύνανται κάκου ργεΐν; κα\ οιόμεθα 
του άποθεν ξυνοίκου προαπολΧνμενου ου και ες 
αυτόν τίνα ηξειν το δεινόν. προ δε αυτού μάλλον τον 
πάσχοντα κα& αυτόν δυστυχεΐν; και ει τω άρα 78 
παρέστηκε τον μεν Έ,υρακόσων, εαυτόν δ' ου πόΧέ- 
μιον είναι τω Λ Α.θηναίω, και δεινόν ψ/εϊται υπέρ γε 
της εμής κινδυνεύειν, ενθυμηθήτω ού περί της εμης 
μχϊλλον, εν ϊσω δε και της εαυτού άμα εν τη εμη 
μαχούμενος, τοσούτω δε και άσφάλεστερον 'όσω ού 64 ΤΉυθΥΏ1ΏΕ8. 

προδιεφθαρμενου εμού έχων δέ ξύμμαχον εμέ καί 
ουκ έρημος ά^ωνιεϊταΐ' τόν τε Αθήναιον μη την του 
^υρακοσίου εχθραν κολάσασθαι, τη δ' εμη προφασει 
την εκείνον φίλίαν ούχ ησσον βεβαιώσασθαι βού- 
λεσθαι. εϊ τέ τις φθονεί μεν η καί φοβείται (αμ- 
φότερα γαρ τάδε πάσχει τα μείζω), διά δε αυτά τάς 
Χυρακούσας κακωθηναι μεν 'ίνα σωφρονισθώμεν 
βονλεται, περιγενεσθαι δέ ένεκα της αυτού ασφα- 
λείας, ουκ ανθρωπινής δυνάμεως βούλησιν ελπίζει" 
χ ου γαρ οΐόν τε άμα της τε επιθυμίας καί της τύχης 
τον αυτόν ομοίως ταμίαν γενέσθαι, και ει γνώμη 
άμάρτοι, τοις αυτού κακοϊς όλοφυρθεις τάχ αν ϊσως 
καί τοις εμοΐς άηαθοϊς ποτέ βούληθείη αύθις φθο- 
νήσαι. αδύνατον δε προεμενω και μή τους αυτούς 
κινδύνους, ου περί των ονομάτων άλλα περί των 
έργων, εθελησαντι προσλαβεΐν. λόγω μεν γαρ την 
ημετεραν δύναμιν σώζοι αν τις, έργω δε την αυτού 
σωτηρίαν. καϊ μάλιστα εικός ην υμάς, ω Υ^αμαρι- 
ναΐοι, όμορους οντάς και τα δεύτερα κινδυνεύσοντας 
προοράσθαι αύι α καϊ μη μαλακώς ωσπερ νύν ζυμ- 
μαχεϊν, αυτούς δε προς ημάς μάλλον ίόντας, άπερ ει 
ες την Καμαριναίαν πρώτον άφίκοντο οι ' Αθηναίοι 
δεόμενοι αν επεκαλεΐσθε, ταύτα εκ τού ομοίου καϊ 
νύν παρακελευομένους, Οπως μηδέν ενδώσομεν, φαί- 
νεσθαι. αλλ' ονθ* νμεΐς νύν γε πω οϋθ' οί αΧΧοι 
79 επι ταύτα ωρμησθε. δειλία δε ΐσως το δίκαιον προς 
τε ημάς καϊ προς τους επιόντας θεραπεύσετε, λέγον- 
τες ξυμμαχίαν είναι ύμΐν προς Αθηναίους• ην γε 
ουκ επί τοις φίλοις εποιησασθε, των δέ έχθρων ην 
τις εή> υμάς ϊη, καί τοις γε Άθηναίοις βοηθεΐν, όταν ΤΠυθΥΌΐη£8. 65 

υπ* άλλων καΧ μη αύτοι ώσπερ νυν τους πελας 
Ίδικώσιν, επεϊ ονδ' οι 'Ϋηγΐνοι οντες \άλκιδής 
Καλκιδεας οντάς Αεοντίνους έθελουσι ξιτ/κατοικί- 
ζειν. καϊ δεινον εΐ εκείνοι μεν το έργον του καλού 
δικαιώματος ύποπτεύοντες άλίτ/ως σωφρονοΰσιν, 
νμας δ' ενλίτ/ω προφάσει τους μεν φύσει πολεμίους 
βούλεσθε ώφέλεΐν. τονς δε ετι μάλλον φύσει ξυγγε- 
νεΐς μετά των εγθίστων διαφθειραι. άλλ' ου δίκαιον, 
άμύνειν δε και μη φοβεΐσθαι την παρασκενήν αυτών 
ου γαρ ην ημείς ξυστώμεν πάντες δεινή εστίν, άλλ' 
ήν όπερ οντοι σπενδονσι τάναντια διαστώμεν, επει 
ονδε προς ημάς μόνους ελθόντες και μάχτ) περι- 
γενόμενοι έπραξαν α ήβούλοντο, άπηλθον δε δια, 
τάχους, ώστε ουκ αθρόους γβ οντάς εικός άθυμεϊν, 80 
ιέναι δε ες την ξυμμαχίαν προθυμστερον, άλλως τε 
και άπο Πελοποννήσου παρεσομενης ώφελίας, ο'ί 
τώνδε κρείσσους εισι το παράπαν τα πολέμια" καϊ 
μη εκείνην την προμήθειαν δοκεΐν τω ήμΐν μεν ΐσην 
είναι ύμΐν δε ασφαλή, το μηδετεροις δη ώς καϊ 
αμφοτέρων οντάς ξυμμάγους βοηθεϊν. ου γαρ έργω 
ΐσον ώσπερ τω δικαιωματί εστίν, ει γαρ δι ύμας 
μη ξυμμαχήσαντας ο τε παθών σφάλήσεται και 6 
κρατών περιέσται, τι άλλο ή τ ή αντί) απουσία τοις 
μεν ουκ ήμύνατε σωθήναι, τους δε ουκ εκωλίσατε 
κακούς γενέσθαι; καίτοι κάλλιον τοις άδικουμενοις 
και αμα ξιτ/γενεσι προσθεμένους τήν τε κοινήν 
ώφελίαν τή Σικελία φυλάξαι και τονς Αθηναίους 
φίλους δή οντάς μη εάσαι άμαρτεϊν• ξυνελόντες τε 
λέγομεν οι "Συρακόσιοι εκδιδάσκειν μεν ούδεν ερτ/ον 
είναι σαφώς οιτε νμας οΰτε τους άλλους περί ων 

δ 66 ΤΗΌ0ΥΏΙΌΕ8. 

αυτοί ούδεν χείρον γιγνώσκετε' δεόμεθα δε, καϊ μαρ- 
τυρόμεθα άμα, ει μη πείσομεν, οτι επιβουΧευόμεθα 
μεν ύπό 'Ιώνων άεϊ πολεμίων, προδιδόμεθα δε νπο 
υμών Δωριής Δωριέων, καϊ ει καταστρέφονται 
ημάς Αθηναίοι, ταΐς μεν ύμετεραις γνώμαις κρατή- 
σονσιν, τω δ' αυτών ονόματι τιμηθήσονται, καϊ της 
νίκης ουκ άΧΧον τινά υθΧον ή τον την νίκην παρά- 
σχοντα Χήψονται' καϊ ει αν ήμεΐς περιεσόμεθα, της 
αίτιας των κινδύνων οι αυτοί την τιμωρίαν νφεξετε. 
σκοπείτε οΰν και αίρεϊσθε ήδη η την αίτίκα ακιν- 
δύνως δουΧείαν, ή καν περνγενίμενοι μεθ' ημών 
τούσδε τε μη αίσχρώς δέσποτας ΧαβεΙν καϊ την 
προς ημάς εχθραν μη αν βραχεϊαν ηενομενην δια- 
φυηεϊν" 

Οη. ΚΧΧΧΙ.— ΕΧΧΧνίΙ. ΤΚβ ωηηίβν- 8 ρββοΗ ο/ 
Ιΐιβ Αίΐιβηίαηε. 

81 ΤΟΙΑΤΤΑ μεν ό 'Κρμοκράτης είπεν, 6 δ' Εύ- 
φημος ο τών αθηναίων πρεσβευτής μετ αύτον 
τοιάδε. 

82 "'Αφικόμεθα μεν επϊ της πρότερον ούσης Συμ- 
μαχίας ανανεώσει, του δε "ϊ,υρακοσίου καθαψαμένου 
ανάγκη καϊ περί τής αρχής ειπείν ώς είκότως εχο- 
μεν. τό μεν ούν μεηιστον μαρτύρων αυτός ειπεν, 
οτι οι "Ιωνες αεί ποτέ ποΧεμιοι τοις Δωριευσιν είσίν. 
έχει δε και ούτως 1 • ημείς ηάρ "Ιωνες όντες ΠεΧοπον- 
νησίοις Δωριενσι και πΧείοσιν ουσι καϊ παροικοΰσιν 
εσκεψάμεθα 'ίτω τρόπω ηκιστα αυτών ύπακουσό- 
μεθα, καϊ μετά τά Μηδικά ναΰς κτησάμενοι τής μεν 
Λακεδαιμονίων αρχής καϊ ηγεμονίας άπηΧΧάψιμεν Τ1ΤυθΥΌΙΏΕ8. 67 

ουδέν προσήκον μάΧΧόν τί εκείνους ήμΐν ή και ημάς 
εκείνοις έπιτάσσειν, πΧην καθ" 'όσον εν τω παροντι 
μείζον ισχύον, αύτοϊ δε των υπό βασίΧεΐ προτερον 
όντων ηγεμόνες καταστάντες οίκου μεν, νομίσαντες 
ηκιστ αν νττο ΪΙεΧοποννησίοις ούτως είναι, δϋναμιν 
έχοντες § άμυνούμεθα, και ες το ακριβές ειπείν 
ουδέ αδίκως καταστρεψάμενοι τους τε "Ιωνας και 
νησιώτας ους ξυγηενείς φασϊν οντάς ημάς %υρακό- 
σιοι δεδουΧώσθαι. ηΧθον γαρ επι την μητρόποΧιν 
εή> ημάς μετά του Λίήδου, και ουκ ετόΧμησαν άπο- 
στάζ/τ6? τα οικεία φθεΐραι, ωσπερ ημείς έκΧιπόντες 
τήν πόΧιν, δουΧείαν δέ αυτοί τε εβούΧοντο καϊ ήμΐν 
το αύτυ επενεγκεΐν. άνθ" ών άξιοι τε οντες άμα 83 
αργό μεν, οτι τε ναυτικον πΧεΐστόν τε καϊ προθυμίαν 
άπροφάσιστον παρεσχόμεθα ες τους 'ΈλΧηνας, και 
διότι και τω Μήδω ετοίμων τούτο δρώντες ούτοι 
ήμάς < εβΧαπτον, άμα δε τής προς ΤΙεΧοποννησίους 
ισχύος όρεγόμενοι. καϊ ου καΧΧιεπούμεθα ως η τον 
βάρβαρον μόνοι καθεΧόντες είκότως άρχομεν, η επ" 
ελευθερία τή τώνδε μάΧΧον ή των ξυμπάντων τε 
καϊ τί} ημετέρα αυτών κινδυνεύσαντες. πάσι δε 
άνεπίφθονον ττ)ν προσήκουσαν σωτηρίαν εκπορί- 
ζεσθαι. καϊ νυν τής ημετέρας άσφαΧείας ένεκα καϊ 
ένθάδε παρόντες όρώμεν καϊ ύαίν ταΰτα ξυμφεροντα. 
άποφαίνομεν δε εξ ών οΐδε τε διαβάΧΧουσι καϊ 
ύμεΐς μαΧιστα επϊ το φοβερώτερον υπονοείτε, εί- 
δότες τους περιδεώς ύποπτεύοντάς τι Χόγου μεν 
ηδονή το παραυτίκα τερπομένους, τή δ' εγχειρήσει 
ύστερον τα ξυμφεροντα πράσσοντας. τήν τε γαρ 
εκεϊ αρχήν είρήκααεν δια δέος εχειν, και τα ενθάδε 

5—2 68 ΤΗυΟΥΌΙΏΕΒ. 

διά το αυτό ήκειν μετά των φίΧων ασφαλώς κατα- 
στησόμενοι, κα\ ον δουΧωσόμενοι, μη παθεΐν δε 

84 μάλλον τούτο κωΧνσοντες. ύποΧάβη δε μί/δβις ως 
ουδέν προσήκον υμών κηδόμεθα, γνούς οτι σω- 
ζόμενων υμών, καϊ διά το μη ασθενείς υμάς 
οντάς άντέχειν 2<υρακοσίοις, ν,σσον αν τούτων 
ττεμψάντων τινά δύναμιν ΪΙελοποννησίοις ήμεΐς 
βλαπτοίμεθα• καϊ εν τούτω ττροσήκετε ήδη ήμΐν 
τα μέγιστα, διοπερ καϊ τους Αεοντίνονς εϋλογον 
κατοικίζειν μη υπηκόους ώσπερ τους ξνγγενεις αυ- 
τών τους εν Εύβοια, αλλ 1 ώς δυνατωτάτους, ίνα 
εκ της σφετέρας όμοροι οντες τοΐσδε υπέρ ημών 
Χυπηροϊ ώσιν. τα μεν γαρ εκεί καϊ αύτοι άρκούμεν 
προς τους πολεμίους, καϊ ο Χάλκιδεύς, ον άλόγως 
ημάς φησι δουΧασαμένους τους ενθάδε εΧευθερούν, 
ξύμφορος ημιν άπαράσκευος ων καϊ -χρήματα μόνον 
φέρων, τα δε ενθάδε καϊ Αεοντΐνοι καϊ οι άΧΧοι 

85 φίΧοι οτι μάΧιστα αύτονομούμενοι. άνδρι δε τυραν- 
νώ η πόΧει αρχήν εχούση ουδέν άλογον ό τι ξυμ- 
φέρον ούδ' οίκεϊον ο τι μή πιστόν' προς έκαστα δε 
δει ή εχθρόν ή φίΧον μετά καιρού γίγνεσθαι, και 
ήμας τούτο ωφελεί ενθάδε, ουκ ήν τους φίλους κα- 
κώσωμεν, αλλ' ην οι εχθροί δια τήν των φίλων 
ρώμην αδύνατοι ώσιν. άπιστεϊν δε ού χρή• καϊ γαρ 
τους εκεΐ ξυμμάχους ως έκαστοι χρήσιμοι εξηγού- 
μεθα, Χίονς μεν και Μηθυμναίους νεών παροχΡ/ 
αυτόνομους, τους δε ποΧΧούς χρημάτων βιαιότερον 
φορά, αΧΧους δε και πάνυ ελευθέρως ξυμμαχούντας, 
καίπερ νησιώτας οντάς καϊ εύληπτους, διότι εν 
χωρίοις επικαίροις είσϊ περί τήν ΐΙεΧοπόννησον. ΤΕϋ€ΥΏΙΌΕ8. 69 

ώστε καϊ τάνθάδε εικός προς το λυσιτελούν, καϊ Ό 
λεγομεν ες Ίυρακοσίους δέος, καθίστασθαι. αρχής 
γαρ εφίενται υμών, και βούλονται επϊ τω ημετερω 
ξυστήσαντες ν μας ύπόπτω, βία ή καϊ κατ ερημίαν, 
απράκτων ημών απελθόντων, αυτοί άρξαι της Σι- 
κελίας, ανάγκη δε, ην ξυστήτε προς αίτονς' ούτε 
γαρ ημιν ετι εσται ισχύς τοσαντη ες εν ξυστάσα 
εύμεταγείριστος, οιθ' οΓδ' ασθενείς αν ημών μη 
παρόντων προς υμάς εϊεν. και οτω ταύτα μη δοκεϊ, 86 
αυτό το έργον ελέγχει, το γαρ πρότερον ημάς επη- 
γαγεσθε ονκ άλλον τινά προσείοντες φόβον η ει 
περιοψόμεθα υμάς υπό Ί,υρακοσίοις γενέσθαι, οτι 
καϊ αυτοί κινδυνεύσομεν. και νυν ου δίκαιον, ωπερ 
και ημάς ήξιούτε λόγω πείθειν, τω αυτώ άπιστεΐν, 
οι)δ' ότι δυνάμει μείζονι προς την τώνδε ίσχυν πάρ- 
εσμεν ύποπτεύεσθαί, πολύ δε μάλλον τοΐσδε άπι- 
στεΐν. ημείς μεν γε οΰτε εμμεΐναι δυνατοί μη μεθ' 
υμών, ει τε και γενόμενοι, κακοί κατεργασαίμεθα, 
αδύνατοι κατασχειν δια μήκος τε πλου καϊ απορία, 
φυλακής πόλεων μεγάλων καϊ τί} παρασκευή ηπει- 
ρωτίδων οίδε δε ου στρατοπέδω πόλει δε μείζονι 
της ημετέρας παρουσίας έποικούντες ύμΐν αεί τε 
επιβούλεύουσιν, και όταν καιρόν λάβωσιν εκάστου, 
ουκ άνιάσιν (έδειξαν δε καϊ άλλα ηδη καϊ τα ες 
Αεοντίνους), και νυν τολμώσιν επϊ τους ταύτα κω- 
λύοντας καϊ άνέχοντας την Χικελίαν μέχρι τούδε μη 
ύπ' αυτούς είναι παρακαλειν υμάς ως αναίσθητους, 
πολύ δε επϊ άληθεστέραν γε σωτηρίαν ημείς άντί- 
παρακάλούμεν, δεόμενοι την ύπάρχουσαν απ* αλλή- 
λων άμφοτέροις μη προδιδόναι, νομίσαι τε τοΐσδε 70 ΓΗυΟΥΌΙΌΜ. 

αεν καϊ άνευ ξυμμάχων άεϊ εφ' υμάς ετοίμην διά το 
πΧήθος είναι όδόν, ύμΐν δ' ου ποΧΧάκις παρασχήσειν 
μετά τοσήσδε επικουρίας άμύνασθαί' ην ει τω ύπόπτω 
ή άπρακτον εάσετε άπεΧθεΐν ή και σφαΧεΐσαν, ετι 
βουΧήσεσθε και ποΧΧοστόν μόριον αυτής ίδεΐν, ότε 
87 οι/δεν ετι περάνει παραηενομενον ύμΐν. άΧΧα μήτε 
υμεΐς ώ Καμαριναΐοι ταΐς τώνδε διαβοΧαΐς άναπεί- 
θεσθε μήτε οι άΧΧοι' είρήκαμεν δ' ύμΐν πάσαν την 
αλήθειαν περί ων ύποπτευόμεθα, και ετι εν κεφα- 
Χαίοις ύπομνήσαντες άξιώσομεν πείθειν. φαμεν 
γαρ άρχειν μεν των εκεί "να μη νπακούωμεν άλλοι;, 
εΧευθεροΰν δε τά ενθάδε όπως μή υπ" αυτών βΧα- 
πτώμεθα, ποΧΧά δ' άναηκάζεσθαι πράσσειν διότι και 
ποΧΧά φυΧασσόμεθα, ξύμμαχοι δε και νυν και 
προτερον τοις ενθάδε υμών άδικουμενοις ουκ άκΧη- 
τοι παρακΧηθεντες δε ήκειν. καϊ ύμεΐς μή& ως 
δικασταϊ γενόμενοι των ήμΐν ποιούμενων μή& ώς 
σωφρονισταί, ο γαΧεπόν ήδη, άποτρεπειν πειράσθε, 
καθ^ όσον δε τι ύμΐν της ημετέρας ποΧυπραγμοσύνης 
καϊ τρόπου το αυτό ξυμφερει, τούτω άποΧαβόντες 
χρήσασθε, καϊ νομίσατε μή πάντας εν ϊσω βΧάπτειν 
αυτά, ποΧύ δε πΧείους τών 'ΕΧΧήνων καϊ ώφεΧεΐν 
εν παντι γαρ πας γωρίω, και ω μή ύπάργομεν, ο τε 
οίόμενος αδικήσεσθαι και ό επιβουΧεύων δια το 
ετοίμην ύπεΐναι έΧπίδα τω μεν άντιτυχεΐν επικου- 
ρίας άφ' ημών, τω δε ει ήξομεν μή αδεεΐ? είναι κιν- 
δυνεύειν, αμφότεροι αναγκάζονται ό μεν άκων σω- 
φρονεΐν ό δ' άπραγμόνως σώζεοθαι. ταύτην οΰν 
τήν κοινήν τω τε δεομένω καϊ ύμΐν νυν παροΰσαν 
άσφάΧειαν μή άπώσησθε, αΧΧ' εξισώσαντες τοΐς ΤΗυ€ΥϋΙϋΕ$. 71 

άλλοις μεθ" ημών τοις Συρακοσίοις, άντι του άει 
φυΧίϊσσεσθαι αϊτούς, και άντεπιβονΧενσαι ποτέ εκ 
τον οαοίου μεταΧάβετε." 

Οη. ί,ΧΧΧΥΙΙΙ. ΕβρΙι/ ο/ ϋιβ Οαηιαηηοναηβ. 

8^Γααΐ8αη βηϊθϊ/3 ρο ίο ΟοτίηΐΚ αηά Σαοβ 

άίΒΐηοη. 
ΤΟΙΛΤΤΛ δε ό Έ>νφημος είπεν. οι δε Κ.αμαρι- 88 
υαιοι επεπόνθεσαν τοιόνδε. τοις μεν Άθηναίοις 
εύνοι ήσαν, πΧην καθ" όσον ει την Έ,ικεΧίαν φόντο 
αϊτούς ΒονΧώσεσθαι, τοις δε %υρακοσίοις άεϊ κατά 
το ομορον διάφοροι• δεδιστες δ' ονχ ήσσον τοις 
^υρακοσίους εγγύς υντας μη και άνευ σφών περι- 
γενωνται, τό τε πρώτον αντοϊς τους όΧνγονς ιππέας 
έπεμψαν καΐ το Χοιπον εδόκει αύτοΐς νπονρτ/εϊν μεν 
τοις Έυρακοσίοις μαΧΧον ερτγω, ως αν δύνωνται 
μετριώτατα, εν δέ τω παρόντι, ίνα μηδέ τοις \\θη- 
ναίοις εΧασσον δοκώσι νεΐααι, επειδή καΐ επικρα- 
τέστεροι τη μάγτ) ε^ένοντο, λόγω άποκρίνασθαι ίσα 
άμφοτέροίς. και οντω βουΧενσάμενοι άπεκρίναντο, 
επειδή τνγχάνει άμφοτέροις ονσι ξνμμάγοις σφών 
ττρος άΧΧηλους πόΧεμος ών, ενορκον δοκεΐν είναι 
σφισιν εν τω τταρόντι μηδετέροις αμίψειν. και οί 
πρέσβεις εκατέρων απήΧθον. 

Κα* οί μεν Χυρακόσιοι τα κα& εαυτούς έξηρ- 
τνοντο Ις τον πόΧεμον, οί δ' Αθηναίοι εν τη Νά£ω 
εστρατοπεδευμένοι τα προς τοις ΧικεΧούς επρασσον, 
όπως αύτοΐς ώς πΧεΐστοι προσ-χωρήσονται. και οί 
μεν προς τα πεδία μαΧΧον τών Έ,ικεΧών υπήκοοι 
δντες τών Χνρακοσίων οί ποΧΧοϊ άφεστήκεσαν τών 72 . ΤΗΙΙ0ΥΌΙΌΕ8. 

δέ την μεσόγαιαν εχόντων αυτόνομοι ονσαι καϊ 
πρότερον άεϊ αϊ οικήσεις ευθύς, πλην ολίγοι, μετά 
των ' Αθηναίων ήσαν, καϊ σΐτόν τε κατεκόμιζον τω 
στρατενματι καϊ είσΐν οι και χρήματα, επϊ δέ τους 
μη προσχωρούντας οι ' Αθηναίοι στρατεύοντες τους 
μεν προσηνάηκαζον, τους δε καϊ υπό των Ί,υρακο- 
σίων φρουρούς τε πεμπόντων καϊ βοηθούντων άπε- 
κωλνοντο. τον τε χειμώνα μεθορμισάμενοι εκ της 
Νάξου ες την Κατάνην, και το στρατόττε8ον ο κατε- 
καΰθη υπό των Συρακοσίων αύθις άνορθώσαντες, 
διεχείμαζον. καϊ έπεμψαν μεν ες Καρχηδόνα τριήρη 
περί φιλίας, ει δύναιντό τι ώφελεΐσθαι, έπεμψαν 
δέ και ες Ύυρσηνίαν, εστίν ων πόλεων επαγγελλο- 
μένων και αυτών ξυμπολεμεΐν. περιήγγελλον δέ και 
τοις ζ,ικελοΐς καϊ ες την " Κγεσταν πεμψαντες εκέ- 
λευον ίππους σφισιν ως πλείστους πέμπειν, καϊ 
τάλλα ες τον περιτειχισμόν, πλινθία και σίδηρον, 
ητοίμαζον, καϊ Οσα έδει, ως άμα τω ήρι έξόμενοι του 
πολέμου. 

Οί δ' ε'? την Κόριρθον και Αακεδαίμονα των 
Ί,υρακοσίων αποσταλ&ντες πρέσβεις τους τε Ίτα- 
λιωτας α μα παραπλέοντες επειρώντο πείθειν μη 
περιοράν τα γιγνόμενα υπό των Αθηναίων ω>ς και 
εκείνοις ομοίως επιβουλευόμενα, καϊ επειδή εν τη 
Κορίνθω εγενοντο, λόγους εποιούντο άξιοϋντες σφίσι 
κατά το ξυγγενες βοηθεϊν. καϊ οί Κορίνθιοι ευθύς 
ψηφισαμενοι αντοϊ πρώτοι ώστε πάση προθυμία 
αμυνειν, καϊ ες την Αακεδαίμονα ξυναπέστελλον 
αύτοΐς πρέσβεις, Οπως καϊ εκείνους ξυναναπείθοιεν 
τον τε αυτού πόλεμον σαφέστερον ποιεΐσθαι προς ΤΙΙϋΟΥΌΙΌΕΒ. 73 

τους Αθηναίους καϊ ες τκν Έικελίαν οχρελίαν τίνα 
πέμπειν. καϊ υϊ τε εκ της Κορίνθου πρέσβεις παρη- 
σαν ες την Λακεδαίμονα καϊ 'ΑλκιβιάΒης μετά των 
ξυμφυ-γάδων, περαιωθείς τότ ευθύς επί πλοίου 
φορτη^μκού εκ της θούριας ες Κυλλήνην της 'Ηλείας 
πρώτον, έπειτα ύστερον ες την Λακεδαίμονα αυτών 
των Λακεδαιμονίων μεταπεμψάντων ύπόσπονδος 
ε\θών εφοβεΐτο γάρ αυτούς δια την περί των 
ΙΊαντινικών πραξιν. καϊ ξυνίβη εν ττ) εκκλησία 
τών Λακεδαιμονίων τους τε Κορινθίους καϊ τους 
Έυρακοσίονς τα αυτά καϊ τον ' Λλκιβιάδην δεο μένους 
πείθειν τους Λακεδαιμονίους, καϊ διανοουμένων τών 
τε εφόρων και τών εν τέλει όντων πρέσβεις πέμ- 
πειν ες Συρακοίσας κωλύοντας μη ξυμβαίνειν' Λθη- 
ναίοις, βοηθεΐν δε ου προθύμων όντων, παρελθών 6 
Αλκιβιάδης παρώξυνε τε τους Λακεδαιμονίους καϊ 
εξώρμησε λέγων τοιάΒε. 

Οη. ΕΧΧΧΙΧ. — ΧΟΙΙ. ΑΙοίυϊαά€3 ίηοίΐ£$ ίΐιβ 
8ρατίαη3 ίο εβηά ΗβΙρ ίο Βφναοηδβ. Ηΐε ΒρββοΚ. 

"ΆΝΑΓΚΑΙΟΝ περϊ της εμης διαβολής πρώ- 89 
τον ες υμάς ειπείν, ίνα μη χείρον τά κοινά τω ύπ- 
ότττω μου άκροάσησθε. τών δ' ημών προγόνων την 
προξενίαν υμών κατά τι έγκλημα άπειπόιτων αύτος 
βγω πάλιν άναλαμβάνων εθεράπευον υμάς άλλα τε 
καϊ περϊ την εκ ΐΐύλου ξυμφοράν. καϊ διατελούντος 
μου προθύμου ύμεΐς προς ' Αθηναίους καταλλασ- 
σόμενοι τοις μεν εμοΐς έ-χθροϊς δύναμιν δι εκείνων 
πράξαντες, εμοι δε άτιμίαν περιέθετε. καϊ δια 
ταύτα δικαάος ύπ εμον προς τε τά ^Ιαντινέων καϊ 74 ΤΗϋΟΥΒΙΏΕ8. 

Άρ'γείων τραπομένου καϊ όσα άλλα ηναντιοΰμην 
ύμϊν εβλάπτεσθε' καϊ νύν, ει τις καϊ τότε εν τω 
πάσχειν ουκ είκότως ώρ^ίζετό μοι, μετά τού αληθούς 
σκοπών άναπειθέσθω. η ει τις, Βιότι και τω Βημω 
προσεκείμην μάλλον, χείρω με ενόμιζεν, μηδ' οΐτως 
ηηησηται ορθώς άχθεσθαι. τοις γαρ τυράννοις αεί 
ποτέ διάφοροι εσμεν, παν δε το εναντιοΰμενον τω 
Βυναστεύοντι Βημος ώνόυ,ασται' και απ εκείνου 
ξυμπαρεμεινεν ή προστασία ήμϊν του πλήθους, 
άμα δε της πόλεως Βημοκρατουμένης τα πολλά 
άνοτ/κη ην τοις παροΰσιν επεσθαι. της 8ε ύπαρ- 
•χοΰσης ακολασίας επειρώμεθα μετριώτεροι ες τα 
πολιτικά είναι, άλλοι δ' ήσαν καϊ επϊ των πάλαι 
και νυν οι επι τα πονηρότερα εξήγον τον οχλον 
ο'ίπερ και εμε εξήλασαν. ημείς δε του ξνμπαντος 
προέστημεν, Βικαιούντες εν ω σχηματι μεγίστη η 
πόλις ετύγχανε καϊ ελευθερωτάτη οΰσα, καϊ 'ίπερ 
εΒεξατό τις, τοϋτο ξυνδιασώζειν, επει Βημοκρατίαν 
γε καϊ εγιγνώσκομεν οι φρονούντες τι, καϊ αύτος 
ούΒενος αν χείρον, 'ίσω καϊ λοιΒορήσαιμι. άλλα 
περί όμοΧογουμενης άνοιας ουδέν αν καινον λέγοιτο' 
καϊ το μεθιστάναι αύτη ν ουκ εΒόκει ημϊν ασφαλές 
είναι υμών πολεμίων π ροσ καθήμενων." 
90 "Και τά μεν ες τάς εμάς Βιαβολάς τοιαύτα 
ξυνεβη• περί δε ων ύμϊν τε βούλευτέον καϊ εμοί, ει 
τι πλέον οΙΒα, εσηγητεον, μάθετε ηΒη. επλεύσαμεν 
ες Ίίικελίαν πρώτον μεν, ει Βυναίμεθα, "Ζικελιώτας 
καταστρεψόμενοι, μετά δ' εκείνους αύθις καϊ Ιταλι- 
ώτας, έπειτα καϊ της ΚαρχηΒονιων αρχής καϊ αυτών 
άποπειράσοντες. ει δε προχωρήσειε ταύτα η πάντα ΤΗυ€ΥϋΙϋΕ8. 75 

ή και τα πΧείω, ήδη τ!) ίίελοποννησω εμεΧΧομεν 
επιχειρήσειν, κομίσαντες ξνμπασαν μεν την εκείθεν 
προσγενομένην δύναμιν των 'ΕΧΧήνων, ποΧΧούς 8ε 
βαρβάρους μίσθωσάμενοι, και "Ιβηρας και άλλοις 
των εκεί ομολογουμένως νυν [βαρβάρων] μαχιμω- 
τάτους, τριήρεις τε προς ταΐς ήμετεραις ποΧΧάς ναυ- 
πι^γησάμενοι εχονσης της ΛταΧιας ξΰΧα άφθονα. 
αϊς τι,ν ΐΙεΧοπόννησον πέριξ ποΧιορκούντες, καϊ τω 
πεζω άμα εκ γης έφορμαϊς των πόΧεων τάς μεν βία 
Χαβόντες τάς δ' εντειχισάμενοι, ραδίως ήΧπίζομεν 
καταττοΧεμήσειν και μετά ταύτα και του ξύμπαντος 
'ΙίΖΧΧηνικοΰ άρξειν. -χρήματα δε και σΐτον, ώστε 
ενπορώτερον γίγνεσθαι τι αυτών, αυτά τα προσγενο- 
μενα εκείθεν χωρία εμεΧΧε διαρκή άνευ της ενθένδε 
προσόδου τταρέξειν. τοιαύτα μεν περί του νύν 9 1 
οίχομένου στόΧου παρά τού τά ακριβέστατα είδότος 
ως διενοήθημεν άκηκόατε' καϊ όσοι ύπόΧοιποι στρα- 
τηγοί, ην δύνωνται, ομοίως αυτά πράξουσιν. ως δε 
ει μή βοηθήσετε ου περιέσται τάκει, μάθετε ήδη. 
Έ,ικεΧιωται γάρ άπειρότεροι μεν είσιν, Όμως δ' αν 
ξυστραφέντες αθρόοι καϊ νύν ετι περιγένοιντο. %υ- 
ρακόσιοι δε μόνοι μάχτ) τε ήδη πανδημεί ήσσημένοι 
και ναυσϊν άμα κατειργόμενοι αδύνατοι έσονται τί) 
νΐν Αθηναίων εκεί παρασκευή άντισ-χεΐν. και ει 
αυτή ή πόΧις Χηφθήσεται, εχεται και ή πάσα 
ΈικεΧία, καϊ ευθύς καϊ Ίταλ/α• καϊ 'όν άρτι κίνδυνον 
εκείθεν προεΐπον, ουκ αν δια μακρού νμίν επιπέσοι. 
ώστε μή περί της %ικεΧιας τις οίέσθω μόνον βου- 
Χευειν, άΧΧά καϊ περί της ΤΙεΧοποννησου, ει μή 
ποιήσετε τάδε εν τάχει, στρατιάν τε επι ν€ων 76 ΤΗυϋΥΏΙΏΕΒ. 

πέμψετε τοιαυτην εκεΐσε οΐτινες αύτερεται κομι- 
σθίντ&; καϊ όπλιτεΰσουσιν ευθύς, καϊ ο της στρατιάς 
ετι χρησιμώτερον είναι νομίζω, άνδρα %παρτιάτην 
άρχοντα, ως αν τους τε παρόντας ζυντάξη καϊ τους 
μη θέλοντας προσαναηκάση' ούτω <γάρ οι τε υπάρ- 
χοντες νμΐν φίλοι θαρσήσουσι μάλλον καϊ οι 
ενδοιάζοντες άδεεστερον προσίασιν. και τα ενθάδε 
χρή άμα φανερώτερον εκπολεμεϊν, 'ίνα Συρακόσιοί 
τε νομίζοντες υμάς έπιμελεϊσθαι μάλλον άντεχωσι 
και Αθηναίοι τοις εαυτών ήσσον άλλην επικουρίαν 
πεμπωσιν. τειχίζειν δε χρή Δεκέλειαν της Αττικής, 
όπερ Αθηναίοι μάλιστα άεϊ φοβούνται, καϊ μόνου 
αυτού νομίζουσι των εν τω πολεμώ ου διαπεπειρά- 
σθαι. βεβαιότατα δ' αν τις ούτω τους πολεμίους 
βλάπτοι, ει ά μάλιστα δεδιότας αυτούς αίσθάνοιτο, 
ταύτα σαφώς πυνθανόμενος επιφεροΐ' εικός γάρ 
αυτούς ακριβέστατα εκάστους τα σφετερα αυτών 
δεινά επισταμένους φοβεΐσθαι. ά δ' εν τΐ) έπιτει- 
χισει αυτοί ωφελούμενοι τους εναντίους κωλύσετε, 
πολλά παρεϊς τά μέγιστα κεφαλαιώσω, οΐς τε γαρ 
ή χώρα κατεσκείασται, τά πολλά προς υμάς τά μεν 
ληφθέντα τά δ' αυτόματα ηξεί' καϊ τάς τού Ααυρίου 
τών άρηυρείων μετάλλων προσόδους, καϊ όσα από 
γης και δικαστηρίων νύν ωφελούνται, εύθυς άπο- 
στερήσονται, μάλιστα δε της από τών ζυμμάχων 
προσόδου ησσον διαφορουμενης, ο'ί τά παρ υμών 
νομίσαντες ήδη κατά κράτος πολεμεΐσθαι όλιγωρή- 
92 σουσιν. <γίτ/νεσθαι δε τι αυτών καϊ εν τάχει και 
προθυμότερον εν ύμΐν εστίν, ω Αακεδαιμόνιοι, επεϊ 
ως γβ δυνατά (και ούχ άμαρτήσεσθαι οιμαι γνώμης) ΤΗϋΟΥΏΙΏΕΒ. 77 

■πάνυ θαρσώ. και χειρών ούδενι άξιώ δοκειν υμών 
είναι, ει τί) εμαυτοι μ€τά των πολεμιωτάτων φι\ό~ 
πολίς ποτέ δοκών είναι νυν εγκρατώς επέρχομαι, 
ουδέ ύποπτεΰεσθαι μου ες την φυγαδικήν προθυμίαν 
τον λοτ/ον. φυ^/άς τβ γάρ ειμί της των έζελασαντων 
πονηρίας, και ου της υμετέρας, ην πείθησθέ μοι, 
ώφελίας' καϊ πόλεμιώτεροι ούχ οι τους πολεμίους 
που βλάψαντες ύμεϊς η οι τους φίλους άναγκάσαν- 
τες πολεμίους γενέσθαι, τό τε φίλοπολι ουκ εν ω 
αδικούμαι ε~χω, αλλ' εν ω ασφαλώς επολιτενθην. 
οι'δ' επί πατρίδα ονσαν ετι ψ/ούμαι νΖν ίέιαι, πολύ 
δε μάλλον την ουκ ονσαν ονακτασθαι. καϊ φιλά• 
πολις ούτος ορθώς, ούχ ος αν την εαυτοί) αδίκως 
άπολέσας μη επίτ), αλλ' ό<? αν εκ παντός τρόπου δια 
τό επιθυμεΐν πειραθρ αύτην άναλαβεϊν. ούτως εμοί 
τε άξιώ ύμας καϊ ες κίνδυνον και ες τάλαιπωρίαν 
πασαν άΒεώς -χρήσθαι, ω Αακεδαιμόνιοι, γνοντας 
τούτον δη τον ύφ' απάντων προβαλλόμενον λόγον, 
ώς ει πολέμιος γε ων σφόδρα εβλαπτον, καν φίλος 
ων Ίκανώς ώφελοίην, οσω τα μεν Αθηναίων οιδα τα 
δ' υμέτερα ηκαζον και αυτούς νυν νομίσαντας περί 
μεγίστων δη των διαφερόντων βουλεύεσθαι μη 
άποκνειν την ες την Ί,ικελίαν τε καϊ ες την ^Αττικην 
στρατείαν, ίνα τα τε εκεί βραχεί μορίω ξυμπαρα- 
γενόμενοι μεγάλα σώσητε και ' Αθηναίων τήν τε 
ούσαν καϊ την μέλλουσαν δύναμιν καθελητε, και 
μετά ταύτα αυτοί τε ασφαλώς οίκητε και της 
άπάσης Ελλάδος εκουσης καϊ ου βία κατ εννοιαν 
Βέ ηγησθεΓ 78 ΤΗϋΟΥΒΙΌΕδ. Οη. ΧΟΙΙΙ. Κββιιΐΐβ ο/ ίΚβ βρββοΐι ο/ ΑΙβίΜαάβδ. 
ΛάάίίίοηαΙ βαρρίίββ νοίβά Βι/ ΙΚβ ΑίΚβηΐαηβ. 

93 Ό μεν Αλκιβιάδης τοσαϋτα είττεν, οι δε Λακε- 

δαιμόνιοι διανοούμενοι, μεν και αντοϊ προτερον 
στρατεύειν επί τάς Αθήνας, μέλλοντες δ' ετι και 
περιορώμενοι, πολλω μάλλον επερρώσθησαν διδά- 
ξαντος ταύτα έκαστα αύτον, καϊ νομίσαντες παρά 
του σαφέστατα είδότος άκηκοέναι ώστε τη επιτει- 
χίσει της Δεκέλειας προσεΐχον ήδη τον νουν καϊ το 
παραυτίκα καϊ τοις εν τη Σικελία πεμπειν τινά 
τιμωρίαν. καϊ Τύλιππον τον Κλεανδρίδου προσ- 
τάξαντες άρχοντα τοις "Ζυρακοσίοις εκέλευον μετ 
εκείνων και των Κορινθίων βουλευ'μενον ποιεΐν 
οπη εκ των παρόντων μάλιστα καϊ τάχιστα τις 
ώφελία ηξει τοις εκεί. 6 δε δύο μεν ναΰς τους 
Κορινθίους ήδη εκέλευέν οι πεμπειν ες Άσίνην, τάς 
δε λοιπάς παρασκευάζεσθαι όσας διανοούνται 
πεμπειν, καϊ όταν καιρός η, ετοίμας είναι πλεϊν. 
ταύτα δε ξυνθέμενοι άνεχώρουν εκ της Λακεδαί- 
μονος. 

Άφίκετο δε και ή εκ της Χικελίας τριήρης των 
Αθηναίων, ήν απέστειλαν οι στρατηγοί επί τε 
χρήματα κα\ ιππέας, καϊ οι ' Αθηναίοι άκούσαντες 
βψηφίσαντο τήν τε τροφην πεμπειν τη στρατιά και 
τους ιππέας, και ό χειμών ετελεύτα, κα\ εβδομον 
και δεκατον έτος τω πολεμώ ετελεύτα τφδε 'όν 
Θουκυδίδης ξυνε<γραψεν. ΤΗϋΟΥΌ1ΏΕ8. 79 

Οη. ΧΟΐν. ΡΐΌ06€άΪ7ψ8 ο/ ϋιβ ΑίΚβηΐαηί %η 
8ΐσΐΙι/. 
"ΑΜΑ δε τω ηρι ευθύς άργομένω τον 94 
επιγιγνομενου θέρους οι εν τη Σικελία 
Αθηναίοι ο ράντες εκ της Κατάνης παρέπλευσαν 
επι \1εγάρων ταν εν τη Σικελία, οΐς επί Τέλωνος 
τον τυράννου, ώσπερ καϊ πρότερόν μοι είρηται, 
άναστήσαντες Συρακόσιοι αυτοί εχονσι την γην. 
άποβαντες δε έδωσαν τους τε αγρούς, και ελθόντες 
επί ερυμά τι των Έ,υρακοσίων και ούχ ελόντες, 
αύθις καϊ πεζή και ναυσϊ παρακομισθεντες επί τον 
Ύηρεαν ποταμον τό τε πεδίον οναβάντες εδήουν 
και τον σΐτον ένεπίμπρασαν, και των Συρακοσίων 
περιτυχόντες τισϊν ου πολλοίς καϊ άποκτείναντες 
τε τινας καϊ τροπαΐον στήσαντες άνεγώρησαν επι 
τάς νανς. και άποπλενσαντες ες Κατάνην, εκείθεν 
δε επισιτισάμενοι, πάση ττ} στρατιά έ-χώρουν επι 
Κ,εντόριπα Σικελών πόλισμα, καϊ προσαγαγομενοι 
ομολογία. άπήεσαν, πι μπ ράντες άμα τον σΐτον των 
τε Ίνησσαίων καϊ των 'Ύβλαίων. και άφικόμενοι ες 
Κατάνην κατάλαμβάνουσι τους τε Ιππέας ηκοντας 
εκ των Αθηνών πεντήκοντα και διακόσιους, άνευ 
των ίππων μετά σκευής, ως αυτίθεν ίππων πορισθη- 
σομενων, καϊ ίπποτοξότας τριάκοντα και τάλαντα 
αργυρίου τριακίσια. 

Οη. ΧΟν., ΧΟνί. ΗοδίίΗΗβδ οβίιυββη Ανροβ αηά 
8ρατία. Ρτοοββάχη^δ αί 8τ/τασα8β. 
ΤΟΤ δ* αύτοΰ ηρος καϊ έττ "Αργός στρατού- 95 
σαντες Αανεδαιμόνιοι μέχρι μεν Κ,λεωνών ηλθον. 80 ΤΠϋΟΥΌΙΏΕΒ. 

σεισμού δε γενομένου απεχώρησαν, καϊ Άρ^έίοι 
μετά ταύτα εσβαΧόντες ες την %υρεάτιν ομορον 
ονσαν Χείαν των Αακεδαιμονίων ποΧΧήν εΧαβον, ή 
επράθη ταΧάντων ουκ εΧασσον πέντε και εΐκοσι. 
καϊ 6 %εσπιέων δήμος εν τω αύτω θέρει, ου ποΧυ 
ύστερον, επιθέμενος τοις τας αρχάς εχουσιν ου 
κατέσχεν, άΧΧα βοηθησάντων %ηβαίων οι μεν ξυν• 
εΧήφθησαν οι δ' εξέπεσον Άθήναζε. 
96 Καί. οι "Χυρακόσιοι του αυτού θέρους, ως επύ- 
θοντο τους τε ιππέας 'ήκοντας τοις ' Αθηναίους καϊ 
μέΧΧοντας ήδη έπϊ σφάς ίέναι, νομίσαντες, εάν μη 
των 'ΚπιποΧών κρατήσωσιν οι ' Αθηναίου, -χωρίου 
απόκρημνου τε καϊ υπέρ τής πόΧεως ενθύς κειμένου, 
ουκ αν ραδίως σφάς ού& ει κρατοΐντο μάχη αποτει- 
χισθήναι, διενοούντο τάς προσβάσεις αυτών φυΧάσ- 
σειν, όπως μη κατά ταύτας Χάθωσι σφάς άναβαντες 
οι ποΧεμιοΐ' ου γα/3 αν αΧΧη ηε αυτούς δυνηθήναι. 
έξήρτηται ηάρ το άΧΧο χωρίον, και μέχρι τής 
πόΧεως επικΧινές τ εστίν καϊ επιφανές πάν εισω' 
και ωνομασται υπο των 2*υρακοσιων οια το επι- 
ποΧής τού άΧΧου είναι ΈπιποΧαί. καϊ οι μεν έξεΧ- 
θόντες πανδημεϊ ες τον Χειμώνα παρά τον Αναπον 
ποταμον άμα τη ημέρα {ετύ^χανον γα/) αντοΐς και 
οι περϊ τον 'ΤΖρμοκράτην στρατηηοϊ άρτι παρειλη- 
φότες τήν αρχήν) εξέτασίν τε οπΧων εποιούντο καϊ 
εξακόσιους Χσγάδας τών όπΧιτών έξέκριναν προτε- 
ρον, ων ήρχε ΔιόμιΧος φυγάς εξ "Ανδρου, όπως τών 
τε 'ΕπιποΧόον εϊησαν φύΧακες, καϊ ήν ες άΧΧο τι 
δέη, ταχύ ξυνεστώτες παραηίηνωνται. ΤΗϋΟΥΌΙΏΕδ. 81 

Οπ. ΧΟνίΙ.— ΟΙΙΙ. ΤΙιβ Αΐΐιβηίαηζ ίαάβ ΕρίροΙω. 
Ριινίΐιβτ ηιονβνιβηί8. 

ΟΙ δε Αθηναίοι ταύτης της νυκτός τη επι^ι- 97 
ηνομένη ημέρα εξί/τάζοντο, καϊ εΧαθον αυτούς παντϊ 
ήδη τω στρατενματι εκ της Κατάνης σχόντες κατ α 
τον Αέοντα καΧονμενον, 'ός απέχει των 'ΕπιποΧών 
εξ ή επτά σταδιους, και τους πεζούς άποβιβάσαντες, 
ταις τε ναυσιν ες την ®α•ψ•ον καθορμισάμενοι' εστί 
δε χερσόνησος μεν εν στενω Ισθμω προνχουσα ες 
το πέΧατγος, της δε Συρακοσίων πόλεως οΰτε πΧοΰν 
ούτε όδόν ποΧΧην απέχει, καϊ 6 μεν ναυτικός 
στρατός των ' Αθηναίων εν ττ} Θά\|τω διασταυρω- 
σάμενος τον Ισθμόν ησύχαζεν ο δε πεζός εχώρει 
ευθύς δρόμω προς τάς ΈπιποΧάς, καϊ φθάνει 
αναβάς κατά τον ΕύρνηΧον πρϊν τους Έ,υρακοσίους 
αίσθομένους εκ του Χειμώνας και της εξετάσεως 
παραγενίσθαι. εβοήθουν δε οϊτε άΧΧοι, ώς έκαστος 
τάχους ειχεν, καϊ οι περί τον ΑιόμίΧον εξακόσιοι" 
στάδιοι δε πρϊν προσιιΐξαι εκ του Χειμώνος εγί- 
ηνοντο αύτοις ουκ εΧασσον η πέντε καϊ είκοσι, 
προσπεσόντες ούν αύτοϊς τοιούτω τρόπω άτα- 
κτότερον και μάχη νικηθέντες οι Έυρακόσιοι επϊ ταϊς 
ΕπιποΧαΐς άνεχώρησαν ες την πόΧιν και ο τε 
Α,ιομιΧος αποθνήσκει καϊ των αΧΧων ώς τριακόσιοι, 
καϊ μετά τούτο οι ' Αθηναίοι τροπαιόν τε στήσαντες 
και τοι;9 νεκρούς νποσπόνδους άποδόντες τοις Ιίυρα- 
κοσιοις, προς την ποΧιν αυτήν ττ} ύστεραία επικατα- 
βάντες, ως ουκ επεξηεσαν αύτοΐς, επαναχωρήσαντες 
φρουρών επϊ τω ΑαβδάΧω ψκοδόμησαν, επ" άκροις 

6 82 ΤΗϋΟΥΏΙΏΕ8. 

τοις κρημνοϊς τών 'ΕπιποΧών, ορών προς τα, Μέγαρα, 
'όπως εϊη αύτοις, οπότε προί'οιεν η μαχονμενοι ή 
τειχιοΰντες, τοις τε σκεύεσι καϊ τοις χρήμασιν 

98 αποθήκη, καϊ ου ποΧΧώ ύστερον αντοΐς ηΧθον εκ 
τε Έγέστης ίππής τριακόσιοι καϊ ΧικεΧών καϊ 
Ναξίων καϊ άΧΧων τινών ώς εκατόν καϊ Αθηναίων 
νπήρχον -πεντήκοντα καϊ διακόσιοι, οϊς ίππους τους 
μεν παρ "Έηεσταίων καϊ Καταναίων εΧαβον τους δ' 
επρίαντο, καϊ ξύμπαντες πεντήκοντα καϊ εξακόσιοι 
ίππής ξυνεΧέηησαν. και καταστήσαντες εν τω 
ΛαβΒάΧω φυΧακνν εχώρουν προς την %υκήν οι 
Αθηναίοι, ίνα περ καθεζίμενοι ετείχισαν τον κΰκΧον 
Βιά τάχους, και εκπΧηξιν τοις %υρακοσίοις παρέ- 
σχον τω τύχει της οικονομίας• και επεξεΧθόντες 
μάχην Βιενοοΰντο ποιεΐσθαι καϊ μή περιοράν. και 
ήδη άντιπαρατασ σο μένων άΧΧηΧοις ο'ι τών Έ,υρακο- 
σίων στρατηγοί ώς έώρων σφίσι το στράτευμα 
Βιεσπασμένον τε καϊ ου ρα,Βίως ξυντασσόμενον, 
άνήηαηον πάΧιν ες την τόλιΐ' πΧήν μέρους τινός τών 
ιππέων οίτοι Βέ υπομένοντες έκώΧυον τους αθη- 
ναίους Χιθοφορεΐν τε καϊ άποσκΊΒνασθαι μακροτέραν. 
καϊ τών ' Αθηναίων φυΧή μία τών όπΧιτών καϊ ο'ι 
ίππής μετ αυτών πάντες ετρέψαντο τους τών 
Χυρακοσίων Ιππέας προσβαΧόντες, καϊ άπέκτεινάν 
τε τινας καϊ τροπαΐον της ίππομαχίας έστησαν. 

99 Και τη ύστεραία οι μεν ετείχιζον τών Αθη- 
ναίων το προς βορεαν του κύκΧου τείχος, οι Βέ 
Χίθους καϊ ξΰΧα ξυμφοροΰντες παρέβαΧΧον επϊ τον 
ΎρωγίΧον καΧονμενον αεί, ηπερ βραχύτατον ε'γίγζ/ε- 
το αύτοΐς εκ του μεγάλου Χιμένος επϊ την ετεραν ΤΗϋΟΥΏΙΏΕΒ. 83 

θάΧασσαν το άποτείγισμα. οί δε "ϊ,υρακόσιοι ονχ 
ηκιστα Έρμοκράτους των στρατηγών εσηγησαμένου 
μάγαις μεν πανδημεϊ προς Αθηναίους ούκέτι εβού- 
Χοντο διακινδυνεύειν, ύποτειγίζειν δε άμεινον εδόκει 
είναι {/ εκείνοι εμεΧΧον άξειν το τείχος, καϊ ει 
φθάσειαν, αποκλίσεις ηίηνεσθαι, και α μα και εν 
τούτω ει επιβοηθοίεν, μέρος άντιπέμπειν αυτούς της 
στρατιάς καϊ φθάνειν αυτούς προκαταΧαμβάνοιτες 
τοις σταυροΐς τάς εφόδους, εκείνους δε αν παυομέ- 
νους του ερηου πάντας αν προς σφάς τρέπεσθαι. 
ετείγιζον οιν εξεΧθόντες άπο της σφετέρας πόΧεως 
άρξάμενοι, κάτωθεν του κύκΧον των Αθηναίων 
έηκάρσιον τεϊγος άγοντες, τάς τε εΧάας εκκόπτοντες 
του τεμένους και πύργους ξυΧινους καθιστάντες 
α'ι δε νί}ες των ' Αθηναίων ούττω εκ της ®άψου 
περιεπεπΧενκεσαν ες τον μέγαν Χιμένα, αλλ' ετι οι 
Ίίυρακόσωι εκράτουν των περί την θάΧασσαν, κατά 
<γην δ' εκ της θάψου οί ^ Αθηναίοι τα επιτήδεια 
επψ/οντο. 

Επειδή δε τοις ^,υρακοσίοις αρκούντως εδόκει 100 
εχείΐ; οσα τε εσταυρώθη καϊ ωκοδομτθη του ίποτει- 
γίσματος, και οι ' Αθηναίοι αυτούς ουκ ηΧθον κωΧύ- 
σοντες, φοβούμενοι μή σφίσι δίγα «/ιηνομένοις ραον 
μάγωνται, καϊ αμα την κα& αυτούς περιτείγισιν 
επειηόμενοι, οι μεν "ϊ,υρακόσιοι φυΧην μίαν κατα- 
Χιπόντες φυΧακα του οικοδομήματος άνεγωρησαν ες 
τήν πόΧιν, οί δε Αθηναίοι τους τε οχετούς αυτών, 
όΐ ες τήν ποΧιν, ύπονομηδον ποτού ύδατος ψ/μένοι 
ήσαν, διέφθειραν, καϊ τηρησαντες τους τε αΧΧους 
Χυρακοσίους κατά σκηνάς οντάς εν μεσημβρία και 

6—2 84 ΤΗϋΟΥΌΙΏΕδ. 

τ ίνας καϊ ες την πόΧιρ άποκεχωρηκότας καϊ τους ερ 
τω σταυρώματι άμεΧώς φυΧάσσοΡτας, τριακόσιους 
μερ σφώρ αύτώρ Χο'γάδας καϊ τώρ ψιΧώρ τιράς εκ- 
Χεκτούς ώπΧισ μέρους προϋταξαρ θεϊρ δρόμω έξαπι- 
ραίως προς το ύποτείχισμα, η δ' αΧΧη στρατιά δίχα, 
η μερ μ€τά τοΰ ετέρου στρατηγοί) προς τηρ πόΧιρ, 
βι επιβοηθοιερ, εχώρουρ, η δε μετά του έτερου προς 
το σταύρωμα το παρά τηρ πυΧίδα. καϊ προσβα- 
Χόρτες οι τριακόσιοι α'ιροΰσι το σταύρωμα" καϊ οι 
φύΧακες αύτο εκΧιπόρτες κατέφνγορ ες το προτεί- 
χισμα το περί τορ Ύεμερίτην. καϊ αύτοΐς ξυρεσέ- 
πεσορ οι διώκορτες, καϊ ερτος ηερομεροι βία εξε- 
κρονσθησαρ πάΧιν ύπο τώρ Ι,υρακοσίωρ, καϊ τώρ 
Άργείων τιρές αυτόθι καϊ τώρ Άθηραίωρ ου ποΧΧοϊ 
διεφθάρησαρ. καϊ επαραχωρήσασαή πάσα στρατιά 
τηρ τε ύποτείχισιρ καθεΐΧορ καϊ το σταύρωμα άρέ- 
σπασαρ καϊ Βιεφόρησαρ τους σταυρούς παρ εαυτούς 
καϊ τροπαίου έστησαν. 
101 Τη δ' ύστεραία άπο του κύκΧου ετείχιζορ οι 
Αθηναίο* τορ κρημρορ τορ ύπψ τοΰ εΧους, ος τώρ 
ΈπιποΧώρ ταύτη προς τορ μέηαρ Χιμέρα όρα, καϊ 
ηπερ αντοΐς βραχύτατορ ε^ί^ρετο καταβάσι δια τοΰ 
όμαΧον καϊ τοΰ εΧους ες τορ Χιμέρα το περιτεί- 
χισμα. και οι Χϋρακόσιοι ερ τούτω εξεΧθόρτες και 
αύτοϊ άπεστανρουρ αύθις άρξάμεροι άπο της πόΧεως 
δια μέσου τοΰ εΧους• καϊ τάφρορ 'αμα παρώρυσσορ, 
όπως μη οιόρ τε η τοις Άθηναίοις μέχρι της θαλάσ- 
σης άποτειχίσαι. οι δ', επειδή το προς τορ κρη- 
μρορ αύτοΐς εξείρ^αστο, έπιχειροΰσιρ αύθις τω τώρ 
Συρακοσιωρ σταυρώματι καϊ τάφρω, τάς μερ ραΰς ΤΗΌΟΥΌ10Ε8. 85 

κελεύσαντες περιπλενσαι εκ τ% θάψον ες τον 
μ&γαν λιμένα τον τών Έ,νρακοσίων, αυτοί Βέ περί 
ορθρον καταβάντες άπο τών Έπιπολών ες το 
ρμαλόν, καϊ Βιά του έλους, η πηλώΒες ι,ν καϊ στερι- 
φώτατον, θύρας και ξύλα πλατέα έπιθέντες και έττ 
αιτών ΒιαβαΒίσαντες, α'ρούσιν αμα εω το τε σταύ- 
ρωμα πλην ολίγου και την τάφρον, και ύστερον και 
το νποΧειφθέν εΐλον. και μάχη εγένετο, και εν 
αντί} ενικών ο'ι \\θηιαΐοι• και των %υρακοσίων οι 
μεν το Βεξιον κέρας έχοντες προς την πολιν εφευηον, 
οι δ' επί τω ενωνύμω παρά τον ποταμίν. και 
αϊτούς βούλόμενοι άποκλησασθαι της Βιαβάσεως 
ο'ι των Αθηναίων τριακόσιοι λογάδες Βρόμω ήπεί- 
γοντο προς την γεφυραν. Βείσαντες δε οι "ϊ,υρακό- 
σίΛΐ (ήσαν ηάρ καϊ των Ιππέων αύτοΐς οι πολλοί 
ενταύθα) όμόσε γωροΰσι τοις τριακοσίοις τούτοις, 
και τρέπουσί τε αυτούς και εσβάΧλουσιν ες το 
Βεξιεν κέρας των Αθηναίων και προσπεσόντων 
αυτών ξυνεφοβήθη και ή πρώτη φυΧακή του κερως. 
ίΒών Βέ 6 Αάμαχος παρεβούβει άπο του ευωνύμου 
του εαυτών μετά τοξοτών τε ου πολλών. καΧ τους 
Άρτ/ειους παραλαβών, και επιΒιαβάς τάφρον τινά 
καϊ μονωθείς μετ ολίγων τών ξυνΒιαβάντων απο- 
θνήσκει αϊτός τε και πέντε ή εξ τών μετ αυτού, 
καϊ τούτους μεν οι "ϊ,υρακόσιοι ευθύς κατά τάχος 
φθάνονσιν άρπάσαντες πέραν του ποταμού ες το 
ασφαλές, αύτοι Βέ επιόντος ήδη και του αΧλου 
στρατεύματος τών ' Αθηναίων άπεχωρουν. 

Εν τούτω Βέ οι προς την πόλιν αυτών το πρώτον 102 
καταφυηόντες ως έώρων ταύτα γιγνίμεια, αυτοί τε 86 ΤΗυΟΥΏΙΌΕΒ. 

πάλιν από της 7τόλ€ω9 άναθαρσήσαντες άντετάξαντο 
προς τους κατά σφάς "Αθηναίους, καϊ μέρος τι 
αυτών πέμπουσιν επϊ τον κύκλον τον επϊ ταις 
'ΊΖπιπολαΐς, ηγούμενοι ερημον αίρησειν. και το 
μεν δεκαπλεθρον προτείχισμα αυτών αιροΰσι και 
διεπόρθησαν, αυτόν δε τον κύκλον Νικίας διεκώ- 
λυσεν {έτυχε γάρ εν αύτω δι άσθένειαν ύποϊλελειμ- 
μένος)' τάς <γάρ μηχανάς καϊ ξύλα οσα προ του 
τείχους ην καταβεβλημένα, εμπρήσαι τους ύπηρέτας 
εκέλευσεν, ώς εγνω αδυνάτους εσομένους ερημιά, 
ανδρών αλλω τρόπω περιγενέσθαι. κα\ ξυνέβη 
ούτως• ου γάρ ετι προσηλθον οι Ί,υρακόσιοι δια το 
πυρ, άλλ' άπεχώρουν πάλιν, καϊ γαρ προς τε τον 
κύκλον βοήθεια ήδη κάτωθεν τών Αθηναίων άποδι- 
ωξάντων τους εκεί επανήει, καϊ αϊ νήες υμ αυτών εκ 
της ®άψου, ώσπερ εϊρητο, κατέπλεον ες τον μέγαν 
λιμένα, ά όρώντες οι άνωθεν κατά τάχος άπήεσαν, 
καϊ ή ξύ μπάσα στρατιά τών Χυρακοσίων ες την 
πάλιν, νομίσαντες μη αν ετι άπο της παρούσης 
σφίσι δυνάμεως ικανοί γενέσθαι κωλΰσαι τον επϊ 
την θάλασσαν τειχισμόν. 
103 Μετά δε τούτο οι Αθηναίοι τροπαΐον έστησαν, 
καϊ τους νεκρούς ύποσπόνδους άπέδοσαν τοις Ί,υρα- 
κοσίοις, καϊ τους μετά Ααμάχου καϊ αυτόν εκομί- 
σαντο. καϊ παρόντος τδη σφίσι παντός του 
στρατεύματος καϊ του ναυτικού καϊ του πεζού, από 
τών 'ΕπιποΧών καϊ του κρημνώδους άρξάμενοι 
άπετείχιζον μέχρι της θαλάσσης τείχει διπλω τους 
Χνρακοσίους. τά δ' επιτήδεια τη στρατιά εσηγετο 
εκ της "Ιταλίας πανταχόθεν, ηλθον δε καϊ τών ΤΗυΰΥΌΙΌΕ8. 87 

%ικεΧών ποΧΧοϊ ξύμμαχοι τοις Άθηναίοις, οΐ 
πρότερου περιεωρώντο, καϊ εκ της Ύυρσηνίας ιήες 
πεντηκόντοροι τρεις, καϊ ταΧΧα προύχώρει αύτοΐς 
ες εΧπίδας. καϊ γαρ οι Χυρακόσιοι ποΧεμω μεν 
ούκετι ενόμιζυν αν περνγενέσθαι, ώς αύτοΐς ούδε 
από της ΤΙεΧοποννήσου ώφεΧία ούΒεμία ηκεν, τους 
δε Χόλους εν τε σφίσιν αύτοΐς εποιοΰντο Συμβατι- 
κούς καϊ προς τον Νικίαν ούτος γαρ δ») μόνος είχε 
Ααμάχου τεθνεώτος την άρχην. καϊ κύρωσις μεν 
ουδεμία εγίηνετο, οία δε εικός ανθρώπων απορούν- 
των καϊ μάΧΧον ή πριν ποΧιορκουμενων, ποΧΧά 
εΧε<γετο προς τε εκείνον καϊ πΧείω ετι κατά την 
πόΧιν. καϊ γαρ τίνα καϊ ύποψίαν ύπο των παρόν- 
των κακών ες αΧΧηΧους ειχον, καϊ τους στρατηγούς 
τε εφ" ων αύτοΐς ταύτα ξυνέβη έπαυσαν ώς ή δυσ- 
τυχία ή προδοσία τη εκείνων βΧαπτόμενοι, καϊ 
αΧΧους άνθείΧοντο, ΉρακΧείδην καϊ ΕύκΧέα καϊ 
ΎεΧΧίαν. 

Οη. Οίν. ΑνΗναί ο/ Ο^Ιίρριιβ αί Τανβηΐιιτη. 

ΈΚ δε τούτω ΤύΧιππος ό Αακεδαιμόνιος καϊ αί 104 
από της Κορίνθου νηες περϊ Αευκάδα ηδη ήσαν, 
βουΧόμενοι ες την ΧικεΧίαν δια τάχους βοηθησαι. 
καϊ ως αύτοΐς αί άγγεΧίαι εφοίτων δειναϊ καϊ πάσαι 
επϊ το αυτό βψευσμεναι ώς ηδη παντεΧως άποτετει- 
χισμεναι αί Χυράκουσαί είσιν, της μεν %ικεΧίας 
ούκετι εΧπίδα ούδεμίαν ειχεν ό ΤύΧιππος, την δε 
Ίταλιαν βουΧόμενος περιποιησαι αυτός μεν καϊ 
ΥΙυθην ό Κορίνθιος ναυσϊ δυοΐν μεν Αακωνικαΐν 
δυοΐν δε Κορινθίαιν ότι τάχιστα επεραιώθησαν τον 88 ΤΗϋΟΥΌΙΟΕΒ. 

Ιόνιον ες Ύάραντα, οι δε Κορίνθιοι προς ταΐς 
σφετεραις δέκα Αευκαδίας δύο καϊ ' Α μπρακιώτιδας 
τρεις προσπΧηρώσαντες ύστερον εμεΧΧον πΧεύ- 
σεσθαι. και 6 μεν ΤύΧιππος εκ του Ύάραντος ες 
την ©ουρίαν πρώτον πρεσβευσάμενος και την του 
■πατρός ανανεωσάμενος ποΧιτείαν καϊ ον δυνάμενος 
αύτοις προσαηαηέσθαι, αράς παρέπΧει την ΊταΧίαν, 
καϊ άρπασθείς υπ άνεμου κατά τον Ύεριναΐον 
κόΧπον, Ός εκπνει ταύτη μέγας κατά βορέαν εστηκάς, 
αποφέρεται ες το πέΧαγος και πάΧιν -χειμασθε\ς 
ες τα μαΧιστα τω Ύάραντι προσμίσ<γεΐ' και τάς 
ναΰς, εσαι επόνησαν υπό του -χειμώνος, άνεΧκύσας 
επεσκεύαζεν. 6 δε Νικίας πυθόμενος αυτόν προσ- 
πΧέοντα ύπερεΐδε το πΧηθος των νεών, όπερ καϊ 
οι θούριοι επαθον, καϊ Χηστικώτερον εδοξε παρε- 
σκευασμενους πΧεΐν, καϊ ονδεμίαν φυΧακήν πω Οη. Ον. Ηθ8ΐίΙϊίϊβ8 οβίιυββη Αν0θ8 ωιά 8ρανΙα. 
Ορβιι νίοΐαΐίοη ο/ ΐΚβ (τβαίι/ ιυιίΚ Εαοβάοαηοη \>\) 
Α Ιϊιβη8. 

105 ΚΑΤΑ δε τους αυτούς -χρόνους τούτου του θέ- 
ρους και Αακεδαιμόνιοι ες το "Αργός εσέβαΧον 
αυτοί τε καϊ οι ξύμμαχοι, καϊ της γης την ποΧΧην 
εδηωσαν, και Αθηναίοι Ά/>γείΌί<? τριάκοντα ναυσιν 
εβοήθησαν α'ίπερ τάς σπονδάς φανερώτατα τάς 
προς τους Αακεδαιμονίους αύτοΐς εΧυσαν. πρότερον 
μεν <γάρ Χηστείαις εκ ΤΙύΧου καϊ περί την άΧΧην 
ΠεΧοπόννησον μάΧΧον ή ες την Αακωνικην άπο- 
βαίνοντες μετά τε 'Αργείων καϊ \1αντινεων ξυνεπο- ΤΗϋΟΥϋΙΟΕ8. 89 

Χεμουν, καϊ πολλάκις Άργείων κεΧευόντων όσον 
σγοντας μόνον ξνν οττΧοις ες την Αακωνικήν και το 
εΧάγιστον μετά σφών δηώσαντας άττεΧθεΐν ουκ 
ήθεΧον τότε δε ΥΙυθοδώρου και Ααισττοδίου και 
Δημάρατου αρχόντων άττοβάντες ες Έττίδαυρον την 
Χιμηράν καϊ Πρασιάς και οσα άΧΧα εδηωσαν της 
γης, και τοις Αακεδαιμονίοις ήδη εύττροφάσιστον 
μάΧΧον την αιτ'ιαν ες τους Αθηναίους του άμύνεσθαι 
εποίησαν, άναγωρησάντων δε των Αθηναίων εκ 
του "Αργούς ταΐς ναυσϊ καϊ των Αακεδαιμονίων οι 
Άργεΐοι εσβαΧόντες ες την ΦΧιασίαν της τε γης 
αυτών ετεμον και άττεκτεινάν τινας, καϊ άττήΧθον 
εττ οΐκου. ΒΟΟΚ VII. 

Οη. 1 — VII. ΑνΗναΙ ο/ Οιβίρρηβ αί 8ι/ ναοιι8β • 
Ρνο$τβ88 ο/ ϊΗβ βίβρβ. 

1 Ό δέ ΤυΧιππος καϊ ο Τίνθήν εκ του Ύάραντος, 
επεϊ επεσκεύασαν τάς ναΰς, παρεπΧευσαν ες Αοκρούς 
τους Έπιζεφυρίους' καϊ πυνθανόμενοι σαφέστερου 
ηδη οτι ου παντεΧώς πω άποτετειγισμεναι αϊ 
Ίίυράκουσαί είσιν, αλλ' ετι οίον τε κατά τάς Έπί- 
ποΧας στρατιά άφικομένους εσεΧθεΐν, εβουΧενοντο 
εϊτ εν δεξιά Χαβόντες την ^ικεΧίαν διακινδυνεύσω- 
σιν έσπΧεύσαι, εϊτ εν αριστερά ες Ίμεραν πρώτον 
πΧεύσαντες καϊ αυτούς τε εκείνους και στρατιάν 
άΧΧην προσΧαβόντες, ους αν πείθωσι, κατά <γην 
εΧθωσιν. καϊ εδοξεν αύτοΐς επϊ της ' Ιμέρας πΧεΐν, 
αΧΧως τε καϊ των Αττικών τεσσάρων νεών οΰπω 
παρουσών εν τω 'Ρ^γ/ω, ας 6 Νικίας όμως πυνθανό- 
μενος αυτούς εν Αοκροΐς είναι άπεστειΧεν. φθά- 
σαντες δε την φυΧακην ταύτην περαιοΰνται δια του 
πορθμού, καϊ σγόντες 'Ρτ/γιω καϊ Μεσσήνη άφι- 
κνοΰνται ες'Ιμέραν. εκεί δε οντες τους τε'Ιμεραίους 
έπεισαν ξυμποΧεμεϊν καϊ αυτούς τε επεσθαι και 
τοις εκ των νεών τών σφετέρων ναύταις όσοι αή 
ειγον οπΧα παρασγείν (τάς γάρ ναϋς άνειΧκυσαν εν 
Ιμέρα), καϊ τους ΧεΧινουντίους πέμψαντες εκεΧευον ΤΗυΟΥΏΙΌΕύ'. 91 

άπαντάν πανστρατια ες τι χωρίον, πέμψειν δε τιν 
αύτοϊς ύπέσχοντο στρατιάν ούπολλην καϊοίΥελωοι 
και τών Σικελών τινές, ο'ί πολύ προθυμοτερον προσ- 
χωρεΐν έτοιμοι ήσαν του τε Άρχωνίδου νεωστϊ 
τεθνηκότος, 'ός των ταύτη Σικελών βασιλεύων τινών 
καϊ ων ουκ αδύνατος τοις ' Αθηναίοις φίλος ην, και 
του Υυλίππου εκ Λακεδαίμονος προθύμως δοκοΰντος 
ηκειν. καϊ 6 μεν Υύλιππος άναλαβών των τε σφε- 
τέρων ναυτών καϊ επιβατών τους ώπλισμένους 
επτακόσιους μάλιστα, Ίμεραίους δε όπλίτας καϊ 
ψιλούς ξυναμφοτέρους χίλιους και ιππέας εκατόν, 
και Σελινουντίων τε τινας ψιλούς και ιππέας καϊ 
Υελώων ολίγους, Σικελών τε ες χίλιους τους πάντας, 
εχώρει προς τάς Συρακούσας• οι δ' εκ της Αευκάδος 2 
Κορίνθιοι ταΐς τε άλλαις ναυσϊν ώς ειχον τάχους 
έβοήθουν, καϊ Υότ/ηυλος, εις τών Κορινθίων αρχόν- 
των, μια νη'Ι τελευταίος ορμηθείς πρώτος μεν 
άφικνεϊται ες τάς Συρακούσας, ολίγον δε προ Υυλίπ- 
που, καϊ καταλαβών αυτούς περϊ απαλλαγής του 
πολέμου μέλλοντας έκκλησιάσειν διεκώλυσέ τε καϊ 
παρεθάρσυνε, λέγων Οτι νήές τε άλλαι ετι προσ- 
πλέουσι καϊ Υύλιππος 6 Κλεανδρίδου Λακεδαιμο- 
νίων άποστείλάντων άρχων, καϊ ο'ι μεν Συρακόσιοι 
επερρώσθησάν τε καϊ τω Υυλίππω ειθύς πανστρα- 
τια ώς άπαντησόμενοι εξήλθον ηδη γα/? καϊ εγγύς 
οντά ησθάνοντο αυτόν, ό δε Γετα τό τε τείχος εν 
τη παρόδω τών Σικελών ελών, και ξυνταξάμενος ώς 
ες μάχην, άφικνεϊται προς τάς Έπιπολάς• καϊ 
άναβάς κατά τον Υιύρύηλον, ηπερ καϊ οι Αθηναίοι 
τό πρώτον, εχώρει μετά τών Συρακοσίων έπϊ τό 92 ΊΊΐυ0ΥϋΙϋΕ8. 

τείχισμα των Αθηναίων, έ'τ'^χε δε κατά τούτο 
καιρού εΧθών εν ω επτά μεν η οκτώ σταΒίων ήΒη 
άπετετέΧεστο τοις Άθηναίοις ες τον μέγαν Χιμένα 
ΒιπΧοΰν τείχος, πΧήν κατά βραχύ τι το προς την 
θαΧασσαν' τούτο δ' €τι ωκοΒόμουν. τω δέ «λλω 
του κύκΧου προς τον ΎρώγιΧον επί την έτέραν θά- 
Χασσαν Χίθοι τε παραβεβΧημένοι τω πΧέονι ήΒη 
ήσαν, καϊ εστίν ά και ήμίεργα, τά δέ και εξειργα- 
σμένα κατεΧείπετο. παρά τοσούτον μεν Έ,υράκουσαι 
ηΧθον κινΒννον. 
3 Οί δέ Αθηναίοι αίφνιΒίως του τε ΓυΧίππου και 
των ϋυρακοσίων σφίσιν επιόντων εθορυβήθησαν 
μεν το πρώτον, παρετάξαντο δέ. 6 δέ θέμενος τά 
οπΧα εγγύς κήρυκα προπέμπει αύτοΐς Χάροντα, ει 
βοϋΧονται εξιέναι εκ της 'ϊ,ικεΧίας πέντε ημερών 
Χαβόντες τά σφέτερα αυτών, έτοιμος είναι σπένΒε- 
σθαι. οι δ' εν όΧιγωρία τε έποιοΰντο και ούΒεν άπο- 
κρινάμενοι απέπεμψαν, καϊ μετά τοΰτο αντιπαρε- 
σκευάζοντο άλΧήΧοίς ώς ες μάχην. καϊ 6 ΤνΧιππος 
ορών τους Χυρακοσίους ταρασσομένους κα\ ου ρα,Βίως 
ξυντασ σο μένους, επανήγε το στρατόπεΒον ες την 
ευρυχωρίαν μάΧΧον. καϊ 6 Νικίας ουκ επήγε τους 
"Αθηναίους, αλλ' ησύχαζε προς τω εαυτού τείχει. 
άς δ' εγνω ο ΥύΧιππος ου προσιόντας αυτούς, απή- 
γαγε την στρατιάν επι την άκρον την Ύεμενΐτιν 
καΧουμενην, καϊ αυτού ηύΧίσαντο. τη δ' ύστεραία 
άγων την μεν πΧείστην της στρατιάς παρέταξε 
προς τά τείχη τών "Αθηναίων, όπως μή επιβοηθοΐεν 
αΧΧοσε, μέρος δέ τι πέμψας προς το φρούριον το 
ΑάβΒαΧον αίρει, καϊ '6σους εΧαβεν εν αύτώ πάντας ΤΗΌ0ΥΟΙΒΒ& 93 

άττέκτεινεν ην Βε ουκ εττιφανες τοις Α-θηναίοις το 
■χωρίον, και τριήρης τί) αύτη ημέρα αΧίσκεται των 
Αθηναίων νττο των Έυρακοσίων εφορμούσα τω 
με^/άΧω Χιμενι. 

Και μ€τά ταύτα ετείχιζον οι Έ,υρακόσιοι και οί-1 
ξίμμαχοι Βιά των Ίί,ΊΤΠΓοΧαν άττο της ττόΧεως 
άρξάμεΐ'οι άιω ττρος το εγκάρσιον τάχος άττΧονν, 
'όπτως οι Αθηναίοι, ει μή Βύναιντο κωΧνσαι, μηκετι 
οίοι τε ώσιν άττοτειχίσαι. και οϊ Τ€ Αθηναίοι 
άναβεβήκεσαν ήΒη άνω, το εττι θάΧάσστ] τείχος 
έττιτεΧεσαντες, και 6 ΥνΧππτος (ην γαρ τ* τοϊς 
* Αθηναίο ις του τείχους ασθενές) νυκτός άναΧαβών 
την στρατιάν εττηΉ ττρος αντό. οι δ' ^Αθηναίοι 
(ετυχον γαρ εξω ανΧιζόμενοί) ώς τ)σθοντο, άιτετΓΤ}ε- 
σαν 6 Βέ γνούς κατά τάχος άττηγα>γε τους σφετέρους 
ττάΧιν. εττοικοΒομήσαντες Βε αύτο ο'ι Αθηναίοι 
ίψηΧότερον αυτοί μεν ταύτη εφύΧαα-σον, τους Βέ 
άλλοις ξυμμάχους κατά το αΧΧο τείχισμα ή&η διέ- 
ταξαν, ίμτερ εμεΧΧον έκαστοι φρουρεΐν. 

Τω δε ΧίΑίί'α εΒίκει το ΤίΧημνριον καΧονμενον 
τειχίσαΐ' εστί Βέ άκρα άιτιττέρας της 7τόΧεως, ψτερ 
•κρονχουσα τού μεηάΧου Χιμένος το στόμα στενον 
ττοιεί, καϊ ει τειχισθείη, 'ραον αντω εφαίνετο η εσκο- 
μιΒή των εττιτηΒειων εσεσθαι' Βι εΧάσσονος γαρ 
ιτρος τω Χιμένι τω των Έ,νρακοσίων έφορμήσειν 
σφας. και ούχ ωσττερ νυν εκ μυχού τού \ι μένος τάς 
εττανα-γω^ος ττοιήσεσθαι, ην τ* ναυτικω κινώνται. 
ττροσειχέ τε ηΒη μάΧΧον τω κατά θάΧασσαν ττοΧέμω, 
ορών τά εκ της γης σφίσιν έττειΒη ΓυΧππτος ηκεν 
άνεΧττιστότερα οιτα. Βιακομίσας ουν στρατιάν και 94 ΤΗϋΟΥΌΙΌΕ8. 

τάς ναύς εξετείχιζε τρία φρούρια" καϊ εν αύτοϊς τά 
τε σκεύη τά πλείστα εκείτο καϊ τά πλοΐα ήδη εκεί 
τά μεγάλα ωρμει καϊ αϊ ταχεΐαι νηες. ώστε καϊ 
των πληρωμάτων ούχ ήκιστα τότε πρώτον κάκωση 
ε^ένετο' τω τε <γάρ υδατι σπανίω χρώμενοι καϊ ουκ 
εγγύθεν, καϊ επϊ φριτ/ανισμον άμα οπότε εξέλθοιεν 
οι ναΰται, υπό των Ιππέων των Σνρακοσίων κρα- 
τούντων της γης οι πολλοϊ διεφθβίροντο' τρίτον <γάρ 
μέρος των Ιππέων τοις Χυρακοσίοις διά τους εν τω 
ΤΙλημνρίω, ίνα μη κακονργήσοντες εξίοιεν, επϊ τη 
εν τω ^Ολνμπιείω πολίχνη ετετάχατο. επννθάνετο 
δε καϊ τάς λοιπάς των Κορινθίων νανς προσπλεού- 
σας 6 Νικίας" καϊ πέμπει ες φυλακήν αυτών είκοσι 
νανς, αΐς εϊρητο περί τε Αοκρούς καϊ 'νήηιον καϊ 
την προσβολήν της Σικελίας νανλοχειν αύτάς. 
5 Ό δέ Τύλιππος αμα μεν ετείχιζε το διά των 
Έπιπολών τείχος, τοις λίθοις χρώμενος ους οι 
Αθηναίοι προπαρεβάλοντο σφίσιν, άμα δέ παρε- 
τασσεν εξάηων άεϊ προ τον τειχίσματος τους Σνρα- 
κοσίονς καϊ τους ζνμμάχονς' καϊ οι Αθηναίοι αντι- 
παρετάσσοντο. επειδή δέ εδοξε τω Τνλιππω και- 
ρός είναι, ηρχε ττ;? εφόδον' καϊ εν χερσι γενόμενοι 
εμάχοντο μεταξύ των τειχισμάτων, η της ΐππον 
των Σνρακοσίων ουδεμία χρησις ην. καϊ νικηθεν- 
των των Σνρακοσίων καϊ των ξνμμαχων και νεκρούς 
νποσπόνδονς άνελομένων, καϊ των Αθηναίων τρο- 
παίον στησάντων, ό μεν Υύλιππος ξνγκαλεσας το 
στράτενμα ουκ εφη το αμάρτημα εκείνων αλλ 
έαντον γενέσθαι• της <γάρ Ϊππον καϊ των ακοντιστών 
τήν ώφελίαν τη τά^εί. εντ6ς λίαν των τειχών ποιησας ΤΗΓΟΥΒΙϋΣδ. 95 

άφεΧεσθαι' νυν οΐν αΰθις επάξειν. και Βιανοεΐσθαι 
όντως εκεΧευεν αυτούς ώς τη μεν παρασκευή ουκ 
έλασσον εξοντας. τη Βε γνώμη ουκ άνεκτον εσόμενον 
ει μη οξιωσουσι Π εΧοποννήσιοί τε οντες και Δωριής 
Ιώνων και νησιωτών κα\ ξι^/κΧίδων ανθρώπων κρα- 
τήσαντες εξελάσασθαι εκ της ■χώρας, και μετά 6 
ταύτα, επειΒή καιρός ην, αύθις έπψ/εν αυτούς, ο Βε 
οικίας και οί Αθηναίοι νομίζοντες καϊ ει εκείνοι μη 
εθελοιεν μάχης άρχειν. άναηκαΐον σφίσιν είναι μη 
περιοράν παροικοΒομονμενον το τείχος (ήδη ηάρ και 
όσον ου παρέληΧύθει την τών ' Αθηναίων του τείχους 
τεΧευτην η εκείνων τείχισις. και ει προελθοι, ταυτον 
ήΒη εποίει αύτοις νικαν τε μαχομενοις Βιά παντός 
και μηΒε μάχεσθαι), άντεπήεσαν ούν τοις Έ,νρα- 
κοσίοις' και 6 Τύλιππος τους μεν όπλίτας εξω τών 
τειχών μάλλον η πρότερον προαηα^ώυ ξυνεμκτγεν 
αίτοις, τους δ' ιππέας καϊ τους άκοντιστας εκ πΧα- 
ηίου τάξας τών ' Αθηναίων κατά την ευρυχωρίαν, η 
τών τειχών αμφοτέρων αϊ ερηασίαι εΧτρ/ον. καΧ 
προσβαλόντες ο'ι Ίππης εν τη μάχη τω ενωνΰμω 
κέρα. τών Αθηναίων, όπερ κατ αυτούς ήν, έτρεψαν 
και δι αντο καϊ τ6 άΧΧο στράτευμα νικηθεν ύπο 
τών Χυρακοσίων κατηράχθη ες τα τειχίσματα. και 
τη επιονση ιυκτϊ έφθασαν παροικοΒομήσαντες και 
παρελθόντες την τών Αθηναίων οίκοΒομίαν, ώστε 
μηκέτι μήτε αύτοϊ κωΧύεσθαι νπ' αυτών, εκείνους 
τε και παντάπασιν άπεστερηκεναι, ει καϊ κρατοΐεν, 
μη αν ετι σφάς άποτειχίσαι. 

Μετά δε τούτο αϊ τε τών Κορινθίων νηες και 7 
Αμπρακιωτών και ΑενκαΒίων εσεπΧευσαν αϊ υπό- 96 Τ1ΐυ0ΥΏΙΏΚ8. 

Χοιποι δώδεκα, Χαθοϋσαι την τών ' Αθηναίων φυΧα- 
κήν (ηρχε δ' αυτών Έρασινίδης Κορίνθιος), και 
ξυνετείχισαν το Χοιπόν τοις Έυρακοσίοις μέχρι του 
εγκαρσίου τείχους, και ό ΥΰΧιππος ες την άΧΧην 
ΖικεΧίαν επί στρατιάν τε ωχετο, και ναυτικήν και 
πεζήν ξυΧΧέξων, καϊ τών πόΧεων άμα προσαξόμενος 
ει τις η μη πρόθυμος ην η παντάπασιν ετι άφεστή- 
κει του ποΧέμου. πρέσβεις τε αΧΧοι τών Έ,υρακο- 
σίων και Κορινθίων ες Αακεδαίμονα καϊ Κόρινθον 
άπεστάΧησαν, όπως στρατιά ετι περαιωθη τρόπω 
ω άν εν οΧκάσιν η πΧοίοις ?; αΧΧως όπως αν προ- 
χωρΐ), ώς καϊ τών Αθηναίων επιμεταπεμπομένων. 
οι τε Χυρακόσιοι ναυτικόν επΧήρουν καϊ άνεπειρών- 
το ώς καϊ τούτω επιχειρήσοντες, και ες ταΧΧα ποΧύ 
επερρωντο. 

Οη. VIII. Νϊοίθ8 δβηάδ α άββραΙοΚ ίο Αΐΐιβηβ, 
βχρΙαίηΪ7ψ Ιΐιβ οοηάίΗοη ο/ ίΗβ Λ ΐΗβηίαη /οτοβδ. 

8 Ό δε Νικίας αίσθόμενος τούτο, καϊ ορών καθ' 
ημεραν επιδιδοΰσαν τήν τε τών ποΧεμίων ίσχυν καϊ 
την σφετεραν άπορίαν, έπεμπε καϊ αυτός ες τάς 
1 Αθήνας άγγεΧΧων ποΧΧάκις μεν καϊ αΧΧοτε καθ' 
έκαστα τών γιγνομενων, μαΧιστα δε καϊ τότε, νομι- 
ζων εν δεινοΐς τε είναι, καϊ ει μη ώς τάχιστα η σφάς 
μεταπεμψΌυσιν η αΧΧους μη οΧίγους άποστεΧούσιν, 
ούδεμίαν είναι σωτηρίαν. φοβούμενος δε μή οι πεμ- 
πόμενοι η κατά του Χεγειν άδυνασίαν η καϊ γνώμης 
εΧΧιπεΐς ηιηνόμενοι η τω οχΧω προς χάριν τι Χεγον- 
τες ου τά οντά άπαγγεΧΧωσιν, εγραψεν επιστοΧήν, ΤΕΌ0ΎΌΙΒΕ8. 97 

νομίζων ούτως αν μάλιστα την αυτού γνώμην μηδέν 
εν τω άγγέλω άφανισθεΐσαν μαθόντας τους Αθη- 
ναίους βουλείσασθαι περί της αληθείας, καϊ οι μεν 
ψχοντο φέροντες, ους απέστειλε, τα γράμματα καϊ 
οσα έδει αυτούς ειπείν 6 δε κατά το στρατόπεδον 
δια φυλακής αάλλον ήδη εγων ή δι εκουσίων κινδύ- 
νων επεαελειτο. 

Οη. IX. ΤΗβ ΑίΚβτιίαη8 αΜαοά ΑτπρΜροΙίβ. 

Έϊ> δέ τω αύτω θέρει τελευτώντι καϊ Έ,ύετίων 9 
στρατηγός ' Αθηναίων μετά ΤΙερδίκκου στρατενσας 
εττ' Άμφίπολιν ®ραξ\ πολλοίς την μεν πολιν ούχ 
εΐλεν, ες δε τον Στρυμόνα περικομίσας τριήρεις εκ 
του ποταμού επολιόρκει όρμωαενος εξ Ίμεραίου. 
και το θέρος ετελεύτα. 

Οη. Χ.— XVII. ΤΚβ άββραΙβΚ ο/ Νίοίοδ. Ιΐ3 Ύού δ' επιδιδομένου χειμώνας ηκοντες ες τάς 10 
Αθήνας οιπαροΛτού Νικίου οσα τε από γλώσσης 
εϊρητο αύτοΐς εΐ/τον, και ει τις τι έπη ρώτα άπεκρ'ι- 
νοντο, και τή/\ έπιστολήν άπέδοσαν. 6 δε γραμ- 
ματεύς 6 της πόλεως παρελθών άνέγνω τοις * Αθη- 
ναίοις δηλούσαν τοιάδε. 

"Τα μεν προτερον πραγθέντα ώ ' Αθηναίοι εν 11 
άλλαις [πολλαΐς] επιστόλαις ϊστε' νυν δε καιρός 
ον Χ ήο~σον μαθόντας υμάς εν ω εσμεν βουλεύσασθαι. 
κρατησάντων γάρ ημών μάγαις ταϊς πλείοσι Έ,υρα- 
κοσίους εφ' ους επέμφθημεν, καϊ τα τείγτ} οίκοδομη- 

7 98 ΤΗυΟΥΌΙΌΕΒ. 

σαμένων εν οΐσπερ νυν εσμεν, ήλθε Τύλιππος Λα- 
κεδαιμόνιος στρατιάν έχων εκ τε Πελοποννήσου 
καϊ των εν Σικελία πόλεων εστίν ων. καϊ μάχτ/ 
τή μεν πρωττ) νικάται υή> ημών, τή δ' ύστεραία 
ιππεύσί τε πολλοίς καϊ άκοντισταϊς βιασθέν- 
τες άνεχωρήσαμεν ες τα τείχη, νυν ούν ημείς 
μεν παυσάμενοι τον περιτειχισμού διά το πλήθος 
των εναντίων ήσυχάζομεν (ουδέ ηάρ ξυμπαση τή 
στρατιά δυναίμεθ" αν χρήσασθαι άπαναλωκυίας 
της φυλακής των τειχών μέρος τι του όπλιτικού), 
οι δε παρωκοδομήκασιν ήμΐν τείχος απλούν, ώστε 
μή είναι ετι περιτειχίσαι αυτούς, ην μή τις το παρα- 
τείχισμα τοϋτο πολλή στρατιά επελθών ελη. ζυμ- 
βέβηκέ τε πολιορκεΐν δοκούντας ημάς άλλους αυτούς 
μάλλον, 'όσα <γε κατά <γήν, τοΰτο πάσχειν ουδέ γαρ 
της χώρας επι πολύ δια τους ιππέας έζερχόμεθα. 
12 πεπόμφασι δε καϊ ες ΐίελοπόννησον πρέσβεις €7τ' 
αλλην στρατιάν, και ες τάς εν Σικελία πόλεις Τύ- 
λιππος οϊχεται, τάς μεν και πείσων ξυμπόλεμεϊν 
οσαι νυν ήσυχάζουσιν, άπο δε τών ετι καϊ στρατιάν 
πεζήν καϊ ναυτικού παρασκευήν, ην δύνηται, άξων 
διανοούνται γόο, ως ε<γώ πυνθάνομαι, τω τε πεζώ 
άμα τών τειχών ημών πειράν καϊ ταΐς ναυσι κατά 
θάλασσαν καϊ δεινόν μηδενϊ υμών δόξη είναι οτι 
καϊ κατά θάλασσαν, το ηάρ ναυτικον ημών, όπερ 
κάκεΐνοι πυνθάνονται, το μεν πρώτον ήκμαζε και 
τών νεών τή ξηρότητι καϊ τών πληρωμάτων τή σω- 
τηρία' νυν δε αϊ τε νήες διάβροχοι τοσούτον χρονον 
ήδη θαλασσεύουσαι, καϊ τα πληρώματα εφθαρται. 
τάς μεν γάρ ναύς ουκ εστίν άνελκύσαντας διαψύξαι ΤΕΌ0ΥΏΊΏΚ8. 99 

Βιά το αντιπάλους τω πλήθει καϊ 'ετι πλείους τάς 
των πολεμίων ούσας άεϊ προσΒοκίαν παρέχειν ως 
επιπΧεύσονται. φανεραϊ δ' είσϊν άναπειρώμεναι, 
και αϊ επιχειρήσεις επ έκείνοις, και άποξηράναι 
τάς σφετέρας μάλλον εξουσία" ου γάρ εφορμούσιν 12 
αλλοί?. ήμΐν δ' εκ πολλής αν περιουσίας νεών 
μόλις τούτο ύπήρχεν, καϊ μή άναγκαζομένοις ώσπερ 
νυν πάσαις φυλάσσειν' ει γάρ άφαιρήσομέν τε και 
βραχύ της τηρήσεως, τα επιτήΒεια ούχ εξομεν, παρά 
την εκείνων πόλιν χαλεπώς καϊ νυν έσκομιζόμενοι. 
τα, δε πληρώματα Βιά τόδε εφθάρη τε ήμΐν και έτι 
νυν φθείρεται, των ναυτών των μεν Βιά φρυγανισμόν 
καϊ άρπαγήν καϊ ύΒρείαν μακράν ύπο των ιππέων 
άπολλυμένων οι Βέ θεράποντες, επειΒή ες αντίπαλα 
καθεστήκαμεν, αύτομοΧοΰσιν, και οι ξένοι οι μεν 
άναγκαστοϊ εσβάντες ευθύς κατά τάς πόλεις άπο- 
χωρονσιν. οι δ' υπό μεγάλου μισθού το πρώτον 
επαρθέντες καϊ οίόμενοι χρηματιεϊσθαι μάλλον ή 
μαχεΐσθαι, επειΒή παρά ηνώμην ναυτικόν τε Βή κα\ 
τάλλα από τών πολεμίων άνθεστώτα όρώσιν, οι μεν 
67γ' αύτομολίας προφάσει απέρχονται, οι δ' ώς έ- 
καστοι Βύνανται' πολλή δ' ή Ιίικελία' εισϊ δ' οι και 
αύτοϊ εμπορευόμενοι, άνΒράποΒα 'Ύκκαρικά άντεμ- 
βιβάσαι υπέρ σφών πείσαντες τους τριηράρχους, 14 
την άκρίβειαν του ναυτικού άφήρηνται. επιστα- 
αένοις δ' ύμΐν γράφω ότι βραχεία ακμή πληρώ- 
ματος καϊ ολίγοι τών ναυτών οι εξορμώντές τε ναύν 
καϊ ξυνέχοντες την είρεσίαν. τούτων δε πάντων 
άπτορώτατον τό τε μή οϊόν τε είναι ταύτα εμοϊ κω- 
λΰσαι τω στρατηγώ (χαλεπαϊ γάρ αϊ ύμέτεραι φΰ- 

7—2 100 ΤΉΧΙ0ΥΌΊΏΕ8. 

σεις άρξαι) καϊ οτι ούδ' οπόθεν έπιπληρωσόμεθα 
τάς ναΰς εχομεν, ο τοις πολεμίοις πολλαχόθεν υπάρ- 
χει, αλλ' άνάηκη αφ' ων έχοντες ηλθομεν τά τε οντά 
καϊ άπαναλισ κόμενα η'ιηνεσθαί' αϊ <γάρ νυν ούσαι 
πόλεις ξύμμαχοι αδύνατοι Νάξος καϊ Κατάνη. ει δέ 
προσηενήσεται %ν ετι τοις πολεμίοις, ώστε τά τρέ- 
φοντα ημάς χωρία της Ιταλίας, όρώντα εν ω τ εσ- 
μέν καϊ υμών μη επιβοηθούντων, προς εκείνους χω- 
ρησαι, διαπεπολεμήσεται αύτοΐς άμαχεϊ εκπολιορκη- 
θέντων ημών 6 πόλεμος." 

"Τούτων εγώ ήδίω μεν αν εΐχον ύμΐν έτερα επι- 
στέλλειν, ου μέντοι χρησιμώτερά <γε, εί δει σαφώς 
είδότας τά ενθάδε βουλεύσασθαι. καϊ άμα τάς 
φύσεις επισταμένος υμών, βουλομένων μεν τά ή- 
διστα άκούειν, αίτιω μένων δέ ύστερον τ,ν τι ύμΐν 
άπ αυτών μη ομοϊον εκβη, άσφαλεστερον ή<γησά- 
1 5 μην το αληθές δηλώσαι. καϊ νυν ώς εφ' α μεν 
ηλθομεν το πρώτον καϊ τών στρατιωτών καϊ τών 
ηγεμόνων ύμΐν μη μεμπτών ηθγενημένων, ούτω την 
ηνκμην έχετε• επειδή δε Σικελία τε άπασα ξυνίστα- 
ται καϊ εκ ΐίελοποννήσου άλλη στρατιά προσδό- 
κιμος αύτοΐς, βουλεύεσθε ήδη ώς τών γ' ενθάδε μηδέ 
τοις παροϋσιν άνταρκούντων, αλλ' 17 τούτους μετα- 
πέμπειν δέον η άλλην στρατιαν μη ελάσσω επι- 
πεμπειν και πεζήν καϊ ναυτικην, καϊ χρήματα μη 
ολίτ/α, εμοϊ δέ διάδοχόν τίνα, ώς αδύνατος είμι διά 
νόσον νεφρΐτιν παραμένειν. άξιώ δ' υμών ξυγηνώ- 
μης τυηχάνειν καϊ <γάρ ότ ερρώμην πολλά εν ή<γε- 
μονίαις υμάς ευ εποίησα. ο τι δέ μέλλετε, άμα τω 
ηρι ευθύς καϊ αή ες άναβολάς πρασσετε, ώς τών ΤΗυΟΥΌΙΌΕΒ. 101 

πολεμίων τα μέν εν "Σικελία δι ολίγον ποριουμένων , 
τα δ' εκ ΤΙελοποννησου σγολαίτερον μεν, όμως δ", 
ην μη προσέγτγτε την γνώμην, τα μεν λήσουσιν ύμας 
ώσπερ κα\ πρότερον, τα δε φθήσονται." 

Ή μέν του δίκιου επιστολή τοσαύτα εδήλου, 16 
οι δε Αθηναίοι άκούσαντες αυτής τον μεν Νικίαν ου 
παρέλυσαν τής αρχής, αλλ' αύτω, εως αν έτεροι 
ξυνάργοντες αιρεθεντες άφίκωνται, των αυτού εκεϊ 
δύο προσείλοντο \ίένανδρον καϊ Έ,ύθύδημον, Όπως 
μη υ,όνος εν ασθένεια ταλαιπωροϊη, στρατιάν δε 
αλλην εψηφίσαντο πέμπειν ναυτικήν καϊ πεζήν, 
' Αθηναίων τε εκ κατάλογου καϊ των ξυμμά-χων. και 
ξυνάρχοντας αύτω εΤλοντο Δημοσθενην τε τον Άλ- 
κισθένους καϊ Έ,ύρυμέδοντα τον Θουκλέους, καϊ τον 
μεν Έίύρουμέδοντα ευθύς περί ηλίου τροπάς τάς 
γειμερινάς άποπέμπουσιν ες την "ϊ,ικελίαν μετά 
δέκα νεών, άηοντα είκοσι τάλαντα άρτ/υρίου, κα\ 
άμα άτ/γελούντα τοις εκεϊ οτι ήξει βοήθεια καϊ επι- 
μέλεια αυτών εσταΐ' 6 δε Δημοσθένης υπομένων 17 
παρεσκευάζετο τον εκπλουν ως άμα τω ήρι ποιησό- 
μενος στρατιάν τε επαγγέλλων ες τους ξυμμά-χους 
καϊ χρήματα αύτόθεν καϊ ναύς καϊ σπλίτας έτοιμά- 
ζων. πέμπουσι δε και περί την Υίελοπόννησον οι 
1 Αθηναίοι είκοσι ναύς, όπως φυλάσσοιεν μηδένα άπο 
Κορίνθου και της ΤΙελοποννησου ες την Σικελϊαν 
περαιοΰσθαι• οι γαρ Κορίνθιοι, ώς αύτοϊς ο'ι πρέσ- 
βεις ήκον καϊ τα εν τή Έικελία, βελτίω ψ/γελλοι: 
νομίσαντες ουκ άκαιρον και την προτέραν πέμψιν 
των νεών ποιήσασθαι. πολλώ μάλλον επερρωντο, 
καϊ εν ολκάσι παρεσκευάζοντο αυτοί τε αποστε- 102 ΤΗϋΟΥΒΙΏΕ8. 

Χούντες οπλίτας ες τήν Σικελίαν, καϊ εκ της άλλης 
Πελοποννήσου οι ΑακεΒαιμόνιοι τω αύτω τρόπω 
πέμψοντες. ναύς τ€ οΐ Κορίνθιοι πέντε καϊ εϊκοσιν 
επλήρουν, όπως ναυμαχίας τε άποπειράσωσι προς 
την εν τή Ναυπάκτω φυλακήν, καϊ τάς ' ολκάΒας 
αυτών ήσσον οι εν τη Ναυπάκτω ' Αθηναίοι κωλύοιεν 
άπαίρειν, προς την σφετέραν άντίταξιν των τριηρών 
την φυλακήν ποιούμενοι. 

Οη. XVIII. — XX. Ρνο€/νβ88 ο/ίίιβ ιυαί' ίη Οτββοβ. 

18 ΐίαρεσκευάζοντο δε καϊ την ες τήν Άττικήν εσ- 
βολήν οι ΑακεΒαιμόνιοι, ώσπερ τε προεΒέΒοκτο αύ- 
τοΐς, καϊ των %υρακοσίων καϊ Κορινθίων εναγόντων, 
επειΒή επυνθάνοντο τήν από των Αθηναίων βοή- 
θειαν ες τήν %ικελίαν, όπως 8ή εσβολής γενομένης 
διακωλυθη. καϊ 6 ' Αλκιβιάδης προσκείμενος εδί- 
Βασκε τήν Δεκέλειαν τειγίζειν καϊ μή άνιεναι τον 
πολεμον. μάλιστα 8ε τοις ΑακεΒαιμονίοις εγε<γέ- 
νητό τις ρώμη, Βιότι τους ' Αθηναίους ενόμιξον δι- 
πλούν τον πολεμον έχοντας, προς τε σφάς καϊ Σικε- 
λιώτας, ενκαθαιρετωτερους εσεσθαι, και 'ότι τάς 
σπονΒάς προτέρους λελυκέναι ήηούντο αυτούς" εν 
γαρ τω προτέρω πολεμώ σφέτερον το παρανόμημα 
μάλλον γενέσθαι, οτι τε ες Ώ\άταιαν ήλθον Θη- 
βαίοι εν σπονΒάίς, καϊ είρημένον εν τάίς πρότερον 
ξυνθήκαις όπλα μή επιφερειν ήν δίκας θέλωσι δι- 
Βόναι, αύτοϊ ούχ νπήκουον ες Βίκας προκαλουμένων 
των ' Αθηναίων, καϊ Βιά τούτο είκότως δυστυχεΐν 
τ€ ενόμιζον, καϊ ενεθυμούντο τήν τε περϊ ΤΙύλον ΤΗϋα7ϋΙΌΕ8. 103 

ξυμφοράν και ει τις άΧΧη αύτοΐς γένοιτο, επειδή 
δέ οι ' Αθηναίοι ταΐς τριάκοντα ναυσϊν εξ "Αργούς 
ορμώμενοι Επιδαύρου τε τι καϊ ΤΙρασιών και άΧΧα 
εδρωσαν καϊ εκ Πύλου άμα εΧηστενον, κα\ οσάκις 
περί του διάφοροι γενοιντο των κατά τάς σπονδάς 
αμφισβητουμένων, ες δίκας προκαλουμένων των 
Αακεδαιμονίων ουκ ηθεΧον επιτρεπειν, τότε δή οι 
Αακεδαιμόνιοι νομίσαντες τ6 παρανόμημα, Όπερ καϊ 
σφίσι πρότερον ήμάρτητο, αύθις ες τους ' Αθηναίους 
το αυτό περιεστάναι, πρόθυμοι ήσαν ες τον ποΧεμον. 
καϊ εν τω χειμώνι τούτω σίδηρόν τε περιηγγεΧΧον 
κατά τους ξυμμάχονς καϊ ταΧΧα εργαΧεϊα ητοίμαζον 
ες τον επιτειχισμόν, και τοις εν τη Σικελία άμα ως 
άποπέμψοντες εν ταΐς όΧκάσιν επικουρίαν αυτοί τε 
επόριζον και τοις άλΧους ΏεΧοποννησίους προση- 
νάηκαζον. καϊ ό χειμών ετεΧεύτα, και όγδοον και 
δέκατον έτος τω ποΧεμω ετεΧεύτα τωδε ον ©ουκυδί- 
8ης ξυνέγραψεν, 

Ύοΰ δ' επιγιγνομένου ήρος ευθύς αρχομένου 19 
πρωαίτατα δή οι Αακεδαιμόνιοι και οι ξύμμαχοι ες 
την Άττικήν εσέβαΧον ήγεϊτο δε *Αγις 6 ' Αρχιδά- 
μου Αακεδαιμονίων βασιΧενς. καϊ πρώτον μεν της 
χώρας τά περί το πεδίον εδήωσαν, έπειτα ΔεκέΧειαν 
ετείχιζον, κατά πόΧεις διεΧόμενοι το έργον, απέχει 
δε ή ΔεκέΧεια σταδίους μαΧιστα της των ' Αθηναίων 
πόΧεως είκοσι και εκατόν, παραπΧήσιον δε και ου 
ποΧΧω πΧεον καϊ από της Βοιωτίας, επϊ δε τω 
πεδίω καϊ της χώρας τοις κρατίστοις ες τό κακουρ- 
γεΐν ωκοδομεϊτο τό τείχος, επιφανές μέχρι της των 
"Αθηναίων πόΧεως. καϊ οι μεν εν τη Άττικί) ΠεΧο- 104 ΤΗϋΟΥΌΙΰΕ8. 

ποννήσιοι καϊ οι ξύμμαχοι ετείχιζον, οι δ' εν τή 
Τίελοποννήσω άπέστελλον περϊ τον αύτον χρόνον 
ταϊς αλκάσι τους οπλίτας ες την Έ,ικελίαν, Λακε- 
δαιμόνιοι μεν των τ€ Ειλώτων επιλεξάμενοι τους 
βέλτιστους καϊ των νεοδαμωδών, ξυναμφοτέρων ες 
εξακόσιους όπλίτας, καϊ 'Έκκριτον %παρτιάτην άρ- 
χοντα, Βοιωτοί δε τριακόσιους όπλίτας, ων ήρχον 
ΌΙένων τε καϊΝίκων Θηβαίοι καϊ ' Ηγήσανδρος Θε- 
σπιεύς. ούτοι μεν οΰν εν τοις πρώτοι όρμήσαντες 
απ ο του Ύαινάρου της Λακωνικής ες το πέλαγος 
αφήκαν' μετά δε τούτους Κορίνθιοι ου πόλλώ ύστε- 
ρον πεντακόσιους όπλίτας, τους μεν εξ αυτής Κορίν- 
θου, τους δε προσμισθωσάμενοι Άρκάδων, καϊ άρ- 
χοντα Άλέξαρχον Κορίνθιον προστάξαντες απέ- 
πεμψαν, απέστειλαν δε καϊ Ί,ικυώνιοι διακόσιους 
όπλίτας ομού τοις Κορινθίοις, ών ηρχε Σαργεύς 
Σικυώνιος. αϊ δε πέντε καϊ είκοσι νήες τών Κοριν- 
θίων αϊ του χειμώνος πληρωθεϊσαι ανθώρμουν ταΐς 
εν τή Ναυπάκτω εϊκοσιν Άττικαΐς, εως περ αύτοϊς 
ούτοι οι όπλΐταιταΐς ολκάσιν από τής Τίελοποννη- 
σου άπήραν' οΰπερ ένεκα καϊ το πρώτον επληρώθη- 
σαν, όπως μη οι Αθηναίοι προς τάς ολκάδας μάλλον 
ή προς τάς τριήρεις τον νουν εχωσιν. 
20 Έν δε τούτω καϊ οι Αθηναίοι 'άμα τής Δεκέ- 
λειας τω τειχισμω καϊ του ήρος ευθύς αρχομένου 
περί τε Τίελοπόννησον ναΰς τριάκοντα έστειλαν και 
Χ,αρικλέα τον ΆποΧλοδώρου άρχοντα, ω εϊρητο και 
€9 "Αργός άφικομένω κατά το ξυμμαχικον παρακα- 
λεΐν Άρηείων τε όπλίτας επϊ τάς ναΰς, καϊ τον 
Αημοσθένην ες την ^ικελίαν, ωσπερ εμελλον, απ- ΤΗυθΤΟΙΒ£8. 105 

έστελλον έξηκοντα μεν ναυσϊν ' Αθηναίων και πέντε 
ΧίΛί?, όπλίταις δε εκ καταλόγου Αθηναίων δια- 
κοσίοις και χιλίοις, και νησιωτών Όσοις εκαστα- 
χόθεν οϊόν τ ην πλείστοις χρησασθαι. και εκ των 
<!λλων ξυμμάχων των υπηκόων, ει πόθεν τι είχον 
επιτήδειον ες τογ πολεμον, ξυμπορίσαντες. εϊρητο 
δ' αιτώ πρώτον μετά του Χαρικλέους άμα περι- 
πλέοντα ξυστρατεύεσθαι περί την Αακωνικήν. και 
6 μεν Δημοσθένης ες την Αϊγιναν πλεύσας του 
στρατεύματος τε ει τι ύπελείπετο περιέμενε, και τον 
\αρικλέα τους \\ργείους παραλαβεϊν. 

Οη. XXI. — XXV. Ρτο^νβ88 ο/ ίΚβ ινατ ίη 8ϊσϊίι/. 

ΤΚβ 8{/Γαβιΐ8αη8 βαρίητβ ίΗτββ /σΗ$ οη ΡΙβτηφ- 

τίν,ηι. 
Έν δε τη Σικελία υπό τους αυτούς -χρόνους τοΰ- 2] 
του τοΰ ηρος και 6 Γύλιππος ηκεν ες τάς Ί,υρακού- 
σας, αηων από τών πόλεων ων έπεισε στρατιάν 
οσην έκασταχόθεν πλείστην εδύνατο. καϊ ξνγκα- 
λέσας τους Έ,υρακοσίους εφη χρηναι πληρούν ναϋς 
ως δύνανται πλείστας καϊ ναυμαχίας άπόπειραν 
λαμβάνειν ελπιζειν γάρ α7τ' αύτοΰ τι έργον άξιον 
τοΰ κινδύνου ες τον πόλεμον κατεργάσασθαι. ξυνέ- 
πειθε δε καϊ ό 'Έ,ρμοκράτης ούχ ηκιστα τοΰ ταΐς 
ναυσί μη άθυμεΐν επιχειρήσειν προς τους ' Αθη- 
ναίους, λέγων ουδ' εκείνους πάτριον την εμπειρίαν 
οι/δ' άίδιον ■ της θαλάσσης εχειν, αλλ' ηπειρώτας 
μάλλον τών Έ,υρακοσίων οντάς και άναγκασθέντας 
ύπό Μ^δωι/ ναυτικούς γενέσθαι, καϊ προς άνδρας 
τολμηρούς, οίους και ' Αθηναίους, τους άντιτολμων- 106 ΤΗΌ0ΎΌΙΌΕ8. 

τας γαΧεπωτάτους [άν] αύτοϊς φαίνεσθαι' ω <γάρ 
εκείνοι τους πέΧας, ου δυνάμει εστίν οτε προύχοντες, 
τω δε βράσει επιγειροΰντες καταφοβοΰσιν, καϊ σφάς 
άν το αυτό ομοίως τοις εναντίοις ύποσχεΐν. και 
Ζυρακοσίους ευ είδεναι εφη τω τοΧμήσαι απροσδό- 
κητων προς το Αθηναίων ναυτικόν άντιστήναι 
πΧεον τι δια τό τοιούτον εκπΧαηέντων αυτών περι- 
•γενησομένους ή Αθηναίους τη επιστήμη την Έ,υρα- 
κοσίων άπειρίαν βΧάψοντας. ίεναι ουν έκεΧευεν ες 
την πειραν του ναυτικού καϊ μη άποκνεΐν. και οι 
μεν Συράκόσιοι, του τε ΤυΧίππου καϊ 'Έιρμοκράτους 
καϊ ει του αΧΧου πειθόντων, ωρμηντό τε ες• την 
22 ναυμαγίαν καϊ τάς ναΰς επΧήρουν' ό δε ΤύΧιππος 
επειδή παρεσκευάσατο τό ναυτικόν, αγαθών υπό 
νύκτα πάσαν την στρατιάν την πεζήν αυτός μεν τοις 
εν τω ΥίΧημυρίω τείγεσι κατά <γήν εμεΧΧε προσβα- 
Χεΐν, αι δε τριήρεις των ~%υρακοσ'ιων άμα καϊ από 
ξυνθήματος πέντε μεν καϊ τριάκοντα εκ του μετγάΧου 
Χιμενος επεπΧεον, αϊ δε πέντε καϊ τεσσαράκοντα εκ 
του εΧάσσονος, ου ην καϊ τό νεώριον αύτοΐς, περιε- 
πΧεον βουΧόμενοι προς τάς εντός προσμΐξαι καϊ άμα 
επιπΧεϊν τω ΤίΧημυρίω, όπως οι Αθηναίοι άμφοτέ- 
ρωθεν θορυβώνται. οι δ' Αθηναίοι δια τάχους αν- 
τιπΧηρώσαντες εξηκοντα ναΰς ταΐς μεν πέντε καϊ 
είκοσι προς τάς πέντε καϊ τριάκοντα των %υρακο- 
σίων τάς εν τω μεηάΧω Χιμενι εναυμάγουν, ταις δ' 
επιΧοίποις άπήντων επϊ τάς εκ του νεωρίου περι- 
πΧεούσας. καϊ ευθύς προ του στόματος του μεηάΧου 
Χιμενος εναυμάγουν, καϊ άντεϊγρν αΧΧήΧοις επϊ 
ποΧύ, οι μεν βιάσασθαι βουΧόιιενοι τον ίσπΧουν, ΤΗυΟΤΌΙϋΕΒ. 107 

οί δε κωΧύειν. εν τούτω δ' 6 ΤνΧιππος τών εν τω 23 
ΤΙΧημνρίφ Αθηναίων προς την θάλασσαν επικατα- 
βάντων και τη ναυμαχία την ηνώμην προσεχόντων 
φθάνει προσπεσών 'άμα τη εω αιφνιδίως τοις τεί- 
χεσιν, και αίρει το μεηιστον πρώτον, έπειτα δε και 
τα εΧάσσω δύο, ονχ νπομεινάντων των φυΧάκων, ως 
είδον το μεηιστον ραδίως Χηφθεν. και εκ μεν τον 
πρώτον άΧόντος χαΧεπώς οι άνθρωποι, όσοι και ες 
τα πΧοΐα και όΧκάδα τινά κατεφιτγον, ες το στρατό- 
πεδον εξεκομίζοντο- τών γαρ Έυρακοσίων ταΐς εν τω 
μ&γάΧω Χιμενι νανσϊ κρατούντων τη ναυμαχία υπό 
τριήρονς μιας και εν πΧεούσης επεδιώκοντο' επειδή 
δε τά δύο τειχίσματα ηΧίσκετο, εν τούτω και οί 
Ένρακόσιοι ετύγχαναν ήδη νικώμενοι και οι εξ αυ- 
τών φενγοντες ραον παρεπΧενσαν. αί ηάρ τών 
Ί,υρακοσίων αί προ τον στόματος νηες ναυμαχουσαι 
βιασάμεναι τάς τών Αθηναίων ναύς ούδενϊ κόσμω 
εσεπΧεον, και ταραχθεΐσαι περί άΧΧηΧας παρέδοσαν 
την νίκην τοις \\θηναίοις' ταύτας τε ηαρ έτρεψαν 
και νφ' ων το πρώτον ενικώντο εν τω Χιμενι• και 
ένδεκα μεν ναΐς τών ί,νρακοσίων κατεδνσαν, και 
τονς ποΧΧονςτών ανθρώπων άπεκτειναν, πΧήν όσον 
εκ τριών νεών οΐις εζώγρησαν' τών δε σφετερων τρεις 
νήες διεφθάρησαν. τά δε νανάγια άνεΧκύσαντες 
τών ί,νρακοσίων, καϊ τροπαϊον εν τω νησιδίω στή- 
σαντες τω προ τον ϊΐΧημνρίον. άνεχοίρησαν ες το 
εαυτών στρατόπεδον. 

Οί δε ένρακόσιοι κατά μεν την νανμαχίαν όντως 24 
επεπράτ/εσαν, τά δ' εν τω ΐΐΧημυρίω τείχη €ΐχον, 
καϊ τρόπαια έστησαν αυτών τρία. καϊ το μεν έτερον 108 ΤΗϋΟΥΏΙΏΕ8. 

τοϊν δυοΐν τειχοΐν τοΐν ύστερον Χηφθεντοιν κατεβα- 
Χον, τά δε δύο επισκευάσαντες εφρούρουν. άνθρω- 
ποι δ' εν τών ταγών τη αλώσει άπέθανον καϊ εζω- 
γρήθησαν ποΧΧοί, καϊ χρήματα ποΧΧά τά ξύ μπάντα 
εάΧω' ώστε γαρ ταμιείω χρωμενων των Αθηναίων 
τοις τείχεσι ποΧΧά μεν εμπόρων χρήματα καϊ σίτος 
ενήν ποΧΧά δε καϊ τριηράρχων, επεϊ καϊ Ιστία τεσ- 
σαράκοντα τριηρών καϊ τάλΧα σκεύη εγκατεΧήφθη 
καϊ τριήρεις άνεΐΧκυσμεναι τρεις, μεγιστον δε καϊ 
εν τοις πρώτον εκάκωσε το στράτευμα το των Αθη- 
ναίων ή τον ΠΧημυρίου Χήψις' ου γάρ ετι ούδ' οι 
εσπΧοι ασφαΧεϊς ήσαν της επαγωγής των επιτη- 
δείων (οι <γάρ Συρακόσιοι ναυσιν αυτόθι εφορμούντες 
εκώΧυον, καϊ Βιά μάχης ήδη εγίγνοντο αϊ εσκομιδαί) , 
ες τε ταΧΧα κατάπΧηξιν παρέσχε καϊ άθυμίαν τω 
στρατεύματι. 
25 Μετά δε τούτο ναΰς τε εκπεμπουσι δώδεκα οι 
Συρακόσιοι και ' Άγάθαρχον επ^ αυτών %υρακόσιον 
άρχοντα, καϊ αυτών μία μεν ες ΤΙεΧοπόννησον 
ωχετο, πρέσβεις άγουσα ο'ίπερ τά τε σφέτερα φρά- 
σωσιν ότι εν εΧπίσιν είσι καϊ τον εκεί πόΧεμον ετι 
μάΧΧον εποτρύνωσι γίγνεσθαι" α'ι δ' ένδεκα νήες 
προς την *\ταΧίαν επΧευσαν, πυνθανόμεναι πΧοϊα 
τοις 'Χθηναίοις γέμοντα χρημάτων προσπΧεϊν. καϊ 
τών τε πΧοίων επιτυχούσαι τά ποΧΧά διεφθειραν 
καϊ ξΰΧα ναυπηγήσιμα εν ττ} ΚαυΧωνιάτιδι κατε- 
κανσαν, α τοις Άθηναίοις έτοιμα ήν. ες τε Λοκρονς 
μετά ταύτα ηΧθον, καϊ όρμουσών αυτών κατεπΧευσε 
μία τών οΧκάδων τών από ΤΙεΧοποννήσου άγουσα 
®εσπιεων όπΧίτας' καϊ άναΧαβόντες αυτούς οι "ϊ,ν- ΤΗΠΎ0ΓΌΕ8. 109 

ρακοσιοι επί τας ναύς παρέπλεον έττ οίκου. φυλά- 
ξαντες δ' αυτούς οι Αθηναίοι είκοσι ναυσϊ προς τοις 
Μεγάροις μίαν μεν ναύν λαμβάνουσιν αύτοϊς άνΒρά- 
σιν, τάς δ' άλλας ουκ εΒυνήθησαν, αλλ' άποφείτ/ου- 
σιν ες τάς Ί,υρακούσας. 

'Έηένετο Βέ και περί των σταυρών άκροβολι- 
σμος εν τω λιμένι, ους οι Συρακόσιοι προ των πα- 
λαιών νεωσοίκων κατέπηξαν εν τί) θαλάσστ], όπως 
αντοίς αί νηες εντός όρμοΧεν και υί ' Αθηναίοι έπι- 
πλέοντες μη βλάπτοιεν εμβάλλοντες. προσαηα- 
ηόντες >γάρ ναυν μυριοφόρον αύτοΐς οι Αθηναίοι, 
πύργους τε ξύλινους εχουσαν και παραφράτ/ματα. 
εκ τε των ακάτων ώνευον άναΒούμενοι τους σταυ- 
ρούς και άνέκλων και κατακολυμβώντες εξεπριον. 
οι Βέ Έυρακόσιοι από των νεωσοίκων εβαΧΧον' οι 
δ' εκ της όλκάΒος άντέβαλλον, καϊ τέλος τους πολ- 
Χούς των σταυρών άνεΐΧον οι Αθηναίοι. ■χαΧεπω- 
τάτη δ' ην της σταυρώσεως η κρύφιος" ήσαν γαρ 
τών σταυρών ους ούχ υπερέχοντας της θαλάσσης 
κατέπηξαν, ώστε Βεινόν ην προσπλεύσαι, μη ου 
προϊΒών τις ώσπερ περί έρμα περιβάλη την ναυν. 
άλλα και τούτους κολυμβηται Βυόμενοι έξέπριον 
μισθού. Όμως δ' αύθις οι Ίίυρακόσιοι εστανρωσαν. 
ποΧΧα δε καϊ άλλα προς αλλήλους οίον εικός τών 
στρατοττέΒων έγ/ΐς όντων και άντιτετατ/ μένων έμη- 
γανώντο, καϊ άκροβολισμοΐς και πείραις παντοίαις 
εγρώντο. 

"Επεμψαν Βέ και ες τάς πόλεις πρέσβεις οι 
Έυρακόσιοι Κ,ορινθίων και ' Αμπρακιωτών και Λα- 
κεΒαιμονίων, άγγέλλοιτας την τε του ΤΙλημυρίου 110 ΤΗΌαΥΏΊΏΕΒ. 

λήψιν καϊ της ναυμαχίας πέρι ως όύ ττ} των πολε- 
μίων ίσχΰϊ μάλΧον ή τη σφετερα ταραχή ήσσηθεϊεν, 
τά τε άλΧα αν δηΧώσοντας οτι εν ελπίσιν βίσίν, καϊ 
άξιωσοντας ξυμβοηθεΐν επ" αυτούς καϊ ναυσϊ καϊ 
πεζω ώς καϊ των ' Αθηναίων προσδόκιμων όντων 
αλΧη στρατιά, καϊ ην φθάσωσιν αύτοϊ πρότερον 
διαφθείραντες το παρόν στράτευμα αυτών, διαπε- 
πόλεμησόμενον. καϊ οί μεν εν τη Σικελία ταίτ' 
επρασσον. 

Οη. XXVI. — XXXI. Ιηβίάβπΐ8 ο/ ΐΗβ ιναν νπ 
θνββοβ νοιιηά ϋιβ ΡβΙοροηηβ8ΐΐ8 αηά ίη Αϋίοα. 

26 Ό δε Δημοσθένης, επεϊ ξυνεΧέγη αυτω τό στρά- 
τευμα ο έδει έχοντα ες την %ικελίαν βοηθεϊν, άρας 
εκ της Αίγίνης καϊ πΧενσας προς την ΐίελοπόννησον 
τω τε Χαρικλεΐ καϊ ταΐς τριάκοντα ναυσϊ των 
1 Αθηναίων ξυμμίσηει, και παραΧαβόντες των Αρ- 
χείων όπΧίτας επϊ τάς ναυς επΧεον ες την Αακωνι- 
κήν, καϊ πρώτον μεν της Επιδαύρου τι της Αιμηράς 
εδήωσαν, έπειτα σχόντες ες τά καταντικρύ Κυθήρων 
της Αακωνικης, ένθα τό ιερόν του ΆπόΧλωνός εστί, 
της τε γης εστίν α εδηωσαν, καϊ ετείχισαν ίσθμωδές 
τι χωρίον, ίνα δη οι τε Έιΐλωτες των Αακεδαιμονΐων 
αντόσε αύτομοΧώσι καϊ άμα Χησταϊ εξ αυτού ωσπερ 
εκ της ΐΐύλου άρπαηην ποιώνται. καϊ 6 μεν Δημο- 
σθένης ευθύς επειδή ξυ<γκατελαβε τό χωρίον επ- 
έπΧει επϊ της Κερκύρας, 'όπως καϊ των εκείθεν ξυμ- 
μάχων παραλαβών τον ες την ΣικεΧίαν πΧοΰν '6τι 
τάχιστα ποιήταΐ' 6 δε Χαρικλης περιμείνας Ιω? τό 
χωρίον έξετείχισε, καϊ καταλιπών φυΧακήν αύτοΰ, ΤΗ170ΥΒΙΌΕ8. 111 

άπνκομίζετο και αυτός ύστερον ταϊς τριάκοντα 
ναυσϊν επ' οϊκου, καϊ οί ^ ΧργεΙοι άμα. 

1 Άφίκοντο δε καϊ θρακών των μαχαιροφόρων του 27 
Αιακού γένους ες τάς Αθήνας πελτασταϊ εν τω 
αύτώ θέρει τούτω τριακόσιοι καϊ χίλιοι, ο£'9 έδει τω 
Δημοσθένει ες την Ί,ικελίαν ξυμπλειν. οί δ' ' Άθη- 
ναΐοι, ως ύστερον ηκον, διενοούντο αυτούς πάλιν 
όθεν ηλθον ες θράκην άποπέμπειν. το γαρ εχειν 
προς τον εκ ττ}ς Δεκέλειας πόλεμον αυτούς πολυτε- 
λές εφαίνετο' δραχμην γάρ της ημέρας έκαστος 
ελάμβανεν. επειδή γαρ ή Δεκέλεια το μεν πρώτον 
υπό πάσης της στρατιά; εν τω θέρει τούτω τεί- 
χισθείσα, ύστερον δε φρουραις από τών πόλεων 
κατά διαδοχήν χρόνου επιούσαις ττ} χώρα επωκεΐτο, 
πολλά έβλαπτε τους Αθηναίους, και εν τοις πρώτον 
χρημάτων τ όλέθρω και ανθρώπων φθορά εκάκωσε 
τα πράγματα, πρότερον μεν γαρ βραχεϊαι γιγνό- 
μεναι αϊ εσβοΧαι τον άλλον γρόνον της γης άπο- 
λαύειν ουκ εκώλυον τότε δε ξυνεχώς έπικαθημένων, 
καϊ ότε μεν καϊ πΧεόνων επιόντων, ότε δ' εξ ανάγκης 
της ίσης φρουράς καταθεούσης τε την χώραν και 
ληστείας ποιούμενης, βασιλέως τε παρόντος του 
τών Λακεδαιμονίων "Αγιδος, 'ός ουκ εκ πάρεργου τον 
πόλεμον έποιειτο, μεγάλα οί ^ Αθηναίοι εβλάπτοντο. 
της τε γαρ χώρας άπάσης εστερηντο, και άνδραπό- 
δων πλέον η δύο μυριάδες ηύτομόλήκεσαν, και τού- 
των το πολύ μέρος χειροτέχναι, πρόβατα τε πάντα 
άπολωλει και υποζύγια• ίπποι τε, όσημεραι εξε- 
λαυνόντων τών ιππέων προς τε την Δεκελειαν κα- 
ταδρομάς ποιούμενων καϊ κατά την χώραν φύλασ- 112 ΤΗϋϋΥΏΤΌΕδ. 

σόντων, οι μεν άπεχωλοΰντο εν <γτ) άποκρότω τε καϊ 
28 ξυνεχώς ταλαιπωροΰντες, οι δ' έτιτρώσ κοντό, η τε 
τών επιτηΒείων παρακομιΒή εκ της Ευβοίας, πρό- 
τερον εκ του Ώρωποΰ κατά γης Βιά της Δεκέλειας 
θάσσον ούσα, περϊ Σούνιον κατά θάλασσαν πολυ- 
τελής εηνγνετο' των τε πάντων ομοίως έπ ακτών 
εΒεΐτο ή πόλις, καϊ αντί του πόλις είναι φρούριον 
κατέστη, προς <γάρ τη έπάλξει την μεν ήμεραν κατά 
ΒιαΒοχήν οι '&θηναϊοι φυλάσσοντες, την 8ε νύκτα 
καϊ ξύμπαντες πλην των Ιππέων οι μεν εή> οπλοις 
ποιούμενοι οι δ' επί του τείχους, καϊ θέρους καϊ "χει- 
μώνας έταλαιπωρουντο. μάλιστα δ' αυτούς έπίεζεν 
οτι Βύο πολέμους αμα εϊχον, καϊ ές φιλονεικίαν καθ- 
έστασαν τοιαύτην ην πρϊν γενέσθαι ήπίστησεν αν 
τις άκουσας, το γαρ αυτούς πολιό ρ κου μεν ους επι- 
τειχισμω υπό ΐίελοποννησίων μηο' ως άποστήναι 
εκ Σικελίας αλλ' εκεί Χυρακούσας τω αύτω τρόπω 
άντιπολιορκεΐν, πολιν ούΒεν ελάσσω αυτήν γε καθ* 
αυτήν της Αθηναίων, καϊ τον παράλογον τοσούτον 
ποιήσαι τοις "Κλλησι της Βυνάμεως καϊ τόλμης, 
όσον κατ αρχάς του πολέμου οι μεν ενιαυτον, οι δε 
Βύο, οι 8ε τριών γε ετών ούΒεϊς πλείω χρόνον ενόμι- 
ζον περιοίσειν αυτούς, ει οι ΤΙελοποννήσιοι εσβάλοιεν 
ες τήν χώραν, ώστε ετει έπτακαιΒεκάτω μετά τήν πρώ- 
την έσβόλήν ήλθον ες %ικελίαν ήΒη τω πολέμω κατά 
πάντα τετρυχωμενοι, καϊ πολεμον ούΒέν ελάσσω 
προσανείλοντο του πρότερον υπάρχοντος εκ ΐίελο- 
ποννήσου. Βι ά καϊ τότε υπό τε της Δεκέλειας 
πολλά βλαπτούσης καϊ τώ>ν άλλων άνάλωμάτων 
μεγάλων προσπιπτόντων άΒύνατοι εγένοντο τοις ΤΗυΟΥϋΙΟΕΖ. 113 

χρήμασιν. και την είκοστήν νπο τούτον τον χρόνον 
των κατά θάλασσαν αντί τον φόρου τοις υπηκόοις 
εποίησαν, πλείω νομίζοντες αν σφίσι χρήματα 
ούτω προσιέναι- αϊ μεν ηάρ δαπάναι ούχ ομοίως 
καϊ πρϊν άλλα πολλω μείξους καθέστασαν, όσω 
καϊ μείζων ό πόλεμος ήν αϊ δε πρόσοδοι άπώλ- 
λυντο. 

Ύούς ουν θράκας τους τω Δημοσθένει ύστερη- 29 
σαντας δια την παρούσαν άπορίαν των χρημάτων 
ου βουλόμενοι δαπανάν ευθύς άπέπεμπον, προστά- 
ξαντες κομίσαι αυτούς Διιτρέφει, και είπόντες άμα 
εν τω παράπλω (έπορεύοντο ηάρ δι Ευρίπου) καϊ 
τους πολεμίους, ην τι δύνηται, απ* αυτών βΧάψαι. 
6 δε ες τε την Ύάναηραν άπεβίβασεν αυτούς καϊ 
άρπατγην τίνα εποιήσατο δια τάχους, και εκ Χαλ- 
κίδος της Ευβοίας άφ" εσπέρας διέπλευσε τύν Ε£- 
ριπον καϊ άποβιβάσας ες την Βοιωτίαν ψ/εν αυτούς 
επϊ Μυκαλησσόν. καϊ την μεν νύκτα λαθών προς 
τω Έρμαίω ηύλίσατο (απέχει δε της ^Ιυκαλησσού 
έκκαίδεκα μάλιστα σταδίους), άμα δε τη ημέρα τη 
πόλει προσεκειτο ούση ου μεγάλη, καϊ αίρει αφυ- 
λάκτοις τε έπιπεσών καϊ άπροσδοκήτοις μή αν ποτέ 
τίνα σφίσιν από θαλάσσης τοσούτον έπαναβάντα 
επιθέσθαι, του τείχους ασθενούς όντος καϊ εστίν η 
και πεπτωκότος, του δε βραχέος ωκοδομημένου, και 
πυλών άμα δια την άδειαν άνεωημενων. έσπεσόντες 
δε οι θράκες ες την ^Ιυκαλησσον τάς τε οικίας και 
τα ιερά επόρθουν, και τους ανθρώπους εφόνευον 
φειδόμενοι ούτε πρεσβυτέρας ούτε νεωτέρας ηλικίας, 
άλλα πάντας εξής, 'στω εντνχοιεν, και παϊδας και 

8 114 ΤΗΌ0ΥΏΙΌΕ8. 

γνναϊκας κτείνοντες, και προσέτι καϊ υποζύγια και 
οσα άλλα εμψνχα ϊδοιεν το γαρ γένος το των 
θρακών όμοια τοις μάλιστα τον βαρβαρικού, εν ω 
αν θαρσήση, φονικώτατόν εστίν, καϊ τότε άλλη τε 
ταραχή ουκ όλίγη καϊ ιδέα πάσα καθεστήκει ολέ- 
θρου, και επιπεσόντες διδασκάλείω παίδων, όπερ 
μέηιστον ην αυτόθι καϊ άρτι ετυχρν οι παίδες έσ- 
εληλνθότες, κατέκοψαν πάντας' καϊ ξνμφορά τή 
πόΧει πάση ουδεμίας ήσσων μάΧΧον ετέρας άδό- 
30 κητός τε επέπεσεν αύτη καϊ δεινή, οι δε Θηβαίοι 
αισθόμενοι εβοήθουν, και καταΧαβόντες προκενω- 
ρηκότας ήδη τους θράκας ου ποΧύ την τε Χείαν 
άφείλοντο και αυτούς φοβήσαντες καταδιώκουσιν 
επϊ τον Ί&ΰριπον και τήν θάλασσαν, ου αύτοΐς τα 
πλοΐα α ήγαγεν ωρμει. καϊ άποκτείνουσιν αυτών 
εν τη εσβάσει τους πλείστους, ούτε επισταμένους 
νεΐν, των τε εν τοις πΧοίοις, ώς έώρων τα εν τη γη, 
όρμισάντων εξω τον ζεύ<γματος τα πλοία, έπεϊ εν 
γε τη άλλη άναγωρήσει ουκ άτόπως οΐ θράκες προς 
το των Θηβαίων ίππικόν, όπερ πρώτον προσέκειτο, 
προεκθέοντές τε και ξυστρεφόμενοι εν επιγωρίω τά- 
ξει τήν φνλακήν εποιονντο, καϊ οΧυγοι αυτών εν 
τούτω διεφθάρησαν. μέρος δέ τι καϊ εν τη πάλει 
αύτη δι άρπαηήν εηκαταληφθεν άπώλετο. οΐ δέ 
ξύμπαντες τών θρακών πεντήκοντα καϊ διακόσιοι 
από τριακοσίων καϊ γιλίων άπέθανον. διέφθειραν 
δέ και τών Θηβαίων και τών άλλων οι ξυνεβυή- 
θησαν ες εϊκοσι μάλιστα ιππέας τε και όπλίτας 
όμον, καϊ Θηβαίων τών βοιωταργών Σκιρφώνδαν 
τών δέ Μνκάλησσίων μέρος Τ6 άπανάλόϋθη. τα ΤΗϋΟΎΏΙΏΕ8. 115 

μεν κατά την \ΙυκαΧησσόν πάθει γρησαμένων ού- 
δενος ώς επί μεηέθει των κατά τον πόΧεμον ήσσον 
οΧοφύρασθαι άξίω τοιαύτα ξυνέβη. 

Ό δε Δημοσθένης τότε άποπΧεων επι της Κερ- 31 
κιρας μετά την εκ της Αακωνικης τείγισιν, όΧκαδα 
ορμούσαν εν Φεια τη Ήλε/ων [εύρων], εν η οί 
Κορίνθιοι όπΧϊται ες την Έ,ικεΧίαν εμεΧΧον περαι- 
ονσθαι, αυτήν μεν διαφθείρει, οί δ* άνδρες άπο- 
φνγόντες ύστερον Χαβόντες αΧΧην επΧεον. κάί 
μετά τοντο άφικόμενος ό Δημοσθένης ες την 7*α- 
κννθον καϊ ΚεφαΧΧηνιαν οπΧίτας τε παρέλαβε και 
εκ της Ναυπάκτου των Μ,εσσηνΐων μετεπέμψατο, 
καϊ ες την άντιπέρας ηπειρον της ' Ακαρνανίας διέβη, 
ες 'ΑΧυζίαν τ ε και Ανακτόρων, ο αυτοί εΐγον. οντι 
δ' αύτω περί ταύτα 6 Κνρυμέδων άπαντα εκ της 
ΈικέΧίας άποπΧεων, ος τότε του γειμώνος τά "χρή- 
ματα άηων τη στρατιά άπεπέμφθη, και άγγέΧΧει 
τά τε άΧΧα και οτι πΰθοιτο κατά π\οΰν ηδη ων το 
ΤΐΧημύριον υπό των Ίυρακοσίων έαΧωκός. άφικνεΐ- 
ται δε και Κόνων παρ" αυτούς, ος ηρχε Ναυπάκτου, 
αγγέΧΧων οτι αϊ πέντε και είκοσι νηες των Κοριν- 
θίων αϊ σφίσιν άνθορμούσαι ούτε καταΧΰουσι τον 
πόΧεμον ναυμαγεϊν τε αεΧΧουσιν πέμπειν ονν έκέ- 
Χευεν αυτούς ναύς, ώς οι)χ ίκανάς ούσας δυοϊν δέου- 
σας είκοσι τάς εαυτών προς τάς εκείνων πέντε καϊ 
είκοσι ναυμαγεϊν. τω ιιεν ούν Κόνωνι δέκα ναύς ό 
Δημοσθένης και ό Έύρυμεδων τάς άριστα σφίσι 
πΧεουσας αφ^ ων αύτοΧ ειγον ξυμπέμπουσι προς τάς 
εν τη Ναυπάκτω' αυτοί δε τά περί της στρατιάς 
τον ξϋΧΧοΓ/ον ητοιαάξοντο, Εύρυαέδων μεν ες την 116 ΤΕΌ0ΥΏΙΏΕ8. 

Κέρκυραν πλεύσας καϊ πεντεκαίδεκά τε ναύς πλη- 
ρούν κεΧεΰσας αυτούς καϊ όπΧίτας καταΧεγόμενος 
(ζυνηργε γαρ ήδη Αημοσθένει άποτραπόμενος, 
ωσπερ καϊ ήρέθη), Δημοσθένης δ' εκ των περί την 
Άκαρνανιαν χωρίων σφενδονήτας τ€ καϊ άκοντιστάς 
ξυναγείρων. 

Οη. XXXII. XXXIII. Μονβηιβηί8 ίη 8ίοίΙ]/. 
Λάναηββ ο/ ΏβηιοείΗβηββ αηά Εητη/τηβάοη ιυίίΚ 
τβίη/οϊχβνιβηΐβ. 

32 Οι δ' εκ των Συρακουσών τότε μετά την του 
ΐΙΧημυρίου αλωσιν πρέσβεις θιγόμενοι ες τάς πό- 
Χεις επειδή έπεισαν τε και ξυναγείραντες εμεΧΧον 
αξειν τον στρατόν, ό Νικίας προπυθόμενος πέμπει 
ες των ΧικεΧών τους την δίοδον έχοντας καϊ σφίσι 
ξυμμά-χρυς, Κεντόριπάς τε καϊ 'ΑΧικυαίους καϊ άλ- 
Χους, όπως μη διαφρησουσι τους ποΧεμίους αΧΧά 
ξυστραφέντες κωΧύσουσι διεΧθεΐν αΧΧη γαρ αυ- 
τούς ούδε πειράσειν Άκραγαντΐνοι γαρ ουκ έδίδοσαν 
δια της εαυτών όδόν. πορευομένων δ' 17877 τών Σι- 
κελιωτών οι ΧικεΧοί, καθάπερ έδέοντο οι ^Κθηναιοι, 
ενεδραν τιι/α [τριχη] ποιησάμενοι, άφυΧάκτοις τε 
και εξαίφνης επιγενόμενοι διέφθειραν ες οκτακόσιους 
μάΧιστα, και τους πρέσβεις πΧήν ενός τον Κοριν- 
θίου πάντας' ούτος δε τους διαφυ<γόντας ες πεντα- 
κόσιους και χιΧίους εκόμισεν ες τάς Συρακούσας. 

33 και περί τάς αύτάς ημέρας και οι Καμαριναΐοι 
άφικνούνται αύτοΐς βοηθούντες, πεντακόσιοι μεν 
όπΧϊται, τριακόσιοι δε άκοντισταϊ καϊ τοξόται τρια- 
κόσιοι, έπεμψαν δε καϊ οι ΥεΧώοι ναντικόν τε ες ΤΗϋΟΥΌΙΌΕ8. 117 

πέντε ναύς και άκοντιστάς τετρακόσιους καΐ ιππέας 
διακόσιους, σχεδόν γαρ τι ήδη πάσα ή Χικελία 
πλην ' Άκραηαντίνων (ούτοι δ' ούδε μεθ* ετέρων 
ήσαν), οί δ' άλλοι επι τους Αθηναίους μετά τα» 
Έυρακοσίων, οί πρότερον περιορώμενοι ξνστάντες 
έβοήθουν. 

ΚαΙ οί μεν Έ,υρακόσιοι, ως αύτοϊς το εν τοις 
Σικελοΐς πάθος εγενετο, επεσχον το ευθέως τοΐς 
Άθηναίοις επιχειρεϊν ό δε Δημοσθένης και Έώρυ- 
μεδων, έτοιμης ήδη της στρατιάς ούσης εκ τε της 
Κερκύρας και από της ηπείρου, επεραιώθησαν ξυμ- 
πάση τη στρατιά τον Ίόνιον επ άκρον 'Ιαπν/ίαν 
και όρμηθεντες αύτίθεν κατίσχουσιν ες τάς Χοίρά- 
δα? νήσους 'Ιαπιτ/ίας, και άκοντιστάς τε τινας των 
Λαπύηων πεντήκοντα και εκατόν του Μ,εσσαπίου 
έθνους αναβιβάζονται επι τάς ναύς, και τω "Αρτα, 
'οσπερ και τους άκοντιστάς δυνάστης ων παρεσχεν 
αυτοις, άνανεωσάμενοί τίνα πάλαιαν φιλίαν άφι- 
κνούνται ες Μεταπόντιον της Ιταλίας, και τους 
^>1εταποντίους πείσαντες κατά το ξυμμαχικόν ακον- 
τιστής τε ξυμπέμπειν τριακόσιους και τριήρεις δύο, 
και άναλαβόντες ταύτα, παρέπλευσαν ες θουρίαν. 
κα\ καταλαμβάνουσι νεωστι στάσει τονς των Αθη- 
ναίων εναντίους εκπεπτωκότας' καϊ βουλόμενοι την 
στρατιάν αυτόθι πάσαν άθροίσαντες ει τις ύπολε- 
λειπτο εξετάσαι, και τους Θούριους πεισαι σφίσι 
ξυστρατεύειν τε ώς προθυμότατα, και επειδή περ εν 
τούτω τύχης είσίν, τους αυτούς εχθρούς και φίλους 
τοΐς Άθηναίοις νομίζειν, πεοιεμεΐ'ον εν τη θούρια 
και επρασσον ταύτα 118 ΤΗΌ0ΥΌΙΌΕ8. 

Οη. XXXIV. Ρνορνβ88 ο/ ϋιβ ιυαν %η Ονββοβ. 
34 Οί δε Ώ,εΧοποννησιοι περί τον αυτόν χρόνον 
τούτον οί εν ταΐς πέντε καί είκοσι ναυσίν, οΐπερ των 
οΧκάδων ένεκα της ες Ί,ικεΧίαν κομιδης άνθώρμουν 
προς τάς εν Ναυπάκτω ναύς, παρασκευασάμενοι ως 
επί ναυμαχία, καϊ προσπΧηρώσαντες ετι ναύς ώστε 
όλίγω εΧάσσους είναι αύτοΐς των Αττικών νεών, 
όρμίζονται κατάΈρινεόν της Αχαΐας εν τη Τυπική, 
καϊ αύτοΐς του -χωρίου μηνοειδούς οντος εφ* ώ 
ωρμουν, 6 μεν πεζός εκατέρωθεν προσβεβοηθηκώς 
των τε Κορινθίων καϊ των αύτόθεν ξυμμάχων επί 
ταϊς προανεχούσαις άκραις παρετέτακτο, αϊ δε νηες 
τ6 μεταξύ είχον εμφράξασαΐ' ηρχε δε του ναυτικού 
ΓίοΧυάνθης Κορίνθιος, οί δ' ' Αθηναίοι εκ της Ναυ- 
πάκτου τριάκοντα ναυσί καί τρισίν {ηρχε δ' αυτών 
ΑίφιΧος) επέπΧευσαν αύτοΐς. καί ο'ι Κορίνθιοι τό 
μεν πρώτον ησύχαζαν, έπειτα άρθεντος αύτοΐς του 
σημείου, έπεί καιρός εδόκει είναι, ωρμησαν επί τους 
Αθηναίους καί εναυμάχουν. καί χρόνον άντειχον 
πόΧυν άΧΧηΧοις. καί τών μεν Κορινθίων τρεις νηες 
διαφθείρονται, τών δ' Αθηναίων κατέδυ μεν ουδεμία 
απλώς, επτά δε τίνες άπΧοι εηενοντο άντίπρωροι 
εμβαΧΧόμεναι καί άναρραγεΐσαι τάς παρεξειρεσίας 
υπό τών Κορινθίων νεών 67τ' αυτό τούτο παχυτέρας 
τάς επωτίδας εχουσών. ναυμαχησαντες δε άντίπαΧα 
μεν καί ως αυτούς εκατέρους άξιούν νικάν, όμως δε 
τών ναυαγίων κρατησάντων τών ' Αθηναίων διά τε 
την τού άνεμου άπωσιν αυτών ες το πέΧατγος καί 
διά την τών Κορινθίων ούκέτι επανατγω<γήν, διεκρί- 
θησαν απ άΧΧηΧων, καί δίωξις ούδεαία εγένετο, ΤΗυ€ΥΒΙΏΕ8. 1 19 

ούδ" άνδρες ουδετέρων έάΧωσαν οι μεν <γάρ Κορίν- 
θιοι, καϊ ΤΙεΧοποννήσιοι προς τη 7Ζ/ ναυμαγοΰντες 
ραδίως διεσώζοντο, των δε "Αθηναίων ουδεμία κατέδυ 
ναΰς. άπυπΧευσάντων δε των ' Αθηναίων ες την 
Ναύπακτον οί Κορίνθιοι ευθύς τροπαϊον έστησαν 
ώς νικώντες, 'ότι πλείους των εναντίων ναΰς άπΧους 
εποίησαν, και νομίσαντες δι αυτό οιϊχ ήσσάσθαι 
δι όπερ ούδ' οι έτεροι νικάν οι τε <γάρ Κορίνθιοι 
ηηησαντο κρατεΐν ει μη καϊ ποΧύ εκρατοΰντο, ο'ί 
τ ' Αθηναίοι ενόμιζον ήσσάσθαι οτι ου ποΧύ ενικών. 
άποπΧευσάντων δε των ΐΙεΧοποννησίων καϊ του 
πεζού διαΧυθέντος οι ' Αθηναίοι έστησαν τροτταϊον 
και αύτοϊ εν ττ} \\•χαία ως νικήσαντες, άπέγον του 
Έρινεοΰ, εν ω οι Κορίνθιοι ώρμουν, ώς είκοσι στα- 
δίους. και ή μεν ναυμαχία ούτως ετεΧεύτα. 

Οη. XXXV. ΌβηιοβίΙιβηβΒ αηά Εη^ηιβάση τ&ιβίι 
ΚΚερίητη. 

Ό δε Δημοσθένης καϊ Έιύρυμέδων, επειδή ξυ- 35 
στρατεύειν αύτοϊς οι θούριοι παρεσκευάσθησαν 
έπτακοσίοις μεν δπΧίταις ' τριακοσίοις δε άκον- 
τισταϊς, τάς μεν ναΰς παραπΧεΐν έκέΧευον επί της 
Κροτωνιάτιδος, αύτοι δε τον πεζον πάντα εξετά- 
σαντες πρώτον επι τω Συβάρει ποταμω ήγον δια 
τής θουριάδος γης. και ώς εγένοντο επ\ τω 'ΎΧία 
ποταμω, και αυτοΐς οι Κροτωνιάται προσπέμψαν- 
τες εϊπον ουκ αν σφίσι βουΧομένοις είναι διΛ της 
γης σφών τον στρατον ίέναι, επικαταβάντες ηύΧί- 
σαντο προς τήν θάΧασσαν και τήν εκβοΧήν του 
'ΎΧίου- καϊ αϊ νήες αύτοις ες το αύτο άπήντων. τί} 120 ΤΗΙΙ0ΥΌΙΌΕ8. 

δ' υστεραία, άναβιβασάμενοι παρέπΧεον, ϊσχοντες 
προς ταΐς πόΧεσι πΧην Αοκρών, εως άφίκοντο επι 
Πετραν της 'Τ?ηγίνης. 

Οη. XXXVI. — XII. Ρνοοββάϊη08 ο/ ϋιβ 8ψ-αοα- 
8αιΐ8. Όβ/βαί ο/ ϋιβ Λΰιβηίαπ βββί. 
36 Οί δε Χυρακόσιοι εν τούτω πυνθανόμενοι αυτών 
τον επίπΧουν αύθις ταΐς ναυσϊν άποπειρασαι εβού- 
Χοντο καϊ τη αΧΧη παρασκευή του πεζού, ηνπερ 
επ' αυτό τούτο πρϊν εΧθεΐν αυτούς φθάσαι βουΧό- 
μενοι ξυνε\ετ/ον. παρεσκενάσαντο δε τό τε α,ΧΧο 
ναυτικού ώς εκ της προτερας ναυμαχίας τι πΧέον 
ενεΐδον σχήσοντες, καϊ τάς πρώρας τών νεών ξυντε- 
μοντες ες εΧασσον στεριφωτερας εποίησαν, καϊ τάς 
επωτιΒας επεθεσαν ταΐς πρώραις παχείας, καϊ άντή- 
ριΒας άπ αυτών ύπετειναν προς τους τοίχους ώς 
επι εξ πήχεις εντός τε καϊ έξωθεν, φπερ τρόπω και 
οι Κορίνθιοι προς τάς εν τη Ναυπάκτω ναΰς επι- 
σκευασάμενοι πρώραθεν εναυμάχουν. ενόμισαν γα/3 
οι Ζυρακόσιοι προς τάς τών Αθηναίων ναΰς ούχ 
ομοίως άντινεναυπηγημενας, αλλά Χεπτά τά πρώ- 
ραθεν έχουσας δια τό μη άντιπρώροις μάΧΧον αυ- 
τούς η εκ περίπΧου ταις εμβοΧαΐς χρήσθαι, ουκ 
εΧασσον σχήσειν, καϊ την εν τω μεγάΧω Χιμένι 
ναυμαχίαν, ουκ εν ποΧκώ ποΧΧαΐς ναυσιν ούσαν, 
προς εαυτών 'έσεσθαν άντίπρωροι <γάρ ταΐς εμβο- 
Χαΐς χρώμενοι άναρρήξειν τά πρώραθεν αύτοΐς, 
στερίφοις^καϊ παχεσι προς κοΐΧα και ασθενή πα'ι- 
οντες τοις εμβόΧοις. τοις δε Άθηναίοις ουκ εσεσθαι 
<τφών εν στενοχώρια, ούτε περίπΧυυν οΰτε διέκπΧουν, ΤΗΌ0ΥΟΙΌΕ8. 121 

ωπερ της τέχνης μάλιστα έπίστενον αύτοϊ γάρ 
κατά το Βννατόν το μεν ου Βώσειν Βιεκπλεΐν, το Βε 
την στενοχωρίαν κωλύσειν ώστε μη περιπλεΐν. τι} 
τε πρότερον άμαθία, των κυβερνητών Βοκούστ) είναι, 
τό άντίπρωρον ξνγκρούσαι, μάλιστ αν αύτοϊ χρή- 
σασθαι' πλείστον γάρ εν αύτώ σχησειν την γάρ 
άνάκρουσιν ουκ εσεσθαι τοις * Αθηναίοις έξωθουμε- 
νοις άλλοσε η ες την γην, καϊ ταύτην δι ολίγου και 
ες ολίγον, κατ αυτό τό στρατόπεΒον τό εαυτών, τον 
ο° άλλοι» λιμένος αύτοϊ κρατησειν, καϊ ξυμφερομέ- 
νους αυτούς, ην πτ) βιΛζωνται, ες ολίγον τε καϊ 
ττάντας ες τό αυτό, προσπίπτοντας άλλήλοις ταρά- 
ξεσθαί' Οπερ καϊ έβλαπτε μάλιστα τοις ' Αθηναίους 
εν άπάσαις τάίς ναυμαχίαις, ουκ ούσης αύτοΐς ες 
πάντα τον λιμένα της άνακρούσεως, ώσπερ τοις 
"Συρακοσίοις. περιπλεύσαι Βέ ες την εύρνχωρίαν, 
σφών εχόντων την επίπλευσιν απο του πελάγους 
τε καϊ άνάκρουσιν, ου Βννήσεσθαι αυτούς, άλλως τε 
καϊ του ΥΙλημυρίου πολεμίου τε αύτοΐς εσομενου καϊ 
του στόματος ού μεγάλου όντος του λιμενος. 

Τοιαύτα οι Έ,νρακόσιοι προς την εαυτών Ιπιστη- 37 
μην τε καϊ Βύναμιν επινοήσαντες, καϊ άμα τεθαρση- 
κότες μάλλον ήΒη από της προτέρας ναυμαχίας, 
επεχείρουν τω τε πεζώ άμα καϊ 'τάίς ναυσίν. καϊ 
τον μεν πεζίν όλίγω πρότερον, τόν εκ της πόλεως, 
Τύλιππος προεξαγαγών προσψ/ε τω τείχει τών 
' Αθηναίων, καθ* όσον προς την πόλιν αυτού εώρα• 
και οι από τον Όλυμπιείου, ο'ί τε όπλΐται Οσοι 
εκεί ήσαν καϊ οι ίππής και ή γυμνΊ)τία τών Έυρακο- 
σίων εκ τον επϊ θάτερα προσ-ηει τω τείχει' αϊ Βε 122 ΤΗϋΟΥϋΊΌΕΖ. 

1/7765 μετά τούτο ευθύς επεξεπλεον των Συρακοσίων 
καϊ ξυμμάχων. καϊ οι Αθηναίοι το πρώτον αυτούς 
οίόμενοι τω πεζω μόνω πειράσειν, όρώντες δε καϊ 
τάς νανς επιφερομενας άφνω εθορυβούντο, και οι 
μεν επϊ τά τείχη και πρό των τειχών τοις προσιού- 
σιν άντιπαρετάσσοντο, οί δε προς τους από του 
"Ολυμπιείου καϊ τών εξω κατά, τάχος χωρούντας 
Ιππέας τε πολλούς καϊ άκοντιστάς άντεπεξήεσαν, 
άλλοι δε τάς ναΰς επλήρουν καϊ άμα επϊ τον αί^ια- 
\6ν παρεβοήθουν, κα\ επειδή πλήρεις ήσαν, άνταν- 
ήηον πέντε καϊ εβδομήκοντα ναύς' καϊ τών Ζυρα- 
κοσίων ήσαν Ιηδοήκοντα μάΧιστα. της δέ ημέρας 
επϊ πολύ προσπλεοντες καϊ ανακρουσμένοι καϊ πει- 
ράσαντες αλλήλων, καϊ ουδέτεροι δυνάμενοι άξιον 
τι λόγου παραλαβεϊν, ει μή ναΰν μίαν η δύο τών 
Αθηναίων οΊΣυρακόσιοι καταδύσαντες, διεκρίθησαν' 
καϊ ό πεζός άμα άπο τών τειχών άπήλθεν. 
ί Ύτ) δ' ύστεραία οί μεν Ίίυρακόσιοι ήσύχαζον, 
ούδεν δηλούντες οποίον τι το μέλλον ποιησουσιν ό 
δε Νικίας ίδων αντίπαλα τα της ναυμαχίας γενό- 
μενα, καϊ ελπίζων αυτούς αύθις επιχειρήσειν, τους 
τε τριηράρχους ήνάτ/καζεν επισκευάζειν τάς νανς, ει 
τις τι επεπονήκει, και όλκάδας προώρμισε προ του 
σφετερου σταυρώματος, υ αντοΐς πρό τών νεών άντι 
λιμένος κληστού εν τη θαλασσή επεπήηει. διαλεί- 
πουσας δε τάς όλκάδας Οσον δύο πλέθρα απ αλλή- 
λων κατέστησεν, όπως ει τις βιάζοιτο ναύς, εϊη 
κατάφευξις ασφαλής καϊ πάλιν κα& ήσυχίαν εκ- 
πλους. παρασκευαζόμενοι δε ταντα ολην την ημε- 
ραν διετέλεσαν οί ' Αθηναίοι βέχρι νυκτός. ΤΗϋΟΥΌΙΏΕ8. 123 

Τ»; δ' ύστεραία οι Συρακόσιοι της μεν ώρας 39 
πρωαίτερον, τη δ' επιχειρήσει τη αυτί) του τε πεζού 
και τον ναυτικού προσέμισηον τοις Αθηναιοις, και 
άντικαταστάντες ταΐς νανσϊ τον αύτον τρόπον αύθις 
έπι ποΧύ Βιψ/ον της ημέρας πειρώμενοι άΧΧηΧων, 
πριν Βή ' Αρίστων 6 ΐΐυρρίχου Κορίνθιος, άριστος 
ων κνβερνήτης των μετά Ένρακοσίων, πείθει τονς 
σφετέρους του ναντικον άρχοντας, πέμψαντας ως 
τους εν τη πόΧει επιμεΧομενονς, κεΧενειν Οτι τά- 
χιστα την άγοράν των πωΧονμενων μεταναστησαν- 
τας επί την θάΧασσαν κομίσαι, καϊ όσα τις έχει 
εδώδιμα, πάντας εκεΐσε φέροντας άναηκάσαι πωΧεϊν, 
όπως αντοΐς εκβιβάσαντες τους ναντας ευθύς παρά 
τάς ναύς άριστοποιησονται, καϊ Βι όΧίτ/ου ανθις καϊ 
αυθημερόν άπροσΒοκήτοις τοις Άθηναίοις επιχειρω- 
σιν. καϊ οι μεν πεισθεντες έπεμψαν άγγεΧον, και 40 
η αγορά παρεσκενάσθη, καϊ ο'ι Χυρακόσιοι εξαίφνης 
πρνμναν κρονσάμενοι πάΧιν προς την πόΧιν επΧεν- 
σαν, καϊ ευθύς εκβάντες αύτοΰ άριστον εποιοΰντο. 
οι δ' Αθηναίοι νομίσαντες αύτοις ως ήσσημένονς 
σφών προς την ποΧιν άνακρούσασθαι, καθ" ήσυχίαν 
έκβαντες τά τε άΧΧα Βιεπράσσοντο και τά άμφϊ το 
άριστον ως της ηε ημέρας ταύτης ούκέτι οίόμενοι αν 
νανμαχήσαΐ' εξαίφνης δ' οι Ί,υρακόσιοι πΧηρώσαν- 
τες τάς νανς επεπΧεον αύθις• οι Βε Βιά ποΧΧοΰ 
θορύβου, καϊ άσιτοι οι πΧείονς, ούΒενϊ κοσμώ εσβάν- 
τες μόΧις ποτέ άντανψ/οντο. καϊ χρόνον μεν τίνα 
άπέσχοντο αΧΧηΧων φυΧασσόμενοΐ' επειτ ονκ εΒό~ 
κει τοις Άθηναίοις υπό σφών αυτών ΒιαμέΧΧοντας 
κόπω άΧίσκεσθαι αλλ' επιχειρειν 'ότι τάχιστα, καϊ 124 ΤΗϋΟΥΌΙΌΕΒ. 

επιφερόμενοι εκ παρακελεύσεως εναυμάχουν. οι Βε 
Ί,υρακόσιοι Βεξάμενοι καϊ ταΐς τε ναυσϊν άντιπρώ- 
ροις χρώμενοι, ωσπερ Βιενοήθησαν, τών εμβόλων 
τη παρασκευή άνερρηηνυσαν τάς τών αθηναίων 
ναϋς επί πολύ της παρεξειρεσίας, καϊ οι από τών 
καταστρωμάτων αύτοΐς άκοντίζοντες μεγάλα εβλα- 
πτον τους ' Αθηναίους, πολύ δ' ετι μείζω οι εν τοις 
λεπτοΐς πλοίοις περιπλέοντες των Χυρακοσίων καϊ 
ες τβ τους ταρσούς ύποπίπτοντες των πολεμίων 
νέων καϊ ες τα πλάγια παραπλέοντες καϊ εξ αυτών 
41 €9 τους ναύτας άκοντίζοντες. τέλος δε τούτω τω 
τρόπω κατά κράτος ναυμαχοΰντες οι "Σνρακόσιοι 
. ενίκησαν, καϊ οι Αθηναίοι τραπόμενοι δια των 
όλκάΒων την κατάφευξιν εποιοΰντο ες τον εαυτών 
Όριχον. α'ι 8ε τών Συρακοσίων νήες μέχρι μεν 
τών όλκάΒων επεΒίωκον επειτ αυτούς α'ι κεραϊαι 
ύπερ τών εσπΧων αϊ από τών ολκάδων ΒεΧφινο- 
φόροι ηρμέναι εκωλυον. δύο δε νηες τών %υρακο- 
σίων επαιρόμεναι τη νίκη προσεμιξαν αυτών εγγύς 
καϊ διεφθάρησαν, και η έτερα αύτοΐς άνΒράσιν έάΧω. 
καταΒύσαντες δ' ο'ι "ϊ,νρακόσιοι τών Αθηναίων επτά 
ναΰς και κατατραυματίσαντες ποΧΧάς, άνΒρας τε 
τους μεν ζωγρησαντες τους Βε άποκτείναντες απε- 
χώρησαν, καϊ τρόπαια τε αμφοτέρων τών ναυμαχιών 
έστησαν, καϊ την ελπίΒα ηΒη εχυράν εΐχον ταΐς μεν 
ναυσϊ καϊ ποΧύ κρείσσους είναι, εΒόκουν Βε καϊ τον 
πεζον χειρώσεσθαι. 

Και, οι μεν ως επιθησόμενοι κατ αμφότερα παρ- 
εσκευάζοντο αύθις. ΤΗυθΥΏΙΌΕ8. 125 

Οη. XIII. — ΧΙ«νΐ. Όβπιοθίΐιβηββ αηά Εην^ιηβάοη 
τβοχίι 8ι/ταΰΐΐ8β. ΑϋαοΤύ οη ΕρίροΙω. Ιίβ /αΐΐυ,νβ. 

Έν τούτω δέ Δημοσθένης καϊ Εύρυμέδων 42 
εγοντες την άττό των ' Αθηνών βοήθειαν τταρα- 
γίγνονται, ναύς τε τρεις καϊ έβδομήκοντα μάλιστα 
ξύν τοις ξενικαΐς και οττΧίτας περί ττεντακισγι- 
Χίους εαυτών τε και των ξυμμάγων, άκοντιστάς 
τε βαρβάρους καϊ "ΕΧληνας ουκ ολίγους, καϊ 
σφενδονητας καϊ τοξότας και την άλΧην τταρα- 
σκευην ικανην. καϊ τοις μεν %υρακοσίοις και ξυμ- 
μάχοις κατάττΧηξις εν τω αύτίκα ουκ όλίγη εγένετο, 
ει πέρας μηδέν εσται σφίσι του άττάλΧατ/ήναι του 
κινδύνου, όρώντες ούτε δια την Δεκέλειαν τειχιζο- 
μένην ουδέν ησσον στρατον Ισον καϊ παραπλήσιον 
τω ττροτέρω έττεληΧυθότα, την τε των ' Αθηναίων 
δύναμιν ττανταγοσε ττοΧΧην φαινομένην τω δέ 
ττροτέρω στρατεύματι τών "Αθηναίων ώς εκ κακών 
ρώμη τις έγεηένητο. 6 δέ Δημοσθένης ίδών ώς είχε 
τά ττράηματα, καϊ νομίσας ουχ οϊόν τ είναι διατρί- 
βειν ουδέ τταθεϊν οττερ ό Νικίας ετταθεν (άφικόμενος 
γαρ το ττρώτον 6 Νικίας φοβερός, ώς ουκ ευθύς 
ττροσέκειτο ταΐς Συρακούσαις αλλ,' εν Κατάνη διε- 
γείμαζεν, ύττερώφθη τε καϊ εφθασεν αυτόν εκ της 
ΤΙεΧοττοννήσου στρατιά ό ΤύΧιττττος άφικόμενος, ην 
ούδ' αν μετέττεμψαν οι Συρακόσιοι, ει εκείνος ευθύς 
εττέκειτο' ίκανοϊ γαρ αύτοϊ οΐόμενοι είναι αμα τ αν 
εμαθον ησσους 'όντες καϊ άττοτετειχισμένοι αν ήσαν, 
ώστε μηδ' ει μετέττεμψαν ετι ομοίως αν αυτούς 
ώφεΧεΐν), ταύτα ούν άνασκοττών ό Δημοσθένης, και 126 ΤΗυ0Υ1)1ϋΚ8. 

γι<γνώσκων ότι και αύτος εν τω παροντι τη πρώτη 
ήμερα μάλιστα δεινότατος εστί τοις εναντίους, έβον- 
Χετο οτι τάχος άποχρήσασθαι τη παρονση τον 
στρατεύματος εκπλήξει, και ορών το παρατεί- 
χισμα των Ί,υρακοσίων, ω εκώλυσαν περιτειχίσαι 
σφάς τους Αθηναίους, απλούν 6ν, και ει επικρατήσειέ 
τις των τε Ήπιπολών της αναβάσεως και ανθις του 
εν αύταΐς στρατοπέδου, ραδίως αν αύτο Χηφθέν 
(ουδέ γάρ ύπομεΐναι άν σφάς ούδένα), ήπεί'γετο 
επιθέσθαι τη πείρα, και οι ξυντομωτάτην ήηεϊτο 
διαπολέμησ ιν' ή γαρ κατορθώσας εξειν %υρακούσας, 
ή άπάξειν την στρατιάν και ου τρίψεσθαι α,ΧΧως 
Αθηναίους τε τους Συστρατευόμενους και την ζύμ-. 
πασαν πόλιν. πρώτον μεν ουν την τε ηήν εξελθόν- 
τες τών Ζυρακοσίων ετεμον οι Αθηναίοι περί τον 
" Αναπον, και τω στρατενματι επεκράτουν ώσπερ το 
πρώτον, τω τε πεζώ και ταϊς ναυσίν (ουδέ <γάρ καθ" 
έτερα οι ζ\υρακόσιοι άντεπεξήεσαν οτι μη τοις ίπ- 
πεΰσι και άκοντισταίς άπο τοΰ'ΟΧυμπιείου)• έπειτα 
μηχαναΐς εδοξε τω Δημοσθένει πρότερον άποπείρά- 
43 σαι του παρατειχίσματος. ως δε αύτω προσαηα- 
<γόντι κατεκαύθησάν τε υπό τών εναντίων άπο του 
τείχους αμυνομένων αϊ μηχαναί, και τη αΧΧη στρα- 
τιά πολλαχη προσβάΧΧοντες άπεκρούοντο, ούκετι 
εδόκει διατρίβειν, αΧΧά πείσας τον τε Νικίαν και 
τους αΧΧους ξυνάρχοντας, ως επενόει, την επιχειρή- 
σω τών 'ΈιπιποΧών εποιειτο. κάί ημέρας μεν αδύ- 
νατα εδόκει είναι Χαθεϊν προσεΧθόντας τε καϊ ανά- 
βοντας, παραγγείλας δε πένθ* ημερών σιτία, και 
τους ΧιθοΧίτ/ους και τέκτονας πάντας λαβών και ΤΗυθΥΏΙΏΕ8. 127 

άΧΚην παρασκευήν τοξευμάτων τε και Οσα έδει ην 
κρατώσι Υβρίζοντας εγειν, αυτός μεν απο πρώτου 
ύπνου καϊ Εύρυμέδων και Μένανδρος αναλαβων την 
πάσαν στρατιάν εγώρει προς τάς Έιπιπολα/ς, Γν ικιας 
δ' εν τοις τειγεσιν ύπελείπετο. και επειδή εγένοντο 
προς αύταΐς κατά τον Έιύρύηλον, ηπερ καϊ ή πρότερα 
στρατιά τ6 πρώτον άνέβη, λανθάνουσί τε τονς 
φύλακας των %υρακοσίων, καϊ προσβάντες το τει- 
■νισμα ο ην αυτόθι των Σ,υρακοσιων α'ιρούσιν, και 
άνδρας των φυλάκων άποκτείνουσιν. οι δε πλείους 
Βιαφιτ/όντες ευθύς προς τα στρατόπεδα, α ην επί 
των Έπιπολών τρία, εν μεν των Συρακοσίων, εν δε 
των άλλων Σικελιωτών, εν δέ των ξυμμάχων, άη- 
ηελΧουσι την εφοδον, καϊ τοις έξακοσίοις των Συ- 
ρακοσίων, ο'ί καϊ πρώτοι κατά τούτο το μέρος τών 
Ί&πιπολών φύλακες ήσαν, εφραζον. οι δ' εβοήθουν 
τ ευθύς, καϊ αττοΐς ό Δημοσθένης καϊ οι ' Αθηναίοι 
εντυχόντες αμυνόμενους προθύμως έτρεψαν, και 
αυτοί μεν ευθύς εχώρουν ες το πρόσθεν, όπως τη 
παρούση όρμτ) του περαίνεσθαι ων ένεκα ήλθον μη 
βραδεϊς ηένωνταΐ' άλλοι δέ το από της πρώτης πα- 
ρατείχισμα τών Έυρακοσίων, ούχ υπομενόντων τών 
φυλάκων, ήρουν τε καϊ τάς επάλξεις άπέσυρον. οι 
δέ Συρακόσιοι καϊ οι ξύμμαχοι και ό Τύλιππος και 
οι μετ αύτοΰ εβοήθουν εκ τών προτειχισμάτων, καϊ 
αδόκητου του τολμήματος σφίσιν εν νυκτϊ γενομένου 
προσέβαλαν τε τοις ' Χθηναίοις εκπεπληγμένοι-, και 
βιασθεντες υπ 1 αυτών τό πρώτον ύπεχώρησαν. 
προϊόντων δέ τών Αθηναίων εν αταξία μάλλον ήδη 
ώς κ,εκρατηκότων, και βουλοαένων δια παντός του 128 ΤΗϋΟΥΟΙϋΕΒ. 

μηπω μεμαχημένου τών εναντίων ως τάγιστα οιεΧ- 
θειν, ίνα μη άνέντων σφών της εφόδου αύθις ξυ- 
στραφώσιν, οι Βοιωτοί πρώτοι αύτοΐς άντέσγον, και 
προσβαΧόντες έτρεψαν τε και ες φυγή ν κατέστη- 
44 σαν._ καϊ ενταύθα ηδη εν ποΧΧη ταραχή καϊ απο- 
ρία, έηίηνοντο οι Αθηναίοι, ην ουδέ πυθέσθαι ράδιον 
ην ούδ' αφ' ετέρων οτω τρόπω έκαστα ξυνηνέχθη. 
εν μεν γαρ ημέρα σαφέστερα μεν, όμως 8ε ουδέ 
ταύτα οι παραηενόμενοι πάντα πΧην το κα& εαυτόν 
έκαστος μόλις οιδεν εν δε νυκτομαχία, η μόνη δη 
στρατοπέδων μεηαΧων εν γε τωδε τω πόΧεμω εγένε- 
το, πώς αν τις σαφώς τι ηδει; ην μεν γαρ σεΧηνη 
Χαμπρά, έώρων δε ούτως άΧΧηΧους ώς εν σεΧηνη 
είκος την μεν όψιν του σώματος προοραν, την δε 
γνώσιν του οικείου άπιστεΐσθαι. όπΧΐται δε αμ- 
φοτέρων ουκ οΧί<γοι εν στενοχώρια άνεστρέφοντο. 
καϊ τών Αθηναίων οι μεν ηδη ενικώντο, οι δ' ετί. τη 
πρώτη εφόδω άήσσητοι εγωρουν. ποΧύ δε καϊ 
του αΧΧου στρατεύματος αντοΐς το μεν άρτι άναβε- 
βήκει το δ' ετι προσανηει, ώστ ουκ ηπίσταντο προς 
ο τι χρή γωρησαι. ηδη γαρ τα πρόσθεν της τροπής 
ηε^ενημένης έτετάρακτο πάντα καϊ •χαΧεπα ην υπο 
της βοής διαηνώναι. οι τε γαρ Ί,υρακόσιοι καϊ οι 
ξύμμαχοι κρατούντες παρεκεΧεύοντο τε κραυηη ουκ 
όΧίτ/η χρώμενοι, αδύνατον ον εν νυκτϊ αΧΧω τω 
σημήναι, καϊ υμα τους προσφερόμενους έδέγοντο• οι 
τε Αθηναίοι εζήτουν τε σφάς αυτούς και παν το εζ 
εναντίας, καϊ ει φίΧιον εϊη τών ηδη πάΧιν φευηόν- 
των, ποΧέμιον ενόμιζον, καϊ τοις ερωτήμασι του 
Συνθήματος πυκνοϊς γρώμενοι δια το μη είναι αΧΧω ΤΗ00ΥΏΙΌΕ8. 129 

τω γνώρισαν σφίσι τε αντοΐς θόρυβον πολύν παρεΐ- 
χον, άμα πάντες ερωτώντες, καϊ τοις πολεμωις 
σαφές αυτό κατέστησαν" το δ' εκείνων ούχ ομοίως 
ηπίσταντο δια το κρατοΰντας αυτούς καϊ μη δια- 
σπασμένους ησσον άηνοεϊσθαι. ωστ ει μεν εντύ- 
χοιέν τισι κρείσσους οντες των πολεμίων, διέφενγον 
αυτούς άτε εκείνων επισταμένοι το ζύνθημα, εΐ δ' αυ- 
τοί μη άποκρίνοιντο, διεφθείροντο. μέηιστον δε καϊ 
ούχ ηκιστα εβλαψεν 6 παιωνισμός' από <γάρ αμ- 
φοτέρων παραπλήσιος ων άπορίαν παρεϊχεν. ο'ί τε 
ηάρ Ά/576406 και οι Κ,ερκυραΐοι και όσον Δωρικοί• 
μετ Αθηναίων ην, οπότε παιωνίσειαν, φόβον παρ- 
είχε τοις Άθηναίοις, οι τε πολέμιοι ομοίως, ώστε 
τέλος ξυμπεσόντες αύτοΐς κατά πολλά του στρατο- 
πέδου, επει άπαξ εταράχθησαν, φίλοι τε φίλοις 
και πολϊται πολιταις, ου μόνον ες φόβον κατέστη- 
σαν, άλλα καϊ ες χείρας άλληλοις ελθόντες μόλις 
άπελύοντο. καϊ διωκόμενοι κατά τε των κρημνών 
οι ποΧλοϊ ρίπτοντες εαυτούς άπωλλυντο, στενής 
ούσης της από τών 'Έ,πιπολών πάλιν καταβάσεως, 
καϊ επειδή ές το όμαλον οι σωζόμενοι άνωθεν κατα- 
βαΐεν, οι μεν πολλοί αυτών, καϊ όσοι ήσαν τών 
προτέρων στρατιωτών, εμπειρία μάλλον της χώρας 
ες το στρατόπεδον διεφύγγανον, οι δε ύστερον 'ήκον- 
τες είσϊν όϊ διαμαρτόντες τών οδών κατά την χωράν 
επλανηθησαν' ους, επειδή ημέρα εγένετο, οι Ιππης 
τών Χυρακοσίων περιελάσαντες διέφθειρανΤ^ 

Ττ} δ' ύστεραία οι μεν Ί,υρακόσιοι δύο τρόπαια 45 
έστησαν, επί τε ταις Έπιπολαΐς η ή πρόσβασις 
καϊ κατά το χωρίον η οι Έοιωτοϊ πρώτον άντέοτη- 

9 130 ΤΗϋϋΥηΐΌΕΒ. 

σαν, οι δ' Αθηναίοι τους νεκρούς ύποσπόνδους εκο- 
αίσαντο. άπεθανον δε ουκ ολίγοι αυτών τε κα) 
των ξυμμάγων, Οπλα μέντοι ετι πλείω ή κατά τους 
νεκρούς ελήφθη" οι γαρ κατά των κρημνών βιασθέν- 
τες αλλεσθαι ψιλοί άνευ τών ασπίδων οι μεν 
άπώλλυντο οι δ' εσ ώθησαν. 

Οη. ΧΙ/νΧ — Ι/νΐ. ΌβΙίυβταΙίοηΒ ο/ Νΐοΐα8 αηά 
Κ%8 οοΙΙβα$ηβ8. ΒβαίΚ ο/ Ειιτι/τηβάοη. Ρτβ- 
ραταίίοηδ /ον ΐΗβ βηαΐ δίνη^Ιβ. 

46 Μετά δέ τούτο οι μεν ^ϊ,υρακόσιοι ως επι άπροσ- 
δοκήτφ εύπραηία πάλιν αύ άναρρωσθεντες, ώσπερ 
και πρότερον, ες μεν Ακράγαντα στασιάζοντα 
πεντεκαίδεκα ναυσι %ικανον απέστειλαν, όπως ύπα- 
ηάηοιτο την πόλιν, ει δύναιτο' Τύλιππυς δέ κατά 
ηήν ες την άλλην 'Ζικελίαν ωγετο αύθις, άξων στρα- 
τιάν ετι, ώς εν ελπίδι ων και τά τείχη τών Αθη- 
ναίων αίρήσειν βία, επειδή τά εν ταΐς 'Έιπιπολαΐς 

47 ούτω ξυνέβη. οι δε τών Αθηναίων στρατηγοί εν 
τούτω εβουλεύοντο προς τε τήν ηεηενημένην ζυμ- 
φοράν και προς τήν παροΰσαν εν τω στρατοπέδω 
κατά πάντα άρρωστίαν. τοις τε γαρ επιγειρήμασιν 
εώρων ου κατορθοΰντες και τους στρατιώτας άγθομε- 
νους τη μονη' νοσώ τε ηάρ επιεζοντο κατ αμφότερα, 
της τε ώρας του ένιαυτον ταύτης ούσης εν η άσθε- 
νούσιν άνθρωποι μάλιστα, καϊ το γωρίον άμα εν 
ω εστρατοπεδεύοντο ελώδε? καϊ γαλεπόν ην, τά τε 
άλλα Οτι ανέλπιστα αύτοΐς εφαίνετο. τω ούν 
Δημοσθενει ούκ εδόκει ετι γρήναι μένειν, αλλ' α•7τερ 
καϊ διανοηθείς ες τάς Έπιπολάς διακινδυνεΰσαι, ΤΠυΟΎΏΊΏΕΒ. 131 

επειδή εσφαΧτο, άπιέναι εψηφίζετο και μή διατρί- 
βειν, εως ετι το πεΧαηος ο«η/ τε περαιούσθαι και 
του στρατεύματος ταϊς ηούν επεΧθοΰσαις ναυσϊ 
κρατειν. και τη πόΧει α>φεΧιμώτερον εφη είναι 
προς τους εν τη χώρα σφών επιτειχίζοντας τον 
πόΧεμον ποιεΐσθαι ή Ίυρακοσίους, ους ούκετι ράδων 
είναι χειρώσασθαί' ονδ 1 αΰ άλλως χρήματα ποΧΧά 
δαπανώντας εικός είναι προσκαθήσθαι. και 6 μεν 
Δημοσθένης τοιαύτα εηνγνωσκεν' ό δε Νικίας 48 
ενόμιζε μεν και αυτός πονηρά σφών τα πράτ/ματα 
είναι, τώ δε λόγω ουκ εβούΧετο αυτά ασθενή απο- 
δεικνύναι, ούδ' εμφανώς σφάς ψηφιζομενους μετά 
ποΧΧών την άναχώρησιν τοις ποΧεμίοις καταγγεΧ- 
τους ηνγνεσθαί' Χαθεΐν γαρ άν, όποτε βούλοιντο, 
τούτο ποιοΰντες ποΧΧώ ησσον. το δε τι και τά των 
ποΧεμίων, άή> ών επί πλέον η οι α,ΧΧοι ησθάνετο 
αυτών, ελ7Γί'δθ9 τι ετι παρείχε πονηρότερα τών 
σφετέρων εσεσθαι, ην καρτερώσι π ροσ καθήμενοι• 
χρημάτων γαρ απορία, αυτούς εκτρυχώσειν. αΧΧως 
τε και επί πΧεον ηδη ταΐς ύπαρχοΰσαις ναυσί θα-* 
Χασσοκρατούντων. και ην ηάρ τι και εν τοις 
Ιυρακούσαις βουΧόμενον τοις \\.θηναίοις τά πράη- 
αατα ενδούναι, επεκηρυκεΰετο ως αυτόν και ουκ εΐα 
άπανιστασθαι. ά επισταμένος τώ μεν έργω ετι επ' 
αμφότερα έχων και διασκοπών άνεΐχεν, τώ δ' εμφα- 
νεΐ τότε λόγω ουκ εφη άπάξειν την στρατιάν. ευ 
γαρ εΐδέναι οτι ' Αθηναίοι σφών ταύτα ουκ άποδε- 
ξονται, ώστε μή αυτών ψηφισαμένων άπεΧθεΐν. 
και <γάρ ου τους αυτούς ψηφιεΐσθαί τε περί σφών 
[αυτών] και τά πράγματα ώσπερ καϊ αυτοί όρώιτας 

9—2 132 ΤΗϋΟΥΌΙΌΕΒ. 

καϊ ουκ άλλων επιτιμήσει άκούσαντας γνώσεσθαι, 
αλλ' εξ ων αν τις ευ λέγων διαβάλλοι, εκ τούτων 
αυτούς πείσεσθαι. των τ€ παρόντων στρατιωτών 
πολλούς και τους πλείους εφη, οι νυν βοώσιν ως εν 
δεινοΐς οντες, εκεΐσε άφικομένους τάναντία βοήσε- 
σθαι ως υπό χρημάτων καταπρο8όντες οι στρατηγοί 
άπήλθον. ούκουν βούλεσθαι αυτός <γε επισταμένος 
τάς Αθηναίων φύσεις €7τ' αισχρά τε αιτία καϊ αδί- 
κως υπ ' Αθηναίων άπολεσθαι μάλλον η υπό των 
πολεμίων, ει δει, κινδυνεύσας τούτο παθεΐν Ιδία. 
τα τε Ζυρακοσίων 'έφη όμως ετι 'ήσσω των σφετέ- 
ρων είναι' γρήμασι γαρ αυτούς ξενοτροφοϋντας καϊ 
εν περιπολίοις άμα αναλίσκοντας, καϊ ναυτικόν πολύ 
ετι ενιαυτόν ήδη βόσκοντας, τα, μεν άπορεΐν τα δ' 
ετι άμηγανησειν. δισχίλιά τε γαρ τάλαντα ήδη 
άναλωκέναι και ετι πολλά προσοφείλειν, ήν τε και 
ότιούν εκλίπωσι της νυν παρασκευής τω μή διδόναι 
τροφήν, φθερεϊσθαι αυτών τά πράγματα επικουρικά 
μάλλον ή δι ανάγκης ωσπερ τά σφετερα όντα. 
τρίβειν ούν εφη χρήναι π ροσ καθήμενους, καϊ μή 
γρήμασιν, ώς πολύ κρείσσους είσί, νικηθεντας άπι- 
εναι. 
49 ' Ό μεν Νικίας τοσαύτα λέγων ίσγυρίζετο, αί- 
σθόμενος τά εν ταΐς Χυρακούσαις ακριβώς, και την 
των χρημάτων άπορίαν, και ότι ήν αυτόθι [που] 
το βουλόμενον τοις Άθηναίοις γίγνεσθαι τά πράγ- 
ματα καϊ επικηρυκευόμενον προς αυτόν ώστε μ*) 
άπανίστασθαι, καϊ άμα ταΐς γοΰν ναυσίν ή πρότερον 
θαρσήσει κρατηθείς, ό δε Δημοσθένης περί μεν του 
προσκαθήσθαι ούδ* όπωσονν ενεδεγετο' ει δε δει μή ΤΕΌ0ΥΒΙΌΕ8. 133 

άπάγβιν την στρατιάν άνευ Αθηναίων ψηφίσματος 
αλλά τρίβειν αυτούς, εφη χρήναι η ες την ®άψον 
άναστάντας τούτο ποιεΐν η ες την Κ,ατάνην, όθεν τω 
τ€ πεζω επι πολλά τ^ς χωράς επιόντες θρεψονται 
πορθούντες τα των πολεμίων καϊ εκείνους βλαψου- 
σιν, ταϊς τε ναυσϊν εν πελάηει καϊ ουκ εν στενοχώ- 
ρια, η προς των πολεμίων μάλλον εστί, τους αγώνας 
ποιήσονται, αλλ' εν ευρυχωρία, εν η τά τε της 
εμπειρίας -χρήσιμα σφών εσται, καϊ αναχωρήσεις 
και επίπλους ουκ εκ βραχεος και περνγραπτού 
ορμώμενοι τε και καταίροντες εξουσιν. τό τε ξύμ- 
παν ειπείν, ούΒενϊ τρόπω οι εφη άρεσκε ιν εν τω 
αύτω ετι μένειν, αλλ' οτι τάχιστα ήδη και μή μελ- 
λειν εξανίστασθαι. | και ό Έ,νρυμέδων αιτώ ταύτα 
ξυνηγόρευεν. άντιλεγοντος δε του Νικίου οκνος τις 
καϊ μέλλησις ενεγένετο, καί άμα υπόνοια μή τι καϊ 
πλέον είδώς ό Νικίας ίσχυρίζηται. καϊ οι μεν ' Αθη- 
ναίοι τούτω τω τρόπω διεμέλλησάν τε και κατά 
χώραν εμενον. 

Ό δε Τύλιππος και ό Χικανός εν τούτω παρή- ι 
σαν ες τάς Ί,υρακούσας, ό μεν %ικανός άμαρτών του 
' Ακράτ/αντος (εν Τέλα <γάρ όντος αυτού ετι ή τοις 
Συρακοσίοις στάσις ες φίλια εξεπεπτώκεή' ό δε 
Τύλιππος άλλην τε στρατιάν πολλήν έχων ήλθεν 
από της Σικελίας και τους εκ της ΐίελοποννήσου 
του ήρος εν ταΐς όλκάσιν όπλίτας άποσταλεντας, 
άφικομενους άπό της Αιβύης ες Σελινούντα* άπε- 
νεχθεντες <γάρ ες Αιβύην, καϊ δόντων Κυρηναιων 
τριήρεις δύο καϊ τού πλου ηγεμόνας, και εν τώ 
παράπλω Εύεσπερίταις πολιορκουμ,ενοις υπό Αιβΰ- 134 ΤΗυΟΥϋΙΏΕΒ. 

ων ξυμμαχήσαντες και νικήσαντες τους Αίβυς, καϊ 
αύτόθεν παραπΧεύσαντες ες Νεαν πόΧιν Καρχηδο- 
νιακών εμπόρων, όθεν προς Ί,ικεΧίαν ελάχιστον 
δυοϊν ήμερων και νυκτός πλουν απέχει, και απ αυ- 
τού περαιωθεντες άφίκοντο ες ΧεΧινούντα. και οι 
μεν Συρακόσιοι ευθύς αυτών ελθόντων παρεσκευά- 
ζοντο ώς επιθησόμενοι κατ αμφότερα αύθις τοις 
'Αθηναίοις, καϊ ναυσι και πεζώ' οι δετών* Αθηναίων 
στρατηγοί όρώντες στρατιάν τε αΧΧην προσηε<γενη- 
μενην αύτοΐς, και τα εαυτών 'άμα ουκ επι το βελτιον 
χωρουντα αΧΧα καθ* ήμέραν τοις πάσι χαΧεπώτε- 
ρον ϊσχοντα, μάΧιστα δε ττ} ασθένεια τών ανθρώπων 
πιεζόμενα, μετεμεΧοντό τε πρότερον ουκ άναστάντες, 
καϊ ώς αύτοΐς ούΒε 6 Νικίας ετι ομοίως ήναντιουτο 
αλλ' η μη φανερώς γε αξιών ψηφίζεσθαι, προεΐπον 
ώς ήδύναντο άδηΧότατα εκπΧουν εκ του στρατοπέδου 
πάσιν, και παρασκευάσασθαι όταν τις σημήντ). 
καϊ μεΧΧόντων αυτών, επειδή έτοιμα ην, αποπΧεΐν 
ή σεΧήνη εκΧείπει• ετύγχανε <γάρ πασσεληνος ούσα. 
και οι Αθηναίοι οϊ τε πΧείους επισχεΐν εκεΧευον 
τους στρατηγούς ενθϋμιον ποιούμενοι, καϊ ό Νικίας 
(ην ηάρ τι και ατ/αν θειασμώ τε και τώ τοιοντω 
προσκείμενος) ονδ' αν διαβουΧεύσασθαι ετι εφη, 
πρίν, ώς οι μάντεις εζηηούντο, τρις εννέα ημέρας 
μεϊναι, όπως άν πρότερον κινηθείη. και τοις μεν 
Άθηναίοις μεΧΧήσασι δια τούτο η μονή ε'γεγε^το. 
51 Οι δε Χυρακόσιοι και αύτοι τούτο πυθόμενοι 
ποΧΧώ μάΧΧον ε<γη<γερμένοι ήσαν μή ανιεναι τα τών 
1 Αθηναίων, ώς καϊ αυτών κατεηνωκότων ήδη μηκέτι 
κρεισσόνων είναι σφών μήτε ταΐς ναυσι μήτε τώ ΤΗϋνΥΌΙΏΕδ. 135 

πεζώ (ου γαρ αν τον εκπΧουν επιβουΧεύσαί), καϊ 
'άμα ου βουΧόμενοι αυτούς άΧΚοσέ ποι της "Σικελίας 
καθεζομένους χαΧεπωτέρους είναι, προσποΧεμεΐν, 
αλλ' αυτού ως τάχιστα, και εν ω σφίσι. ξυμφέρει, 
άναηκάσαι αυτούς ναυμαχεΐν. τάς ουν ναύς επΧή- 
ρουν και άνεπειρώντο ημέρας οσαι αύτοϊς εδόκουν 
ίκαναι είναι. επειδή 8ε καιρός ην, τη μεν προτεραία 
προς τά τείχη των ' Αθηναίων προσέβαΧΧον, καϊ 
επεξεΧθόντος μέρους τίνος ου ποΧΧού και των οπλι- 
τών και των ιππέων κατά τινας πύΧας άποΧαμβά- 
νουσι τε των όπΧιτών τινάς καϊ τρεμάμενοι κατα- 
διώκουσιν ούσης δε στενής της εσόδου οι Αθηναίοι 
ίππους τε έβδομήκοντα άποΧΧύασι καϊ των όπΧιτών 
ου ποΧΧούς. καϊ ταύτη μεν τη ήμερα άπεχώρησεν 52 
ή στρατιά των %υρακοσίων τη δ' ύστεραία ταΐς τε 
ναυσϊν εκπΧέουσιν ούσαις εξ καϊ έβδομήκοντα, και 
τω πεζώ άμα προς τά τείχη έχώρουν. οι δ' Αθη- 
ναίοι άντανψ/ον ναυσιν εξ καϊ σγδοήκοντα και προσ- 
μ'ιξαντες έναυμάχουν. και τον Ειύρυμέδοντα έχοντα 
το δεξιον κέρας των ^Αθηναίων και βουΧόμενον 
περικΧησασθαι τάς ναΰς των εναντίων, καϊ έπεξαηα.- 
γόντα τω πΧω προς την <γήν μάΧΧον, νικήσαντες οι 
%υρακόσιοι και οι ξύμμαχοι το μέσον πρώτον τών 
Αθηναίων, άποΧαμβάνουσι κάκεΐνον εν τω κοιΧψ 
και μυχω του Χιμένος και αυτόν τε διαφθείρουσι και 
τάς μετ αυτού ναύς επισποαένας' έπειτα δε καϊ 
τάς πάσας ήδη ναύς τών αθηναίων κατεδίωκόν τε 
και εξεώθουν ες τήν γην. 6 δε ΥύΧιππος ορών τάς 53 
ναύς τών ποΧεμίων νικωμένας καϊ εξω τών σταυρω- 
μάτων καϊ τού εαυτών στρατοπέδου καταφερομένας, 136 ΤΒυογυιηκα. 

βουΧόμενος διαφθείρειν τους εκβαίνοντας καϊ τάς 
ναΰς ραον τους Χυρακοσίους άφέλκειν τής γης φιλίας 
ούσης, παρεβοήθει επϊ την χηΧην μέρος τι έχων της 
στρατιάς. καϊ αυτούς οι Ύυρσηνοί {ούτοι γαρ εφύ- 
Χασσον τοις Άθηναίοις ταύτη) όρώντες ατάκτως 
προσφερο μένους, επεκβοηθήσαντες και προσπεσόν- 
τες τοις πρώτοις τρέπουσι και εσβάΧΧουσιν ες την 
Χίμνην την ΑυσιμέΧειαν καΧουμένην. ύστερον δε 
πΧείονος ήδη τον στρατεύματος "παρόντος των %υ~ 
ρακοσίων και ξυμμάχων και οι Αθηναίοι έπιβοηθή- 
σαντες καϊ δείσαντες περί ταΐς ναυσϊν ες μάχην τε 
κατέστησαν προς αυτούς και νικήσαντες επεδίωξαν, 
καϊ οπΧίτας τε ού ποΧΧούς άπέκτειναν και τάς ναΰς 
τάς μεν ποΧλάς διέσωσαν τε καϊ ξυνήγαγον κατά 
το στρατόπεδον, δυοΐν δε δέουσας εΐκοσιν οι Ζυρακό- 
σιοι καϊ οι ξύμμαχοι εΧαβον αυτών, καϊ τους άνδρας 
πσντας άπέκτειναν. καϊ επϊ τάς Χοιπάς, εμπρήσαι 
βουΧόμενοι, όΧκάδα παΧαιάν κΧηματίδων καϊ δαδος 
γεμίσαντες (ην γάρ επϊ τους αθηναίους ο άνεμος 
ούριος) άφεϊσαν την ναύν πυρ έμβαΧόντες. καϊ οι 
1 Αθηναίοι δείσαντες περί ταΐς ναυσϊν άντεμηχανή- 
σαντό τε σβεστήρια κωΧύματα, καϊ παύσαντες την 
φλόγα καϊ το μη προσεΧθεϊν εγγύς την όΧκάδα του 

54 κινδύνου άπηΧΧάγησαν. μετά δε τούτο %υρακόσιοι 
μεν της τε ναυμαχίας τροπαιον έστησαν και της 
άνω της προς τω τείχει άποΧηψεως των οπΧιτων, 
όθεν καϊ τους ίππους εΧαβον, Αθηναίοι δε ης τε οι 
Ύυρσηνοϊ τροπής εποιήσαντο των πεζών ες τήν 
Χίμνην καϊ ής αύτοϊ τω αΧΧω στρατοπέδω. 

56 Υεγενΐ]μένης δε της νίκης τοις Ίίυρακοσιοις Χαμ,- ΤΗϋΟΥΒΙΒΕΒ. 137 

πράς ήδη και του ναυτικοί) (πρότερον μεν γάρ εφο- 
βοΰντο τάς μετά του Δημοσθένους νάυς επέχουσας) 
οι μεν Αθηναίοι εν παντι δή άθυμίας ήσαν και 6 
παράλογος αύτοις μέγας ην, πολύ δε μείζων ετι της 
στρατείας 6 μετάμελος. πόλεσι γαρ ταύταις μόναις 
ήδη όμοιοτρόποις επελθόντες, δημοκρατουμεναις τε 
ώσπερ και αυτοί, και ναύς και ίππους και μεγέθη 
εγοΰσαις, ου δυνάμενοι επενετ/κεϊν ουτ εκ πολιτείας 
τι μεταβολής το διάφορον αύτοΐς ω προσήγοντο αν, 
ουτ εκ παρασκευής πάλλω κρείσσους οντάς, σφαλ- 
λόμενοι 8ε τα πλείω, τά τε προ αυτών ήπόρονν, καϊ 
επειδή γε καϊ ταΐς ναυσϊν εκρατήθησαν. ο ουκ αν 
ωοντο, πολλώ δη μάλλον ετι. οι δε Χυρακόσιοι τον 56 
τε λιμένα ευθύς παρεπλεον άδεώς και το στόμα 
αυτού διενοονντο κλήσειν, όπως μηκέτι μηδ' ει βού- 
λοιντο λάθοιεν αϊτούς οι Αθηναίοι εκπλεϋσαντες. 
ου γαρ περί του αυτοί σωθήναι μόνον ετι την επιμε- 
λειαν εποιοΰντο, άλλα και όπως εκείνους κωλΰσωσιν, 
νομίζοντες Οπερ ην, άπό τε των παρόντων πολύ 
σώων καθυπερτερα τά πράγματα είναι, και ει 
δύναιντο κρατήσαι Αθηναίων τε καϊ των ξυμμάγων 
και κατά "/ην καϊ κατά θάλασσαν, καλόν σφίσιν ες 
τούς"Έιλληνας το αγώνισμα φανεΐσθαί' τους τε γαρ 
άλλους ''Έλληνας ευθύς τους μεν ελευθερούσθαι τους 
δε φόβου άπολύεσθαι (ρύ γάρ ετι δυνατήν εσεσθαι 
τήν υπόλοιπον Αθηναίων δΰναμιν τον ύστερον 
επενεγθησόμενον πόλεμον ενεγκείν), κάί αυτοί δόξ- 
αντες αυτών αίτιοι είναι ύπό τε τών άλλων ανθρώ- 
πων καϊ ύπό τών έπειτα πολύ θαυμασθήσεσθαι. 
και ην δε άξιος ό άγων κατά τε ταύτα κάί Οτι ουχί 138 ΤΗϋΟΥΏΙΏΕδ. 

Αθηναίων μόνον περιε<γίτ/νοντο αΧΧά καϊ των αΧΧων 
ποΧΧών ξνμμάγων, καϊ ούο" αντοϊ αν μόνον αΧΧά 
καϊ μετά των ξνμβοηθησάντων σφίσιν, ηγεμόνες τε 
γενόμενοι μετά Κορινθίων καϊ Λακεδαιμονίων, καϊ 
την σφετεραν πόΧιν εμπαρασγόντες προκινδννευσαί 
τε καϊ τον ναντικον μεηα μέρος προκόψαντες. έθνη 
<γάρ πΧεϊστα δη επί μίαν πόΧιν ταύτην ξννηΧθε, 
πΧην γε &7 τον ξύμπαντος λόγου τον εν τωδε τω 
ποΧεμω προς την Αθηναίων τε πόΧιν καϊ Αακεδαι- 
μονίων. 

Οη. ΙιΥΙΙ. — ΙιΧ. Σίβί ο/ ϋιβ αΙΙίβδ ο/ ΑΐΚ&η& 
αηά 8ι/ταοΗ8β. Τΐιβ ΑίΚβηΐαηβ άβίβντηίηβ ίο 
τβίτβαί οφ 8βα. 
57 Ύοσοίδε <γάρ εκάτεροι επϊ "ϊ,ικεΧίαν τε και 
περί ΣικεΧίας, τοις μεν ξνγκτησόμενοι την χωράν 
εΧθόντες τοις δε ξννδιασωσοντες, επϊ Σνρακονσας 
εποΧέμησαν, ον κατά δίκην τι μαΧΧον ονδε κατά 
ξυγγενειαν μετ άΧΧηΧων στάντες, αλλ' ως εκάστοις 
της ξνντνχίας η κατά το ξνμφέρον η άνοτ/κη εσγεν. 
Αθηναίοι μεν αντοϊ "Ιωνες επϊ Δωριέας ζ,νρακοσί- 
ονς εκόντες ηΧθον, καϊ αντοϊς τη αύτη φωνή και 
νομίμοις ετι γρώμενοι Λημνιοι καϊ "Ιμβριοι και 
Αίτγινήται, οι τότε Αϊγιναν είχον, καϊ ετι Εστιαιής 
οι εν Ένβοία 'Έστίαιαν οίκονντες, άποικοι οντες 
ξννεστ ράτενσαν. των δ' α,ΧΧων οι μεν νπηκοοι, οι 
δ' από ξνμμαχίας αυτόνομοι, είσϊ δε καϊ ο'ί μισθο- 
φόροι ξννεστράτενον. καϊ των μεν υπηκόων και 
φόρον νποτεΧών 'βρετριής καϊ ΧαΧκιδης καϊ %τνρης 
καϊ Καρνστιοι απ Έ,νβοίας ήσαν, από δε νήσων ΤαυθΎΒΙΌΕ8. 139 

Κεΐοι καϊ "Ανδριοι καϊ Ύήνιοι, εκ δ' Ιωνίας ΜιΧή- 
σιοι καϊ %άμιοι καϊ ΧΖοί. τούτων Χμη ονχ υποτε- 
Χεΐς οντες φόρου, ναΰς δέ παρέχοντα αυτόνομοι 
ξυνέσποντο. και το πΧεΐστον *Ιωνες οντες ούτοι 
πάντες και απ Αθηναίων πΧήν Καρυστίων {ούτοι 
δ' είσϊ Α,ρύοπες), υπήκοοι δ' οντες καϊ ανάγκη όμως 
"Ιωνές τε επι Δωριεας ήκοΧονθουν. προς δ' αύτοΐς 
ΑίοΧης, Μ,ηθυμνάίοι μεν ναυσϊ και ου φόρω υπή- 
κοοι, Ύενέδιοι δέ και Αϊνιοι ύποτεΧεϊς. ούτοι δε 
ΑίοΧής ΑΙοΧεΰσι τοις κτίσασι Έοιωτοΐς τοις μετά 
Ί,υρακοσίων κατ άνάηκην εμάχοντο, ΤίΧαταιης δέ 
καταντικρύ Βοιωτοί Έοιωτοΐς μόνοι εικότως κατά 
το εγθος. 'Ρόδίοι δέ καϊ Κυθήριοι Αωριής αμφό- 
τεροι, οι μεν Αακεδαιμονίων άποικοι Κυθήριοι επϊ 
ΑακεΒαιμονίους τους άμα ΤυΧίππω μετ Αθηναίων 
οπΧα εφερον, 'Ϋόδιοι δέ Άρη/βίο* γένος Χυρακοσίοις 
μεν Δωριεΰσι ΤεΧώοις δέ καϊ άποίκοις εαυτών ουσι 
μετά "Ζυρακοσίων στρατευομένοις ήναγκάζοντο ποΧε- 
μεϊν. των τε περί ΤΙεΧοπόννησον νησιωτών Κε- 
φαΧΧήνες μεν και Ζακύνθιοι αυτόνομοι μεν, κατά δέ 
το νησιωτικόν μάΧΧον κατειργόμενοι, οτι θαΧάσσης 
εκράτουν οι Αθηναίοι, ξυνείποντο' Κερκυραίοι δέ 
ου μόνον Α,ωριής άλλα και Κορίνθιοι σαφώς επ\ 
Κορινθίους τε καϊ Ίίυρακοσίους, τών μεν άποικοι 
οντες των δέ ξυγγενεΐς, ανάγκη μεν εκ του ευπρεπούς, 
βουΧήσει δέ κατά εγθος το Κορινθίων ούχ ησσον 
εΐποντο. και οι Μεσσήνιοι νυν καΧούμενοι εκ Ναυ- 
πάκτου και εκ Πύλου τότε υπ" ^Αθηναίων εχομένης 
ες τον πόΧεμον παρεΧήφθησαν. καϊ ετι Μεγαρέων 
φυγάδες ου ποΧΧοι Μ,εγαρεΰσι Έ,εΧινουντίοις ουσι 140 ΤΗϋΟΥϋΙΏΕβ. 

κατά ξυμφοράν εμάγοντο. τών δε άλλων εκούσιος 
μάλλον η στρατεία έγίγνετο ήδη. * Αρχείο ι μεν γαρ 
ου της ξυμμαχίας ένεκα μάλλον ή της Αακεδαιμο- 
νίων τε έχθρας καϊ της παραυτίκα έκαστοι, ιδίας 
ώφελίας Δωριής επι Αωριέας μετά ' Αθηναίων Ιώ- 
νων ηκολούθουν, Μ,αντινής δε και άλλοι , Αρκάδων 
μισθοφόροι επι τους άεϊ πολεμίους σφίσιν άποδει- 
κνυμένους είωθότες ίέναι καϊ τότε τους μετά Κοριν- 
θίων ελθόντας Αρκάδας ουδέν ησσον διά κέρδος 
ηγούμενοι πολεμίους, Κρητες δε και Αιτωλοί μισθω 
και ούτοι πεισθεντες' ξυνέβη δε τοις Κρησϊ την 
Τέλαν 'ΊΌδίοις ξυγκτίσαντας μη ξύν τοις άποίκοις 
αλλ' επϊ τους αποίκους άκοντας μετά μισθοί) ελθεΐν. 
και ' Άκαρνάνων τινέ<? άμα μεν κέρδει, το δε πλέον 
Αημοσθένους φιλία καϊ Αθηναίων εύνοια ξύμμαγοι 
οντες έπεκούρησαν. καϊ οϊδε μεν τω Ίονίω κόλπω 
οριζόμενοι, Ίτάλιωτών δε Θούριοι και Μ,εταπόντιοι 
εν τοιαύταις άνοτ/καις τότε στασιωτικών καιρών 
κατειλημμένων ξυνεστράτευον, και Σικελιωτών 
Νάξιοι και Καταναΐοι, βαρβάρων δε Έγεσταΐοι, 
οϊπερ επηηάηοντο, και Σικελών το πλέον, και τών 
εξω Σικελίας Ύυρσηνών τέ τίνες κατά διαφοράν 
58 Συρακοσίων και Ίάπυγες μισθοφόροι. τοσάΖε μεν 
μετά ' Αθηναίων έθνη έστράτευον, Σνρακοσίοις δε 
άντεβοηθησαν Καμαριναΐοι μεν όμοροι οντες και 
Τελωοι οικοΰντες μετ αυτούς, έπειτα Άκρα/γαντί- 
νων ήσυ-χαζόντων εν τω επέκεινα ιδρυμένοι Σελιικ>ύν- 
τιοι. καϊ ο'ίδε μεν της Σικελίας το προς Αιβύην 
μέρος τετραμμένον νεμόμενοι, 'Ίμεραΐοι δ' άπο του 
προς τον Ύυρσηνικόν πόντον μορίου, εν ω καϊ μόνοι ΤΊΐυθΥΏΙΏΕ8. 141 

" Ελληι/ες οϊκούσιν ούτοι Βε καϊ εξ αυτού μόνοι εβοή- 
θησαν. και Ελληνικά μεν έθνη των εν %ικελία 
τοσάΒε, Αωριής τε και [οι] αυτόνομοι πάντες, ξυνε- 
μάγουν, βαρβάρων δε Σικελοί μόνοι, Οσοι μη άφέ 
στασαν προς τους Αθηναίους• των δ' εζω Σικελίας 
Ελλήνων ΑακεΒαιμόνιοι μεν ηγεμόνα Σπαρτιάτην 
παρεχόμενοι, νεοΒαμώΒεις δε τους άλλους καϊ Είλω- 
τας (δύναται δε το νεοΒαμώδες ελεύθερον ηΒη είναι), 
Κορίνθιοι Βε και ναυσϊ καϊ πεζω μόνοι παραηενόμε- 
νοι, και ΑευκάΒιοι και Άμπρακιώται κατά το 
ξυγγενές, εκ Βε ΆρκαΒίας μισθοφόροι υπό Κορινθί- 
ων άποσταλέντες, και Σικυώνιοι άναηκαστοϊ στρα- 
τεύοντες, και των εξω ΐίελοποννήσου Έοιωτοί. 
προς Βε τους επελθόντας τούτους οι Σικελιώται αύτοϊ 
πλήθος πλέον κατά πάντα παρεσγοντο άτε με^άλας 
πόλεις οίκουντες• καϊ ηάρ όπΧίται πολλοϊ καϊ νηες 
και ίπποι και άλλος όμιλος άφθονος ξυνελεηη. και 
προς απαντάς αύθις ώς ειπείν τους άλλους %υρακό- 
σιοι αύτοϊ πλείω επορίσαντο Βιά μέγεθος τε πόλεως 
καϊ Οτι εν μεηίστω κινΒύνω ήσαν. καϊ αϊ μεν 59 
έκατέρων επικουρίαι τοσαίΒε ξυνελεηησαν, καϊ τότε 
ηΒη πάσαι άμφοτέροις παρήσαν καϊ ούκετι οιΒεν 
ούΒετέροις επήλθεν. 

ΟΧ τε ουν Συρακόσιοι καϊ οι ξύμμαχοι εϊκότως 
ενόμισαν καλόν αγώνισμα σφίσιν είναι έπϊ τΐ) ηεηε- 
νημεντ) νίκη της ναυμαχίας ελεϊν τε το στρατόπεΒον 
άπαν των Αθηναίων τοσούτον 6ν, καϊ μηΒε καθ* 
έτερα αυτούς, μήτε Βιά θαλάσσης μήτε τω πεζω, 
Βιαφνγεΐν. εκληον ούν τον τε λιμένα ευθύς τον 
μέγαν, έχοντα το στόμα οκτώ σταΒίων μάλιστα, 142 ΤΗϋΟΥΌΙΌΕΒ. 

τριήρεσι πΧαγίαις καϊ πΧοίοις καϊ άκάτοις, επ άγ- 
κυρών όρμίζοντες, και ταΧΧα, ην ετι ναυμαχειν οι 
Αθηναίοι τοΧμήσωσι, παρεσκευάζοντο, καϊ οΧίγον 
60 ουδέν ες ουδέν επενόουν. τοις δέ ' Αθηναίοις την τε 
άπόκΧησιν όρώσι καϊ την άΧΧην διάνοιαν αυτών 
αίσθομένοις βουΧευτέα εδόκει. καϊ ξυνεΧθόντες ο'ί 
τε στρατηγοί καϊ οι ταξίαρχοι προς την παρούσαν 
άπορίαν τών τε αΧΧων καϊ 'ότι τά επιτήδεια οϋτε 
αύτίκα ετι ειχον (προπέμψαντες γαρ ες Κατάνην 
ως εκπΧευσόμενοι άπεϊπον μη επάγειν) ούτε το 
Χοιπόν εμεΧΧον εξειν ει μή ναυκρατήσουσιν, εβου- 
Χεύσαντο τά μεν τείχη τά άνω εκΧιπεΐν, προς δ' 
αύταΐς ταΐς ναυσϊν άποΧαβόντες διατειχίσματι 
όσον οιόν τ ελάχιστον τοις τε σκεύεσι καϊ τοις 
άσθενοΰσιν Ίκανόν γενέσθαι, τούτο μεν φρουρεΐν, 
από δε του άΧΧου πεζοΰ τάς ναϋς άπάσας, 'όσαι 
ήσαν και δυναταϊ καϊ άπΧοώτεραι, πάντα τινά 
εσβιβάζοντες πΧηρώσαι, καϊ διαναυμαχήσαντες, ην 
μεν νικώσιν, ες Κατάνην κομίζεσθαι, ην δε μη, 
εμπρήσαντες τάς ναΰς πεζ?] ξυνταξάμενοι άποχωρειν 
τ/ άν τάχιστα μελΧωσί τίνος χωρίου ή βαρβαρικού 
η 'ΈΐΧΧηνικού φιΧίου άντιλήψεσθαι. καϊ οι μεν, 
ως εδοξεν αύτοϊς ταύτα, καϊ εποίησαν" εκ τε ηάρ 
τών άνω τειχών υποκατέβησαν καϊ τάς ναύς επΧή- 
ρωσαν πάσας, άναγκάσαντες εσβαίνειν Όστις και 
όπωσούν εδόκει ήΧικίας μετέχων επιτήδειος είναι, 
καϊ ξυνεπΧηρώθησαν νήες αϊ πάσαι δέκα μάλιστα 
καϊ εκατόν, τοξότας τε επ αύτάς ποΧΧούς καϊ 
άκοντιστάς τών τε Άκαρνάνων καϊ τών αΧΧων 
ξένων εσεβίβαζον, καϊ ταΧΧα ως οιόν τ ην εξ άναγ- ΤΗΌ07ΏΙΌΕ8. 143 

καίου τε και τοιαύτης διανοίας επορίσαντο. ο δε 
Νικίας, επειδή τα ποΧΧα έτοιμα ην, ορών τους 
στρατιώτας τω τε τάρα το είωθός ποΧυ ταΐς ναυσι 
κρατηθήναι άθυμοΰντας καϊ Βιά την των επιτηδείων 
σπάνιν ως τάχιστα βουΧομένονς διακινδυνευειν, 
ξνγκαΧέσας απαντάς παρεκεΧεύσατό τε πρώιτον και 
εΧεξε τοιάδε. 

Οη. ΙίΧΙ. — ΙιΧν. ΒρββοΚ ο/ Νίσίαβ. 

""Άνδρες στρατιώται ' Αθηναίων τε καϊ των 61 
άΧλων ξυμμά-χων, 6 μεν ατ/ών ο μεΧΧων ομοίως 
κοινός 'άπασιν εσται, περί τε σωτηρίας καϊ πατρίδος 
εκάστοις ούχ ησσον η τοις πόΧεμίοις' ην <γάρ κρατή- 
σωμεν νυν ταΐς ναυσίν, εστί τω την ύπάργουσάν 
που οίκείαν πόλιν επιδεΐν. άθνμεϊν δε ου γρή ούδε 
πασ-χειν όπερ οι άπειρότατοι των ανθρώπων, ο'ί τοις 
πρώτοις άηώσι σφαΧεντες έπειτα δια παντός την 
ελπίδα του φόβου όμοίαν τάΐς ξυμφοραΐς εγουσιν. 
αλλ' όσοι τε • Αθηναίων πάρεστε, ποΧΧών ηδη 
ποΧέμων έμπειροι οντες, και όσοι τών ξυμμάγων, 
Συστρατευόμενοι αεί, μνησθητε τών εν τοις ποΧέμοις 
παραΧίηων, καϊ το της τύχης καν μεθ' ημών εΧπί- 
σαντες στήναι και ως άναμαγοίμενοι άξίως τούδε 
του πΧήθους, όσον αύτοι υμών αυτών εφοράτε, 
παρασκευάξεσθε. ά δε άροτγά ενείδομεν επί τύ} 63 
του Χιμένος στενότητι προς τον μεΧΧοντα σχΧον 
τών νεών εσεσθαι καϊ προς την εκείνων επι τών 
καταστρωμάτων παρασκευήν, οΐς πρότερον εβΧα- 
πτόμεθα, πάντα καϊ ήμϊν νυν εκ τών παρόντων μετά 
τών κυβερνητών εσκεμμένα ητοίμασται. και ηάρ 144 ΤυυΟΥΏΙϋΕΒ. 

τοξόται πολλοί και άκοντισταί επιβήσονται και 
όχλος, ω νανμαχίαν μεν ποιούμενοι εν πελάηει ουκ 
άν εχρώμεθα διά το βλάπτειν άν το της επιστήμης 
τη βαρύτητι των νεών, έρ δε τη ένθάδε ήναγκασμένη 
από των νέων πεζομαχία πρόσφορα εσται. εΰρηται 
δ' ήμΐν οσα χρή άντινανπηγήσαι, καϊ προς τάς των 
επωτίδων αύτοϊς παχύτητας, ψπερ δη μάλιστα 
εβλαπτόμεθα, χειρών σιδηρών επιβολαί, αϊ σχή- 
σουσι την πάλιν άνάκρουσιν της προσπεσούσης 
νεώς, ην τα επί τούτοις οι επιβάται ύπουργώσιν. 
ες τοΰτο γαρ δη ήναγκάσμεθα ώστε πεζομαχεΐν από 
τών νεών, καϊ το μήτ αυτούς άνακρούεσθαι μήτ 
εκείνους εαν ώφέλιμον φαίνεται, ά'λλω9 τε και της 
γης, πλην όσον άν 6 πεζός ημών επέχη, πολέμιας 
63 οΰσης. ών γρη μεμνημένους διαμάχεσθαι όσον άν 
δύνησθε, καϊ μη εξωθεΐσθαι ες αυτήν, άλλα ξυμπε- 
σούσης νηί νεώς μή πρότερν άξιοΰν άπολύεσθαι ή 
τους από τον πολεμίου καταστρώματος όπλίτας 
άπαράξητε. καϊ ταύτα τοις όπλίταις ούχ ησσον 
τών ναυτών παρακελεύομαι, οσω τών άνωθεν μάλλον 
το έργον τοΰτο' υπάρχει δ' ήμϊν ετι νυν γε τα πλείω 
τω πεζω επικρατεΐν. τοις δε ναύταις παραινώ, και 
εν τω αύτώ τωδε καϊ δέομαι, μή εκπεπληχθαί τι 
τάίς ξυμφοράίς άγαν, τήν τε παρασκευήν άπο τών 
καταστρωμάτων βελτίω νυν έχοντας καϊ τας ναΐις 
πλείονς, εκείνην τε τήν ήδονήν ενθυμεΐσθαι ως άξια 
εστί διασώσασθαι, ο'ϊ τέως Αθηναίοι νομιζόμενοι 
και μή οντες υμών της τε φωνής τη επιστήμη και 
τών τρόπων τη μιμήσει εθανμαζεσθε κατά την 
Ελλάδα, και της αρχής της ημετέρας ουκ έλασσον ΤΗΓάΥΩΙϋΕΒ. 145 

κατά τό ώφελεΐσθαι, ες τε το φοβερόν τοις ίπηκόοις 
καϊ τό μη άδικεΐσθαι πολύ πλειον μετείχετε. ώστε 
κοινωνοί μόνοι ελευθέρως τ;μΐν της αρχής οντες 
δικαίως αυτήν νυν μη καταπροδίδοτε, καταφρονή- 
σαντες δε Κορινθίων τε, οΟς πολλάκις νενικήκατε, 
καϊ Σικελιωτών, ών ουδ' άντκττηναι ουδείς εως 
ήκμαζε τό ναυτικόν ήμιν ήξίωσεν, άμύνασθε αυτούς, 
καϊ δείξατε ότι και μετ ασθενείας και ξυμφορών ή 
υμετέρα επιστήμη κρείσσων εστίν ετέρας εύτυχού- 
σης ρώμης, τους τε • Αθηναίους υμών πάλιν αυ καϊ 64 
τάδε ύπομιμνήσκω, οτι ούτε ναΰς εν τοις νεωσοίκοις 
άλλας όμοιας ταΐσδε οντε οπλιτών ήλικίαν ύπελϊ- 
πετε, ει τε ξυμβήσεταί τι άλλο ή τό κρατεΐν ύμϊν, 
τους τ ενθάδε πολεμίους ευθύς εττ εκείνα πλευσου- 
μένους καϊ τους εκεί υπολοίπους ημών αδυνάτους 
εσομένους τους τ αύτου καϊ τους επελθόντας άμύνα- 
σθαι. καϊ οι μεν αν ύνό Χυρακοσίοις ευθύς γνγνοι- 
σθε, οις αυτοί ϊστε οία ηνώμτ) επήλθετε, οι δ' εκεί 
υπό Αακεδαιμονίοις. ώστε εν ένϊ τώδε υπέρ αμφο- 
τέρων ά<γώνι καθεστώτες καρτερήσατε, εϊπερ ποτέ, 
και ενθυμεΐσθε καθ* εκάστους τε καϊ ξίμπαντες οτι 
οι εν ταις ναυσϊν ίμών νυν εσόμενοι καϊ πεζοί τοις 
\\θηναίοις είσι και νηες και ή υπόλοιπος πόλις καϊ 
τό μέγα όνομα των Αθηνών, περί ών ει τίς τι έτερος 
ετέρου προφέρει ή επιστήμη ή ενψυχία, ουκ αν εν 
άλλω μάλλον καιρώ άποδειξάμενος αυτός τε αύτώ 
(οφέλιμος γένοιτο και τοις ξύμπασι σωτήριος" 10 146 ΤΗυ0Τ])ΤΓ)Ε8. 

Οη. ΙιΧν. Λτναιψβιηβηί8 ο/ ίΐιβ 8ι/ταοιΐδαΊΐ$. 

65 Ό μεν Νικίας τοσαύτα παρακελευσάμενος ευθύς 
εκέλευε πληρούν τάς ναΰς. τω δε Υυλίππω και 
τοις %υρακοσίοις παρην μεν αίσθάνεσθαι, ορώσι και 
αυτήν την παρασκευην, 'ότι ναυμαχήσουσιν οι 
' Αθηναίοι, προηγγέλθη δ' αύτοΐς καϊ ή επιβολή των 
σιδηρών χειρών, καϊ προς τε τάλλα εξηρτύσαντο ως 
έκαστα και προς τοΰτο' τας γαρ πρώρας και της 
νεώς άνω επι πολύ κατεβΰρσωσαν, όπως αν άπολι- 
σθάνοι καϊ μη εγοι άντιλαβήν η χειρ επιβαλλομένη, 
καϊ επειδή έτοιμα πάντα ην, παρεκελεύσαντο εκεί- 
νοις οϊ τε στρατηγοί καϊ Τνλιππος καϊ ελεξαν 
τοιάδε. 

Οη. ΙιΧνί. — IX VI Π. 8ρββοΚ ο/ ϋιβ βψ-αοηβαη 
ρβηβναΐ8. 

66 (ί "Οτι μεν καλά τα, προειρηασμένα και νπερ 
καλών τών μελλόντων ό άγων εσται, ω Συρακοσιοι 
καϊ ξνμμαχοι, οι τε πολλοί δοκεΐτε ημϊν είδεναι 
(ονδε <γάρ αν όντως αυτών προθύμως άντελάβεσθε), 
καϊ ει τις μη επι όσον δεϊ ησθηται, σημανοΰμεν. 
' Αθηναίους <γάρ €<? την χώραν τήνδε ελθ όντας πρώ- 
τον μεν επι της Σικελίας καταδουλώσει, επειτ ει 
κατορθώσειαν, καϊ της Ήελοποννήσου καϊ της άλλης 
Ελλάδος, καϊ αρχήν την ηδη μεηίστην τών τε πριν 
Ελλήνων καϊ τών νυν κεκτημένους, πρώτοι ανθρώ- 
πων υποστάντες τω ναυτικώ, ωπερ πάντα κατεσγον, 
τας μεν νενικηκατε ηδη ναυμαχίας, την δ' εκ του 
εικότος νυν νικήσετε, άνδρες <γάρ έπειδάν ω άξιοΰσι ΤΗϋΟΥΌΙϋΕΒ. 147 

προύχβιν κόλουθώσι, τό γ' ύπόΧοιπον αυτών της 
δόξης άσθενεστερον αυτό εαυτού εστίν ή ει μηδ 
ωηθησαν το πρώτον, και τω παρ ελπίδα τον αύχή- 
ματος σφαΧΧόμενοι και παρά, ίσχνν της δυνάμεως 
ενδιδόασιν ο νυν Αθηναίους εικός πεπονθεναι. 
ημών δε τό τε υπάρχον πρότερον, ωπερ και άνεπι- 67 
στήμονες ετι οντες άπετοΧμήσαμεν, βεβαιότερον νυν, 
και της δοκήσεως προσηεηενημενης αύτώ, το κρατί- 
στους είναι ει τους κρατίστους ενικήσαμεν, διπΧασία 
εκάστου η εΧπίς. τά δε ποΧΧα προς τάς επιχειρή- 
σεις ή μεγίστη εΧπϊς μεη'ιστην και την προθυμίαν 
παρέχεται, τά τε της άντιμιμήσεως αυτών της 
παρασκευής ημών τω μεν ήμετέρω τρόπω ξυνήθη τε 
εστί και ουκ ανάρμοστοι προς εκαστον αυτών έσό- 
μεθα' οί δ\ επειδάν ποΧΧοϊ μεν όπΧΐται επι τών 
καταστρωμάτων παρά τό καθεστηκός ώσιν, ποΧΧοι 
δε και άκοντισταϊ χερσαίοι ως ειπείν ' Ακαρνάνές τε 
καϊ αΧΧοι επί ναΰς άναβάντες, οι ουδ' όπως καθεζο- 
μένονς χρή τό βέ\ος άφεΐναι εύρήσονσιν, πώς ου 
σφαΧοΰσί τε τάς ναΰς και εν σφισιν αύτοΐς πάντες, 
ουκ εν τω αυτών τρόπω κινούμενοι, ταράζονται; 
επεϊ καϊ τω πΧηθει τών νεών ουκ ώφεΧήσονται, ε'ί 
τις και τόδε υμών, ότι ουκ ϊσαις ναυμαχήσει, πεφό- 
βηται' εν οΧίτ/ω <γάρ ποΧΧαι άρηότεραι μεν ες τό 
δράν τι ών βοΰΧονται έσονται, 'ρασται δε ες τό 
βΧάπτεσθαι αφ" ών ήμΐν παρεσκεύασται. τό δ' 
άΧηθεστατον <γνώτε εξ ών ημείς οίόμεθα σαφώς 
πεπύσθαί' ύπερβαΧΧόντων ηάρ αύτοΐς τών κακών 
και βιαζόμενοι υπό τής παρούσης απορίας ες άπό- 
νοιαν καθεστήκασιν, ου παρασκευής 7Γΐστ6ΐ μάΧΧον 

10—2 148 ΤίΐυΟΥΏΙΏΕβ. 

ή τύχης άποκινδυνενσει όντως 'όπω; δύνανται, ΐν 
ή βιασάμενοι εκπΧεύσωσιν η κατά γήν μετά τούτο 
την άποχώρησιν ποιώνται, ώς των γε παρόντων ουκ 

68 αν πράξαντες χείρον, προς ούν άταξίαν τε τοιαύτην 
καϊ τΰχην ανδρών έαυτην παραδεδωκυΐαν ποΧεμιω- 
τάτων 6ργ$ προσμίξωμεν, καϊ νομίσω μεν άμα μεν 
νομιμώτατον είναι προς τους εναντίους οι αν ως επϊ 
τιμωρία, του προσπεσόντος δικαιώσωσιν άποπΧήσαι 
της γνώμης το θυμούμενον, 'άμα δ' εχθρούς άμΰνα- 
σθαι εγγενησόμενον ημΐν καϊ το Χεγόμενόν που 
ήδιστον είναι, ως δ' εχθροί καϊ εχθιστοι, πάντες 
ϊστε, οι •/ επϊ την ημετέραν ηΧθον δουΧωσόμενοι, εν 
ω, ει κατώρθωσαν, άνδράσι μεν άν ταΧγιστα προσ- 
έθεσαν, παισϊ δε καϊ γυναιξί τα απρεπέστατα, 
πόΧει δε τη πάση την αίσχίστην επίκΧησιν. άν& 
ών μη μαΧακισθηναί τίνα πρέπει, μηδέ τό ακινδύνως 
άπεΧθεΐν αυτούς κέρδος νομίσαι. τούτο μεν γαρ και 
εάν κρατήσωσιν ομοίως δράσουσιν' το δε πραξάντων 
εκ του εικότος ά βουΧόμεθα τονσδε τε κοΧ ισθψαι 
καϊ τη πάση 'ϊ,ικεΧία καρπουμένη καϊ πρίν εΧευθε- 
ρίαν βεβαιοτέραν παραδούναι, καΧός 6 άγ^ν. και 
κινδύνων ούτοι σπανιώτατοι οι άν ελάχιστα εκ του 
σφαΧηναι βΧάπτοντες πΧεΐστα δια το ευτυχησαι 
ώφεΧώσιν." 

Οη. ΙιΧΙΧ. — ΙιΧΧΙ. Όβοίδϊυβ αοίΐοη ίη ΐΚβ ΟτβαΙ 
Ηατοοην. 

69 Και οι μεν τών Χυρακοσίων στρατηγοί καϊ Γύ- 
Χιππο<; τοιαύτα καϊ αυτοί τοις σφετέροις στρατιώ- 
ταις παρακεΧενσάμενοι άντεπΧήρουν τάς ναύς ευθύς ΤΉϋ€ΥΌ7ΌΕ8. 149 

επειδή καϊ τους ' Αθηναίους -ησθάνοντο. ό δε οικίας 
υπό των παρόντων εκπεπΧηγμενος καϊ ορών οίος ο 
κίνδυνος και ώς εγγύς ήδη ην, επειδή και όσον ουκ 
εμεΧΧον άνάγεσθαι, και νομίσας, 'όπερ πάσγουσιν 
εν τοις μεγάΧοις άγώσιν, πάντα τε έργω ετι σφίσιν 
ενδεά είναι καϊ λόγω αύτοΐς οΰπω ικανά είρήσθαι, 
αύθις των τριηράρχων ενα εκαστον άνεκάλει, πα- 
τρόθεν τε έπονομάζων και αυτούς όνομαστϊ καϊ 
φυΧήν, αξιών το τε κα& εαυτόν, ω υπήρχε Χαμπρό- 
τητός τι, μη προδιδόναι τινά, καϊ τάς πατρικάς 
άρετάς, <ίν επιφανείς ήσαν οι πρόγονοι, μη άφα- 
νίζειν, πατρίδος τε της έΧευθερωτάτης ύπομιμνη- 
σκων καϊ της εν αντί} άνεπιτάκτου πάσιν ες την 
δίαιταν εξουσίας, αΧΧα τε Χέγων Οσα εν τω τοιούτω 
ήδη του καιρού οντες άνθρωποι ου προς το δοκεΐν 
τινϊ άργαιοΧοηεϊν φυΧαξάμενοι εϊποιεν αν, καϊ υπέρ 
απάντων παραπΧήσια ες τε γυναίκας καϊ παϊ&ας 
καϊ θεούς πατρώους προφερόμενα, αλλ* επϊ τη 
παρούσχι εκπΧήξει ώφέΧιμα νομίζοντες έπιβοώνται. 
καϊ ό μεν ονχ Ικανά μάΧΧον ή αναγκαία νομίσας 
παρτ)νήσθαι, άποχωρήσας ψγε τον πεζόν προς την 
θάΧασσαν καϊ παρέταξεν ως επϊ πΧεΐστον εδύνατο, 
όπως οτι αεγίστη τοις εν ταΐς ναυσϊν ώφεΧία ες το 
θαρσείν γίγνοιτο' ό δε Δημοσθένης καϊ Μένανδρος 
καϊ Έιύθύδημος (ούτοι γαρ επϊ τάς ναυς τών ' Αθηναί- 
ων στρατηηοϊ έπέβησαν) άραντες από του εαυτών 
στρατοπέδου ευθύς επΧεον προς το ζευγμα τοΰ 
Χιμένος καϊ τον παραΧειφθέντα διέκπΧουν, βουΧό- 
μενοι βιάσασθαι ες το εξω. προεξατ/αγόμενοι δε οί 70 
^,υρακόσιοι καϊ οί ξύμμαχοι ναυσϊ παραπΧησίαι^ 150 ΤΚΌ0ΥΏΙΌΕ8. 

τον αριθμόν καϊ πρότερον, κατά τε τον εκπΧουν 
μέρει αυτών εφΰΧασσον καϊ κατά τον ά,ΧΧον κύκλω 
Χιμενα, όπως πανταχόθεν αμα προσπίπτουν τοις 
Άθηναίοις καϊ ό πεζός αμα αύτοΐς παραβοηθοΐ 
ηπερ καϊ αϊ νήες κατίσχοιεν- ήρχον δε του ναυτι- 
κού τοις Ί,υρακοσίοις Έ,ικανός μεν καϊ 'Αηάθαρχος, 
κέρας εκάτερος του παντός έχων, ΤΙυθήν δε καϊ οι 
Κορίνθιοι τό μέσον, επειδή δ' οι ' Αθηναίοι προσέ- 
μισηον τω ζευηματι, τη μεν πρώτη ρύμη επιπΧε- 
οντες εκρατουν των τετατ/μένων νεών προς αντώ καϊ 
επειρώντο Χύειν τάς κΧησεις' μετά δε τούτο παντα- 
χόθεν σφίσι των "Ζυρακοσίων καϊ ξυμμάχων επιφε- 
ρομένων ου προς τω ζεΰηματι ετί. μόνον η ναυμαχία 
αΧΧά καϊ κατά τον Χιμενα ε^ί^νετο, καϊ ην καρτερά 
καϊ οία ούχ έτερα των προτέρων. ποΧΧή μεν <γάρ 
εκατεροις προθυμία από των ναυτών ες τό επιπΧεϊν 
οπότε κεΧευσθείη εγίτ/νετο, ποΧΧή δέ ή άντιτεχνηοις 
τών κυβερνητών καϊ άτ/ωνισμός προς αΧΧηΧους' οϊ 
τ επιβάται εθεράπευον, οτε προσπεσοι ναϋς νηί, μή 
Χείπεσθαι τά από του καταστρώματος της άΧΧης 
τεχνης' πάς τε τις εν ω προσετετακτο αυτός εκασι ος 
ηπεΐηετο πρώτος φαίνεσθαι. ξυμπεσουσών δε εν 
όΧ(τ/ω ποΧΧών νεών (πΧεΐσται <γάρ δη αύται εν 
ε\αχίστω Ιναυμαχησαν βραχύ γάρ άπεΧιπον 
ξυναμφότεραι διακόσιαι ηενεσθαι) αϊ μεν εμβοΧαϊ 
διά τό μή είναι τάς ανακρούσεις καϊ διέκπΧους 
ολίγαι εγίγνοντο, αϊ δε προσβοΧαί, ως τύχοι ναϋς 
νηϊ προσπεσοΰσα ή διά τό φεύτγειν η αΧΧη επιπΧε- 
ουσα, πυκνότεραι ήσαν. καϊ 'όσον μεν χρόνον προσ- 
φέροιτο ναΰς, οί από τών καταστρωμάτων τοις ΤΗϋΟΥΏΙϋΕ8. 151 

άκοντίοις καϊ τοξεύμασι καϊ Χίθοις άφθόνως εττ αυ- 
τήν έγρώντο' επειδή δε προσμίξειαν, οι έπιβάται 
ες -χείρας ίόντες επειρώντο ταΐς άΧΧηΧων ναυσίν 
επιβαίνειν. ξυνετύ^/χανέ τε πόΧΧαγοΰ δια τήν 
στενογωρίαν τα μεν ά,ΧΧοις εμβεβΧηκέναι τα δ' 
αυτοί*; εμβεβΧήσθαι, δύο τ€ περί μίαν καϊ εστίν η 
και πΧείους νανς κατ ανάγκην ξυνηρτήσθαι, και 
τοις κυβερνήταις των μεν φυλακήν των δ' έπιβουΧήν, 
μη κα& εν εκαστον κατά ποΧΧά δε πανταχόθεν, 
ττεριεστάναι, καϊ τον κτύπον μργαν από ποΧΧών 
[των] νέων ξυμπιπτουσών εκπΧηξίν τε άμα και 
άποστέρησιν της ακοής ων οι κεΧευσται φθέτ/γοιντο 
παρέγειν. ποΧΧή γαρ δή η παρακέΧευσις και βοή 
αφ' εκατερων τοις κεΧενσταϊς κατά τε τήν τέχνην 
και προς τήν αντίκα φιλονεικίαν εγίγνετο, τοις μεν 
Άθηναίοις βιάζεσθαί τε τον εκπΧουν επιβοώντες 
και περί της ες τήν πατρίδα σωτηρίας νυν, ει πο- 
τέ καϊ αΰθις, προθύμως άντιΧαβέσθαι, τοις δε Έ,υρα- 
κοσίοις καϊ ξυμμάγοις καΧον είναι κωΧΰσαί τε 
αυτούς διαφυγεΐν και τήν οίκείαν εκάστους πατρίδα 
νικήσαντας έπαυξησαι. καϊ οι στρατηγοί προσέτι 
εκατερων, ει τινά που όρωεν μή κατ ανάγκην 
πρΰμναν κρουόμενον, άνακαΧονντες όνομαστι τον 
τριήραρ-χον ήρωτων, οι μεν Αθηναίοι ει τήν ποΧε- 
μιωτάτην γήν οίκειοτέραν ήδη της ου δι οΧίγου πό- 
νου κεκτημένης θαΧάσσης ηγούμενοι ύπογωρούσιν, 
ο'ι δε Χυρακόσιοι ει ους σαφώς ϊσασι προθυμουμέ- 
νους "Αθηναίους π αντί τρόπω διαφυγεΐν, τούτους 
αύτοϊ φεύγοντας φεύγουσιν. ό τ εκ της γης πεζός 71 
αμφοτέρων ισόρροπου της ναυμαχίας καθεστηκυίας 152 ΤΗϋΟΎΏΙΏΕ8. 

ποΧύν τον αγώνα και ξύστασιν της γνώμης ειχεν, 
φιΧονεικών μεν 6 αντόθεν περί του πΧείονος ήδη 
καΧοϋ, δεδιότες δε οι έπεΧθόντες μη των παρόντων 
ετι χείρω πράξωσιν. πάντων γαρ δη άνακειμενων 
τοις Άθηναίοις ες τάς ναΰς ο τε φόβος ην ύπερ του 
μέλλοντος ούδενϊ εοικώς, καϊ Βιά το άνώμαΧον και 
την εποψιν της ναυμαχίας εκ της γης ήναγκάζοντο 
εχειν. δι ολίγου γαρ ούσης της θέας και ου πάντων 
άμα ες το αυτό σκοπούντων, ει μέν τίνες ϊδοιέν πη 
τους σφετέρους επικρατοϋντας, άνεθάρσησάν τε αν 
και προς άνάκΧησιν θεών μη στερήσαι σφάς της 
σωτηρίας ετρεποντο, οι δ' επϊ το ήσσώμενον βΧε- 
ψαντες όΧοφυρμω τε άμα μετά βοής εχρώντο καϊ 
άπο των δρωμένων της όψεως και την γνώμην 
μάΧΧον των εν τω έργω έδουΧονντο. άΧΧοι δε και 
προς άντίπαΧόν τι της ναυμαχίας άπιδόντες, δια το 
άκρίτως ξυνεχες της άμίΧΧης καϊ τοις σώμασιν 
αύτοΐς ϊσα τη δόξη περιδεώς ξυναπονεΰοντες εν τοις 
χαΧεπώτατα διήγον άεϊ γαρ παρ οΧίγον ή διέφευ- 
γον ή άπωΧΧυντο. ην τε εν τω αύτω στρατευματι 
των Αθηναίων, εως άγχώμαΧα εναυμάχουν, πάντα 
ομού άκοΰσαι, όΧοφυρμΙς βοή, νικώντες κρατούμενοι, 
αΧΧα οσα εν μεγάΧω κινδννω μέγα στρατόπεδον 
πόΧυειδή άναγκάζοιτο φθεγγεσθαι. παραπΧήσια 
δε καϊ οι επϊ των νεών αύτοΐς επασχον, πριν γε δη 
οι Χυρακόσιοι καϊ οι ξύμμαχοι επϊ ποΧυ άντισχού' 
σης της ναυμαχίας έτρεψαν τε τους Αθηναίους καϊ 
επικείμενοι Χαμπρώς, ποΧΧή κραυγή καϊ διακεΧευ- 
σμω χρώμενοι, κατεδίωκον ες την γήν. τότε δε 6 
μεν ναυτικός στρατός αΧΧος αΧΧη, όσοι μη μετεω- ΤΠϋϋΥΏΙΌΕΒ. 153 

ροι Ζάλωσαν, κατενεγθεντες εξέπεσον ες το στρατο- 
πεΒον 6 δέ πεζός ονκέτι Βιαφορως αλλ' άπο μιας 
ορμής οίμοτγτ) τε καϊ στόνω πάντες Βυσανασγετουν- 
Τ€ς τα γιηνομενα, οι μέν επι τάς νανς παρεβοίθουν. 
οι δέ προς το Χοιπόν τον τείγους ες φυΧακήν, άΧΧοι 
δε και οι 7τ\€Ϊο-τοι ήΒη περί σφάς αυτούς και οπη 
σωθήσονται Βιεσκόττουν. ήν τε εν τω παραυτίκα 
ουδεμιάς Βή τών ξυμπασών εΧάσσων εκπΧηζις. 
■παραπλήσια τε πεπόνθεσαν και εΒρασαν αντοι εν 
ΙΙνλω• Βιαφθαρεισών γαρ τών νέων τοις ΑακεΒαι- 
μονίοις προσαπωΧΧυντο αύταϊς καϊ οΐ εν τή νήσω 
άνΒρες Βιαβεβηκότες, και τότε τοις Άθηναίοις άνέΧ- 
πιστον ήν το κατά ηήν σωθήσεσθαι, ην μη τι 
παράΧοηον ηί^νηται. 

Οη. ΕΧΧΙΙ— ΚΚΧίν. ΤΗβ Αϋι&ιίαηε ρτβρατβ 
ίο τβίτβαΐ οι/ Ιαηά. 

Γενομένης δ' ίσχυράς της ναυμαχίας και ποΧ- 72 
Χών νέων άμφοτεροις και ανθρώπων άποΧομένων οι 
Συρακόσιοι και οι ξύμμαχοι επικρατήσαντες τά τε 
ναυάτμα και τους νεκρούς άνείΧοντο, και άποπΧεϋ- 
σαντες προς την π&Χιν τροπαιον έστησαν, οι δ' Αθη- 
ναίοι υπό μεγέθους των παρόντων κακών νεκρών 
μεν περί ή ναυαη'ιων οιΒ' εττενόουν αιτήσαι άναί- 
ρεσιν, της δέ νυκτός εβουΧοντο ευθύς άναχωρεΐν. 
Δημοσθένης δέ Χί/αα προσεΧθών ηνώμην εποιεΐτο 
πΧηρώσαντας ετι τάς Χοιπάς τών νεών βιασασθαι, 
ήν Βύνωνται, αμα εφ τον εκπΧουν, λέγων οτ* πΧεί- 
ους ετι αϊ Χοιπαί είσι νηες γρήσιμαι σφίσιν ή τοις 
ποΧεμίοις' ήσαν γάρ τοις μεν Άθηναίοις περίΧοιποι 154 ΤΙΐυΟΥΌΙΌΕΒ. 

ως έξήκοντα, τοις δ' ενάντιοι*; εΧάσσους ή πεντή- 
κοντα, καϊ ξυγχωρούντος Νικίου τί} ηνώμη κα\ 
βουΧομενων πληρούν αυτών οί ναύται ουκ ηθεΧον 
εσβαίνειν διά το καταπεπΧήχθαι τη ησση καϊ μη 
73 αν ετι οϊεσθαι κρατησαι. και οί μεν ως κατά ηην 
αναχωρησοντες ηδη ξύμπαντες την ηνώμην ειχον, 
Κρμοκράτης δε 6 Χυρακόσιος ύπονοησας αυτών την 
οίανοιαν, καϊ νομίσας δεινον είναι ει τοσαύτη στρα- 
τιά κατά ηην ύποχωρησασα και καθεζομενη ποι της 
ΧικεΧίας βούλήσεται αύθις σφίσι τον ποΧεμον ποι- 
εΐσθαι, εσηγεΐται ελθών τοις εν τέλει ούσιν ως ου 
χρεών αποχωρησαι της νυκτός αυτούς περιιδεΐν, 
Χε^ων ταύτα α καϊ αύτω εδόκει, άλλα εξεΧθόντας 
ήδη πάντας Χυρακοσίους καϊ τους ξυμμάχους τάς 
τε οδούς άποικοδομήσαι και τά στενόπορα τών χω- 
ρίων διαΧαβόντας φυΧάσσειν. οί δε ξυνε<γί<γνωσκον 
μεν καϊ αντοϊ ούχ ησσον ταύτα εκείνου, καϊ εδόκει 
ποιητεα είναι, τους δέ ανθρώπους άρτι άσμένους 
απο ναυμαχίας τε μεηάΧης άναπεπαυμενους, καϊ 
άμα εορτής οΰσης {έτυχε <γάρ αυτοϊς ΉρακΧεΐ ταν- 
την την ήμεραν θυσία ούσα), ου δοκεΐν αν ραδίως 
εθεΧήσαι υπακούσαΐ' ύπο <γάρ τού περιχαρούς της 
νίκης προς πόσιν τετράφθαι τους ποΧΧούς εν τη 
εορτή, καϊ πάντα μάΧΧον εΧπίζειν αν σφών πείθε- 
σθαι αυτούς η 'όπΧα Χαβόντας εν τω παρόντι εξεΧ- 
θεΐν. ως δε τοις άρχουσι ταύτα Χογιζομενοις εφαί- 
νετο άπορα καϊ ούκέτι επειθεν αυτούς 6 'Έ,ρμοκρά- 
της } αυτός επϊ τούτοις τάδε μηχανάται, δεδιώς μη 
οί Αθηναίοι καθ* ησυχίαν προφθάσωσιν εν τη νυκτϊ 
οιεΧθοντες τά χαΧεπώτατα τών χωρίων, πέμπει ΤΗϋΟΥΌΙΌΕδ. 155 

τών εταίρων τινάς των εαυτού μετά ιππέων προς τό 
των ' Αθηναίων στρατόπεδον, ήνίκα ξυνεσκότταζεν οι 
προσεΧάσαντες εξ όσον τις εμεΧΧεν άκοΰσεσθαι, και 
άνακαΧεσάμενοί τινας ως 6ντ€ς των Αθηναίων επι- 
τήδειοι (ήσαν ηάρ τίνες τω Νικία διάτγγεΧοι των 
ενδοθεν) εκεΧενον φράζειν Νικία, μή άπάηειν της 
νυκτός το στράτευμα ως Ένρακοσίων τάς οδούς φν- 
Χασσόντων, αΧΧά καθ^ ήσυγίαν της ημέρας παρα- 
σκευασάμενον άπογωρεΐν. και οι μεν είπόντες άπ- 
ήΧθον, και οι άκονσαντες διήγγειΧαν τοις στρατη- 
γοΐς των Αθηναίων οι δε προς τό άγγεΧμα επέσγον 74 
την νύκτα, νομίσαντες ουκ άπάτην είναι, και επειδτ) 
και ως ούκ ευθύς ώρμησαν, εδοξεν αύτοϊς και την 
επιούσαν ήμέραν περιμεϊναι, όπως ξυσκευάσαιντο 
ως εκ των δυνατών οι στρατιώται οτι γρησιμωτατα, 
και τα μεν άΧΧα πάντα καταΧιπεϊν, άναΧαβόντες 
δε αυτά οσα περί τό σώμα ες δίαιταν ύπηργεν επι- 
τήδεια άφορμάσθαι. Έ,υρακόσιοι δε και ΤύΧιππος 
τω μεν πεζώ προεξεΧθόντες τάς τε οδούς τάς κατά 
την γώραν, η εικός ην τους Αθηναίους ίέναι, άπε- 
ώράτ/νυσαν, και τών ρείθρων καϊ ποταμών τάς δια- 
βάσεις εφίΧασσον, και ες ύποδοχήν τον στρατεύμα- 
τος ως κωΧύσοντες η εδόκει ετάσσοντο' ταΐς δε ναυσϊ 
προσπΧενσαντες τά? νανς τών ^ Αθηναίων από του 
αί<γιαΧού άφεΐΧκον, ενεπρησαν δε τινας οΧίτ/ας, ώσπερ 
Ζιενοήθησαν αύτοϊ οι ' Αθηναίοι, τάς δ' αΧΧας κα& 
ήσυγίαν ούδενός κωΧύοντος ως εκάστην ποι εκπε- 
πτωκυΐαν άναδησάμενοι εκόμιζον ες την πόΧιν. 156 ΤΗϋ€ΎΟΙΌΕ8. 

Οη. ί,ΧΧν.— ΚΧΧΧνίΙ. Εβίτβαί ο/ ΰιβ ΑίΚβ- 
ηίαπε, αηά ίί8 άίδαβίνοηδ βηά. 
75 Μετά δε τούτο, επειδή εδόκει τω Νικία καϊ τω 
Αημοσθένει ικανών παρεσκευάσθαι, καϊ ή άνάστασις 
ήδη του στρατεύματος τρίτη ημέρα απο της ναυ- 
μαχίας εγίγνετο. δεινόν ουν ην ου κα& εν μόνον των 
πραγμάτων, Οτι τάς τβ ναΰς άπολωλεκότες πάσας 
άπεγωρουν καΐ άντϊ μεγάλης ελπίδος καϊ αύτοϊ καϊ 
ή πόλις κινδυνενοντες, άλλα καϊ εν τη απολείψει 
τον στρατοπέδου ξυνέβαινε τη τε όψει έκάστω 
αλγεινά καϊ τη γνώμη αίσθεσθαι. των τε γαρ νεκρών 
άταφων όντων, οπότε τις 'ίδοι τινά των επιτηδείων 
κείμενον, ες λνπην μετά φόβου καθίστατο, καϊ οι 
ζώντες κατάλειπόμενοι τραυματίαι τε και ασθενείς 
πολύ τών τεθνεώτων τοις ζώσι λυπηρότεροι ήσαν 
και τών άπόλωλότων άθλιώτεροι. προς γαρ αντι- 
βολίαν και όλοφυρμόν τραπόμενοι ες άπορίαν καθί- 
στασαν, άγειν τε σφάς άζιούντες και 'ενα εκαστον 
επιβοώμενοι, ει τινά πού τις ϊδοι ή εταίρων ή οι- 
κείων, τών τε ξυσκήνων ήδη άπιόντων εκκρεμαννύ- 
μενοι καϊ επακολουθούντες ες όσον δύναιντο, ει τω 
δε προλίποι η ρώμη και τό σώμα, ουκ άνευ ολίγων 
επιθειασμών κα\ οιμωγής υπολειπόμενοι, ώστε δά• 
κρυσι πάν τό στράτευμα πλησθεν καϊ απορία τοι- 
αύτη μή 'ραδίως άφορμάσθαι, καίπερ εκ πολέμιας 
τε καϊ μείζω ή κατά δάκρυα τά μεν πεπονθότας 
ήδη, τά δε περί τών εν άφανεΐ δεδιότας μή πάθωσιν. 
κατήφειά τε τις α μα καϊ κατάμεμψις σφών αυτών 
πολλή ην. ούδεν γάρ άλλο ή πόλει εκπεπολιορ- 
κημένη εωκεσαν ύποφευγούση, καϊ ταύτη ου σμικρά• ΤΗυ€ΤΏΙΏΕ8. 157 

μυριάδες ηάρ τού ξύμπαντος όχλου ουκ ελάσσους 
τεσσάρων άμα επορεύοντο. κα\ τούτων ο'ί τε άλλοι 
εφερον πάντες ο 1 1 τις εδύνατο έκαστος χρησιμον, 
και οι όπλΐται και οί ίππής παρά το ειωθός αύτοϊ 
τα σφέτερα αυτών σιτία ύπο τοις οπΧοις, οι μεν 
απορία, ακολούθων οί δε απιστία." άπηυτομολήκεσαν 
γαρ πάλαι τε και οί πλείστοι παραχρήμα, εφερον 
8ε ούδε ταύτα ικανά' σίτος <γάρ ούκετι ην εν τω 
στρατόπεδα), και μην η άλλη αίκία και ή ισομοι- 
ρία των κακών, εχουσά τίνα όμως το μετά πολλών 
κονφισιν, οι)δ' ώς ραδία εν τω παρόντι εδοξάζετο, 
άλλως τε καϊ άπο οίας λαμπρότητος καϊ αύχήματος 
του πρώτου ες ο'ίαν τέλευτην καϊ ταπεινότητα άφ- 
Ικτο. μεηιστον ηάρ δη το διάφορον τούτο Έλλτ;- 
νικώ στρατενματι εγενετο, οΐς άντϊ μεν τού άλλους 
δουλωσομένους ηκειν αυτούς τούτο μάΧΧον δεδιότας 
μη πάθωσι ξννεβη άπιεναι, άντϊ δ' ευχής τε καϊ 
παιάνων, μεθ' ών εξέπλεον, πάΧιν τούτων τοις 
εναντίοις επιφημίσμασιν άφορμασθαι, πεζούς τε 
αντί ναυβατών πορευομενους καϊ οπΧιτικώ προσ- 
έχοντας μάΧΧον η ναυτικώ. όμως δε ύπο μεγέθους 
τού επικρεμαμένου ετι κινδύνου πάντα ταύτα αύτονς 
οίστά εφαίνετο. 

Ορών δε 6 Νικίας το στράτευμα άθυμοΰν καϊ 76 
εν μεγάλη μεταβολή 6ν, επιπαριών ως εκ των υπαρ- 
χόντων εθάρσυνε τε καϊ παρεμυθειτο, βοη τε χρώ- 
μενος ετι μάλλον εκάστοις κα& ους ηίηνοπο ύπο 
προθυμίας, καϊ βουλόμενος ως επϊ πλείστον γβγω- 
νίσκων ώφελεΐν τι. "καϊ εκ των παρόντων ώ 77 
Αθηναίοι καϊ ξύμααχοι ελπίδα χρη εχειν ηδη 158 ΤΗϋΟΥΏΙΏΚΒ. 

τίνες καϊ εκ δεινότερων ή τοιώνδε εσώθησαν μηδέ 
καταμεμφεσθαι υμάς άηαν αυτούς μήτε ταΐς ζνμ- 
φοραϊς μήτε ταΐς πάρα την άξίαν νυν κακοπαθείαις. 
κάτγώ τοι ούδενός υμών ούτε ρώμη προφερων (αλλ' 
οράτε δη ώς- διάκενμαι υπό της νόσου) οΰτ ευτυχία 
δοκών που ύστερος του είναι κατά τε τον Ίδιον βίον 
και ες τάΧΧα, νυν εν τω αύτώ κινδύνω τοις φαυ- 
Χοτάτοις αιωρούμαι• καίτοι πολλά μεν ες ' θεούς 
νόμιμα δεδιήτημαι, πολλά δε €9 ανθρώπους δίκαια 
και άνεπίφθονα. άνθ' ων ή μεν εΧπϊς Ομως θρασεΐα 
του μέΧΧοντος, αϊ δε ξυμφοραϊ ου κατ άξίαν δή 
φοβοΰσιν. τάχα δ' αν καϊ Χωφήσειαν' Ικανά ηάρ 
τοις τε ποΧεμίοις εύτύχηται, και ει τω θεών επί- 
φθονοι εστρατεύσαμεν, άποχρώντως ήδη τετιμωρή- 
μεθα. ηΧθον ηάρ που καϊ αλΧοι τίνες ήδη εφ* ετέ- 
ρους, και ανθρώπεια δράσαντες ανεκτά επαθον. καϊ 
ημάς εικός νυν τά τε από του θεού εΚπίζειν ήπιώ- 
τερα εξειν οίκτου <γάρ άπ αυτών άξιώτεροι ηδη 
εσμεν ή φθόνου• και όρώντες υμάς αυτούς οίοι 
όπΧιται αμα και όσοι ξυντεταημένοι γωρεϊτε μη 
καταπέπΧηγθε ωγαν, Χογίζεσθε δε οτι αυτοί τε 
πόΧις ευθύς εστε οποί αν καθέζησθε, και αΧΧη 
ουδεμία υμάς των εν %ικεΧία οΰτ αν επιόντας 
δέξαιτο ραδίως οΰτ αν Ίδρυθεντας που εξαναστή- 
σειεν. την δε πορείαν ώστ άσφαΧή καϊ εΰτακτον 
είναι αύτοι φυΧάξατε, μη αΧΧο τι ήηησάμενος έκα- 
στος ή εν ω αν άναηκασθη γωρίω μάγεσθαι, τούτο 
και πατρίδα και τείχος κρατήσας εξειν. σπουδή δε 
ομοίως καϊ νύκτα καϊ ήμεραν εσται της όδού' τά 
ηάρ επιτήδεια βραχέα εχοαεν, και ην άντιΧαβώ- ΤΗυθΥΒΙΌΕ8. 159 

μεθά του φίλιου γωρίου των Χικελών (ούτοι γαρ 
ήμΐν δια τ 6 Ζυρακοσίων δέος ετι βέβαιοι είσίν), ήδη 
νομίζετε εν τω έγυρώ είναι• προπέπεμπται δ' ώς 
αυτούς, καϊ άπαντάν είρημένον και σιτ'ια άλλα 
κομίζειν. το δε ξνμπαν γνώτε, ω άνδρες σ^ρα- 
τιώται, άνατ/καΐόν τε ον ύμίν άνδράσιν άιγαθοΐς 
γίγνεσθαι ως μη οντος -χωρίου εγγύς οποί αν μαλα- 
κισθέντες σωθείητε, και ην νυν διαφίηητε τους 
πολεμίους, οι τε άλλοι τευξόμενοι ων επιθυμείτε 
που επιδεΐν, καϊ οι Αθηναίοι την μεγάλην δύναμιν 
της πόλεως καίπερ πεπτωκυίαν έπανορθώσοντες- 
άνδρες ηάρ πόλις, και ου τείχη ούδε νηες ανδρών 
κεναί" 

Ό μεν Νικίας τοιάδε παρακέλευόμενος άμα 78 
ετπ/61 το στράτευμα, καϊ ει πη όρωη διεσπασμένον 
και μη εν τάξει γωρονν, ξυνάγων καϊ καθιστάς, και 
ό Δημοσθένης ουδέν ησσον τοις κα& εαυτόν τοι- 
αύτα τε και παραπλήσια λέγων, τό δε έχωρει εν 
πλαισίω τετατ/μένον, πρώτον μεν ήγούμενον το 
Νικίου, έφεπόμενον δε το Δημοσθένους• τους δε 
σκευοφόρους και τον πλείστον σχλον εντός είγον οι 
όπλΐται. καϊ επειδή τε εγένοντο επι τη διαβάσει 
του Άνάπου ποταμού, ευρον ε\τ αύτώ παρατεταγ- 
μένους τών "Ζυρακοσίων καϊ ξυμμάγων, και τρεψά- 
μενοι αυτούς και κρατήσαντες τού πόρου εγώρουν 
ες το πρόσθεν' οι δε "ϊ,υρακόσιοι παριππεύοντές τε 
προσεκειντο και έσακοντίζοντες οι "^τΐλοί• κα\ ταύ- 
τη μεν τη ημέρα, προελθόντες σταδίους ώς τεσσα- 
ρακοντα ηυλίσαντο προς λόφω τινι οι Αθηναίοι" 
τη δ' ύστεραία πρω επυρενοντο και προήλθον ώς 160 ΤΗϋΰΥϋΙΌΕδ. 

είκοσι σταδίους, καϊ κατέβησαν ες -χωρίον άπεδόν 
τι και αυτού εστρατοπεδεύσαντο, βουΧόμενοι εκ τε 
των οικιών Χαβεΐν τι εδώδιμ,ον (ωκεΐτο <γάρ 6 χώρος) 
καϊ ύδωρ μετά σφών αυτών φερεσθαι αύτόθεν' εν 
γαρ τω πρόσθεν επί πόΧΧα στάδια, η εμεΧΧον 
ίεναι, ουκ άφθονον ην. οι δε Ί,υρακόσιοι εν τούτω 
προεΧθόντες την δίοδον την εν τω πρόσθεν άπε- 
τείχιζον ην δε λόφος καρτερος καϊ εκατέρωθεν αυ- 
τού χαράδρα κρημνώδης, εκαΧεΐτο δε Άκραΐον Χε- 
πας. τη δ' ύστεραία οι Αθηναίοι προηεσαν, καϊ 
οι των Χυρακοσίων καϊ ξυμμάχων αυτούς ίππης 
καϊ άκοντισταϊ οντες ποΧΧοι εκατέρωθεν εκώΧυον 
καϊ εσηκόντιζόν τε και παρίππευον. καϊ χρόνον 
μεν ποΧύν εμάχοντο οι Αθηναίοι, έπειτα άνεχωρη- 
σαν πάΧιν ες το αυτό στρατόπεδον. καϊ τα επι- 
τήδεια ούκετι ομοίως ειχον ου <γάρ ετι άποχωρεΐν 
79 οίον τ ην υπό των ιππέων, π ρω δε αραντες επο- 
ρεύοντο αύθις, καϊ εβιάσαντο προς τον Χόφον εΧ- 
θεϊν τον άποτετειχισ μενον, καϊ εύρον προ εαυτών 
ύπερ του άποτειχίσματος την πεζήν στρατιάν πα- 
ρατεταγμένην ουκ επ οΧίγων ασπίδων στενόν γαρ 
ην το χωρίον, καϊ προσβαΧόντες οι Αθηναίοι ετει- 
χομάχουν, καϊ βαΧΧόμενοι υπό ποΧΧών άπο του 
Χόφου επάντους οντος (διικνοΰντο γαρ ραον οι 
άνωθεν) και ου δυνάμενοι βιάσασθαι άνεχωρουν 
πάΧιν καϊ άνεπαύοντο. ετυχον δε καϊ βρονταί 
τίνες αμα γενόμεναι καϊ ύδωρ, οία του έτους προς 
μετόπωρον ηδη οντος φιΧεΐ γίτ/νεσθαί' αφ ων οι 
Αθηναίοι μαΧΧον ετι ηθνμουν, καϊ ενόμιζον επϊ τω 
σφετέρω οΧεθρψ καϊ ταύτα πάντα γίγνεσθαι, ανα- ΤΗϋΟΥΒΙΒΕΒ. 161 

παυομενων δ' αυτών 6 ΥύΧιππος και ο'ι Χυρακόσιοι 
πέμπουσι μέρος τι της στρατιάς άποτειγιοΰντας αν 
εκ του όπισθεν αυτούς ή προ<:ΧηΧύθεσαν' άντιπέμ- 
ψαντες Βέ κάκεΐνοι σφών αυτών τινάς ΒιεκώΧυσαν. 
και μετά τούτο πάση τη στρατιά άναγωρησαντες 
προς τό πεΒίον μάΧΧον οι Αθηναίοι ηύΧίσαντο. τί) 
δ' ύστεραία προυγώρουν, και οι Έ,υρακόσιοι προσ- 
έβαΧΧόν τ ε πανταγίρ αύτοίς κύκΧω και ποΧΧούς 
κατετραυμάτιζον, και ει μεν επίοιεν οι Αθηναίοι, 
ύπεχώρουν, ει δ' άναγωροϊεν, έπέκειντο, καϊ μά- 
Χιστα τοϊς ύστάτοις προσπίπτοντες, ει πως κατά 
βραχύ τρεμάμενοι πάν το στράτευμα φοβησειαν. 
καϊ επί ποΧυ μεν τοιούτω τρόπω άντείγον οι Αθη- 
ναίοι, έπειτα προεΧθόντες πέντε η εξ σταΒίους 
άυεπαϋοντο εν τω πεΒίω• άνεχώρησαν 8ε καϊ οι 
Έ,υρακόσιοι άπ αυτών ες το εαυτών στρατόπε- 
Βον. 

Ύης Βέ νυκτός τω Νί/αα καϊ Δημοσθένη έόόκει, 80 
επειΒή κακώς σφίσι το στράτευμα είχε τών τε επι- 
τηΒείων πάντων απορία ήδη, και κατ ατετραυ ματια- 
σμένοι ήσαν ποΧΧοι εν ποΧΧαΐς προσβοΧαΐς τών 
ποΧεμίων ηεγενημέναις, πυρά καύσαντες ώς πΧεΐστα 
άπάηειν την στρατιάν, μηκέτι την αντην 6Βόν $ 
Βιενοήθησαν, αΧΧά τουναντίον ή οι Έυρακόσιοι έτη- 
ρουν, προς την θάΧασσαν. ήν Βέ ή ξύμπασα 68ος 
αύτη ουκ επι Κατάνης τω στρατεύματι, αΧΧά κατά 
το έτερον μέρος της ΊίικεΧίας το προς Καμάριναν 
καϊ ΤέΧαν και τάς ταύτη πόΧεις και 'Έ,ΧΧηνίΒας 
και βαρβάρους, καυσαντες συν πυρά ποΧΧά ε-χω- 
ρουν εν τή νυκτί. και αύτοΐς, οίον φιΧεΐ καϊ πάσι 

11 162 ΤΗΌαΥΏΙΏΕΒ. 

στρατοπέΒοις, μάλιστα Βε τοΐς μεγίστοις φόβοι 
καϊ Βείματα εγγίγνεσθαι, άλλως τε καϊ εν νυκτί τε 
καϊ Βιά πολέμιας καϊ από πολεμίων ου πολύ απε- 
χόντων ίοϋσιν, εμπίπτει ταραχή ' καϊ το μεν Νικίου 
στράτευμα, ωσπερ ηγεΐτο, ξυνέμενέ τε καϊ προν- 
λα/3ε ποΧλω, το δε Δημοσθένους, το ήμισυ μάλιστα 
καϊ πλέον, άπεσπάσθη τε και άτακτότερον εχωρει. 
'άμα δε τη εω άφικνοΰνται όμως προς την θάλασσαν, 
καϊ εσβάντες ες την όΒόν την 'Έιλωρινήν καλου- 
μένην επορεύοντο, Οπως επειΒή <γένοιντο επι τω 
ποταμω τω Κ.ακυπάρει, παρά τον ποταμών Ίοιεν 
άνω Βιά μεσόγειας" ήλπιζον γαρ καϊ τους Σικελούς 
ταύτη, ους μετεπέμψαντο, άπαντήσεσθαι. επειΒή 
δ' εηένοντο επί τω ποταμω, εΰρον καϊ ενταύθα φυ- 
Χακήν τίνα των Χυρακοσίων άποτειχίζουσάν τε καϊ 
άποσταυρουσαν τον πόρον. καϊ βιασάμενοι αυτήν 
Βιέβησάν τε τον ποταμόν καϊ εχώρουν αύθις προς 
άλλον ποταμον τον Έρινεόν ταύτη γαρ οι ή<γε- 
81 μόνες εκέλευον. εν τούτω δ' οι Ί,υρακόσιοι καϊ οι 
ξύμμαχοι, ως η τε ημέρα εγένετο καϊ εηνωσαν τους 
Αθηναίους άπεληλυθότας, εν αιτία τε οι πολλοί 
τον Τύλιππον είχον έκόντα άφεΐναι τους Αθηναί- 
ους, καϊ κατά τάχος Βιώκοντες, η ου χάλεπώς ήσθά- 
νοντο κεχωρηκότας, καταΧαμβάνουσι περί αρίστου 
ωραν. καϊ ως προσέμιξαν τοΐς μετά του Δημοσθέ- 
νους ύστεροις τ ούσι καϊ σχόλαίτερον και άτακτό- 
τερον χωροΰσιν, ως της νυκτός τότε ξυνεταράχθη- 
σαν, ευθύς προσπεσόντες έμάχοντο, καϊ οι Ιππης 
των %υρακοσίων έκυκλούντό τε ραον αυτούς Βίχα , 
Βη οντάς καϊ ξυνήγον ες τούτο, το Βέ Νικίου στρά- ΤΗΤΚΎΒΙΌΕ8. 163 

τευμα άπεϊχεν εν τω πρόσθεν καϊ πεντήκοντα στα- 
δίους' θάσσόν τε γαρ 6 Νικίας ήγε, νομίζων ου το 
νπομενειν εν τω τοιούτω εκόντας είναι και μάχεσθαι 
σωτηρίαν, αΧΧά το ώς τάχιστα ύποχωρεϊν, τοσαύτα 
μαχόμενους οσα αναγκάζονται. 6 δε Δημοσθένης 
ετύγχανε τε τά πΧείω εν πόνω ξυνεχεστερω ων δια 
το υστερώ άναχωρούντι αύτω πρώτω επικεΐσθαι 
τους ποΧεμίους, και τότε γνούς τους Έ,υρακοσίους 
διώκοντας ου προυχώρει μάΧΧον ή ες μάχην ξυνε- 
τάσσετο, εως ενδιατρίβων κυκΧοΰταί τε υπ" αυτών, 
και εν ποΧΧώ θορύβω αυτός τε κα\ οι μετ αύτοΰ 
Αθηναίοι ήσαν' άνειΧηθεντες γαρ ες τι χωρίον ω 
κύκΧω μεν τειχίον περιην, οδός δε ένθεν τε καϊ 
ένθεν, εΧαας δε ουκ οΧίγας ειχεν, εβάΧΧοντο περι- 
σταΒόν. τοιαίταις δε προσβοΧαΐς καϊ ου ξυσταδόν 
μάχαις οι %υρακόσιοι είκότως εχρώντο' το ηάρ άπο- 
κινδυνεΰειν προς ανθρώπους απονενοημένους ου προς 
εκείνων μάΧΧον ην ετι η προς των Αθηναίων, και 
άμα φειδώ τέ τις ε<γΰγνετο ε'π' ευπρατ/ία ήδη σαφεΐ 
μη προαναΧωθήναί τω, και ενόμιζον και ώς ταύτη 
τη ίδεα καταδαμασάμενοι Χήψεσθαι αυτούς, επειδή 82 
ηοΰν δι ημέρας βάΧΧοντες πανταχόθεν τους Αθη- 
ναίους και ζυμμάχους εώρων ηδη τεταΧαιπωρη- 
μένονς τοις τε τραύμασι και τη αΧΧη κακώσει, 
κήρυγμα ποιούνται ΓύΧιππος και %υρακόσιοι καϊ 
ο'ι ξύμμαχοι πρώτον μεν τών νησιωτών ει τις βού- 
Χεται επ εΧευθερία ώς σφάς άπιεναι' καϊ απεχώ- 
ρησαν τίνες πόΧεις ου ποΧΧαί. έπειτα δ' ύστερον 
και προς τους αΧΧους απαντάς τους μετά Δημο- 
σθένους όμοΧογία <γ(τ/νεται ώστε οπΧα τε παρα- 

11—2 164 ΤΗυθΥ1)ΤΏΕ8. 

δούναι, καϊ μη άποθανεΐν μηδένα μήτε βιαίως μήτε 
δεσμοΐς μήτε της αναγκαιότατης ένδεια διαίτης, και 
παρέδοσαν οι πάντες σφάς αυτούς έξακισχίΧιοι, 
καϊ το αργύρων ο είχον άπαν κατέθεσαν εσβαΧίν- 
τες ες ασπίδας ύπτιας, καϊ ενέπΧησαν ασπίδας 
τεσσάρας, καϊ τούτους μεν ευθύς άπεκόμιζον ες 
την πόΧιν Νικίας δε καϊ οι μετ αυτού ταύτη τη 
ήμερα άφικνοΰνται επϊ τον ποταμόν τον 'Ί&ρινεόν, 
καϊ διαβάς προς μετέωρόν τι κάθισε την στρατιάν. 
83 0/ δε ^υρακόσιοι τη ύστεραία κατάΧαβόντες 
αντον εΧεγον '6τι οι μετά Δημοσθένους παραδεδώ- 
κοιεν σφάς αυτούς, κεΧεύοντες κάκεϊνον το αυτό δραν' 
6 δ' άπιστων σπένδεται ιππέα πέμψαι σκεψόμενον. 
ως δ' θιγόμενος άπήγγειΧε πάλιν παραδεδωκότας, 
επική ρυκεύεται ΥυΧίππω κα\ Συρακοσίοις είναι 
έτοιμος νπερ Αθηναίων ξυμβήναι, Οσα άνάΧωσαν 
χρήματα Χυρακόσιοι ες τον ποΧεμον, ταύτ άποδοΰ- 
ναι ώστε τήν μετ αυτού στρατιάν άφεΐναι αυτούς• 
μέχρι ου δ' αν τά χρήματα άποδοθη, άνδρας δωσειν 
Αθηναίων ομήρους, ενα κατά τάΧαντον. οι δε 
%υρακόσιοι καϊ ΥύΧιππος ου προσεδέχοντο τους 
Χσγους, αΧΧά προσπεσόντες και περιστάντες παντα- 
χόθεν εβαΧΧον καϊ τούτους μέχρι όψέ. εϊχον δε 
καϊ ούτοι πονήρως σίτου τε καϊ των επιτηδείων 
απορία, όμως δε της νυκτός φυΧάξαντες τόήσυχάτ- 
ζον εμεΧΧον πορεύεσθαι. καϊ άναΧαμβάνουσί τε τά 
όπΧα, καϊ οι "Ζυρακόσιοι αισθάνονται καϊ επαιώνι- 
σαν. ηνοντες δε οι ' Αθηναίοι Οτι ου Χανθάνουσιν, 
κατέθεντο πάΧιν πΧην τριακοσίων μαΧιστα ανδρών, 
ούτοι δε δια των φυΧάκων βιασάμενοι εχώρουν της ΤΗυΟΥΌΙΌΕΒ. 165 

νυκτός τ} εδύναντο. Νικίας δ' επειδή ήμερα έηένετο 84 
ήηε την στρατιάν οι δε Συρακόσιοι καϊ ο'ι ξνμμαχοι 
προσεκειντο τον αυτόν τρόπον πανταχόθεν βάλλον- 
τες τε καϊ κατακοντίζοντες. καϊ οι αθηναίοι ήπεί- 
ηοντο προς τον Άσσίναρον ποταμόν, 'αμα μεν βια- 
ζόμενοι υπό της πανταχόθεν προσβολής Ιππέων τε 
πολλών καϊ του άλλου ογλου, οιόμενοι ραόν τι σφίσιν 
εσεσθαι ην διαβώσι τον ποταμόν, 'άμα δ' υπό της 
ταλαιπωρίας καϊ του πιεΐν επιθυμία, ώς δε γι- 
γνονται επ* αύτω, εσπίπτουσιν ούδενΐ κόσμω ετι, 
άλλα πάς τε τις διαβηναι αυτός πρώτος βουλόμενος 
καϊ οι πολέμιοι επικείμενοι γαλεπήν ήδη την διά- 
βασιν εποίουν αθρόοι γαρ άνα^καζόμενοι γωρεϊν 
επέπιπτόν τε άλλήλοις καϊ κατεπάτουν, περί τε 
τοις δορατίοις καϊ σκεύεσιν οι μεν ενθνς διεφθείροντο 
οι δε εμπαλασσόμενοι κατέρρεον. ες τα επι θάτερά 
τε του πόταμου παραστάντες οι Έ,υρακοσιοι (ην δε 
κρημνώδες) εβαλλον άνωθεν τους Αθηναίους, πίνον- 
τας τε τους πολλούς άσ μένους καϊ εν κοίλω οντι τω 
ποταμώ εν σφίσιν αύτοϊς ταρασσο μένους, ο" τε 
ΤΙελοποννήσιοι επικαταβάντες τους εν τω ποταμώ 
μάλιστα εσφαζον. καϊ το ύδωρ ενθνς διεφθαρτο, 
αλλ' ονδεν ήσσον επίνετο τε ομού τω πηλώ ήματω- 
μενον και περιμάχητον ην τοις πολλοίς, τέλος δε 86 
νεκρών τε πολλών επ' άλλήλοις ήδη κειμένων εν τω 
ποταμώ. και διεφθαρμένου του στρατεύματος του 
μεν κατά τον ποταμόν, του δε, και εϊ τι διαφύγοι, 
υπό τών ιππέων, Νικίας Υυλίππω εαυτόν παρα- 
δίδωσι, πιστεύσας μάλλον αύτω ή τοις Χυρακοσίοις' 
καϊ έαυτώ μεν ■χρήσθαι εκέλευεν εκείνον τε και 166 ΤΗϋΟΎΏΙΏΕ8. 

Λακεδαιμονίους ο τι βούΧονται, τους δε άλλους 
στρατιώτας ττανσασθαι φονεύοντας, και 6 ΤύΧιττ- 
ττος μετά τούτο ζωγρείν ήδη εκέΧευεν' καϊ τους τε 
Χοιττούς, όσους μη άπεκρύψαντο (ποΧΧοϊ δε ούτοι 
εγένοντο), ξυνεκόμισαν ζώντας, και έπ\ τους τριακό- 
σιους, οι την φυΧακην διεξηΧθον της νυκτός, ττεμ- 
ψαντες τους διωξομένους ξυνέΧαβον. το μεν ουν 
άθροισθεν του στρατεύματος ες το κοινον ου ττοΧύ 
εγένετο, το δε διακΧαττεν ττοΧύ, καϊ διεττΧήσθη πάσα 
Έ,ικεΧία αυτών 'άτε ουκ άττό ξυμβάσεως ώσττερ των 
μετά Δημοσθένους Χηφθέντων. μέρος δε τι ουκ 
οΧίγον καϊ άπέθανεν πΧεΐστος <γάρ δή φόνος ούτος 
και ούδενός εΧάσσων των εν τω ΖικεΧικω ττοΧεμω 
τούτω εγενετο. και εν ταΐς αΧΧαις προσβοΧαϊς 
ταϊς κατά την ττορείαν συχναΐς γενομέναις ουκ 
οΧίγοι ετεθνήκεσαν ττοΧΧοΙ δε όμως καϊ διέφυγον, 
οι μεν και τταραυτίκα, ο'ι δε καϊ δουΧεύσαντες και 
διαδιδράσκοντες ύστερον" τούτοις δ' ην άναγωρησις 
ες ¥ίατάνην. 
86 'Βυναθροισθεντες δε οι Ζυρακόσιοι καϊ οι ξύμμα- 
γοι, των τε αι-χμαΧωτων υσους εδύναντο ττΧείστονς 
και τά σκύΧα άναΧαβόντες, άνεγωρησαν ες την 
ττόΧιν. και τους μ&ν αΧΧους Αθηναίων και των 
ξυμμάχων όττόσους εΧαβον κατεβίβασαν ες τάς 
Χιθοτομίας, άσφαΧεστάτην είναι νομίσαντες τηρησιν, 
Νικίαν δε και Αημοσθένην άκοντος τού ΥυΧνπττου 
αττέσφαζαν. ό <γάρ ΤυΧιτπτος καΧόν το αγώνισμα 
ενόμιξέν οι είναι επί τοις άΧΧοις και τους αντιστρά- 
τηγους κομίσαι Αακεδαιμονίοις. ξυνεβαινε δε τω• 
μεν ΊΤοΧεμιώτατον αύτοΐς είναι, Αημοσθένην, δια τά ΤΗυΰΥ1)ΙΒΕ8. 167 

εν τη νήσω και ΤΙύΧω, τον δε δίά τά αντα επιτη- 
δειότατον τους γαρ εκ της νήσου άνδρας των Αακε- 
δαιμονίων 6 Νικίας προυθυμήθη, σπονδάς πείσας 
τους Αθηναίους ποιήσασθαι, ώστε άφεθηναι. άνθ* 
ων οι τε Λακεδαιμόνιοι ήσαν αύτω προσφιλείς, 
κάκεΐνος ούχ ηκιστα δια, τούτο πκττεΰσας εαυτόν 
τω ΤυΧίππω παρεδωκεν. άΧΧά των Συρακοσίων 
τίνες, ως εΧεγετο, οι μεν δείσαντες, οτι προς αυτόν 
εκεκοινολότγηντο, μή βασανιζόμενος διά το τοιούτο 
ταραχην σφίσιν εν εύπραηία. ποίηση, αΧΧοι δε, καϊ 
ούχ ηκιστα οι Κορίνθιοι, μη χρήμασι δή πείσας 
τινάς, οτι πΧουσως ην, άποδρα καϊ αύθις σφίσι 
νεώτερου τι απτ αυτού ηενηται, πείσαντες τους ξυμ- 
μαχους άπεκτειναν αυτόν, καϊ ό μεν τοιαύτη η οτι 
εγγύτατα τούτων αιτία ετεθϋήκει, ηκιστα δη άξιος 
ων των γ* ετ' £μού 'ΕΧΧήνων ες τούτο δυστυχίας 
άφικεσθαι διά την πάσαν ες άρετήν νενομισμένην 
επιτήδευσιν. τους δ' εν ταϊς Χιθοτομίαις οίΊ,υρακό- 87 
σιοι χαλεπούς τους πρώτους χρόνους μετεχείρισαν. 
εν <γάρ κοίΧω χωρίω οντάς και όΧί*/ω ποΧΧονς οί τε 
ηΧιοι το πρώτον καϊ το πνιηος έτι εΧΰπει διά το 
αστέηαστον, και αϊ νύκτες επνγιγνόμεναι τουναντίον 
μετοπωριναι καϊ ψυχραϊ τη μεταβοΧη ες άσθένειαν 
ενεωτέριζον, πάντα τε ποιούντων αυτών διά στενο- 
χωρίαν εν τω αύτω καϊ προσέτι των νεκρών ομού 
επ' αΧΧήΧοις ξυννενημένων, οι εκ τβ των τραυμάτων 
και διά την μεταβοΧήν και το τοιούτον άπεθνησκον, 
και οσμαι ήσαν ουκ ανεκτοί, και Χιμώ άμα και δί-ψει 
επιέζοντο' εδίδοσαν <γάρ αυτών εκάστω επι οκτώ 
ιιηνας κοτΰΧην ύδατος και δύο κοτύΧας σίτου' 168 ΤΗυΟΤΌΙΌΕΒ. 

αΧΧα τε οσα εικός εν τοιούτω 'χωρίω εμττεπτωκότας 
κακοπαθήσαι, ούδεν ο τι ουκ επεηένετο αύτοϊς. καϊ 
ημέρας μεν εβδομήκοντά τινας ούτω διητήθησαν 
άθρόοι' έπειτα πΧην ' Αθηναίων καϊ εϊ τίνες %ικε- 
Χιωτών η ΙταΧιωτών ζυνεστρατευσαν, τους άΧΧους 
άπέδοντο. ελήφθησαν δε οι ξύμπαντες, ακρίβεια 
μεν γαΚειτον εξειπεϊν, όμως δε ουκ εΧάσσους επτα- 
κισχιΧίων. ξυνεβη τε έργον τοΰτο 'ΚΧΧηνικόν των 
κατά τον ποΧεμον τόνδε μέηιστον γενέσθαι, δοκεΐν 
δ' εμούμε και &ν άκοη 'ΈίΧΧηνικων ϊσμεν, καϊ τοις τε 
κρατήσασι Χαμπρότατον και τοις Βιαφθαρεΐσι δυσ- 
τυχεστατον κατά. πάντα γάρ πάντως νικηθέντες 
καϊ οϋδεν οΧίγον ες οιδεν κακοπαθήσαντες, πανω- 
λεθρία δή το Χεγόμενον καϊ πεζός καϊ νηες καϊ ούδεν 
ο τι ουκ άπωΧετο, καϊ οΧίγοι από ιτοΧΧών επ οίκου 
άττενόστησαν. ταΰτα μεν τα περϊ ΧικεΧίαν γε- 
νόμενα. Ν0ΤΕ8 

Ο Ν 

τπυοΥϋΐϋΕδ, νι. νη Ν0ΤΕ8 

ΟΝ 

ΤΗϋΟΥϋΙΟΕδ, VI. VII. 

ΒΟΟΚ VI. 

Ι. 1. \ειμώνος] ' νϊιιίβΓ 8β&8οη. " ΤΙιιιο^ίΜβδ άϊνίάβδ 1ιΐρ 
7β»Γ ϊηίο χαμών, μηλ θέρος. Ηίδ θέρος θΐπΙ)Γ&οβ8 8ρπη§, εταη- 
πιβΓ, &ηά βίΐτίν βτιίππιη. Οί. τερί δέ το φθινότωρον του θέρους 
τούτου, Ιϊο. π. 31 : του δέ έτι-γι-γνομένου θέρου; άμα ηρι, χι. 8. 
Ηίδ χαμών οοηί&ίηβά ΐΐιβ Γθΐηαϊηίη§ ροΓίΐοη οί ίΐιβ ^ε&τ. Οί. 
II. 1 : "/έ^ρατται δέ έξης ως ίκαστα έ-γίγνετο κατά θέρος και 
χειμώνα. ΤΙιθ ββηίΐΐνβ ΙιβΓβ Ϊ8 οηβ οί 'ίϊπΐθ ΉΊιβη.' Είδβ- 
\ν τ 1ιβΓθ Τ1πΐ0}-<ϋά68 α§β8 άίίϊβΓβηί ίοπηδ : ίοΓ ϊηδί&ηοβ, ιν. 133, 
έν τφ αύτψ θέρει. ^Υίίΐι δΐιοΐι -«ΌΓάδ ββ νύξ, Ιτος, Π8βΛ ίο ροίηί 
οαί 80Π16 «ϋδίϊηοίΐν ιη£ΐι•1ϊβά βροοίι οί ίΐτηβ, Εηά νάϋ ίΐιβ η&πιβ8 
οί ίβδίίναΐδ, *1αβ ά&ίίνβ τνϊίΐιοηί & ρΓβροβϊίϊοη ίβ οίίβη ιΐδβά. 
ΡβΛ&ρδ ίΐΐθ §βηϊίϊνβ ίβ ρτορβΓΐ7 Ιββδ άβίΐιπίβ ίΗ&η ίΐιβ ά&ίΐνβ 
ϊη βιιοΐι ρΙΐΓ&δββ, &Π(1 80 ταύτης της νυκτός πουΐά πΐ6&η * τνϊίΐιίιι 
ίΐιβ 00ΟΓ8Θ οί ίώ.8 ηί§1ιί, δοπιβλνΙιβΓβ άαιτη§ ϊίβ ρ&88»§β,' ταύτγ 
τη νυκτί λνουΐά 1>β ' οη ίΐιίδ ηϊ§1ιί,' &8 & ά&ίβ. 

2. της μετά λάχητος] ΤΜδ ΓβίβΓδ ίο βη βχρβάΐίϊοη ίο 
8ϊοίΐ7, ίο &ϊά Εβοηίΐηί α§&ίηδί 8ττ&οιΐ8Θ, β.ο. 427, ιπιάβΓ Ιι&οΐιβδ 
&ηά ΟΙι&ΓδΒΒ,άβδ. — Αη αάάϊίίοη&Ι δφΐ&άΓοη \?&8 ββηί β. ο. 425 
αηάθΓ Επιτπιβάοη &η<1 ϋβπιοδίΙιβιΐΘδ. Οί. ιιι. 86, ιν. 2. 

3. έτΙ Σικελίαν~\ έτι νάΟι &η &οοιΐ8&ϋνθ, Γηβαηβ ' πιοίίοη ιιρ 
ίο,' §βηβΓ8,1Ιν \νϊί1ι & ηοίίοη οί Ιιοδίϋϊί 7 : έτί νάϋι & βθηϊίϊνθ (οί 
ρΓορβΓ η&ηΐθδ), ' πιοίίοη ηρ ίοντατάδ,' ντϊίΐιοιιί βιτρ ί<1β& οί 
ηοΒίϊΙϊίτ. Οί. ταρατλεύσαντες έτ' Άστακοϋ, 'ίωΐϊη^ Ισωατάβ 
Αδί&οιίδ,' π. 102; τα έτι Θράκης, 'ίηβ ρ&τίδ ΤηΓ&οβ^βτά ;' 8.ηά 
τρατόμενος έτΙ του ΜηΧιώς κόλπου (νΐιι. 3). 8ο έτ' οίκου 
ανεχώρησαν, ϊδ Β,Ι-ντ&νδ ' Τηβ^ Γθίηπίθά ^ιο7η€1^α^ά8. , 

4. καταστρέψασθαι] ϋί. ' ίο ίτχτη πρβΐάβ άο\?η ίθΓ οηβββίί,' 
'ίο οοηο[ΐΐθΐ•.' 

άτειροι οί πολλοί όντες~\ Τΐιβ ίντο ροϊηίβ οί ίΐΐθίχ ΐηθχρθΓΪθηοβ 
9.τβ άϋΪΘΓβηίΙν βχρΓβδδθά, ίΐιβ &Γδί ΐβ ρΐ&οβά ΐη ίΐιβ £βηίίϊνβ 
άτειροι τοΰ μεγέθους ; ϊη ίΐΐθ δβοοηά, ίηβ οοηβίηιοίίοη <5η&η§βδ 
ίο ότι \ίϊί1ι & γβΛ. — Τΐιβδβ ο1ι&η§θ8 &Γβ νβτν οοππηοη ; οί. άμα δ* 
ντό της ταλαιτωρίας και τοΰ χιβίν έτιθυμία, πι. 84. Οί. &1δθ ι. 1. 
τεκμαιρόμενος 6τι ακμάζοντες τε ήσαν καΐ τό άλλο Έ\\ηνικόν όρων 
(Οτι έώρα). 172 ΤΗϋΟΥΌΙϋΕ8. 

9. περίπλους μέν] Τηβ ρβχίΐοΐβ μέν βρρββχβ ίο 1)β&Γ ίηβ 
8»πιθ Γβΐ&ϋοη ίο ίΐιβ ητβΐ πιιπιβΓ&Ι είς, μία, &, ίηβ,ί δ^ άοοβ ίο 
ίηβ ββοοηά δύο. Ιίβ ρήπιαΓγ ιαβΕηίη§ ίηβΓβίοΓβ βββηΐΒ ίο Οβ 
Όη ίΐΐθ οηβ η&ηά,' 'ϊη ίηβ βτβΐ ρΐβοβ,' 8,8 ορροββά ίο δ^, Όη 
ίηβ οίΗβΓ ηβ,ηά,' 'ϊη ίΐιβ ββοοηά ρΐβ,οβ.' Ιίβ ιιββ ϊβ ιΐδΐιβ,ΙΙν ίο 
ο&ΙΙ β,ίίβηίϊοη ίο ίΐΐθ ί&οί, ίηαί ίΐιβ οΐ&αδβ ογ τνοΓά ννϊίη \νηϊοη 
ϊί βίβιιάδ, πιιΐδί οβ (Ιίδίίη^υΐβΐΐθά ίτοπι βοπιβί1ιϊη§ ντηϊοη ίοΙΙο^Β. 
Μέν Ϊ8 ηοί β,Ιλν&γΒ ίο11ο\νβ<1 &ν δ^, οιιί ί1ιΪ8 Ιβ,ίίβΓ ϊβ βίαιοεί 
η,Ι-ννβ,νΒ ϊιηρΙΐβΛ : &β, ώ$ μεν λέγουσα, 'β,δ ίηβν οη ίηβ οηβ η&ηά 
δαν,' ϊπιρ1νϊη8, 'οαί Ι οη ίηβ οίηβΓ άο ηοί οβίϊβνβ.' 8ο Ιιθγθ, 
'ίοΓβ, πιβΓοηβ,ηί-βηϊρ οη ίηβ οηβ ηβ,ηά,' ΐπιρίνϊηβ, '1>αί £ογ & 
ννβ,Γ-βηϊρ οη ίηβ οίηβι•, ηιηοη Ιβββ.' 

10. έλασσον η δκτι) ήμερων. Τΐΐθ §βηίίϊνβ Ιιθγθ οί οοατββ 
άβρβηάβοη περίπλους, ' β, 0ΪΓ0ηΓηη3,νϊ§8,ίϊοη οί βϊ§ηί άβ,γδ' Ιβηβίη.' 
Ιί ϊβ ίο οβ ηοίϊοβά ίη&ί έλασσον ϊη βϊιηϊΙβ,Γ ρηΓ&βββ ϊβ ιΐδβά 
β,άνβΓΟΪ&Ην β,ηά ίηβΓβίοΓβ ϊβ ϊηάβοΐϊηβοΐβ. Οί. νι. 67, τούί Ιππέας 
ούκ έλασσον δντας ή διακόσιους. Ρΐΐηίυβ (ιπ. 14) §ϊνβ8 618 
Κοπι&η ηιίΐβδ ίοΓ ίηβ οϊτοηπιίβΓβηοθ οί δϊοϊΐγ: δίΓβ,οο 587. 
Τηβ ιηββ,η 1)6ί\νββη ίηοββ ί\?ο άΪΒίβ,ηοβΒ \?οα1ά £Ϊνβ αοοηί 75 
ηιϊΐβδ α (Ιβ,ν 8,8 ίηβ Γβ,ίβ οί ά ΓηβΓοηβ,ηί-Βηϊρ ρΓορβϋβά πι&ϊηΐν 
ον ββ,ϊΐδ. Ερηοπιβ ϊη δίΓβ,οο Γβοΐιοηβ ϊί β,βνβ άβ,γβ' β,ηά ηϊβηίβ' 
νονβββ. Τηυονάϊάβδ άϊά ηοί ρπΛ&οΙ^ Γβοΐίοη ηί^ηίβ (ημερών). 
ΗβΓοάοίαβ ιν. 86, ηι&ΐίββ α ά&ν'δ νον&ββ β,οοαί 80 ηιϊΐββ, &ηά & 
ηί^ηί'β αοοηί 60. 

τοσαύτη οΰσα] Αβ Ατηοΐά οϋδθΓνββ, ίηβββ \?0Γάβ &γθ ίη- 
εβι-ίβά ροββίοΐν Γτοηι &η ά ρτίοΗ ϊάβ» οη ίηβ ρ&Γί οί Τηαον- 
άϊάββ ίη&ί 8ο Ιβ,Γββ &η ΐβίβηά &8 δΐοϊΐγ ηιϊ§ηί ηανβ οββη 
βχρβοίβά ίο ηοΐά & άϊ^ηίηβά ροβϊίίοη ϊη α 1&γ§θ βββ, οί ϋβ ο\νη, 
ΐηβίββ,ά οί ϋβϊη^ 8, γπθγθ &ρρ6ηά&§β ίο Ιίβ,ΐγ. 

12. διείργεται το μη ήπειρος οδσα] νβΓΟβ οί ηεραΐϊνε ίιηροΓί. 
δΐιοη 88 κωλύειν (ι. 16), άπιστεΐν (ι. 10; νιιι. 1), άποστερέΐν (νιτ. 
6), άπέχεσθαι (ν. 25), εϊρ-γειν (πι. 6), &ηά οίηβΓβ, ίαΐίβ & βιιρβΓ- 
θηοαβ μή, οβο&υββ ίηβ τβ«ιιΙΙ*οί ίηβ ηβ^δ,ίίνβ ροΓίΐοη οί ίηβ 
νβΓΟ, Γ&ίηεΓ ίη»η ίηβ ργοοθββ, Ϊ8 οοηίβΓηρΙ&ίβά. άπιστα μ^ τάδε 
είναι, Ί άΐδΟοϋβνβ, β,ηά ίηβ Γββαΐί 18, ίηαί Ι ίΐιϊηΐί ίΐιίβ ίβ ηοί βο.' 
Τηβ ρβ,ΓίΐοϊρΙβ οΰσα &ΓΪ8β8 ίτοιη & οοηίαδϊοη οί οοιίδίπιοίιοηΒ; 
διείρ-γεται το μή είναι &ηά διείρ~γεται μη οΰσα ; οί. δια το ήδη φοβε- 
ρούς παρόντας Αθηναίους, ίοΓ δίά το ήδη παρεΐναι, ΟΓ δίά τους Αθη- 
ναίους παρόντας (ιν. 63); οί. αίβο 'Α,ττικην έκ του επί πλείστον 
οΰσαν, τνηβΓβ ίηβΓβ ίβ α οοηίαδϊοη Οβίννββη Άττικην έκ του είναι, 
αηά Άττικήν επί πλείστον οΰσαν, ι. 2 ; ίοΓ Ι οβίϊβνβ ίΐιϊδ ίο 1>θ 
ίηβ ίι-αβ βχρί&η&ίίοη. Οοπιρβα-β ν. 7, δίά το έν τφ αύτφ καθήμε- 
νους ; β,ηά νιιι. 105, δια το κρατήσαντες άλλην ναΰν διώκοντες. ΝΟΤΕ 8. 173 

Π. 2. τα. ξύμταντα] ' βο ηι&ην ηαίίοηδ, ί&Μη§ ϋΐ€ υ>Ηοΐ€.' 
α. χρήματα, τολλά τα ξύμταρτα έά\ω, υπ. 24. Έσχ« ϊβ ' ο!)ί&ϊηθά 
αϊ άιίϊθΓβηΙ ίϊηιββ ΰιβ ροδδββδϊοη οί ϊί;' είχε ν^οπίϊ οβ 'πβτβ ίηβ 
ρΟδδθβδΟΓΒ.' 8ββ οη οη. 6. 

χαλαώτατοι μέΥ\ Το ίΐιϊδ μ& ίηβ δέ ϊη Σικατοί δέ, ΟΟΓΓΘ- 
βροηοΐδ. ηοί ιηβ ϋ &ϋβτ άρκείτω; ίοτ ίηΐδ ΐ8δί &η8ΥΓβΓδ Ιο α Ηαΐί 
ϊπιρίίβά μέν ϊη ϊν 6- ώ οΰτε -γενο$ εχω, &β. 

8. φαίνονται ένοικισάμενοι] Τηίβ πιβ&ηδ ' 8τβ ρτονβά ίο ηβΥβ 
οβοοπιβ ϊηη8θϊί8ηίβ οί ϊί.' Φαίνεσθαι νίίη 8η ϊηηηϊίίνβ ίπιρίίθβ 
οηΐν ίηβ γβΓΪδίπηΙϋαάβ οί 8η βγβηί. Ρηιίηβτ οη, ίηβ ρ&τίΐοίρίβδ 
6ντε$ &ηά ά»αστάντε$ &τβ βρρβηάβά ίο ίηβ ρητ8ββ φαίνονται 
ένοικισάμο>οι, ' 8Γβ ρΓονβά ίο η»τβ δβίίΐβά. ϊη ίηβ οοηηίτγ, ίη ίηβ 
οηατ&βίθΓ οί ΙοβπΒηδ.' 

10. Ίβηρε$ όΊτβϊ&ο.] Τηβ ΙοβπίΐηΒ βββπι ίο η»νβ οπ§ϊηβ1ΐ7 
ρβορίβά 8 οοηδίάβΓ3θ1β ροΓϋοηοί8οηίη-\νβδΙβΓηΕηι•ορθ,0θΓ8Ϊ08, 
8&τ(ϋηϊ&, &ο. Τηβ Ββδφΐβ ρΓοτίηοββ 8Γβ ροβδίΜγ οοοηρΐβά \>γ 
ίηβϊτ άββοβηάβηίδ. 8ίτ8θο Γβωβχ^δ ίηβί ίηβ τνηοΐβ οοηηίτγ 
«■ββί^-βτά οί ίηβ Εηοηβ \\τ8δ ο&ΙΙβα Ιοβπ», 8ηά ίηβτβίοΓβ ίηβ 
ιϊνβΓ 8ίο8ητΐδ ηα»ν η&νβ βββη ίηβ Χηο8Γ, ογ δοιηβ ιίτβΓ οβίντββη 
ίηβ Ργτβηββδ αηά ίηβ Εηοηβ 88 Νϊβοηητ ίηΐη&β. 

14. το χρόϊ έστέραν] '1ηη&1)ϊ1 δίοίΐν ϊη ίίβ νββίβτη ρ&τίδ.' 
Οί. τά ίττέκεινα τή$ Σικελία*, οη ίηβ ΓατίηβΓ βίάβ οί 8ϊοϋγ, 
η. 63. 

Ιλίου δέ άλισκομένουΐ ' 8η<1 <1ητίη§ ίηβ οβρίητβ οί Τπ)7,' ηοί, 
'8τίβτ ίηβ οαρίατβ.' 

15. διαφυγόντα] 'ιίίβΓ β8β&ρΐη§.' Τηβ Ιυγο ηι&ΐη ββηββδ 
οί δίά ϊη οοπιροιιη<1 τβΛδ &τβ, (1) 'ίητοα^η,' 'ίητοη§ηοαί,' 
ΊηοΓοη&ηΙν ; ' 88 διαφΐύ-γ«ιι>, Ίο ηββ ίΛΓοι/^ΛαΗί,' ογ ΊηοΓοα§η1γ 
ίο βδο»ρβ;' διαναυμαχεΐτ, Ίο η&Υβ α άεσϊίϊνβ 8β&-ή^1ιί;' δια- 
φθείρει*, 'ίο Μ11 «ίί^τΖ^ ;' διακωλύω, ' ςιιίΐί ίο ρτβνβηί.' Δηά (2) 
'ίη άίδβΓβηί (ϋΓβοϋοη3;' 83 διαδιδράσκαν, Ίο βδββρβ «ι άϊναπ 
άίτιοαση*• 1 δ«χ<ττά>, Ίο άΐΒ% αϊαηα>Γ.' 

19. νροσξυνψκησαν δ^] 'βηά 1)βδϋβΒ ίηβΓβ δβίίΐβά ττϊίη 
ίηβπι.' 

21. κατινεχΰέντα] Ό8ΐτϊβΛ εΐο^κη ίο ίηβ 8ΐοΐ1Ϊ8η οοβδί.' 
Κατά ΐη βοηιροδϊίϊοη, ηιβ&ηδ ηβη&ΙΙ^, (1) ' άο^τη,' ϊη ίηβ δβηββ 
οί Ίο ίΐΐθ 1κ>Ιίοιη,' βηά ίηβηοβ 'βηΐϊτβίν,' 8δ καταιφπταρ, Ίο 
οηί άο'ννη βηίΪΓβ1ν;' κατακαίει», Ίο ϋητη άοντη.' (Ά. καταφεύ- 174 ΤΗυΟΥΏΊύΕΖ. 

■γειν: — β,ηά (2) *&8&ΐηδί,' 'ίο ίηβ ά^Β&άνβxΛ&^βο^^, , αβ κατα^ι^νώ- 
σκαν, 'ίο άβοΐάθ &8 & ι η8 * ; ;' καταιτιάσθαι, 'ίο Ιοήηζ Ά. οη&τ^β α- 
βΗ,ϊηβί α. πι&η.' 

22. Σίκελοϊ δέ] Τ1ιβ8θ δίοβίδ \νβΓβ &ρρ8,Γβηί1;7 & άΐδβΓθηί 
γ&οθ ίΐΌπι *1αθ 8ίο&ηϊ, ϊ)βΐη§ οί ίΐιβ Ιίαΐϊαη (Ρβΐ8,8§ίο?) βίοοίί 
(ΝίβοιιηΓ, Ζ,βοί. οη ΕΐΗηο<ι. II. 180) αηά ίηβΐτ ηαπιβ οβϊη^ & 
οοΙΙβ,ίβΓ&Ι ίοΓπι οί ΙίαΚ. νϊτ^Π {Μηβίά νιιι. 328) βββιηβ ίο 
οοηίοαηά ίηβ δϊοαηϊ β,ηά δϊοαίΐ. 

23. Όπικαί] Τΐιβδθ εγθ ίηβ Οδοί, &η &οοΓΪ§ίη&1 Ιί&Η&η 
Ιήοβ, τνηοββ 1β,η^α&§θ \ν&8 &η ΐη£Γθ<ϋβηΙ ΐη ίη&ί οί Κοπιβ. 
Τΐιβϊτ πβ,πιθ χν&β ηββά δηοββα,ιιβηΐΐγ 8,8 β. ίβπη οί ΓβρΓΟβ,οη, ίη 
ίηβ 8ΘΠ8Θ οί οαΛαχοαδ, υηοίνϊΐίζβόΐ, 8,8 \νβ οαΐΐ 8, πιάβ ίβΐίοτν α 
Ο-οίη. Οί. ^ν. ιιι. 207, βί ϋνϊη& ορίοϊ Γοάβοαηί οΕπηίη& 
ηιιΐΓβδ. 

ώ? μεν ίΖκόί] Το ίηϊβ οοιτθδροηάβ τάχα δέ άν καϊ Λλλωί, Οβίολν 
(ϊη οίηβΓ νν&^β α& ινΜ αβ (και) ίηίβ). 

24. κατιόντος του ανέμου] 'Τνίιβη ίηβ \νϊηά ο&ηΐθ άθ\νη 
(βίΓθΐΐ£ΐγ).' ΤΙιβΓβ Ϊ8 α νβΓ^ 6Ϊηιΐΐ8,ι• βχρΓβδβΐοη ΐη ιι. 25, άνίμου 
δε κατιόντος με-γάλου, &ηά ιι. 84. Τΐιβδβ ρ&888£ββ βηο\ν ίηβ,ί ίηβ 
δβηβθ ϊδ η&τάΐ^ Λνη&ί Ατηοΐά βη^ββίδ, 'ββίίϊη^ άοιοη ίηβ βϊγ&ϊϊ , ' 
ϊγοπι ηοι-ίη ίο βοαίη. 

29. έττωνομάσθη] 'τν&δ η&πιβ<1 1)γ λ άβδΐ§η&ίΐοη ίοαηάβά 
υ,ροη ηΐβ,' '\Τ8.8 οβίΐβά αββτ ηΐηι.' 

30. ανέστειλαν} Οί. οη οη. 14, ιιηάβΓ άναψηφίσαι, ίθΓ ίηβ 
ίοΓΟβ οί άνά ϊη οοπιρουηά νβΛβ. 

33. φκησαν έχοντες] 'ίηβγ ΙοοΚ ρο88β8ίίοη οί ίηβ ϋβδί 
ροΓίϊοηβ οί ίηβ οοιιηίιχ Γβί&ϊηίη^ ΐηθην &ο. ΟίηβΓΜτΐδβ βη 
ΐιηρβΓίβοί \νοη1ά ηβ,νβ οββη ΓβφΐΐτβεΙ, &δ, ϋβίοντ, φκουν ΐδ, '-ντθΓθ 
δβίίΐβά,' ηοί, 'οβο&πΐθ δβίίΙβΓβ ίη ΐί.' Εοι• οΐκεΐν \νΐίη &η αοοη- 
ββ,ίΐνβ οί. ι. 12, την νυν Βοιωτίαν φκησαν. 

38. άΐΓο\αβόντ€$] 'άβίβ,οηϊη^ ίηβπι ίι•οπι ίηβ γθβΙ οί ίηβ 
οοηηίΓ^ ο^ νναΐΐδ,' ίη&ί ΐδ, 'ίοΓίΐφΐη^.' 

40. ίπεσέπλεον] 'β&ϊΐβά ίο ίηβ ΐβίαηάβ βίίβΓ ίηβηι.' 

42. ζυνοικίσαντεί] Τηβ Ρηοβηΐοί&ηβ (αρρΕΓβηίΙγ οί Τ^Γβ 
οχ ίηβ ηθί^ηοοητηοοά. ηοί ίτοηι Οπ,Γίη&βθ) Ιβίί ίϋβ ρ-ββ,ίβΓ 
ρ&Γί οί ίηβίτ ί&οίοηβδ, &ηά οοηοθηίΓ&ίβά ίηβηΐΒβΙνββ &ί Μοί7&, 


Χ0ΤΕ8. 175 Γογ ίηϊδ αδβ οί ζινοικί&ΐΜ, οί. π. 15, τΛβτβ Τηβεβιΐδ ίδ 
δ&ϊά Ιο ηβνβ ριιί &η βηά ίο ίηβ τ&τϊοιΐ8 Ιοαΐ οοηηοϊΐ οη&ιηοβΓδ 
ϊη Αίϋ©Η &η<1 βδί&Μϊδηβά & οβηίτβΐ οηβ αί Αίηεηδ. 

43. ξυμμαχία τϊ τίσυνοι] Τηβ *^ο Γβ»8οη3 ίοτ ίηβ οοηάποί 
οί ίηβ ΡηοΒηϊοϊ&ηδ &τβ αϊίϊβΓβηΙΙτ οοηδίταοίβά, (1) Ιϊτ πιβ&ηδ οί 
&η 3<1]β<5ίίνβ, τίσυνοι; (2) ου ότι τάίη λ νβΛ, άτέχα. Οί. τι. 15, 

ων διάφορο* καΐ ότι ίμνησβτ\. 

44. τλοΰν άτέχει] ΊΜβ ϊβ Γββϋτ & οο^ηβΐο Εοοηββίϊγβ 
βίίβΓ απέχει, ίηβ ΐταβ οο§η&ίβ &οοιΐ33ίϊΥβ 1>βϊη§ ΓβηάβΓβά 1>τ ίηβ 
βςηϊτΕίβηί ηοαη τλοΰν. 

ΠΙ. 3. αρχψ,έτου~\ ΑροΠο λτ&8 Ιηθ8 ο^βά, &8 η»τϊη£ ίβ£βη 
& <ϋτθθί ρβτί ίη ίηβ ίοαηάϊη» οί Ν&χοβ, 1>7 <ϋτ6οΐίιι§ ίηβ Οη»1οϊ- 
άϊ&ηΒ Ιο 88Ϊ1 ίοΓ δϊοϊΐγ. 8ο Ρΐηάβτ (Ρ^ίΛ. τ. 56) 8ρβ3Ϊ3 οί Μπα 
»δ άρχα-γέτα* νίίη ΓβίβΓβηοβ ίο Ογτβηβ, ίοτ ίΐιβ δ&πιβ Γβββοη. 
ΑτϊβΙϊ<1β8 (Ραηβρι/Γ. ΰρζϊο. ρ. 414) 8ρβίύ£8 οί Αροΐΐο βϋ ίΐΐθ άρχη- 
^έτης οί Ογζϊοιίδ, 0β0»θ3€ ταύτη* ίκ του £ύθέο* αυτό* η/έγον€ν 
οικιστή*. Ι οοητον ίηϊβ φΐοί3ίϊοη ίτοιη δρβηηβϊιη. 

9. τροστειχισθεΐσα] ' Τηβ οαίβΓ άίγ βίβο οβϊη§ ΐηοίηάβά' ίη 
ίηβ ναΐΐ (τοό*).' 

IV. 3. ύτϊρ Ιΐανταχύου, &ο.] ' Ββνοηά ίαβ ηνβτ Ρ»ηί3- 
ογ&δ.' Τηΐ3 Ϊ5 Ιηβ πνβΓ βΙββνηβΓβ οβίΐοά Ρ&ηί3&ϊ&3 ("νϊνο 
ρΓ3ΒίβτνβηοΓ οβίΪΑ 8ΑΧο Ρ&ιιΐ3£Ϊ%, " νίτ§. Μη. ΠΙ. 689), Π0«ΤΙ1§ 
ίηίο ί,ΐιβ 8β», ηβίΐΓ Μ^-αγ» Ην&Ηϊα, ογ Οίίρβ 8ί Οτοοβ. Ι βαρροββ 
ίηβ ' οβνοηιΐ' »38απΐθ8 03ί»η& ]ΐΐ8ί ηιβηίϊοηβά ίο οβ ΐΐιβ ροϊηί 
οί ΓβίβΓβηοβ ; 3ηά βο ΤΐΌίϊΙαιη νίΐΐ οβ βοηιβννηβΓβ ηββτ Ιηβ η§ηί 
οαηΐί. οί ιηβ πνβΓ. 

4. όνομα] Τηϊβ «τοπ! 13 αδβά αΐιηοδΐ 3άνβΓ0Ϊ3ΐ1ν. Οί. 
χόλκ φκΐϊτο μί-γάλη, όνομα 'Κ.αιναί, Χβη. Αηαδ. Π. IV. 28. 
ΡβΓα&ρβ ίι Ϊ8 &η βΐΐϊρΐϊο&ΐ βχριβδβϊοη, ίοΓ \νη»ί οη^ΐπβΐΐν παι 
ρβτβηΐηβίίοίΐΐΐγ ; χωρίον τι (Ονομα ην Τρώτιλον). 

δ. έ$ Αίοντίνουί ξνμτολιτΐύσατ] 'οβίη» αάορίβά ίηίο Γιβοη- 
ίίηϊ &8 & 3οίηί οΐεϊζβη.' Οί. Ιηβ ρητάββ Λ άνδρα* τελίίν. 

6. ϋτό αυτών ίκπσών] Μ&η^ ηβα:βΓ νβτόβ, 38 ΐκτίττειν, 
άτοθανΐΐν, άΐΌστηναι, &€. 3Γβ οοηβίτηοίβύ Ιϋεβ ραββίνβ νβΓ&8 
ντΐίη (/το 3ηά 3 ξβηϊίϊνβ, ίτοΐβ Ιηβϊτ βο 1 ιήν3ΐβηθ8 οί οαβ&ηίη^. 
Οί. ων έν άξιώματι ντο των αστών, οη. Ιδ. 

14. η αύτούι οίκησαι) Αυτοί \νου!ά ΰ.Γ»νβ οββη ηιοΓβ ϊη 3θ- 176 ΤΗυθΥΏΙϋΕ8. 

οοι-άβαιΟΘ νήίη ίηβ οοηΒίΓαοίϊοη αειίΕΐΙ^ ίοηηά, γτηβη ϋΐθ βυ^βοί 
οί ίΐιβ ΐηηηΐίΐνθ ΐβ ίηβ ΒΕηιβ ακ ίηΕί οί ίηβ χα&ϊη νθΛ αίΓβ&ά^ 
Γηβηίΐοηβά: εβ φ-ημί αυτό! (Τναι, Ίβ&γ ίηΕί Ι Εηι.' ΡβΓη&ρβ, 
εβ ϋΐθ πιαΐη νβι•ϊ> 1ΐΕ8 ηοί γβί βββη Γηβηίΐοηβά Ιιθγο, ίηΐδ γοΙθ ϊβ 
νΐοΐΕίβά. 

15. έκ Μπάρων] Τηΐβ οί οοιιτββ ϊβ ίηβ Μβ§ΕΓΕ οί ίηβ Ρβίο- 
ροηηβ8ΐΐ8. Ρεπιϊ11ϊι8 οΕΐηβ ίΓοπι ίηΐΒ ίο Μβ%&τ& ΗγοΙφΕ, Εηά 
ντΐίη ΐί8 ΐηηΕοΐίΕηίΒ, ογ βοιηβ οί ίηβηι, ίοηηάβά Ββΐΐηηβ. 

20. άπο τοΰ Γ^λα πόταμου] 'Ργοπι ίηβ ήνβΓ ΟγθΙεβ,' εΏογϊο 
^βηΐίΐνβ ίοΓ ΓΑοι/. ΤΙιθ η&ηΐθ Ϊ8 β&ϊά ίο ϋβ ΟββΕη (Ι)οηΕΐ<ΐ8οη'Β 
ναττοηίαη'ΟΒ, ρ. 109), ΐη ντηΐβΐι ΐΕη£ΐΐΕ§6 -/έλα ΓηβΕηβ 'ηοΕΓ ίτοδί.' 
Τΐιβ οοΐηβ οί ΟβίΕ ΒοιηβίΐιηβΒ οογθ ε ΜΐηοίΕΐιτ, ΐη ιηβπιοΓγ οί 
ϋβ οοηηβοίΐοη ^τΐίΐι Οβίβ, Οχτοηφι οηβ οί ΐίβ ίουηάβΓΒ. 

21. ου] Τηβ ρΐ&οβ '-ντηβΓβ' ϊβ ραί ΐη ίηβ Ββηϊίΐνβ; ίο ίηΪΒ 
Γΐιΐθ Ι ίηΐιϋί εγθ ίο ϋβ ΓβίβΓΓβά. ίηβ ρηΓΕΒββ, κατέα-γα της κεφαλής, 
ως ποδών ίχομαι, ως τάχους έχω, ως ξυντυχίας ίχω, Εη<1 ίηβ ]ίίβ ; 
ττηβΓβ ε11 ίΐιβ §βηϊίΐνθ8 αρρβ&Γ ίο πιθ ββηϊίΐνββ οί 1οοε1ϊΪ7. 

22. νόμιμα δέ Αωρικά] Τηβ ϋοπΕη οϊίΐββ ΐη 8ϊβΐ1γ \?θγθ 
^ονβπιβά οη ΕτίείοοΓΕίίο ρήηοϊρΙβΒ, Ιϋβ 8ρΕΓίΕ, ίηβ οηΐβί Βογϊεπ 
οΐϊγ ΐη Οτββοβ ρΓορβΓ. Τηβ ίη8ίίίιιίϊοη8 οί ίηβεβ ϋοπαη οοΐοηΐβδ 
ντοαίά οί οοατΒβ οβ ί&βηίοηβαΐ πιογθ ογ ΙβδΒ &ίίβΓ ίηοββ οί 8ρ&Γί& 
Εηά οίηβΓ ϋοπΕη οϊΙϊθβ Εί ηοηιβ. 

28. ίν Όπικία] ΟρΐβίΕ (Ατηοΐά'β ΤΚηο^ά. βά Ιοο.) ν&β ίηβ 
οοεβΙ οί Ιία1? ίτοηι ίηβ ΤΐϋβΓ άο^ηνΕτάβ ίο Εοοαί ΡίΒΒίητη. 

31. ξιτγκατΐν€ίμαντο~] Τηβ νβΛ ΐβ ϊη ίηβ ρΐατ&ΐ οβο&ιΐΒθ 
πλήθος ϊβ βςηΐνΕίβιιί ίο ε ρΐιιτ&ΐ ηοηη — ' ίηβ^ ίοΐηβά τκτΐίη ίηβπι 
ΐη άΪΒίποιιίΐη§ ΕΓηοη^βί ίηβΓΠΒθΙνβΒ ίηβ •ννηο1β οί ίΐιβ Ι&ηά' 
(κατά). 

38. προσέβαΚον] &ο. τάς ναυς. Οί. νιπ. 101, προσβαλόντα 
ές τδν έν Καρτερίοις λιμένα. ΤΙιθ υδΰ&Ι πΐθ8,ηίη§ οί προσβάλλω 
(οβΒΪάβΒ ίηβ οηβ ηβΓβ οί- Ίαηάΐη^') ΐη ΤηπβγάΐάβΒ, ϊβ ίο &ίί&ο1ί 
& ίοΓίΓβββ ογ ίΓΟορβ. Εισβάλλω ϊβ 'ίο ιη&ΐίβ &η ΐητο&ά ΐηίο &η 
θηβηι^'β ΙβΓΓΐίοητ.' 

41. άντωνόμασεν] ' ηβ οαΐΐβάΐ ΐί ΐηΒίβ&ά {αντί) ΜβΒΒθηβ, &ο.' 

V. 2. καΐ Χαλκιδης μέν οί ττλβΐστοι] ΐ.θ. 'ίηβ πηιίοΓίίν 
ο&ηΐθ ΐη ίηβ οηβ,ΓΕβίβΓ οί ΟηΕίοίάΐ&ηβ,' ογ, 'πιοϊΙ οί ίηοββ \?ηο 
ΟΕΐαβ ν\'βΓβ Οη&ΙοΐάΐΕηβ.' Ν0ΤΕ8. 177 

7. νόμιμα δέ] Άδ τββ&τίΐδ ΐηβΰίαϋοηβ, ίηβ Οη&ΐοίϋο ρτβ- 
ν&ϊΐβά,' νόμιμα οβϊη§ ρηί ϊη ϊίδ ρτβδβηί ροβίίΐοη οβοβιΐδθ ίηβ 
\τοτ(1 13 βπιρη&πο, οβϊη£ οοηίτδδίβά Ήτϋΐΐ φωνή. Οηβΐάδ ϊη 
ΕαΙ)0Β&, ίτοπι ττηβηοβ ΗιπιβΓ& ντ&β πΐ£ώιΐ7 οοΐοηίζβιΐ, \ν&3 &η 
Ιοηΐ&η οί*7, β&ϊά ίο Ιιβνβ ϋββη οτΐ§ΐη&1ΐ7 ίοηηάβοί 1>7 Αίηβηβ : 
ίηβ ΐηδίίίαίίοπδ ίηβτείοτθ οί ΗίιηβΓ» νβτβ Ιοηϊ&η, Ιπιί 83 ίηβ 
δττ&οπβ&η βχϋββ πιβηίϊοηβά ηβτβ -ννβτβ Βοτϊ&ηδ, Ιΐιβ άΊ&Ιβοί οί 
Ιΐιβ ίηηΒΐήί&ηίβ τνβδ ρ&τϋ&Ιΐ7 ϋοτίο. 

18. κατφκισε] Τηίβ 8ββιιΐ3 ίο ηιβαη, '^ω ιποτβ ρβτ- 
πι&ηβηΙΐ7 δβίίΐβά,' 1)βϊη§ πδβά »3 α οοηίτβδί ίο ανάστατων 
γενομένων. 

VI. 'ά. ώρμ-ηντο] ρίαρβτί. ρ&38. ίτοιη ορμάω. Τΐιβ ίοϋοΛν- 
ϊη£ λυοπΙβ 8τβ ϊη ιΐδβ ϊη Τηηο7<ϋ<1βδ : 

(1) ορμάω, 'ίο πηρθ1;' όρμάου,αι, 'ίο ϊπιρβί οηβδθΐί,' οτ, 
4 ίο ώ Ιοβπί οη & ίηϊη§.' Βηί ορμάω ίβ τΐδβΐ 33 α ηβιιίβτ, ϊη 
ίΐΐθ δβηββ οί 'δβίίΐη§ οαί.' Οί. τιι. 19, όρμ-ησαντες άπό τον 
Ταινάρου. Όριιάομαι 13 βδρβοϊ&Π^ Πδβ οί δβίίίπβ οτιί ίτοπι & 
ρ1»οβ οηβ πίΕΐίβδ ϋιβ 1)8δβ οί οηβ'β ορβκιίίοηβ. Οί. ορμώμενος 
εκ Ναυπάκτου, 'Μ&Μη»Ναυρ&οίιΐ8 ηίβ 1)&8β οί ορβτ&Μοηδ.' ιι. 69. 

(2) όρμέω, 'ίο οβ &ί &ηοηοτ;' όρμΐζω, 'ίο οτΐη^ α βηϊρ 
ίο &ηοηοτ;' όρμΐζομαι, 'ίο θτΐη§ οηβββίί ίο &ηβηοτ.' 

δ. τοΐς εαυτών ξνγγα'έσι] Αβ ηιβηίίοηβά αοοτβ, ίηβ Οηδί- 
οίάίΛηδ νβτβ Ιοηϊ&ηδ Ιϋβ ίηβ Αίηβηί&πδ; &11 ίηβ Οη&ΐοϊάΐ&η 
οοΐοηίβδ ίηβτβίοτβ, δΐιοη &β Ναχοδ, Ιιβοηίϊηΐ, 0&1&η&, &ο. \Γβτ6 
βοηηβοίβά 07 Μη ννϊίη ίηβ Αίηβηϊ&ηδ. Αη ορροτίαηΐί7 ίοτ 
ηβ1ρίη§ βοπιβ οηβ οί ίηβδβ βϊίϊβδ ^&β ββ^βτ^ ^»ίοηβ<1 ίοΓ 07 
ίηβ Δίηβηΐ&ηδ ίο ε&νβ αρρβΕτ&ηοβΒ (ενπρεπώς). Τηβ ' &11ϊβ8' 
&τβ &η7 ίονηΐΒ ^ηίβη, αΐίίιοπβη αηβοηηβοίβά 1>γ ϋηάτβά, ίΐιβ 
Αίηβηϊ&ηδ η&α ρβΓδα&ίΙεά ίο 1>βοοιηβ ίηβίτ ίτϊβηάδ. Ιη ν. 4, 
Ρηβε&χ ϊβ δαΐά ίο η»τβ ίηηδ πκίαοβά ίηβ Ο&πι&τϊηδΒ&ηδ άπα 
Α§τϊ§βηΙϊηβ8 (οοίη οί ϋοπ&η 11οο<1) ίο ]οϊη ντϊίη ίΐιβπι ΐη & 

Ιββ^ΠΘ 8§3Ϊϋδί 87Γ80Ο3Θ. 

7. Έγεσταίω* τε] Τηβ ρ&τίϊοΐθ ϊβ οιιί οί ϊίδ ρΐαοβ; αβ ίηβ 
τε ου»Μ ίο ίοΐΐον ίη&ί \τοΓά -ϊτηϊοη Ιιββ & 8ΐ'τηί1»Γ \?0Γά ΐη ίηβ 
δεοοηά οΐΒπεβ, Ρβ£^ηηιτι§ \ήίη καί, ίο ϋΟΓτβδροιιά ίο ίί ; οοηδβ- 
<ΐαβηίΐ7, &β ταρόντες &η<1 επικαλούμενοι οοΓΓθδροηί, ίηβ τε 
ίΰοΐΐΐίΐ ίοΐΐον παρόντες ; παρόντες τε καί επικαλούμενοι. 

11. επαγόμενοι^ ' ο&Ηίη&ϊη ίο ίηβίτ ιάά : ' προαα', όμενοι ποα] ά 
ϋβ • ϋπηβϊηβ ονβτ ίο ίηβίτ δΐάβ." 

12. κατεΐρ^ον] 'ΤΫβτβ ίΐιβη βη§&§6(1 ϊη Ιΐέΐηπιϊυ^ ίΐιβηι 
οσηιρίϊΐβΐν ϊη. ' Ίηβ ρτορβτ ίοτοβ οί ίηβ ίπιρετίθοί αρρβ&τβ ίο 1>β, 

12 178 ΤηυΟΥΏΙΏΕΒ. 

ίηβ ΓβρΓβδβηί&ίίοη οί »η αβίίοη \νηίοη, &ί & άβήηίίβ ραβί ίίηιβ 
\ν&8 8θίιΐ8 οη > Βι ^ λνα8 ηο * νβί; οοιηρίβίβά. Ι'γοπι ίηΪ8 εββιη ιυ 
1>β Γβ&Πν άβήνβοί ϊίβ οίηβΓ ηΐΘ8,ηΐη§8 οί βοηιρ&Γ&ίϊνθΙν Ιοηβ 
άητ&ίϊοη, ϊηίβηίίοη ηβνβΓ ίηΐηΐΐβά, αίίβηιρί ηηδηβοββείαΐ, &ηά 
ίηβ Ιίΐίβ. Τηβ β,οπδί, οη ίηβ οοηίΓαΓν, Ϊ8 ιΐδβά Ιο άβδοήοβ βϊη- 
§1β ρ&δί οοοωτβηββδ, ρηί ίοΓνναΓά ο&ΓβΙν &ηά ρητβΐν ίη ίηβ \τ&ν 
οί η&ΓΓ&ίϊνβ, \ηίηοηί Γβΐ&ίίοη οί ίίηιβ. Ιη οοηίίηηβΐ η&ΓΓ&ίίνβΒ, 
&η ίπιρβΓίβοΙ οίίβη άίίϊθΓδ νβΓν Ιίίίΐβ ίτοιη &η &0Γίβί ; ίηβ &ο- 
ίίοη 1>βΐη8 ροίηίβά οηί &δ ίη© οβ§ίηηίη§ οί οηβ ογ τηοΓβ ηη- 
οΙβΓί&Ιάη^β ; ογ &8 Γ&ίηβΓ 1οη§βι•. 8αοη -ννοπίδ &8 πέμττειν, 
κέλευαν, Άϊβ οίίβη ίΐιηε ηββά. 

14. Αΐοντίνων] Τΐιϊδ ηιαγ ά θρβηά οη πολέμου. • Τηβ &11ί&ηοβ 
ίοπηβά ογ ίηβπι (ίηβ 8β8βδί8,ηβ) \νίίη ίηβ Αίηβηίθ,η8 ίη 
ίηβ ίίπΐθ οί Ιι&οηββ &ηά ίηβ ίοπηβΓ \?&γ ίη βοηηββίίοη τνίίη 
Ι^οηίίηί.' 8β§βδί8, ϊη ίηίβ νίβ\ν ίοπηβά &η Β,ΙΙϊ&ηοβ \νίίη Αίηβηβ 
&ί ίηβ ίίηιβ οί ίηβ βχρβίϋϋοη ηηάβΓ Ιι&οηββ, ηοί ηοΉΓβνβΓ ηβ- 
οβδδ&ήΐν ίί \νοη1ά Βββιη \ν!ίη Ιιβοηίίηί &δ \νβ11, ϊογ ΟαιηαΓΪη& ίδ 
ίηβ οηΐν οίίν ιηβηίίοηβά (ιιι. 86) &δ Ιι&νϊη^ ϊοίηβά ϋ ηοί οί 
Οΐι&ΐοίάίο οι•ί§ίη. δβ^βδία \ν&8 ηοί Ηβΐίβηίο. Ογ, Αεοντίνων 
ιη&γ άβρβηά οη ξυμμαχίαν, αηά ίΐιβη ίΐιβ εβηεβ ντϋΐ οβ ' Γβπιίη<1- 
ΐη§ ίΐιβ Αίηβηίβ,ηε οί ίηβ αΐΐίαηοβ ίΙΐ£ΐ/ (ίηβ ΑίηβηΐΗ,ηδ) η&<1 
ίοπηβά \ϊίίη Ιιβοηίίηϊ, οβ^βά 1 ίηβηι ίη Ιϋβ ιη&ηηβΓ ίο ηβΐρ 
ίΐιβηι (ίηβ 8β§β8ίαη8).' Ι ίηίηΐί ίηβ βΓδί Γ6ηάβήη§ πιοβί ρκ>- 
ο&οΐν οοιτβοί, ίαάβϊη^ ίι•οηι ίηβ οτάβτ οί ίΐιβ \υογ<18. Ιιι ίηβ 
άοηοΐβ 3,οοηβ&ίίνβ βίίβΓ άναμιμνήσκοντα ίηβΐ'β ίδ ηο άίίηοΐΐΐίγ : 
ίηβΓβ ίδ α νιηίοη οί ίηβ ίιΐβαδ οί Γβπιϊηάίη§ & ρβΓβοη, &ηά γθ- 
ο&Ηίηβ & ίαοί, &ηά οοίη &νβ ηαίιΐΓίΐΙΙγ ίη ίηβ 8,οβη8&ίΐνβ. 

Ιδ. άναμιμρησκοντα] Ρον ίηϊβ ννοΓά, &η(Ι άναστήσαντβϊ, εβθ 
οη οη. 14, ηηάβΓ άναψηφίσαι. 

23. τοΐί ίκιτέμψασί] Οί. νι. 3. 

24. ξυ-γκαθέλωσι~\ ^οίη ίη ηίίβΓ^ ρη11ίη§ άοιυη, ογ άββίΐΌ^- 
ίη§, ίΐιβϊτ ροννβΓ α$ ιυβΙΙ α$ ίΐι&ί οί ^βοηίϊηϊ.' 

26. άλλωϊ π και] ' Βοίΐα οη οίηβι - §τοηηά.8 &ηά οβο&ηββ ', ί.β. 
' ΟΒρβοΐ&Πγ &8.' Οί. νι. 17, άλλωϊ τε καΐ ΐΐ στασιάξονσίν. 

27. ων άκούοντΐί] Τΐιίδ Ϊ8 & ταΓβ ίηδί&ηοβ οί ακούω §ονβΓη- 
ίη§ ί-«Ό ββηίίΐνβδ ; οηβ οί ίΐιβ ίηϊη§ ηβΕΓά, &ηά ίηβ οίηβΓ οί 
ίηβ ρβΓβοη ίΓοηι ννηοιη ίί ίδ ηβ&Γά; 'ηβ&πη§ ίηΐΒ Ιιοίη ίΓοπι 
ίηβ Γβρβαίβά δί&ίβπιβηίδ οί ίηβ &ηιο&δ88,άοΐ'8 ϊγοπι 8β§β8ί&, αηά 
ίηβίι- &άνοο&ίβ8 &ί Αίηβηβ.' Τΐιβ ηβη&Ι οοηδίΓηοίΐοη ίδ &η &ο- 
βηβ&ίϊνβ οί ίηβ ίηΐη§, &ηά ρ, ββηϊίϊνβ οί ίηβ ρβΓδοη. 

29. των ξυνα-γορΐυ6ντων] Τηβββ &γο ηοί ίΐιβ 8β§οε.ΐ8,η8 ; οίΙιβΓ- 
ννϊδθ ίηβ Ββηίβηββ ννυηΐά τηη των Έγΐσταίων Χ^-γόντων τε καϊ 
ξυναΊορευόντων. Τηηονάϊάββ Ϊ8 ερβαϋη^ οί ίηβ Αίηβηίίΐη ΟΓηίοΓδ, 
ννΐιο εηρροΓίβά ίηβ οαηεβ οί ίΐιβ δβ^βδίυ,ηε. Ν0ΤΕ8. 179 

VII. δ. άνεκομίσαντο' ΤηβΓθ ΐβ & τβ&άίαξ άνεκόμισαν, οιιί 
ΗβΓοαοίτΐδ ν. 85 η»Β αγάλματα έττεφώντο άνασπαν ίνα σφέα άνα- 
κομίσωνται. Κομίζω ϊβ οίίβη ηδβά ΐη ίηβ ββηββ οί 08Γτνϊη£! οβ 
οοοίν. 

7. ταψακατα\ιτ6ντίί"\ Ίβ8νΐη§ 1)βηϊηα ντϊίηίηβηι.' 

9. την αλλήλων] 80. χώραν ογ γην. ΤΜβ βΐΐίρββ ίδ οοππηοη: 
οί. οί γβ Μ την -ημχτέραν η\θον, νιι. 68 ; &1δθ την ΠερδΙκκου, ίη 
ίηίδ δ&πιβ οηβρίβτ. 

15. οί έκ των Όρτίών] ' Τΐιβηιβη ίη Οπιβα.' \νη»ίβνβΓ νοΓαβ 
οοηιβ οβί^ββη ίηβ &τίίο1β &ηά ίηβ ηοαη βχρΓβδδβά ογ ηηαβΓβίοοα, 
πταβί 1)β ©οηβίπιβά 83 βρίίηβίβ οί ίηβ ηοαη, &ηά ηβνβΓ 1)β ί»£βη 
8βρ&Γ»ίβ1ν. Τηβ ηδβ οί 4κ ηβΓθ, 18 ο\νίη§ ίο α βρβοίββ οί »ί- 
ίκιοΐίοη βχβΓίβά ϋγ ίηβ ββηδβ οί 'πιοίίοη οαί οί' βχΐ3ίΐη£ ίη 
ίηβ υθγο ίκδώράσκουσι». Τηβ τνηοΐβ ρητβββ ηι»ν \>β οοηβίάβΓβά & 
οοηίΓβοίβά βχρΓβδδίοη ίθΓ οί ίν τακ 'Ορνΐαΐί 4κ των Όρνιων 
έκδιδράσκονσιν. Οί. οί άτδ των καταστρωμάτων έχρωντο, τιι. 70, 
'ίηβ ηιβη οη άβο& ηητίβά ϊ&νθίίηβ ίτοηι ίί.' Οί. βίβο οί ίκ 
Πύλου \ηφθέντε$, ' ίηοββ νηο ντβΓβ ία&βη αϊ, βηά οτοαβηί /τόπι 
Ρί-ΐηβ.' 

19. ΙτχΑκ] Τηϊδ αηοοηΐΓ8θίβα ίοπη ίδ ίηβ οηβ ϊη ηββ ϊη 
ΤηυοναίΛββ »ηα ίηβ Αίίίο ^τίίβΓβ. Τηβ ηοπιίη8ϋνβ ο»8β ρΐατ&ΐ 
ίδ Ιιττη$ πβιιεΙΙτ; &ηά ίηίβ ίοπη ΐβ ^βηβΓ&ΙΙ^ &άορίβά ΐη ρτορβτ 
ηβτηβδ. «8 οί Μα»σ»Ϊ5, Αωριήι (οη. 6). 

26. βτίλβντα] 'ν&β άτ8\πη§ Ιο ϋβ οίοββ.' Τηβ βοπ.*ί 
νοηΐά οβ ' αοδοΐαίβ^ βηάβ<1.' 

VIII. 4. ώ$ & έξήκοντα ναΰί μηνοί μυτθόν] Τηβ ηβη&Ι ρ»7 ϊη Ιΐιβ 
Αίηβηί&η ηββί \νβδ &ρρ&ΓβηΙΐ7 3 οΐ>ο1δ, ογ η&ΐί & ατ&οηηι ρβτ 
άΑ^ ε&οη η 1 *" 1 (νιπ. *5). Ιη ντπ. 29, ΤίδδΗρηβτηβδ &υ νβν οί 
δηοτνίη§ βχΐΓ»-1ΐ1)βΓίΐ1ϊί7 οδβτδ 3 ί&ίβηίδ ρβτ ιηοηίη ίοΓ βνβτν 
5 βηϊρδ. Α58τιτηΐη§ ίηβ ηπηιοβτ οί ηιβη ίο οβ 200 ίη ββοΐι βηϊρ. 
ίηβ οΓβ^β οί 5 βηϊρβ ντοπΙά Γβα,αίτβ 2^ ίαίβηίβ (200 χ 30 χ 3 οΙ>ο1* 
= 3000 άτ&οητηββ = ηαΐί & ί&ίβηί). \νβ Γη»^ Βδεητηβ ίηβΓβίοΓβ 
ίΐιβ 8β§βδί&ηδ ίο η&νβ οά'βΓβα αοηΜβ ρϋ^" ογ & άταοητη» ρβΓ 
ηΐδη &δ &η ίηάηοβπιβηΐ ίο ίηβ Αίηβηϊ&ηδ ίο νοίβ ϊογ ίηβ βχρβαί- 
ίίοη. δίτηϋΛΓίν ίη ίηβ βχρβαίίΐοη ίο Ροίίά£β& (πι. 17) ίηβ ρβν 
^88 & ατΗοηπίΕ ρβΓ ά»7. 

6. άκούσαντα των τε Έ-,ΐσταίων...τά τϊ ίλλα] Τηίβ ίδ &η 
ίηδί&ηοβ οί ίηβ ρΓορβΓ οοηδίταοίϊοη οί ακούω; νΐζ. α §βηί- 
ϋνβ οί ίηβ ρβΓβοη ίτοηι \τηοπι, &ηά &η &οοα3&ανβ οί ίηβ ίΜη§ 
\νηϊοη. Οί. ταύτα. Καλυψοί» ήκουβα, Οά. ΐη. 389. Ιη ίηβ 

12—2 180 ΤΕΌ0ΎΌΙΌΕ8. 

Ββηίβηοβ υβίοιβ ίΐήβ, ίηβ τιβθ οί ϊμεΧΚον νήίη α ίυίιΐΓβ ίβ ίο οβ 
οΙ)86Γνθ(1. ΤΙιθ ρΓβββηί ίβηββ αίίβΓ ίηίβ νβΓΟ 18 ιαοΓβ Γ&Γβ, αηά 
ίίιβ αοιτίδί Ϊ8 α1ίο§βίηβΓ άοιι&ίίιιΐ. 

9. ώϊ εϊη~\ ΤΙιθ ορίαίίνβ ΐβ ιιββά 1>6βαη8β ίηβ οίααββ τβ- 
ρΓβββηίδ ϊη ίηβ τναν οί ηαιταίίνθ ντηαί ίηβ αιηοαδδαάοΓδ δαίά, 
αηιΐ ίηβΓβίοΓβ ίαΐΐβ ιιηάΙβΓ ίηβ ηιΐθ οί ίηβ 'οταίίο οοΐίφία.' 
ΤΙιθ οοΓΓβδροηάίηβ βίαηδββ ίη ίηίβ ββηίβηοβ &τβ τά τε άλλα, 
αηά καΐ περί των χρημάτων. 

15. ην τι περιγίγνηται] Ίί αηνίηίη{; οοηηβοίβά \νίίη ίηβ 
\νατ Γβιηαίη ονβΓ αηά αοονβ ίο ίηβπι: ' ' ίί ίηβν §αίη αην δυρβΓ- 
ίοηίν.' «Γηβί οβίοΓβ, ΐΐιβ ί-ννο οοίβοίβ οί ίηβ βχρβάίίίοη &ΓΘ 
βίαίβά ίη άίίϊβΓβηί τνανδ, βοηθούς μέν, αηά ξυγ κατοικία αι δέ. 

16. Βπη άν γιγνώσκωσιν] Τηβ 4»» πιηδί 06 ία&βη τνίίη δπη ίη 
ϋιβ δβηδβ οί ' βοβνβΓ,' ηοί \νίίη ίηβ νβΓΟ. \Ϋηβη άν ίβ αάάβά ίο α 
Γβίαίίνβ ρΓοηοπη, ίί §ίνβ8 ίηβ Ββηεβ οί ' οιιηςιιβ ' ίο ίηβ ριτοηοηη, 
αηά ίηβη, ίο δΐιίί ίηίβ δβηβθ οί ίηάβπηίίθηβββ, ίηβ δτιοΐιιηοίίνθ 
ιηιΐδί 1)θ η8βά. 8ο ίη ίηβ ηβχί οηαρίβΓ, ■§ άν γιγνώσκω, ίβ, ' ίη 
ΛνΊΐΒ,ί τ^αν 80ΘΥ6Γ (φΐοοηηφίβ ηαοάο) Ι ίηίηΐί οβδί.' Ιη ίηβ 
4 ΟΓ&ίίο οοΐίφία,' ίηίβ βηοίιιηοίίνθ ραβββδ ίηίο ίηβ ορίαίίνβ, 
τνίίηοηί α^. Τηίδ ίδ ίηίβ αίδο, ίί ίΐιβ νβΓΟ οη ντηίοη ίηβ Γβίαίίνβ 
οίαηββ άβρβηάβ ίδ ίη ίηβ ραδί ίβηδβ. Ρογ ίηδίαηοβ, βουλεύσομαι 
δτι άν δύνωμαι αγαθόν, ΟββοηιβΒ ίφη δτι βουλεύσοιτο δτι δύναιτο 
αγαθόν, αηά άποκτείνουσι δσους άν λάβωσιν, ίη ίΐΐθ ραβί ΟββοηιβΒ 
άπέκτειναν δσους λάβοιεν. 'Ψηθη, οοηδβφίβηίΐγ, ίη α οίαηββ 
οοίη α Γβίαίίνβ αηά ίίιβ ορίαίϊνβ ^ίίη άν οοοωτ, ίηβ άν §οβδ \νίίη 
ίηβ ορίαίίνβ ίη ίηβ Γβ^ηΙαΓ νταν ; άρξομαι εντεύθεν δθεν άν μάθοιτε, 
ί. β. δθεν μάθοιτε άν. Ιη βοηιβντηαί ΙαίβΓ \*τίίβΓβ άν αίοηβ ίδ 
ίοιιηά -ννίίη α βηΙ)]'ηηοίίνβ ; 1>υί ίηίβ ίδ α άίίϊβΓβηί ντοκί, αηά 
ίβ •& οοηίι-αοίίοη ϊγοπι εάν, ' ίί.' Ιη ίηβ ίΓ3,§βάΪΕη8 »ηά Τηηο7- 
άίάβδ ίΐιίδ ίδ αΙηιοΒί ίην&π&υΐν -^πίίβη ην. 

21. ακούσιο* μεν •$ρημένο$\ Νίοί&β' άίδίηοΐίη&ίΐοη ίο ίηβ 
δίοίΐί&η βχρβάίίίοη \?&8 ηοίοήουδ. Οί. νι. 34, του εμπειρότατου 
των στρατηγών άκοντος ηγουμένου. Τΐιΐβ ηι&γ Ιιβ,νβ 3χίδβη ίΓοηι 
1ιί8 \\'&ηί οί Γοοηβί ηβαΐίη, ηίβ η&ίητ&ΙΙ^ άββροηάίηβ ίβηιρβΓΒ.- 
ιαβηί, &ηά ηίβ άίββΓβηοβδ ντίίη Αίοίοί&άβδ. ΤηβΓβ &γθ ί\70 τβ&- 
δοηβ \νη7 ηβ \ηδ1ιβ<ί ίο άίδβη&άβ ίίιβ Αίηβηίβηδ ίτοηι ίηβ ιιηάβτ- 
ί3,1άη§; οβοαηββ ίιβ ηαά ηο ηββχί ίο ί&3ίβ ίηβ βοπιιη&ηά, αηά 
οβνοηά ίηίβ ρβΓβοηαΙ ίββίίηί?, ηβ ίΐιοη^ηί ίηβ βοηβηΐθ οαά οη 
βΐΌΐιηάβ οί δίαίβ ροΐίον. 

24. /ΐ€7άλου ίργου] ΤηΪ8 ββηίίίνβ ίδ ίη αρροβίίίοη ίο τηΊ 
Σικελίας. Ν0ΤΕ8. 181 

IX. 1. ή μέν εκκλησία] Τηίβ μέν Ιιαβ ιιο δ4 ίο οογγθ- 
δροηά ίο ίί, 1>αί ίδ ίοΐΐονβά ίηβίβ&ά 07 μ4*τοι ίη ίηβ ηβχί ο1βη«θ 
&5 & Βίτοη^βτ ρατίίοΐβ. '* "^ 

3. μέντοι] Τηβ ρβιϋοΐβ τοι δββπΐδ ίο οβ 8η οία άήϋνβ 
ίοΓ τφ, 'ίη ΙΜ$ Γβδρβοΐ, ' 'ίη (Μι νίβν.' Τ&Ηης ίηβτβίοτβ ίη- 
ίο βοοοπηί ίηβ ρτορβΓ ίοκβ οί μό» πιβηϋοηβα' ίη οη. ι., ίηβ 
πιββηίησ νήΐΐ 1)β, '/οτ σικ ΐΜηρ ίΜ« οβΓίβίηφ ίβ ίτηβ,' ντίίη 
«η ϊάθ3 οί ορροδίίίοη ίο βοηιβίΜη^ ρΓβοβ<ϋη§. Ιίδ ξβηβτ&Ι 
ίοκβ ίη &οίπ&1 ηδβ πΐ87 1>β (μνβη \>γ ' ηονβνβτ, ' ' ίο 6β δητθ,' 
νίίη &η ορροδίίίοη. 8δ Ι 8&ί3, Ιο δοπΐθίηίη§ §οίη§ ββίοΓβ. 

7. καίτοι] Τηίβ ρ8ΐίίο1β 8ββηΐ3 ίο ηιβ&η * αηά ίΛαί,' 
ντϊίη ίηβ ηοϋοη οί βοπιβίηίηβ χβί ίο οβ οοηδκΙβΓβοΙ Ηβηοβ 
ίί ϊδ αΐ^τβ^β οοΓΓβοίίνβ, &ηά βφΐίν&ίβηί ίο 'αηάγίΐ.' 

ίκ του τοιούτου] 80. ίκ του το\4μου. Ββ1θ\τ, καΐ τά ττ)9 
χόλβα* ίδ, ' ίηβ οϊί7 88 ^βΐΐ 88 ηίπίδβΐί.' 

9. νομίξων] ΤΜδ ίδ τβΓ7 πιαοη ίηβ δ8ηιβ ίη ηΐθΒ ηϊπ β, 88 
καίτΐρ νομίζω*. '&1ίηοη@η οβ1ίβτϊη§.' Οί. ι. 69, Ιτιστάμενοι και 
τόν βάρβαρο», '&1ίηοτΐ£η 8ν8Γβ, <&ο.' 

Ιδ. καΐ τρδί μέν] Το ίηϊδ ώ$ δί οδτε έν καιρφ οοιτβδροηά. 

20. €$' £ ύρμ-ησθΐ] 80. οΰτ€ ταΰτα (<ρ' α ωρμησθε ράδια 
άτη. Οτ ββθ οη. 25 βηΐ) χλεαστάχ. Κατασχίΐν ίβ 'ίο οΐ>ί8Ϊη 
ρο83β88ίοη;' κάτεχαν, 'ίο ρο88β88;' ίηβ ηβη&Ι άΜϊηοίϊοη οβ- 
ίΛ?ββη &η βοπδί &ηά 8 ρΓβδβηί ίηδηίίίγβ. 

Χ. 7. αύτάί] Τηβ ίτηοβ ηβΓβ δρο^βη οί ίδ ίηβ ρββοβ οί 
Νίά88, οοηοίπάβα* Β.α 421, 8ίίβτ ίηβ άί888ίτοη3 άβίββί οί ίηβ 
8ρ8τί8ηδ 8ί 8ρη8θίβπ8 (διά ξυμφορΰν ή ξυμβασκ ]"ιΐ8ΐ 1>ε1ον). 
Το ίηίβ ρβ8θβ Α1οίοί8<1β8 &ί Αίηβηβ, 8ηά ΟΙβοοηΙοΒ &η<1 Χβη8τβ8 
&ί 8ρ8τί3 νβΓβ ορροββά 1 . Ιίίοίβδ <1οβ8 ηοί ίιηρΐ7 ίηβί ίηβ ρββοβ 
ΤΓ83 άβδίβηβα^τ οοηοίηόΐβα' οη ίηίβ ιιη88ίί8ί8<;ίοΐ7 ίοοίίη§, οηί 
ίηβί Αίοίοίβάββ, ΟΙβοοπΙιΐΒ &η<1 οίηβτβ η8<1 οοηίτίνβά 1>7 ίηβββ 
ίηίτί^αθδ ίο ίηδίίΐ ηαηίαβί δΐΐδρίοίοηδ &ηά άίβββτββπιβηίδ οβίΛτββη 
ίηβ Αίηβηί8ηδ 8η<1 8ρ8τί8ΐΐδ. 

8. ταχύαν τίρ έτιχείρησι»] Τηίδ ροβίίίοη οί ίηβ 8ά]*βοίίνβ 
ϋβίοΓβ ίηβ 8ΐϋο1β 8ηά ηοαη, ίδ ίο οβ ηοίίοβά. Ηβτβ ίί &δ&ηπιβ8 
ίηβ οβΓίβίηίτ οί 8η βίίβπιρί, 8ηά δίβίββ ίηβ οβ1βπί7 οί ίί : * Τηβ 
βίίβπιρί ίΐιβτ ίηίβηά ίο πι&^β, ίηβ7 ^ϋΐ πΐ8Ϊβ ςηίοϋν.' Οί. 
χολλό τα άμακσβψτούμαα (χοιιεν, ]ΐΐ8ί ϋβίον. 182 ΤΗυ0ΥϋΙΏΕ8 

9. πρώτον μέν} Το ίήΪ8, ίτειτα έν αύτη &ο. οοη•βΒροη<Ϊ8, 
Ιΐΐθ δε" 1>βΐη§ οππίίβά ; οί. πρώτον μέν 4πΙ της Σικελίας . . . έπειτα 
εΐ κατορθώσειαν, νπ. 66. Τηβ Γβ&δοη οί ϋε οιηίββίοη ϊβ ίηΕί 
ντοτάδ Ιΐ&β έπειτα, είτα, ΐη ίηβπίδθίνββ θχριβΒβ Εη ορροβΐίΐοη ίο 
\νηαί ςοββ οβίοΓβ 

10. έκ του αίσχίονος.] Τηβ ρβΕΟβ οί Νϊοϊεβ \ΡΕ8 οτβάΐίΕΟΙβ ίο 
ϋΐθ ΑίηβηΐΕηβ εβ ΐί ^8,8 οοηοίπάθά Είίβι• ΐΐιβ εΙϊεϊγ οί 8ρηΕθίβπΕ. 
ΤΙιθ -ννοΓάβ ίηβτβίοΓβ πιβαη ' (ΗΒ^ΓΕΟβίηΙ ίο ίηβπι ΓΕίηβΓ ίηΕη ίο 
118. ' Οί. νιπ. 27, ού γαρ αίσχρόν ύποχωρησαι αλλ αϊσχιον ξυμ- 
βησεσθαι. Οί. εΙβο π. 40. 

12. είσΐ δ' οί ούδί] ΤΙιθ βίΕίββ οί Οοπηίη, Εϋβ, Μθ^εγε 
Ιιαά Γθίυββά ίο Εοοβρί ίηβ ρβΕΟβ οί Νϊοϊεβ: ίηβ ΟοηηίηΪΕηΒ 
\νβΓθ β,ί ορβη \?εγ (ν. 115), &ηά ΙΙιθ Βοβοίί&ηβ (ν. 32), Εηά. ΟβεΙ- 
οϊϋ&ηθ (νι. 7) ηηάβΓ ε ίβη άανβ' ίπιοβ, ε ίΓαοβ ίηΕί ΐβ τνηβΓβ 
ίβη άΕνβ' ηοίΐοβ ν/Ε8 Γβφΐΐτθά οί ίΐΐθ ΐηίβηάβά ΓβΒίιιηρίϊοη οί ηοβ- 
ίί1ϊϋβ8. 

16. καΐ αυτοί] ΐ. β. 'Τηβ7, &8 \νβΠ εβ ίΐιβ Ι&Οθάίβπιοηΐ&ηβ,' 
Εηά οί δέ καί ϊβ, ' οίηβτβ ϋβδΐάββ ίηβιη.' 

18. μετά Σικελιωτών] Τηβ Οτββίι ββίίΙβΓβ ΐη 8ΐοΐΐ7 ντβτβ 
ΟΕΐΙβά Σικελιώται, ίΐΐθ ΟΕΓΟΕΓοηβ ΐηηΕοϋαηίβ Σικελοί. 

21. μετεώρω] Τηΐβ νοπΐ 18 α8θά ΐη Τητιονάΐάββ οί 8, βηϊρ 
οιαί ΐη ίηβ ορβη ΒβΕ, ΐη άββρ νιεΛβτ ; οί. καθορωσι τάϊ των Κερ- 
κυραίων ναΰς μετεώρους τε καί επί σφας πλεούσας, ι. 48. "Οσοι μη 
μετέωροι έάλωσαν, κατενεχθέντες έξέπεσον ές το στρατόπεδον, νιι. 71. 
Ρβτηαρβ ίηβ ντοΓά ΐβ ιαββά ΐη ίηβ βεπιθ βθπβθ πιβίΕρηοήοΕΠν, 
'ηοί ίο γϊβΙς ίηβ Βίβίθ ΐη άββρ Λν&ίβτ, οηί &ί ββ&,' &3 ΐί ντβΓβ, Έτκΐ 
ίατ ίΓοπι Ιαηά.' 

22. πρίν ην έχομεν βεβαιωσώμεθα] ΠρΙν &ν (οοοΕβϊοηΕίΙν εβ 
Ιιθγθ ίηβ &ν ϊβ οηιΐίίβά, οί. μη στέναζε πρίν μάθγς, 8ορη. ΡΜΪοοί. 
917) ο&η οηΐν οβ ηβθά ΐη ε ηβ^Είΐνβ ββηίβηοβ, τνΐίη ίηβ οοη]αηο- 
ίϊνβ, ντΐίη ΓβίθΓβηοβ ίο ε οοηΛϊϋοη τνηΐοη ηαβ ηοί νβί Ιαΐίθη 
ρΐ&οθ ; ον χρή μ ένθένδε απελθεΐν πρίν αν δω δίκην. Χβηορη. 
ΑηαΙ>. ν. 7, 5. ϋίβίΐηοί ίτοπι ίηΐ8 Ϊ8 ίηβ ηββ οί πρίν -νηίη &η 
ΐηάΐοΛίΐνβ : ίηβ,ΐ οοηβίΓυοίΐοη οαη οηΐ^ οβ βπιρίονβά \?ηβη ίηβ 
βνβηί ηαβ &1τβαάγ ί&ΐ£βη ρΐ&οβ ; οί. παραπλήσια δέ καί οί επί των 
νέων αύτοΐς ΐπαθον, πρίν -γε δη οί Συρακόσιοι έτρεψαν (νιι. 71) 
οβίοΓβ αί 1βΕ8ί ίΐιβ δντ&οαβ&ηΒ άίά Εθίηα11γ τοηί ίΐιβηι ; ^αι5μα- 
ζον τους Κορινθίους ...πρίν ίδόντες εΐπον, 'ηηίΐΐ ίηβΥΕοίηΕίΙν βΕΪά,' 
ι. 51. Τηβ ΐηηηΐίΐνβ νήίη πρίν δββηιβ ίο άβηοίβ & ΒΪτηρΙβ τβίαίίοη 
ο/ ϋτη£ ίο Εη Εοίΐοη ν^ηΐοη Ιιεβ ίΕΐίβη ρΐΕοβ, ογ ίο οηβ οοηοθϊνβά, Χ0ΤΕ8. 183 

ννηϊοΐι Ϊ8 ηίηάβΓβά ; ίΐΐθ Γβΐ&ίϊοη ΐη ίίιβ ίοπηβΓ οβββ οβϊηβ δίΕίβά 
\τίίηοηί &Π7 βιηρηΕβϊβ νΙίΕίθνβΓ, Εδ ημείς Μεσσήνην εϊλομεν τριν 
Πέρσας λαβείν την βασιλείαν. ΙεοβΓ. ΑκΜά. 26. ΗβΓθ ίηβ 
δβοοηά οίΕΐιεβ πιθγθ^ άβηοίββ & βϊπιρίβ Γβίβΐϊοη, \νίίηοηί ΠΕνΐη^ 
&Π7 ρτοτηίηβηοβ ΕίίΕοηβά Ιο ίί. Ι ίηϊηΐί ϋ ίηβ ϊηάϊβΕίϊνβ (λαβον 
\νβΓθ ηδβά, ίηϊδ Ι&ίΐθΓ οΐ&ΰδβ τνοηΐά ββ ί&ι ιπογθ βηιρηΕίΐο. Ηο\τ- 
βνβτ ίηϊδ πι&7 ϋβ, ίηβΓβ 18 ε ηίΕΛβά άίβΐϊηοίΐοη Ββί^ββη πριν 
\νϊίη ίίιβ ϊηάϊοΕίϊνβ, Εηά πρίν ίν νάίΐι ίηβ βυθ]ΐιη<:ίϊγβ. Ιη ίΕβί, 
ε11 ρ&ΓΐίοΙβδ οί Ιΐπιβ ηΕνβ Ιηίβ άοηοΐβ οοηδίηιείϊοη : ίηβ ίοπηβΓ 
άβηοίϊη^ ίηβ &οίιι&1 οοουττβηοβ ΐη ίίιβ ρΕδί, ίηβ οίηβΓ, ίηβ ίιιίιΐΓβ 
οοηίίη§βηο7. Ιη ίηϊβ ΐΕίίβΓ οβδβ ίηβ}'ίΕΐίβ ίν τνίίΐι ίίιβ 8ΐιΙ>]ΐιηο- 
ϋνβ. "Άλασεν έστε άφίκετο Ϊ3 'ηβ πίΕτοηβά υηίΐΐ ηβ €Επιθ;' Α£ 
(στ αν άφίκηται, 'ηβ \νΐ11 πιεγογι υηίΐΐ ηβ βοΕαβδ.' Τηίε βαί)- 
ΐαηοΐίνβ ϋθοοηιβδ ΐη ίηβ ογεΙϊο οοΐίςη» ίηβ ορίΕΐϊνβ γνίίηοηί ίν ; 
ίθΓ ϊηδίΕηββ, δίΐ μανθάνιν (ως αν -γένηται ΟΘΟΟίηβδ (φη δεΐν μαν 
θάναν (ως γένοιτο. 

(Ι Χάλκιδής γε] Τηβ πιβΕηϊη^ οί γ* 18 αδΠΕίΙν 'ςηίάεηι,' 
•&ί ΙβΕδί,' Εάάϊη§ βπιρηΕεϊε ίο, ογ 1ΐππίΐη§, ίηβ ν,ΌΓά ϊί Εοβοιη- 
ρ&ηϊβδ, άνηρ δστις ττινντός -/ε, Έί ΙβΕδί & ρηιάβηί πι&η.' Ιί 
άϊίίβΓδ ίτοπι μεν ΐη ίηϊδ, ίηΕί μίν βχοΐαάβδ οίΙιβΓ ευρροδϊίΐοηδ, 
Εηά ίΙιβΓθίοΓβ η&8 δ^ ίο οοιτβδροηά ίο ίί ; γε οηΐν ροίηίε ουί 
άίδίϊηοίϊοη Εοονβ οίηβΓβ. χνϊίηουί βχο1αάϊιΐ8ίηβπι. Γογ ϊηβίΕηοβ, 
σύ μεν φής, ϊπιρίΐθδ, Ιη&Ι Ι άβην ϊί ; 1>αί ως σύ -γε φής ίηιρίίβδ 
ηοίηΐη^ οί ίίιβ Ηηά, οιιί ίη&ί νοα βΕν ίί \νηβίηβΓ οίΙιβΓβ άο ογ 
ηοί. II 18 ίο \>β ο1)8βΓνβά, ίηβί ίη εί.,,^ε ννϊίη & ντοτά ϊηίβΓνΘη- 
ΪΠ8 &8 αοονβ, ίηβ >« ίΐΓΪεοίβ ίη&ί \τογ(Ι ; ΐη εϊ γε, ίηβ *γε αίθοίδ 
ίηβ λ^ηοΐβ οΐ&ϋδβ. ΑΙδο εϊ -γε άϊ8βΤ3 ίτοτα. εϊτερ ΐη ίΐιϊδ, ίηαί ίηβ 
1»ίίβΓ άβηοίβδ &η ηηβθΓί&ϊη βυρροβϊίΐοη, \νηβΓβ&8 ίηβ ίοπηβτ 
^βηβΓ&ΙΙ^ Εδδηηιβδ ίηβ ίπιίη οί ίί, αηά Ϊ8 αίπιοβί 'δϊηοβ.' 

26. 'Ε76<τταίοΐ5 δ^'] Τηβ ρ&τίϊοΐβ δή ΐδ ρετηβρθ & δίτοη^βΓ 
ίοπη οί δ^ : &8 ίΐιΐδ 1&δί άτΒντβ Είίβηίϊοη ίο ίηβ -ννοΓά ογ οΐ&υδβ 
^ΐίη \νηϊοη ίί δίΕηάβ Εδ <ϋδίίη§ιιί8ηβ(Ι ίτοτη 3θΐηβίηϊη§ ρΓβοβιϋηβ, 
80 δη ίηδϊβίβ οη ίηβ δββοηά, ίο ίίιβ βχοΐνΐδίοη Εΐίο§βί1ΐ6Γ οί ίηβ 
ητβί : ίί ηαβΕηβ ΙηβΓβίοΓβ ΊβΕνβ ε11 ΐηίβπηβάΪΕίβ, Εηά οοηιβ ίο 
ίηΕί Εηά βίορ.' Α ηΐΕΪη ηδβ οί ϊί 18 ίο βίΓβη^ίηβη, Ιϊτηϊί, ογ 
άβηηβ ίηβ \νοΓ<1 ίί ίο11ο\98, Εηά Είΐά βΓηρηΕδϊθ ίο ίί. ϊΌγ ίηβίΕηοβ, 
μόνο* δή, αΙΙ Εΐοηβ ; \νϊίη ηατηβΓΕίβ τρεΐί δή, /αΙΙ ίηΓββ, ηο ηιοΓβ, 
ηο 1βδ8. Ηβηοβ ίί ΐβ οοηιπιοη Ότίίη μ^α5, πολύ*, Εηά ΕΟονβ &11 
ντΐίη ΒΐιρβΓίΕίίνβδ ; Εδ πλείστοι δή, άζοΐάβάΐι/ ίηβ πιοβί ; εο δ$ δη, 
ίηβ «χαοί ηΐΕη \^ηο ; # οΓο$ δη σύ, ^ιι3ι ειιοη ε ηΐΕη Ε8 νοια ; σύ δη 
εΊτραξαί, ^οη οί ε!1 ρβορίβ. Ιί Είδο ίβ αδβά οί ίηϊη§ε ^βηβίΕΐΙ^ 
Εάηιϋίβά (βνβΐ7 οηβ Ιιβε οοηιβ ίο ίηΕί οοηοίηείοη). Ιι&δίΐ7, ε 
οοτηηιοη νιεβ οί δή ΐη Τηηο^άϊάβδ άβΓίνβά ίτοηι ίηίβ, ΐβ οηβ οί 
ΙήίίβΓ ίτοη^, ίη οοηηβχϊοη \άίη. ηοηηβ Εηά Εάϊβοίϊνβδ, &8 ΙαβΓβ : 
Έ•γεσταΙοΐί δή οΰσι ξυμμάχοα, 'ίηοεβ ρτείαιάβά Ρ.11ίβ8;' οί. αυτό- 184 ΤΊΙΌ0ΥΏΊΏΕ8. 

νομοί ϋη 6ντες, ' ίηάβρβηάβηί /οηοοίΗ εβ νοη 6Εν,' ιιι. 10. τους 
Αθηναίους φίλους δη Οντας μη έασαι άμαρτεΐν, 'ίηοδβ ίπβηάδ 
οί νοητβ Ε8 ίηβγ ίοτεοοΐη ρτοίβΒδ ίο ββ,' νι. 80. Οί. κατά 
χρησμδν δ-ή τίνα, ιπ. 104, β,ηά ώς κατ' εϋνοιαν δη, ιν. 46. 

XI. 2. κατερ-/ασάμενοι] Ίί λνβ άβίβΕίβά ίηβηι, \τβ οοαίά βδί&- 
οΐίβη ουΓββΙνβδ ίη οοηιρίβίβ ηίΕβίβιν ονβΓ ίηβηι. ' 

ει καΙ] Ιη ει καΐ ίηβ και ίδ ' βνβη,' &ηά ΓβίβΓβ ίο ίηβ ντηοΐβ 
ββηίβηοβ, 'ίί ν?β ντβΓβ βνβη ίο §ο βο ϊάτ &δ ίο οοηςηβΓ.' Ιη 
καΐ εΐ ίηβ και ΓβίβΓβ οηΐν ίο ίηβ οοηοϋίϊοη, ρηίίίη£ ίί ίη ίηβ 
Ιβ&δί ί&νοΓΕοΙβ 1ί§ηί. Οοηββφίβηίΐν ίηβ ηΓ8ί πεαΕΠν &88ΐιπιβ8 
ίΐιβ ίΓηίη οί ίηβ δηρροβίίίοη, ίηβ βββοηά άοββ ηοί. 

3. δίά πολλοΟ 7«] Τΰθ 7«. »8 δί&ίβά Εΐ>ονβ, φΐΕΐίηβδ πολ- 
λού, Ιίηιίίίη^ ίηβ §βηβΓ&1ίίν οί ίηβ ΕδδβΓίίοη, • &ί Ιβ&βί &8 ίΐιβν 
εγθ ί&τ Γβηιονθά.' 

5. μη κατασχήσεί] 'ΛΥίΙΙ ηοί οβ &1>1β ίο ηοΐά ίηβηι άοχνη 
ίη οητ ροΛνβΓ.' Τηίβ ηββ οί μη ίο ηβ§Είίνβ & τβίαίϊνβ οΐ&υββ 
ίδ βχρί&ίηβά β1ββ\νηβΓβ : 8ββ οη. 36. Ιί ού ν?βτβ ίηβ τβ&άίη^ 
ΙιβΓβ, ίηβ βχρΓβδδίοη ντουΐά ηο 1οη§βΓ οβ ίηάβηηίίβ, οηί τοιού- 
τους ντοτύά ΓβίβΓ ίο δοηιβ άβήηίίβ ρβΓδοηβ αίΓβΕΓίν ηιβηίίοιιβά. 

7. άν μοι δοκοΰσιν] Βοίη ίηβ ρΕΓίίοΙθβ ΓβίβΓ ίο γενέσθαι, 
ίηβ δβοοηά άν 1)βίη8 πιβι-βΐν & Γβρβίίίίοη οί ίηβ ηΓβί άίίβΓ ίηβ 
ίηίβΓνβηίη§ βΐ&ηββ ως γε νυν (χουσι. Τηίβ ΕΓίδβδ, 1 ίηίηίι, ίτοΓη 
ίηβ &ηχίβίν οί ίηβ ΟτΓβθΙίδ ίο ρηί ίοηναπί ρΓοπιίηβηίΙν ίηβ ί&οί 
ίη&ί ίί ν/Εδ οηΐν α δΐιρροββά ΕδββΓίίοη ίηβν \νβΓβ ηι&Μη§. 
Γογ ε βίηπΊ&Γ Γβρβίίίίοη οί. ι. 76, 77. "Ωϊ γε νυν ίχουσι, ηιβαηβ, 
'&ί Ιβ&δί ΙοοΜη^ αί ίηβίτ βοηάίίίοη ηο\ν.' 

9. εΐ άρζειαν'] 'ίί ίηβν τνβτβ ίο Ιεοοπιβ ίηβίτ ηΐΗ^ίβΓδ.' 
Αρχε^ Εβονβ Γηβ&ηβ ' ίο πιΐβ ίηβηι οοηίίηυΕΗν.' 

δπερ έκφοβοΰσιν ημάς] Τηίβ Ϊ8 §βηβΓΕΐ1ν βχρ1&ίηβ<1 δπερ 
ίκφοβοΰντες ημάς λέγουσι. Ι ίηϊηΐι τΕίηβτ ίί Ϊ8 ίηίδ : ηι&ην 
νβι•08 ίη ΟΓββΙί, ΟθδίάβΒ ίηβίτ τβ^ηΙ&Γ οαββ, Ε8 ίΓ&ηβίίίνβ νβΛβ, 
ΐΓβ βοηβίπιοίβά \νίίη &η &βοη8&ίίνβ οί ε ηβηίβΓ ρΓοηοιιη, 
3οηΐ6ίηίη§ ΕίίβΓ ίηβ πι&ηηβι• οί ε οο^ηΕίβ ΕβοιίΒΕίίνβ; ίοΓ 
ίηβίΕηββ, παραβαίνω τόδε πιβΕηβ ηοί, Ί ίΓΕηδ^τβδδ ίηίδ Ιευγ,' 
1>ηί, 'ίΐιίβ ίδ ίηβ ίΓΕηδ§τβδδίοη Ι οοηιπηί ;' χρώμαι τόδε, 'ίηίδ ίδ 
ίηβ τΐ8θ Ι πι&ΐϊβ ;' &ηά βο οη. Ιη ίηβ βΕΐηβ \νΕ^ ϊί ΕρρβΕΓΒ ίο 
Γηβ, έκφοβώ τόδε ηΐΕγ ίτηρίγ Ίηίδ ίδ ίηβ ίβΕΓ Ι βΕΠδβ ;' αηά ημάς 
ίδ ίηβ Γβ§α1&Γ ΕβοηδΕίίνβ βονβπιβά \>γ ίηβ ηοίίοη οί ίβπ•ίίνίη§. 
δίηαίΐΕΓίν Ι βχρίΕΪη ταύτα ώμίλησε η νεότης ίη οΐι. 17. Ν0ΤΕ8. 185 

10. καν (λθοιεν] 'ίηβγ πή^ηί ετβη ρτοοββιϊ ίο ίηβ Ιβηρία 
οί οοπιΐη^.' 

14. ύπό τών αυτών] Τηβ 8Γ§ηηιβηί ίβ ΐΐα.3 ; . ϋ &•8τγ&οό8&π 
ρπιρίτθ δηοηΐά αΐά δρ&τί» ϊη άββίτοτΐη^ Αίηβη8?•ϊί ντοοΜ ϋββίί 
ρΓΟΟ&Μ;• ίη ίτιτη οβ ΐββίτο^βά 07 ίηβ Ϊ80βά3ΒηαοηΪΕη8 (ύπό των 
αυτών) βηά ίη τβτ^ ηιηοη ίηβ δ8Πΐθ ιηαηηβτ. 

διά του αύτοΰ] 'ϊη ίηβ 88ηΐθ \ν»7,' 'Ον ίηβ 8&πιβ πιβ&η8;' διά 
\ήίη & £βηϊϋνβ άβηοίββ άϋτβοί ϊη&ίηιιηεηΙαΚί}/, δι' εύνοιας φ 
δέδωκε σώζει», ' ρβτ οβηβνοίβηϋ&ιη,' ιι. 40; διά νήίη 8η &οου- 
ίβίϊνβ, οδ/βοί, δαπάνης δι' ην ώφελέΐ, ί ρτορΐ6Γ φΐοδ δΐιηιρίιΐΒ,' 16. ίκπεπ\η^μέν01 ίΐβν] Τηϊβ νβτο {ξΟνβΓηδ & 1 * &00118&ίΐνβ, 

&8 οβίη^ βαηΐνβίβηί ίο & νβΓΟ οί ίβ&τίη§ ; οί. τάς όλοφύρσεις τών 
άπο~,ι~/νομένων οι οικείοι ίξέκαμνον, π. 51, 'ίηβ7 ττβΓβ ντθ&τ^ οί,' 
&ηά 80 'οϋ8Γθ§8Γ(1θ(1,' ογ '&ο&ηάοηβά.' Οοπιρ&Γβ ίΐιβ ηββ οί 
' ββΓθόϋ,' ίη Ιι&ίϊη \τίίη &η 3οοη88ϋνβ &δ β<ριΐτ8ΐβηί ίο ' Γβϋη- 
(ΠΐβΓβ ;' οί. &1δθ μη αύτην καταπλα-γητε δείσαντες, VI. 76. 

(πειτα δε και εΐ] Τηβ καΐ Ϊ8 ηοί ίο Οβ ]θϊηβ(1 ντίΐΐι « ϊη 
ίΐιβ 8ΘΠ8Θ 'βνβη οη ίΐιβ δηρροδϊίίοη,' οηί ΓβίβΓδ ίο έκπεπληγ- 
μένοι εΐεν Γβρβ&ίβά. 'Αη<1 δβοοηάΐ^, Ιηβ7 λνοιιΐά &1δο Οβ άΐδ 
πια^βά ϊί.' 

17. δι' ολίγον] Τΐιϊδ πΐ87 ηιβ&η βίίηβΓ ' α Ηίίΐβ Ή-8ν οδ,' ογ 
' αίίβΓ & βηοτί ίϊιηβ.' Ρογ ίηβ ητδί δβιΐδβ οί. κατά κώμα* και 
ταύτας δια πολλού (πι. 94); ϊογ ϋαθ δθοοηά οί. τότε δι' ολίγοι/ 
■ίτγησάμενοι (ι. 77). Ηθγθ ΐί δββηΐδ ίο Οβ '&ίίβΓ α βηοιΐ ίϊιηβ,' 
8ΐίηοη§η 1>β1ο\ν, διά πλείστου ίβ αββά ίη ίηβ οίηβτ ββηδβ. 

21. 6περ] Τηβ &ίηχ τερ ϊδ οοηηβοίβά ντΐίη περί, περάν, &ο., 
&ηά η&β ίηβ ϊάβ& οί 'ίηΓοη§η,' 'ίηοΓοα§ηΐ7;' ϊί αόΐάβ ίηβΓβ- 
ίοΓθ ροδΐϋνβηθδδ, βιηρη&δϊδ ίο ίηβ λ\ΌΓ<1 ίί Βοοοπιρ&ηϊθδ ; δστερ, 
' ίηβ βχΜί ηι&η, ' αηά βο οη. 

22. δ«ά το παρά] ΤηβΓβ ΐδ ηο οοηηβοίϊη§ ρ&τίϊοΐβ οβί^ββη 
Ιηΐ8 οίαηββ &ηά ίηβ ίββί, πογ ϊδ ίηβΓβ ^βηβΓ&ϋ^ οηβ, ϊη ΒΪπιίΐΗΓ 
οαββδ. ^Υΐιβη πάσχειν, δράν, ποιεΐν, τοιούτος, &ο., βχρΓβδδϊη^ 
δοπιβ ββηβΓ&Ι φΐΕΐΐί^τ οί 8η 8θίϊοη 8γθ βηϋδθςηβηίΐ^ βχρίΗΪηβά 
1>ν δοηΐθ πιοΓβ ρ&Γίΐοηΐ8Γ βχρΓββδΐοη, ίηβ βχρΙ&ηβίοΓν ββηίβηοβ 
ίδ βθηβΓ8ΐΐ7 ντίίηοαί & οοηηβοίΐησ ρ&τίϊοΐβ. Οί. νι. 36, ηη<1βΓ 
ξ&γκεινται, 8ηά ταύτόν πείσονται τοις ήττωμένοις, δουλεύσουσι 
τρόπον τινά. Ρΐ8ίο άί Σ<>(}ϊ})ΐΐ3, 635 ΐ). 180 ΤυΤ70ΥϋΙΒΕ8. 

23. 7Γ/»όί ά έφοβεΐσθε] ΌοηιραΓβ(1 Ιο ^οατ ίβ&ΓΒ.' ΤΙπβ 
ιηβ8,ηΐη§ οί Όοπιρ&ΐΊΒοη' Ϊ8 ηοί ϊηίΓβφίβηί. Οί. πρδς απαντάς 
τους Λλλου$ Συρακόσιοι αυτοί πλείω έπορίσαντο, νπ. 58, '& ΙαΓ^θΓ 

Βΐΐ8,ΓΘ ΟΟΠίρ&ΓβίΙ ίθ ίΐΐθ ΓΘΒί.' 

24. 1?δ57] ' ΒίΓΕΐ^ίνΓ&^.' ήδη 18 ρΐΌΟΒοΙ^ Π10ΓΘ ΟΓ 1βΒ8 

οοηηβοίβοϊ ντίίΐι δή, &ηά ίΙιβΓβίοΓβ Η&8 ίϊιβ ίάβα οί ' ηο ΐηίβι-ν&Ι 
βχϊβΐίη^, ϋΐιί οοπιίη§ ίο Λϊδ αί οηοβ,' οι* 'ίοτίΐι^ηίΐι.' 8ββ οία. 
10, οη δή. 

26. κρατήσαντας θαρρεΐν] 'ίο ίβθΐ οοηβάοηοο οηΐ^ •>\*1ιβη 

^β ΙΐϋΥΘ ΟΓΙΙδΙίβά ίΐΐθ ΒρίΓΪίδ Οί ΟΙΙΓ ΘΠΘΠΙΪΟΒ.' 

27. άλλο τι...] Τ1ΐθ8Θ ■«νοιχίθ βτβ ηοί §ονβΓηβΛ Ι)}- σκονεΐν, 
οιιί 1>7 7γο<€Ϊ•• αηάθΓδίοοά, ' Ετβ άοίη§ ου§ηί βίβθ ουί οοηδίάβηη^ ;' 
οί. εΐ μέν υπόνοιας των μελλόντων λο-γιούμενοι ή <£λλο τι ξυνήκετε 
ή βουλεύσοντεί, ν. 87, 80. άλλο τι ποιήσοντες. Ρογ & οοιτβ- 
8ροηάίη§ 118Θ οί τι άλλο, οί. τι άλλο ή πατέρας τους υμετέρους 
καταλείψετε, ιιι. 58; 80. τι άλλο ποιήσετε ή... Οί. β,ΙδΟ ούδίν γύ,ρ 
άλλο ή πόλει έψκεσαι; νιι. 75. 

30. περί πλείστου &ο.] δσω υπέρ πάντα τα άλλα της δόξης 
θηρώνται καΐ έν πλείστω χρόνφ μελετωσιν αυτήν, 8οηο1. 

33. 3ι' ολιγαρχίας] Τηβ Βρ&ΓίίΐηΒ βΒί&Μίβηβά ο1Ϊ££ίϊ•οηίβ8 
νΛβΓθνβΓ ϊΐαβγ ντβΓθ 8,ο1θ, ηοί οοπιρβΙΚη^ ίΙιβίΓ άορβηάοηί Βί&ίββ 
ίο τρ&γ ίπουίθ, βυί Γθο,ηΪΓΪη§ ίΐιβιη ίο Β,άορί ο1Ϊ£&Γοηϊο&1 ίοπηβ 
οί ^υνοπιιηβηΐ (οί. ι. 19) ; ίοτ ΐηβίαηοβ, τα έν Σικυωνι ές όλί-γους 
μάλλον κατέστησαν &τιά τδν έν "Αργεί δήμον κατέλυσαν (ν. 81). 

XII. 5. ένθάδε είναι] Τΐιβ ΟΓάβΓ 18 (χρή μεμνήσθαι) δίκαιον 
είναι ήμδ,ς άναλοΰν ταΰτα, &ο. Τηβ οοηΒίηιοίΐοη 8-ίίβΓ μεμντισθαι 
νβ,ποβ, βΓβί 1)θίη8 ίοπηβά \>γ δτι.,.λελωφήκαμεν, &ηά ίηβη θ}- &η 
ϊηβηΐίΐνβ. 

6. τό τε ψεύσασθαι] Τηβ οοηβίηιοίΐοη 18 τό τε ψεύσασθαι 
χρήσιμον καΐ ή μή χάριν αξίαν εΐδέναι ή ξυναπολέσαι. Χρήσιμον 
Ϊ3 οηΐ^ Βΐιϊίθά ίο ίηβ βΓβί υογο ψεύσασθαι, αηά & ρτορβΓ τνοπΐ 
ηπίδί οβ Βΐιρρίίθά ίθΓ ίηβ οίηβΓ ίντο, 8,8 ξυνηθές. Οί. οί <μέν 
έπινοήσαι όξεΐς.,.ΰμεΐς δέ τά υπάρχοντα σώζειν, 80. Ικανοί, ΟΓ δειλοί, 
ι. 70. Αβ ψεύσασθαι Ιιαβ ίΐΐθ εΐΓίίοΙβ, &ηά εΐδέναι η&8 ηοί, ίΓ&ηβ- 
1&ίθ, 'ίο \νΐιοπι ίο Ιΐθ ίθ ιΐΒθίιιΙ, αηά \νηο8β Ιι&οίί ϊί ϊβ ίο.,.' 

14. καϊ ώφεληθτ}] 'τα&γ Γβοβΐνβ υοηββί αι κβΙΙ α$ αάππι•»- 
ίΐοη.' ΑΙοϊοΐβ,άΙβΒ ϊβ Ιιθγθ ηιβ&ηί. 

18. οΐον νεωτέρω] 80. τοιούτον εΐναι οίον νεωτέρω. 'Νοί Βΐιοΐι 
&δ 'ίίουΐιΐ 1)ββί α 80ΐη«•\γ1ΐ8.ί ^οηη^ πι&η ίο άβ1ϊο6Γ»ίο υροη.' ΝΟΤΕ 8. 187 

Οί. θέαμα δ' εΐσόψει τάχα τοιούτο» οίον καΐ ατυγοΰντ εποικτίσαι, 
(Οβάίρ. Τι/ταη. 1295. Οΐόν τε \νοιύά πιβ&η 'ροΒ8ίο1β ίοΓ α βοηιβ- 
\ρη&1 7 0αη 8 πι&η.' 

ΧΠΙ. 1. οΰ$ £-γώ όρων] Τηβ οΰϊ πιαδί 1)θ τβίβιτβά ίο 
τοΰί τοιούτου! ίη ίηβ ΐ3δί βη^ρίβη 'βηά Ι 8ββίη§ ίηβδβ πιβη,' &ο. 

3. άιη-ιπαρακελεύομαι] Ί ΐη ίητη δάνίδβ :' ϋιβ ηοίίοη οί 
παρακελεύομαι Ϊ9 ρβΓηαρδ ίη»ί οί ' ββικϋηβ οπΙβΓδ αίοη^ α Ιχηζ ο/ 4. καταισχυνθψαι] ρηί &1)8θ1ηίβΐ7 'ηοΐ ίο οβ $Ηατηίά οηΐ 
ο/ ΐΗβΐτ ορίηΐοη, ίοτ ίβ&τ Ιβδί &117 οηβ οί ίηβπι βηοαίά \>β 
ίηση^ηί ί&ίηί-ηβ&τίβοΐ.' 

9. των πρίν κίνδυνον, &ο.1 Α βαρβΓί&ίίνβ, ίη &οοοΓά&ηοθ \ήίη 
ίηβ τΐ8π&1 Οτβθΐί οοηβίηιοίίοη, ίοΓ & οοιηρ&Γ&ϋγβ. Οί οοητββ, 
βίποίΐγ βρββΜπ^, ίηβ ά&η^βΓ οοιιΜ ηοί οβ ίηβ ^τθ&ίθδί οί &11 
ρΓβοβάϋη^ οηβδ, οηί ξτβ&ίβτ ίη&η 11ιβ7 »11. Οί. αξιολογότατο* 
των προγεγενημένων, Ι. 1; βίδο μεγίστη δη των πριν παρέστη, 
νπι. 96. 

10. άντιχειροτονεΐν] 'ίο νοίβ \>γ βηοντ οί η&η<Ϊ8 &§&ίηδί βηοη 
ηιβη.' 

11. τους μεν Σικελιώτας] Τηίβ 0θΓΓβ8ροη(ΐ8 ίο το?ϊ δ? Έ- 
"γεσταίοις. 

16. καΐ ξυνηψαν] Τηβ ρητβδβ, '&8 ίηβ7 πιβαΐβ ντατ, Ιηβ7 &1δο 
πι&άβ ρβ&οβ,' \?οα1(1 ^βηβΓ&ΙΙ^ ίη Οτββίί οβ ΓβηάβΓβά 1>7 ώσπερ 
και νδλεμον ξυνηψαν, κατελύοντο ; ίηβ και Οβίη^ ίητοντη ίηίο ίη&ί 
οΐ&αδβ ϊη -κ-ηΐοη. &οοοΓ(ϋη§ ίο οατ ΐϋοιη, ϊί ίβ 1β»δί \?&ηίβά\ II 
ο&η, ηο\νβνβΓ, &1δθ Οβ βχρΓβδδβά 07 ώσπερ πόλεμον ξυνηψαν, και 
κατελύοντο ; &ηά »3 & Γββαΐί οί ίηίδ ί^ο-ίοΐά ίοτιη, ίί η&ρρβηβ 
ίη»ί ίηβ ίτπ-ο &γθ ϊοίηβά ίο§βίηβΓ ρΐβοη&δίίοαΐ^. 8ββ νπ. 8. 

17. καταΧύεσθαι] δίποίΐ7 'ίο «ϋδβοΐνβ άοντη,' ογ, 'ίο ρίβοβδ,' 
ηβηοβ, 'ίο άίδδοΐνβ α λγ&γ,' ογ, 'ίο ηι&ΐίβ ρβαοβ ίη & -παχ οηβ Ϊ8 
ρβΓ8οη&Π7 οοηοβπιβά -ννίίη.' 

XIV. 2. κήδεσθαΐ τε] Τηβ ρ&τίίοΐβ ΐδ οηί οί ϊίβ ρΐ&οβ: 
&8 ήγεΓ &τιά βούλει &νβ οοΓΓβδροηϋη^ νβΓ08, ίηβ τε οα§1ιί ίο 
ίοΐίοττ ηγε'ΐ. 3αοη ΐη»οοτιτΒθίβ8 εγθ οοπιηιοη ϊη ηιοδί 1βη§ΐι8§βδ. 

5. εΐ όρρωδεΐί τδ άναψηφίσαι] Τηβ ΐ8η£η&§β ηβΓβ, οοπιοϊηβά 
νίίη ίηβί ΐη ιιι. 36, ντηβΓβ » άβοίδϊοη 8ΐτβ&ά7 ηι^άβ ϊη ίηβ 
&88βπι1)ΐ7 ν?83 Γβορβηβ(Ι ίοΓ <ϋδοιΐ3δίοη &η(1 βη&1ΐ7 αΙίβΓβά. 
Ιβ&άδ οηβ ίο δπρροββ ίη&ί ίί ντ&3 &η ίΐΐβ^&ΐ &οί οί ίηβ ρΓβδϊάβηι 188 ΤΗϋΟΥΏΙΌΕΒ. 

ίο β,άορί βηοη υ, οοπΓββ &ηά δηβιηίΐ & φΐββίίοη οηοβ Ββίίΐβά 1>ν 
νοίβ ίο & δβοοηά οιάβ&Ι. 8θθ ΟτΓοίβ, νιι. ρ. 206. 

άναψη~φίσαι] 'ίο ραί ίί 8,§&ίη ίο ίΐιβ νοίβ.' ΤΙιϊβ ββηβθ 
οί ανά, άβηνβά ίτοιη ίΐιβ ίάβ& οί οβίη£ ραί άοντη, &ηά ίηβη 
ι•8,Ϊ8θά τιρ, Ϊ8 οοηιπιοη ίη οοιηροδίίίοη : οί. άναβλέιτειν, ' ίο 
Γβοονβι• δί§ηί;' άναθαρσεΐν, 'ίο Γθ^&ίη οοηηάβηοβ.' II &1βο 
πίθοηβ 'ϋαοΐί,' 'ϋ&οΙτΝΉΓάδ,' 3,8 άναχωρεΐν, 'ίο §ο ϋαοίε :' ροδ- 
βίΜν ίΐιίδ ηοίΐοη ΐβ άθήνβά ίι-οπι ρηταδββ Ιϋβ άνά ρόον, ' ηρ ίΐιβ 
δίΓε&πι.' Ββδίίΐθδ ίΐιβββ, ίί οί οοιίΓδθ η&3 ίΐΐθ πιβ&ηίη§ οί 'ηρ,' 
8,8 ορροδβά ίο κατά ; Ε8 άναβαίνειν, ' ίο £0 τιρ ;' άναστψαι, ' ίο 
δίβιιά ηρ,' &δ ορροδβά ίο καταστψαι, ' ίο ββίίΐβ άονη.' 

7. άν γενέσθαι] Τηβ οοηβίηιοίίοη ίδ νομίσας τό μεν λύειν 
μη αΐτίαν αν σχεΐν, (αύτδή δε... αν γενέσθαι. 

8. τό κα\ω$ άρξαι, κ.τ.λ.] Α οοηίηδβά οοηβίηιοίίοη ϋβίντβθη 
τό καλώί &ρξαι είναι ώφελεϊν καΐ μηδέν βλάιττειν, 3ηά τούτον καλώς 
άρξαι 6$ άν. Οί. νομιμώτατον εϊναι οϊ άν δικαιώσωσιν — 80. νομι- 
μώτατον εΓνα* τό δικαιώσαι, ΟΓ νομιμώτατα πραξαι οϊ αν δικαιώσω- 
σιν, νιι. 68 : οί. βίβο τό δ' ευτυχεί οΐ άν λάχωσιν, II. 44. 

9. εκών ε&α*] Εΐναι ίβ β,άάβά ίο οβΓίθάη ΉΌΓάβ ίη θΓβθΙί, 

ΪΠ ίΠΘ 8ΘΠ8Θ Οί 'βί 1θ8δί,' 'β,δ ί&Γ 8,8 Γβ§8Γ<1 18 1ΐ3ά ίο.' 
ΗθΓΘ ίίΐβ 80Π8Θ ΐβ, 'νίΐΐίη^ΐν 8,ί 8,11 βνβηίδ,' '80 ίβΤ 88 ίο \>β 
νήΐΐίηβ.' Οί. τον δέ αγώνα ούκ εκών εΐναι ποιήσομαι, ιι. 89. Αίβο, 
(ΰρησθαι δε ήγησάμενο$ ώί παλαιά εΐναι άποχρώντως, ' βηίηοίβηίΐν, 
οοηΒΐάθΓΐη^ ίΐιβϊτ β,ηίίςιιίίν,' ι. 21: οί. β,ίβο τό επί σφά* εΐναι, 
1 38 ί&τ »δ ίΐιβν ντβΓβ οοηοβπίθά,' ιν. 28 ; τό έπ' εκείνοι! είναι, νιιι. 
48 ; οοπιρ. νιι. 81 : οί. την πρώτην είναι, τό νυν είναι. 

XV. δ. τφ τε Νικία] Το ίηίε τε οοιτβδροηάδ ίΐΐθ καΐ ϊη 
και μάλιστα, &πά ίηίδ ΐ3δί Γβ&δοη ίδ αίνίάβά ϊηίο ί^ο, στρατη- 
γησαί τε ένιθυμών, &η<1 καΐ Ιλπίζων λήψεσθαί τε και ώφελήσειν, 
' Λνίβηίη§ οη ίηβ οηβ η&ηά ίο ορροββ Νίοί&β, &ηά οη ίηβ οίηβι•, 
ρ3ή1ν άβ8ίτίη§ ίο ϋβ βίβοίβά ίο & οοηιιηαηά, &ηά ρ3Γί1ν βχ- 
ρβοίίη§, &ο.' ΤΙιθ ντοπίβ ών καΐ &ηά δτι έμνήσθη (ίΗθ οοηδίπιο- 
ίϊοη 1)βϊη§ ν&ΓΪθά), φ,νβ ίΗθ Γβ38οηδ οί Ιιϊβ ΙιΟΒίίϋί^. Δι' αύτον 
ίί- δια τοΰ στρατηγησαι. 

17. τηί διανοίας ών ίπρασσεν] 80. τούτων α ίπρασσεν. \νΐιβη 
3 Γβΐ3ίΐνθ ίη ϊίδ ονηι οΐβ,ιΐδθ 8ηοιι1<1 υο ίΐιβ 8θοιΐδ3ίϊνθ οί ίηί• 
οο]βοί, 1>ιιί ίηβ Εηίβοβάβηί ίβ & βιιΙ)8ί3ηίίνθ ογ άβπιοη8ίΓ8ίίνβ ίη ίηε 
(ΐΕίϊνβ ογ ^βηΐίϊνβ, ίηβ Γβίαίίνο 8δ8ϊΐιαβ8 ίηϊδ 038β 1>7 3ίίΓ8θϋοη. 
Ρογ ϊηδίΕηοθ, τούτων α έπρασσεν 1)βοοηΐ68 τούτων ών έττρασσεν. 

έν δτφ γίγνοιτο] Τηίδ Ϊ8 08ΐ1βά ίηβ ορί&ίίνβ οί ΐηάοβηϋϋ 
/τβαηεηοΐ}. νΤΙίθηβνβΓ, &ίίβΓ α 1θ&<ϋη§ νβΓΟ ΐη ίηβ ρ8δί, ίΐΐθ 
ίηίη§ άβηοίοά ϊδ ηοί -«Γΰ3ί οοοιιηβά ίη βοπιθ ρ3Γίίοηΐ3Γ ο&δβ, Ν0ΤΕ8. 189 

οαί νηβί Γθοαττθά &η<1 ^τ&8 Γβρβ8ίβ<1, 85 οίίβη &β ϋιβ 088β η&ρ- 
ρβηβά, ίηβη, &Άβτ οοη]'ηηοίϊοη3 οί ίίπιβ, 85 δτοτε, ογ ΓβΙδίΪΥββ, 
ίηβ ορί&ΰνθ Ϊ8 θ3β<1. Τΐιβ ΐηάϊ08ίΐγβ ■ντοαίά τβίβτ ίο βοπιβ 
ίηάίγίάη&Ι οβββ. 

19. διαθέντι] ΤηΪ8 άβρβηάβ οη άχθεσθέντε$, 8ηά τοις έτιτψ 
δεύμασιν αύτοΰ Ϊ3 8άάβά ίο βχρίβϊη πιοΓβ ρ&τίίοηΐ8Γΐγ νη8ί ο&τίδβά 
ίηβίτ άΐδίϋβ, 'ϊιΐ(1ϊ§ηΛηΐ \νϊίη Ιώη, 8ΐίηοη§η ηβ οοηάηοίβά, 
ϊηάϋ§η8ηί, Ι 38Υ, βί ηΐ8 ρβκοη&Ι ηβοίίβ.' 

21. ένιτρέψαντες] εο. τα του πολέμου. Οί. έκ δέ τοΰ μη 
έττιτρέτειν (80. τά πράγματα), ι,τι. 41. 

22. τότε δ' οΰν~\ Τηίβ ρδτίΐοΐβ ΐδ οοηηβοίβά ην 5θπιβ, νίίη 
έόν, όν, ΐίβ ϊάβ& ίηβτβίοτβ νοαίά οβ, '83 ίηΐη§8 βτβ,' 'αηάβΓ ίηβ 

6ΧΪ8ΰη§ ΟΗΌΙ1Π13ΐ8ηθβ8.' Ιί 13 113β<1 80Π1βίίπΐ68 ίο βχρΓβ83 ίηβ 

ιηβΓβ δβααβηοβ οί οηβ οΙ&οβθ οη &ηοίηβτ ; 1>αΙ Π3Π8117 ίο άβηοίβ 
ίηβ οοηδβςαβηοβ οί οηβ οΐβτιββ ίτοπι 8 ρτβοβ(1ίη§ οηβ, 8η<1 πιββηβ 
'8000τάϋη§1γ,' 'οοηδβα,αβηίΐγ.' Τηβ ρητ83β τότε δ' ονν, &β. 
ντοαίά δββηα ίο τηβαη, 'ύιιΐ οοηΒβφικηΙΙι/ ίΛ^η' (πιβ&ηίη§, ίηβί 
&β α Γβ3η1ί οί ηΐ8 ίηβη ρο3Ϊ£ϊοη, βχοΐαάϊηβ βαοεβςαβηί βνβηίβ), 
'ηβ 08πιβ ίοτ\?8π1.' Ιη ίβοί δ' οΰν 80φώ•β3 8 ίοτοβ γβττ ηβ&τίν 
εςιηϊναίβηί ίο '1>αί ηονβνβΓ ίηΐβ πι&γ 1>β,' 8ηά ϊβ ββηβΓβΙΙγ, Ι 
ί,ΐηην , Π5β<1 αίίβΓ Γβηβοίϊοη5 ογ (ϋβτβββίοηδ, ίο Γβεητηβ ίηβ Π8Γ- 
τ&ύνβ : οί. υιιι. 87, -ντηβτβ ΤΙηιογιΙκΙβΒ, &ίίβΓ βϊγίηβ ίηβ άϋϊβΓβηί 
ορϊηϊοηδ, &3 ίο ίηβ πιοίΐγβΒ οί ΤΪ8δ8ρηβτηβ8 ϊη %0Ήΐξ ίο Αδ- 
ρβηάαδ, 8<1<1δ, & δ' οΰν "λστενδον τ^ται δη γνώμ^ ό Τισσαφέρνη* 
άφικνεΐται, ' \νη&ίβνβΓ ίηβ Γβ&δοη πΐ87 η&νβ 1)ββη, &ί &11 βτβηίβ, 
ίο Αβρβηάπβ ηβ -κ-βηί.' 

XVI. 1. προσήκει] Ηβ Ιϋκΐ α η<//*ί ίτοπι ηΪ3 3θβϊ&1 ροδίίϊοη, 
Λ;ο. &η<1 ά<>$6Γνβά ΐί ίτοπι ηϊβ ρβκοηαΐ οη&τίΐοίβΓ. 

μάλλον έτερων] Τη8ί Ϊ3 μάλλον ή έτέροΐί. Τηβ θτββί ϊάϊοπι 
ηβτβ άΐδβΓβ πόπι ίηβ Σ&ίίη. ίΌτ ϊη Ιι8ίϊη ςη&πι ο&η οηΐ7 1>β 
οπιϊίίβά ^ηβη ίί ϊί \τβτβ δηρρίϊβά ίηβ ίοΐΐο^νϊη^ ντοτά νοπίά 1>β 
ϊη ίηβ ηοπιίηβίϊνβ ογ 800Π8&ίϊνβ 085β. Ιη Οτββ^ ή Ϊ3 οοο83Ϊοη&Ιΐ7 
οπιϊίίβά, \^ηβη ίηβ ντοτά ίοΠο^ϊη^, ΐί ή \>β βηρρίϊβά, πιαβί οβ ϊη 
ίηβ άβίϊνβ 0836. Οί. ίξεστιν ήμΐν μάλλον έτερων, ϊ. β. ή έτέροΐί, 
ι. 85. Ββ1ο\τ καΐ ώφελίαν 13 'ηβΐρ α£ ινβϊΐ αβ ^οτγ.' 

8. ΌΧυμτίαζε] 'ηι^ <Η3ρΐ8ν νηβη Ι νΐΜίβά ΟΙ^πιρώ 85 
θεωρόί.' Εγοπι 1ηΐ3 ηοίίοη οί νΪ3Ϊίάη§, ίηβ ρ&τίίοΐβ ί"β Ϊ3 ΠΒβά: 
οί. οΙ'Αθηναΐοι έθεωροΰν έί αύτά\ VIII. 10. 

9. καταττετολεμησθαι] 'ντ&ιτβά άο^η' (άβοβίΐίΐπ) . Οί. 
βουλόμενοι άμφοτέρωθεν αύτούί καταττολεμεΐν, Π. 1. 

10. ένίκησα δέ] Α1οΐοί8<1β3 ν&5 ητδί, ββοοηά, &ηά ίοατίη &ί 
οηοβ; Εητϊρϊάβδ 8θοοτ(ϋη§ ίο Ρΐιιί&τοη πι&^βδ Ηίιη Ιηίτά, ίη- 190 ΤΗυΟΥΌΤΌΕδ. 

είβ&ά οί ίοατίη. Βηί ΑΙοϊΜ&άθβ (ογ Τηυο^άΐοΙθβ) ίβ ιηοΓθ 
Ιί&θΐγ ίο Βθ οοπβοί. Αϋβτ ηίβ βηοοβδβ ηβ οδβΓβά & Β&οήηοθ ίο 
Ζθΐΐδ 01>τηρΐηΒ αηά ίβ&δίβαΐ ίηβ βρβοί&ίοΓβ. Το ίηβββ &οίβ ίηβ 
\νθΓάβ τά άλλα ά£ίω$, &ο., να&γ ΓβίβΓ. 

13. καί δύναμίί] ι ρο\νβΓ ίβ ϊηίβπτθά, α« ΐΰβΙΙ αβ ηοηοηΓ 
§&ϊηβά.' Ιη ύ7Γο»Όείταί, ίηβ ύπό δΐνβδ ίηβ ϊάβ& οί ' ββΟΓθίΙγ,' 
•ϊυκΙβΓίΐΕηάθάΙ^,' 8ο ίηαί ίΐαβ ιηβ&ηϊη§ ΐβ, 'ΒβοΓβίΙγ βηίβΓΒ ίΐιβ 
ηαϊιιά.' 

16. καϊ αύτη Ισχύ$] 8οπιβ Γθ»ά αΰτη, 'ίηΐδ 8,ρρβαι•β ίο ββ 
ϋοίτΐ8ΐ βίΓβη^ίΙι,' ίθΓ, Λνηβη οΰτο$ Ϊ8 ϊη ]Ηχί&ρο8Ϊϋοη \νίίη & ηουη 
\ήίηοηί ίηβ βχίίοΐβ, ΐί ιηιιβί ηοί οβ οοηβίηαβά ^Ιίη ίΐιβ ηοαη, 
ϋυί Ββρ&Γ&ίβάΙ ίΓοηι ϊί : οί. ξυνέβη δέ ίμ^ον τοΰτο γενέσθαι, 80. 
ξυνέβη δε τοΰτο -γενέσθαι έργον, ΥΠ. 87. Ιί αύτη Ϊ8 Γβ&οΐ, ίΐιβ 
δβηββ Ϊ8, ίηβγ Β,ρρβαι• νοιγ ογ &0δο1ηίβ Βίτεη^ίη. 

18. ουδέ 7« ά'δικον'] ' Νογ, αίίβΓ &Π, ίβ ίί αηί&ΐτ ίθΓ οηβ *τηο 
ίηΐηΐίδ ηϊ^η^ οί ηίπιββίί, ίο άβοΐΐηβ ίηβ ρΓΐηοίρΙβ οί ββηβτ&Ι 
βφΐ&ϋί^ ; εϊηοθ, ίηβ ιιηίοΓίιιηαίβ ηι&η, οη ηίβ βίάβ, ήηάβ ηο οηβ 
ννϊίη \νηοηι ίο δΙα&Γβ Ιαϊβ ιηίδίοΓίιιηβ ; 1)ΐιί αβ ΐη οιιγ άΐβίΓβδδ, 
αηοίηβΓ -ννοαίά. η&κΐΐγ &άάΓβ88 ιιβ οοτιτίθοιίδΐ^ : οη ίηβ β&ιηβ 
ρτΐηοίρΐβ, Ιβί ίη&ί ηιαη ΐη ηίβ ίυτη (και) Βτΐϋηιΐί ίο οθ Ιοοίίβά 
&ο\τη οη ογ ίΐΐθ ρΓΟδρβίΌηβ, ογ βίββ Ιβί ηϊιη Βη&τβ ηΐδ οντη 
αάν&ηίαββδ ναίη οίηβΓβ, 1>βίθΓβ ηβ οίαΐιηδ & Ιϋβ Γβίτιπι.' ΪΌγ 
έπεί καί, 8β6 οη εί καί ϊη οη. 11. 

25. έν μεν τφ] Τηβ §βηβΓ&1 ροβϊίίοη οί μέν αηά δε\ λνήβη 
ηδβά \νΐίη α ρΓβροεϊίϊοη &ηά &η &γΙϊο1θ, ίβ αίίβΓ ίηβ αΓίίοΙθ, έν 
τφ μέν, έν τφ δέ. ΗβΓβ ίηβ ηβιι&Ι ηιΐβ ΐδ νΐοΐαίβά, βηά ΐη ΒΟίηβ 
ίβ\ν οίηβΓ ρ&Βδ&^βδ: οί. τη μεν γαρ. ..πάρα δε τύ, τι. 66; &180 
πρδί μεν τά άντειπεΐν δει. ..των δε", πι. 61; τφ ιιεν αίσχύνονται... 
έπϊ δε τφ ά-/άΧλονται, ιιι. 82. Έν μεν τφ, &ο., &ηά των δέ έπειτα, 
οοΓΓββροηιί ίο β&οη οίηβΓ ; αηά ϋβίλνββη ίηβηι & ββοοηά μέν &α.& 
δέ &τβ άηδβΓίβά, τοΐϊ δμοίοις μεν... (π είτα δέ. 

28. μη οΰσαν] ' βνβη Βηρροδίη§ ίί ηοί ίο βχΐδί.' Τηβ ρ&τ- 
ίϊοϊρίβε 6ντα$, ξύνοντας, καταλείποντας &ΓΘ §ονβΓηβ(1 1>7 οίδο. 

36. & μίαν ήμέραν] 80. κατέστησα έϊ μίαν ημέραν (ώστε έν 
αύτη) ά-γωνίσασθαι, 'Γθάηχϊ βοβ &ά ηηίαβ (ϋβΐ άβοβΓί&ίϊοηβηι,' 
Ρορρο. 

37. καϊ περι-γενόμενοι] ' βνβη ίηοπ^η βηοοβδΒίηΙ, ηβνβΓ ^βί 
βνβη ηρ ίο ίηβ ρτβΒβηί ίίτηβ η&νβ ίηβ^ §8,ίηβά οοηηάβηοβ, ηοΓ 
&γθ ίηβ7 οοη£άβηί ηο\ν.' 'ννϊίη ούδέπω, πάλαι, &η<1 ίηβ Ιϋθ, ίηβ 
ρΓβδβηί ίβηββ ϊδ ηββά, ίο άββΐβη&ίθ \νη&ί η&β οββη ίθΓ βοηιβ 
ίίπΐθ, &Π& ί<? 3ίίΠ 8θΐη§ οη.' ΝΟΤΕ 8. 191 

XVII. 2. ταΰτα ωμΐλησε] ΟτβηβτβΗν βχρί&ίηβά όμιλήσασα 
έπραξε ; Οαί εβθ &θονβ, οη δπερ έκφοβοΰσι, ο. 10. 

4. δρ-γη πίστι»] '8&ΐηϊη§ οτβάίί \>γ την ϊιηρβίαοβίίν.' 

7. άτοχρήσασθε] 'τηα&β /υΙΙ ηδβ,' οί. έβούλετο δτι τάχος 
άποχρήσασθαι τη παρούστ) εκπλήξει, νπ. 42 : οί. &1δθ ι. 68. 

8. μετα-γι-γνώσκετε] Τηβ οηϊβί ιηβ&ιιΐη§δ οί μετά ίη οοπι- 
ροδΐίϊοη, &τβ (1) ίη&ί οί οηαη§β; μεταγι•γνώσκειν, 'ίο οη&η§0; 
&η ορίηϊοη;' μετοικίζεσθαι, 'ίο ηΒΥβ οηβ'β Ιιοπιθ οη&η§[6(1:' οί. 
μ€τα/3άλλ€ίΐ', μεταγράφει" μετανίστημι, μετονομάζΐΐν : (2) ίη&ί οί 
'&ίίβτ,' ^ΒΪίη νβτοδ οί πιοίίοη, ΐη ΐίιβ εβηδθ οί 'βοϊηβ αίίβτ &ην 
οηβ ;' μετιέναι, •ίο §ο αββΓ,' μεταπέμπειν, ' ίο Ββηά α/ί^τ,' &ο. : 
(3) ίΐι&ί οί εΜΗηρ ; μετέχει». 

9. δχλοις τε -γαρ] Έτονα. ίηβ &οοοιιηί βϊνβη υν Τηαον<ϋάβ8 
ϊη νι. 3, 4 οί ίηβ ηϊβίοτϊβδ οί ίηβ ν&ποαβ ίο\νηβ ίοηηιΐβά ϊη 
δίοϊΐν ον βαοοβδδίνβ οοΐοηϊβίδ, ίηβτβ \νοιι1ά Βββιη ίο οβ & βοοοΐ 
άβαΐ οί ίταίη ϊη ΐίιβ αβδβτίϊοη οί ίηβ πιϊχβά οϊχΒχ&οΙα οί ίηβ 
ρορυΐβΐίοηδ, αϋηοα^η ηοί ίο ίΐαβ βχίβηί ΙιβΓβ ΒΒδβτίβά. 

10. ραδίας ίχουσι τας μεταβόλάς] δββ οη οη. 10, ταχεΐαν την 
έπιχείρησιν. 

13. οΰτε τά έ» τχί χώρα.,.κατασκεναΐς] ΐ. β. 'ίοτίδ,' 'το&Οδ,' 
'οήάσβδ,' &ηά &8ΓΪοη11νΐΓΛΐ βίοοίί ββηβτ&Ην: οί. οίϊ τεγαρ ή χώρα 
κατεσκεύασται τα πολλά προς ύμά.ς...ήξει, τι. 91. 

14. ί τι δε έκαστος] 60. έκαστος δε ετοιμάζεται ταΰτα δ τι 
λαβώ» ατό του κοινού η έκ του λέγων πείθει» η στασιάζω» οϊεται, 
μη κατόρθωσαν, άλλην γην οίκησειν, 'β&βη οηβ βηάβ&νοατδ ίο 
δβοητβ Ιίιαΐ, αίίβτ οοΙβΐηΪΒ§ ^ηίοη ίτοηι ίηβ ρυοίϊο, βϊίηβτ 07 
ρβΓδη&δϊνβ οτ&ίοτν, ογ ί&οίίοηβ οοηάαοί, ηβ ί&ηοίβδ ηβ ο&η, ϊη 
ΟΕββ οί ΓβνβΓββ, δβίίΐβ ίη & ίθΓβί§η 1αη(Ι.' ΙΌγ Ιηβ οη£ΐη§β ίτοηι 
ταΰτα ίο δ τι, οί. άλλο τι η έν όΐς ζώμεν, πι. 38, βηά ίκ τοΰ λέ-γων 
τείθειν Άηά στασιάζω» οοττβδροηά. 

21. και μήν] Τηβ ρ&τίϊοΐβ μην ϊβ ίηβ βίτοηβ ίοπη οί μέ», &δ δή 
18 ίηβ 8ίΓοη§ ίοπη οί 94. Αδ μέ» άϊδίϊη^αϊδηβδ ίηβ νότα ογ 
οΐ&ηδβ ϊί δί&ηιΐδ \ήίη ίτοηι ίηβ ββοοηά (δι), βο μήν αϋδίίη- 
βηϊδηββ ίηβ ητδί δί&ίβηιβηί, ίτοηι αΐΐ οίηβτβ ; βο ίη&ί μην ΐηδΐδίβ 
ηροη ίηβ ητδί, ίο ίηβ βχοίηβϊοη οί αΐΐ ίηβ τββί. Ιί πιββηδ ίηβτβ- 
ίοτβ, 'ίηΐδ οηβ ίηίη§ &δδΐυ•β(Ιΐ7, βχοίαιϋη^ οίηβτβ.' Ηβηοβ και 
μήν Ϊ8 (1) ' αηά οετϊαύιΐχ} ^>ιο^£ον6^, , &ηά ηδη&1ΐ7 ίηίτοάηοββ & ηβ\\' 
δη^βοί οτ &τ£ΐαηβηί, αηά ίη ίηβ Ττ&^θΛίβηβ, & ηβ\ν ρβτβοη οη 
ίηβ δία^β : οί. καΐ μην δδ ' αυτός.. .Ιππόλυτος, Ηΐρρ. 899. (2) 'αηά 
ψΐ ' &άνβΤ83ίϊνθΐ7 : οί. καϊ μην τό καλό* γ ένταΰθα βίου, ΙρΚ. 
%η ΑηΙ. 21, Ήηιΐ ^βί &ίίβΓ λΙΙ.' 192 ΤΗυθΥΌΙΌΕ8. 

23. διεφάνησαν] Ιίί. '-^θγθ βββη τί^Μ ΐΗτσαρΚ,' '^θγθ 
ο1β8,Γΐν ρΓονβά ίο οβ.' 

δσοι έκαστοι, &ο.] Τηίβ ϊβ & νβΓν οαήοηδ οοηδίπιοίίοη ; 
ίθΓ οί οοιίΓΒβ δσοι Ϊ8 ίηοοιτβοί νίίΐι ήρίθμουν, &ηά ίΐαβ β,οοηβ&ίίνβ 
18 ίηβ ρτορβΓ ο&δθ. Αρραχβηίΐν ΤηηονΛΜββ ίηίβηάβάΐ ίο Β&γ 
δσοι ήριθμοΰντο, αηά οη&η§6<1 ίηβ ίοπα οί ίΐιβ βχρΓβββίοη. ^βί 
ββίο^ν αυτούς ίψευσμίνη 8ΘΘΙΠ8 ίο 1»β 'ηα.νίη§ §ίνβη ίηβ πιιπιοθγ 
οί ίίβ ηορίίίββ (αυτούς) ί&ΐδβίν.' Τηβ ίΐοοηβ&ίϊνθ Βββιηβ ιΐ8βά 
οθο&ιιβθ ψεύδομαι ΐβ βφΐίναίβηί ίο Ί βί&ίβ ί&ΐδβίν,' ϊη βιιοΐι 
ρηταβββ &8 ούκ ίψεύσαντο τάς άπειλάς, 'ίΙΐθίΓ ίητβ&ίβ ντθΓθ ηοί 
ϊ(11θ •ννοΓάΒ;' &ηά ίηβ ρΕδβίνβ ίοηη έψευσμένη ΐδ Ι Βΐιρροββ αββά &8 
& ρβΓίβοί ππάάΐβ, & ιΐ8θ ηοί βο νβι-γ αηοοιηιηοη ν?ίίη άβροηβηί 
νθΓϋβ. ΟοΙΙβΓ ί&ΙίβΒ ίηβ δβηδβ ίο οβ ' \>βϊη% άβοβίνβά ίη ίΙιβΪΓ 

ηαΠΐΙ)βΓ,' ΛνηβΓΘ ίΐΐθ Β,ΟΟυδίΐίίνθ 18 §0νβΠ16(1 07 ίΐιβ βθπβθ οί 
'ίηοοιτβοίΐγ ΙίηοΐΛΓΪη^.' Τηβ οίηβΓ βχρί&η&ίίοη, Ι ίηίηΐι, ίβ ίηβ 
ββδί ; οηΐγ ίηβ \νοΓ<ΐ8 άο ηοί ιιβοββδαπίν ίιηρίγ ίη&ί ίηβ οίίίββ 
ρυ,Γρο$βΙι/ ί&ΐβϊηβά ίηβ ηηπιοβΓ οί ίηβ ίτοορδ : ίηβγ δί&ίβά ίηβιη 
ηηίπιΐγ ογ ίηαοοΗΓ&ίβΙν οβο&αββ ίηβγ \νβΓβ ίηβπίδβίνβδ άβοβίνβιΐ. 
Ρορρο φΐοίβδ & ρ&Β8&86 ίΓοπι Χβηορη. Ληαύ. ν. 7. 35, ^νηβτβ 
έψευσμένοι ήσαν ΐδ αβθά ίη ίΐΐθ ββηδβ οί ίαΐββίν αβδβΓίϊη^. 

27. βαρβάρους τε •γάρ'] Τηίβ τε Ιηΐδ ηο ρ&ι-ίίοΐβ ίο οοΓΓθβροηά 
ίο ϊί, βίηοβ τά τε ούν 4κέΐ, αηά και τα ίνθάδε &Γβ οΐβ&ιΐγ ορροββά 
ίο β&οΐι οίηβΓ. ΤηβΓβ &Γβ δβνβΓ&Ι ϊηδί&ηοβδ ίη Τηηογάίάθβ οί 
&η αρρ&τβηίΐν βυρβΓηηουδ ηδβ οί τε, &ηά πιοβί οί ίηβπι οοοιιτ 
ίη ίηίβ ρβ,ΓίίοηΙατ ρητ&ββ οί τε γάρ 8,ί ίηβ θθ§ίηηίη§ οί 9, οΐ&,ηδβ. 
Μοδί οί ίηβββ ηοντβνβΓ, Ι ίηίηΐί, οαη οβ βχρΜηβά : ίθΓ ίηβίαηοβ, 
ναΰς τε 'γάρ εύπορία ην ποιεΐσθαι αύτόθεν ξύλων ΰπαρχόντων,.,.καΐ 
τη άλλτ? παρασκευή ραδίως άπ' αυτής ώρμωμένοι. . .£μελλον, IV. 52. 
ΗβΓβ τ§ &λ\τ) παρασκευή άβρβηάδ τινϊίη & ναπαϋοη οί οοηβΐηιο- 
ίϊοη ηροη εύπορία : βο. εύπορία ην ναΰς ποιεΐσθαι καΐ εύπορία ην 
τη άλλη παρασκευή. Οί. &1δθ του τε γαρ χωρίου, &ο. ιν. 10 ; ίο 
ίΐιϊδ &ίί6Γ & 1οη§ ϊηίβιταρϋοη, τό τε πλήθος, 8θνβΓ8,1 Ιίηβδ ίηι•- 
ίηθΓ οη, Εη3\τβΓ8; Οβοβ,ηββ, αβ τά υπάρχοντα κρείσσω ίδ ϊη ίΐιβ 
ρίητ&ΐ, ίηβ βηιιηιβΓ&ίϊοη οί ίηβδβ &άν8,ηί8,§βδ ηιιΐδί οοπιρπβΘ 
πιοΓθ ίΐιαη &. 8ΐη§1β ίίβηι. Ιη V. 26, τοις τε ^άρ έρ-/οις ώς διήρηται 
άθρείτω, καΐ εΰρήσει, ΟοΙΙβΓ οοηδίάβΓβ τε &ηά καί ίο βΟΓΓΟδροηά, 
ίη βρίίβ οί ίηβ οη8ΐι§6 οί ίβηεβ &ηά ηιοοά. Ι ϋ,ηι ηοί α,ηίίθ βιΐΓβ 
οί ίηίβ, οαί Ι οο,η οίίβΓ ηο οίηβΓ βχρί&ηβ,ίίοη. Ιη ίηβ ρ&888,§β 
ίη ίΐιβ ίβχί, Ι ίηίηΐί, Τηηο^άίάβδ \ν8,δ οοηίιΐδβά οβί^νββη ίηβ ίννο 
οίαηβββ ντίίη τε. 

29. έπικωλύσει] 'τγίΐΐ &Εοιά ηο αάάίΐίοηαΐ ηίηάθΓ&ηβθ' 
(οβγοηοΐ ίηβ ηβοβ8δ&Γ7 βηηο7&ηοβ οί ίηβ 8ίώ1ίαη νι&ι). 

35. ούτε...είτε\ οί. οη οη. 20, 811» ουδέ. &0ΤΕ8. 193 

άνίλιτιστοί τω] Τΐιβ \τοτά Ϊ3 ηδβά 8οΙϊτθ17, 03 ίη νιιι. 1, 
άνίλτιστοι ήσαν σωθήσεσθαι. Ιί ίδ εοπιβΐίηιββ ηδβά ρΕββίτοΙν, 
»3 οΰκ ανέ\τιστον ημΐν τό τοιούτον ξυμβηναι, τι. 33. Φοβεροί η<ΐί 
» 5Ϊιαϋ&Γΐ7 άοαϋΐβ δβηδβ, ίη3ί οί ' ίίπιίά,' ΐη ιί. 3, αηά ' ίβιτΐίτ- 
ΐη§,' ίη τι. 55. 

37. κατ μη] ΤηΪ5 οί οοητδβ Ϊ8 ρηί ίθΓ καΐ ίάν, ηοί ίοΓ και 
αν. 

ΧνίΠ. 1. τί αν λέγοντα] 80. τί είκδ; λέγοι»τ€$ τ) αύται αν 
άποκνοΐμεν ϊ) τί σκητττόμενοι ιτροί...μη βοηθοΐμεν &ν. 

3. έταδή γε και] '&ί &11 βτβηίδ δίιιοβ Λνβ Ιιαυε ίοπηβά & 
οοπιρ&οΐ \πίη ίηβιη.' Τΐιβ βχρί&η&ϋοη οί ίηΐβ καί &ρρβ&τ3 ίο 
οβ, ίη&ί \νηβΓ638 ϊη Εη§1Ϊ5η νβ ραΐ ουτ 'βίδο' ία ίηο ββοοικί 
οΐ&ηδβ, ίηβ Οτββίίδ ραί ϋ ϊη ίηβ ήτδί ; 8ββ οη οη. 13, «οί 
ξυνηψαν, &ο. 

8. ίσοι δή] 8ββ οη οη. 10 αηάοΓ δή. Ββ1ο\τ, ηρζαν ία, 
'ραΐηεά ρο\?•βΓ;' άρχειν, Ιοντβτ αοντη, 'ίο οβ ηα1βΓ8.' 

9. τοΐ$ άίί] Τηβ άίί ίη ίηίβ ροβίίίοη, 1>β1τντββη ίηβ ατϋοΐβ 
&ησ1 α ηοαη ογ ρ&Γίίοίρ1β, πιαδί ϋβ οοηδίπιβό! 'ίτοπι ίίπΐθ ίο 
ίίηιβ.' Οί. κατά τό άεΐ ταρεΐκον τον κρημνώδους, ΐτ. 36, 'ίηβί 
ροΓίίοη οί ίηβ 0Γ3§8Τ οΐϋϊ \νηίοη ίτοπι ϋηιβ ίο ίίηιβ §&τβ ίηβηι 
&η ορροΓίηηίί τ.' II δββπιβ ίο &πδβ ίτοπι οοηδίάβπηβ ' αΐ^τδ ' 
33 &Ώ. &%ξτβ§3.ίβ οί δβρ&Γβίβ ροίηΐδ οί ίίπΐθ, τβίηβτ ίηαη 88 
δίςηίίτίιΐβ ηηίηίβττηρίβά ίίπίθ. 

12. προσκτώμενοι] 'πι&ΐάηβ 3άάίίίοη&1 οοηφίββίβ.' Κτο- 
σ0α« Ϊ3 ' ίο αοςαίτβ ; ' κεκτησθαι, ' ίο ροβδβδβ.* 

13. μη διτως Ιτεισι] ΤηΪ3 ίβ 8ρρ&ΓβηΙΐ7 ρηί ίθΓ ίτω* μη, 1>νΛ 
Ι άο ηοί ηηάβτδίβηά οη ντη&ί ρτΐηοΐρΐβ, ηηΐβββ ίί 1>θ & βοΓί οί 
οοΙΙοααίΒΐΐδπι ; 'ίβΚβδ Γηβ&δητβδ οβίοτβΐι&ηά, ηοί (70η τη&γ οθ 
δητβ) ίη&1 ηβ πι&τ &ίίβοϊ, οαί ίηβ τβτβτδβ.' Ρορρο ςηοίββ α ηββ 
οί μη ώς ίθΓ ώϊ μη ίτοηι Ιδ33ΐΐδ άί ΑροΙΙ. Ηατεά. § 27. 

14. τροκατάλαμβάνει] Ιίί. 'δτιτρπδβδ Ιώη οβίοτβη&ηόν 
Τηβ ηοίίοη οί καταλαμβάνειν 8θβπΐ3 ίη&ί οί Όοπώΐβ άσυπι αροη 
α πι&η, &ηά 8βίζίη§ ηίπι ίοΐΉϋ)^.* 

20. ϊτισκΐττίον ύμΐν τό ήσνχον] τό ησυχον ίβ βίίηβΓ ηοηιίηβ- 
ίίτβ ογ βοοαδβίίτβ. Τηβ οοηδίπιοίίοηβ \νίίη τεΛαΙβ ΐη τέο* εγθ 
ίητββίοΐά: (1) ίτισκίτττέα η ησυχία ημΐν (τ. 15); (2) ίτυσκεττίον 
την ησυχίαν ημΐν, βαηίτ&ίβηί ίο δ«? έχισκέψασθαι ; (3) ίχισκΐ-ττίον 
την ησυχίαν ημ3.ί (Ιβδδ οοπιηιοη), εςηίτ&ΐεηί ίο δά ημάί ετισκί- 
ψασθαι. Ιη (2) ίηβ ρίητ&ΐ οί ίηβ τβτο&Ι 18 οοπιτηοη; έττισκε- 
ττία, &ο. 

18 194 ΤΗυθΥΏΙΌΕ8. 

21. τοις Άλλοις] Τΐιίβ Ϊ8 §ονβηιβά 1>γ τοΰ αύτου. Οί. ΐν τω 
αύτω κινδύνφ τοις φαυλότατοι! αΙωρουμαι, νιι. 77. 

23. μεταλήφεσθε] Οί. ο. 17, ΒΐιΙ> μεταγιψώσκετε. Ιη ει μή 
καί, ίηβ καί Ϊ8 ιηβΓβΙ^ ' αΐβο.' 

28. ή κακώσομίν γε] ' 0Γ ^β βΐιβ,ΐΐ 8,ί 8,11 βνβηίβ ίηΐητβ.' 
Τΐιίβ Ββηίβηοβ Ϊ8 ίΓΓβ§η1αΓ: ϊνα ΙΙελοποννησίων τε στορίσωμεν, 
αηά κο.1 &μα άρζομεν, οοΓΓββροηά ; ίηβ δβηίβηοβ ρ&88Ϊη§ ϊγοπι ίΐιβ 
Λβρβηάβηί ίοπη, ίο βχρΓβδβ & ρηι-ροββ, ίο ίΐιβ ίηάβρβηάβηί, καί 
(ίρξομεν, ' &ηά ηιοΓβονβΓ \νβ βΐι&ΐΐ πιΐθ.' 

29. τό δί &σφα\έ%] 80. παρέξουσι το ασφαλές (ώστε) καί 
μένειν. 

32. καί ξυ μπάντων] Τηίβ 8βηίίίνβ άβρβηάδ οη ίΐιβ ηοίίοη οί 
οοηηαβηηβ οοηίβ,ίηβά ίη ναυκράτορες. Καί ιηβ&ηδ, ' βνβη ίηου^η 
ίηβ^ &11 ]οίη Ιο§β11ιβι•.' 

33. διάστασι ς τοΐί νέοις ές τους πρεσβυτέρους] ' αίίβηιρί, τνίίΐι 
ιβίβΓβηοβ ίο ίΐιβ ^οιιιι^, ίο ββί ίηβηι αί ν&τίαηοβ ντίίη ίΐιβ οΐά.' 
Τΐιβ ά&ίίνβ 18 ιΐδβά ίο άβηοίβ §βηβΓ8,1 Γβίαΐίοηδηίρ. 

36. ήραν αυτά] ΤΙιβΓβ 18 ηοίΐιΐη^ ίοΓ αυτά ίο ΓβίβΓ ίο Ιιθγθ : 
υηί τα πράγματα, Ίΐιβ βίβίβ,' ογ α βίπιίΙ&Γ ρ1ΐΓ8,8β 18 βαδίΐ7 ίη- 
ίβπ•β(1 ίΓοιη ίΐΐθ ρΓβοβάίη^ ββηίβηοβδ. 

40. άν ξυγκραθεν.,.άν] Τΐΐθ Γβρβίίίίοη οί ίΐιβ άν 1ι&8 1)ββη 
ηοίίοβά ίη οη. 11, αηάβΓ άν μοι δοκοΰσιν. Ογ ρβΛαρβ ηβΓβ άν 
ιη&γ ϋβίοηβ ίο ζυγκραθέν ϊιι ίΐιβ ββηββ οί 'ϊί ηβρίγ οοπιοϊηβά,' 
£ογ άν Ϊ8 ΐοίηβά" \νίίη α ρ&ΓίίοίρΙβ, ίη ίηίδ ηιβΗ,ηΐη^. Οί. ΡΙ&ίο 
άε Ιιβ(). 747 Ο, εϊτε τις νομοθέτης φαύλος άν -γενόμενος έξειρ-γά- 
σατο, '8ΐιρρο8ΐη§ ηίηι ίο η&νβ Οθοοιηθ.* 8ββ Ηβπη&ηη'β ιιοίβ 
οη Υί^βΓ, ρ. 283. 42. ωσπερ καί άλλο τι] ' &.8 αηγ οίηβΓ ίηίη§ Ιε$ίάβ8 ϊίββίί πιίβηί 
,' Ββίον,•. έγγηράσεσβαι ϊβ, 4 \νϊ11 §το\ν οΐά ϊη ίΐιβηι,' &ηά προσ- 
,.,,ψεσθαι ϊβ, 'ίο §&ίη ηβιν βΜΙΙ.' 

46. άν μοι δοκεΐν] 80. γιγνώσκω δοκεΐν μοι πόλιν διαφθαρψαι 
άν. ΤΜβ ίΓαηδροδϊίϊοη οί άν ΒββηΐΒ ρ&ι-ϋοαί&ι-ΐ^ οοιηηιοη \νϊί1ι 
δοκέω. 

47. άπραγμοσύνης μεταβολ-ζ] ' Α οηα,η^β ίο ΐηαοϋνϊί^.' Τηίθ 
Ϊ8 πιθγθΙ^ &η ϊϋΒίαηοβ οί ίηβ ββηίίίνβ θχρΓβΒβϊη^ ίηβ οπ§ίη ογ 
οαιίδβ ; ίηβ οηαη§β ίη ροΐίο^ 1α^ ίη ίΐιβ αάορίίοη οί ίηαοίίνίί^', 
αηά 80 ιΐιβ ίη&οίίνίί^ νναβ ίηβ βρηβΓθ οί ίηβ οηαη§β. Οί. ΡΙ&ίο 
άβ Ι,ε^. 733 β, διατριβή τ%ς μελλήσεως, ίΐιβ άβία^ βπβίηβ ίΓοηι 
ιΙίΐΕίοπηββδ. ΝΟΤΕ 8. 195 

49. ην καί χείρω ■§] Ιί 0ΐ6}• ακ: (ηοΐ οηΙ>• ηοί ΙίθΙίβΓ, οαί) 

ββΜ \νθΓ8β. 

XIX. 8. ει πολλήν) 80. είτην παρασκενην πολλήν έπιτάξειεν. 

9. τοιάδε~\ Τηίδ \νοι•<1 Ϊ8 ηδβά ρΐΌβρβοίίνβΙ^ ; τοιαύτα ΓβίΐΌ- 
8ρθοίίνβΐ7. Οη. 81. 

XX. 7. .ουδέ] ούδε ιηβ&ηδ '&ηά (οι• * 1>ιτ1; *) ηοί,' ίΐη<1 ίδ 
ιΐδ6(1 (1) ίο οοηη^οί \νηο1β δοηίεηοθδ &η<1 οΐ&ηδβδ : αδ ηβιε, επί 
Ί&ρ πόλεις μέλλομεν Ιέναι με-γάλας ουδέ αν προσδεξαμένας. (2) ίη 
ίηβ 86Π88 οί ' ηοί ενεη,' β,ίί&οηβοί ίο \νοπ1δ ογ δίη§1β βχρΓββδίοηε, 
βδ ουδέ τεσσάρων μηνών, 'ηοί βνεη ίοΓ ίοιίΓ «ΊηίεΓ-πιοηίΙΐδ.' ο. 
21. (3) ουδέ αιιά ουδέ οοιτεδροηά ίο β&οΐι οίΙιβΓ, ΐη ίηβ ββηεβ οί 
' ηοί θΥβη, 1 ' 110Γ νβί : ' οί. έπεί ουδέ άπό του προφανούς τολμησαι 
αν καθ' ήσυχίαν ούδ' ει διενι,ουντο μη ούκ αν προαισθέσθαι, 'δίηοε 
ίΐιβ^ εχρεοίεά ίΐι&ί ίΐιε^ νίοπίά ηβνβΓ βνβη νβηίιιτβ ίο άο 60 ορβη- 
17 βί Ιβϊδίιτβ πογ ^θί ίη&ί, ϊί ίηε^ άΜ εηίει-ίαίη ίηβ ίάβ&, ίΐιβ 
Αίΐιεηί&ηβ \νοιι1<1 ηοί άίδοονεΓ ίΐιβ ρΐ&η οβίοτβ ίί ντ&8 βχβοαίεόν 
Τηίδ ιη&ηίίβδίΐγ (ϋ£ΡβΓδ ίΓοηι ούτε... ούτε. Οΰτε, οη ίΐιβ οίηει- 
η&η<1, πιβ&ηβ ' ηείίηβι-,'αηάηαδ & δβοοηά οΰτε ίο οοπτβδροηά ννϊίη 
ίί, 80 οοηηβοίίη^ ίηβ ίν\Ό οΐ&ιΐδβδ ϊηίο οηβ ννΐιοΐβ ; οΰθ' υπηκόους 
οΰτε δεομένας. Τηε δε' ηι&^βΒ ουδέ Γίΐίηετ άίδίίηοίίνε : ίηβ τε οί 
οΰτε πι&ΐίββ ίί δίπιρί^• οοηηεοίίνε. 

αν προσδεξαμένας] ' Ιϊΐίβΐ^ ίο αοοθρί.' ΤηθΓβ ίδ α ιβ&άίχΐζ, 
προσδεξομένας, αηά ϊί 8ββπΐ8 οΙβ&Γ ίΐιαί αν ο&η υε ]θίηε<1 λτίίΐι 
& ίηίηΓθ ρ&ΓίίοίρΙβ &ηά ίηίΐηίίίνβ ; \νηβίηβι• ϊί ο&η 1)6 ϊοίηεά' &1δο 
νίίΐι & ίηίητβ ίηάίο&ίίνβ, ίδ ηοί εφΐ&Η7 οβΓίαίη. Αί &11 βνεηίδ 
ίί ίβ & ηβα^β °7 ηο ηιβ&ηδ ίο \>β ίπιίί&ίεά. 

10. τάϊ Έλλτ/Μδα$] Όίίίββ 8τε&ί...&η<1 ίηβ ΰϊββίζ οηεβ &- 
πιοηββί Ιαβιη ηηηιεΓοηβ ίοΓ & βίη§1θ ίδΐ&ηά.' Βείονί, καί οοη- 
ηβοίδ επτά &ηά παρεσκευασμέναι, ' οίίίβδ δονοη (8;ρ•&οηδε, 6ε1&, 
Ββΐίηυβ, Ηίηΐ6Γ&, Α§τί§6ηίηπι, Μεδδ&η», &ηά Οαπιαπηβ, &οοοιτΙίη§ 
ίο ΟοΙΙβΓ), &ηά γτβΐΐ ίατηίδηβά.' 

20. απαρχή έσφέρεται. Τηε Θ^ΓαοιιεοηΒ η&ά Ιβίί βοηιβ οί 
ίηβ Ι&ηάβ ονβΓ \ν1ιίοη ίηε^ η&<1 αοςτώ-βά δονβΓβί^η η§ηίδ ίη 
ίηβ ηαηάβ οί ίηβ δίοβίδ οη οοηϋίίοη οί ίηείτ ρανάη^ ίήοηίβ ίο 
Ιαηά ογ ηιοηβ^. ΡΙ&ίο, άβ Εβρ. 806 ε, δ&78 -^εωρ^ίαι δε έκδε- 
δομέναι δού\οι$ άπαρχην των έκ τη; -γης άποτελοΰσιν Ικανήν. 

XXI. 3. ξυμπλεΐν] Τηίδ ίδ βονβι-ηβίΐ 1}' δεί, Υϊϋΐι & οΐιβηβθ 
οί οοηδίηαοίίοιι, ζει στρατιάς καί (δεΐ) πεζον ξυμπ\ε7ν. 

13—2 196 ΤΗϋΟΥΌ1ΏΕ8. 

ό. εΐ ξυστωσιν] 1 (Ιο ηοί ίηίηΐί εί ίδ θυθγ αβθά \νίί1ι α, εαΐ)- 
ίαηοίίνβ ίη Τηυονοϋάβδ (&1ί1ιοη§η ίί Ϊ8 οοο8,8ΐοη&1ΐ7 ίη ίηβ 
ΤΓα§β(Μ&η8). Ι βηοαίά Γβρίαοβ ην. 

6. άντιπαράσχωσιν] ' βηρρίγ τΐδ \νίί1ι οαναΐΓρ αβαίηβί ίηβίι•8. ' 
ΙΙαρέχω 18 Ιίί. ' ίο ηανβ Γβ&ά^ ύεαΐάΰΒ,' 1 ' ίο δηρρί^.' 

9. έπιμεταπέμπεσθαι~\ 'ίο δβηά α/ίϋτ (ογ ϊογ) αάάίΐίοηαΐ 
ίοΓΟββ.' 

11. ίπιέναι] Τΐιϊβ άβρβη(ΐ8 θίίΙΐΘΐ• οη 8οηΐ6 \νχ>ι<1 Γβρβαίθά 
ίΐΌΐη αίσχρόν, βαοΐι &8 εΐκόί, ογ προσήκον (οί. οη. 12). ογ δεΐππιβί 
1»θ Γβρβ&ίβά ίΓοηι ίΐιβ 1)6§ϊιιηίιΐ8 οί ίηβ οη&ρίθΐ•. Ι άο ηοί 8ββ &η γ 
ίοΐΌβ ίη Ρορρο'β οϋΐβοίΐοη, ίη&ί, ίη ίηΪ8\ν&;γ, ίπιέναι, ίη ίΐιβ ηιαίη 
δβηίβηοβ, ντοιιΐά 1)β ορροδβά ίο ίπιμεταπέμπεσθαι ίιι α ρατβηίηβίίο 

θΐ8,Π8€. 

13. στρατευσόμενοι] Τΐιβ οοηδίιτιοίίοη οί οοπγ&θ ίδ ηοί -γνόν- 
τα$ ότι πολύ τε μέλλομεν.,.καϊ •γνόντα$ στρατευσόμενοι, ίθΓ ίηο 
ρατίίβίρΐβ (οβδί(1θ8 οίΐιβι• Γβ&δοηδ) -ννοηΐά ββ ίη ίΐιβ 8,οοαδ&ίίνθ ; 
ΐ)ΐιί πολύ πηά στρατευσόμενοι οοιτββροηά, Ιιοίΐι άβρβηάίη^ οη 
πλεΐν. ' "ννβ &γθ αηοιιί ίο β&ίΐ, 1>οί1ι ί&τ ίΓοηι οηΓ οτνη Ι&ηά, αηΛ 
(α,1>ουί ίο 88Ϊ1) οη &η βχρβάίίίοη <ϋβει•βηί ίΓοηι αηγ ρΓβνίοαβ οηβ 
οη ν?ηίοη ^οη λνβηΐ." 

16. ίκ τήϊ φιλία.!] 80. *γή$ : θί• άπο της ημετέρα!, αικί ε*5 
άλλοτρίαν. 

ων προσέδει] ' ίΐιβ αάάίίίοηηΐ ειιρρίίβδ Γβφώίίβ.' 

10. άπαρτήσαντΐς] Τηίβ 13 ίΐιβ ηοπδί, ΛνηβΓβ&δ στρατεύσαμε- 
νοι ίδ ίΐιο ίιιίητβ : — ίηβ^ ηπίδί βοίη οθ β,οπδίδ, οι• ϋοίΐι ίηίατβκ, 
8&^β ΟοΙΙθγ, -ννηίοη Ι άο ηοί βββ. ΤηβΓθ 8θβπΐ8 ίο ηιβ ά άϊ&βι- 
βηοβ ίη ίηβ ββηδβ : ' \νβ εγθ αηοιιί ίο β&ίΐ οη \νη&ί \νί11 ρΓονί' 
3,ιι βχρβάίίίοη, &ο., αηά, ίο δ&ίΐ ηιοΓβονβΓ, β,ί'ίβΓ ίίΓδί άβί&οηίη^ 
οητδβίνβδ ίτοηι ηοηιβ αηά 80 πιαΜη^ οιιτδβίνβδ άβρβηιίβηί οη α 
ίοΓβί^η Ιαηά. ' 

ουδέ τεσσάρων} Τηβ ούδε ηιηβί φΐαΐΐίγ τεσσάρων, ηοί α-γ"γελον, 
' βνβη ίθΓ 80 ηιαη^ &8 ίοαΓ οί ίηβ \νίηίβΓ-πιοηίηΒ & ιηβδδβηββΓ 
οαηηοί Γβ&βη αβ.' XXII. 1. δπλίτα! τε οΰν] Τΐιβδβ \νοι•άδ οοΓΓθβροηά ίο και 
το£όταϊ : ίΐηά των ξνμμάχων &νβ δαΙχΜγίάεά ίηίο των υπηκόων, β,ηά 
ηρ τίνα. ίκ ΥΙελοποννήσου. ΧΟΤΕϊ. 197 

6. και τολιί] 'η&νβ & νβη) άβοίάβά εαρβποιϋ^ ;' &ηά καΧ 
τα επιτήδεια, ΐδ, ' ϋβδΐάββ οίηβΓ βάν&ηίβββδ, »1βο ϊηίκχίαοθ οπγ 

ρΓθνίβϊθη8 ΠΙΟΓβ β&ΒΪΐ^.' 

7. αϋτόθεν~\ Τηβ ρ&πΐοΐβ οί Ίηοίϊοη ίτοηι' ΐδ δΐηίβά ίο 
ά-γειν: οί. (Λ. 7, 8ΐιί) οί ίκ των'Ορνεών. Πυροίπ &ρρο&Γ5 ίο πιεβη 
ίΐιβ άϋβθΓβηί ΜικΙβ οί ^ηβ&ί. ' Αηά οπγ ηοηιβ-οοηι οθβηΙθβ, οοη- 
*ϊβίίη§ οί «ϋββΓθηί -κΊιβ&ίδ.' 

9. τροϊ μέροί] Τηΐβ Βββπιβ ίο ιηβ»η 'ρτο βθΓτοηιιη &ριιά 
ομιβπίφΐθ ηαπιβΓΟ.' ϋοΟΓββ. 

10. του] Που ιηβ&ηβ ' ^πθγθ, ' ΐηίβιτο^βίϊνβΓρ ; οοηδβα,ΐίθηίΐ^, 
του ηιοαηΒ ' βητ^ηβΓθ ' ίη(1βηηϊίθΐ7, ογ ' εοπιβηοΉ• : ' ' ϋ ντβ &τβ 
(Ιβίβΐηεά &ην^Ίΐ6Γβ ϊ>7 είΓβδδ οί ντβίΐίηβΓ : ' οί. τό παραυτίκα που 
ώψέλιμον, ' ΤΚΙΐΒ.ί ϊδ οη αη;- οοοβδίοη ίθΓ οπτ πηηίθΛϊ&ίβ ίηίβΓθδί,' 
ιπ. 56. Ββδίάβδ ίηϊβ, ϊί η&δ ίηβ πιβ£ΐηϊη§ οί ' Ι δαρροδβ,' 4 άοαοί- 
Ιβδδ,' \νίί)ι & ηαΐί φΐθδϋοη, ό -γαρ σκυτοτόμο$ τέμνει που τομεΐ, 
'ίηβ ΙβαίΰθΓ-οηίίβΓ οιιίβ, Ι ρτβδηπιβ ; }οα Λνϋΐ »Πο\? ίϊι&Ι Ι βπρ- 12. τολλι} -γαρ οΰσά] Α οοηίΓ&οίβά βχρΓβδδίοη ίθΓ αυτήν -γαρ, 
πόλλήν οΰσαν ού πάσης ίσται πόλεως ύποδέξασθαι. Αδ ϊί δίΕηΛδ 
αί ρτβδβηί, ώστε πιαδί 1)β ηηάοΓδίοοά οβίοτβ ύνοδέξασθαι. 

14. 4πΙ έτεροι* γίγνεσθαι] οί. α'ι επιχειρήσεις έπ' εκείνοι; είσιν, 
' ατβ ίη ίΙιβΪΓ η&ηάδ,' υπ. 12. 

16. και λόγν] 'ϊ 11 ^όγ(1 αίβο τνηβη ΐί οοπιβδ. ίο ίΐιβ ίβδί, αδ 
ντβΐΐ &δ ηοπτ.' 

ΧΧΤΤΤ. 2. π\ήν -γε προς τό μάχιμον] ' βχοβρί αί Ιοαδί ίο 
ορροδβ ίηβίτ ηββγγ ίτοορδ.' Τΐιβ Αίηβηϊ&ηδ ιαιίδί η&γβ & ίοτοβ 
ηοί ιηβΓβΙγ βςιιΐν&ίβηί ίο ίηβ 8ντ&οιΐδ&ιΐδ ϊη βΥβτγ ΟΓ&ηοη, 
οαί ί»Γ δΠΓρ&8δίη§ ίηβηι : ίο ίηίβ, ίΐιβ οηΐν βχοβρίϊοη ν&δ ίΐιβ 
Αίηβηϊ&η ηβ&γγ ίτοορβ, ίθΓ ο^τη§ ίο ίηοϊτ βχίΓβπιβ °1ΕοΪ6ηον 
&ηά θχοβΠβηοβ ϊη ίΐιΐδ Γβδρεοί, α ϊογοθ, ϊηίβήοι• ϊη αο£α*1 ηιιηι- 
οβΓδ ίο ίη&ί οί ίΐιβ 8νΓ80ΐαΒΒΐΐδ, ηιϊ§ηί ηβ ρθπηϊίίβά. 

4. οΓοί τε έσόμΐθα] οί. οΐι. 12, ηηάεΓ οΓοϊ. 1ί ίδ ϋβΐοαίί Ιο 
&οοοαηί ίθΓ ίηβ ρτβδβηοβ οί τε ϊη ίΐιίδ ρΙιτ&Ββ, 8δ βίδο ϊη ί^νο ογ 
ίΙΐΓΘΘ ΟίΙΐθΓ \ΓΟΓ(1δ, δΠΟΓΐ &β ώστε, όϊ τε (\ν!ιο). Τΐιίβ δπροΓίΙιιοιίδ 
η3β οί τε 13 ιηοδί οΙ)56ΓΥ8θ1β ϊη θβγΙ^ Ερϊο βηά Ιοηΐο \πίίβΓδ, 
νΙΐθΓθ ίί οοουτδ ρθΓρβίιΐΒΐΙ^. Οβτι ίΐιβ ίο11ο\νίιικ αοοουπί οβ 
ίΐιβ ϊγιιθ οηβ ? Ιη ίίβ βωτΐ^ βίβ^β οί & ΐ3ΐι§ιΐίΐ§6, Γβΐ&ίϊνβδ &τβ 
ηοί ϊη υ.8β, οιιί ίη ίηβϊτ δίο&ά & πιηΐίϊρΐϊοίί^• οί δορ&ταίβ ο1&ιΐ563 198 ΤΙΐυΟΥΏΙϋΕΒ. 

ο,γθ βπιρίονβά ; ίοΓ ΐηβίαηοθ, ίηβ ΙαίθΓ βχρΓβββΐοη, ' Ι 8»\ν & ηιαιι 
ιοΊιο ίοΐά πιθ,' &ο. \νοτι1ά Οθ εΖδόο τίνα καί ο$, ογ οϊ τε ϊλεξεν 
(α88τιιηίη§ ίη&ί ό'ϊ ^ν&8 & ρβι•8οη&1 ρι-οηοιιη). 8ηθ8βφΐβηί1ν, 
χνΐιβη όϊ οβο&πιβ α Γθΐ&ίΐνβ, ίηβ τε οί οοιιγβθ οβοαπίθ ΒηρβΓδιιοιιβ, 
ηπ(1 •νν&8 «ΜβοίΐΓάβά, Ι)»* ΐη ίηβ ίι•&η8ίίΐοη βίβ,ίβ οί ίηβ Ι&η^υ&^β 
(ίΐιβ άαίβ οί ββχΐγ Ερΐο ροβίιγ) ίηβ υββ ναήβά ββίτνββη ίηβ ί\νο 
βχρΓβββίοηβ, &ηά -νναβ Γβί&ΐηβί ΐη α ίβ\ν νοπίβ (ίΓΟπι \?ηΕΐίθνβΓ 
ο&ιΐδβ) βνβη ϊη ΐΗθ Αίίΐο όΐΐαΐβοί. 8ο οΐό$ τε ντ&β & Γβπιη&ηί 
ίι-οπι ίΰβ οΙάβΓ ίοπη τοιούτος ην, οΐός τε ην, Ήβ \ν&δ βιιοη η ιη&η, 
αηά βιιοΙι &β ϊο.,.' 

5. τά. δέ καί διασωσαι] ' αηά οίΐιβί'δ Ιο ΒβοιίΓβ Ιβ,δίίη^ΐγ (δ<ά) 
&8 ΜΓθΠ αδ οοηφίβΓ ' (καί). 

8. κρατάν της -γη*] Κρατάν νάίΐι α §βηΐίΐνβ ηβη&ΙΙν ιηβ&ηδ 

'ίΟ £βί Ρ088688ΪΟΠ ΰί,' ' ίο £βί ΐηίθ ΟΠθ'8 ρθ\ΤΘΓ.' Οί. τών Τι 

Χίων νεών ίκράτησαν, ίο §βί ροδΒβδδίοη οί ίηβ Οηΐ&η βηίρδ, 
νιιι. 23. Τηΐβ πιίβ ηοΛνβνβΓ ϊβ ηοί &1\ν&ν8 οοδβΓνβά: οί. νιιι.25, 
αμφοτέρων των Δωριέων κρατησαι ; 1)111; ίηβ αοοιίΒαίΐνβ ΙΐθΓβ τνοπΜ 
1)β ιηοΓβ οοηιιηοη. 

11. άνθρωπου! Οντας] 80. τολλά εύτυχήσαι. 

12. έκπ\(ΐρ~\ Τΐιΐδ οηβη^β οί ίβηββ ίΓοπι ρι-βββηί ίο εογϊβΙ ί§ 
ρυζζϋη§. ΡοΒΒΐΰΙγ έκπλεΐν, αοοοπϋη^ *ο &β ιιβιι&Ι ίοΓΟθ οί ίηβ 
ρΓβδβηί, η&8 ΓθίβΓβηοβ ίο ίΐιβ \νηο1β βχρβάΐίΐοη, οοηίΐηυβά. ίΓοπι 
βΓΒί ίο Ιαβί; τνηΐΐβ έκπλεΰσαι Ιοο&β οηΐν ίο ίΐΐθ βίη^ΐθ &οί οί 
88,ί1ίη§ ίΓοπι Αίηβηβ οη ίη&ί βχρβάίίΐοη. Ι \νοη1ά οοηβίπΐθ 
ίΙιβΓβίοΓβ, Ί ν?ϊβ1ι ίο \>β βη^βά ίηΐΌη^ηοηί ίΐΐθ βχρβάΐίΐοη 
(έκπλεΐν) τνΐίη ίηβ 1β&8ί ροδβΐοΐβ Γβΐΐ&ηοβ οη ίοΓίαηβ ; αηά, ΐη 
ροίηί οί βηπΐρηιβηί &ί Βίηι•ίϊη§, ίο -*νβΐ§η αηοηοΓ ίτοιη ηοπιβ,' 
&ο. ΤηβΓβ Ϊ8 α δίπήίευτ οοπιοϊη&ίΐοη, ΡΙαίο άβ Ί*§. 849 α, των 
έν άστει έπιμεΚηθήναι καί έπιμεΧεΐσθαι ίο • 1)θ βχρίΒ,ΐηβά ίη ίηβ 
βεπιθ ^&γ. Οί. αίβο ΒβηιοΒίη. άβ ΡαΙβα Σ,βραΙίοηβ, 443. -ννηβΓβ 
προσδέξαιτο αηά προσδέχοιτο Άνβ ΜΒβά, &ηά Τηυονά. \ιιι. 46, 
ΛνηβΓθ έλευθεροΰν νυν &ηά ϊλΐυθβρώσαι &τβ υβθά. ΤηΪΒ Ιαβί 
ΐηβίΕηοθ οβιΊ&ΐηΙγ πι&ΐίθδ ϊί Ιοοίί ηβ ίηοιι§η Μγ 8ηϋ1βίο'8 βχ- 
ρΐ&ιι&ίΐοη ηιΐ^ΐιί \>β οοπ-βοί οί ίηβ ρηδδΕ^θ ΐη ίηβ ίβχί : νΐζ. ίηβί 
έκπλεΐν Ϊ8 'ίο 1)θ ηον) 6»ΐ1ΐη§ οιιί,' αηά έκπλβΰσαι 'ίο Ιιευθ δαΐΐθά 
ουί, ίο ηηϊβη ίηβ νογ8£β,' ίηβ δθουήίν 1)βίη§ οηΐν ίηβη ΙαιΟΛνη 
ίοΓ οβΓίαΐη, Ήτηβη &11 οοηίίη§βηοΐβ8 \νβι•θ ονβι•. 

XXIV. 3. μάλιστα βκπΧεΰσαι] 8οηΐθ ρνοροδβ ίο ΐηβθίτί αν: 
'ίηΐη1άη§ ίηιιί ηβ \νοιύ<1 ββ,ΐΐ.' Οοηβίηΐθ Γ&ίηβΓ 'βο ίηΐη1άιι§ ίο 
βλϊΙ,' 'ί1ιϊη]άη§ ίΐιαί ηβ \νϋ1 δ&ίΐ.' Τΐιΐβ ηβα^β Ϊ8 ηοί υηοοπιπιοη 
ιίίβΓ νβΓ08 οί ίηΐη1ίΐη§, ηορΐη§, αηά ίηβ Ιϋβ. Οί. νομίμων αυ- 
τού; ναυτικούς -γ€~/ίνημένους μέ-γα ττροφέρειν έί τό κτήσασθαι δύνα- 
μιν, ι. 93; οί. αίδο νομιζοντες προχωρεΐν τα άπό τών Αθηναίων, Ν0ΤΕ8. 190 

ι. 127. Ιη »11 11ιβ8β ο»368 ίΐιβ ιΐ3β οί ίηβ ρΓβδβηΙ ογ αοπ,δί 

\ήί1ΐΟΙΐί ίν, ίοΓ ίηβ ίαίΙΙΓΘ, Β6ΘΗ13 ίο 8ΓΪ36 ίΓΟΙΠ £1 1θ08βηθ88 θ{ 

βχρΓβ33ίοη, ογ οοΐίοςαί&ΐϊδηι. 

4. τό μεν επιθυμούν] ΙΌγ & ρατίϊοϊρΐβ ιΐδβά ίηηβ δΐΐϋδίβηΐΐγθ- 
1γ, οί. ι. 36, τό με» δεδιόϊ αύτοΰ.,.το δέ θαρσουν. 8ορη. ΤΥαοΛ. 
195, τό ποθούν (&1ίηοηο;η Ηβπηίΐηη βχρίειίηδ ΐΐιίδ (ΜδβΓβηίΙγ), ωκΐ 
Ι. 142, ίν τω μη μελετωντι. 

6. περιέστη] Περί ίη οοηιροδίίίοη ιηβάΐΐΒ σβηβΓ&Ηγ, (1) 
τοιιηά, περιαγ/έλλειν, Ίο ΒβηοΙ οκΙβΓβ Γοηηά;' περιαιρεΐν, Ίο ία&β 
ογ άβδίτον 811 Γθϋ«<Ζ;' περιστηναι, Ίο η&νβ §οηβ τοητιά &ηά 
δίορρβά &ί &η ορροδϊίθ ροίηί:' οί. τεριτυχεΐν, ' ίο ίαΐΐ αηιιηιΙ. 
ογ ναροη,' 'ίο ϋ§ηί αροη.' (2) ονβτ αηά αδονε, νερι-^ενέσθαι. 
περιεΐναι, Ίο ϋβ ουογ &ηά &οονβ,' Ίο δΐίΓντνθ,' 'ίο Γβηι&ϊη;' 
7Γί/>ιδίδίή'αί, ' ίο οβ ονβΓ αηά β,βονβ &1απηβ(1.' 

7. εδ τε γάρ #δο£ε] 80. εδ τε γαρ (ό Νικίαϊ) ίδοζε παραίνεση 
καΐ ασφάλεια νυν δη καΐ πολλή ίδοξε έσεσ<?αι: 'ηοτν οβΓί»ίη1)' 
δεβηιβά δοτό ίο οβ 1ϋΓ§β1γ ίθΓίηοοιηίη§.' 

8. ίρωι ένέπεσε] Τηο οοηδίπιοίίοη ηβΓβ Ϊ8 ίιτβ§ΐΐΐ8Γ; ερωί 
ένέπεσε 13 οςααν&ίβηί ίο επιθυμούν, &ηά \νΐίη ΓβίβΓβηοβ ίο ΙηΪ3 
ίηβ ηοπιϊη&Ιινβ ίύ^λττιδίϊ δντε5 ίδ αββά : ννϊίη ό δε πολνς δμιλοί, 
έπεθύμει Ϊ8 Γβρβ&ίβοί, 8ΐιά οίσειν ϊδ ^ονβπιβά 1)ν εΰελπι$ ων Γορβαίθά : 
εύΛιτίδεί δντα &τιά πδθω οοιτθδροηά. Τηβ δβηίβηοβ ίΐθΓοίοΓβ 
ηιηδ ερωί ένέπεσε τοίϊ μέν πρεσβυ*έροι$...τοΐϊ δε εν τη ηλικία πόθφ 
τηί 6ψεωϊ...καΙ θεωρίας. ,.καΐ (έπεθύμουν) ευέλπιδα δντεϊ.,.ό δέ 
όμιλος (έπεθύμει) εΰελπις ων οΐσειν. Οί. τοΐ$ μέν κατάπληξις 
έγένετο δρϋντες; 80. κατεπλά•γησαν δρώντες, νιι. 42 : οί. &1δθ τψ 
Νικία και Αημοσθένει έδόκει πυρά καύσαντες...50. ό Ν. και Δ. εν νφ 
εΐχον, &ο. νιι. 80. 

10. ώϊ άν σφαλεΐσαν] Αη &οοτΐ88ίϊνβ »θδθ1αίβ. Τΐιίδ ΐβ ηοί 
ηηοοπιπιοη ννίίη ώ$: οί. πέμπειν αυτούς έκέ^ευεν ναΰς ώ$ ούχ Ίκανάί 
ούσας τάς εαυτών, &ο. τιι. 31 : οί. &1δθ ώί άγον δν τό πενρα^μένον, 
ι. 134. 

15. προσκτήσασθαι~\ Ίη&ΐίθ ηβ\ν οοηςυβδίδ, ντηοποβ ίηβ7 
ηορβά ίο οϋίαίη & ηενοΓ-βικϋη^ ίοαηίαϊη οί τρ&γ.' "ΐτάρξειν 
άθρβηάδ οη εΰελτα ην Γορβ&ίβ<1 ίτοια εΰελπυ ων. 

17. εΓτρ άρα καΐ μή ή^εσκε] 'ίί ρβΓοηαηοβ &ην οηβ <1κΙ βτβπ 
άϊδ&ρρΓονβ οί ίηο ρ1ϋη;' ίοΓ βαοη ϊβ &ρρατβη11ν ίηβ ίοκβ οί 
εϊ άρα ; οιιί 5ββ οη οΐι. 33. XXV. 3. ήδη λέγειν] ' ίο 8&ν »ί οηοβ. 200 ΤΗΙΚΎΩΤΌΕ8. 

4. ψηφίσωνται] 'ίηβν ατβ ίο νοίβ.' Τΐιΐδ ίβ οο,ΐΐβςΐ ίΐιβ άβ- 
1ϊ1)βΓαϋνβ οοη}ιιηοίίνβ : οί. πόσου πρίωμαί σοι τα χοιρίδια, 'ννηαί 
ατη Ι ίο βϊνβ του. ίοΓ ίηβηι.' Αιΐδί. ΑοΗατη. 812. 

5. άκων μεν εΐπεν] ΤΙαίβ 8ββηΐ8 ίο οβ, &8 Απιοΐιΐ δυ^βδίβ, 8, 
οοηίκίοίβά ίοηη ίοι• άκων μεν, δμως δε εΐπεν. 

6. βουλεύσοιτο] Τηβ ίηΐητβ ορίαίϊνβ 18 οηΐν υδβά ΐη ίΐιο 
οΓίΐϋο οΜίςιια, χνΙιβΓβ ϊη ίΐαβ ΟΓ&ίΐο Γβοία ίηβ ίπίιΐΓβ ίηάϊο&ίϊνβ 
λνουΐά 1)β υδβά. ΪΌγ ϊηδί&ηοβ, Νϊοί&δ 6&Μ, μετά των ξυναρ- 
χύντων βουλΐύσομαι, ίηβΓβίοΓβ ίη ίΐιβ ΟΓαίϊο οοΐϊφΐίΐ εΤπεν δη 
βουλεύσοιτο, ΛνηβΓβ ίηβ ορίαίίνβ 18 ηοί ο\νίη£ ίο ίηβ βθπβθ οί 
'-ννοιαΙίΙ,' οηί ίο ίηβ η&ιτ&ίϊοη οί αηοίηβΓ'β λνοτάβ. Οί. τά μεν ώ$ 
κτήσοιντο, ο. 80, ντηβΓβ ίΐιβ ορί&ίίνβ ΐδ ηββ(1 ίο βχρΓβδδ ίηβ,ί βυοίι 
\νθΓβ ίηβ ίηοιίβηίδ οί ίΐιβ βρβοί&ίοΓΒ. 

δσα μέντοι -ήδη] 'ηο\νβνβΓ, αβ ίατ &8 Ιιϊη ορΐηΐοη }ΐΐ8ί ίηβη 
Λνβηί.' Κβίαίΐνβ ΒβηίβηοβΒ τνηβη ΗοοβΒΒΟΓν ίο &η &ο<πΐ88,ίϊνο 
αηά ΐηηηΐίΐνβ, &Γβ ίηβηίδβΙνβΒ οίίβη ρυί ϊη ίΐιβ βαπιβ ίοπη, &1- 
ίηοιΐ£η είηοίΐν ίηβν ου^ηί ίο 1)β ίη ίηβ ορίβ,ίΐνβ. Βιιί δοκεΐν ΐδ 
βίεο ιΐδβά αηβοΐυίβΐν, &δ δοκεΐν δέ μοι, 'αηά Ι ίΜη^,' νιιι. 64. 

8. πλευστεα] Τΐιίδ ιΐδβ οί ίΐιβ ρΐαταΐ ίοΓ ίηβ δΐη^αΐατ ίβ 
νβι•ν οοηιηιοη : οί. της θαλασσή! άνθεκτέα εστί, ι. 93 ; αίδο σαφώς 
μεν εΰρεϊν αδύνατα ήν, ι. 1. 

14. και τοξοτών] Το ίηΐδ καί, ίΐιβ καί ΟβίοΓβ σφενδονητων 
οοΓΓβδροηάδ ; ίΐιβ ΐηίβΓνβηΐιΐ£ καί οοηηβοίδ αύτδθεν, αηά ίκ 
Κρήτης. 

16. έτοιμασάμενοι άζειν] Ηβ Βρβηΐζδ οί ίηβ £βηβΓ»ΐ8 &8 ίη- 
οΐυάΐηβ ηΐηΐΒβΙί, αηά ίΙΐθΓβίοΓβ- ιιπβδ ίηβ ηοηιΐηαίίνβ οη ίηβ 
ρήηοΐρΐθ οί φημι αύτδς είναι. 

XXVI. 5. έ-γί'γνίτο'} Τηΐδ &ηά ίΐαβ ίο11ο\νίη§ ίηιρβΓίβοίβ 
ίΐτβ ιιββά ίο άβηοίβ ίηβ 1οη£-οοηίΐηηβό! οοοηρ&ίίοη οί ίηβ Αίΐιβ- 
ηί&ηβ ; αοοοπίΐη^ ίο ίηβ ηοίϊοη οί ίηβ ίβηδβ ηιβηϋοηβά ΐη οη. 
6. ΑηοίηβΓ ηιβ&ηίηβ άβπνβά ίΓοηι ίηΐβ ϊβ ίηαί οί ίηίβηϋοη 
ΐηοοπιρίβίβ: οί. έν τή 7τόλει την ξύλληψιν Ιποιοΰντο, \νβΓβ ίοΓ 
ηΐ8]ίϊη§ ίηβ απ-βδί, \νβΓβ ρΓβρ&ηη^ ίο ηιαίίβ ίί, ι. 134. 

9. ίϊ τε πλήθος] ' οοίη αβ Γβ^&Γάβ ίηβ ηηηιοβΓ οί ίηβΪΓ 
ηλικία, \ν*ηίοη ηίΐά §γολ\ίι ηρ ίο τβρίαοβ ίΐιβ οΐά' (Μ). 

10. ώστε έπορ'ιξΐτο] "Ώστε \νίίη &η ΐηάίο&ίίνβ ϊηιρΙΐβΒ ίΐιαί 
ίΐιβ οοηΒβςυβηοβ Βροΐίβη οί <3ϊά αοίπαΐΐ^ ίαΐίβ ρΐ&οβ : 'ίηβ οϊί^ 
\ι&ά ΓβοονβΓβά, 8ο ίη&ί ίηβ ρΓβρ&ΓΕίίοηδ \νηϊοη ίοοίί ρΐ&οβ -ννβΓβ 
ιηοΓβ β&δϋί' βββοίβά.' "Ωστε \πί}ί αη ίηβηϊίϊνβ, αβ & πιΐβ, άοββ ΧΟΤΜ. 201 ηοί ίηιρΐ7 Ιηίδ, 1>αί άβηοίβδ α εοηδβφίεηοε, ιαβΓβΙ^ ρηί 85 β 
ηκηίαΐ ΓβρΓβΒβηίαίΐοη, ηοί 88 8η βείυΐιΐ ίβοί: ώστε τορίζεσθαι 
\νοιι1<1 011Ι7 ϊιαρί^ ίηβί ίηβ Γ6οονβΓ7 οί ίΐιβ βίβίβ ρΐΌάηεεά & 
08ρ80ϋϊί7 οί ρΓονϊϋηβ, 8 βίηεδδ ίοτ ϋ, νάίηοαί Βδδειΐίη§ ϋΐ8ί 
ίηβ ρΓβρ&Γ8ίϊοηβ τνβΓβ βοίη&ΙΙν πιαάβ: ΐί ντοαίά οβ & πιβηί&Ι 
ΓθρΓθ5θηΙβϋοη, οαί ηοί ρηί 88 &η 8είη8ΐ ί8εί. Α ηβθ€δ88τν 
εοηδβαηβηεβ οί ϋήδ «ϋδίϊηείίοη ίε, ίηβί 8 ηβ^Βϋνβ δβηίεηεε οί 
ίηε ηι^ί άεδοηρίίοη εοηίβίηδ ου ; οί ίηε δεεοηά, μή. 

11. και οί μέν~\ Τηβ 0θΓΓθδροηάΐη§ δ^ίδ ίη ίηβ ηεχί εη8ρί«Γ, 
έν δ£ τούτψ. 

XXVII. 2. ή τετρά-γωνοί εργασία] Τηεδβ ντοπίβ 8Γβ ϊη 
8ρρο5Ϊίίοη ίο' Ερμοι, ϋιβ ηοπώΐ8ίΪΥθ 088β ίο (ΐσί, &ηά ίηε βτίίείε 
ϊδ υδβά ϋβ08ηδβ ίηβ ηβίατβ οί ίηεδβ οοδίδ \Γ8δ Ιαιονη ίο θτθγτ 
οηβ. 'Αηά ίηεδθ (ίΐιβ \νβΠ-1αιονΓη βςιι&τβ β^ητεβ) εχίδί ϊη ξτε&Ι 
ηηπιοβΓδ, &οεοι•<ϋηβ ίο ίηε ί&δηϊοη οί ίΐιβ οοαηίτ^.' Τηβδε 
ΗβπηδΒ \νβΓβ οίοοίβ οί δίοηβ, Οιβ ηρρετ ρ8τί οί \τηίεη \ν8β 
βηβρεά ϊηίο & ηε&ά βηά ηεε&, 8ΐΐ(1 ίηβ ΙοντβΓ ρβΓί Γεηι&ίηεά & 
3<ιιΐ8Γ6 εοίαιηη, ίοατ ογ βνε ίεβί Ίιΐφ. 

4. ηρΐίκότ-ησαν] ΤΙιβΓβ &τβ 8 ίβν νεΛδ ϊη 6Γββ£ ντηΐοη 
ίβ^ε ΪΓΓθ§α1&Γΐν &η βοοπδβίίνβ, δΐίΐιοΐ-ΐ^ΐα ίΐιβν 8Τ6 ίη ϋιβ ρβδδίνβ 
ογ πηάΜΙβ νοίοε. Ρογ ίηδίβηεε, ίηβ Γβ£αΐ8Γ οοηδίτηείϊοη οί 
έτιτρίττω ίη ίηβ βείϊνε 18 ίπιτρίτω σοι την οίκονομίαν; ντηεη 
ίητηεα 1)^ ίηε ρβδδϊνε ίοπιι, ίηιβ ηβεοπιεδ, ηοί ίη ίηβ Γε§ηΐ8Γ 
ιηείηοά, η οικονομία ίιτιτρίιπταί σοι, Οαί ίηβ 8θεη88ίϊνε 13 Γβί8Ϊη- 
βά, 8ηά ίΐαε ίοπη οεεοιηεδ ίτιτρέιτει την οίκονομίαν, ' νοη ηβνε ίηε 
δίθ^8Γάΐ8ηίρ ρ1&εεά ϊη νοητ η8ηάδ.' Ιη & βϊπιϊΙ&γ ^87, οί τλ«- 
στοι τΐρΐΐκδτησαν τά τρόσωτα ϊδ 8η ίάΐοπι&ίίε ίητη ίοτ τά ιτρόσω- 
τα χιριεκότη τοΓ$ τλάστοα. 8ϊιηΐΐ8τΐ7 άτοτέμνεοθαι, έκκόττεσθαι, 
&ηά οίηεΓβ, 8τε ηεεά : (ίθ' £ξ(κότη τον δχρθαΧιών. Ατϊδί. ΝιιΙκ*, 
1. 24. 8ο Ι εχρίδΐη τον τύλεμον κατα\(\νμ(νονί, ϊη εη. 36. Τηβ 
8οεαδ8ίϊνε δεεηΐδ ηδε<1 νβΓ7 ηπιεη 88 ίη βηεη ρητβδεδ 83 λαμτρ&ί 
τά δμματα, ϊ>ήφί 88 ίο Μδ ενεδ, ίο βχρτεδβ ϋιβ 1οε8ϋί7 οί ίηβ 
βοΐ ογ ρτορεΓΐ7 ϊη(ϋε8ίβ(1, ςηϊίβ ίη 8εεοπΐ8ηε6 ^ϊίη ίηβ οπςίηβΐ 
ηοϋοη οί ίηβ &εεηδ8ΐϊτβ, Ιΐΐ8ί 8ρρ8τεηίΐ7 οί ' εχίεηδίοη ονεΓ.' 

6. ίζητουντο] Τηβ ίτηρετίβεί ίδ αββά οί Ιηε εοηίϊηαεα βεί, 
ϋιβ 8θΓΪδί οί ϋιβ δίη§1β ρΓοεββ<ϋη§. 

10. τοΰ τΐ -γαρ ίκχλου] Τΐιίδ ^•83 ηοί ίηβ 011Ι7 Ϊ11 οπιεηβά 
οεοητΓεηοε η&ρρεηΐη§ 8ί ίηίδ ίϊηιε. Α βί8ίηε οί Ρ8ΐΐ8δ &ί 
Οβίρηί, βΓβείεί 1>ν ίηβ ΑίηεηΪ8ηδ η8<1 &ββη 8δδ8Ϊ1ε<Ι 1>7 ογο-«•8 
αη(1 ίηε ίηιϊί. οί ίίιβ ρβίπι ίτεε οί 0Γ8δδ βηρροιϋηβ ϊί ρεε^βά οβ. 
Τηβ ννοπιβη ίοο \νεΓε ίήεη οε1εθΓ8ίϊη§ ίηβ ίβδϋτ8ΐ οί ϋιβ 
Αάοηίδ, ϊη \\ηϊεη ϋιβ ηηϋηιεΐ7 άε8ίη οί Αάοηΐβ νββ 1οικΰ7 1>β- 
ν8ϋε<1 (Ρΐιιί. ΛΊ'«α*). 202 ΤΗϋΟΥΏΊΌΕΒ. 

11. £πΙ ξυνωμοσία] Τηίδ υββ οί επί, 'ν/ϋη α νίβ\ν ίο,' δΐιοηΐιΐ 
&θ ηοϋοβίΐ : οί. έφ' ΰβρει, επί κατάλυσα, οβίοτν. 

12. δήμου καταλύσεως] Αδ Ότ Τ1ιΪΓΐ\να11 ο!)8βι-νθ8 (Ηί»1. ο/ 
Οτεεοβ, πι. 397) ίηβτβ δββηΐδ ίο τιβ Ιίίίΐβ οοηηβοίίοη 1)βί\νβθη 
&οί8 οί ίηιρϊβίν &ηά άββί^ηβ &£8,ίη8ί ίηβ δί&ίβ: 1>ιιΐ ηο άοηβί Ιο ϋηβ 
Αίηβηίαηδ ίηβΓβ βββπιβοί π, νβι-γ οίοββ οοηηβοίίοη οβί^ββη ίηβΪΓ 
Γβϋ^ίοπβ άπα ροΐίίίοαΐ ίηβίίίαίίοηβ, ίηβ ί\νο 1)βίη§ ίηίίπι&ίβΐγ 
ίηίβπνονβη αβ ίη πιοβί β,ηοίβηί βίαίββ, βο ίηαί α άβδί^η α^&ΐϊΐΒ* 
ίΐιβ οηβ ντουΐά οβ ίηίβΓρΓβίβεΙ &8 αίιηίηκ αί ίΐαβ οίηβΓ. 8ββ 

(χΓΟίθ'β ΗΪ81. 0/ 0τ€ίΰ6, νπ. 227, &ο. XXVIII. 1. μηνύεται, &0.] 80. μηνύεται ουδέν ττερί μέι 
Έρμων, μηνύονται δέ περικοπαί τίνες, και άμα μηνύεται ώ$ τ< έν των 
τα μυ- 
στήρια ποιείται. 

4. καϊ τα μυστήρια"] Αίοίοί&άβδ &η<1 ηίβ οοπιραηίοηδ, αιηοη^βί 
ίηβπι οβίη^ Μβίβίηδ, \νβΓβ 8αί(Ι Ιο ηανβ ίπιίί&ίβαΐ ίΐιβ Είβυβίηίαη 
ηιγβίβπββ ίη & (Ιηιηΐίβη ίΓοϋο, Αίοίυίβ,άβδ ηίηίδβΐί ρβΓ8οη&ϋη§ 
ίηβ ηί§η ριϊββί. Ρνίηοηίοηβ δββπΐδ Ιο η&νβ βι-βί οι•οη§ηί ίηίδ 
ο1ιαι•£θ ββ&ίηβί Αίοίΐηαάβδ, αηά Αηάι-οοίββ &ηά οίηβΓδ ίο η&νβ 
ίηβη οοηηβοίβά ηίπι ννίίη ίηβ ιηιιίίΐ&ίίοη οί ίΐιβ Ηβπηββ. • ΤηΪ8 
ιηηίίΐ&ίίοη οί ίηβ ΗβπηεΒ ^&β ΐηιρηίβά, ρβι-ηαρβ ηοί νβΓν ρΐΌ- 
οαοΐγ, ίο ίΐιβ 8#βηον οί ίηβ 0οπηίηίαη8 ίη ίΐιβ ίηίβΓβδίδ οί ίηβ 
δντΕοηβαηδ, ίη&ί ίηβ οοοιιττβηοβ οί βο 111 οιηβηβά αη βνβηί 
ηαϊ^ηί ρι•βνβηί ίΐιβ βχρβάίίίοη. Τηβ ρβι-ρβίι-Η,ίοΓ &1βο ηο <1οη1)ί 
ηορβά &ί ίηβ Βαηιβ ίίπιβ ίο πιϊη Αίοίοίαάββ. 

5. καϊ Άλκιβιάδην] Άΐοίοΐ&άβδ απιοη^δί οίηβΓβ.' Ββίοτν 
ύπολαμβάνοντες ηαβ ίΐιβ ηοίίοη οί 'ίαΜη§ υρ & πι&η ίΓοηι ηηαΙβΓ- 
ηββίη,' &ηά Ιιβηοβ Όαίοηίη§ αρ.' 

7. έμποδών 6ντι μη προεστάναι] οί. οη. ι. 8110 διείργεται. 

10. έβόων ως. ..γένοιτο] Όοηίίηπαΐΐν οΙ&ηιουΓβάΙ ίη&ί ϋ \ν•αβ 
άοηβ.' Τηβ ορίαίίνβδ ίη ίΐιίδ ββηίβηοβ &πεβ ίι•οηα ίηβ ηεβ οί ίΐιβ 
ΟΓ&ίίο οο1ίςιη&, άβρβηάίη§ οη έβδων. 

12. ουδέν δ τι ού] 'ηίηίΐ ηοη:' οί. νιι. 87 βχίΓ. 

13. έπιλέ-γοντες] ' ηιβηίίοηίη§ &3 ρΓοοίδ ίο οοηβπη ΐί.' 

την οΰ δημοτικήν] Ρογ ίΐιίδ ηδβ οί οΰ ν?ίίη δίη^ΐβ \νοΓ<!8 
αίίβΓ αη ΕΓίίοΙβ, οί. την τότε ού διάλυσιν, ίΐιβ ηοη άβιηοΐίίίοη, 
ι. 137. 

XXIX. 2. άπελο-γεΙτο] Τηβ ίπιρβΓίβοί ηβΓβ άβηοίβδ \νΪ8ΐι 
ογ ίηίβηίίοη ΐηοοπιρίβίβ : '\ν&8 ίοΓ άβίβηάίη^ ηίπίδβΐί.' Ν0ΤΒ8. 203 

1. καΐ τα τηΊ ταρασκ€υη%~\ 'Βεδϋεδ οίηεΓ ΓθΛβοηβ. ίηβίτ 
ρΓερ&τ&ίϊοηδ ίοΓ ίηε εχρεάϊίϊοη \τβΓβ βίβο οοιηρ1β1β(1.' 

6. αρχΐΐν] Τηε ρΓβδβηΐ ϊβ πδεά ντίίΐι ρΓορηεφ ϊη ίηε δεηχε 
οί ' οοηίίηηίηβ ίη οοπιπι&ηιΐ,' ίοΓ Ιιθ \*•33 ώχβ&άγ §βηβΓ»1. 

ίΐτ€μαρτύρΓΓο] Τηε οοηδίπιοίίοη ίδ οη8η§ε<1 ίτοπι μη άτο- 
όίχεσθαι ίο δτι ΐΐη, 'ηε βηίτβ&ίβά ίΐιβηι ηοί Ιο τεοεΐνε . . . βικί 
(αδδΐΐΓβά ίηεπι) ίηβί ϋ -ντ88 πιοΓβ ρπΐ(1εηί.' 

13. ο? τ' Άρ7«οί] Αίοίοί&άββ βρρεβΓδ ίο ηβνε η&(1 οοη- 
.οίάβΓβοΙβ ίηηαεηεε ονβΓ πΐ8η5• οί ίΐιε Ρε1οροηηε8Ϊ8η δίβίεβ. Ιιι 
(?η. 16 ηε οο&δίδ ίη&1 ηε η8(1 αηίΐβά ίηε πιοδί ρο\τεΓίιι1 βί&ίεβ 
οί ϋιβ Ρβ1οροηηβ8Π3 (Ατ§03, Εΐϊβ, Μ&ηίϊηεΪ8) 8§8Ϊηδί 8ρ&Γί8. 

16. άγωγήν] 8οπιθ γ6»<1 αναγωγή»; ΐΐιβ (ΙϋϊεΓεηοε οεϊηβ 
Ιη8ί ά*/<ογ/) πίθ&ηδ 8 ]οαπιβ7, άνα-χύτ/ή α οοπιιηεηοθπιεηί οί ίηβ 
ΐοητηε^: οί. άνά',ΐσθαι, οί ραίίϊη§ οηί ίο 868. 

XXX. Τΐιβ ίπιρβΓίθοίδ ϊη ίηΪ8 οΐιβρίβτ &Γβ ίο ϋβ ηοϋοειΐ: 

11ΐβ7 8Γ8 1186(1 ίΟ §Γ&ρ1π08ΐΐ7 ΓβρΓβδβηί ίΐΐβ βνβΐΐίδ 88 βίίΐΐ Ρ&88Ϊ118 

1)6ίθΓΘ ΟΙΙΓ 6768, 811(1 ηοί γβΙ εοηιρίείβά. 8εε οη οη. 6. 

2. των μίν οΰν] Τηΐδ οοΓτεδροηάΒ ίο αυτοί δ' Αθηναίοι. 

8. καταβάντΐί] Τΐΐβ 868-0Ο8δί \νβδ 0ΟΙ18Ϊ(ΐ6Γ6(1 1>7 ίΐΐβ ΘΓΘΟίίδ 

1ο\? φΓοηηά οοπιρ8Γ6(1 είίηεΓ ντϊίΐι ΙΙιβ ϊηίεηοΓ ογ ίηε ορεη ββ» : 
\υογ(1β, οοηδεςηεηίΐ^, Ιϋίε καταβαίνει*, κατά-)(σθαι, &ο., Π168Ι1 ίο 
οοπιβ (Ιοντη ίο ίΐιβ οο8δί, ντηείΙιεΓ ίτοιη ίΐιβ ορεη δ63, ογ 88 ΙιβΓε, 
ίτοπι ίΐιε Ιιϊ^ηεΓ §τοιιη(1 ίηίαηά. Τηε οοηνεΓδε \νοκ1δ ανάβαιναν, 
ανά^ατθαι, &ο., ϊπιρί^ ίο 1ε8Υβ ίηε οο8δί, Επα ρΓΟοεεά ίηίαικί, 
ογ ίο ίηε ορεη βεβ. 

11. οί μέν (πιχώρωι] Τηε οΐβαβεβ ίη ίηίδ 1οη§ βεηίεηοε »τβ 
ο'ι μίν ΐνιχώριοι, &ηά οί δ£ ξίνοι; οί μίν έταίμουί, 8ηά οί δ£ £νγ- 
-/ίχίίί ; ιτροτέμίΓοντα, &πά καΐ Ιόντ€ί ; μετ' έλτίδοϊ τί, &η(1 και 
ύλοφνρμων ; (ηορϊη§) ώί κτήσοιντο τα μίν, 8Π(1 (ΙδηιεηΙϊηβ 88 ί1ιε7 
\ίΌηάεΓ8(1) (Ι 6ψοιντο τού$ δέ. Τηβ ορίβίϊνεδ 8Γβ άαβ ίο ίηε 
' ΟΓΕίϊο οοϋα 1 η8.' 

14. όλοφυρμων] Τ«ό ρεΓδοηβ 8Γε εβρεείβϋ^ η&ηιεό! 88 ίοΓβ- 
Ιχιάΐηβ ίηε ΠΙ βηοοβββ οί ίηε 'εχρεόϋίϊοη, 8οοΓ8ίεδ, 8η<1 ίηβ 
88ίτοηοπιεΓ Μείοη. 

16. τ\οΰν αττΐστίΚΚοντο] Τηε 8οεηδ8ί:νβ ϊβ 8 οο§η8ίβ οηε, 
δΐηεβ αιπστέΧΚοντο 18 ίηε 88ηΐ8 8δ ίπλίον. 

XXXI. 4. ίψηφίζοντο) ΤΊιε βοπδί ντοηϋ πιεβη 'ί!ΐ8ΐ πιοηιεηΐ 
νηεη ίΐιε^ ρβββεόΐ ίΐίε άεοϊδίνε νοίε; ' ίηε ίπιρεΓίεοί ηιε8η3 Ίηβ 
ντηοΐβ ίίπιε άητϊη» ^Μοη ίηεγ ντεΓε εη§8§ε(1 ϊη ίηε οιΐδίηεβδ οί 204 ΤΗυΟΥΌΙϋΕΒ. 

νοίίη§.' Βθ1ο\ν, άνεθάρσουν αίθβηΐ ίΐιβ,ί ίΐαβγ ντβΓθ οταάηαΐΐφ 
Γ6§&ίηίη£ οοηβάβηοβ. 

7. παρασκευή -γάρ] ΤηβΓβ 18 ηο &Γίίο1β ϋβί-ννββη παρασκευή 
ίί,ηά αΰτη ; οοηεβηηβηίΐ^ ίηβ ^οτάδ χηϋβΐ; 1)β ββρ&Γ&ίβά. ' Τ1ιΐ8, 
\νηβη ίί ηι•δί 88,ΐ1βά οιιί (ορροββά ίο ίΐιβ ΓβίηίοΓββιηβηίδ 
ιιηάβΓ Οβπιοδίηβηβδ αηά. Εατ7ΐηβο1οη),'νν£ΐ8/αϊ•(δι}) ίηβ βοδίΐίβδί.' 

12. η αυτή] οί. ιι. 56 αηά 58. Τηβ πββί ηι•βί δαίΐβά ίο 
Ερίά&ιιηιβ, &ηά δίΛδβφίβηίΙ^, αηάβΓ ίΐιβ οοπϋηβ,ηά οί Ηα§ηοη 
ίΐηά οίηβΓβ, ίο Ροίίάββα. 

16. άλλα] Τΐιΐδ ρβτίίοΐθ ίδ οοηηβοίβά \νίί1ι άλλο*•, αηά πιβαηδ, 
'\νηαί Ϊ8 Ιβίί αίίβΓ ίηβ βχοΐιΐδίοη οί ρΓβοβίΙίη^ ίάβ&δ.' Ι* ΐβ 
ίΙιβΓβίοΓβ ηΒβά ίο οοηηβοί ί\νο οΐ&ηββδ οοηίΓ&<ϋοίϊη§ β&οη οίΐιβί', 
8,8 οϋχ άπαξ άλλα πολλάκυ. Ηβηοβ άλλα αηά δέ* άίδθΓ ίη ίΐιΐδ : 
ίηβ,ί δε" άβηοίβδ βοιηβί1ιΐη§ άϊδίϊη^ιιίδΐιβά ίΓοιη ντη&ί §οβ8 \>βίοτβ, 
νήίηοηί δβίίίη§ ϊί οη οηβ δίάβ οι• οοηίΓαΛίοίίη^ ίί ; \νηβΓβ&δ Αλλά 
ΐηίΓοάυοββ ίη&ΐ ^Ιιίοη άοβδ ββί &8Ϊάβ ογ οοηίΓαάίοί \νη&ί ρτβ- 
οβάβδ. 8ηοη Β, οοηΛίη&ίίοη &8 ού κατά ναΰν έκάστην ξύμπαντες 
δέ, ίη οη. 32 Ϊ8 ηοί οοηιηιοί). 

17. οΰτοί δέ ό στόλος] Ββρβαί ωρμήθη, ίτοτοα ώρμήθησαν. Τό 
μέν ναυτικόν ίβ ϊη β,ρροβίίίοη ίο ό στόλος, &ηά αηβντβΓβ ίο τό δέ 
πεξόν 801ΠΘ (Ιΐβί&ηοβ άο-πη. Τηβ οΐβ,ηβββ οοπ-βΒροηά ίηυβ : των 
τε τριηράρχων &ηά καϊ της πόλεως ; του μέν δημοσίου &ηά καΐ των 
τριηράρχων (&ηά ηβΓβ \νβ Βηοιιΐά η&νβ βχρβοίβά των δέ, &ο.); 
έξήκοντα μέν ταχείας &ηά τεσσαράκοντα δέ ; έπιφοράς τε διδόντων 
&ηά σημείοις χρησαμένων; ευπρέπεια τε &ηά τψ ταχυναυτεΐν; κατά- 
λόγου τε έκκριθέν β,ηά καϊ δπλων άμιλληθέν. Τϊιβ ρ&ΓίίοίρΙββ 
δίδοντος &ηά διδόντων »Γ6 ϊη ίΐιο ρΓθδβηί ίβηδβ, οβο&ηββ ίηβγ 
Γβίβτ ίο Β Ιοηβ-οοηίϊηηβά αοίίοη ; παράσχοντος, χρησαμένων, &ο. 
ίη ίηβ αοήδί, 15608,1188 ίηβγ ΓβρΓβδβηί 8 δίηβΐβ &οί : ' ίΐιβ βίίΐίβ 
η&νίη§ ίηηπ8ηβ<1 ;' 'ίΐΐθ ίπβΓβτοηβ η9,νίη§ &άορίβ(ϊ,' &ο. 

27. ταΐς ύπηρεσίαις] Ιί ίδ ηοί β&βγ ίο άβοίάβ χνηο ίΙιβδθχνβΓβ. 
'Ρβίί^ οίϊϊοθΓδ' ίδ οηβ νίβ\7 (Ατηοΐά'β). 'δβ&ηιβη'δ δβΓνβηίΒ,' 
αηοίηβΓ (6ο116γ'β). Ι 1»β1ϊβνβ ϊί πιβ^ηβ Βΐηιρί^ ΌΓβ^δ' §βηθ- 
γ&ΙΙ^, Γο•ίνβΓ8 ογ βαΐΙοΓβ (βχοίικίϊη^ ίηβ ηι&πηβ8 έπιβάται 
ϋβηιοΒίη. 1209). Ιη νιιι. 1, ίηβ Αίηβηϊαηδ &Γβ άβδβιιοβά &8 
η&Λ-ίη§ ηβϊίηβΓ βηΐρδ, ηιοηβγ, ηοΓ υπηρεσίας ταΊς ναυσίν. ϋβ- 
ιηοδίηβηββ (1229) &ίίβΓ ηιβηΙϊοηίη§ ίηβ βηΐρ αάάδ (τι τοίνυν 
ύπηρεσίαν την κρατίστην ίΚαβον, 'ννΐίΐιοιιί ίηΓίΙιβΓ ηιβηίίοη οί ίΐιβ 
0Γβ•<ν. Ιη Γ/βιηοδίη. β,ςαϊηδί Ροΐ^οΐββ (1214), ϊί ίδ ίπιβ ίη&ί 
ναΰται &ΓΘ ηιβηίϊοηβά &δ ννβΐΐ, τη τε υπηρεσία καϊ το 7 » έπιβάταις, 
τοΐί τε ναύταις, 1)ηί ίηβΓβ ίβ αάάβά ους αυτός έκ της Λαμψάκου 
έμισθώσατο, &δ ίηου§η ίί πιβΓβΙ^ άβδίςη^ίβά βοπιβ \νβ11 Ιαιοντη 
ροΓίίοη οί ίηβ 0Γβ\ν, Λνίίηοηί ίηιρίτίη^ ίη&ί ίί άϊίίβΓθά ίη οίηβΓ 
Γββρβοίδ. Τηβ θρανΐται ννονάά ίηβη οβ ηι&ηίίοηεά ηΓδί 88 Ν0ΤΜ8. 205 

ρατϋοτιΙίΐΓΐν ίηιροΓί3ηί 8ηά Γβοβίνίη^ η δΐίΐΐ ηί§ηβΓ Γ8ίβ ρβτΐι&ρδ 
οοπιρ8Γ&ίϊνβΐ7, ίη3η ίηβ οτβν βί Ιβτ^β. 

34. φ τΐί τροσετάχθη] Τηίδ πιιΐδί 1>β Οιθ δ&ηιβ ΐη ηιβ&ηΐηβ 
08 έν φ τροσΐτάχθη ίη πι. 70, ' ίη ίηβ ρ1&οβ, ογ δρηβΓβ, ίο \τηίοίί 
Ιιβ \τ»8 8ρροίηίβά.' 

35. ίττίδειξιν] Τηίδ §βηβτ8ΐΐ7 ΐπιρϋβδ & Ικ>38ίία1 άΐβρίΗ^, & 
δηβ\νίη$5 οδ : οί. χαλίτώτατοι δέ οί έ-τΐ χρημασι τροσκατη-γομοϋντη 
ετίδειξίν τίνα, πι. 42. Άτόδειξίί άβηοίβδ Λ ο&τβίπΐ δτδίβπι&ΰο 
ρΓΟοί : οί. της αρχή* άτέδειξιν έχει, &ο. ι. 97. 

39. ττ)ϊ μεν τόλεωϊ] Τηίδ ίδ δηΜΐνΐάβύ ίηίο δσα τε ήδη βηά 
καϊ α ίχοιτταί. ΙΙροσετετελίκει ΐδ, 'Υι&ά βίτβ&άγ βρβηί οβδΐάββ 
ίΐιίδ.' Τ(Ιτ δ' ίδιωτών ίδ 3ΐδθ άΐνϊάβά ίηίο Λ τε νερί, &ηά καϊ δσα 
ΐτι. Ββίον, ίηβ ρτορβΓ ηοϋοη οί ταρασκευάζειρ ϊδ ' ίο §βί Γθβά^ 
δο 33 ίο ηβνβ 1>7 οηβ.' 

50. χρόϊ οΰ$] Πρόϊ ίδ αββά ηβτβ, 38 ίη ίηβ ηβχί Ηηβ 1)ΐιί οηβ, 
ΐη ίηβ δβηδβ οί οοηιρ3Π3οη ; ' οοπιρβτβοί ^ίίη ίηοδβ \τηοιη ίηβ7 
ντβΓβ &ίίβοϋη§.' 

51. μέγιστοι ήδη] νϊβ βηοπίά ηιίηβΓ ηβνβ βχρβοίβά δή; 
&ηί -ήδη δββπΐδ ίο ηιββη, 'ίηίδ \?3δ ίηβ §τβ8ίβδί (Ηδίβηββ ηρ ίο 
ίηβ ρΓβδβηΐ ίίηιβ,' 'ίηβ^ ττβΓβ ηον> γβηίατίη§ οη ίηβ §τβ8ίβ8ί 
το736β.' 

δίάχλου»] Ά ρ3888§β αοτοίβ ίηβ δββ, ογ 8ίτ3ΪΙ:' οί. ότι 
βραχύ$ Ιστα* Ό δίάχλοι/ί τρδί τό Κήναιον τήί ΕύβοΙατ. πι. 93. Τηβ 
οοιηροαηάδ οί τλο& βηά τ\έω βτβ ίο 1)6 08Γβία1ΐ7 άίδίίη§αίδηβ<1. 
Ά.ποιτ\εΐν οί οοητδβ ίδ ίο Β3Ϊ1 3^87• Αιεκτλεΐν, δι4κτ\ον$ : Ιηβδβ 
ντοΓάβ ίηάίοβίβ 3 οαίίίη§ ίητοη^η *1ιβ βηβπι^'β Ιίηβ, 8ηά 8θ 
Γβ8οηίη§ ίηβίτ Γβ8τ ; 3 ίβνοητίίβ πιβηοεαγτβ οί ίηβ ΑίηβηΪ3ηδ : 
οί. νιι. 36. Έτιτλ€ί>. £τίτλου$: '3 8ϋΐϋη§ άο\τη οη, βββίηδί,' 
ίοΓ ίηβ ρατροδβ οί 3ίίβο1ί ; ίητλεΐν ηο^βτβΓ βοπιβίίπιβδ πιββηδ 
οηΐν •ίο δω οη οοατοΐ,' οί. καϊ άρχωρ έτέτ\ει αύτων, τιιι. 39. 
Κατατλεΐν, ίο 8&ί1 ίο βηοΓβ, ίο 83Ϊ1 ηοπιβ, τιιι. 35 3ηά η. 61. 
Πίρίτλοι/ϊ, 3 83Ϊ1ίη8 Γοηηά, 3 β3ί1ίη§ βϋοαί ; 3 ηδΠ8ΐ ηιβηοεηντβ 
ίη 3 8β3 η§ηί: ίί βοοβΐδίβά ίη 83Ϊ1ιη§ Γοαηά ίηβ βηβιην'δ βββί, 
βηά 8ηά<1βηΐ7 ο1οδίη§ νίίη ίηβπι, \τηβη 3 ί3νοητ3Μβ ορροΓίαηίί^ 
ρχβδβηίβ(1 ίίδβΐί: οί. τιιι. 36. Παρατλεΐν, χαρ<ίτλουί: ίηβδβ 
νοτάβ 3Γθ ηδβά οί 0θ3δίίη§ αίοηρ βηοΓβ ; οί.• τταρατΧεδψτων ατό 
«άλω βί την Μεσσήνην, τν. 25. Προστλεΐν Ϊ3 'ίο 83Ϊ1 ίο.' 

XXXII. 3. ντεσημά»θη~] Τηίδ τβΛ ίβ ββηεΓβϋ^ ηδβοί ΐη 
ίηβ εβηββ οί '8βοτβίΐ7 §ίνίη§ 3 ηίηί βοοηί 3ητίηίη§:' ίτοηι ίηίβ 
πιβ3ηίη§ ίί β3δΐΐ7 ρ3£δβδ ίο ίηβ δβηδβ οί '&ΐνίης 3 δϊ^ηβΐ.' 

5. ^τό κήρυκοϊ] Τηβ ρτβροβίίίοη ΐβ αδβά ηβΓβ 88 ίη Ιη* 
ρ1ΐΓ38β ύπ" αύλοΰ, 'ίο ίηβ εοαηά οί ίηβ Ληίβ,' &ο. : οί Αακεδαι- 
μόνιοι δε βραδίνς καϊ ΐπτδ αύ\ητων τολλων χωροΰντετ, V. 70. 206 ΤΗϋΟΥϋΙϋΕΒ. 

κρατήρας τε] Τΐΐθ οΐ&υεβδ οοΓΓβθροηά -ννίΐΐι β&οΐι οΙΙιετ 
ίΐιΐιβ: κρατήρας τε κεράσαντες αηά καΐ έκπώμασι σπένδοντες; 
χρυσοΐς τε αηά καϊ άρ-γνροΐς; ο'ί τε έπιβάται α,ηά καί οί Άρχοντες. 

11. έπϊ κέρως] Οί. Ιδόντες δε οί Πελοποννήσιοι κατά μίαν έπϊ 
κέρως παραπλέοντας, π. 90. Τΐΐθ βΐιίρδ 88,ϊ1β<1 ϊη οοΐιΐΐηη, 0Μ6 
ίοΐΐοντϊηβ αηοίΙΐΘΓ, αηά βο ίοηηϊιΐβ α Ιοηβ παιτονν Κηβ. 

12. ήδη] ' Ιηιηιβάΐαίθΐ^ οη βαΐΐΐηβ οιιί.' 

14. ξυνελέγετο] ' Τΐιβ Γβπι&ΐηΐη^ ίοΐΌβ οί αΐΐίβδ \νβ,Β οοΐΐβοί- 
ίη8;' &8 ββ1ο\ν, ήγγέλλετο Ϊ8, 'ηβ\νβ \να8 οοηίίηυ&Πγ &Γπνΐη§.' 

17. ού μέντοϊ] Τΐιβδβ ΛνοκΙδ οοιτβ8ροιι<1 ίο ήγγέλλετο μέν, ίΐιο 
μέντοι 1)8Ϊη§ αη θΐηρίιαίϊο \γογ<1, ΐηδίβ&ά οί ίΐιβ βίηιρίβ δε". 

19. άπύ τε άλλων] Οί ίΐιβδβ ί\νο άίνΐδίοηδ &Γβ ηι&άβ, τών 
μέν &τιά τών δε"; ίΐιβ τε οοιτββροηάδ Ιο καί Έρμοκράτης. 

21. Έρμοκράτης] ΗβπηοοΓ&ίβδ, οί ίΐιβ ο1ί§&Γθ1πο&1 ρ&τίγ αί 
δγΓ&οιίδβ, Ιι&οΙ β,Ιτβ&άγ ροίηίβοί οαί ίο Ιιίδ οοιιηίΓγπιβη ίΐιβ ά&η^βτ 
οί &η Αίΐιβηί&η ϊην&δίοη. Αί & οοη^ι-ββδ Ιιβίά «ϊί (τβ1&, Β. σ. 424, 
χγϊίΐι ά νϊβτν ίο ίΐιβ ρ&οϊβο&ίϊοη οί ίΐιβ ίβίαιιά, &ηά ίΐιβ οοηοΐαβίοιι 
οί ίΐιβ ννβ,Γ ϋβίννββη ίΐιβ ϋοπβ,η άπα Ιοηϊαη ίο-ννηδ, Ιιθ ΓβρΓβ- 
ββηίβά δγΓαοηββ &ηά (ΙβρΓβοαίβΛ αΐΐ ϊηίβΓίθΓθηοβ ϊη δίοίΐίαη 
8,£Γ&ϊγ8 1>γ ίοΓβϊ^αβΓβ (ιν. 59). Ηβ \ν&8 ΗίίβΓνγαι-άδ β&ιηβΐιβά 
(νιιι. 85). Ροι• ώ$ οΐόμενος, 8ββ οη νιι. 40. 

XXXIII. 1. "Απιστα μέν] Τ1α.ΐ9 ίβ αιΐ8\νβΓθ<1 1>γ όμως δέ 
Ιον/βτ άονπα. 

3. τα. μη πίστα δοκονντα] Ιί ίΐΐθ ραι-ίίοϊρΐβ 1ΐΗ5 ϋο &Γίίο1β 
αίίαοΐΐθά ίο ϊί, ού οι - μή Ϊ8 ιΐδβά αοοοΓάΐη^ ίο ίΙΐΘ δβηδβ ; ού οοια- 
νβγβά αη α!)3θ1αίβ ιΐθβ&ίίνβ, μή α βιιρροββά ηββ&ίίνβ; ούκ ώ"ν, 
'ββο&ιΐδβ Ιιβ 18 ηοί ;' μή ών, ' 8ΐιρρο8πι§ Ιιβ Ϊ8 ηοί.' Ιί ίΐΐθ ρ&ι-ίΐ- 
οϊρΐβ Ιααδ ίΐιβ αι-ίίοΐθ, άβηοίίη§ §βηβι•&11γ α οβι-ί&Ιη Ιάηά ογ οΐ&βδ, 
ΐί Ϊ8 ηβρ,ίίνβά Ιιγ μή ιιβυ&Πγ : ίί, Ηο-ςνβνβΓ, ϊί πιβ&ιΐδ ϊηιϋνϊάυαΐ 
άββηίΐβ ρβΓ80ΐΐ8 ογ ϋπη^δ, \ν1ιϊοίι ατβ οΐιαηιοίθπζβά, ίΐιβη ού ίδ 
αββά; αβ Βοιωτοί, οί πρόσθεν ούδε έν τή εαυτών τολμώντες, &ΰ. Χβιι. 
Μβτη. πι. 5, 4. 

4. άπαγγέλλοντες] ' (ϋδρβηβίη§ ηβννδ ' (από) ; επ-αγγε'λλειί' 
ίδ, 'ίο δβηά ηβ'ννβ ίο α ρ1αοβ:' οί. νιιι. 10, έπηγγέλθησαν αί 
απονδαί. 

5. καταφοβηθείς] ' ΓΐΌΐη &ηγ βχοθβδίνβ ίβ&Γ : ' &ηά 1)β1ο\ν 
πείθων γε ίδ, ' αβ &ί Ιθ&βί Ι ρβΓ8ΐΐ8,(Ιβ πιγδθΐί. ' 

9. πρόφασιν μέν] Τΐιΐδ \νοΓ<1 ΐβ ιΐδθά ΐη ίΐιβ βαχηβ \ν&γ, 
\νϊί1ιουΙ α ρΓβρο8Ϊίίοη, ϊη πι. 111, πρόφασιν επί λαχανισμόν... 
εξελθόντες. Χ0ΤΚ> 207 

13. ώί οϋΐ- ταρεσομένων] Τηΐδ άοβδ ηοί Γηβαη, 'βίηεβ ίηβη 
ίηεν νίΐΐ 1)6 ηετβ,' ίπιί, 'ηηάβΓ ίηβ ίάβ», ντίίη ίηε ίπιρΓεδδίοη 
ίηβί ίηεν τνίΐΐ 1>β ΙιβΓβ :' οί. (χει* δει τάϊ Λτίδαϊ ώϊ ήμωτ αύτων 
άσφαλω! προνόου μένων, ι. 84. 

Ιδ. μήτε Χηφθήσεσθε] Μι} ϊδ ιΐδβά ΙιβΓβ, οβββηεβ Οιβ νηοΐβ 
είβηδβ (Ιερεηάδ οη δτω τρότω Γερε&ίεά, &η<1 ίηε ηε£»ίίνβ ϊδ 
ΛβΓβίοΓβ α (Ιβρβηάβηί οηβ. 

17. εΐ δ4 τψ καΐ τιστά] Καί Γη»;• οίίεη οβ ΓβηάβΓεά 1>ν 
ρ1αοίη§ &η βηιρηβδίδ οη ίΐιβ βηχίΐϊβτν νεΛ ίη Εηβΐϊβη. ΗβΓβ. 
ίοΓ ίηδί&ηεε, Ηεπηοεπιίθδ ηα(1 ηίηίε<1 ίη»ί ίηεν νβΓβ ίηο1ίηβ<1 
ρΓοοβΜ.ν ίο άίβοβίίενε ίηβ νηοΐβ ΓηβΙίεΓ; οηί ηβ 8<Μδ, 'ίί βην 
οηβ Ιηιηΐίδ ίί ι* οΓβάίοΙβ,' 1ίίβΓ&11ν, 'ίί ίηβΓβ ίδ &Βγ οηε νΐιο 
ςοβδ δο ί&τ βδ ίο ίηϊηΐί ίηβ &5&ίτ βνεη οΓβίΰοΙβ.' 

19. τλί/ω] ΤΙάδ ϊδ ίηε &οεαδ8ίίνβ ρίητβΐ ηβαίετ, άερεηάίηβ 
οη βλάττει», 'ίο ηητί πβ ϊη ηιοΓε ΓββρβοΙβ.' Τηβ βββτίδβίίνβ ϊδ 
οί βοατδβ & οοβηβίβ οηβ. 

21. τολύ αμεινον] δθ. το έτέρχεσθαι αύτούί με~)ά\φ στόλφ 
τολύ άμεινόν έστι. 

23. ήν άρα] Τηβ ρ&τίίοΐβ άρα (&Οη ρτοο&οΐν ίο άρω) άβ- 
ηοίββ ίηίίιη&ίβ εοηηεχίοη, &ηά ίη Αίίίο ηδβββ (ίοΓ ϊη Ερίο ίί 
οίίεη άεηοίεδ ΓηεΓβ ίταηδΐίϊοη ίτοηι οηβ ίΜη§ ίο αηοίηβΓ) η&δ 
&η ϊΐΐαΐϊνε ίοκβ, (1) ϊη ίηβ ν»7 οί άίτβοί βοηοίηδίοη, (2) πιοΓβ 
οοηιπιοηΐν ίη ίηβ \νβν οί οβϋςαβ ίηίβΓβηεβ, οίίεη \νίίη ίηβ ίάβ» 
οί ιιηεχρβοίβάηβδδ : εί. ήν άρα τυροί γ" έτερα θερμό- ερα, Ατίδί. 
Κηϊ(]Η(ί, 382, 4 ίηβΓβ \ίβΓβ ίηεη ϊί βεβπΐδ, ίηοη§η \νε ίηοα§ηί ηοί.' 
Νο\ν ίο εοπιε εχίεηί Ι ίηίηΐϊ ίΐαβ βωηβ ίοΓββ εχϊδίδ ϊη εί άρα, ήν 
άρα, εί μ)] άρα, Άτια δο οη. Τηεν δεεηι ίο ηιεαη, 'ίί ϋ δηοη1<1 
ίατη οηί Εδ & εοηδεςαεηεβ οί ηηβχρεείβ<1 ενεηίδ, δο ωκΐ βο :' οί. 
και ίΓτί$ δίδίώι άρα άτρόθυμόί εστίν, ιν. 86; '&ηά ϊί ίί βηοηΐά 
ίατη οαί, ηηεχρεείβάΐν, ίηβί αην οηβ ίδ,' &ο. 8ο ίη&ί εί άρ* 
ΓβΛίΙχ οοηιεδ ίο ηιε&η άΐηιοδί, 'ίί ρβΓβη&ηοβ.' 

24. ού -γαρ δη μ-ή γβ] 'Γογ οβΓίβίηΙν (δή) Ι Ιιατβ ηο ίβ&τ 
ίηβί ίηβ7 \νι11 βαοοεβά, &ί &11 βνεηίδ,' (γε) ί. ε. 'ν^η&ίενβΓ βίδβ 
ίΐιβν πι&ν άο.' *Ων ίδ ίοΓ τούτων ά. Ββίον, ϊμοιγε, '1)7 ηιβ βί 
&11 ετεηίδ, \ν1ιαίενβΓ οίηβκ πιβν ίηίη1ι.' 

26. δλίγοί -γαρ δή] 'ΈοτνβΓΐ/ ίβντ,' δβεοΐι. 10 ηηάει- Έγεσταίοα 
δή. 

28. οΰτε "^αρ...ήν τ«] 01 ούτε 4ιτεμίγ>υντο...καταστά*τε$ τε 
έτολεΌον», π. 1. Ούτε βηά τε οίίεη εοΓτεδροηά ίη ίηίδ ντβν, Ιϋβ 
'ηβςαβ' &ηά 'εί' ίη Ιι&ιίη; &δ ίηε ηε^Ηίίνε ρατί οί οΛ-6 ε»η 1>β 
ΙίΛβη βραιΐ ίτοηι τε \νίίη ίΐιε βτδί οΐ&ιίδε, αηά ίηαδ τεάιιεβ ίηβ 208 ΤΗϋΟΥηΐΏΕδ. 

ββηίβηββ ίο ίλνο οΙβ.11868 οοηηβοίθά ον τε, αηά τε, \ν1ιβΓβοί ίηβ 
βΓ8ί Ϊ8 ηβ^&,ίΐνβ, &ηά ίηβ ββοοηά ροδΐίΐνβ: 'ίηβν βοίη άο ηοί 
οοηιβ, αηά &ο...' 

32. περί σφίσιν αύτοΐί] λνΐίη ΐΐιΐβ οοιηρ&Γβ περί αύτφ τά 
πλείω σφαλίντα, ι. 69, ' δίιιηιΙ>1ΐη8 »οοηί ίηβηαββίνβδ,' ίηβν \νβΓβ, 
80 ίο βρβαΐί, ίηβΐΓ ο\νη δίηιηοΐΐη^-οΐοοίί. Ββίοτν, δμως ΓβίβΓβ ίο 
καν περί, &ΰ. : α1ίηου{2;η ίΙιβΪΓ ίαΐΐ Ϊ8 ίο οβ η.ίίΓΪοηίβά ίο ίηβπ• οτνη 
ίοΐΐν, 8ίϊ11 ίΙιβΪΓ βηβπιΐβδ Γβαρ ίηβ ΟΓβάΐί οί ΐί. 

34. δπερ καί] ΕΐίηβΓ ίηΐδ ΐδ α βΐπιϊΙβ,Γ βχρΓβδδΐοη ίο δπερ 
έκφοβοΰσιν ημάί ΐη βΐι. 11; ογ Τηηονάΐάββ ΐηίβηάβά ίο τΐδθ ίΐιβ 
βοηιπιοη βχρΓββδΐοη, δπερ καί ϊπαθον, &ηά £ογ ίηΐβ Ιαδί νιοχΑ 
ΒίΛδίΐίαίβά ηϋξήθησαν, \νηΐοη Ϊ8 ίΐιβ 1>βδΙ βχρί&ηαίΐοη. 

XXXIV. 9. διά φόβου εΙσΐ\ ΟοΓηρατβ, ίοΓ ίΐιΐβ αββ οί διά, 
δι' δχλου Ζσται, δι' όρ-γψ, δι ησυχία* ίχειν, &ηά δΐπιΐΐ3,Γ βχρΓβδ- 
βΐοηβ. Τΐιβδβ &11 βββπι ίο άβρβηά οη ίηβ Γβ§η1&Γ ββηδβ οί διά 
χνΐίΐι α §βηΐίΐνβ, ι ί1)Γοη§η ίΐιβ πιΐάδί οί,' ΐ.β. 'ίηβν εγθ ρΓοοββά- 
ϊηδ ίηΓοα§η ίηβ πήάβί οί ίββ,Γ, &η§βΓ,' &ο. : οί. διά δίκη* έλθεΐν, 
βη. 60. 

11. καν σφεΐϊ] Τΐιΐδ &ν ίδ πιβΓβΙν Ά Γβρβίϊίΐοη οί ίηβ αΊ> ΐη 
τάχ' &ν. 

12. ήτοι κρύφα γε] ΟοηίΓΕΓγ ίο οιιγ βαδίοιη, ίΐιβ πιογθ 
ρΐΌΟ&ηΙβ οί ί\νο δΐιρροδϊίίοηδ Ϊ8 ρυί βΓβί. Αχηοΐά οοηιρ&Γβδ εν 
7^ τι ή τα πλείστα κατορθουν, ' &ί 8,11 θνθηίβ, οηβ, ογ ροβδΐοΐν ίηβ 
^τβαίβΓ ρατί,' Ατίδί. Νίβ. ΕίΗ. ι. 8. Ρογ ίηΐβ Γβ&βοη τοι, αβ &η 
ΐηίβηδΐνβ ρ&τίΐοΐβ, ίβ αΐντ&νβ αίΒχβά ίο ίΐιβ βΓβί -ή: 'βΐίηβΓ 
1)βνοηά άουΜ, βββΓβίΙν &ί &11 βνβηίδ ; ογ ρβΓηαρβ ορβηΐν ; ογ αί 

αην ΓΗ,ίβ, ΐη 80ΓΠ6 %Έγ ΟΓ ΟίΙΐβΓ.' 

13. άμυναι] άμύνω ΐη ίΐΐθ αοίΐνβ ήΊΙΙι & άβ,ίίνβ ΐδ, 'ίο Ιιβίρ ; ' 
ΐη ίηβ πιΐάάΐβ \νΐίη &η ίΐοοηβαίΐνβ, 'ίο Γβρβί.' 

18. τδν έκεΐ πόλεμον κ-ινεΐν] ηοί, 'ίο βχβΐίβ τνίΐΓ ίηβΓβ, ' οαί, 
•ίο δίίτ υρ ίηβ \ναΓ 8ΐΓβαάγ ίηβΓβ :' ΐ.β. ίο ρΐΌδβοινίβ ϊί πιογθ 
νΐ§θΓοαβ1γ. 

23. άπαντησαι.,.4* Τάραζα] άπανταν 18 οοηδίπίοίβά Ιϋθ & 
νβΛ οί πιοίίοη, 'ίο §ο ίο Τβ,Γβηίνιηι, απά ίηβΓβ τηββί ίηβ 
Αίηβηΐ&ηδ.' Οί. ητοιμάζετο ώϊ επί τά$ Σίφα$...άπαντησόμενοί, 
ιν. 77. 

25. περί τή Σικελία] Τηβ ρΓβροδίίίοη ίδ ηβΓβ ιιββά λνίίΐι 
ί\νθ άίδβΓβηί οαδββ, περί ττ? Σικελία &ηά περί του περαιωθψαι. 
Ροββΐοΐν Τηυ^άΐάβδ ΐηίβηάβά & άΐδβΓβηοβ ΐη ίηβ πιβ»ηΐη§, 7τερί 
τη Σικελία οβΐη^ ' αοοηί,' ΐη ίηβ νΐοΐηΐίν οί ; &ηά περί του περαιω- 
θήΊιαι ' αϋοηί,' οοηοβΓκΐηβ. &0ΤΕ8. 209 

27. έκπλήζαιμενΐ ' οοιπρίβίβ^ δο&τβ ^11βΠ1. , Βο1ο\ν, ϊη υπο- 
δέχομαι, ίΐΐθ ί<ίε& 8θβιη3 ίΐιαί οί 'Γβοβΐνίη^ υ,ηάβτ βηβΙίβΓ.* 

32. εϊη] Τηβ ηοηώΐίΐίίγβ ίο ίΐπδ ίδ η παρασκευή, δΐιρρίκά 
ίτοπι τψ παρασκευής. 

33. κατ ολίγον] Κατά, τνΐίη αη αοοιιεαϋνθ, η&δ νβτ^ ίιο- 
ςηβηίΐ^ α άϋδίΓίοαίίΥθ δβηββ, 8.8 ηβΓβ: κατ όλ/γον, 'ΐίίίΐε 1>7 
Ηίί1β;' κατά μίαν ναΰν, Όηβ δΗϊρ αί α ίίπΐ6;' κατά πάλεις. Ί»ν 
ίηβΐτ δβνβΓ&Ι οίίϊεβ.' Οί. ιιι. 78, κατ ολίγοι προσπίπτοντες. 

35. ει δέ μη δοκοίη; 30. έπιβέσθαι. 

41. ούκ αν βέβαια ίχοντβί] Τΐιβ άν §063 ντϊΐη άθυμοΐεν. 

44. διαβουλευσαμένους] Τΐιϊδ \τογ(1 ΐβ §θηβπι1ΐ7 αδβά οί 
<1θΜΙ)βΓ&ίίΒ8 οεί\τεειι νβποιίδ (δια) ρΐ&ηδ. 

• 47. καταλΰσαι άν] Τηβ βοπδί ΐηάίο&ίΐνβ ννϊίη &ν ηιβαιίδ 
'ντοαίά η8νβ,' &ηά ίηβ &οπβ4 ορίΛίΐνβ \ήίη άν, '\νοα1<1;' ίηβ 
ΐηηηίίϊνβ οί ίηβ &οπβΙ \νϊίη άν πι&7 οοπ-βδροηά ίο 1κ>ίη, Ιίΐι* 
σβηβΓ&ΙΙ^ (&1ί1ιοΐΐ»1ι ηοί 8ΐ\ν&73) αηδ^βΓβ ίο ίΐιβ ΙβίίβΓ, &ηά 
ηιβιιηβ ' νοαίά,' ηοί, '\νοα1(1 η&νβ,' &ηά ηθβτΐ7 &ρρΐΌχΐπΐ8ίεΒ ίο 
ίΐιβ ίυίυτβ : οί. οϋκ αν (φη παραλιπεΐν οΰδ' έπιτρέψειν, ςηοίεά 1)7 
ΜαάνΪ£ ίτοπι .ΦΙδοηΐηβΒ. 

49. άν \αβ6ντοϊ] Τΐιε ρ»Γίΐο1θ ηγουμένου, η&νίη§ ηο άν, 
δί&ίββ α ροβίίΐνβ ί&οί ; \αβδντο% -π'ύΐα άν άεηοίεβ 011Ι7 α ρΓου»1>1β 
ί&οί, ' νουΐά ρΓθΙ)&1)ΐ7 οβ ςίαά ίο ηηά.' 

52. καΐ αϊ γνΰμαι] ΐ. β. ' εική 88 ΐβ ίΐΐθ οοηιρίβχϊοη οί ίΐιβ 
ΓβροΓί, Βΐιοη Ιϊκειοΐββ ίβοοιιιβδ ίΐιβ οοηιρίεχΐοη οί ίηβ πιϊικί οί 

ίΐΐβ ηεβΤβΓ.' 

53. τού% προεπιχειροννταί, κ.τ.λ.~1 'ίηοΒθ ^ηο Πΐ&ΐίθ ίΐιβ 
8ίίβπιρί ΰβίοτβ ίΙιβΪΓ ορροηβηίβ, ογ &ί &11 ενεηίδ, βηβντ 1)6ίοι•β 
ίηβ είηι^βΐβ οοπιιιιειιοεδ (πρό), ύι&Ι ίηβ7 \νΐ11 βηάβανοατ ίο 
Γθρβί ΐΐιοεε \νηο πιεΙϊθ ίΐιβί αίίεπιρί υροη ΐΗ>•ηι; βαοη, Ι 887, 

ίΐΐβ^ 8Γβ Π10Γ6 &ίΓ81(1 οί, 83 ί1ΐ67 Ο&ΠΠΟί 1)1ΐί ίΐΐίηΐΐ 11)67 ^ ββ ^ 

εςιι&1 ίο ίηε <ΐ8η§ει•.' 

57. κατ(~,νωκότα~\ Τηε \\όγ<1 ϊβ Π3β<1 ηετβ δίηοίΐ7 ΐη ϊίδ 
ρτορεΓ δβηββ, '1ι&νϊη§ ίοππεά &η ορίηϊοη &8&ϊηδί, άβΓθβ8,ίθΓ7 
ίο ιιβ.' 

58. ίφθεΐρομεν] εο. '&εο&ιιβθ \νο ντεΓθ ηοί, ίηΓοα^η &11 ίίιβ 
ρ&βί 7 β&ΓΗ οί ίίιβ νν&τ, ϊη 1εακ α β ^ί^ 1 ί ββ ΡβΙοροηηεΒΐ&ηε ίο 
πώι ίΐιειιι ;' ίοΓ βιιοΙι ϊβ ίηβ ίοΓΟβ οί ίΐιε ϊπιρεΓίεοί. 

60. πΐίθεσθε ονν] Ι ίηϊηΐί ίηβ οοηβίπιοίΐοη ΐβ ν&τϊβά : ητδί, 
πείθίσθΐ ΐβ ίο11ο\νει] 1)7 & ρΕτίίοίρΙβ, ' ίαΐίε 1117 αάνΐοβ, αηά ίοΐΐοντ 

14, 210 ΤΙΐυΟΎϋΙΏΕΒ. 

ίί υρ ο^ αοίϊηβ οο1(11}•;' ίηβη, ο^ αη ϊηηηίίϊνβ ιίβρβηάϊηίξ οη 
ώστε υηάβΓδίοοοί, 'ίαΐίβ 1117 αάνΐοβ, 80 αβ ίορΓβραΓβ;' παραστήναι 
ιίβρβηάβ αίβο οη πείθεσθε, ' ίαΐίθ ταγ αάνϊοβ, 80 ίατ αδ ίο Ιβί ίΐιβ 
ίηοη§ηί βτι^^βδί ϋββίί ίο γοα.' Ι άο ηοί οβίΐβνβ έτοιμάζειν ίο 
1)β ίηβ ϊηηηίίϊνβ ϊογ ίΐιβ ίπιρβΓ&ίϊνβ. 

Μ. τό δ" ήδη] Τΐιβ ΰοηβίηιοίΐοη ϊδ, τό δέ ήδη πράσσειν ώς 
/7τι κινδύνου, νομίσαντας τάς μετά. φόβου παρασκευάς ασφαλέστατα* 
{είναι), χμησιμώτατον αν ξυμβήναι. Οί 0011Γ8Θ τό δέ -ήδη οοιτβδροηάβ 
ίο τό μεν καταφρονεΊν, αηά 1>οίη άβρβηά οη παραστήναι. Ρον 
Ιΐιϊδ εβηββ οί παραστήναι οί. καΐ εϊτψ &μα παρέστηκε, &ο. οη. 78, 
ίΐηά ού ταϋτα παρίσταται μοι -γιγνώσκειν, Οίνηίη. ιιι. 1. ι. 

XXXV. 3. οί μεν ώς ούδενί] 80. οί μεν λέγοντες ώς. Ιη 
τοις δέ ίηβ οοηβίΓηοίίοη ναπβδ, αε ί1ιοιι§η Τηιιονάϊάββ ηαά νπί- 
ίβη τφ δήμω έρις ένέπεσε, τοις μένλέ-γουσι...τοΐς δε (ερωτώσιν), &β. 
Τηβ ΟΓ&ίϊο ηιοΓβονβΓ οΐιαηββδ ίιοπι ίηβ οβίϊςηα ϊη έλθοιεν ίο ίηβ 
Γβοία, ϊη ονδ' αληθή εστίν. 

Ο. και πάνυ] '^οίηβ 80 ίαΐ' αδ ίο ίββΐ ηίίβΐ" βοηίβηιρί.' 

ί). δήμου τε προστάτης] Τηϊδ (Ιοβδ ηοί Βββηΐ ίο ηανβ βββη 
ίΐιβ ηαιηβ οί α ραΓίϊοηΙαι• πια§Ϊ8ΐΓ£ΐίβ, Ιίΐίβ α Βοιηαη ίήοηηηδ 
ρΐβϋΐδ. Αην ρβΓδοη ραί ίοηναπί Ι)}• ίηβ άβιηοοΓαίϊο ραι-ίν ίο ββ 
ίΐιβ οηαηιρϊοη οί ίηβή• οαηββ α§αϊηδί ίηβ ο1ϊ§αι•οηϊο ραι•ίν ΐη ίηβ 
δίαίβ ντοηΐά οβ οαΐΐβά ί>ν ίηϊδ ηαηιβ. 8ηβη ρβΓδοηδ \νβι•θ Ρβή- 
οΐβδ αη<1 Οΐβοη βί Αίηβηβ, Ρβϊίηϊαβ αί ΟοΓβντα (ιιι. 70) αηά 
Αίηβηα§0Γ&δ αί 8νΓαβυδβ. Ιη εοηιβ ϋοιϊαη δί&ίβδ ϊί βββπΐδ 
ροδδίοΐβ ίηαί ίηβι-β Λναδ αη οίηοβΓ 1>βαι•ϊη§ Ιηϊβ ίίίΐε ; Ιηιί ίηϊδ ΐδ 
υηοβΓίαΐη. 

XXXVI. 1. όστις μή] Τηβ Γβίαίΐνβ ρι-οηοηηδ τνηβη ηοί 
ηββά ίο ραΓίϊοιύαηζβ ββΓίαίη άβηηϊίβ ρβΓδοηβ, ία&β μή αηά ηοί 
ού. ΗβΓβ όστις μή 18 βςιιίναίβηί ίο εί τις μή. Ηβηοβ Λνβ ηβαιίν 
α1\νανδ ηιββί \νίίη δς μή, δσοι μή, αηά ίηβ ΙΛβ. 

5. τψ μεν τόλμης] ΟβΓίαϊη νβΓϋδ, βΐΐβη αδ εύδαιμονίζω, μα- 
καρίζω, οίκτείρω, θαυμάζω, ία&β α §βηϊίϊνβ οί ίΐιβ οθ]βοί οη 
αοβοαηί οί \νηίβη ίηβ ραι-ίίοηΙαΓ ίββϋηβ Ϊ8 βχοϋβά, αβ ηβΓβ, 
θαυμάζω της τόλμης, Ί \νοηάβτ αί ίηβηα ϊογ ίηβϊτ ί)θ1άηβ88.' 
Ι αηι ϊηοϋηβά ίο ύχΙηΐΕ ΐί ίβ αη βχίβηδϊοη, ίο βοηιβ βχίβηί, οί 
ίΐιβ πΐΐθ ο^ -ννηΐοη ' ίηβ ρΐαββ \νηβΓβ ' Ϊ8 ρηί ίη ίηβ ββηϊίϊνβ ; ' Ι 
λνοηάβΓ αί ίηβιη ίη ίηβ ροϊηί, αβ ϊί \νβΓβ, ϊη ίηβ Ιοοαίίίγ οί ίηβΪΓ 
οοΙάηβδΒ.' 

8. τό σφέτερον] Τΐιίβ ηια^ α^τββ \κτίίη δέος ιιηάβΓδίοοοΙ. 
ίΓΟίη δ'.διότες Ιδία τι: ογ τό σφέτερον ταα,γ 1)β ηκβά αθ8θ1ηίβ1\ , 
•ίηβΐΓ ο\νη οοηάποί.' Ν0ΤΕ8. 81 1 

11. ξίτγκεινται) ΟοΙΙβΓ πια^θδ ίηβ ν,οτάε ίτοιη ούκ άτδ ταύ- 
τομάτου Ιο ζύ-γκΐαται, βχρΙ&ΠΕίΟΓγ οί τούτο δύνανται, βΰρροδίης 
ΐηβηι ίο 1>β ΒοΙάοιΙ \πίηουί &ηγ βοηηβοίϊηβ ρ&τίϊοΐβ, βοηιρ8ΓΪη£ 
καΐ μη (δρα*) β νυν δράτε, τοΰ κοινού τήί σωτηρίας άφίεσθε, II. 60 : 
ογ ξύγκεινται τα&γ \>β αββά ϊηοοπ-ββίΐγ ίοΓ & ρΒΓίϊοίρΙβ, 80 ίΐιβί 
ίηβ οοηίίπιοίίοη \νοα1<1 οβ ΪΓτβ§ιιΐ8Γ ϊογ ούκ άτό ταύτομάτου 
(οΰσαι) έκ δε ανδρών ξιτγκείμεναι. Γογ *1αΪ5 ιΐδβ οί δύνασθαι ' ίο 
πίθ&η' οί. νπ. 58, το όέ νεοδαμωδε$ δύναται το ελεύθερον ήδη πναι. 

ήν ευ βου\εύησθέ] Τηβ άϊδθΓβηοβ 1>θί\ίθβη ην &ηά ει &ρ- 

ρθΒΓδ ίΟ 06 ΙηΪ8 : ην ΟΕΓΓΪβδ Λνϊί]ΐ ϊί ίΐΐβ ηοίίΟΙΙ οί βΧρβΓΪβΠΟβ, 

8.οοθΓ(ϋη§ ίο ΗβπηΕηη'δ ρητΕδβ ; ην &οοοΓ<1ϊη§1γ Ϊ8 ηδβόϊ ίο δίβίβ 
& δαρροδίίϊοη -ννίαίοΐι τγΐΐΐ βοοη ββ ίβδίβά (88 ηβΓβ), &ηά 1)β άβίβΓ- 
ιηϊηβά οηβ έϊέυ ογ ίΐιβ οίηβτ; οοιίδεα,ηβηίΐν, ίΐιβ ιΐδααΐ οοηδίπιο- 
ίίοη αίίβΓ ήν &ηά & 8ΐΐ0]ΐιη<:ϊΐν6, ίδ α ίαίηχβ ϊηιϋβΕίίνβ; εΐ, οη 
ίηβ οίαβι - Ιιαηά, οοηνβγβ α ρατβ ηνροίηβδΐδ, ντϊίηοαί βχρΓβδδϊη§ 
&ηγ ορΐηΐοη Β3 ίο ίΐιβ ρΓΟΟΒϋϊΙϊίΫ οί ϊίδ οοβιυτβηοβ. Αβ & 8ΐιρ- 
ροδϊίΐοη οί ίΐιϊδ 80Γί, αηΐϋβ οηβ ντϊίη ήν, β&η 1)β πΐΒάβ βίίηβτ 
νίίη ΓβίβΓβηοβ ίο ίηβ ρ&δί οι• ίαίητβ, εΐ ϊδ οοηδίταοίβά «ίΐη Εη 
ΐηιϋο&ίϊνβ ίοΓ & ρ&δί ηγροίΐιβδίδ, &η<1 βη ορίΕίϊνβ ίοτ α ίιιιυχβ 
ηνροίηβδίδ. Τηβ ροδδϊοϊΐϊίν οί ίΐιβ οοηηβχίοη οί α ηνροίηβίϊοΕί 
ρ&τίΐοΐβ «τϊίη ίΐιβ ϊηϋοαίϊνθ Εοοοά, δββπιβ ίο απδβ ίτοπι ίηβ ί&οί, 
ίΐι&ί β ρ&δί Ιινροίηβδϊδ πιαεί η»νβ οββη νϊτίιι&ΙΙγ άβοίάβά, βπΛ 
80 Ϊ8 βςαίν&ίβηί ίο 8 ροίΐίίνβ ίΕβί ϊη ίηβ ορροδϊίβ άΪΓβοίίοη. 
Ει ϊσχον ΐδωκα άν, ίδ, ' ϊί Ι η&<1 η&ά ίί, Ι ^οιιΜ Ιιβυθ ρίνβη ϊί.' 
&ηά ίηϊδ ίηιρϋβδ, ίη&1 1 (ϋ<1 ηοί Ιι&νβ ϊί, &ηά βο ίΐβ ίηάίοΒίίνβ ϊδ 
ίηβ ρΓορβΓ ιηοοά. ΕΙ ο&η Βίβο ί)β αηίίβά ντίίη ίηβ ρτβββηί βμΛ 
ίιιΙυΓβ ίηάίοΒίϊνβ, ^Ιιβη ίηβ ηνροίηβδϊβ ΐδ Εδβηπιβά ίο ί)β ςηίίβ 
ββΓίαϊη. &ηά εΐ ΕδΒυπιβδ ίηβ ηιβ»ηΐη§ &1ηιοδΙ οί 'εϊηοβ.' II ο&η 
ίηβη, Ιίΐίβ ήν, 1ι»νβ & ίτιίατθ ΐηάϊο&ίΐνβ ίο ΒηδντβΓ ίο ίί ίη ίηβ 
αροάοδΐδ ; οοηδβφίβηίΐν, ίηβ οοπιηιοη (ϋδίϊηοίΐοη οβίντββη εΐ 
&χι<1 ήν, ίίι&ί ίΐιβ ΙϋίίθΓ Ιι&δ & ίαίυτβ ίο οηβ-κ-βΓ ίο ϊί, αηά ει ηβδ 
ϋοί, ίβ ηοί1ιϊιι§ ίο ίηβ ροϊηί. \νΐί1ιοαί βηίβπη^ ίοο ϊβγ ίηίο 
δρβοπ1»ίϊοηδ, Ι ηι&ν &άά, ίΙίΕί ει βρρβ&Γδ ίο πιβ ίο 1)β ίηβ οΐά 
\ναν οί ν\τϊίϊη§ ίΐιβ (1&1ϊνβ οί ίηβ Γβ1&1ΐνβ 5, 'ϊη ίηβ β&δβ ϊη 
ννηιοη.' 

18. <?£ ων άν Τΐΐί• ίν η&δ ηοίηίη» ίο άο Ή-ίίη ίηβ Γβίβίΐνβ ων, 
Ιίΐιΐ ηηίδί ϋβ ^οίιιβά Ιυ δράσειαν ϊη ίηβ αδη&] νταγ. 

16. ύττολπτόνταί } Τΐιβ οηκϊηβΐ ϊάβα οί ίηίδ νοηΐ δββηΐδ ίο 
1)β ιΐΐϋί οί •1(^&νϊιι§ δοπιβίηϊη^οβηβΕίη οηβ οη ΓΪ8Ϊη§,' βηά ηβηοο 
' 1β&νίη§ ^βη^ηι1. , 

μήτ* καταλελυμενουί] Τηβ μη ίδ αδβά, 1)θ08α8θ ίηβ οβδβ 
ϊδ οιιΐγ βίαΐβά »δ ε ρΓοΒΕΐίίΙίίγ (1βρβηάϊη§ οη εΖ.οϊ, 'ίί ϊβ ηοί 
Ιίΐίβίγ. Ιΐ)8ί \νίίηοαί ϋανΐη^ δβίίΐβιΐ,' &ο. Γογ καταλελυμένουτ, 
εββ οία. 27. 

14—2 212 ΤΗϋϋΎΏΙϋΕΒ. 

Ιδ. ίγω-,β] Ί ίοΓ οηβ, ιιί Ιβακί, ίίίικ-,γ ίΐηιΐ ίΐιογ ατβ ντο 11 
οοηίοηί.' Στέρ-γω &ηά ασπάζομαι αχε αδβά ϊη ίΐιβ Β&ιηβ \γ&7. 

XXXVII. 1. ΐΐ δέ δί; ίλθοιεν] '&ηά ίί ίηβ ν ντβΓβ τεαΙΙ]/ ίο 

ΛΟΠΙΘ.' 

3. διαπολεμησαι] ' ίο θίΐη•}' ίΐΐθ λνίΐΓ ίητοα^η :' οί. διαπολε- 
μήσεται αΰτοΐς 6 πόλεμο! άμαχεί, νπ. 14. Ββίονν, ίξήρτυται ϊ«, 

'ίηΟΓΟΠβΙΐΙ^ ίΐΙΓΠΪΒΐίβΛ.' 

5. καΐ εΐ δίί] 8ββ οη οΐι. 11. 

6. οί$ -γ επίσταμαι] ' 8ΐηοβ 1 1<ηο\ν, η,ί Ιβ&δί, ίηαί ηο 1ιοι•808 
νπΐΐ ίο11ο\ν ίΐιβπι.' 

ούτε ϊππους] Τηβ οοιτβΒροη(:1ΐη§; οίαηδβδ ΙιβΓθ, &Γβ οΰτε 
"ίππους ιιη<1 οΰτε όπλίτας; αηά ίηβ ουδέ οοηηβοίδ πορισθησο- 
μένονς νάίη άκολουθ-ησοντας : 8βθ οη οη. 20. Έπϊ νέων "/ε, 
ϊηιρίϊββ ίηαί αΐίηου^η ίηβ Αίηβηίαη Ιογοθ &ί ηοπιβ πηςηί 
8ΐΐΓρ&88 ίηβ 8}τ&οιΐ8&η, ^βί οβΓί&ίηΙ^ ίη&ί ροτίΐοη \νηίοη οοηΐά 
ββ ίι•&ηδροΓίβ(1 οη δΐήροοατά ννοιύά οβ ϊηίθήοΓ ίο \νη&ί δτταοηδβ 
οοιύά 1)πη§ ίηίο ίηβ ηβΐά. 

9. μέ~γ α "Υ°•Ρ τ 6\ Β °• τ ° "Ϊ&Ρ 5εϋρο τοσούτον πλουν αύταΐς... 
κομισθηναι, τ6 τ€ πορισθήναι τ^ν άλλψ παρασκευών &σψ δεΐ 
(πορισθήναι) έπϊ πόλιν τοσήνδε, μέ•χ α εστί. Πλουν Ίβ ά οο§ηαίθ 
ίΐοουδίΐίίνβ β,ίίβι- κομισθηναι, λνηίοη ίβ βφύν&ίβηί ίο Λ-λεΟσαι. 
Καί αύταΓϊ, ' βνβη \νίίη ίΐιβ δηίρβ αίοηβ.' 

13. ώστε, πάρα τοσούτον] Τΐιβ ώστε Ϊ8 ίοϋβ ίαΐίβη \νίίη δοκοΰσιν, 
α,ηά ίηβ \7θΓ<1δ παρά τοσούτον -γΐ•γνώσκω &τβ ρ&Γβηίηβίίο : 'βο ϊ&τ &να 
Ι ίτοηι &§τβ6Ϊη§ -ννϊίη οίηβΓβ.' Τηΐβ 8ββηΐ8 ίο ίηβ ίο 1>β Ιΐϊβτ&ΙΙγ, 
' Ι ίοπη &η ορΐηϊοη &1οη§8Ϊ(Ιθ οί 80 ηιηοη ϊηίβΓνβηΐη^ κραοβ,' ϊ.β. 
'βο 1ατ§θ &η ΐηίβΓν&Ι ββραι•&ίβ8 οπγ νίβ'ννΒ :' οί. παρά τοσούτον 
ηλθεν κινδύνου, πι. 49, τνηβτβ ίηβ ηιβαηίηβ ίβ βχ&οίΐ7 ίηβ ορρο- 
δΐίβ ίτοηι ίηβ &ηιοί§ηοιΐ8 οηω•&οίβι• οί ίηβ \νοΓ<1 τοσούτον. 

16. τον πόλεμον ποιοΐντο] νίΤα,βη & δϊη^ΐβ νθΛ ίβ ρβπ'- 
ρητ&8β<1 1)γ Β, ηοιηι αηά ίηβ νβΛ 'ίο ιη&ΐίβ,' ίΐαβ ηιίάάΐβ οί ποιεΐν, 
αηά ηοί ίηβ &οίίνβ, 18 αββ(Ι ; ίοΓ ΐηβί&ηοβ, πολεμεΐν, ογ πόλεμον 
ποιεΐσθαι; εξέτασαι, οι* ίζέτασιν ποιεΐσθαι; άναβάλλεσθαι, οΐ' 
άναβυλην ποιεΐσθαι, &β. Τηβ οοηβίηιοϋοη πιηβ ίηιΐ8, εΐ ίλθοια 
έχοντες, &β., καΐ οΐκήσαντεν δμορον, ποιοΐντο τον πόλεμον, δοκούσί 
μοι μόλι; οϋκ άν διαφθαρψαι. Τηβ δβοοηά &ν 18 πιβΓβΙ^ & νβρβ- 
ίϊίίοη οί ίηβ ηΓδί; 8ββ οη οη. 11. 

17. η πού 7« δϊ?] ' δητβΐ^, αί Ιβ&βί Ι βηρροββ ^οιι αάηιϊί 
1)β7οηά άοηοί,' (ϊ.β. ηιηοη πιοι•β, Βΐιτβΐ^,) 'ΜάΙΙ ίΐιβ.ν 1)β πήηβίΐ,' 
Βϊίρρί^η^ διαφθαρήσονται. — Γογ που, ββθ οη εή. 22. Ν0ΤΒ8. 213 

18. στρατοπέδω τε] ΥΑΓϋΙι & σκηνώί^ν και αναγκαίας τάρα 
σκενης, βυρρίν βοπιβ τνοπΐ ίτοηι Ίδμυθέντι, — ' Λ>νϋ1ι βη 8πην 
«Λΐοβπιρβά ]υδί &ΛβΓ Ιβανΐη^ ίηβΐτ βΐιϊρδ, 3ηΛ (Ϊ88πίη8 οηΐγ) 
ίι-οπι \πτβίοηβ(1 ίβηίβ, βηιΐ πΐίύίβδίηίί βαυίρπιβηίδ.' Ογ, έκ <τκη- 
νιδίων πΐ8Υ οβ §ονβπΐθ<Ι 1>ν οΰκ έξιόντες, ' ρτθνβηίβά ίτοηι 1β8ΥΪη£ 
41αοΐΓ* γντείοηβά ίβηίδ;' βηά Ι ίηίηΐί ίηϊδ Ϊ8 ΓΪ§ηί. Οΰκ έξώντες 
ϊδ βφήναίβηί Ιο 8 ρ8δδίνβ υθγο, 'οβϊη§ οοορβά ηρ,'&ηά ίηβΓβίοτθ 
ίαΐίβδ ίηβ ρ3δβίνβ οοηδίπιοίϊοη οί ΰπό &ηά α §βηίίϊνβ. Τηβ ί\νο 
ο1»Πδβ5 8Γβ (ΜδβΓθηίΙν οοηδίπιοίβά, στρατοτέδω, 8ηΛ 4ξι6ντΐ$. 
Ρογ αναγκαίος ϊη ίΐιβ ρτβδβηί Βθηδθ, οί. τάλλο ως όΐόν τε -ην *"£ 
αναγκαίου και τοσαύτης διανοίας, VII. 60. 

21. ούδ' άν κρατησαϊ] «Ι άο ηοί ίΐιΐηΐί ίΐιβγ ννοιύιΐ βνβη §8Ϊη 
«ι ίοοίτη^ ΐη ίΐιβ οοηηίτν.' 

XXXVIII. 5. ήτοι λάγοις γε] 'βϋΙιβΓ τΛτΐίη νοκίβ 3ί Ιβαδί 
υβγοηΛ άουοί, ογ ροδδΐοΐγ 8θίβ :' οί. οη. 34, ευο κρύφα γε. 
Κύτους Ϊ8 βητρίι&ίϊο, 'ίΐιβπίδβίνβδ ίο πιΐθ ϋιβ δίαίβ.' 

8. καΣ δέδοικα μέντοι] 'αηά, ηβγβιΐΐιβίθδδ, Ι &τη 3ίι•8Ϊά:' 
δοβ ίοΓ μέντοι, οΐι. 9. 

9. ημείς δ( κακοί] 8αρρ1ν Ισμέν, βο 8δ Ιο πι&^ε ΐί 3 ίιβδίι 
ί•1;ιΐΐδβ ; ' ΑηιΙ ϋβδίάβδ, \νβ 8Γβ βΛ οηοβ Ϊ11 (ϋβροδβά ίο ία&β ρτβ- 
(.•.ιυίϊοηΕΓν ηιβ&δΐΐΓβδ, αηά »ίίοΓ άϊδοοΥθίτ, ίο ίοΐΐο'νν υρ ίΐΐθ 
οπβηοβ ίοι• ρυηΐδίιηιοηί. 

11. τοιγάμτοι~] Τάρ ϊδ βαϊΛ ίο οοηιβ ίτοηι γε Ηηο" ίρα. &ηά 
\\όιι1Λ 1ι»νβ »η κΙθβ οί 8ίηπη3ίΐοη, 3η<1 ΐηίοτβηοβ ; ΙιονγβΥβτ ίηΐδ 
ηιην οβ !8η<1 ίΐιβ άβτίγβίϊοη βοβηΐδ ϊηιρτοοβοΐο), ΐίβ οηίβί αββ ϊδ 
(1) αι-ριιιηβηίαΐϊνβ, βϊγϊης ίΐιβ 03υδβ, ογ τθ8δοη; (2) βτρΙαηαίοΓΐ/ . 
ιιίίθΓ κηοη ρ1ατ»δθ8 88 σημεΐον δε" 8ηα ίΐιβ Ιϋβ, οκέψασθε δέ, &ο. : 
ίΐΚηοη^Ιι Ι ίΜηΙί ίΐαϊδ 1&δί ο»δβ ηΐ87 1)β Γθίυοβά ίο ίΐιβ ίίΓδί ον 
δηρροδΐησ 8ΐι βΐΐΐρββ. Αδ Ι τβπιαΓίίβό! ϊη οη. 9, τοι ίβ ϊογ τφ, 
'ϊη ίΐιβί 08δβ;' ηβηοβ ίηβ ίοΓΟβ οί τοίγαρ ΐδ, 'ίοΓ ίη ίΐιίδ Γεδρβοί,' 
<>ι•. '8θοοπ1ϊιΐ8ΐν;' 8ηά τοι-γάρτοι ίβ 3 δίϊΠ ιιιοΓβ επιρηβίϊο ίοπη, 
ΊΐιοτοίοΓβ δΐιτβίν.' 

11. ων εγώ, κ. τ. λ.] 80. ων τι γενέσθαι έγώ πειράσομαι μήττοτΐ 
τνΜδεΰ», 'Νονν Ι \νίΠ βιιιΙθ8νοαΓ ηβνβΓ 8ί 8ην ίίιηβ ίο 8ΐ1ο«• 8ην 
υί ίηεδβ Γβδαΐίδ ίο ΰ8ρρβη, ΐί 8ί 1θ8δί του 8γθ -ντίΐΐΐηβ ίο ίοΐΐο^ν 16. υμάς μίν τους το\\ούς] '?ο\ΐ νΐιο ίοπη ίΐιβ ροραίπτ 
ρ ,ι1ν:' οί. τας τις τΟ,ν το\\ων, 'β80ΰ ηιβπιΙ)6Γ οί ίηβ άβπιοοΓβον, 
νπι." 91. 

18. χα\€ΐτ6ν γαρ ίτιτυγχάνςιν] 'ϊί ΐδ ηίΐπΐ ίο Ιϊ^ηί νροη 
ϋιρτη.' *Ών βονλονται ίδ ριιί ίοΓ τούτων ά βούλονται. Τΐιβ 214 ΤΗΌ€ΥΏΙΏΕ8. 

§οηΐίϊγθ Ϊ8 ρηί &ίίβι• κολάζων, οη ίηβ ριιηβΐρΐβ ιηβηίίοηβά ίη οη. 
36, οηάΙβΓ θαυμάζω. Τηβ βοηδίπιβίΐοη οί διανοίας Ϊ8 ϋΐθ 8&πιβ, 
ίΐίίβΓ προαυ-ννΐσθαι : οί. τιμωρή7ασθαιώνπΐποιήκασινίηΧ.βιιοτρϊιθΏ.. 

20. τον 7»ρ έχθρον] 'ΙΌγ οηβ ηιηβί ϊηίΐϊοί ριιηϊβηηιβηΐ οη 
οηβ'8 βηβχηγ, ηοί πιβΓβΙγ ίοι: ηΐβ &οίη&.1 άββάβ, οηί βίβο Ιτρ \^αγ 
οί ρΓβο&ηίϊοη, ίοΓ ηίβ ΐηίβηίίοηδ; δϊηοβ οβΓί&ϊηΙ,γ, 8ΐαρρο8ΐη§ 
οηθ Ϊ8 ηοί ίηβ ίπ•δί ίο §η&ι•ά 8,§&ϊηδί ηίιη, οηβ \νΐ11 οβ ίηβ ίΪΓδί 
ίο βηδβΓ.' Ιη προαμύνεσθαι, ίηβ ιάβα οοηνβγβά Ογ ττρδ Ϊ8 οηί γ 
8ΐιϊίβ(1 ίο ίηβ Ι&ίίβΓ οΐ&ηδβ , καΐ της διανοίας, αχχά ηοί ίο ων δρ$. 

25. δήτα] Τήΐ8 Ϊ8 Η,η βηιρηαίΐο ίοι•ηι οί δ-ή, &ηά πιβ&ηδ, 
Ή,δβηΓβάΙγ,' Όβΐ'ί&ίηΐγ,' 'ίο οβ Βϊΐτβ.' Ιη φΐββίίοηδ ΐί &ά(ΐ8 
κίΓοηβ βηιρη&ΒΪΒ, τι δήτα κλαίεις; 'τνη&ί ανβ γοα \νββρϊη§ ίοτ?' 
Ιη τι και βούλΐσθε ίηβ καί §ίνβ8 ΐηοΓβ&δβά ίοΐΌβ ίο ίηβ ςηββίϊοη 
'τνη&ί ατα γοη §οίη§ ίο ίηβ 1βη§ίη οί \ν&ηίίη£?' 

26. ποτερον άρχειν ήδη] Ίβ ΐί ίο ηοΜ οηιοβ &ί οηββ?' Ιη 
ίΐιβ ηβχί Ββηίβηββ, βοηβίηιβ ' 1>ηί ίηϊβ Ιολϋ \να,8 ραΒββά ηιοι•β ϊη 
οοηδβφίβηοβ οί γοηΓ η&ίηταΐ ηηηίηβδβ αί γοητ β&τΐγ &£β ίοτ 
οίηοβ, ίη&η \νϊίη α νίβλν ίο άίβ^Γ&οβ γοη, βηρροδϊης γοη ίο ροβββδδ 
ίηαί ίΐίηββδ.' 

XXXIX. 3. καί Αρχΐΐν] 'ΤΙιοββ \ν1ιο οτβ ΐη ρο88βΒ8Ϊοη οί 
ννβ&ΐίη &ι•β &180 ίηβ οβδί ίκία,ρίβά ίο πιΐβ ίΐιβ οββί.' Ιη ίηβ 
ηβχί ββηίοηοβ, τρωτά μέν αηά ϊπ€ΐτα οοιτβδροηά. Τηβ &Γ§η- 
ηιβηί »ρρβ»Γ8 ίο ί)β ίΐιϊβ ; ίη&ί ίηβ ίηιβ ηιβ&ηΐη^ οί ΛβιηοοΓ&βγ 
Ϊ8 & ^ονβπιηιβηί βηίΟΓ&οϊη^ ίηβ ιοίιοΐβ βί&ίβ, αηά ηοί α ροΓίϊοη 
οηΐγ: ΛβηιοβΓαογ ίηβΓβίοΓβ, ΐη ΐίβ ρι•ορβΓ αοοβρί&ίϊοη, &δ βηι- 
ϋΓίΐβϊη^ ίηβ \ν*β8.1ίηγ ανία ηοϋΐβ αδ ροτίϊοηδ οί ϊίββίί, βοηΐά ηοί οβ 
ορροδβά, ίη οοηίΓα-άϊδίϊηβίϊοη ίο ίηβή• ^ονβΓηηιβηί, αβ ίηβ τηΐο 
οί οηβ ρ&Γί <ϋ8ίΐη{ΠΗ8ηβά ίτοηι ίηβ πύβ οί αηοίηβι-, οηί &8 ίΐιβ 
πύβ οί ίηβ -ννΐιοΐβ, ορροββά ίο ίηβ πύβ οί & ρβχί οηΐγ. Ιη & 
ίιιιβ (ΙβιηοοΓαογ, &Π, τίοίι, ηοΙ)1β, α8 \νβ11 &8 οίηβι - 8, ϋ&ιΐ ίηβϊι- 
ρΓορβΓ ερήβΓβ, \νηβι•βα8 ϊη &η οΙϊ^αΓοΙιγ &11 1>ηί ίηβ ήοη &ηά 
ηοοίβ λνθΐ•θ βχβΐηάβά ίΓοηι ρο^'βΓ. 8ο Βητίίβ, '& ίΓαβ ηα,ίηΓίΐΙ 
απδίοοι-αογ Ϊ8 ηοί η, 8βραΐ'&ίβ ϊηίβΓββί ϊη ίηβ βί&ίβ, ογ δβρ&τ&οΐθ 
ίΓοηι ΐί. \νηβη ^τβΕί πιιιΐίίίηάββ &βί ίο§βίηβΓ, ηηάβΓ ίηε,ί 
ιΐίκοΐρΐϊηο οί η&ίιΐΓβ, Ι ι•οοο§ηΪΗβ ίΐιβ ρβο}ΐ]6.' 

5. άριστους εΐναι] ΤηΪ8 οΐ&ηεβ Ιιαβ ηο αν, υββ&ηββ ίί ΐβ &η 
η,αηήβδϊοη οί ίηβ &8δβΓίΐοη ρηί ίοηναι•(Ι ογ ίηβ ο1ΐ§ΕΓοηίθ8ΐ 
ρ&ι-ίγ; ίΐιβ ίο11ο\νίη8 βίβ,ηδβδ ίαΐίβ άν, οβοαηββ Ιηβγ βχβ &8δβι•ίϊοη8 
οί ίίιβ βρβαΐαίΐ•, ριιί ίοΓλνΕΐ-ά ίη ίηβ 1ϊ«ηί οί ρΓοο&οϊϋίϊβδ. 

8. καί ταΰτα] δβ. '&ηά αΐΐ ίΐιβδβ ρΓορβι-ϋβδ, λνβ&ΐίΐι, ]η(1β- 
ιηβηί &ηά (ϋδοβπηηβηί, Ιι&νβ &η οοιη&Ι βη&Γβ οί ίίιβ ρπνϋβδββ ϊιι 
8 (1βηιοθΓαβγ;' ταΰτα ΐ'βίβΓδ ίηβΓβίοΐ'β ίο τό βουλΐΰσαι. τοϋϊ 


Ν0ΤΕ8. 2ί5 

ξυνετούς, τό κοϊναι τους πολλούς, &ηά το φύλακας (Ιναι χρημάτων 
τους πλουσίους. 

13. αδύνατα] 80. καίπερ αδύνατα 6ντα κατάσχει», '8ΐίηοα§η 
ί1ιβ>• &τβ ϊιηροδδίοΐθ ίο ρβΐ ηοΐά οί.' 

ΊΙϊ. 1. ήτοι μαθόντες] Οί. οη. 34, βιιΐϊ κ/>ύ0α γε. Γογ μετα- 
-γνόντες, 5ββ οη. 17. 

3. τοΰτο μέν άν καϊ ίσον μετασχεΐν] 'Τ1ιϊη1άη£, ίηβ ηοΜβδ 
δΐηοη^δί }-οιι, ί1ι&ί ^οτι \νοα1ά η&νβ & ί&ϊτ &ηά βνεη \&τ%βτ 8η8τβ 
οί ίηΐδ ρΐΌδρβηίν.' Μετέχω τοΰτο πιβαηδ ηοί, ' Ι δη8Γβ να *Μ3,' 
Ιηιί Ί ρθ58θ83 ίηΐβ εη&τβ:' δββ οΐι. 11, ηηάβΓ όπερ έκφοβοΰσιν. 
Ίοντο Ϊ8 τβ&Πν 8 οο&ηηίβ 8θοα83ίίνβ. 01 αγαθοί Ϊ8 αδβά. ίηδίβ8<1 
οί τους αγαθούς, ϋβΟΛαεβ Ιιβ &<ϋτβδ868 ίηβπι. \\ τ ίίη κινδυνεΰσαι 
τβρβαί άν. 

8. καϊ εΐ έρχονται] 'βνβη οη ίηβ δπρροδϊΐίοη ίη&ί ίΐιβ 
Α11ιβηί8η8 &Γβ οοπιΐη^,' εΐ καϊ έρχονται ντοαίά ϋβ, '8ΐίηοα£η ίηβ7 
αΓβ οοπήηδ,' οί. οη. 11. 

10. ει μή τι αυτών] Νοί, 'ίί ααγ οί ίηβββ ΓβροΓίβ οβ ηοί 
ίηιβ,' ϋβοααδβ Ιιβ ΐΐιοιχίζίιΐ ίηβιη ηοί ρατίίίΐΐ^, ί>υί θηίίτβΐν ίβίδβ: 
οιιί, ' ίί ίηβ ο&δβ οβ ηοί, ίη&ί δοηιβ ροΓίίοη (&1 Ιβ&δί) οί ίηίδ Ϊ3 
ίηιβ,' ϊ. β. 'ίί ηοηβ οί ίηβββ ΓβροΓίβ οβ ίπιβ.' Τΐιβ οίηβΓ ΓβηάβΓ- 
ΐη£ ^οαΐά Γβςηϊτβ εΐ τι μή. ΑίίβΓ ώσπερ οΰκ οϊομαι βυρρΐ^ τ» 
αυτών άλ»;0έ$ «Ιναι. 

14. ώς ϊρ-γα δυναμένους] ' ντοΓεΙβ οη ^οητ ρ&Γί, 83 ΓβρΓβδβηίίη^ 
&οίδ,' ί. β. ' νϋΐ οοιΐ8ΐάβΓ ^οατ ί&ΐδβ ^ογ<Ϊ3 33 δνπιοοΠο&Ι οί 70ΐιτ 
ίβίββηβδβ οί ηβ&τί.' 

16. άφαιρεθήσεται] 8ββ οη οη. 27. Ογ, 83 άφαιρεΐσθαι ΐη ίηβ 
πήίΐάΐβ 08η 1&1ίβ 8 άοηέΐβ &ΰοηδ8ίϊνβ, ϊί οί οοατεβ οβη ίδΐίβ οηβ 
ϊη ίηβ ρ&δδϊνβ. 

17. μη επιτρέπει*} δθ. τά χράγαατα, ραίίίη§ 8Π*8ΪΓ3 ϊη ^οητ 
ηκηάβ. Φυλασσόμενη Ϊ3 ϊη ίηβ ηοπιϊη8ϋνβ, 1»β08ΐΐ8β ΐί ΓβίβΓβ ίο 
ίηβ 8αο]βοί οί πειρίσεται. 

XII. 8. παρασκευασ'ομεθα] Τηβ 8ηΙ)]βοΙ οί ΙηΪ3 νβΓΟ ΐδ 
ημείς, δηοϋνΜβά 1 ϊηίο «Γϊ τε έκαστος, &ηά ή ξύμπασα πόλις. 

9. του 7« κοσμηθήναι] ' ΙΙιβΓβ Ϊ3 ηο ηαπη 8ί αΐΐ βνβηίδ ίη ίηβ 
βί&ίβ ΌβΊΩ£ ίηπιϊδηθά,' &β, 

12. διαπομπών] ' δβη<1ίη§ γοιηκΙ 8ϋοηί ίο ίηβ άϊίϊβΓβηί οϊίΐβ3.' 
01. οη. 2, 3Π0 διαφν*/δντες &νά διελνθησαν οβίον. 216 ΤΗϋΟΥϋΐϋΕΒ. 

ΧΙιΙΙ. 2. κηλ πρώτον μέν] Τΐιβ οοΓΓββροηοΙΐηβ οΐ&υββ ϊβ 
έπειτα δέ. Έπεξέτασιν 18, '& ίιιτίηβΓ Γβνΐβνν.' 

4. όρμιησθαί τε καί] ΤηβΓθ &Γβ ίηΓββ ίοπηβ οί άου,Μβ οορα- 
Ιαίΐνβδ τε — τε ; και — και ; αηά τε — καΐ. Οί ίηβδβ τε — καί άβηοίβδ 
ίΐιβ οίοδββί ηηΐοη αηά & τβαΐ οοηηβχΐοη, ίοπηΐη^ ίηβ ί\νο οΙ&ηδβΒ 
ΐηίο & ννηοΐβ ; 8,8 αυτοί τε και 'ίπποι ; ντηβΓββ,δ ον καί — καί, ίΐΐθ 

οΐβ,ηδβδ ΕΓβ Γ8,ίηβΓ Ιίβρί (ΙΐδΙΐηοί, 88 8βρ8,Γ8.ίβ ΠΙβΠΙΟβΓδ, καί ξων 

καί τελευτήσας. Τ ε — τε ίβ ηοί οοηιιηοη ΐη ρΓΟδβ: ΐί άβηοίβδ 
δοπιο β,πιοαηί οί οοηηβχΐοη. Ηβπη&ηη <ϋ8ίΐη§ηΐδηβ8 τε &β 
αά)ηηοΗυε, ί. β. 8,8 ηιβΓβΙν ]οΐηίη§ οΙαυΒβδ Ιο^βίηβΓ, ννΐίηοαί 
ΐιηρίγΐη^ &ην οοηηβχΐοη : καί ΐβ οοη]ηηοίΐνβ &δ ίτηρίνΐη^; ίηΐδ. 

5. μέρη νείμαντες] 80. νείμαντες ώστε τρία μέρη εΐναι. 

6. Ινα μήτε] Ρογ ίηΐβ οοΓΓββροηάβηοβ οί μήτε δ,ηά τε, 8ββ 
οΐι. 33. 

11. αϊτινες σφάς δέξονται] \νϊίη ίηΐδ οοηιρατβ νιι. 48, εΰ -γαρ 
είδέναι &τι Αθηναίοι σφών ταντα ούκ άποδέξονται. Αίδο IV. 114, 
έξιέναι έκέλευεν τα εαυτών έχοντας, αηά οΰδ' αν σφών πείρα- 
σαμένους δοκεΐν ησσον εϋνους αν σφίσι γενέσθαι. Ργοπι ίΐαβδβ 
ραδδ&^βδ αη ΐάβίΐ οί ίηβ §βηβΓ&1 άΐδίίηοϋοη ββίΈνββη σφάς βηά 
εαυτούς ιηαν οβ οοί&ΐηβά; νΐζ. ίηαί σφάς (ου) ΐβ αη ΐηάΪΓβοί 
Γβηβχΐνβ, ίΐιαί ΐδ, ΐί ΐδ αδβά ΐη Ββοοηά&Γν οίααββδ, τνηβη ίΐιβ 
οΐ^βοί, άΐΓβοί ογ ΐηάΪΓβοί, οί ίηβ ββοοηά&Γγ νβτοδ (ογ ρδ,ΓίΐοΐρΙββ) 
18 ίΐΐβ 88.Π16 8,8 ίηβ 8110)60* οί ίΐιβ ηιαΐη νβΓΟδ. 1η ίΐΐΐδ ρ8.δδ8,{£θ 
ίΐιβ ηιαΐη δυο]βθί Ϊ8 οί Αθηναίοι, &ηά ίΐιβ οθ]βοί οί δέξονται \>βϊη% 
τους "Αθηναίους, σφάς 18 ίηβ ρτοηοιιη ηδβά. Εαυτούς 18 ίΐιβ 
<ϋι•βοί Γβηβχΐνβ, &8 ΐη ίηβ ββοοηά α,αοίαίίοη &1χ>νβ, έξιέναι τα 
εαυτών έχοντας. ΤΜδ ΐδ ίηβ ηιαΐη άοοίπηβ, ου Ι ίηβΓβ &τβ να&χχγ 
ν&πβίΐββ οί υ88£β. Ρογ ΐηβί&ηοβ, ιν. 114, ΐη ίΐιβ βρββοη γθ- 
ροιίβά ΐη ίΐιβ ΟΓ&ίΐο οοΐίίπια, σφεΐς αηά σφάς οοοητ, (ίηβν δ&ΐά) 
τα πρότερα οΰ σφεΐς άδικεΐσθαι. ΑΙδο εαυτούς ΐδ αδβά &δ & δίηοίΐν 
ϊικϋτβοί Γβηβχΐνβ, ΐη ο»8βδ οί βηιρη.ΐδΐδ, νομίζει τους πολίτας 
ύπηρετε'ιν έαυτφ. 8οηιβίΐηΐ08 0£ΐ8β3 οί αυτός &τβ Β,άάβά, 8,8 σφίσι» 
αύτοΐς νομίζουσι τόν μέ^αν σεισμόν -γενέσθαι, ι. 128 ; πΐ£ΐ1αη§ ΐί 
ηιοΓβ βηιρΙΐΒ,ίΐο. 8ο ΐη οη. 50, ένα σφ^ν ούτών. Τηβ άί£ίβΓβηοβ, 
ΐί ηιαν 1)β οοδβΓνβιΙ, ϋβίννββη ίΐιβδβ ρΓοηοηιΐδ ΐδ οηΐν οηβ οί αββ : 
οι•ΐ{,ηιιη11ν ρΓΟΟαΜν ? β,ικί σφέ ντβΓβ ίΐιβ δαηιβ ντοι-Λδ, δββ Βαίίηι. 
Σ,βχίΙοβ. οη νώε, ΐί. ηοίβ 14. δββ ίηβ βχοηΓδηβ οη ίηβ Γβηβχΐνβ 
ρι-οηοηηδ αί ίηβ βηά οί ίηβ ϋοοίί. 

12. προαπανταν] 'ίο ηιββί ίηβηι οβίοΓβ ίηβ^ οοηιβ ίο ΙβηάΙ, 
ίΐιαί ίΐιβν ϊη&γ τβοβΐνβ ΐηίβΐΐΐ^βηοβ ΙβίοΓβ ρηίίΐη§ ΐη ίο βηοΓβ.' 

ΧΙιΙΙΙ. 7. ^δτ;] Τΐιΐδ ΐηιρίΐβδ ίηαί ίΓοηι ίΐιβ ίΐιηβ οί Ιββνίηβ 
Οο;•οντ& ίηβΪΓ ίοΓΟβ νταβ 8,δ άβδΟΓίοβά : ρΓβνΐουδΙν ίο δΒ,ΐΙΐη^ Ιγοπι 
ίΐιαί ΐδίαηά, ΐί ναβ οοηίΐηηαΐ^ ίηοΓβαβΐηβ βν ίηβ αιτΐναί οί ίηβ 
βονβΓαΙ οοηίίη^πίβ. Ν0ΤΕ8. 217 

3. τρι-ήρεσι μέν] Τηε οίαιίδθδ ίηαδ οοττεδροηα : 
τριήρεσι μέν, &ηά στλίταυ δε"; 
Αττικοί μέν, αηά το δέ άλλο; 
οΐ μέν έξήκοντα, &ηά οί δέ ολλο* ; 
Αθηναίων μέν, &ηά ξύμμαχοι δε; βηά 
πεντακόσιοι μέν, &τιά επτακόσιοι δί. 
Οί άγδοήκοιτα ϊβ ' ΤΗί οαά 80.' 

ΧΙΐν. 2. διεΊτλει] ' δ&ίΐεά δΟΓΟδδ ίΐιε δε» :' οί. ξι/νδιέ^αλλε 
τον Ίόνιον κόλπον ]ΐΐ5ί οείοτν. 

3. τούι σιτοποιούί] Οί οοατδβ ϊί βενεΓ&Ι αίίηοαίίνβ ηοαηδ 
ιοίεΓ Ιο ίΐιε δίίΐηε ρβΓδου, Ιϊιβ &Γ9ί οιιΐν 1ι»3 ίηε &Γίϊο1ε : 1>ηί ίη 
βιΐάίίϊοη Ιο Ιΐιϊδ, ϊί ίΐιε δβί οί ηοαηδ δο οίοδείν οοηβΓβδ 83 ίο^είηει• 
ίο ηιαίίθ οαί οηε ηοίϊοη,οι• ϊί ίηενοαη οε οοηαρΓβΙιβηαβίΙηηάθΓοηβ 
ηε»α, ίΐιεη, »δ οείοτε, ίτεααεηίΐν ίηε ηΓδί οηΐν ηαδ ίηε &Γίίο1εδ 
οί στρατηγοί και λοχαγοί, ' ίηε ηϊ§ηει• οίΒοεΓδ, νΐζ. §εηεΓ»1δ βηά 
ϋπ^ίΐαϊβΓδ.' Χεη. Αικώ. πι. 1. 29. Τΐιΐδ Γαίε δεεηΐδ ίο βρρίν 
ϊη ίΐιϊδ ραδδΗ^ε οί ΤΙιηονάκΙβδ ; 'ηβνΐησ οη οοατα ίΐιε Γ8§α- 
ΙαΓ οοηιρίεηαεηί, νΐζ. 1»»1ίεΓδ,' &β. Οί. της τε Ίταλίοϊ καΐ Σικε- 
λία*, ι.36, Ίη&ί τε^ίοη ξβηβτΒ,Ώγ, ντηεΓε Ιί»1ν &ηά 8ίοϋν Ιΐε,' 
αηά 17 τε μεγίστη καί ελαχίστη δικαίωση, ι. 141. 

10. πρότ τε άκραν] 8οηιε πι&άε ίΐιε Ιβηά οη* ίηε ίοΓεΙ&ηά οί 
1&ρ}•£ΐα, βοηιε οή* Τατεηίτιπι, «ηά οίηει-δ »ί (ΜδεΓεηί ροΐηίδ, 
ϊιΐδί &3 ίΐαεν ντει-ε οεδί αοίε, &ηά ίΐιβη ρι-οοεεάεα ίο οοαδί αίοης 
Ιί&ΐν, αηίϊϊ Λεν τεαείιεά Κηβ£Ϊαιη, βηοΐ ηετε ίοΓ ίηε ηΓδί ίίηιε 
(ηδη) ίηεν ηιιΐδίεΓεόΙ. Ίων μέν πόλεων, &ηδ\τεΓδ ίο Ίάραντος δέ. 
Τΐιε ϊηιρεΓίβείδ, έδέχοντο, παρεΐχον, ηθροίξοντο, κίει• ίο βοηιε- 
ντίι&ΐ Ιεηςίΐιεηεα ρΓοοεειΙίη§3 ; ίηε »οπδίδ, κατεσκει/άσακτο, ησύ- 
χασαν, οί δίη§1ε αεί«: ι ί1ΐθ7 βί οηοε Γατηίδηεα & οίπηρ,' βηά 
Ί&ρδεά ΐηίο φΐίεί;' ησύχαζαν ντοαίά οε, 'Γεπι&ϊηεί ςηΐεί.' 

17. κατεσκει/άο-ακτο] Τηίδ νειΊ) άϊδεΓδ ίΓοηι παρασκευάσασθαι ; 
Οίε ίοΓηιεΓ ϊδ 'ΒάοΓηΕΓε,' Ιΐιε Ιαίίετ 'ρ&Γ&Γε;* Ιιεηοε κατασκευή 
ϊδ ηβεά" Γερεαίεάΐν ϊογ ίατηΐίιίΓε &ηά εαΐηεεδ, &ο. ι. 10, π. 38, 
&ο. ΥΙαρασκενή ϊδ ρΓερ&τ&Ιϊοη ; πάντετ ήσαν έν παρασκευή πολέμου, 
νπι. 14. Ιη νιιι. 5, ίηε Γε&άίηβ κατασκει^ »ρρε&Γδ νηοη», βηά 
παρασκευή βηοηΐά ϋε βαοδίϊίϋίεά. 

20. πρό% τε τούί] Τηετε ϊδ ηοίΐιΐηβ ίο βη^ντεΓ ίο ίηίβ τε. 
Τηε εοηδίηιοίϊοη ϊδ ίηίεΓηιρίεά ο}• ίΐαε βεηίοηεε οί δέ ουδέ. &ε. , 
αηά ηενετ βηϊδηεά. 

22. ουδέ μεθ' έτερων] 30. μετ ονδετε7>ω»'. 

23. καί τοΐ* οΤλλοΐί] ' \ν"η&ίενεΓ ϊη οοη]αηοίίοη τνϊίη Ιΐιεηι- 
εεΐνεδ βηοηΐά 5ε »§Γβεά οη ϋν ίηε τεδί οί ίΐιε Ιί&ΐίοίδ »δ \?ε11.' 
Ίταλίώται »ηά Σικελιώται &τβ ίΐιε ΟΓεβΙί βεΐίίετδ ΐη Ιί»1ν »ηί 
8ϊοί1ν: Ιταλοί &ηά Σικελοί &Γε ίΐιε &οοπ§ίη63. 218 ΤΗϋΟΥΏΙΟΕΒ. 

Χ-βν. 2. ήδη...'ή•γ^(λ\€το] 'Νβν,'δ \ναβ οοηϋηιιαίΐ^ 1)Γ0ΐι§1ιί; 
1>ν ίΐιϊβ ίϊιηο:' &11 ίΐΐθ ίπιρθΓίβοίβ ϊη ίΐιβ οΐι&ρίβι• άβηοίθ ίΐιβ Ιοη^ 
άατ&ϋοη ογ ΓβρβΙϊΙϊοη οί ίΐιβ ν&ήοιίδ αοΐβ πίθηίϊοηβά. 

3. ώ$ έπϊ τούτοις] 'ρΓθθββ(ϋη§ ηροη ίΐιβδθ ί»οΙδ Ε8 ν,ροη 
οβΓί&ϊη ρΓθπιΪ868,' ΐ. θ. ' ιιπ(1θγ Ιΐιβ ϊοίθίΐ ίΐιβ,ί; ί&βδβ πιαίίβΓβ -ννβΓθ 
ίΓαβ.' 

ΧΕνί. 4. φαίνεται] 'ο,ιβ ίοΓίΙιοοπώΐβ,' οί ιιι. 113, οΰκονι 
τά ΰπλα ταυτί φαίνεται.. 

6. τοΰτό τε πρώτον] ΤΊιθ οοηβίπιοίΐοη ΐθ, τοΰτό τε άντεκε- 
κρούκει καΐ οί Ύη-γΐνοι ούκ έθελήσαντες (άντεκεκρούκεσαν). Τΐιϊδ 
βχριβδδίοη Ϊ8 βίρ-ήναίβηί Ιο τό μη έθελησαι τους "Ρηγίνους. Αίίί'ϊ 
εικός ην μάλιστα, βυρρΐ^ ξνστρατεύειν, ογ πείθειν. 

10. προσδεχομένφ] Τΐαΐδ Ϊ8 βςιιίν&ίβηΐ ίο ό μεν Νικία$ νροσ- 
δέχετο τα παρά. των Έ^εσταίων : οί. καΐ προσδεχομένφ μοι τά της 
6ρ•γης γε-γένηται, ιι. 60. Οοπιραι-β α 8Ϊιπϊ1η-γ ιΐδβ ϊη ίι&ϊϊη, ' φΐί- 
1)118 1)β11ιιηι νοίθηί,ϊοαβ βΓαί,' ίθΓ 'ςιιί οβίΐιιπι νοίβοαηί.' Ια καΐ 
άλογώτερα, ίΐχθ καί ίπιρίΐβδ' ίΐιβ.1 ϊί \ν9,8 ονβη ιπογο ιιηβχρβοίεά 
ΙΙιαιι &11 οΙΙιβΓ Γβ8ΐι1ΐ8 ννοιιΐά Ιι&νβ 1)0(;η : ' &ο8ο1ιιΙβΐ7 ηηβχρβοΐ6(1.' 

12. έξετεχνήσαντο] Ίΐιβγ οοηίπνβά αηά οατπβά οιιί' (έξ). 
Ββ1ο\ν ?$ τε το έν Έρυκι Ιερόν οοΐΎββροηάβ Ιο και ιδία ξενίσεις, &ο. 
Γογ επέδειξαν, 8©β οίι. 31. ΪΙλείω την όψιν, &ο. Ϊ8 ' ηιαΐβ ίΙΐΘ 8ΐιο\ν 
ίαχ οθ^όγκ! Ιΐιβ Γβ&ΙϊΙ^, λνϊίΐι α βιηαΐΐ βίοοίί οί \νβα111ι.' 

22. αΐτησάμενοι] ΑΙτεΐσθαι 18 βαϊά ογ ίΐιβ 8ο1ιο1ΐα8ΐ; ίο βθ 
Ίο 1)0ΓΓ0\ν;' αίτεΐν Ϊ8 λαβείν άνευ του μέλλειν άποδώσειν. 

27. δΊεθρύησαν] ' ίΐιβγ ηοίδβά ίί Β,ΟΓοαά :' ίθΓ ίΐΐθ δϋΐηβ 
ηιβαηίη§ οί διά, 8ββ διηλθεν δ λό-γος ϋβίοχν. Οί μέν &ηά οί δέ 
στρατη-γοί οοΓΓΟδροηά. 'Ιδοιεν &ηά εϊη Άτβ ϊη Ιΐιβ ΟΓαίίο Οϋΐϊςαα, 
Ιίβΐηβ ίΐΐθ η&ΓΓβ,ίίνβ οί ίΐιβ \νοΓ(1δ οί οίΙΐθΓδ. 

31. πολλην την αΐτίαν εΐχον] ' Τΐΐθ Μ&πιβ ίΐιβ^ ίβΠ ϊη*0 8,1 
Ομ βαηάδ οί ίΐιβ δοΙιΙϊβΓδ τναβ ^Γθαί.' Οί. με-γάλην την ΐκπληζιν 
παρείχε αυονο, &ηά οη οίι. 10. Ρογ Ιΐιβ οοηδίηιοίΐοη οί ΰπό, δββ 
οίι. 37, ιιηάβι• στρατοπέδω τε, &τιά οίι. 4. 

ΧΧινίΙ. 1. Ίίικίου μεν γνώμη] Τΐιββθ \νοΓάδ ^ον^ΓΠ ίΐιθ 
ίηβηίίίνββ, πλεΐν, βουλεύεσθαι, άξιοΰν, διαλλάςαι, άποπλεΐν, κιν- 
δυνεύειν. Τΐΐθ μέν ϊδ &Π8\νβΓβά \>γ Ιϊιβ δέ &ί ίΐιβ οβ§ίηηίη§ οί ΐΐΐθ 
ηοχί οΙιαρΙοΓ, 8θνβΓ&1 οΐβ,υββδ -νν-ϊίΐι μέν &ηά δέ ίηίβΓνεηίηβ. Βθ- 
1ον? παμαμείνανταν Ϊ8 ' δία^ΐηδ ατηοηρβί ίΐιβιη.' 

2. έφ' όπερ μάλιστα έπέμφθησαν] Τΐΐθ Γβίαϋνβ ΙΐθΓθ ΓβίθΓ8 
ίο ίΐΐθ \νίιο1θ ρΓθοβοϋη^ οίααΐδθ: 'ίΐΐθ \βτγ ο^βοί ίθΓ \ν!ιΐο1ι,' &ο. 
οί. ι. 59, τρέπονται επί την Μακεδονίαν έφ' 'όπερ καί έξεπέμποντο. Χ0ΤΕ8. 219 

11. δι' 6\ί-γου] Τηΐβ ρητβδθ, &8 Γβπι&τΐίβά ββίοι-ε, ϊ» πδβ<1 
βοίη οί χραοε &ηά Ιίτηε; ηβΓβ ίί ίδ οί ίίηΐθ; ι &1 δηοτί ηοίίοβ,' οί 
&η ορρθΓίτιηίί7 8τί8ίη§ βικίάθηΐν. 

14. τη ιτόλίί] Τηίδ άβρβηάδ οη κινδύνευαν : οί. μετεώοφ τη 
ιτόλ« κιρδυνΐύειν, οη. 10. Τά οΙκεΐα δββπΐδ ίο \>β ' ίηβ οίίν'δ νβΓν 
οοηβ &ηά δίηβν.' 

ΧΙΛ'ΙΠ. 5. τους Σικελοί] Τΐιΐδ ηήφί ηβνβ 1)6βη των Σικε- 
λών τους μίν.,.τούί δέ: Όί ίηβ δίοβίδ, ίο άβίεοη βοπΐθ...8ηά 
οίηβΓδ.,.' ΒαΙ ξβηβτ&ΰ.γ, ίη 03δβ8 Ιϋβ ίηΐβ, τνηβη ίηβ χνηοΐβ 
αηά ίΐιβ ρ3Γίδ &γθ ηιβηίίοηεοί, ίηβ \νηο1β &ηά Ιΐιβ ρβΓίδ &τβ ϊη 
ίηβ β3ΐηβ 08,36. Οί. καΐ άνδρας τους μέν άττοκτύναντα, τους δέ 
ζω~/ρήο~αντΐς. τροτταΐον έστησαν, νιιι. 9δ. Α180 οί δέ υπερβαίνοντα, 
οί μέν.,.οΐ δέ, ιπ. 23: οί. &1δο Αηίϊβ. 8ορ1ι. 21: οό -γαρ τάφου 
νων τω κασι-γνήτω Κρέων τδν μεν ττροτίσας, τόνδ' άτιμάσας έχΐΐ; 

11. οΰτως ήδη] Τ1ΐ6 ηδη ΓβίβΓδ ίο ίΐδότας μΐθ' ων τις τολε- 
μήβει, '&ίίθΓ &δοβΓίαΐηίη§ \νϊίη ^ηβί &11ίβδ ίηβν \νί11 οοηάυοί ίΐιβ 
Λν»Γ, ίΐιβη δίΓ3ί8ηίΥΓ87;' ]θδί 88 Ιυ,τπ άειηιυη ίδ ιΐδβά ίη ΐΛίίη. 

12. οί μέν Έγίσταίο«] Οί μέν 8τβ ίΐιβ ίηη&οίί8ηί8 οί δβϋηιΐδ : 
οί δί* ίηβ 8γΓ80ΐΐ88ΐΐ3, \τηο η8<1 άβροραΐβίβά Ιιβοηίΐηΐ 3ηά &ρρΓ0- 

ρΠ8ίβ<1 ίίδ ίβΓΓΪίΟΓΤ. 

ΧΙιΙΧ. 1. Αάμαχος δέ~\ Σ&πιβοηιΐδ' ρΐ8η \ϊ-88 ηηάοηοίβϋν, 

88 ί&Γ 88 0Η6 0811 ]η(1§β, ίηβ \νΪ8βδί οί ί&θ ίηΓββ ρΓθρθδβ(1, ΟΙΐί 

88 Ρ1ιιί8Γοη οβδβΓνβδ, Κβ \?&8 8 πΐ8η οί ηο ϊηηηεηοβ ίη ροΐίίϊοδ, 
αηά ροοΓ, &η(1 οοηδβφίβηίΐν Ιιίδ ρΓοροββΙ ίβΐΐ ίο ίηβ ςτοιιηά. 
Ηβ ίΐίβΓβίοΓβ £8νβ ϊη ηίδ 8(11ιβ8Ϊοη ίο ίη&ί οί Α1οίΙ)ί3<ΐ68, ννΐιοββ 

ΐ<1β8β, 88 ΟΓΟίβ ΓβΙΠβΓίίβ, 8Γβ 8 δίΓδΙΙ^β 0θηίΓ8δί ίο Μδ 8δρίΐίη§ 

ρΓοΐοοίδ οί οοηςαβδί δΐίβίοηβά οαί ίη Ιιίδ βρββοη ντηβη 8(1νοο3ίίηβ 
ίηβ βχρθάϊίίοη 8ί Αίηβηδ. 

άντικρνς] Τηίδ ιητίδί 1)β οοηδίπίθά ^τίίη ττλίΐν, ϊη ίΐιβ 

δ6118β Οί 'ίΟ 88Ϊ1 άΪΓΘΟί ίθΓ 8τΓ80ΰδθ.' Αρρ&ΓΘΙΐΙΙν ίΓΟΠΙ ίηϊδ 

ιαβ8ΐιίη§ οί 'άϊτβοί,' 'δίΓβΐ^Ιιί ίηΓ0Π§η,' ϊί οοπιβδ ίο πιβ8η 
'ροδίίϊνβ,' 'ηικίουοίβά,' 'δίι•8Ϊ§ηί ίοΓ«τ&Γά:' οί. την άιπ-ικρυς 
έλίνθΐθίαν, 8ΐ>5θ1ιιίβ, ροδϊίϊνθ ίτθβ(1οπι, νιιι. 64. 

2. την μάχην τοιέΐσθαι] Μάχη ί&ΐίβδ ίΐΐθ 8Γίίθ1β 1)608ΐΐδ6 
ίΐαβν &11 888ΐιπιβ(1 ίηβί 8 08ΐί1β ηιιΐδί 1)6 ίοα^ηί, 8η<1 ίηβ οηΐν 
«ΐαβδίϊοη \?88 οηβ οί ίϊηιβ ; ' ίο η§ηί ίΐιβ 08ίί1β 1η8ί νοοίά ηβνυ 
Ιο βηβηβ 88 α,ΗΪοϋ^ 8δ ροδδΜβ. ' ΓητίηβΓ άο\τη καΐ τ-β 6ψα ΐβ 
' βτβη ττΐιβη ίηβτ άο δββ ϊί.' 

8. τεριδίίΐί] • Ιη θχοβδκίνε <1τβ8<1.' α. οΐι. 24. 220 ΤΗυΟ ΥΏΙϋΕϋ. 

σφίΐί] 8ββ οη σφίΐ$ ίη οη. 42. Τηβ ηοηιϊηαίΐνβ ΐδ υββοί 
αίίβι• ίφη, οβο&ηββ Ιι&ιη&οηαδ ΐάβηίΐβββ ΙΙιθ ντίιοΐρ. ίοι-οβ ντΐίΐι 
Ιιΐιηββίί, &ιΐ(1 βρβ3,1ί8 οί ίηβιη Ε8 ΐηοίπάΐη^ Ιαϊπι, }υδί αβ Ιιβ υββκ 
πλΐΐστοι Οβ1θ\ν. Οί. ό Νιώα5 ίφη...έτοιμασάμ€νοι άξειν, οϊι. 2 Γ >; 
νηβΓθ Νϊοΐαβ ΐηοΐυάββ ηΐηίδβΐί βηά ϋιβ οίηβΓ ^βηβΓ&Ιβ ίη οηβ 
\νΌΓά, έτοιμασάμενοι. 

9. έκφοβήσαι'] ΗθΓβ αικί αοονβ ΐιι 4κπ€π\ηγμ4νοι ΐΐιβ ίκ 
Ϊ8 ΐηίβηδΐνβ, αηά ΐπιρίίβδ οοηιρίθίβηβδδ. 

11. μάλιστα δ" &ν~\ 80. έκφοβήσαι. 

14. σφα$ μή ήζειν] Α1ίηου§η ίηβ ρι-οηοιιη, Ιϋβ σφ& αυονβ, 

ΓβίβΓβ ίο ίηβ 8ρβ8,1ίβΓ 8,Π(1 ΠΪ8 Ούηΐ3(1θ8, γβί ίΐΐβ ΠΟΠΠη&ίΐνθ 08,80 

ηβΓβ \νοια1ά οβ ΐηοοΓΓβοί, οβοαχίδβ ίΐιβ ρι-οηοιιη άθ68 ηοί 11111116- 
άΐβ,ΐβΐγ ίο11ο\ν* ίηβ νβΓΟ οί αβδβΓίΐοη, ίη οοηδίπιοίΐοη, 1>ιι4 
άβρεηάβ οη άπιστβΐν, οί -ννΐιίοΐι ίΐιβ βηΐ^βοί ΐδ ηοί ίηβ βρβ&ΙίθΓ. 
Ροι• ίΐιβ ιΐ8β οί μή ΐη ίΐιΐδ \νβ,7 866 οη. ι. 

ίσκομιξομένων] ί.β. τα χρήματα. Οί. οί ^αρ ' Αθηναίοι 
ίσΐκομ'ιζοντο ίν τφ χρδνφ τούτω, II. 18, ί. β. ΐηίο ίΐιβ ώίγ, οιιί οί 
ίΐιβ Βφβ,οοηί οοηηίΓ^. 

17. οΐίτωί ήδη] Τΐιαΐ; Ϊ8, ίιηηιειϋαίβΐ^ οη ίηοΐι• ίαΐαη^ ιιρ α 
ροδΐίΐοη ηβατ 8}ταοη8β. Και £κεΙνοι$...καϊ σφίσι, ίβ 'οοίΐι 
...αηά.' Διαμελλήσειν βοβηΐδ Ιο οβ 'ίο \ναΐί ϊΗτοχι§Τι ίΐιβ 
δΙπι^Ιβ-' 

20. ίφορμηθένταϊ~\ 8οβ οη. 6. •Ηβ βαΐιΐ ί1ιβ}' οιι^ΐιί ίο 
ηιαίίβ Με§αΓ8, ίΙιβΪΓ η&ν&Ι βί&ίΐοη, Γβίίηη^ ίο ΐί, αηά ΐββηΐηβ 
ϊνονα. ίί ίο Είίαοΐί ίηβΪΓ βηβηιΐβδ.' Έφορμισθένταν \ν τ οιι1(1 1»ο 
οοηιΐηβ ίο &ηοηοΓ ίΙιβΓβ.' Οί οοηΓββ ίηβ ντοπΐ ηβΓβ ΐδ ίι•οηι 
εφορμάω, ηοί εφορμάω, ντηΐοΐι ΐβ & ηβηίβΓ \βΛ. 

22. π\οΰν~] Αη αοοιίδαίΐνβ οί άίβί&ηοε; Γβ&ΙΙ^ α οο^ιιαίβ 
αοοαβαίΐνβ, νλοΰν &ηά δδδν 1)βΐη§ βυοβίϋιιίβδ ίοι• ίΐιβ ρΓορβι- 
οο^ηαίβ ηοιιη αίίβΓ άπέχειν. 

1ι. 2. και αύτόί] Ήβ αβ ν>βΙΙ α$ Αίοίυίαάϋδ ίβνοιίΓβά ίΐιο 
ρΐαη οί ί1ΐ6 Ι&ίίβΓ.' 

3. διαπ\(ύσα$] 'αίίβΓ βαίΐϊιΐβ &01Ό88 ίΐιβ 8ίι•&ίί.' 

δ. ώ$ ούκ Ηειθίν] ' "Μνΐιβη Ιιβ \ν&8 ηη&οΐβ 1»7 ηίβ ν&ιΐοηβ Γβ- 
ρΓβββηίαίΐοηδ ίο ρβι-δΐΐίκΐβ ίΐιβηι, οαί ίηβ^ §&νβ & βηαΐ αηδ^βΓ-' 

6. οΰ δέξασθαι] Αδ & ^βηβΓ&Ι ηιΐβ ίΐιβ ΐηηηΐίΐνβ, ντηβΙηβΓ ΐί 
Ιι&δ ίΐιβ &Γίΐο1β ογ ηοί, Ϊ8 ηβ^&ίϊνβά ^ μή; βηί &ίίβΓ οβΓίαίη 
νοι-03, οί ΐΗνιΜης), άβοΐαήηρ, «ηά ίΐιο 1ί];β, ού ΐδ η8βά : ήλπι&ν 
ού μΐνειν την τάξιν, II. 84. Οί' οοηι - 86 άΐΓΐκρίΐ'αΐ'Το ΐη ίΰιβ ρηδ- Χ0ΤΕ8. 221 

έο^θ \νυη1<1 ίϋΠ αηύβΓ Ιηίβ ηιΐβ. II ίδ Ιο 0θ οοββΓνβσΙ, ηοκβνβΓ. 
ίΐι&ί ίηίβ 18 οηΐ^ ίηιβ ντηβη ίηβδβ ΥθΓϋδ &γθ ίη » οοηβίταοϋοη 
\\1ιίοη άθ63 ηοί οί ηβοβδδίίν ΓβςιιΪΓβ μή. 

12. ίδέχοντο] 'νβΓβ ηοί ίηοΐίηβά ίο Γβοβίνβ ίηβπι.' Έκο- 
μίσθησαν Ϊ8, ' ίηβν »ί οηοβ ντβηί.' 

17. κατασκέψ-σθαι] ' ίο γίβντ ΙηοΓΟΟδη^,' 5βθ οη οΤι. 2. 

18. καθειλκυσμένον] 'άι&ξββά ίιοτα. ίηβ βΙιοΓβ ίπίο ίηβ 
τν&ίβΓ.' Τηβ οοην€Γ5θ ϊβ ανελκύω. Τηβ ίβπηδ ϊη Ε»ϋη »τβ 
'άβάαοο' &η(1 'δηίχίαοο' τβδρβοϋνε^. 

22. ώί ταρά φίλου*, &ο.] 8ο. ναρ Αθηναίου* ώ$ τάρα φίλου* 
καϊ ίύ(ρ•/4τα*. Οί. ι. 84, ώ* νρ6% εδ βουλΐυοαένου* τού* τολεμίου*. 
Γογ πολΐμητία δββ οη οη. 18. 

ΙιΙ. δ. ένωκοδομημίνην] 'οηίΐϊ ϊη ;' ίηβ ροβίβπι ηβά οββη 
η11β<1 υρ ντίίη ηΐ3ίβΓΪ»ΐ8 ηηδϋ1ία1ΐ7 ^τοη^ηί, &ηά 80 ββδίΐν (ϋβ- 
ρΙ&οβΛ. Διίλόίτίί ίδ 'ίβ&τίη^ ϋ αxηηά«^; , οί. οη οη. 11. 

7. η-γ6ραζον έί την χόλιν] 8θ. έλθοντα ίί την τόλατ η^6ρα- 
ζον αύτοΰ. Ββ1ο\ν ΐη ύπξήλθον, ίηβ ϋττό ηιβ&ηδ ' δβΟΓβίίν,' 
• οονβΓίΙν,' ίη &η ιιηάέτ η&ηά ντ»7. 

10. (ψηφίσαντο'] 'Ρ&δδβά » δίη§1β «ΙβοΓββ, &η<1 ίηβη ββνβ 
βαηώ-7 ογΪθγ8 »1)ονιί οήηςίη^ ίηβ ίίπη^' (ϊπιρβΓίθοί). 

Ιδ. κατΐσκιυάζοντοΛ '\νβΓβ 6η§3§<><3 ίη ίπτηϊδηΪΓ» ίΐιβίτ 
οωηρ.' 3ββ οη. 44. 

III. 1. !κ τί Καμαρίνηί] Τηβ τ« ίιηρίΐβδ ίη&ί ίΐιβ ουβ 
ΓβροΓί, ίη&ί οί ίηβ ρΓΟϋ&οΙβ »οοβδδίοη οί Ο&ω&τίη», \?&δ οΓοα^ηΙ 
ίο ίηβ Αίηβιιϊ&η8 ίτοπι ίη&ί οίίν : ίΐιβ οίηβΓ, ίη&ί οί ίηβ πιωιηϊη^ 
ίηβ 8τΓ&οπ3&η η&ν^, ίτοηι βοηιβ οίηβΓ ςη»ΓίβΓ. ϊΊιτίηβΓ άο^τη 
πληρονμενον πιβ&ηδ, 'ϊη ρτοοβδδ οί πΐ8ηηίη§.' Καί αδ0« ηβΓβ 
ΛηβττβΓδ ίο πρώτον μέν. 

δ. Μ Καμαρίνη*] Τηβ άϊδβΓβηοβ οβίντββη ϊνί \τίίη α 
^βηίίΐνβ, &η<1 έτι *τίίη &η &οοαδ»ίίνβ, ΐη οοηηβχϊοη ^ίίη νβΓΟδ 
οί ηιοίϊοη, ϊβ ηβΓβ βχβπιρίίηβά: ίηβ ίοπηβΓ Ϊ8 δίιηρ^ 'ϊη ίηβ 
Λίτβοίίοη οί;' ίηβ οίηβΓ, Ίο, ' ββηβΓ&ΙΙ^ ντίίη ίΐιβ ίάθ» οί ηοδίίΐίίν. 
Ρογ ταρ4ττ\(ΐ•σαν, &ηά ίηβ οίηβΓ νβΓΟβ, δββ οη. 31, ηηάβΓ διάτλοι*. 
Ββίον, μίτατέμτωσιν ίδ ίθΓ ίηβ ηβη&Ι μίτατέμτωνται, ίη ίΐιβ 
ίβηββ οί δβηιΐίη^ 1>ι. Οί. νι. δ2, 71, 88, &ηά πι. 2. 

ΙιΙΠ. 2. ηκουσαν] ' λΐιο&ϋγ &τπνβά':' ήκω βίν&γ* ηιββηβ 
' Ι &πι οοπιβ :' οί. ήκω ν*κρ£ιν κευθμωνα καί σκότου χύ\ας, Εητ. 
Ηβΰ. ι. Ιη ίηβ 8&πιβ Ιίηβ, κΐ\(ύσοντα$ ίδ ιΐδβά νίίη Γβίβτβηοβ 
ίο ίηβ ΟΓβν οί ίΐιβ 8»1&πιίηί&η 88ΐ1β7, &8 ίηοη§η ναύτα$ η»(1 222 ΤΗυΟΥΩΙΌΕΒ. 

ρτβοβάθιΐ ίηβίεαά οί ναΰν. Οί. ίπειτα χώμα ίχουν προ$ την πόλιν, 
("λπίζοντε$ ταχίστην α'ίρεσιν ίσεσθαι αΰτΟιν, 80. των πολιτών, π. 
75. 

6. καΐ περί τών Έρμων] '\νϊίη ΓβίβΓβηοο Ιο ΐΐΐθ Ηβπηεε, ηβ 

\νβ11 £16 ίηβ ΠΙ^βίβΠβδ.' 

10. άλλα πάντατ, &ο. ] ' Ιη ίηβΐτ ΒΐΐδρίοίοηΒ είαίβ οί ίββίϊη» 
ΙίδίβηίηΒ ίο &11 (αΐϋίβ).' Ιί ίηβ Γβ&άίη§ \>β πάντα, \ί ΐδ Ί-βοβίν- 
ίη§ βνβΐ7 ίηοΐάβηί ίη 8, Βηδρίοίοιίδ ϋβία*.* ΚαΙ χρηστόν ίδ 'βνβη 
οηβ \νηο η&ά ίηβ Γβρηίαίϊοη οί οβΐη§ & τνοΓίη^ ηΐΕη.' 

15. διαφν/εΐν] Βββ οη οΐι. 2. 

17. τελευτώσαν~\ ' &ί 1&δί;' Ά οοηιηιοη ιηβαηίηβ οί ίΐιβ 
ρΓβδβηί ρεαίίοίρΐβ (ίπιί οί ηο οίηβΓ ραι-ί) οί τελευτώ: οί. ούδ' ήν 
δέγ τελευτώντα την έαυτοΰ στρωμνήν έξαργυρώσαι, νιιι. 81. 

ΙίΙΥ. 3. διη^ησάμενος] ί ^βι&^^η§ί}χ^1^: , οοπηρίΐΐβδκξελθεΐν, 
ίο άβίαϊΐ &ί 1βη§ί1ι. 

8. έσχε] Τηβ &0Π8ί ΐδ ιαββά ίο άβηοίβ ίΐιβ 8Ϊη§1β ειοί, «£οί 
ρο88β88Ϊοη οί ίηβ ρο\νβΓ οη ίΐιβ άβαίη οί Ρβίδϊβίπιίαδ.' Εϊχίκ 
1)β1ο^, οη ίηβ οίηβΓ η&ηά, Ϊ8 ιΐδβά οί ίηβ οοηίϊηηοηβ αοί; 'βη- 
}ογβά ηϊδ ί&νοητ.' Ρογ δή, 8ββ οη οη. 10. 

15. ώϊ άπδ τψ ΰπαρχούση*] '&δ \νβΗ εβ ηβ οοηΐά, ίαΐάη^ 
ΐηίο Εοοοαηί ηϊδ ηιβάΐοοπί^ οί βΐ&ίϊοη,' 

22. κατεστήσατο] 8ο. την αρχήν, ' ρΐαοβά ηϊδ §;ονβπιιηβηί οη 
Εη ιιηο^θοίϊοη&ΰΐβ ίοοίϊη§.' 

23. τύραννοι ούτοι] Τηβββ \νοιτ<1δ, υηΐββδ ο'ι τύραννοι, ϋβ τββ,ά, 
ηιηδί οθ δβρΕΓΕίβά ίη οοηβίπιίη^ : ' ίΐιβδβ ιηβη, οοηδίάβπη§ Ιΐιβγ 
«τβΓβ ί^Γ&ηίδ.' Οί. Ββιη. άΰ ΡαΙαα Ι,βρ. 359, ταύτην δίκην. 
Τύραννος Ϊ8 α άίαΐβοϋο ίοπη οί κοίρανο$, &ηά ϊπιρίϊβδ πιβΓβΙ^ Εη 
ΕΟδοΙηίβ πιΙβΓ, &δ ορροδβά ίο & ίΓββ οοηδίϊίηίϊοη. ΡΙ&ίο (Ηίρ- 
ρατοΐιιιχ, 229 β) βρβΗ,^β οί ίηβ Γβϊ^η οί ίηβ ΡβίδϊδίΓΕίίάεβ (βχοβρί 
ίηβ Ιο,δί ίΙΐΓββ 7βΕΓδ) &δ 3, Ιάηά οί §ο1(1βη Ε§β, ίΥ>*ι5$ τι Ιζων οί 
' Αθηναίοι ώσπερ επί Κρόνου βασιλεύοντος. Ιη ίηβ άί&1ο§!ΐθ }ηβί 
ςηοΐβιΐ & (ΙϊίΕβΓβηί Εοοοαηί ίδ ^ΐνβη οί ΗίρρΕΓοηαβ' άβαίη, βηά 
ίηβ οηβ πιβηίϊοηεά ο^ Τηαο^ τ (ϋ(1βδ ίβΓηιβά 'δΐΠ^' (εΰηθεή. 

24. ΐΐκοστήν μόνον] Τΐιβ Αίηβηϊαηδ ρειϊά ίο ΡβϊδίβίΓ&ίηδ Ιήηι- 
ββΐί & ίβηίη ρίΐΓί οί ίηβ ρΓοάαοβ οί ίηο βυϊΐ. Ηϊβ 8ηοοβ8δοι•8 
Γβηιίίίβά Ιιαίί ίηβ Ιεχ, &ηά οίαίηαβιΐ οη1}' οηβ ίντβηϋβίη ροΓίίοη, 
ογ ηνβ ρβΓ οβηί. ΡβίδϊδίΓΒ,ίιΐδ ΙιίιιΐΒβΙί ΐδ βΕΪά ίο η&νβ Γβνϊνβίί 
Ιηίβ ί&χ, ρειίά οί οία ίο ίηβ Ιαη^β οί ΑίΗοη. Ν0ΤΕ8. 223 

26. διεκόσμησα»] ' βάοπίθά ίΐΐθ οΐ^ ίΙιτοιισΙιοηΗίΒ <ϋ5βΓβηΐ 

ρΛΓίί.' 

δίέφερον του* πολέμους] Α.θϋοτάία% ίο ΒπΙίβΓ, ϋβδβ νοΓθδ 
ιηίϋΐι. '\ϊ•6Γβ (ϋδϋη§ιιΐ8ΐιβ(1 £ογ ίΙιβΪΓ βυρβηοΓ εΐάΐΐ ϊη ίΐιβίτ 
υγ8γβ;' ϋιάβ ντοτιΜ Γβςιήτβ τα το\4μια, 'ντβΓβ (ϋδίϊη£αϊδ1ιβ<1 ίοΓ 
ϋιβίτ βΜΙΙ ΐη πιϋίί&Γγ &δ*&ΪΓ8.' ΤΙιθ διά ϊη διέφερον βρρβ&τδ ίο 
Γηβαη, ο&ιτϊβά ίΐιβΐτ νν&τβ ΙίίΓουαΗ ίο & ΒαοοβΒδίαΙ ϊδδΐιβ. Ιη ίΐιβ 
ηβχί οΐ&πδβ αυτή ϊδ βπιρίιαίίβ, &η<1 πιβ&ηδ ' αηΓηοΙβδίθά,' ' Ιβίί ίο 
ϊίδβΐί; 1 &η<1 1>β1ο\ν, αίίβΓ ίν Πνθίου δηρρΐ^ τεμένει, &5 να ίϊιβ 
ϊηΒβηρϋοη. 

32. των δώδεκα θεών βωμον] Τΐιΐδ &11&Γ \Γ&δ &ί ίΐιβ δοαίΐι- 
ντβεί 0ΟΓΠ6Γ οί ίΐιβ ΑοΓοροίϊδ, »ί ίΐιβ βχίΓθίαάί^ οί ίΐιβ ά-γορά, &ηά 
ίϊιβ Τβπιρίβ οί Ρτίΐιϊπδ ογ ΡβίΓοαδ & Ιϊίίΐβ ίο ίϊιβ βοαίΐι οί ϊί. 

35. νροσοικοδομήσατ] Ήανΐη§ βηϊΐί &η &ά<ϋίϊοη»1 ΙβηςΟι 
ίο.' 

Ιιν. 1. ηρξεν] ίδ ηοί '^λβ πιΙβΓ,' 1>τιί, 'δαοοββάβά ίο 
ρολτβΓ.' 

ίίδώϊ μεν καΐ άκοβ] Τΐιβδβ \«ΌΓ<1δ &Γ6 ορροδβά ίο "γνοίη τ« 
αν και αύτώ τούτω. ' Ι ηοί οηΐ.γ ΐηδίδί αροη ίί οβο&αββ Ι Ιυιο•» 
ϋιβ ίβοί ίο 1)β δο (νβπ ίτοπι Μδίοήο&Ι ΓβροΓί, οιιί οηβ πιϊβΐιΐ 
Ιβ&πι ϊί ίτοπι ίηβ ίο11ο\ν1η§ οοηδκΙθΓ&ίίοη, &£ \τβ11 88 ίτοπι 
Μδίοιτ.' 

10. -γημαι] Τηβ &οίίτβ οί -γαμώ ϊδ ββηβπιΐΐγ ιΐδβά οί ίηβ 
πι&η; Ιηβ πηάάΐβ, οί ίηβ \νοηι»η : ->αμώ ϋιβτβίοτβ ϊη Ιι&ϋη ϊδ 
1 ηχοτβπι άαοο,' -γαμονμαι ϊδ ' ηιιοο.' 

τβ τρώτ-β στ-ηΚτ)] Ι <ϊο ηοί ηηάβΓδί&ηά ίΐιβδβ νοκίβ, ηοτ άοβδ 
&ηγ βοιηιηβηΐ8ίύΓ. Ββ1ο\τ, πρεσβεύει» ΐβ ίΐιβ ρτβδβηί, οβοβπδβ 
Ιαβ νν83 ίίιβ οΐάβδί; τνραννενσαι ίϊιβ &οπδί, ίη ιΐιβ δβηδβ οί 'ΐιβ 
οοί»ίηβ(1 ίϊιβ ί5τ&ηηγ;' }αδί &δ κατάσχει» ΐβ αββά &β1ο\?. Ρογ 
κατασχεΐν ά» δββ οη Ά1. 

13. ού μην ουδέ] ' Αηά πιοίΐ ααύτβάΐη Ι ίΜηΙ; Ηίρρΐ&δ λτοαίά 
ηοί ηΆ\β εναΐ... 

16. καθίστατο] Τΐιβ δΐήοί ταΐβ ίη & Ιιχροίΐιβίΐο&ΐ δβηίβηββ 
Γβςχητβδ ί\νο βοΓΪδίδ, ογ ί\νο ϊτηρβΓίβοΙδ, ϊη ίϊιβ Ββηββ οί 'τνοαίά 
η&Υβ' ογ * νοηΐά.* Ι ίηίηΐι καθίστατο Ϊ8 ίιβΓβ πδβά, ίο άβηοίβ 
ίηοοιηρίβίβ ίηίβηίϊοη, 'ΐιβ αΐίβιηρίβά Ιο ββΙαοΙίεΗ Μηίδβΐί.' 

άλλα και] Τίιϊδ και ΐδ 'οοίΐι,' καΐ και εκράτησε, καΐ ούκ 
ήτόρησεν. ' Βπί οντϊιι§ ίο Ιιϊδ ίοηηβΓ 1ι80ΪΙοε1 ϊηίϊιηϊά&Ιϊοη οί 
ίϊιβ οϊίίζβηδ &η(1 Μδ δίΓΪοί &ίίβηίΐοη ίο ίϊιβ βίβίβ οί Ιιϊδ πιβΓΟβη- 
&ΓΪΘ3. Ιιβ οοηαρίβίβΐ^• δβοατβ<1 Ιηβ ρο\τβΓ \ηίη δαρβπίοιυκίΗηοβ 224 ΤΕϋΟΥΌΙΌΕΒ. 

οί βαίβίν, &ηά ηβ \ν»β ηοί Εί ε Ιοββ Ιιονν Ιο ρΓυοββιΙ, α,δ 3, νυαη^βΓ 
1»Γθί1ΐθΓ \νοη1ά Ιι&νθ οββη ; ε ροΒΪίϊοη ΐη τνΐιϊοη (ί. θ. ΐί Ιιβ ΓβΕΐΙν 
ηΕ<1 οββη & γοιιη§βΓ ΟΓοίΐίβΓ) ηβ Ία&ά ηοί οί οοηΓδβ οββη εοοιιβ- 
ίοιηβά ίο α οοηίϊηηοηΒ ροΒδββΒΪοη οί απίηοήίν,' ^Ιιθγθ έν φ 
ΓθίβΓβ ίο ώ$ άδΐλφδ* νεώτερο! ίϋν, &ηά ίβ βςμιίνΕίβηί ίο εί -γαρ 
άδελφδ! νεώτερο! ην. 

18. του άσφαλου! κατ ε κράτησε»] Τΐΐθ βθηίίϊνβ ΒββηΐΒ ίο άβ- 
ρβηά οη τφ περώντ*, αηά ίΐιβ νβΓΟ ίο 1»β ιιββά ΕΟβοΙαίβΙγ, ' ββοητβά 
Ιιίδ ρο\\θΓ,' οί. ΗβΓοά. νιι. 168, δοκέοντε! τδν ΐίέρσην κατακρατή- 
σαντα πολλδν. Άρξειν πάση! τψ ' Ελλάδοϊ. 

22. καΧ την δδξαν~\ ' ΗίρρΕΓοηηΒ, ηΕνϊη§; οοίΕΐηβά οβίβοπίγ 
ίτοπι ηίβ ΙαηαβηίίΛΙβ «ΙίδΕΒίβΓ, αίβο ΕΟφίϊτβά ϊη Εάάϊίίοη ίο ίηΕί 
(πρόή ίηβ Γβραίβ οί θηίονΐη^ ίηβ ίγΓΕηηγ.' Ρογ ίΐιβ οοηδίπιο- 
ίϊοη οί δνομ.ασΟέντα 8ββ νιι. 58. 

Σνί. 1. τδν δ' οΰν] οί. οη οη. 15. ΟοηβίΓυβ ίΐΐθ ηβχί 
ννοΓάδ, 'Ιιθ &ί ΙεβΙ οοηίΓίνβά ίο ΐηβηΐί ηΐηι, &β οϊβ ΐηίβηίίοη 
1οη§ ηαά οββη.' 

3. κάνουν οϊσουσαν] Τΐιβββ ΟΕβ&βίβ οοηί&ίηεά ίΐιβ οη&ρίβί, 
Ιαιίίβ, &ο., &ηά ΕρρΙίΕηοββ Γβα,ιιΪΓβά ϊη ίηβ ΒΕΟιίηοβΒ, Εη<1 \?βΓβ 
οαπΐβά ον ί\νο πι&ίάβηΒ οί ηοΙ)1θ βχίΓΕοίϊοη. ΗβΓοάοίηβ β&υβ 
(νιι. 57), ίηαί ίηβ ηιιΐΓάβΓβΓΒ οί ΗΐρρΕΓοηιΐΒ ϋβίοη^βά ίο ίηβ 
Λβπιβ οί ΟβρΙιγτΕ οπΒΪη&Πγ οί Ρηο3ηίοΐ&η τ&οβ, &ηά βπή^ταηίβ 
ίο Οτββοβ \\αίη Ο&άπιαΒ. Τηβγ ν/βΓβ ΕίίβηνΕπΙδ αάπιίίίθά ίο 
ΑίηβηΒ &β οΐίϊζβηδ. Τηΐβ ί&οί οί ίηβΐΓ ΡηοβηίοΪΕη οήβίη πιευ 
ηανβ ίαπήβηβά βοηιβ οοΐοητ ίοΓ ίΐιβ Γβ]'βοίίοη οί ΗΕπηοάΐηβ' 
ΒΐείθΓ ίΓοηι ίηβ ηοηοιυτ οί οβαΓΪη§ ίηβ κανου!. 8βθ Ατηοΐά, ηοίθ 
οη νι. 56. 

5. την άρχήν~\ 'ίη ίΐιβ πγβΙ ίηΒί&ηοβ,' &ηά ίΐιβη, ϊη ίΐιβ 
Ββηδβ οί Έί εΙΙ.' Τηβ ρητΕδβ ο&ηηοί οβ ηδβά ηηΙβΒΒ α ηββ&ίίνθ 
θχίδίΒ ίη ίηβ Ββηίβηοβ, Ε8 ηβΓβ. Ουδέ έπαγγεΐλαι Ϊ8 ' ηβ ΕΓΟβΒδί- 
νϊδδβ ςηίάβηι.' 

9. έπίνρακτο'] ' ίηβ^ ηαά αΐτβίκΐγ οοηοβί'ίβά ίηβϊτ πιβ&δΐίΓΟί; 
&ο., αηά ίηβη \νβΓβ \ν&ίίίη§.' 

14. ίκΐίνους~\ 8ο. Ιδβι εκείνου! ξυνεπαμύνειν βοϊη ϊη 0ΓΪη8ίιΐ!.' 
8ηοη ηβΐρ &8 \^εβ Γβο,ιιίδϊίθ ίο ίηβηα), τά ιτρδ$ τους δορυφόρους. 
"Αρξαιίβ 'ίο βίπΐίθ ίΐΐθ ητβί ϋ1ο\?:' έπαμύνειν Ϊ8 ίΐΐθ ρΓβδβηί οί 
ίηβ ρΓοΙοη^βά Εοί. χ 

16. εΐ καϊ όποσοιουν] 'ίί βνβη Εην ηαηιοθΓ \νηΕίβνβΓ' (ηο 
ηΐΕίίθΓ ηοτν βπι&ΙΙ). 

17. ίχοντάς 7«] ' &ί ΙβΕβί ηο\ν ίΛΕί ίΰβ7 \)&ά εγττιη, τ^ουΐά 
]οΐη ϊη δβοιχπη» ίΙΐθΐΓ ο\νη ίι•6βάοηι.' Ν0ΤΕ8. 225 

ΙιΥΊΙ. 6. σφίσί] Τηίβ ϊδ ^ονβΓηβά 1>7 ϋιβ συν να. συνώμοται, 
ϋιβ δηοβί&ηίίνβ ίαϋηί» ίΐιβ ο&εβ οί ϊίδ νβΓΐ). Οί. η Περσάν ίπίθΐσΐ! 
τόίί "Ελλησιν, ¥\&ίο Όε Σ,«β. 698 β, &ηά η. 76, σφίσιν άλλα μη 
έκείνψ καταδουΧώσΐωί. 

9. δσον ούκ ήδη] 'ΑΙΙ Ιιηί ϊιηπιβαϊ&ίβ^.' Οί. πδλΐμον δσον 
οΰ παρόντα, ' & λτ&γ »Π ΐ>τιί &ί ίηβϊτ άοοΓβ,' ι. 36 : των στρατοπέ- 
δων δσον ού ξυνώντων, 'βΐΐ ϋαί βη§3§ίη£,' ν. 59. Τΐιβ ρητ&3β 
Ιιθγθ 866Π18 Ιο ηιβΕη, ' ίηϊηϋη£ ίηβ7 \νοη1ά 1)θ δθίζβά, &1 δηβη 
»η ϊηίθΓν&Ι οί ίϊπιβ οηΐγ 33 ηοί ίο έβ ΒβΐζβΛ ίηΒίΗΐιί&ηβοαβΙ^ :' 
8θ, ' ϋ \ν•&ι• &ί βτιοΐι »η ίηίβΓΥ&Ι οηΐ^τ »8 ηοί Ιο ββ λοΙγολΙ!^ Βίτβ&άγ 13. παρά τό λΐωκόριον] Ργοπι ίηβ οηίβΓ ΟβΓΒΠΐϊοη8 ίΐιβ 
Ρ&η&ίηβη&ϊο ρΓοοββδΐοη πιογβά ίητοη^η ίηβ Βϊργίηια ογ Τητί»- 
Βΐ»η §&ίβ ήΐοη» ϋ.β ϊηηβΓ ΟβΓ&ηιίοηδ, ίηβ ίαβηιοη&οΐβ \ν&ϋ£ οί 
Αίΐιβηδ, &η<1 1)7 α οΐΓοιηίοηβ τοηίβ ίο ίΐιβ ΕΓβοίηβϊαπι οη ίηβ 
Αατοροΐϊδ. Νβαχ ϋίργίαπι -νν&δ ίΐιβ Εβοβοήαηι, α ίβηιρίβ βτβοίβά 
ϊη ηοηοατ οί ίηβ ά&α°;ηίβΓ3 οί Εβοβ \\τηο ττβτβ δβοηηββοί ίο 

ΜίηβΓΥ& ίθΓ ίηβ ρΓβδβΓΥ&ίϊΟΠ οί ίΐΐβ δί&ίβ. 

14. και ώ$ αν μάλιστα] 8ο. τροσχίσοιεν. Τηβ ΐιηρβΓίβοί 
ηιβ&ηδ 'ίΐιβγ δβί &1>οαί δίΓΪΜη^ ηίηι.' Οηβ ννοηΐίΐ Γ&ίΙιβΓ η&νβ 
βχρβοϊιά έτυψαν, 'ίηβ7 δίπιΛ Ιιϊιη α ί»ία1 οίοντ.' 

ΕΥΙΗ. 3. τρότΐρον ή] Τηϊδ ιΐδβ οί προτερον ή \άίη ίηβ 
ϊηηηΐίΐγβ ίδ ηοί α υογτ οοτητηοη βοηδίπιβίΐοη. Οί. οη οη. 10. 

4. άδι}λω$ τη δψΐΐ] Τηβ οοηδίτηοίΐοη βρρβ&τδ ίο 1)β, αδή- 
λως τη δψει (τήίηοηί (ϋδοογβπη^, Ιΐ6ίΓ&7Ϊη§ &ηγί1ιϊη§ \>γ Μ3 
οοηηίεη&ηοθ), πλασάμΐνο; αυτήν πρδ$ την ξυμφοράν. 

7. οίόμενοί τι έρεΐν] ' ίηϊηΜη^ ίη»ί ηβ \?&8 ίώοηί ίο &α'άΓβ89 
ίηβηι ϊη βοπιβ ^νή^,' ίρςΐν οβϊη§ &1\ν&78 ηιίητβ ϊη πιββηίη». 
Ββ1ο\ν, (ξΐλέΊΐτο ΐδ ' ρΓθθββ(1ε<1 ίο ρίοίε οαί,' ογ ' ΙίβρΙ ρΐοϋιι§ 
οηί.' 

10. τά* τομττάΐ] Τηβ βτίίοΐβ ϊδ ηδβά 1)608ΐΐ8β ίηβδβ ρΓΟΟββ- 
δϊοηδ &Γβ βαρροδβά 1)Υ Τηιΐ07<ϋ<1β8 ίο 1>β &1τβ&<ΐ7 ^ηο^τι ίο ηίβ 
Γ6&<1βΓ8. Ιη ί»οί, ίηβ ηββ οί ίηβ &Γίίο1β \τίίη ίηβ η^πιβδ οί 
ρβΓδοηδ &η<1 ίηϊη^δ ρ&τϋοηΐ&πζθδ ίηβηι, βηά πι^ββ ίηθπι <1βη- 
ηϊίβ »ηά Ιαιο-Λτι : ϊί ίηβι-βίοΓθ Ϊ8 &ίί&οηβά ίο & βηοδί&ηίϊγβ οη ϊίβ 
8βοοηά πιβηίϊοη, ϋβοβηδβ 1)7'ίίδ ρΓβγΐοηδ ηββ ίηβ οο}βοί οί οοηκθ 
ϊδ 1οο£β<1 οη »δ 1αιο\?η: ογ ίηβ ατϋοΐβ ϊδ &ίί&οηβ(1 ίο δηοδί&ηϋνβδ οη 
ίηβϊτ ΠΓδί ηιβηϋοη, ττηβη ϊί ίβ β8δϊΐ7 ηηάβΓδίοοα, ίτοπι ρβοηϋ&Γ 
οΐτοηπίδΐ&ηοβδ, ίη&ί ίηβ7, »ηά ηο οίηβτδ, &γθ ίηβ ο!)]βοίδ ΐηίβηά- 
βά. Ρογ ϊηβί&ηοβ, Κΰρος τα ταλτά ί/ί τάϊ χεΐραί ίλαβεν: 80. ίηβ 
ηβηήΐ }&νβ1ΐηδ, ίηβ ]'»γβ1ϊηδ ηβ \ν&3 Ιοιοήτι ίο ηδβ ; &ηύ ϊη ίΐιίδ 

15 226 ΤΗϋΟΥΏΙΌΕ8. 

\ν&7, &ηά ηο οίΙιβΓ, ίηβ βτίϊοΐβ ΐβ βφΐίνίΐίβηί ίο ίηβ ροΒδβδβϊνβ 
ρΓοηοαη. Ιη ίηβ ρ&ββα^β &ΰονβ, τας πομπάς ίδ ρηί, οβοαιίδβ ίηβ 
ηθ,ΓΓβ,ίΐνο ίαππη§ οη Αίίϊοα, ίηβ Γβ&άβΓ \νου1ά 1ίηο\ν ίηβ,ί ίΐιο 
ρΓοοβδβϊοηΒ βρο&βη οί \νβΓβ ίηβ \νβ11-1αιο\ν'η Αίΐιβηίίΐη οηβ8. 

ΙιΙΧ. 5. δίά ^ό^οιι ήδη ων] ' Ργοπι ίΐιΐβ ροίηί ίοΓνν&χά 
οβϊη§ ϊηβηβηοβά 1>7 ίβ&Γ.' Ββίο^, διεσκοπεΐτο ϊδ, ' Ιιβ Ιοο&βά ϊη 
βγβιγ (ϋΓβοίϊοη.' 

7. εϊ πόθεν] Πόθεν, Ιΐίβ βίπήΙα,Γ ρατίίοΐβδ Ιιβ§ΐηηΐη§ νήίΐι 
τγ, βηοη &8 7τοΟ, ποι, πόσοι, &ο., ατβ βϊίηβΓ ίηίβπ•0£8,ίϊνθ, ογ 
ϊηάβηηϊίβ ; 8.8 πόθεν ηκει, λνηβηοβ ίδ Ιιβ οοπιβ ? ηλθέ πόθεν, )ιβ 
ο&ταβ ίτοτη βοπιβ ρΐαοβ ; 80, που έστην, τνηβΓβ <Μ(1 Ι δία,ηοΐ ? ίσ- 
την που, Ι βίοοά 80Γηβ\νηβΓ6. Τΐΐθ ί\νο ίοπηβ δθεν &τιά δποθεν 
&γθ Γβίαίΐνβ, &η<1 οηΐγ ιΐδβά ΐη Γβίαίίνβ δβηίβηββδ : οΐδα δθεν, ογ 
δποθεν, έρχεται. Το ίίΐδ βΐαδδ ϋβίοη^ ίΐΐθ ρ&ΓίίβΙβδ οθΓΓβδροη<ϊΐη§ 
ίο ίηοδβ Γηβηίϊοηβά αηονβ, νίζ. δπου, δποι, δποσοι, &ο., β,δ ντβΐΐ 

&8 ίΐΐθ ΒΓΙΟΓίβΓ ίοΓΠΙδ θΰ, οί, δσΟΙ, &6. 

8. ύπάρχουσαν] Τΐΐθ νβΓϋ υπάρχω {ξβηβΓαΙΙγ η&δ ίΐΐθ ηοίίοη 
οί 'βχΐβίϊη£ ίο ϋβ^ίη \νϊί1ι, ογ ρΓβνίοηδΙ^, ογ ίο ίδ,Π ϋβ,οΐί οη,' 
αίίαοΐιβά ίο ΐί. Οί. στερόμενοι οπλιτών τε πολλών καϊ ιππέων καϊ 
ηλικίας ο'ίαν ούχ έτέραν έώρων ύπάρχουσαν, έβαρύνοντο : ' ίΐΐθ Ιάΐίβ 
οί λνΐιΐοη ί1ιβ7 Λϋ ηοί δββ βχΐδίίηβ ίο 1>β£ίη &§&ΐη \\ήίη,' νιιι. 1. 

9. 7°Η Τΐιίδ ρίΐΓίάοΙβ (7ε οΰν) ηιβ&ηδ '&ί αΐΐ βνβηίβ,' '»ί 
1β8.δί,' νβΐ7 ηιηβΐι Ιίΐΐβ 7€ : οί. δήλων τάς με'/ίστας καϊ έλαχίστας. 
άλλων -/οΰν μεγέθους πέρι ουκ έμνήσθη : Όί αηγ οίηβΓβ, αί αΐΐ 
βνβηίβ, αί Ιβ&δί, ηβ πι&ιΐβ ηο πιβηίΐοη.' ι. 10. τά* -γοΰν'Αθηνας 
οΐδα, τόν δέ χωρον οϋ; Άίηθηβ αί Ιβαδί Ι 1αιο\ν:' 8ορη. ((Έάίρ. 
ΰοΐ. 24. Ιί ίΐίβο ηαβ αη ΠΙ&ίϊνβ ίοΓϋβ, αβ ΙαβΓβ, Γθδπ1ίϊη§ ίΓοηι 
ίηβ οΰν, ' ίΐί Ιβ&δί ίηβη:' την -γοΰν Άττικην.,.φκουν οί αυτοί 
αεί, &8 βυρρί^ΐη^ &η ΐηδί&ηοβ οί δθΐηβίηίη£ αβδβΓίβά ϋθίοΓβ: 
Άίίϊοα ίηβη, &ί Ιβ&βί.' (ι. 2.) 

22. ώ$ βασιλέα] Τΐιίβ ηβθ οί ώ$ ϊη ίηβ δβηδβ οί 'ίο,' αδ » 
ρΓβροδΐίΐοη, ϊδ 1ΐηιϊίβ(1 ίο ρβΓδοηδ, &ηά γεγθΙ^ βπιρ1θ7θ(1 νάίη ίηβ 
η&πιββ οί ρΐβ,οββ. Βασιλεύς, \ν1ιβη ίΐιβ ΡβΓδί&η Μη§ ϊδ ϊηίβηάβά. 
δβΐάοπι ί&1ίβ« ίηβ &Γίΐο1β. Τΐιβ βχρίΕη&ίΐοη οί ΐηΐδ βββηΐδ ίο όβ, 
ίη&ί βασιλεύς ϊδ Ιοοίίβά οη α8 Γβ8βηιο1ΐη§ δίαοη -«ΌΓίΙδ &β -/ή, 
θάλασσα, ήλιος, ωκεανός, \νηίοη βίίηβΓ ί&ΐίβ ογ Γβ]ββί ίηβ &Γίΐο1β. 
«,ί ρΙβ&δηΓβ, οβοβ,ηδβ ηο ηιίβΕρρΓβηβηδίοη ο&η &Π8Θ ίτοΓη ϊίβ 
οηιίδδϊοη, δϊηοβ ηο οηβ οοηΐά ϋβ Ιβά ϊηίο ίηβ πιΐδίίΐΐίβ οί βηρροδ- 
ϊη§ ίηβΓβ χνβΓβ ηιοΓβ θΕτίηδ ίηαη οηβ, ογ πιογθ δηηδ. Ιη ϋΐίβ 
ηι»ηηβΓ ηο αηιοίδχήί^ &τοδθ ίΓοηι ίηβ οπιΐδδ'ϊοη οί ίηβ ητίΐοΐθ 
νηΐϊχ βασιλεύς, οβοο,ιΐδβ ίηβ ΡβΓδί&η Λναβ ρΓβ-βπιϊηβηί^ Ιάη^, ίο ίηβ 
βχοίτΐδίοη οί &ηγ οίηβΓ, &ηά οη ίηβ ιΐδθ οί βασιλεύς ίΐιβ πιϊηά ΝΟΤΕ 8. 227 

η&ίιΐΓ&Π^ οοηο1α<1β<1 ΐΐιβ ΡβΓβΐαη χηοηβτοη Ιο \>β ίηίβηάβά. 
Ββίοττ, δθεν καί Ϊ8, '\νηβηοβ πιΟΓβονβΓ,' &η<1 ήδη -γέρων ων ϊδ, 
'η&νϊη§ \)ν ίηΐδ ίϊπιβ (αίΐβτ ίηβ Ιαρδβ οί 20 }-β8Γ8) Γβαοηβά & 

ΙιΧ. 4. την αίτίαν] 8ο. ίηβ αίτια &Ά\ιΛβά ίο ΟβίοΓβ ; ίηβ \τβ11- 
ΙακΛνη αιτία: οί. ίηβ 1&βί οη8ρίβΓ, οη τάϊ νομνάί. Ββ1ο\ν 
δεσμωτηρίφ ί&1ίβ3 ίηβ δτίϊοΐβ, 88 & \νβΠ-1αιο\νη 1>αί1(1ΐη£. 

8. ούκ έν παύλη έφαίνετο] Τηβ ΥβΓΟ Ϊ8 αββά ΐηιρβΓβοηβΙΙν, 
'πι&ίίβΓβ όϋά ηοί βββπι Ιϋβΐ^ ίο βίορ.' Οί. ώϊ δ' ούκέτι έν κατά- 
λήψει έφαίνετο, έττανεχώρει, να. 33. 

9. 65 τό ά-γριώτερον] 8ο. « τό ά-γριώτερδν τε και ές τό τΧείουϊ 
ξνλλαμβάνειν. 

11. άναπείθεται] Τίιϊβ πίθίΐηβ ρΓορβΓίν, ' Ϊ8 ρβΓ8ΐι&(1θ<1 τοιιηά 
ΐηίο α ηβ\ν ορϊηϊοη:' (δββ οη ανά ίη οη. 14), 1>ηί ηβη»1ΐ7 011Ι7 
ιηβ&ηδ ίηβ δαπιβ 83 πείθεται. 

εϊ$ των δεδεμένων~\ Τηίβ \?88 Αηάοοΐάβδ, τ?1ιο η»ά 1)ββη 
ίΙΐΓ0\νη ΐηίο ρήβοη νάίη ίθΓΪ7 ογ ύϋγ οίηβΓβ οη ίΐιβ ϊηίοπηβϋοη 
οί Βίοοίβϊάββ. Ηβ ρΓθίβ88θ(1 ίο Ιι&νβ ηαά ηο οοηοβΓη ϊη ίί 
Γβ&1ΐ7, οιιί 88 ηβ ντ38 άϊδβοΐβά \>γ 8η βοοϊάβηί, ήίβ οοηββηί η&ά 
οββη ί&ΐ£βη ίοΓ στ&ηίβά. 

12. είτε άρα] δββ οη οη. 33. Τηβ ηββ οί καί δββηΐδ ίο 8<1ά 
βπιρη&βΐδ, '^ΙιβίηβΓ ϊί \νβΓβ τβαΙΙι/ ίπιβ ογ τεαΙΙϊ) ί&ΐδβ.' Οί. ν. 
65, είτε καί δια ένιβόημα είτε και άλλο τι. 

16. ίΐ μη και δέδρακεν] Τηβδβ \νοι:ά3 οβη οηΐγ ηιβ&η ' ηηΐβδβ 
Ιιβ &οίθ8ΐΐ7 η&3 άοηβ ϊί :' \νηβΓβ88 ίηβ ββηββ 8ρρβ&Γ8 ίο Γβα,ηΪΓβ 
εί καί μη δέδρακεν, ' ίί βνβη ηβ Γβ&ϋ7 ηα3 ηοί άοηβ ϊί,' ηηΐθδδ ίηβ 
&<1νΐδθΓ'8 8υ§§β8ίίοη βηρροδβά 011Ι7 αη ϊηάϊτβοί οοπιρ1ϊοϊί7 οη ίηβ 
ρ&Γί οί Αηάοοϊάβδ, ντηο 8θοοΓάϊη§ ίο ηΐδ ο\υή &οοοηηί Ιαιεντ οί 
ϊί, 1>αί ρΓοίθδίβά 8§8Ϊη3ί ίί, αηά η&<1 ηοίηϊη§ πιογθ ίο <1ο -ντϋη ίί". 

23. ποιούμενοι] Τηβ οοηδίπιοίΐοη ραβδβδ η»ίηΓ&1ΐ7 ίηίο ίηβ 
ρ1ηΓ&1, Οβθ8ΐΐ5β ό δήμοί δ των 'λθηναίων ϊδ βα,ιιϊνδίβηί ίο οί 'λθη- εΐ μη είσονται] ΑίίβΓ οβΓίΛΪη βχρτβδδίοηδ, δεινόν, δεινδν 
ποιούμαι, θαυμάζειν, &ο., «ί νάίη ίηβ ϊηαίο8ΐϊνβ ϊδ ηδβά ηοί Ιο 
βχρτβδδ Γβ&1ΐ7 &Π7 άοηοί ογ ιιηοβΓί8ίηί7, 1»ηί ίο δοίίβη. &ίίβΓ ίΐιβ 
Αίίϊο αδ8§β, ίηβ ροδίίίνβηββδ οί ίηβ 8536Γίϊοη, ' ϊί ϊδ 8 δίΓ8η«β 
11ιϊη§, ογ \νοη1(1 \>β ίί.' Εί ϊδ ίηβΓβίοΓβ Γβ8ΐΐ7 ίη βηοη 08868 811 
οηί βςιιΐν8ΐβηί ίο δτι. 

24. σφων τφ πλήθει] 'Τηβ ρορη1&τ ρ&τί7 8ΐηοη§8ί ί^βπ!/ 

15— 2 228 ΤΗΙΙ0ΥΌΙΌΕ8. 

26. τοι>ί καταιτιαθέντα%...τούτ μέν] Έον ίηΐδ οοηβίηιοίίοη 
Βββ οη οη. 48. 

28. θάνατον κατα-γνόντεϊ] 8ο. •γνόντες θάνατον κατά των δια- 
φυγόντων; '86ηίβηοίη§ άβαίΐι 8,88,ίηΒί ίηβ ηιη&Λνβ^β.' Οί. κατα- 
7ιόι>5 έαντοΰ μή περιέσεσθαι, ι ίοπηΐη§ & ηοίίοη ίο Ιιϊβ ο\νη άίβ- 
Εάν&ηίΒ^β * η& * ηβ ^οηΐά ηοί Βΐιτνϊνβ,' ιιι. 35. 'Επανειπεΐν ϊβ, 

'ίθ ρΓΟΟί&ΪΠΙ ΟνβΓ 3, 1218,11, ' ' ίο Ββί & ρΓΪΟβ 011 Μβ ηβΒ,ά.' 

30. οί μέν παθόντα] Το ίηββθ \ϊόγ<18 Ι ίηϊηΐί η μέντοι άλλη 
οοΓΓβΒροηά, ίηβ μέντοι Βίαηάίηβ ίοτ ίηβ δ^ Βίι-ϊοίΐ^ Γβφΐΐτβίΐ ; οι• 
ροΒβίΜ^ δέ &ί ίηβ &β8ίηηΐη§ οί ίηβ ηβχί οη&ρίβι• τα.&γ &η8\τβι• ίο 
Γΐ β,ηά ή μέντοι ββ ρ&ΓβπίΙΐθΐίο. 

ΙιΧΙ. 5. καΐ τα μυστικά] 'ίϊιβ πιγΒίβπβΒ 8,8 \νβ11 &β ίηβ 

ΗβΓΙΠβΒ.' 

6. τηι Συνωμοσία:] Τη&ί ϊβ, Πιε οοηβρΐΓ&ογ 80 οίίβη Εΐΐυάθά 
Ιο, ογ Ιΐιβ οοηβρϊτ&ο^ ν^ΐιϊοΐι ίΐιβ^ \ν•6Γθ οοηνϊηοβά αϋά βχΐβί. 

7. καϊ γαρ καΐ στρατιά] Τΐΐθ και &άά& βπιρη88Ϊ8 ίο ίηβ 
Γβ&βοη, ' ίοτ οβΓίαίηΙ^,' βίβηΐιη ρι-οίβοίο. ' Ρογ οβι-ί&ΐηΐ^ ϊη &ά- 
άίίΐοη Ιο οίηβτ βηδρϊοίοιίΒ οίΓοηπίβί&ηοβΒ, ίηβΓβ ^•&β αΙ$ο ίηβ 
ί&ο* ίη&ί 8, ΒΠ1&11 ίοΓΟβ οί.,.' <Τηβί 1)β1οντ, πράσσοντες 18 οοη. 
δίπιοίβά τ??ϊίη ΓθίβΓβηοβ ίο ίηβ ντοπίδ οί Λακεδαιμόνιοι, ίο ^ηϊοη 
στρατιά Αακεδαιαονίων &ιβ βςίαίν&ίβηί. Τίράσσοντεί πηιβί ηοί βθ 
οοηβίηιβά. Ιϋθ ιτράξαντβϊ', βηί ϊβ, 'ΐη ίηβ ίηι-ίηβΓ&ηοθ οί & 
ηβ§οοΪ8,ίΐοη ο&ττγίη% οη \νΐίη ίηβ ΒοβοίίαηΒ.' Ιη ίηβ ηβχί Ββη- 
ίβηοβ έδόκει ΐβ ίΐΓΒί ιΐΒβά \νίί1ι στρατιά, &τιά ίηβη ή ττόλυ, 'ίηβ 
ίοΓΟβ Βββπιβόΐ ίο η&νβ οοιηβ.,.ίηβ οίίγ &ρρβ8,Γβ<1 ΊΆ,βΙγ ίο η&νβ 
βββη υβίι-β,νβά. ' 

15. έν θησείψ] ΤΙιϊβ \ν&8 ΐη ίηβ ίηηβι- ΟβΓΒ,ηιίοιίΒ, 8Ϊ>οιιί 
η&ΐΐναγ οβί\νββη ίηβ Αι•βΐορ&£ΐΐ8 &ηά ίηβ Τηπ&Βίβιι &&ίβ (οι• 
ϋίργίαπι) Ιβθ,άίηβ ίο Είβυδίβ. Ιί νι&8 ϋηΐΐί ίο Γβοβΐνβ ίηβ Ιιοηββ 
οί ΤηβββιΐΒ ΙίΓοακπί ίτοιη 8ογτο8 Ιογ Οϊιηοη. Οί οοιιγβο ϊί \?&β 
ΐη ίηβ βηοΙοβιΐΓθ αίίαοηβά ίο ίηβ ίβηιρίβ (τέμενοή ίηαί ίηβ 
Αίηβηϊαηβ \νβΓβ ροΒίβά. 

19. τταρέδοσαν] Τηβ Αίηβηίβ,ηΒ η&,Λ ρίποθά ηηάβΓ οιιβίοά^ 
ϊη ίηβ &ά]&οβηί ϊβΙ&ηάΒ βοηΐθ ίητββ ηωκΪΓβά ΑΓβΐνβΒ ντηο \νβΓβ 
Βηβρβοίβά οί ίβ,νουτϊη^ οΐΐ^βχοη^ &ηά ίηβ δρα,Γί&η ΐηίβΓβΒί, &η<1 
\νβΓβ 8Λ0θΓ(ϋη§ΐ7 ββϊζβά \>γ ΑΙοίΜαάβΒ & βηοΓί ίίηιβ οβίοΓβ (ν. 85). 
Τηβββ ηο8ί8§β8, &8 ίτίβηάδ οί ίηβ οϋ^ΕΓοηϊο&Ι ίαοίϊοη αί Αγ§08 
ηο-\ν ρ1οίίϊη§ &§&ΐηδί ίηβ άβηιοοΓ&ογ, &ηά &ηχίου8 ίοτ & 8ρ8χί&η 
8.11ϊ&ηοβ, ίηβ Αίηβηί&ηβ Γβδίοτβά ίο ίηβ ροριιΙ&Γ ρατίγ, ίο 1)θ 
ρ1βά§βΒ ίοΓ ίηβ §οοά οβη&νίουτ οί ίηβ οϋ^&Γοηΐο&ΙΙ^ άίΒροΒθά. 

20. διαχρήσασθαϊ] Ιΐί. 'ίο ηεβ τ'ιρΜ ίύτοηρΗ,' 'ίο ιΐΒβ ηρ,' 
'ίο τη&ΐίβ &ν/αγ -^ϊΐη.' Ν0ΤΕ8. 229 

23. χέμτουσιν οΰτω] Τΐιβ \γογ<1 οΰτω ΓβίβΓδ ίο βουλόμενοι, &ο. 
Ββίο-Κ" ών ττερί άλλων ΐδ βφΐΐνβίβηί ίο καΐ ίττϊ &λλου<> περί ών. 

26. θεραπεύοντες] Τηβ ρ&ΓίϊοίρΙβ ίοϋο^β εΐρητο ϊιηρΓορβΓΐ^ 
83 ίηοα§η ϊί νβτβ είρήκεσαν, \νηΐοη οί οοαχδβ ^οη1<1 Γβςπϊτβ θερα- 
τεύοντε*. Τηβ ίΛτο οίαιίδβδ &τβ θεραττεύοντέί τε &ηά και ούχ 
ήκιστα βονλόμενοι, &ηά τδ μη θορυβεΐν άβρβηάδ οη θεραπεύοντε $ : 
' &ηχΐοαδ ίη&ί ηο άΐδίτιτο&ηοβ δηοήΐά βχΐδί ντίίΐι Γβδρβοί ίο ίηβϊτ 
ο\τη 8θ1άϊβΓ3 8αΐ(1 ίΐΐθ βηβιην.' Τηθ7 ίε&τβά, ίΐι&ί ϊβ, ίηβϊτ ο-ντη 
ΒοΙάίθΓδ -η-οαίά ορβηΐ7 βχρτβδβ ίηβϊτ &η§6Γ βί ίΐιβ Γβπιον&Ι οί 
ΑΜοϊ&άβΒ, ογ ίχιβΐτ βηβπιίβδ ί3&β &άν&ηί&£β οί ίΐιβ ορροτίαηΐί7 

ίΟ &ίί&θ1ί ίηβϊτ ίθΤββ8. 

28. τούί Ιΐαντινέας και ΆρτγείουςΊ οί. οη οη. 4Λ, ηηάθτ σίτο- 
χοιού$. 

30. σ•φο$] Τηΐβ ρΓοηοηη ϊβ νβΤ7 δίτ&η§6, 1)βο8ΐΐ88 ϊί άοββ 
ηοί ΓβίβΓ ϊη &ην \ν{ΐν ίο ίηβ 6αο]θοί οί νομίξΌντε;, &ηά Ϊ8 ηοί 
ίιιβΓβίοΓβ τβηβχϊνβ. Τηβ ρτοηουη τβφΐϊτβά ΐδ οΐβ&τΐ^ αυτούς, 
ηηΐβδδ σφίσιν 1)6 τβ&ά. Ιί σφα$ ββ τβί&ϊηβά. νομίξΌντε$ οη§ηί ίο 
οβ ίηβ Μβηίϊηβ&ηδ &ηά Ατ§ϊνβδ, &ηά α ίοί&1 οη&η^β οί 8ηο]"βοί 
ιιη§Γ&ηιηΐ8ίϊθ3.1ΐ7 βηδηβδ. Τηϊδ ηοίθ βδδίαηβδ ίη&ί Τηηο^ϋάββ 
άθθ8 ηοί ηδβ σφεΐ$ ίθΓ αυτοί. Τηβτβ &τβ πΐίΐη^ ρ888&§β8 \νηβτβ 
ΐί &ρρβ&τ3 ίο οβ ηδβά ίθΓ σφεΐί (ι. 30, ιν. 113, &ο.), οηί ίηβχ &τβ 
ηιοδίΐ7 ο&ρ&Μβ οί β&57 βχρί&η&ϋοη, δο 88 ίο πι&ΐίβ σφεΐ$ τβί&ϊη 
ϊίβ ' 8βοοηά&τ7 Γβηβχϊνβ ' πιβ&ηϊη§. 8θβ ίηβ βχουτδίχδ οη ίηβ τβ- 
ηβχϊνβ ρΓοηοαιίΒ. 

39. ήδη φνγαι ών} «Ββΐηβ ηοντ (07 τβ&3οη οί ίηΐβ ορβη βοί 
οί άϊδοοβϋβηοβ ίο ίηβ δί&ίβ) &η οηίΙβΛν'.' Βείονν, δίκη 4ρήμη 
ηιβ8ηδ & δΐιίί, •«■ηβΓβίη οηβ οί ίηβ ίντο ρ&τίϊβδ ίβϊΐβά. ίο 8ρρββτ 
ίο 8ηδντβΓ ηΐδ τθοο§ηΪ8&ηοβδ, &η<1 οοηδβφΐβηίΐ7 ϊηά§πιβηί -ντβηί 
1)7 άβί8η1ί. 

ΙιΧΠ. 8. τδ μέροί τδ πρόϊ τον κ6\ιτον~\ Αη 800η88ίίνβ ΐδ 
οίΐβη ηδθά ίο άβηοίβ δοπιβίηϊησ βχίβπΐ8ΐ ίο ίηβ 8αΙ»ίβοί; βχίβηί, 
ίοτ πιβίοχιοβ, Γ8η§β, δρηβΓβ, &ο. Τηϊδ ίδ βοπιβίϊηιβδ βχρΐ8Ϊηβ(ί 
1)7 ιιηάβΓδί8η(ϋη§ κατά, Τ6τι* ϊί δββπΐδ οβίίβΓ ίο 887 οηΐ7 ίη8ί ϊη 
δαοη βοηδίπιοίϊοηδ, ίτοπι ίηβ οπ§ϊη8ΐ ίοκβ οί ίηβ 8βοηδ8ίϊτβ. 
ίηβ ϊάίοηι οί ίηβ 1&η§η&§β Γβςηϊτβδ ίη8ί ο&δβ. Οί. έπειδη 
ττ\έΌντε$ τά τε έπέκεινα της Σικελίας πολύ άπδ σφων έφαίνοντο, 
'^ηβη άητϊη§ ίηβϊτ νθ73§β, ίηβ7 8ρρβ8Γβά ί&τ άαΒί&ηί ίτοηι 
ίηβπι οη ίΛβ /ιιτίΗετ $ίάέ οί 8ίοϋ7,' ϊη ιηβ ηεχί οη8ρίβΓ. ΑΙδο 
τδ χρόϊ Νβ/Λ^αϊ Βοιωτοί εΐρ^ον τή$ πόλεως, οη Μιε «ΐά€ οί Νεηιβα, 
τ. 59. 

16. τψ ττεζφ] '^ίίη ίηβϊτ ΐ8ηά ίοτοβ:' τεζη (δβ. δδφ) ΐδ 
'^Ι&ηά,' 

22. άτέδοσαν] Οηβ ντοηΜ 1ΐ8νθ βχρβοίβ(1 ά-κέδοντο, ΐη ίηβ 
8βηδβ οί 'ίηβ7 Βοΐά.' Ατηοΐά δη^Εβδίδ ίη&ί ϊί Γηβ8ηβ 'ίηβ7 δ»ν© 230 ΤΗΙΙ0ΥΏΙΏΕ8. 

ηρ ίΐαβ βΐ&νββ,' ηοί ΓβΙαΐηίη^ ίΐιβπι ΐη ϊΙιθϊγ ο\νη Ιι&τκΙβ, 1>πί 
κηιτβηάβΓίη^ ίηβτη ίο ίηβ βίαΐβ ; Οι•οίβ (Ηίαί. ο/ Θτόβββ, νιι. 295), 
ίΐιηί ίηβ Αίΐΐθπίίΐηδ τβδίοΓβά ίηβπι ίο ίηβΐτ οουηίΓτπίθη οη 
οοηάϊίίοη οί Γβοβίνΐη£ α άβηηίίβ 8πιη. 

ί^έιιοντο] Τηΐδ ρ1αΓ8,1 οοηδίι-ηοίΐοη οί ηβιιίβΓ ηοηηδ 18 
ηοί οοιηπιοη ; ροδδΐηΐγ Ιιθγθ ίΐιβ ίίΐοί ίηβ,ί ίηβ νβΓϋ \νβδ \ντΐίίβη 
ίίΓδί \νΐίηοαί ΓβίβΓβηοβ ίο &ηγ βχαοί ηοηη »δ γβί 5 ΐδ ίΐιβ οατιββ. 
ΤΙιϊβ 1ιο\νβνβΓ -ννοηΜ ιιοί βχρί.αϊη ν. 26, \νηβΓβ αμφότερα αμαρτή- 
ματα έγένοντο Ο00ΪΙΓ8. 

ΙιΧΙΙΙ. 1. τ^ν ίφοδον] 'ΤΙΐθ αίίαοΐν 8ο 1οιΐ£ ηιβ(1ίί8ίβ<1:' 
νίά. οη. 58. Ββ1ο\ν καί αυτοί 18, 'ίηβγ 8,8 ΛνβΠ &δ ίηβ Αίηβηϊ&ηδ.' 

10. κατεφρδνησαν] Τηβ »0ΓΪ8ί δββηΐδ ίο πιβ&η, ' &ί οηοβ 
οοηοβϊνβά π, ίββ1ίη§ οί οοηίβηιρί,' \νηί1β ήξίουν ίπιρηβΒ ίΐιβ τβ- 
ρβαίβά π&ίηΓθ οί ίηβ «Ιβπι&ηΛ οη ίηβ ραιτί οί ίηβ ρβορίβ. Γογ 
οίοι» δή, 'ίΐιβ ν«Γ\) ίηΐη£ \νηίοη,' 8βθ οη. 10. 

13. έφ' εαυτούς έρχονται] Τΐιβ άΐΓβοί Γεηβχίνβ ρΓοηοηη ΐβ 
ηββά ΙιβΓΟ, απά σφάί ίηβ ΐηάΪΓβοί ]η8ί ββίοι-β, 1)οίη Γβίβι•πη§ ίο 
ίηβ βαπιβ ρθΓδοηβ. Τηθ 8υο]θοί οί -ίηβ τνηοΐβ δβηίθηοβ 18 ίηβ 
δ^Γ&οηδ&ηδ, &ηά ίηβ ορροδίίϊοη ββί-Λ-ββη ίΐαβ Αίηβηΐαηδ (εκείνοι) 
αηά ίΐιβηίδβίνβδ Οβίη^ βπιρηαίϊο&ΙΐΥ ηι^Λβά, εαυτούς ϊδ η8β<1 
ίΐΐίηοιι^η ίηβ δηο]βοί οί ίηβ δβοοηάα,Γρ οΐ&πεβ επειδή, &ο., ΐβηο 
1οη§βΓ ίηβ 8γτ&οιΐ88,η3. 8ο βί μεν (ίηβ κρβοί&ίοΓβ) δταν ϊδωσι 
τους άθλητάί εαυτών ένεκα πονουνταί, λνηβΓβ εαυτών ΓθίβΓ8 ίο οί 
μίν. (Τ1ΪΪ8 Ι ααοίβ ίΓοηι Βηίίπιαηη.) Αη βχίΓβπιβ 08,86 οί ίΐιίδ 
Π8β οί εαυτών ίδ ϊη πι. 78, τάί ναΰ! προκαταφυ^εΐν έβούλοντο 
εαυτών τε υποχωρούντων, &<;., τνηβΓβ εαυτών 18 ηοί Γβδβχίνβ 8,1 &11. 
8ββ βχοηι•8ΐΐ8. 

15. καί εΐ ξυνοικήσοντες] Τΐι&ί 18, εφύβριζον άλλα τε καί 
(έρωτώντεή εΐ.,.ηκοιεν. Τΐιβ ορί&ίΐνβ οί οουτδθ Ϊ8 άηβ ίο ίΐιβ 
ΟΓΒ,ίϊο ουη^α». Έφυβρίξω ίδ, 'ίο ήΐΒΐιΙί ονετ^ ογ 'ίο ίηδυΐί οη,' 
ίο ίηηΐοί η'ρβαίεά 'ίηβηΐίδ.' 

ΙιΧίν. 3. &τι πλείστον] Νο άοη&ί ίΐιβ οπ^ϊη&Ι ίοΓηι οί 
ίηΐδ βχρΓβδδΐοη \να8 τοΰτο 8τι πλείστον, 'ίηαί ςηα,ηίΐί^ λνηίοη 
%&δ ηιοθί.' 

7. και εΐ εκ των νεών...] ΕϋηβΓ καί εΙ...-η ϊδ ρηί ίθΓ είτε... 
εϊτε, -ννηϊοη οαη ηβ,ΓάΙ^ Οβ, ογ καί χηυβί Ββ δίπιοΐί οηί; ίθΓ 
δμοίω$ καί εΐ \νοη1ά πιβίΐη, ' θ^ηαΐΐ^ &8 οη ίΐιβ 8ΐιρρθ8Ϊίϊοη ίηαί,' 
Η,ηά οοηνβγ βχαβίΐΥ ίηβ ορροβΐίβ ιηοαΐίϊη§ ίο ίηβ οηβ Γβφήτβφ 
Τηβ οοηδίΓΠοίίοη Ϊ8 8,8 ίοΠο^νδ : βουλδμενοι &γειν, καταλαβεΐν δ4, 
ούτω δε λήψεσθαι: αηά ίηβ αροάοδίδ 0β§ίη8 αί τοιόνδε τι οΐν 
μηχανώνται. Τηβ ραΓίίοΐρΙβ είίότεϊ βχρίαΐηβ ίηβ Γβ88θη οί ίηβΐΓ 
ντΐβη ίο 8βοιΐΓβ & οο,Γηρ, Αηά δυνηθέντες ϊβ — -ννΐίη ίηβ ηδυβ,Ι οοη- 
δίηιοϋοη οί νβΛδ οί ρβΓοβρίϊοη — άβρβηάϊη§ οβ ϋ : αη<1 τού$ Ν0ΤΕ8. 231 

■γάρ άν ίο μεγάλα ίδ & ρ8Τθηίηβδΐδ, &η<1 ίδ ϊη ίΐιβ ϊηίίηίίίνβ ηηάβΓ 
Γβ<μιαθη οί & \βτ\) οί ίηίηϋη;; ηη<1βΓδίοο<1 ίτοπι γιγνώσκοντες ; ίΐιβ 

^0Γ(ΐ8 έδίδασκον οί ξυνείποντο ίοπη 8 δββοηά ρηχβηίηβδίδ, 8ο 

οοηηίίη§ ίοτ ΐΙιβΪΓ βηοοδΐη^ Οίνπιρίββηηι ; ίηΪ3 Ϊ8 οί οοπΓββ 
πιβΓβΙγ & τβηι&Γ^ οί Τηηογ<1ί<1β3, ογ ΐί ντοχύά, Ιϋβ βλάπτει», 1»β 
ίη ίΐιβ ΐηβηϊϋνβ. Ι;8δ11ν, ίΐιβ ί\νο Γβ83οηδ ^1ΐ7 * ηβ δττβοιίδβη 
οαναΐτγ ^νοιιΜ αηηον ίηβ Αίηβηίδη 1ί§ηί ίτοορδ &τβ §ΪΥβη 1>γ 
ιτολλοι>5 6ντα$ βηά σφίσι δ' ον παρόντων. ΒβΙοΈΥ καϊ κατ{λαβον, 
Ϊ8, 'ντηίοη ίηβν άΜ αοΙπαΙΙ]) δβϊζβ.' 

21. των σφίσιν €ννόων~\ Τηΐδ σφίσι ΓβίβΓδ ίο ίηβ δντ&οαβαηδ 
ίΐιβ βα^βοίδ οί ήπίσταντο, οηί ϊίβίοντ παρά σφίσι Ϊ8 ίΐιβ 08Ϊ8- 
ηβθ&ηδ, ίκύνοντ ηο\ν &Γβ ίΐιβ δΥΓ8οιΐ88η8. Τηβ ρΐαη λ"Γ88 ίη8ί 
Ιΐαβ ΙαίίβΓ δηοιιΜ &ίί8<& ϋιβ Αίηβηίβη 08ηιρ 8ηά βηοη οί ίηβ 
δοΐάϊθΓδ &8 -ντΌΓβ Ιβίί ίη ΐί (τό στράτευμα), \ν£ί1β ίηβ 08τ8η3?8η8 
εηοηΜ οίοδβ ίΙαβΪΓ 8&ίβ8 &ηά δθοητβ ίΐαοδβ οί ίΐιβ Αί1ΐθηΪ8ηδ \τηο 
Λνβτβ δ1ββρϊη§ ίη 0&ί8η& 8\ν&ν ίΐΌΐη ίΐιβ ο&ιηρ, τνΙιβΓβ οί οοητδβ 
ίηβϊτ 8ΠΠ3 τνβτβ ρΐΐβά (άπδ των δπλων). 

23. εΐ βουλονται] Τηβ οοηβίηιοίΐοη ΙιβΓβ ο1ΐ8ΐισβ8 ίο ίΐιβ 
θΓ8ίϊο Γβοί8, ογ βούλοιντο \?ο\ύά 1)6 Γθφώβά. 

25. αύτοϊ μέν~] Τηβ 8ρο8ΐίβΓ οοηβϊάβΓβ ηϊπίδβΐί & Γβριτβ- 
8βηί8ίΐνβ οί ίηβ Ϊη1ΐ8ΐ)ϊί8ηί8, 8ΐι<1 ίηβτβίοΓβ ίΐιβ ηοπιίηΕίϊνβ Ϊ8 
οοΓΓβοί; 8βο οη οη. 49. Ιη εκείνους ίηβ 8υο]βοί ο1ΐ8η§β8, αηά 
ίηβ 8θοαδ8ίϊτβ ίδ Γβηπίτβά. Οί. ίφη ούκ αυτός άλλ' εκείνον στρα• 
τη-γεΐν, ιν. 28. Ββίοτν ϊη αφ 1 ων αυτός ηκειν, ίηβ ϊηβηϊίϊνβ άβ- 
ρβηάδ οη ίηβ ϊί1β& οί ' δ&νϊη§ * ηιηηϊη» ίηκ>η§η ίΐιβ ρ8δδ&£β, 8η<1 
βδθοίϊησ βνβη ίηβ Γβΐ8ίίνβ οίδΐΐδβ : ' ρΓβρ&Γ8ίϊοπ8 ηαά αΐτβ&άν 
βββη οοιηρίβίβά ογ ίηοδβ ίτοηι τνηοιη Ιιβ 88ΐ<1 ηβ η8ά οοπιβ.' 
Οί. δσα αΰ μετ' εκείνων βουλεύεσθαι ούδενός ύστεροι -γνώμη φανηναι, 
ι.91. 

ΗΧν. 3. παρεσκευάσθαι] Τηβ ρβΓίβοί ίδ ηοί β8δγ ίο ιαηάβΓ- 
βίαηιΐ ; ϊί ίδ ]ΐΐδί ροδδίοΐβ ί1ΐ8ί ϊί ηΐ87 οβ ' ίηβγ Λνβτβ ϊηίβηϋηκ 
ίο Ιιανα $οΙ βνβΓτίηΐη^ τεαάι/ 8§<ιίηδί 08ί8η8.' 3*Π1 οηβ -ννοηΐά 
βχρβοί παρασκευάσασθαι, &ηά Ι ίηϊηΐί ίΐιϊδ θΰ§ηί ίο Οβ ίηβ Γβ8ά- 
ϊη§. Καϊ έ$ τά άλλα, ία ίηϊκ ββηίβηοβ 8ηά καϊ είναι οοΓΓβδροηά, 
'οοίη — Εηιΐ.' Τηβ καί 1)6ίθΓβ άνευ ϊδ 'βνβη.' 

9. ^7Γ€Ϊ δ^] Ίηβ λνοκίδ δρρδΓβηίΙγ ου^ηί ίο πιη επεί δε και 
τά της παρασκευής ην καί, &ο. Ιη αί ήμέραι ίηβ ρ1ητ8ΐ 18 ηοί 

Θ88ν ίΟ 6Χρΐ8Ϊη : ρβΓΐΐ8ρδ ίηβ 8τΓ80αδ8Π8 1ΐ8ά 8£Γβθ<1 ίο %ο ίο 

08ί8η8, οη οηβ ογ οίηβτ οί βοπιβ άδγδ νϋηΐη οβΓίδΐη Ιϊηιϊί^. 
ΟδΙΙβΓ 88νδ. ' αηΐιη;ΐ<1νβΓίβ ρΙαΓΕίβηι ςηβηι ηβδβίο &η ροβηβπί, 
ΐηίβΐΐΐββηδ άΐβηι βί ρΓοίββίϊοηϊδ βί αιΐνβηίαβ.' 

18. βί τόν κατά τό Όλι/μττ£€£θΐ'] Οη ίηβ ρ&τί οί Ιΐιβ δηοΓβ 
βχΕβίΙγ ορροκΐίβ ίο ίηβ Οΐγπιρϊαίΐιπι, \νηϊοη \ν88 βοηιβΛνηβΓβ 232 ΓΗσΟΥΰΙΌΕδ. 

Εβοηί 1| ηιίΐβδ ίΓοια ίΐΐθ οϋν, βο ίηΕί ε Ιϊηβ άτΕ\νη ίΓοπι ίΐιβ 
οο&βί Εί ΓΪ^Ιιΐ &η§1β8 τνοηΐά ραββ ίητου^η ίηβ ΟΙνηιρΐδΒηιη. Ργ 
Ατηοΐά φΐοίβδ ΗβΓοά. ι. 76, ή ΠτερΙη ίστϊ κατά Σινώπην πάλιν την 
έν Έύξείνψ πδντφ μάλιστα κη κειμένη. 

ΙιΧνί. 2. αι/τοίϊ] ΤΙαβ ρΓοηοηη ΓβίβΓδ ίο ίηβ δνΓΕβυδΕηβ, 
Εηά ίηβ οΙαυΒβ βχρίΕΐηδ ηο^ ίηβ ΑίηβηΐΕηδ ηΕά Βΐιήιοΐβηί ίίηιβ 

ίθ β8Ϊ8,1>1ΪΒΐΐ ίΙΐβΠΙΒβΙνβΒ 1Π ίηβΙΓ ρΟΒίΙΪΟΠ. 

4. 6π6τε βούλοιντο] Οί. οη οη. 15. 

5. αν λυπήσειν] ΡΐΌΟΕοΙν ΐΐιβ αν ο\\φ.ϊ ίο Ιίβ Βίηιβίί οηί; 
γτηβίηβΓ ίηβ ίηίατβ ίηηηϊίίνβ Ιβ^ϋίΐϊΐβ,ίβΐ^ ηΕβ &ν βοηρίβά \νίίη 
ϋ 18 νβί ΘΧίΓβηΐβΙν άοηοίίαΐ. 

7. πάρα δε τό] 8θβ οΐι. 16 οη επί δε τφ. II ίβ ηοί βΕβγ ίο 
§βί Εηγ οΐβ&τ ϊάβ» οί ίηβ ροδίίΐοη ίαΐϊβη ιιρ ογ Νιοϊεβ ; Εηά ίηβ 
οοιηιη6ηί&ίθΓ8 ΕΓβ Εί νΕΓΪΕηοβ οη ηιΟΓβ ροίηΐβ ίηαη οηβ. Τΐιβ 
πΐΕ]0Γίίγ (Ατηοΐά, ϋϊάοί, Εηά ΟτΓοίβ, &ο.) βηρροββ ίΐιβ ΑίηβηΪΕηδ 
ίο ίίΕνβ ΐΕηάβά Εί ε ροίηί βοαίη οί ίΐιβ ιηοηίη οί ίηβ ΑηΕρηδ, 
ίο ηΕνβ ΟΓοΙίβη άο\νη ε οηά§β ονβΓ ίηβ ΓΪνβΓ, Εηά ί&Κβη υρ ε 
ροβίίίοη οη ίηβ Γΐ§ηί ΟΕηΙί, \νϊίη ίηβΐΓ γϊ§Μ άβίβηόΐβά 1>γ ίΓββΒ, 
οηί1(ϋη§8 Εηά ε πίΕΓδην §Γοηηά (τειχία τε και οΐκίαι καΐ δένδρα 
καΐ λίμνη), Εηά ίηβΐΓ Ιβίί ρΓοίβοίβά ογ ίηβ οΐίίϊδ οί ίηβ ήά§β οη 
τνηϊοη ίηβ ΟΙγηιρΐίΒηιη Βίοοά. Μγ οθ]βοίίοη ίο ίΐιίβ ίβ ίηΕί οηΐγ 
οηβ οήάββ Ϊ8 ηιβηίϊοηβά, την τοΰ Άνάπου γέφυραν, τνηϊβΐι Ι 
ΙηβΓβίοτβ βηρροδβ ίο ηβ ίηβ οηβ οη ν,ηϊοΐι ίηβ Ηβίοήηβ ΓΟΕά 
βΓ088βά ίηβ ΓΪνβΓ (\νηβΓβΕ8 Ατηοΐά δαρροδββ ϊί ίο οβ ε άίδβΓβηί 
οηβ ηβΕΓ ίηβ γιυθγ, ίοΓ τνΐήοη Ι 8ββ ηο Εηίΐιοήίγ); ϊί βο, ηοτν άϊά 
ίηβ 8ντΕβη8Εη8 άΐΓβοίΙγ ΕίίβΓ ίηβ ΟΕίίΙβ βΓΟβδ ίηβ ΑηΕρηβ ίι•οηι 
ίηβ ιί^ηί ΟΕηΙί ίο ίηβ Ιβίί, ίο βηίβΓ ίηβ βίίγ (βββ οη. 70), ίοΓ 
ηοίηΐη§ ίβ ΒΕΪά οί ΓβρΕΪήη§ ίηβ οήά^β ? ηοΓ άο Ι Βββ \νηγ ίηβ 
8ντΕ(πΐ8Εη ίΓοορΒ οη ίηίβ βιιρροΒΪίΐοη άϊά ηοί ηιεγοΙι εοηιβ άϊβίΕηοβ 
Εΐοη& ίηβ Ηβίοήηβ νΕγ, Εηά ΕίίΕοΙί ίηβ ΑίηβηΐΕηβ ΐη ίηβ ΓβΕΓ Εηά 
ίΓοηί Εί οηοβ. Αηά ΐΕδίΙγ ΐί ίηβ ΑίηβηΪΕηδ βηβΕηιρβά ϊη ίΐιίβ 
ροΒίίϊοη Εηά ογο&θ άοντη ίηβ ΟΓΪά^β ονβΓ ίηβ ήνβΓ, \ν1ΐΕί άϊά 
ίηβν ρΓοροεβ ίο βδβοί, ΕίίβΓ οηίίΐη§ οΰ Οιβίτ οηΐ7 βοηαηιηηίοΕ- 
ϋοη \νΐίη 8νΓΕβη8β? Ι οβίίβνβ ίηβη (\νίίη ΟδΙΙβΓ ΕηάΒΙοηιηβΙά), 
ίηΕί ΝϊοΪΕΒ βίίηβΓ ΐΕηάβά οη ίηβ Ιβίί 1)Εηΐ£ οί ίΐιβ ΑιίΕρηβ, ογ εΙ 
η11 βνβηίβ ϊί ηβ ΐΕηάβά οη ίηβ π§ηί, βΓΟβδβά ίηβ ΓΪνβΓ, Εηά 
ϊη Εην 0Ε8β ϋΐΌΐίβ άο^τι ίηβ οήά^β ηβηϊηά Μηι ίο ρΓβνβηί ίηβ 
8νΓΕβιΐΒΕηΒ ίΕΜη§ ηϊηι οη ίηβ Ιβίί &Εη1ί. Οη ηϊβ Ιβίί -ννβΓβ ίΐιβ 
ΓηΕΓβηβΒ, &ο., οη ηϊβ ή^Μ βΐϊδδ : ϊη ηίβ ΓβΕΓ λυεβ ίηβ Ηεγοοιιγ. 
Α1οη§ ηϊδ ίΓοηί, ηοί ί&τ Ι Βηρροββ ϊγοπι ρΕΓΕίΙβΙ, ΓΕη ίηβ 
Ηβίοήηβ βΕΰδβ'Κ'Εν (ρΓβνϊοα8 ίο 0Γθ8Βΐη§ ίΐιβ πνβΓ) ίΓοηί 8ντΕ- 
βυββ ; Εηά οεηίηά ίηΐδ ίηβ δνΓΕβηδΕηβ οίνοιίΕοΙίβά ίοΓ ίηβ ηί§ηί 
οβίοΓβ ίηβ ΟΕίίΙβ, Εηά ΓΕίΙϊβά -ν^ηβη ίητο'«τι ϊηίο βοηίτιβΐοη ον 
ίηβ ΑίηβηίΕηβ. ΤΜβ ΒββπΐΒ ίο ηίβ, ϊη Βρίίβ οί Βοηιβ θΐηιοηΐίϊβδ, 
ίηβ ΙβΕδί ίηιρΓοοΕοΙβ δοΐιιίΐοη. Ν0ΤΕ8. 233 

13. παρασκευαζομένων, &ο.] 'ΛΥΙύΙβ ίηβ7 \Γ6Τβ πΐ8Μη8 ΐΐιβϊι• 
&ΓΤ8η§βπιβηίδ ηο οηβ 8ίίβπιρίθά ίο ηϊηάβτ ίηβπι.' 8ββ ίηβ πΐ8ρ 
οί 8τπκίΐΐ8Θ &ϊ ίηβ Ρβ§ ίηη ι η 8 οί ίηβ Βοοίς 

18. άντιπρο^εσαν] ' ο&τηβ οιιΐ Ιο ιηεεί ίΛ^τη.' 

ΙιΧΥυ, 7. ταΐς εΰναϊς] 'ΤΙιβΐΓ 8ΐββρϊη§ρ1αοββ,' ίβηίβ, &ο. Οί. . 
ιπ. 112, επιπίπτει τοις Άμπρακιώταις έτι έν ταϊς εύναϊς, &ηά ιν. 32. 

καϊ τοΰτο] ' Τηΐβ Ιι&ΐί, 88 τνΐΐΐ 88 ίΐιβ οίηβτ.' 

9. έφορωντας] 'Τητηηι§ ίηβΐτ 8ίίβηίίοη ίο ί'ί.' Ββίον,-, 
έπετάξαντο Ϊ8, ■ ίηβ7 <1τβ\? ηρ ίηβΐτ 08Υ8ΐτ7 ϊη βάάϊίϊοη ίο, 
οββϊάθδ ίΐιβ οίηβτβ.' Ιη ίηβ ηβχί δβηίβηοβ, κατά τε έθνη έκαστα, 
ίϋΐόΐ ξύμττασι οοΓΤβδροηά. Ιη έπιπαριών ίηβ ϊ<1β& Ϊ3, 'τϊ(1ϊη§ 
8ΐοη§ υρ ίο β8οη οο^.' 

10. των έπιτάκτων'] ΊΊιβδβ &τβ ίηβ Γβδβττβδ, έπϊ τοις εύναΐς 
έν πλαισίω. 

1ΧΥΠΙ. 1. Πολλτ; μέν] Τηβ ρ&τίίοΐβ μέν 8ρρβ8Γ8 ίο ηβνβ 
ηο οοΓΓθδροηάϊη^ δέ, ίηβ δβηίβηοβ ρτοθ8θΐ7 ηβνίη^ οββη ίητηβά 
οίηβτντϊδβ ίη8η Τηαο7(ϋ(1θδ βί £τδί ΐηίβηάβά. 

8. μετγαΚην την ελπίδα] 8θβ οη οη. 10. 

10. ώσπερ καϊ ήμας~\ Τηΐδ βηοπίά είτίοίΐ^ οβ ημείς. Βαί ίηΐδ 
Ιάηά οί 8ίίΓ8θϋοη ΐδ οοπιηιοη. Οί. πι. 21, προ* άνδρας τολμηρούς 
οίους και Αθηναίους. Ιη οοιηρ8Γ8ίίνθ δβηίβηοβδ 8ΐδθ : ήδη τινές 
καϊ έκ δεινότερων ή τοιώνδε έσώθησαν (νιι. 77). 

11. νπερφρονουσι] Τηβ εβηδβ οί υπέρ ϊη οοπιροδΐίϊοη ίδ 
■ Οβ^οηά,' βϊΐηβτ ΐη ίηβ ντ&7 οί 8θία8ΐ βρβοβ, υπερβαίνειν, ' ίο §ο 
0β7οηά;' ογ οαί οί ρτορβτ ηΐ0Γ8ΐ Οοαηάδ; 88 ηβτβ, 'ίο ίοπη 
ορΐηΐοηβ οει/οηά ηδ,' ' Λβδρϊδβ.' Γογ ΰπομένειν, οοπιρ8Τ6 ύνολείπειν : 
ίηβ ββηδβ ΪΒ, '8ί&νϊη§ οβηηκί,' βηά ίηβη, , ν8ΐίίη§ ίοΓ.' 

14. ήντινα μή] 'Νβ&τ ηο ίτίβηάΐν οουηίτρ ^Μοη ^οα βηοΐΐ 
ηοί οοί8Ϊη \>γ γουχ ονηι δ^ΟΓοΙδ, ί.β. 'ηηΐββδ 80 ί&τ 88 ^οη β&ϊη 
βη^.' 

Ιδ. ύπομιμνηΊκω~\ οί. οη. 32, οη ύπεσημάνθη. 

17. οί μέν~] Ββρβ8ί παρακελεύονται. Ββ1θ\ν, άποχωρεΐν βΐίΙιβΓ 
άβρβηάΐδ οη δβΐ, '^οη νϋΐ ΐ)β ίοτοβά ίο ΓβίΐΓβ ηηάβτ άιπΊοαΙίΐβδ,' 
ογ οη 8 ΛνοΓά, έξεσται, ογ ίΐιβ Ιϋβ Γβρβ&ίβά ίτοπι ϊί. Αηά ουκ έν 
πατρίδι έξ ης Ϊδ ρτιί Οπβη^ ίθΓ ουκ έν πατρίδι, άλλ' έκ -γης έξ ης, 
'ϊη 8 ΐ8ηά ηοί ^οητ οοηηίΐ7, (οηί οηβ) ίτοπι ντηϊοη.' 'Εξ ης, &ο. 
ηιββη, 'β^ηίϊη^ ίτοπι νηϊοη &8 οηβ'8 ΰ&εβ οί ορβΓ8ίϊοη8, οηβ 
πιτίδί οοηςαβτ ογ ' &ο. 234 ΤΗϋΰΥΌΙΌΕδ. 

19. οι *γαρ Ιππής] οί. οη. 10. 

ΙιΧΙΧ. 2. απροσδόκητοι μέν] Τηΐβ 8,η8\νβΓ8 ίο δμω; δέ, 
ίητίηβΓ οη. Ιη καΐ άπεληλύθεσαν ίηβ ίοΓΟβ ίβ, ' η&ά £οηβ 80 ί&Γ 
»8 ίο Ιβ&νβ ίΐιβ ϋίΐιηρ &1ίο§θί1ιβΓ.' Οί δέ και Ϊ8, '&ηά οίηβΓδ 
εΙβο.' Προσμίζειε Ϊ8 ίηβ ορίίΐίΐνθ οί ΐηάβίΐηΐίθ ίτβφίβηογ; '&8 
.βαοη αί άΐίϊβΓβηί ηιοηιβηίδ ίβΐΐ ϊη \νΐίη 8, Ιατξβτ ϋοάγ.' 

10. τφ δέ έλλείποντι] ' Βπί ίο ίΙιβίΓ άβηοΐβηο^ ΐη ίΐιΐδ ίηβγ 
\νβΓβ ίοΓοβά ίο ηιβίίβ βνβη ίΙιβίΓ ρΐαηβ (&δ »βΙ1 αβ ίηβ βχβοηίΐοη 
οί ίηβηι) £Ϊνβ \ν&}';' ίηβΪΓ \ναηί οί δΐάΐΐ οοιηρβίΐβΐ ίΐιβπι ίο 
&0&η(1οη 8βΥθΓ8,1 οί ίΐιβ ρΐ&ηβ ίΐιβγ ίηου§ηί οί. 

15. οϊ τε λιθοβόλοι] ' ϊΐαβ ϋ^ΐιί ίτοορβ §βηβΓ&11;7, οοηδΐδίϊη§ 
οί βίοηβ-ίΙίΓοννβΓδ, ' &α Οη ίηβ οπήδβΐοη οί ίΐιβ ΕΓίΐοΙβ \νϊί1α &Π 
οαί ίηβ ΠΓδί ηοηη, δββ οη οη. 44. Ιη προύμάχοντο, ίηβ ίοιτοβ ϊβ, 
'ίοη§;ηί ϊη ίΓοηί,' ίοΓ πρό, ϊη οοηιροηη<ΐ8, ιηβαηβ ' οβίοΓβ,' βΐίηβι- 
ϊη ρΐαββ ογ Ιϊνιβ. 

20. Συρακόσιοι μέν~\ Τηΐδ οοποβροηείΒ ίο των δε εναντίων, 
\νηο 8,Γβ άίνΐάβά ΐηίο Αθηναίοι μέν, Άρ-γεΐοι δέ; &ηά το μεν αύτίκα 
ααά το δε μέλλον &γθ οοηίΓβ,βίβά, Ε8 δβρΗ,Γβ,ίβ ρήναίβ ιηοίΐνββ, 
ίηβπίδβίνβδ (ϋδίΐη^υϊδηοά ίτοπι ίηβΪΓ ραΜΐο Γβαβοηβ. Ββίσϊν, 
σχεΐν άβρβηάδ οη μαχούμενοι, 80. ώστε σχεΐν αυτήν οίκείαν. Ιη 
ίηβ ηβχί δβηίβηοβ, συ-γκτήσασθαι έκείνοις Ϊ8, 'ίο ]'οΐη ντΐίη ίηβ 
Αίηβηΐαηδ ϊη &ος[υϊπη§.' ΡιΐΓίΙιβΓ οη, τό ύπήκοον των ξυμ.μάχων 
ί&ΐίβδ ίΐιβ ρίτιταΐ είχον, άά βφΐΐν&ίβηί ίο των ξυμμάχων δσοι υπή- 
κοοι ήσαν. Ρογ μέ-γιστον τό πρόθυμον είχον, δθθ οη οη. 10. 

30. καΐ εϊ τι άλλο] 8ο. τό πρόθυμον εΐχον, πειρασόμενοι εΐ 
ύπακούσεται αύτοΐς (ύπ' αυτών) ρξ,ον ξυγκαταστρεψαμένοις ιίλλο τι, 
'ίο 8βθ &1δο \νηβί1ιβι•, αίίβΓ ]'οΐηΐη§ ίηβ Αίηβηΐο,ηδ ΐη οοηςηβΓ- 
ΐη§ οίηβΓ8, ίηβίτ ο\\τη 8ηθ]βοίΐοη τνοΐΐΜ οβ Ιβδδ οηβΓοιίδ.' 'Ττα- 
κούσεται Βββηΐδ ίίΐΐίβιι ρ&δδίνβΐχ: ίηΪ8 Ϊ8 ηηηδη&Ι, οβΟΒ,ηβθ 
&1ίηοη§η ίηβ ίηίητβ ηιΐΜΙβ ο&η οοο&δΐοηαΐΐ^ οβ ηββά ρ9,βδΐνθΐ7, 
>-βί ίηΐδ η&Γ(Ιΐ7 βθβηΐδ ίηβ ο&8β -ϊνηβΓθ ίηβ νβΓΟ η&8 ηο ρτορβΓ 
ίηίητβ αοίίνβ; ίθΓ άκούσομαι, γνώσομαι, &ο. &νβ ηββά ΐηβίβαά οί 
ακούσω, -γνώσω, &α. 

1ΙΧΧ. 5. καϊ τοΰτο] 'ίηίβ αίδο ίηβ οοοηττβηοβ οί ταίη, &ο., 
]ΌίηβεΙ ϊη οαυδίη^ ίηβ άΙάττώ. ίηβγ ίβΐί.' Ββ1ο\ν και ώρα ϊτους 
δββηιβ ίο ηιβο,η, ' ς[ΐιΐίβ ϊη 3βοοΓά&ηοβ \νίίη ρηβηοηιβηΒ, υβηαΐ »ί 
ίηαί ρβποά οί ίηβ γβ&Γ.' 

11. παρερρήγνυτο] 'ΤΥαδ 0Γβα1άη§ ιΐ^ΐιί αίοη^.' Ββίο•^, 
προδιώκοντας ΐδ, 'αάν&ηοΐη^ 1»βίθΓθ ίηβ Γβδί ΐη ρηΓδπϊί;' αηά 
επακολουθήσαντες δε αθρόοι αη8Λ7βΓ8 ίο έπϊ πολύ μέν ούκ. 

18. επανεχώρουν] Ργοπι επί αηά ανά; 'ίηβγ Γβίιβ&ίβίΐ Ιο 
ίηβΪΓ ΟΓΪ^ίηο,Ι ροβίίίοη {επί), αηά οηδΐβά ίηβηίδβΙνβΒ ΐη θΓβοίΐη<5 
α ίτορηγ.' Ν0ΤΕ8. 235 

19. έ$ την Έλωρινην δδόν] Τΐιβ 8ντ8θτΐ3&η8 Γ8ΐ1ίβ<1 οη ίηβ 
ΗβΙοπΕβ ο»Π8θ\ταν, αικί ιβίΪΓθά είοτνίν ίηίο ίηβ οΐίν βίίβτ δβηά- 
ίησ ίτοορβ ίο 2ΑΓΓΪ30Π ΟΙγιηρίίΒαηι, -ννηίοη ίηβγ βίίΐΐ Γβίβίηβά. 

21. όμως] 'Ιη βρίίβ οί ίηβίτ <1βί«&1.' Ββίοτν, ναοέκεμψαν ίδ, 
' ίηβν δβηί αίσηβ ίηβ τοβά.' 

22. των χρημάτων] 0θΠΐρ8Γίη<* κινησαντα των Όλυμνίοσν 
η Δίλφοΐϊ χρημάτων, ι. 143, ίηβ £βηίίϊγβ δββπΐδ & ραΓίίϋνβ οηβ : 
'ηιοτβ &πγ ροΓίϊοη οί ίηβ ίΓβ&βητββ,' οοηδίβίίη^ οί οίΓβΓΗΐ§3, 
8ηά δΐιιηδ άβροδϊίβοί ίοΓ δβοατίίν, ίη βοοοκί&ηοβ ^ίίη ίηβ πβπ&Ι 
οαείοπι. 

ΕΧΧΙ. 13. καϊ χρήματα δέ] ΚαΙ— δέ (ηβαβΗγ 8βρ8Γ8ίβ<1 1)Υ 
ίηβ βηιρηαίϊο \τοτά) βί^ηίηββ, *&ηά πιΟΓβονθΓ.' Ββίοττ δσων δέοι 
δηοπίά δίτίοίΐγ οβ δσων άν δέη. οβο&αδβ ίηβ ρτβδβηί οοηδΐπιοίίοη 
ρΓβν&ίΙδ ϊιι μίταπέμψωσιν &ηά ίηβ οίηβτ τβη-δ ; βηί δσων δέοι Ϊ3 
πι»άβ ίο βαίί ίηβ ρ8δί \τογ<1 έδόκει. Ιη τά τ« άλλα, ίηβ τε οοη- 
ηβοίδ ίηβ Ιτννο ο1»ιΐ8Θ6, 8η<1 τά Λλλα ϊδ δαΜίνΐάβά 1>7 και — καί 
ίηίο ίίδ οοηιροηβηί ρ&τίβ αηά Ιιβηοβ σΐτον η&8 ηο &τίϊο1β : οί. 
(Λ. 44. 

ΣΧΧΙΙ. 2. διαχΐΐμάσοντα] ' ίο ρ&88 ίηβ εηΗΓβ νηηϊβι 

ίηβΓβ.' 

7. έθάρσννε] 'Γβρβ8ίβά1ν βηοοητ8£β<1 ίηβηι, &η<1 •κ-88 ηοί 
ίηοΐίηβά ίο Ιβί ίηβηι §ϊυθ ίη.' Τΐΐθ ίοΐίοτνιηβ ίηήηίίίνβδ, ήσση- 
σθαι, &<;. άβρβηά οη ίηβ ίάβα οί ' 8δδβΓίίη§;,' 'ΓβρΓβδβηίίηδ,' βχίβί- 
ϊη§ ιη έθάρσυνε. 

10. τοσοΰτόν γβ] '"ν\ΓβΓβ ηοί, ηοτνβνβΓ, βο ηιηοη, ΒίίβΓ &11, 
ϊηίβΓΐοΓ, 88 οηβ πιί§ηί ηβνβ δηρροδβά ίηβν \?οα1(1 ββ, 3η<1 πιογθ- 
ουθγ, 88 οηβ \ϊΌα1ά ηβνβ ίηοη^ηί ίηβν \ϊΌπ1ά 1>β τνηβη ίηβν 
ντβΓβ η^ηίΐη§ \τίίη ίηβ ηιοβί δΐΐϊΐΐβά οί ίηβ (τΓββΙίδ, ίη ίηβ 
οη3Γ&βίβΓ οί &ηΐ8ίβιΐΓ8 3§&ίηδί ΟΓ&ίίδηιβη. "Αλλα>5 τι 08η οηΐν 
πιβ8η, '&ηά οβδίάβδ,' '&ηά ηιοΓβονβΓ,' ηηΐββδ άλλωί τε καί ββ 
Γβ8<1. Ι άο ηοί 8ββ ίηαί 1)β08ηδβ χειροτέχνη* ίδ βΐ8β\νηβΓβ ιΐδβά 
ίοΓ &Γίϊζ8ηδ 8δ ορροδβά ίο 8θ1άϊβΓ8 (ΗβΓοά. ιι. 167), ίί ηΐ87 ηοί 
ΙιβΓβ δίαηά ϊογ ρΓ8θίϊδβ<1 τβίβΓ8ηδ, ηιβη ηββά ίο ίηβΐτ ίοοίβ 88 ϊί 
^βΓβ. Είναι ΐδ ίηβ ϊηηηϊίΐτβ, οβοβαββ &1ίηοηβη ίη α Γβίβίϊνβ 
ββηίβηοβ ϊί ϊδ ϊηηαθηοβά 1>υ ίηβ νβΛ οί 8δδβΓίΐοη. 

17. οΓϊ τϊ μη ξστιν] Ρογ ίηβ ηββ οί μή, βεβ οη οη. 36. 

18. έκπορί'ζοντετ] ΤηΙΙι/ ρΓ0ΥΪ(1ϊη§.' Τΐιβ ηΐ8Ϊη ηδβδ οί 4κ 
ίη οοηιροδίίίοη, 8τβ; (1) ίΐ8 οπ§ίη8ΐ οηβ οί ι ταησναΙ,'' Όηί,' 
'8^8ν;' έκβάλλειν, ' ίο οβδί σαΐΐ (2) ίη»ί οί 'ΰαττΊ/ίηρ Οίίί,' ογ 
οοηιρίβίΐηδ, 'ίο <1ο 8 ίηίη§ αίίβΓΐ7,' ογ 'οΜίβτΙν.' 236 ΤΠυαΥ1)ΙΏΕ8. 

19. προσανα-γκάζοντες~\ 'βγ ίΓ&ΐηΐη§ ΐη οίηβΓ Γββρβοίδ ίοτο- 
ίη£ ίηβηι ηρ ίο ίΰβϊτ ντοΓίί.' Οί. φάσκοντες τους μη δεχόμενους 
τάς σπονδάς προσαναγκάσειν (ν. 42) &η<1 αυτοί τε ίπόριζον καλ τους 
Λλλοι>$ προσηνάγκαζον (νιι. 18). 

22. ίπιδώσειν~\ ' \?ου1ά §ίνβ (ίηβηΐΒβΙνβδ ηρ) αάά^ι^οηαιιϊ/, , ογ, 
•ίηοΓβαβθ.' Ββίοντ, ντίίη τήν μ6>, βηρρΐ^ εΰταξίαν, χνηϊοη, νάΐΐα 
€ύψυχίαν, Β,ιβ βρβχβ^βϋο&Ι οί αμφότερα αυτά. 

25. θαρσαλεωτέραν έαυτης] 'ΜοΓβ ά&ΓΪη§ ίΐιβη ϊίββίί ηηάβι• 
άϋϊβΓβηί οϊι•οιιηΐ8ί&ηοβ8,' 'τηοΓβ ά&ήη§ ίηαη ΐί ρΓβνΐοιίΒΐ^ η&ά 
οββη.' Οί. ίοΓ ίΐαβ οοηβίπιοίϊοη &ηά ββηίΐπιβηί ΡΙ&ίο, Σ,αΰΗρβ 
182 ο, Πάντα άνδρα καΐ θαρραλεώτερον καϊ άνδρεώτερον αν ποιήσειεν 
αυτόν αύτοΰ ή της οπλομαχίας επιστήμη, &Ώ.ά νπ. 66. Αϊ ίηβ βηά 
οί ίηβ Ββηίβηοβ ϊσεσθαι ϊβ &η &η8,οο1ιιί1ιοη ίοΓ έσομένην, ίοΓ την 
μεν (εΰταξίαν) 8,ηά την δ' ενψυχίαν &Γ6 βχρΙβ,η&ίοΓ^ οί αμφότερα 
αυτά, αη<1 ηο νβΛ ϋβνοηά έπιδώσειν ίβ Γβφΐή-βά. Οί. ΡΙ&ίο άβ 
Ίλ§. 626 Β, ως των άλλων ουδέν Οφελος 6ν, πάντα δέ τα των 
νικωμένων αγαθά των νικώντων γίγνεσθαι. 

27. η μήν] η μήν 18, ι οβΓί&ΐηΙγ,' 'νβΓΪ1γ,' (οί. οΐι. 17), οοη- 
νβ^η^ ΐΐιβ 8ίΓοη§β8ί &88βνβι•Είίοη, »ηά ηδη&ΐί^ &ρρϋβ<1 ΐη ο&ίηβ. 
ΗβΓθ, η μήν ίάσειν άρχειν ίδ, ' ίηβ^ -ντοπΙά νβΓΪΙ^ ρβπηϊί ίηβηι ίο 
πιΐβ.' Οί. πιστά λαβείν παρά ημών η μην φιλίαν παρέξειν, Χβη. 
ΑηαΒ. ιι. 3, 26. Τό δρκιον ϊβ, 'ίηβ ιιευ,αΐ ο&ίη.' 

ίΧΧΤΤΤ. 3. Τόν Έρμοκράτψ] ΗβπηοοΓ&ίβδ η8,νίη§ βββη 
πιβηίϊοηβά οβίοΓβ, 18 βηρροββά ίο οθ \νβΗ ]ίηο\νη ; &ηά ίηβΓβίοΓβ 
ίηβ ΕΓίίοΙο ϊβ ρι-βηχβά. ίο ηίβ η&τηβ. ΗθΓ»ο1βϊάβ8 οβίη^ ηη]£ηο\νη, 
ίοτ ίηΐβ ϊβ ηίβ ητβί ηιβηίΐοη, οί οοηι•8β η&8 ηο ατίϊοΐβ. 

6. ξυμμαχία] ' Αη αΐΐί&ηοθ, ί. β. αη &11ΐβά ίοΓΟβ, τη&γ οοηιβ ίο 
]Όίη ίηβηι. ' Οί. ην δε ή δουλεία έπαναστηται ίοτ οί δούλοι (ν. 23). 

10. άπαγάγωσιν αυτούς] Τηβ 8ηο]βθί οί ίΐιβ νβΓβ 18, 1 ίηίηΐί, 
οί Λακεδαιμόνιοι : οί έπιπέμπωσι (ββηά αάάίΐίοηαΐ ηβΐρ), οί Αθη- 
ναίοι. ΤηΪ8 οΗ&ηββ οί 8ΐιθ]'βοί ίβ ηοί ηηοοιηπιοη: οί. νιι. 44, 
εΐ μεν ίντύχοιίν τισι κρείσσους 6ντες, διέφευγον (ίηοεβ ίηβ^ ηΐθί) 
αυτούς. 

Ι^ΧΧίν. 3. ο μεν ίπράσσετο] Το ίηΐβ ΟΟΓΤββροηάβ ημέρας 
δε μείναντε* ; αηά ίτοηι Αλκιβιάδης γάρ, άοντη ίο βουλόμενοι, 13 
ρ&ΓβηίΙΐθίϊο. Τηβ ηβηαΐ άϊδβΓβηοβ οβίντββη ίηβ αοπβί &ηά 
ΐΓηρβΓίβοί Ϊ8 ΰβΓβ ιη&ΐηί&ΐηβά; 'ίΐιβ ρΐ&η ίήβ^ \τβΓβ ηβ§οοΐ&ίίη§ 
<ϋ<1 ηοί οοηιβ ίο & δηοοβδβίιύ ϊββπθ.' Βθ1ο\ν, έπεκράτουν πιβ&ηβ, 
'\ρβΓβ βχθΓίϊη§ α οοηίίηιιβά ΐηβιιβηοβ, ρΓβνβηίϊη§ ίηβ &άτηΪ88Ϊοη, 
οί ίΐιβ Αί1ΐθηϊ&η8:' ίηβ αοΓίβί έκράτησαν, ντοηΐά βί^ηϊί^, 'ί!ιβ7 
βηοοββάβά 1>7 α βϊη^ΐβ βΰοτί ίη βΆττγΐη% ά τηβ&Βΐιτβ &8&ϊη8ί ίηβ 
ϊηίΓοάαοίϊοη οί ίηβ Αίηβηΐ&ηδ.' Οί ταΰτα βουλόμενοι Γηββηβ, 
'ίηβ ρ&Γί^ Λ¥ΐιο &άορίβά ίηβθβ ροϋίίοΕί νΐβ^Β.' Ν0ΤΕ8. 237 

ΙΑΧν. 2. Τό* Ύ(μα>ίττρ>] Τηε δττ&οτίΒίΐιΐδ ίηείοβεα α ηβν 
α,αϋτίεϊ• οη ίηε ηοτίη οί ίηε βτββί Ηβτοοητ, ί&Μη§ ϊη & 
'Τεπιβηοδ' οί Αροΐΐο, οοηί&ίηίη£ & βίαίηε οί Αροΐΐο, οα11ε<1 
Τβπιβηίίβδ. Ρογ ίηβ δίίβ οί ϋιβ ν&11 βεβ ϋιβ πι&ρ. 

5. η* 4ρα] 8ββ οη οη. 33. Βείον, τροΐσταύρωσα* τη» 
θάλασσα» ίδ, 'ϋιβγ ρ&ΐϊδ&άβά οδ ίηβ ββα ϊη ίτοηί.' 

10. της τ« γης ίτεμον] Τηίδ ίδ α ρατίίίίγε «εηίίίνβ, 'ίηβν Ιωά 
ντΛβίβ ρ&τί οί ίηβίτ ίβττίίοτγ.' Τηίδ οοηδίτπείίοη ΐβ οοππηοη. 

14. (ϊ τως χροσαγάγοοτο] ' ίο Ιτγ νοΉ^ΪΚετ ίηβν οοηΐά οτίη§ 
ίηβπι οτβτ.' Οί. οί Αακεδαιμότιοι χροθυμία τ« χάο^/ έχρωττο και 
ταρακελεύσμψ €Ϊ τως ώσάμε»οι τους Αθηναίους ΐλοιε» το τείχισμα. 
ιτ. 11. 

15. καΐ αυτοί] ' ΰιβγ α» ιτβΐΐ α» ίηε Αίηβηί&ηδ ββηί οοαηίετ 
8^0836168.* 

16. μη τροθύμως] 8ο. ΰχοττο* μη νίμψαί, βηά ντοττοι μ•η 
3ούλω»ται, *8η8ρβοί€<1 οί ηοί δεηάίπβ, ίακί οί ηοί 1>είη§ 1ϋεΐ7 
Ιο οηοο5€...' Τηε ηβ^&ΰνβ οΐ&ιΐδβ &η<1 ίηε ροδίΰτε &τβ οοηηβσΐ- 
βά οβ Π3Π&1 \>γ μήτε — τ*. 

25. τροδιαβαΧέΐ»] ' Το οβ οβίοΓβηαηά ϊη βχοίίίη™ ϋΐνϋΐ 
8§&ίηδί ίηε Αίηεηίαηδ.' Οί. βουλόμε»ος αυτό» τοις Ι1ε\οτο»»ησίοις 
ώς μάλιστα διαθάλλεί*, τπι. 88. Οοιηρ&τβ ίηβ Ιι&ϋη ' ίτΒάαοβτε. 7 

ΙιΧΧΥΙ. 4. καΐ ήμων] ' Ββίοτε τοα ηε&τ οα§&ί ίτοπι Οδ, α* 
ιτΐΙΙ αχ ίτοπι ίηεπι.' 

7. κατοιχίσαι...~\ 'ΐο δβίίΐβ Ιιβοηϋηϊ, βηί πιίηβτ Ιο αηδβίίΐβ 9. τά$ μί» εκεί] Τηίδ ΐδ ηοί ίηίεηάεό!. ίο Βδδετί ίηβ ναηί οί 
Γβ&δοη ίη είίηβτ οί ίηβ ίνο ίβοίδ 3ερ&Γ»ίβΐ7, ϋαί ίηβ ίηοοη- 
εϊδίεηον ίη 8&επιρΐϊη§ ίο οοηιοϊηε ίηε ΐνο : ίη ειιοη β&δεβ, ίηβ 
πιε&ηίη§ ίδ οεδί οοηνε7βά ίη Εη§1ίδη \>γ ηδίη§ '-κ-ηβτββδ,' 
'αΐίηοηςη,' ογ ίηβ Ιϋε ίη ίηε ήτδί οΐ&ηδβ; 'ίοΓ δΐιτεΐγ ίί ίδ ηοί 
οοηβίδίβηί ίη ίηβτη, ιεΜΙί ίηβγ Ετε άεδΐΓθ^ίη§ ίηβ οίίίεδ ίη 
ΟτΓβοοβ, ίο τείοηηά ίηβ (ήίίεδ ηεΓε.' 

12. δοι/λωσαμβΌΐ/$ ίχε»] 'Το βηδίΛΥβ, &ηά βο Γβίαϊη :' α 
εοπηηοη ρβΓίρητ&δίδ, ίο άεηοίβ & εοηιρίείεά αοίίοη, &ηά ίηβ 
ρΓββεηί δίίΐίβ Γεβαΐίίηδ ίτοπι ίί. Οί. σον δ' έγατγε θαύμασα* #χ«, 
8ορη. ΡΜΙοα. 1362. 238 ΤΗσθΥΌΙΌΕ8. 

13. καϊ τα ένθάδε] 8ο. πειρώνται σχεΐν, Γβρβ&ίβά ίτοιη έσχον, 

'ίηβ^ βθί ρ088(.'88Ϊ0Π οί.' 

15. δσοι άπό σφών] Ι ΐΐιϊηΐί ΐΐιΐβ πιβ&ηδ, '&ΙΙ τνηο, η.8 άβ- 
βοβηάβά ίΐΌηι ίΐιβπίδβίνβδ, \νβΓβ ίηβΪΓ 9,11ϊβ8.' Οί. καϊ Ίωνας μέν 
Αθηναίοι καϊ νησιωτών τους πολλούς ψκισαν, ι. 12. ΟοΙΙβΓ ίαίβδ 
άπδ σφών ίο 1)β Όί ίΙιβίΓ ο\νη &οοογ<1;' οηί οοιηρ&.ΓΪη§ νιιι. 47, 
άπδ σφών αυτών οι τριήραρχοι ώρμηντο, ίΐηά ν. 60, άφ' εαυτών καϊ 
ού του πλήθους κελεύσαντος είπον, ίΐιίδ η&ΐ'άΐγ 8ββπΐ8 Ιϋβΐγ, 8,8 
ϊί \νοιι1ά ηανβ Ιίββη πιογθ ηαίιΐΓ&ΙΙ^ εαυτών, ογ σφών αυτών. Ββ- 
βϊάθδ, ίη οη. 82 ΐΐιβ Αίηβηί&η Εηνο^ βρβ&ΐιβ οί ίηβ οηιιτ^β 
1θΓοτι§1ιί &§8,Ηΐ8ί ίΐιβηι \>γ ΗβπηοοΓ&ίβδ οί ϋβ,νΐη^ βηβίανβά ίΐιβή• 
ΜηάτοΛ. 8ββ ίΐΐθ ΕχοηΓδηδ. 

16. τους μεν κ. τ. λ. ] Τΐιβ οοηδίταοίΐοη ΙιβΓβ αΙίβΓβ : τους μέν 
&ηά τους δέ ατβ ξονβτηβά \>γ κατεστρέψαντο ; ίη ίηβ ηβχί οΐ&ηδβ 
τοις δέ Ϊ8 ^ονβΓΠθά βγ έπενεγκόντες, 8,ηά α ρΓοηοαη ϊδ ηη<ϊθΓδίοο(1 
&ίίβΓ ίηβ νβΛ. Τηβ δβηίβηοβ ηιη8, τοι>$ μέν κατεστρέψαντο 
λιποστρατίαν (αύτοΐς) έπενεγκόντες, τους δέ, έπϊ αλλήλους στρα- 
τεύειν (ίΐιβ,ί ίΐιβγ ίου§1ιί), τοις δέ έπενε-γκόντες...αίτίαν, κατεστρέ- 
ψαντο {αυτούς). Ββ1ο\ν, ίθΓ 'ίηβ 8βιΐ8θ οί άρα, Βββ οη οΐι. 83. 

21. περί δέ οί μέν κ.τ.λ. ] ^ΐίη ίηΐδ οίαηδβ άντέστησαν Ϊ8 
ΓβρβΕΐβά, 'Βηί Οιβγ ννίίήδίοοά ηΐηι, ίηβ Αίηβηϊ&ηδ οη ίηβ οηβ 
η&ηά, ίο 8βοητβ ίΐΐθ οοπιρίβίβ βηβίανβηιβηί οί ίηβ Οτββίίδ ίο 
ίηβηιβθΙνβΒ, πΐδίβϋά οί ίο ηΐηι, &ηά ίηβ Οτββίίδ οη ίηβ οίΗθΓ 
η&ηά, \νϊίη α νϊθ\ν ίο οοί&ίη η, οη&η^β ίο ιΐ ηβ\ν ηιβ,δίβΓ, ηοί Ιθββ 
οΙβνβΓ (&8 ϊί ίητηβά οηί), βηί πιογθ οΙβνβΓ ϊη βνίΐ.' Ρογ ίΐαβ 
ά&ίίνβ αίίβι - ίηβ δηΙ)8ί8,ηίίνθ καταδουλώσεως, 8βθ οΐι. 57. 

ΙιΧΧνίΙ. 3. δσα άδικεΐ] Ιί ϊδ τΐδίααΐ \νϊίη Γβίαίίνβ ο1&υ8β8• 
ίο ίητολν ίΐιβ ηοηη \νΜο1ι Ϊ8 ι•β&11γ ίηβ δη&ίβοί οί ίηβ Γβΐ&ίίνβ 
δβηίβηοβ, ίηίο ίηβ &ηίβοβ<1βηί οΐ&ηββ, ίη ίηβ ο&δβ Γβο,ιιίΓθά \)γ 
ίηβ νβΛ οί ίηαί οΐ&ηββ: αδ ηβΓβ; άποφανοϋντες την πύλιν δσα 
άδικεΐ, ίθΓ άποφανοΰντες δσα ή πόλις άδικεΐ. Τΐιίδ Ϊ8 αίβο οοπιπιοη 
■ννίίΰ μή &αά δπως &ίίβΓ νβΓ08 οί ίβ&χ, αηά αρρΓβηβηδϊοη (δθβ ίηβ 
ίίΓδί δβηίβηοβ ϊη οη. 76). Τΐιΐδ βββπΐδ ίο &ΓΪ8β ίτοηι & άβδίι-β ίο 
ρπί ίοτ\ν&Γ(1 ίηβ βιηρη&,ίϊο \νοΓάδ &8 βοοη &δ ροδβϊΜθ, ίο οοηνβ^ 
αη ϊάβ& οί ^νη&ί Ϊ8 ίο οθ β&κΐ. 

4. τών τε έκεΐ] Τηβτβ ϊβ α τβ&ΑΪΏ^ έκεΐσε, ννηίοΐι ο&η οηΐν 1)β 
άβίβηάβά \)γ 8ηρρο8Ϊη§ έχοντες παραδείγματα, &ο. ίο 1)6 βςιήνβ,ίβηί 
ίο '^οίη^ίο Ιΐιβ Ογθθ^β &ί ηοπιβ ίθΓ ίη8ί&ηοβ8:' αί &11 βνβηίδ 
ννϊίηουί βοηιβ ϊάβ& οί ηιοίϊοη, ^€ΐ Ϊ8 ίηβ οοπ-βοί \νοΓ<1. ΕϊίηβΓ 
ίηβ τε ϊβ οιιί οί ϊί8 ρΐ&οβ, Εηά ίΐαβ οοηδίΐ'ποίϊοη ποηβ ίηηβ: 
έχοντες παραδείγματα τε τών έκεΐσε Ελλήνων καϊ ταύτα παρόντα 
σοφίσματα: ί.β. 'οβϊη^ &1)1β ίο ροΐηί οοίη ίο ίηδί&ηοβδ άβηνβά 
ίΓοιη ίΐιβ &Γββΐ£8 ίηβΓβ, &ιιά αίδο ίο ίηβ ηββ οί ίηβ ε»ηιβ ίποΐίδ Ν0ΤΕ8. 239 

Λβ&ίηδί οιιτδβίνβδ :' ογ βίδβ σοφίσματα ίδ ίη 8ρροδϊίίοη ίο παρα- 
δείγματα ΓβρβαίβιΙ \άίη πα, όντα: έχοντες παραδείγματα των τ 
έκεΐσε Ελλήνων και ταύτα παρόντα, Οντα σοφίσματα; ΊίΕνΐη» 
ίηεί&ηοβΒ Ιιοίΐι άβπνβά ίτοπι ίΐιβ ΟΓββΙίδ ίΙιβΓβ, βηά ρτβδβηί 
ϋβίοιβ οητδθίνβδ ϊη ίηβ δ&ηιβ ίοπη, πιβΓβ ίήοΐίδ &β ίΐιβν ατβ &<:.' 
Τηίδ Ι ίηίηΐί ίηβ 1)βδί βχρί&η&ίίοη. 

9. τάδε εΐσΐν Ίωνες] Τηβ οαδβ ίδ ηοί (οηβ οί) πιβΓθ Ιοηίαηδ.' 
Τηβ ρΐαταΐ είσίν ίδ ο\νίη§ ίο ίηβ ίηίΓοάηβίίοη οί ίηβ \νΌΓ«1 Ίωνες. 
Ββίοντ Έλλησπ&ντιοι και νησιώται ίοπη & δίη§1β ϊάβ& Γβ&ΙΙν <;οη- 
ηβοίβά ΉΊίη ίηβ ρΓβοβάίη§ βίβΐΐδβ ον ουδέ. 

11. ή ίνα γέ τίνα, κ.τ.λ.] 'αηάβΓ§οίη§ & οΙαΒη^β οί πΐ8δίβΓ, 
βϊίηβΓ ίΐιβ Μβάβ, ογ »ί &11 βνβηίδ βοηιβ οηβ.' 

17. έκπολεμοΰν] 'Το ηΐίϋίβ ίηβιη ΟΓββΙί ου,Ι ίηίο \ν&τ,' ογ 
'ίο δβί ίηβπι ηίίβΓίν &ί βητηίίγ.' 

18. τοις δ£ ώϊ έκαστοι*] Τηβ οοηδίπιοίΐοη βηάάβηΐν οη&η§β8 ; 
ίί οα§ηί ίο η»νβ Οββη, τους μέν διιστάναι.,.τούς δέ έκπολεμοΰν,... 
τους δε κακουργεΐν, ως δυκαίται έκάστοις λέγοντες, &ο. Ιηδίβ8<1 οί 
■ννηϊοΐι ίηβ τοις δέ ϊδ τηΆάβ ίο άβρβηά ίπιιηβιΐί&ίβΐν αροη λέγον- 
τες; τοΐς δέ λέγοντες, ώς δύνανται (λέγειν), έκάστοις τι προσηνές, 
κακουργεΐν (αυτούς). 

20. καΐ ές αυτόν] ' ίο ηίτηκβίί α* ιεβΙΙ αβ ίΐι&ί ηβί§ηοοητ, \?1ιο 
ίδ ητδί §τ&(1α£ΐ1γ οβίη§ άβδίτο7β(1.' 

21. προ δέ αύτοΰ, &<:.] '1>ηί ίη8ί ίηβ ρΓβνίοηδ 81ι£Ρ6γθγ νίίΐΐ 
οοηηηβ ίηβ Γηϊδίοπηηβ ίο ηίπΐδβ1ί:' ί.β., Ίη&ί \πίη ηίπι ίηβ 
ηιίδίοΓΐΐΐηβ ήτοΙΙ βββδβ, &ηά ηοί 8ρΓβ£κ1.' 

ΚΧΧΥΙΗ. 1. καί εϊ τω Αρα] Υΐά. οη οη. 33. 

3. υπέρ γε της έμης] ' ηβ ίηίηΐίδ ίί ΙίΕτά ίο ίηοητ ήδ&,' (ηοί 
ίη βνβτγ ο&δβ 1)ηί) ' »ί βΐΐ βνβηίδ (γε) νηβη ϊί ίδ ναγ ίβΓτίίοΓν 
οηΐν νηίοΐι ίδ βοηββΓηβ<3. ' 

6. δσψ] Τηβ οοηδίπχοίίοη Ι ίηίηΐί ίδ δσω άγωνιεΐται ού 
προδιεφθαρμένου..., έχων δέ ξύμμαχον έμέ, και ούκ έρημος (ων). Ιί 
ννοηΐά οβ ίατ (καί) δ&ίβτ, ηβ ηιβ&ηδ, ίοΓ β&οη δίβίβ, βτβη αΐίηοη^ 
ίηβγ νβΓβ ηοί νβί ίηβ οθ]ββίδ οί άίχβοί Βίίβοΐί, ίο ηηίίβ βηά 
Γβρβί ίηβ ΑίηβηίΕηδ, ίη&η &11ο\ν ίηβηίδβίνβδ ίο &β ■«'βώβηβά, ον 
ίηβ §Γ&άη&1 άβίβ&ί οί ίηβ δβρδταίβ δί&ίβδ οηβ \>γ οηβ, ίτοπι ίηβίτ 
Γβίαδ&1 ίο βη&τβ ίηβ ν&τ ηηίϋ ίηβ7 ντβΓβ ρεΓδοηοΙΙ^τ βηάαη§βΓβ(1 

10. βεβαιώσασθαι] Τηβδβ ίηηηίίίνβδ άβρεηά οη ένθνμηθήτω, 
ογ &ί Ιβαβί & είηιίΙ&Γ \?ογ(1, Γβρβ&ίβά. ' Τηβ Αίηβηί&η ίδ αββίιοηδ 240 ΤΗϋΟΥΌΙΌΕΒ. 

οί πιοΓβ &ηα\γ οοηβοΜϋ,ϋηβ ίηβ ΜθηέΙδηϊρ ίβΐί ίοΓ ηΐηι Ιτρ ίηβ 
οίηβτ δίοβίϊοίδ (εκείνου), οη ίΐιβ 8ΐΌΐιη<1 οί ίηβΐτ οοηιηιοη (ϋβΐΐΐίβ 
ίοΓ ίηβ δρτ&οηβ&η.' Τηβ Αίηβηϊ&η ροΐϊογ τνΒδ, αοοοπϋη^ ίο 
ίΐιΐδ εί&ίβπιβηί, β,η αίίβηιρί ίο ηηΐίβ \νΐΐ1ι ίηβηι ϊη Ιβ&^αβ &§8,ϊη8ί 
8τγ&οιι8θ &11 ίηβ 8ϊοβ1ϊοί βϊίϊβδ, οη ίηβ βοηιιηοη £ΐ•οιιηά οί 
η&ίΓβά. 8,§αϊηδί ίη&ί οϊίγ, &ηά ίηβη οί οουτδβ ϊη άβίιιίΐ ίο βοηφίβΓ 
ίηβ Γβπΐ£ΐίηϊη§ οοιηηιαηϊίίβδ. 

11. φθονεί μέν~\ Το ίηίβ βούλεται δέ οοΐΎββροηιΙδ ; &ηά βού- 
λεται Ϊ8 8,§&ίη ΒΐΛάϊνΐάβά ϊηίο κακωθήναι μέν, περι-γενέσθαι δέ. 

16. της τε επιθυμίας] Α ρβΓβοη οβ,ηηοί ϊηβιιτβ ίη&ί ίοτίιιηβ 
βΙι&Π ]α8ί §ο 80 ίαΓ &8 ηβ \ν&ηίδ »η<1 βίορ βχαοίΐ7 &ί ίηβ π^ηί 
ρΐ&οβ. Ιί Ϊ8 & \βτγ βϊηιΐΙίΐΓ Γβιη&Γΐί ίο οηβ ηι&άβ 07 ίηβ Ιι&οβ- 
ίΐίβηιοηίαη &ηαο&88»έΙθΓ8 άϊ Αίΐιβηδ (ιν. 18), τόν τε πόλεμον νομί- 
σωσι μη καθ' όσον &ν τα αύτοΰ μέρος βούληται μεταχειρίξει» τούτφ 
ξυνεΐναι, αλλ* ώ$ αν αϊ τύχαι αυτών ττγήσωνται. Ιί 7011 οηοβ 
1>β§ίη, ^οπ ο&η ηβνβΓ Ιαιονν βχ&βίΐγ \τηβΓθ ^οιι \νϊ11 ββ &ο1β ίο 
8ίορ. 

19. φθονησαϊ] ΤΙιθ Ώΐ&η, ίΐι&ί ίδ, -ννοιιΐά ββ %1&ά βνβη ίοΓ ίηβ 
8γτ&οη8&ηβ ίο η&νβ \3&6ί ίηβίι• ρΓοβρβηί^, αΐίηοη^η ϋ βχοίίβά 
ηΪ8 βην^, ΓαίηβΓ ίη&η, βγ ίΙΐθΪΓ Ιοβδ οί ϊί, οβ Ιιϊηιββίί άβρήνβά οί 
ίηθίτ ηβίρ. 

20. αδύνατον δέ] ' Ιί Ϊ8 ϊηιρο88Ϊο1β ίη&ί βηοη δηοιιΐά οβ ίηβ 
β&δβ, ϊί ηβ ΕοαικΙοηΒ ηβ, αηά 18 ηοί \νϊ11ϊη§ ίο ίβ,ΐίθ οη ηϊηαββίί 
ίηβ βέΐηιβ άαη^βΓΒ &8 \νβ, ηοί βχαοίΐ^ οοηοβπιβά αβοαί η&ιηββ 
\νηϊοη ηΐΆγ άϊΰβτ, ϋΐιί &1>οιιί ι-βαΐίίϊβδ \νηΐοη άο ηοί.' 

27. απερ] ΤΙιίδ 18 & οο^ηαίβ &οοη88,ίϊνβ §ονβΓηβ<1 Ίογ έπεκα- 
Χεΐσθε: 'ίηβ ρΓοίβδί&ίϊοηβ γοιι -ννουΐά ηολν οβ ηίίβήηβ, ίί ίηβ 
Αίηβηί&ηβ Ιιβ,οΐ οοπιβ ίο 0β,πΐ8,ΓΪη& ίΪΓδί.' Τηβ ϊπιρθΓίβοί ϊη ίΐιβ 
Ι&ίίβΓ βίαηββ (έπεκαλήσθε) 18 ηββά, »1ίηοη§η &η β,οπδί άφίκοντο 
ρΓβοβ(Ιβ8, ϋβο&ιΐδβ ίηβ δΐηββ Ϊ8, ' λνοιιΐά ηοιο 1)β ηίίβπη^,' ηοί 
' \νοιι1(1 1ΐ3,Λ τ β πίίβΓβά ίΐιβη.' 

29. έκ του ομοίου καϊ νυν] Νοί, ' β^η&Π^ &8 ηο^,' \ν!ιϊοη ίΐΐί• 
ννοπίδ \νοη1ά υβη&Π^ ηιβ&η, οηί ' &8 ηιηοη ηο\ν ίοο αβ ^οιι γτοιιΐά 
ίηβη.' - 

31. νυν -γέ χω] ' &ί &Π βνβηίδ ηρ ίο ίηβ ρΓβδβηί ίίηιβ.' 

ΙιΧΧΙΧ. 3. ι^ 7 € 3 Τηβδβ \νοΓ<ΐ8 οβ^ίη ίηβ 8,η8\νβΓ ίο ίΐιβ 
ΕΓ^ηηιβηί ^υβί &<Ι(Ιηοβ(1; ' Ιιηί &ί Ιβ&δί ^ου άΐά ηοί οοηοίηάβ ίηίδ 
Β,Πί&ηοβ ίο ίηβ ϊηϊητγ οί γοητ ίπβηάδ.' 

5. καϊ τοις -/ε] Τηβ ίηηηίίϊνβ βοηθεΐν \)γ & οη&η^β οί βοηβίΓηο- 
ίϊοη (Ιβρβηάβ οη έποιήσασθε, &ηά ΕηδλνβΓδ ίο έπί το« φίλοΐί ; ' ηοί 
&8&ίηδί 7 ουΓ ίπβηάδ...»η<1 ίο ηβίρ ίηβ Αίηβηϊαηδ αί Ιβ&βί οηΐ^ 
ννηοη...' Ν0ΤΕ8. 241 

όταν ύτ' άλλων] δαρρΐ^ άδικωνταχ. Ροτ ξυγκατοικίζειν (ίο 
ΐοϊη ντίίη Λέπι ίη τβ-β8ί£Λ1ίδηίη§ Ιιβοηίϊηί), 8ββ Λ. 48, »ά 
ηηβηι. Ρογ δεινδν εΙ 8θβ οη. 60, &ηά ίοΓ ίηβ ίοτοβ οί μεν &ηά 
δ^ 8ββ οη. 76. Ββ1ο\? ά\6-γω$ ϊδ, ' -«άίΐιοηΐ; οβίη§ &Μβ ίο βίνβ &ητ 

δβίίδί&ΟίΟ^ ΓΘ&δΟΙΙ. ' 

14. άμύνειν δε] δο. δίκαών εστί, τβρβ&ίβά. 

ΙιΧΧΧ. 1. άθρόοντ -γε] ' αί Ιβ&δί ίί \^β τβιηειίη ηηίίβά.' 

3. οί τωνδε] Τηβ οί ΓβίβΓδ ίο ίηβ Ρβίοροηηβδί&ηδ ηηάβτδίοοόΐ 
ίη ΙΙελοποννήσου. Ββ1ο\ν δοκεΐν άβρβηάδ οη εΙκδ$ τβρβ&ίβά. Ρογ 
μηδετέροα δή, 'ηβίίηβτ α» ι/ου ρηΊέηά,' 1 οί.Έ-,εσταίων δή, &ο. 
οη. 10, 8ηά ΰβίοντ, φίλουν δή 6ντα$. Ρογ ίηβ ηδβ οί καί ίη ώ$ καί 
αμφοτέρων, δββ οη οη. 13. ΑίίβΓ τι άλλο δηρρΐ7 έιτοιήσατε. 

16. ουδέν έρ-γον] 'ίηβτβ ΐδ ηο ηββ ίη ίβ&οηίη§ αί 1βη§ίη (έκ).' 
Οί. ουκ ΐθ' ήμϊν ίρ^ον έστάναι, Ατίδίορη. Α υβ$, 1308. 

24. ουκ £λλον τίνα αθλον] Τηβ νοτ<ΐ3 <1ο ηοί &§Γ6β ίο^βίΐιβτ, 
£ογ άθλον ίδ ηβηίβτ, ' £017 οηβ βίδβ »3 ίηβ ρτίζβ οί ■νίοίοΓ^.' 

29. λαβείν] Τηβ ώ> ίδ οοηβίπιβοί \τίίη ίηβ νβτ1>; ίηβ οοη- 
Βίπιοίίοη ο1ι&η§ίη§ ίτοπι ίηβ ηοηη δουλείαν ίο λαβείν &ν; 'ίηβ 
ροδδίοί1ίί7 οί ηοί δηΙ)Πΐίίίίη5 άίδ^τ&οβίηΐ^ ίο πι&δίβτβ.' Τηβ καί 
ίη ίηβ Ββοοηά ά\ίδ]ιιηοίίνθ οίαηδβ δββηΐδ ίο τβηάβτ ίί βπιρη&ίίο, 
8ΐκ1 ίο Ιαίηί ίηαί ΐηίδ -π^δ ίηβ &1ίβπΐ£ΐίίνβ ίηβ δρβ&^βτ \ίΪ8ηβά 
ίο ίκίορί. 

τήν τρδς ήμάϊ ίχθραν] €ί. 10ό, ττ}$ ττρόί το θείον εύμενείας 
οϋδ' ήμεΐ$ οΐόμεθα λελείψεσθαι, -ννηβΓβ ίηβ δβηδθ Ϊ8, 4 ίαϋ ίη οϋί&ίη- 
ίη§ ίηβ βοοά ντίΗ οί ηβ&νβη,' & οοηάβηδβά βχρτβδδίοη ίοτ '&δ 
Γβ§*τ(ΐ3 ίηβ Ώβίί^ (ττρδί τό θείον), \?β βη&Η ηοί ίωΐ ίο οοί&ίη ίηβ 
§οοά ντίΐΐ οί ίηβ Ββίί7 (ττρδϊ του θείου). ' Τηίδ δββπΐδ ίηβ βχρ1&- 
η&ίίοη οί ίηβ ρητ&δβ ίη φΐβδίίοη ηβτβ ; ίί ίβ ' »3 τβ^ατάβ 7°πτ 
Γβΐ&ίίοη ίο ηβ, ίη&ί η&ίητειΐ ίββίίη» οί ηοδίίΐίί^ ρτοοθβάίη§ ίτοπι 
α8.' *Ακ -γενομένψ πηίδί 1)β οοηηβοίβά, ' ηοί Ιϋβΐ^ ίο 1)β. ' 8ββ 
οη. 36, ασμίνον αν τρόφασυ> λαβόντος. 

ΙίΧΧΚΙΙ. 3. και τψ αρχής] 'ίο δρβ&ΐί οί οοτ ρονβΓ, ίη 
ίίαιίίίίοη ίο οιιτ ίηίβηάβά ίορίο οί ίηβ Γβηβ«•£ΐ1 οί οητ &11ί&ηοβ.' 
Ββίον, καί οϋτωί ηιβ&ηδ ίηΒί οββίάββ ίηβ ί&οί &1τ⣫ΐ7 αΐΐαοΐβά ίο, 
ίηβΓβ ΥΓ&8 &ηοίηβτ ροίηί ίο νίβν ίηβ τη&ίίβΓ ίτοπι. Τηβ -γάρ ίδ 
βχρ1αη&Ιοΐ7 ; 8ββ οη. 38. 

8. αύτων ύνακουσόμεθα] Τΐιβ ρτοηοηη ίδ α<1άβ(1 δηρβτ- 
βηοηδΐ7, οβοαηδθ ίηβ (ί&ίίνβ ΥΙελονοννησίοί! τβ&ΙΙγ άβρβηάδ οη 
ύττακουσόμεθα. Οί. IV. 93, Ύφ Ίτποκράτει 6ντι τερί το Αήλιον ώ$ 
αύτφ ψΓίέλθ-η. Τηίβ άυαοΐβ βονβτηηιβηί οί άίββτβηί ο&δβδ ίυ 

16 242 ΤΗϋΟΥΏΙΏΕ8. 

ίηβ βαπιβ δβηίβηοβ ογ ΐΐαβ δ&ηιβ νβΓΟ, ϊδ ηοί \νίίηοηί ρ&τ&ΐΐβΐ. 
Οί. όρώμεν άνθοΰν πέλαγος λί-γαΐον νεκροΐς ανδρών Αχαιών ναυτι- 
κών τ ερειπίων; Μβοήγΐ. Α^αιη. 1. 659. 

9. της άρχης, &β.] 8θβ οη βΐι. 44. 

11. προσήκον] ΤΙαβ ν?0Γ(1Ϊ8 ηδοά Β,οβοΐαίβΐγ ; 8,8 α ηοηιϊηβ,- 
ϋνβ αηδοηιίβ: Οί. II. 28, επέρχονται ως προσήκον σφίσιν άνδρείοις 
(ΐναι. 8ο εξόν, δέον, παρόν η,γθ 1186(1. Ββίοντ, ίϊ το ακριβές είπεΐν 
18 ίηβ β&ηιβ Ε8 ώ$ ακριβώς είπεΐν. 

21. εκλιπόντες] Ίβανΐη^ 8Έ<1 8°ϊ η 8 ? Μ * ίβ ανοα^ ίτοιη.' 

22. έβούλοντο] Τηίβ ^ονβΓΠδ δουλεία»», ίηβ ιιοαη, &ηά Ιτρ ά 
οΙιεπ^θ οί οοηδίηιοίϊοη ΐβ ]θίηβ<1 ίο ίΐιβ νβΓΐ) έπενε•γκεΐν. 8βθ 
οη. 80. 

ΙιΧΧΧΙΠ. 1. άξιοί τε ΰντες] Τηβ οΐ&ηββδ οοιτβΒροηά ίηαβ : 
άξιοι τε 6ντες ίΐηά &μα δέ δρε-γόμενοι ; δτι τε παρεσχδμεθα 9Λΐά 
και διότι (βλαπτον; πλείστον τε ναντικόν &τιά προθυμίαν. Αηά 
και διότι καί τφ Μήδω, &ο. ΐβ, Έηά οβο&αββ αίβο^ &ο. 

5. άμα δέ της πρός Λ Α11 Ιηβδβ ΓβΓη&τΙίδ &γθ αη &ηδ\νβΓ ίο 
ίΐιβ 8}τ&οιΐ8&η ίβιιηί ίη&ί ϊί υγ&8 ΐηοοηβΪΒίβηί ίη ίηβ Αίηβηϊ&η9 
Ιο οβ 80 ίΐηχίοιίΒ ίο ίΐ'ββ ίηβ 8ΐβϊ1ί&η Ιοηϊαηδ, &ηά 8.11 ίΐιβ \ν1ιί1β 
βηβίβ,νβ ίηβ Ιοηϊβηβ ίη Οτββοβ αηά ίηβ ϊδΐ&ηάδ οί ίηβ Οοβαη. 
Μ&ηγ οί ίΐιβδβ Ιοηίαηβ η&ά ϊοϊηβά ίηβ Μβάβ, »ηά ίην&άβ(1 
Αίίίβ& ; ΐηβγ Ιι&ά ίηβΓβίοΓβ ηο οΐ&ίπι ίο πκηι1§βηοβ ίι-οιη Αίήβηδ, 
&ηά πιοΓθονβΓ ίηβ Αίηβηί&ηβ, ίΓοπι ίΐιβ ηοδίϊΐϊίγ οί ίηβ Βοπ&η 
βί&ίββ, ν?βΓβ ίοΓοβά ίο άο ίηβ οββί ίηβ,γ βοηΐά ίοτ ίηβιηδβίνβδ 
ϊη ίηβ \ν-&γ οί άβίβηββ. ΤΜ8 ϊδ ίΐιβ δ&ιηβ νϊβ\ν ρι-βδβηίβόΐ ογ ίηβ 
Αίηβηί&η βηνογβ ίΐ-ί 8ρ&τί& οβίοΓβ ίηβ \νβ,ι•, \ν1ιο οίαίιη οι-βοΐίί ίοΓ 
ίηβίτ πιοιϊβΓ&ίΐοη (ι. 75) ϊη ίηβ ί&οβ οί βηοη οϊτοηηΐδίαηοβδ. 

10. έκπορίζεσθαι] 'ίο \νοι]ί /ιιΐΐφ οιιί ίοΓ ίηβίτ οτνη £00(1.' 
Καί ένθάδε ϊδ, 'ηβΓβ «,δ βίδβλνηβΐ'β.' 

13. έξ ων οϊδε, &ο.] 8ο. έκ τούτων α ο'ίδε οιαβάλλουσι: 'ίκ>ηι 
ίηβ 08,1ατηηϊβ8 ίΐιβδβ ηιβη §ϊνβ ηίίβΓβ,ηοβ ίο.' Ιη νι. 73, Ηβπηο- 
ΟΓ&ίβδ ίοΐά ίΐιβ Ο&ΓηβΐΊηίβ&ηδ ίη,ιί ίηβ τβ&Ι οθ]βοί οί ίηβ 
Αίηβηΐαηβ \ν&8 ίο οοηο,ηβΓ δΐοίΐγ, &η<1 ίηβΪΓ ηβίρϊη^ Ιιβοηίΐηί 
•νν&δ οηΐγ ά ρΓβίβηοβ. Ρογ ίηβ ^ονβΓηηαβηί οί ά, 8ββ οη. 11. 
Άποφαίνω ϊδ οί οοιιτδβ, Ί βηβ^ &\να,7 ίι•οηι &11 οίηβΓ ίηΐηβδ,' 
βηά ηβηοβ Ί δηβντ ρΐ&ίηΐγ, ρβΓΒρϊοηοηδΙγ.' 

ΕΧΧΧίν. 3. ασθενείς 6ντας] 8θ. δια τό άντέχειν, μη ασθενείς 
όντας, ' ογ γοιίΓ ηοΙάΐη§ οηί αααϊηχΐ ίηβπι, &8 οβίη§ ηοί ίοο ντβ&^ 
ίο άο δο.' Τηβ οοηδίηιβίϊοη ν&ήβδ ίΓοηι α «βηίίίνβ ΕΟδοΙιιίβ 
σωζόμενων υμών ίο ίηβ ϊηηηΐίϊνβ δια τό άντέχειν. Ββ1θ\ν, προσή• 
κετε ηδη 18, ' γοιι αϊ οηα οη ίΐι&ί νίβ\ν 1)βοοηιβ οοηηβοίβά ντί*1ι 
αδ.' Χ0ΤΕ8. 243 

7. δώνερ καΧ...(ϋ\(τ ι ον] ' -ννηεΓβίοΓβ ΐί Ϊ5 /ιιΙΙι/ Γβ38οη3θ1β,' 
Ή £068 βνβη δο ίζι 38 ίο ί>β ααΐίβ οοηδΐβίβηί.' Και αϊτοί, 'ενβη 
3ΐοηε.' Βθ1ο«-, άλά-γωί §οβ3 ντΐίη ίΚευθεροΰν. ΑίίβΓ τά δέ (νθάδε 
Γβρββί ξύμφορα. 

υΧΧΧν. δ. τούτο ωφελεί] ΤνΐιβΙ τοΰτο Ϊ8, Ϊ3 βχρΐ3Ϊηβά ΐη 
ίηβ Γβπΐ3Ϊηάει• οί 41ιβ βεηίεηεε, ην οΐ εχθροί, &ο. 

7. καΐ "/άρ] 8εε ο3ι. 61 ίοΓ ίηΐδ οοπιοϊη&ΐίοιι οί ρ3τίκ:1ε3. 
Τΐιβ ΑίηεηΪ3η εηνον ηο\ν εχρΐ3Ϊη8 ίηβ βΒΠδβ οί \νη3ΐ ίϊιε 8ντ3- 
οιΐδ&ηβ ίβπηεά ίΐιεΐτ ΐηεοηδΐδίβηί ροΐΐβ^. II υγ»8 οοηεΐδϊεηί 
πιίηεΓ ; οεΐη§ δΙίΕρεά 1>ν εχρεάΐεηο7 ΐη οόίη ο»δβδ. ΤΙιθ Αίηβ- 
ηί&ηβ ρηί άοτνη ΐΐιβ ΙοηίβιΐΒ αϊ ίιοπιβ ίο δεοατβ ίηεπίδείγεδ 
&§8Ϊη8ί ίΐιβ ϋοΓΪωι οοηίβάβΓβον ηηάβΓ ΒρείΓί» : ίηβ7 'Β-βΓβ 
£01X1008 ίοΓ ίΐιε ΐηάβρεηάβηεβ οί ίηβ Ιοηϊ&η βίβίβδ ίη 8ΐοίΐ7 38 α 
ο&Ι&ηεβ &§£άηδί ίηβ ρο*•βι• οί ίηβ 8ντ&ειΐ8£»ιΐ3, \νηο ΐί ηιβδίβΓβ οί 
δΐοΐΐν ^"οαΐά ]οϊιι ίηβ ΡβΙοροηηεδϊωΐΒ βηα 3ΐά ίηβπι ΐη ονεΓ- 
ίήΓΰλτίη^ ΑίηβηΒ. 

12. καίικρ] Ι ηβνβ δηβ\νη ίη»ί τερ ηιββηδ Ίητοηση,' ίηβι•β- 
ίθΓβ καίττΐρ νησιώτας όντας ντοηΐά 1>ε 'ενεη αΙΙ Ϊ8ΐ3ηάβΓ8 38 11ιε7 
ΜτβΓΘ.' "ΪΝΓΐίη ίΐιϊδ ρ&τίϊοΐβ 3 ρ&τίϊοϊρΐβ Ϊ8 Γεαυΐτβά. 

15. ε"$ Συρακοσίους δέος] 80. προς τδ £ς Συρακοσίονς δέος. 

καθίστασθαι] Τηε ίοΓΟβ οί κατά ΙιεΓβ βεβηΐδ Ιϋβ ίη»ί ΐη 
κατοίκιζαν, 3βίί1ΐη§ άοκη &§&ϊη αηΐείΐ7 βίίβΓ & (ΗδίαΛ&ηοβ, ΐηίο 
α ρβπη&ηεηί εί&ίβ. 8ββ ου. 2. 

19. *)ν ξυστψ-ε τρδς αυτούς] 'Ιί 70η οοπιοΐηβ κϊΐΗ ίηβπι,' 
ίηβ ηιβ£ΐηϊη§8 οί ίηβ ητδί &ηά βεοοηά βοήβίβ οί ϊστημι ΥιβίΏζ 
εΐε&τΐ^ δβεη. Ιί ίηβ 8ΐεΐ1Ϊ3η βίβίββ ϊοΐη δττβοηΒβ, ίηβ οοηίεάβ- 
γ»07 ντΐΐΐ οβ ίοο ππιοη ίοΓ ίηβ Αίηεηϊ&ηβ ίο ηΐ£ΐη»8β; βηά ϋ 
οοηβεαηεηίΐ^ ίηβ7 Γβίΐτβά, δρ-αεαδβ νοηΐά ίηεη «381Ι7 ονβΓ- 
ρο•«τεΓ ίηβ Ιβδδετ δίΕίβδ. 

ΙίΧΧΧΥΙ. δ. καΐ αυτοί] '\νβ, α» νεΙΙ α» 7οη:'3ηά ψτερ 
καΐ ήμας ΐδ, ' \νΐίη νηΐεη 70α ΕίίεπιρΙ ίο ρβΓδΟίΐαβ Π8, 38 αΜ α$ 
νβ ίο ρεΓ8η3<1β χοη-' 

9. οίνε έμμεΐναι] Το ίηβ ηβ£&ΐϊτβ εΐβαεβ οίνε δυνατοί, ίηβ 
ροεϊίϊνβ εΐ3ΠΒβ αδύνατοι τε οοπ-β8ροη(ΐ3 : ■ \νβ 3ί 1β3δί 3Γβ οοίη 
αηβοΐβ ίο Γβηΐ3Ϊη ηβτβ, ηηΐβββ \νΐίη 70η ; 3ηι1 ϋ νβ εηουΐά βνβη 
εηΜηε νοιι, ννβ εηοπία ηοί ηβτβ ίηβ ρο\νβΓ ίο εβίβοϋβη οαΓδβΙνεβ 
ίη ηΐ38ίεΓ7 ονβΓ ^οη.' 

11. αδύνατοι κατασχειν] Τηΐδ ΐδ 3η βοΐιο οί ίΐιε βρεβοη οί 
Νΐβΐ38 (οη. 11) ίο άΐδβτωαβ ίηβ ΑίηβηΪ3η8 ίτοπι ΐιι\-Ε(ϋη§ δΐοΐΐν 
αί &11. Ιί ίηΐβ ντβΓθ ίτυβ, 88 ΐί ηο άοαΙ)1 νβΒ, ΐί δηβ^β (33 Μτ 

16—2 244 ΤΙίσΟΥΰΙΏΈδ. 

Οτοίβ Γβπι&Γΐίδ), ηο•»• τβΓΤ 111 &άνΪ8β(1 ϋιβ ν?ηο1β βοηβπιβ \ν&8; 
Ιιηί ΐιι ίηβϊτ ϊηοοιΐ8ί<1βΓ8,ίβ β&ββπιβδδ ίηβ Αίηβηίβ,ηβ βηηί ΙΙιβίΓ 
βτβδ ίο 8,11 *1ιΪ3, &ηά οοαίά ηοί Γββϊβί ΐΐΐθ άβ,ζζϋη^ ρΓΟβρβοί οί 
&οηϊβτϊη£ α οοη<πιβ8ί &ϋβτ τνηϊοη ίηβτ η&<1 Ιοη^ η&ηΙίθΓβοΙ (τι. 6). 

δίά μήκος] Το ίηίβ εοοιιβεΜτθ, ίηβ ά&ϋνβ απορία 8,η8^βΓ8. 
Ββίοντ, ίθΓ ίΐιβ ΕΟβίΓΕβί ν»ΌΓά παρουσίας ίοτ τών νυν παρόντων 
ημών, δβθ οη. 73, βαΐ) ξυμμαχία. 

14. έποικοΰντες] 'ΒννβΠΐηβ &ί τοηΓ άοοΓΒ.' Ρογ ανέχονται 
μη είναι, οί. οη. 1. Άνέχω Ϊ8, 'ίο ηοΐά ιιρ,' 'ίο ηοϋ & ηι&η'Β 
ηβ&<1 &1»οτθ ττ&ίβΓ.' 

20. άντιπαρακαλοΰμεν] ' ΛΥθ ίη ίιιτη Βΐιπιιιιοη 70α ίο α 8&ίβί7, 
ιηοΓβ οβΓί&ΐη αί Ιβ&δί, (ίί ηοί βο ρ1&τα8ΪΜβ).' Ββίοντ, \νϋ1ι ύπάρ- 
χουσαν ηηάβΓΒίωκΙ σωτηρίαν. 

24. παρασχήσειν] Οί. καλώς παρασχόν οΰ ζυνέβησαν, τ. 14, 
αββά οί &η ορροΓίαηϊίτ ρΓβδβηίϊηβ ίίββίί. 

26. 4) καΐ σφαλεΐσαν] ' Ογ βτβη ίοϋβοΐ,' (ίοτ ίί ππ§ηί £0 βο 
ί&Γ &β ίη&ί). Καί οβίη§ £βηβΓ&11τ &Μβά &Άβτ ίηβ Ββοοηά 
η, ττηβΓβ & ΒΟΓί οί βΐϊηι&χ 18 ίηίβηάβά. 

ΙιΧΧΧνίΙ. 5. φαμίν γάρ Άρχειν] \ν*ηβη ίΐιβ 8αΙ)]*β6ί οί ίΐΐθ 
τη&ΐη τογο αηά ίΐΐθ ϊηηηϊίίτβ ϊβ ίΐιβ Β&ιηβ, ίΐΐθ ρΓοηοιιη οβ- 

ίθΓβ ίΐΐθ 1&ίίβΓ 18 11811&11Τ ΟΠίίίίβίΙ : ίί ίηδθΓίθά, Οί ΟθηΓ8β ϋ ΠΙΙΙΒί 

1>θ ηοί εγώ, ογ σύ, ογ ίηβή: ρΙιΐΓ&ΐΗ, οηί ίηβ ηοπιΐη&ίΐτβ οί αυτός; 
ηοί φαμϊν ημεΐς άρχειν, οιιί φαμίν αυτοί άρχειν. 

8. καί πολλά] ' 1>θ08,ΐΐδβ ντβ αΙ$ο ηατβ ηιαοη ίο ξα&τά. α&αίηδί.' 

12. τών ήμΐν ποιούμενων] ΤηΪΒ άαίίτβ οί ίηβ &£βηί &ίίβΓ 
τβΛβ ραδδΐνΘ, Ϊ8 ηοί τθγτ βοππηοη : ίηβ §βηβπι1 ίοΓηι οβίη{» ύπό 
\ήίη ίηβ §βηϊίΐτθ. Τηβ ρβΓίβοί ρ&ΓίϊοΐρΙβ ΐη ίηβ ρ&ββϊτθ τοΐοβ, 
ΙιοΛνθτθΓ, υβυαίΐτ άοβδ ί&ίβ ίαβ άίΐίίνβ ; οιιί ίηίβ ίοπη ϊβ οηίβίΐτ 
Γββίποίβά ίο ίη&ί ίβηββ. 

15. τό αυτό] 'ϊί &ητ ροΓίϊοη οί οηΓ 1ιιΐ8Ϊηβ88 &ηά οη&τ&οίβΓ 
18, ηηάθΓ ίηβ 8&τηβ ίοπη, οί ηβθ ίο τοια ;' ί. β. ' ίί ϊί 1)β &ί οηοβ 
οί υΒβ ίο οητ8β1νβ8 &η<1 τοα.' Άπολαβόντες 18, ' ί&Μη§ ίί αιναι/ 
ίο τοαΓδβΙτβδ.' ΒβΙο'Νν, αυτά ΪΒ, ποΧυπρα-γμοσύνη βηά. τρόπος: 
αηά καί ώφελεϊν 18, (ίο 1)6 βο ί&Γ ίτοιη ίη]ιΐΓΪη§, &β) &οίη&11ν ίο 
οβηβηί. 

18. φ μη ύπάρχομεν] ΒβίοΓθ ίηβ ώ Γβρβαί ίηβ έν ίτοπι ΐν 
παντί */άρ χωρίψ. Τΐιίβ βΠΐρΒβ Ϊ8 τθγτ υβυαΐ : οί. ΡΙ&ίο άβ Σέρ. 
659 Α, έκ του αύτοΰ στόματος οΰπβρ τους θεούς έπεκαλίσατο. Ββ- 
Ισνν, ελπίδα ϊβ τβρβαίβά οβίοΓβ τφ δέ, ίη ίηβ ββηβθ οί ηιβΓβ ' βχ- Ν0ΤΕ8. 245 

ρεοίΒίίοη.' \ν"ίίη 6 δε σώξεσθαι, β τβτΐ», δύναται οτ ίΐιβ Ηΐίβ, ίδ Ιο 
1>β τιηάβΤ8ίοο<1 ίτοπι αναγκάζεται. ' Βοίη ίηβ ηΐΒΠ \τηο εχρβοίδ ίο 
βιιίϊετ Λντοη», ΒηΛ ίηε ρίοίίετ οί ίί, οεοΒηδβ ίηβτβ εχίδίβ ΐεπεΒίτι 
ίηε δΐιτίαοβ, ίη ίηβ οηβ ΟΒβε & τβ&άγ Ιιορβ οί οοιιηίετ Ιιβίρ ίτοπι 
118, Βηά ϊη ίηε οίηβτ, β οοηνίοίίοη ίΐα&ί ίί ^β οοηιε, \τβ Βτβ Ιϋβΐτ 
ίο 1>β ί&τ ίτοπι ίηδρίτίη§ πο βΙβτπι ; οοίη, Ι τερβΒί, Βτε ίηηηεηοεά, 
ίηε οηβ ίο ρτΒοϋββ τηοάβτ&ίίοη ε&Βίηβί ηίβ ντϋΐ &η<1 ίηβ οίηβτ 
ίο 8ββ1ί ηίδ ΒΒίείτ ίτοπι τΐδ, τήίηοηί ίτοη&ΐβ ίο ηίπίδείί.' 

Ιη ίηίδ Ρ&38&8Θ άδεεΓί ίδ £βηετΒΗτ ίβΐίθη ϊη ίηβ δεηδβ οί 
ι ίηδρίτίη§ άτεαά.' Ι ίηίηΐϊ ηο\νβνετ ίί τη&ν Ιι&τβ ίίδ ηβη&Ι 
πιβΒηίη^ '\νίίηοπί ίβΒτ,' ίί \νε δαρροβε β βικίοΐεη οηΒη§β ίτοπι 
ίηβ δίη§ιιΐΒτ τψδε ίο ίηβ ρΐατβ.1 : ίο ίηβ οίηβτ ίηβ ίάβΒ ίηΒί ηβ 
»ηά ηίδ ίτίβηάδ ηιη ίηβ τίεΐί οί οείη§ ηοί ηηίτί^ηίβηβό!. Οτ 
κινδυνεύει» τηί§ηί άερβηά οη άδεείϊ είναι, ίηβ βχρβοίβίίοη οί οβίη^ 
ηοί νάίηουί ίηβ ίβ&τ οί τΐδίάηβ ίηείτ δαίβίν, 1»ιιΙ Ι ίηίηΐί ίηβ 
οίηβτ ίδ ίηβ ίτηβ βοοοιιπΙ. 

24. τψ τε δεομένψ] Είίηβτ ίηβ τε Ϊ8 ίτΒ}εοίβ(1, βπ<1 ίηβ δβη- 
ίεηοε οη§ηί ίο ηιη, κοιν-ην τε τψ δεομένψ, και νυν παροΰσαν ; οτ 
παροΰσαν, οτ δοτηβ ντοτά ί&^βη ίτοπι ίί, ίδ ίο 1)6 δΐιρρίίβά \νΐίη τψ 
δεομένψ, τψ τε δεομένψ (παροΰσαν) καΐ ΰμΐν νυν παροΰσαν. 

25. έζισώσαντα] Τΐιβ ντοτά ίδ ηεπίετ ηβτβ: οί. μητηρ καλεί- 
ται, μητρϊ δ' οΰδεν εξισοι, 8ορη. ΕΙίϊΙτ. 1194. 

28. μεταλάβετε] *Αί Ιβδί ί&^β τοητ δΙίΒΤβ, 80 ββ ίο §ο ίο 
ίηβ 1βη§ίη οί (και) ρ1οίίίπ§ ίη τβίτιτη Β§ΒίηδΙ ίηβηα οη εςυ&1 
ίβπηδ,' ^Γβ δηοηΐά ΠΒτβ βχρβοίεά μεταλάβετε του άντεπιβου- 
λεΰσαι ; οηί μεταλάβετε δββηιβ εςτιίΥΒίεηί ίο ' ί&Μη^ τοητ βΠΒτε, 

ΤβδΟΐνβ ίΟ.' 

Τ,ΧΧΥΥΤΤΤ. 3. ττλν κλΘ' δσον ει... φόντο] Ιί ίηβ εΐ 1>β 
οοττεοί, ίηβ δβηίβηοβ ηιπδί ίπιρίν, ' βχοερί βο ί&τ Βί ΙβΒδί Βδ (ίηίδ 
ίτίβηάδηίρ λτοτιΐά ίβίΐ), βηρροδίη§ ίηβν ί&ρρβηβά ίο ίΐιίηΐί ίηβίτ 
ίηίβηίίοη \τ&8 ίο βηδί&νβ δϊοίΐ^.' Τηιβ άοββ ηοί &88βτί ίη&ί ίηβ^ 
άίά. ίηίηΐί βο, 1»υί ίΐιβ,ί ε ροδδίοίΐίί^ βχίδίβά οί ίηίδ ίάβ& οοοπτ- 
τϊη§ ίο ίηβπι αηά βο 1ίπύίίη§ ίΐΐθίτ βοοά •νη11. Πλην καθ' δσον 
ντίίηοηί εΐ οοοατδ ίη τι. 54 &ηά 82 ; οπί τβττ ροδδίΜτ ίηβ ίβχί ίη 
ίηίδ ρ&8δ&§β ίδ οοττβοί, &1ίηοηση πιοβί οί ίηβ βάίίοτδ ίηίηίί 
οίηβηνίββ. 

4. κατά. το δμορον] Τηβ Ο&ηι&πηβΒ&ηδ &ηά 8ττ&0Π8&η8 
τνβτβ ηβΐ^ηϋοτίΓδ, Επί ίηβτβίοτβ οοηίίηηΕίττ Βί δίτίίβ; Εδ Τηαο;-- 
άίάβδ βίδβντηβτβ ΒΕ^δ, πρόϊ τού$ άστυ^είτοναί τάσι το άντίναλον 
καθίσταται, ιτ. 92. 

7. τούί όλί-/ου$ ίτπτ&χϊ] 'ίηβ ίβ\7 ηοτδβπιβη ίηβ^ νετε 
1>είοτβ δί»ίβά ίο ΠΕτε βεηί.' Τηβτβ ντβτβ οηΐ^ ίντβηΐτ οί ίηβπι : οί. 
η. 67. 246 ΤΗϋΟΥΏΙΌΕδ. 

9. μάλλον Ι/τχν] Το ΰπονρ"/εΐν μεν μάλλον Ιργψ, βΟΙΓβ- 
8ροη<1 ίν δε τφ ιταρόντι λόγω άποκρίνασθαι. Τΐιβ Οαιη&πηΒΒ&ήδ 
άβίβπηίηβά ίο ηβΐρ Ιΐιβ Β^ταοηδαηδ Γβ,ΐΙιβΓ ίηαη ίηβ οίηβΓδ 
(μάλλον) ίη ίηβ δ1ί§ηίθδί άβ^τββ ροδβίβΐβ, ΐη ίηβ \ν&γ οί &οία&1 
βπρροτί {ίρΊψ), ΐ>ηί ίο ρηί οδ ίοίη νβτ\>&\1γ νίίη &η &π8^βΓ 
γτηιοη, &8 ί&τ αδ \ϊόγ<18 \νβΓβ οοηοβπιβοί, ρΐβά^βά ίηβπι ίο ηβηίΓ&Ιίί^: 
ίη ί&οί ίηβγ ρτοίββββά ίο Ιίββρ ηβηίβΓ, αηά §&νβ 8.δδί8ί&ηοβ 
(Ιίίίΐβ βηοη§η) ίο ίηβ δγταοηδ&ηβ. 

10. ϊνα μηδέ...] ' ίη&ί βνβη ίΐιβ Αίηβηίβ,ηβ Γηί&ηί ηοί &ρ- 
ρβΒ,Γ ίΓβ&ίθά \νίίη 1β88 οοηδίάβΓ&ίίοη, δίηΟβ ίηβγ \ΓβΓβ ΕΟίΐΙΒ,ΙΙ^ 
ΒαρβΠΟΓ.' 

21. δπω$ ττροσχωρήσονται] Τηβ ρατίίοΐβ 8πω$ οπ^ίηη,ΙΙ^ Ϊ8 
απΒδί-ίηίβπΌ^&ίίνβ, ίη & Γβΐ&ίίνβ ββηίβηοβ. ΛΥηβη ίηβ ηαβαηίη^ 
Ϊ8 δίηιρίγ 'ηοΛν,' ίηβ ίιιίιΐΓβ ίηάίο&ίίνβ ίδ η&ίιΐΓ&Η} 7 υββοί: ίί ϊί 
ηΐθίΐηδριΐΓβΙ^'πιΟΓΛβΓίη&ί,' ίηβ8η1>ϊιιηοίίνθί3 ιΐΒβά, &δ \νβΗ &βίηβ 
ίιιίηιβ ίηάίο&ίίνβ. Ροβδίοΐ^ ίη© ίαίιιτβ ίηάίο&ίίνβ, ίη ίηβ δβηδβ 
οί 'ίη οΓάβΓ ίηαί,' πι&γ \>β ηββά βοπιβ'ίνη&.ί βπιρηΒ,ίίοαΙΙν, άβ- 
ηοίϊη§ ίηβ ^τβ&ίβΓ ρΓθΙ)8Μ1ίί}' οί ίηβ βνβηί'δ η&ρρβηίηβ. 

23. οί πολλοί άφεστήκεσαν] Αδ ίηβΓβ Ϊ8 ηο δυϋδί&ηίίνβ ηβΓβ, 
ίΐιβ ηιβ8.ηίη8 ηιιΐδί, Ι ίηϊηΐί, 1>6, ' η&ά αίΓβαά^ Γβνοΐίβά ϊγοπι ίηβ 
ΒτΓ&οηδβ,ηβ.' "ννίχβη Τηιιο^ίΐίάβδ \ν&ηίδ ίο βχρΓβδδ ίηβ ββηββ οί 
'δί&ηοΐίη^ αίοοί,' ηβ υββδ & δνώδίΣΐηίίνβ : οί. νιι. 7, 'έτι άφεστήκει 
τοΰ πολέμου. Τηβ Γβηι&Γΐί ίη νι. 103, ίη&ί ηι&η^ οί ίηβ δϊββίδ 
οβ,ηαβ ονβΓ ίο ίηβ Αίηβηί&ηδ, άοββ ηοί οοηίΓ&άίοί ίηίβ ρ&888.§β, 
ίοΓ 8,11 Τηπογάίάβδ ο,δββΓίδ ίβ ίηαί ίηβ ΒΓβαίβΓ ηηιηοβΓ οί ίΐιβ 
δίοβίβ οί ίηβ ρΐ&ίηβ ηαά αΐτβ&ά^ τβνοΐίβά ϊγοπι δγτ&οηθβ,νίίίηοηί 
ίηιρίτίη^ ίη&ί ίηβ^ ΐοίηβά ίηβ Αίηβηίαηδ, ίη ί,ιοί ίηβγ δββηα ίο 
η&νβ Γ&ίηβΓ ηηη^ 1>η,ο1ί, νι. 103. Τηοββ ίη ίηβ ίηίβήοι• »ί οηοβ 
\?βηί ονβΓ ίο ίηβιη. Οί οοιιτββ μάλλον ίδ ' ηαοΓβ ίη&ϋ ίηβ οίηβΓδ, ' 
&ηά των Σικελών ίδ ^ονεπιβόΐ Ιτρ οί μίν. 

25. α£ οΙκήσεις] 'ίηβ 8βίί1βπιβηί8.' Αρρ&ΓβηίΙ^ 1>7 ίηίδ 
^νοΓά, Τηηονάίάβδ ίηιρίίββ ίη»ί ίηβ Βίοβίδ άίά ηοί Ιίνβ ίη ίοήΐ&βά 
ίο\νηβ, Ι^ιιί;" ίη πιβΓβ 8,δδβπιο1&§βδ οί ηιιίδ. Ιη ι. 6, άφρακτοι 
οικήσει* ατβ ηιβηίίοηβά. Ββίοντ, ίηβΓβ ίδ » οοηίηβίοη οί §βηάβΓ8, 
όλί-γοι 1)βίη§ ηββίΐ •Λ•ίίηουί ΓβίβΓβηοβ ίο οικήσεις, &ά ίηοιι^η Σι- 
κελοί ντβτβ ίηβ 8ηΓ>]"βοί. 

26. κατεκόμιξΌν] ' ϋΓοη^ηί ίΓοηι ίηβ ίηίβΓίοΓ ίο ίηβ οοαβί.' 
Και χρήματα 18, ' Γηοηβγ αΒ νιβΙΙ.' Ββ1ο\ν, ττροσαναΊκάξειν Ϊ8, ' ίο 
ίοΓββ ίηβπι ίηίο ]οίηίη§ ίηβπι : ' αηά αίίβΓ άπεκωλύοντο, βιιρρΐ^ 
προσανα-γκάζειν : οί. οη. 102, αυτόν δέ τδν κύκλον διεκώλυσεν (αΙρβΊν). 
Άποκωλύειν ίδ, ' ίο ηίηάβΓ /τσιπ (1οίη§ &η^ ίηίη§.' Χ0ΤΕ8. 247 

31. μεθορμισάμενοι] οί. οη. 17. Ρογ κατεκαύθη, 8ββ οηοη. 2. 

35. ει δύναιντο] • ίο ίτν ^ΊιβίηβΓ ίηον οοιιΜ.' Οί. αποστέλλει 
άνδρα Σπαρτιάτην ει τι άρα ένδοΐεν, ιι. 12 ; οί. ιν. 11. 

36. έ-καγγελλομένωι-] 'ί»1άη» 8ΐιηοιιηοθΐηβηΙ;δ ηροιι ίηβπι- 
Ββ1νβ8,' ί. β. ' ρΓοιιηβίη^.' Τΐιβ ηβχί ντοπίβ, καϊ αυτών, &τβ βπιρηβίϊο, 
' τνΐίηοηί απ ν δοϋοϊίίΐϋοη.' 

46. καϊ εκείνοι*] 50. ' ίΐΐθ Ιίβΐΐβηδ 83 \τβΠ 88 ίηβ 8ντ8οη88ηδ." 

50. ψηφισάμενοι ώστε] Τηβ ώστε 8ρρβ8Γδ ηβΓβ, 88 οίίθπ, 
ΒΐιρβΓβιιοϊΐδ : οί. ττεΐσαι αύτον ώστεξυγχωρησαιταΰτα εαυτφ, νπι. 
45. Ρθτ1ΐ8ρ8, ϊη δηοη ο&δβδ, ίΐΐθ βΟΥθπηη» υθγο ίδ Ιοο^βά αροη 
&8 οοπιρίβίβ ϊη ίίδβΐί, 8ηά ίΐιβ οΐβπδβ ντϊίη ώστε ϊδ Βάάβά 88 8 
ίητίηβΓ βχρΐ8η&ίϊοη. Ιη ίΐιβ ρ&Β58ί;β ίη ϋιβ ίβχί οηβ ιηί§ηί οοη- 
βίπιβ, ' ρ88δθ(1 3 άβοΓββ, ίΐιβ Γβδίύί ϊηίβηάβά ϋβϊηβ, ίο 8Ϊά.' 

51. ξυναιτέστελλον αύτοΐί] Τηβ Οοήηίηϊ&ηδ ββηί 8Π108888- 
άθΓ8 \ήίη ίηοββ οί δντδοηδβ, ίο Ιίββρ ίηβηι ίο ί&ϋ ονβΓ ίηβ 
8ρ8τί&ηδ (έκείνουή ίο ββηά Ιιβίρ ίο 8ϊοί1ν. Ββ1ο\ν, ναρησαν 4$ 
την Λακεδαίμονα ίδ οοηδίηιοίβά 85 11ιοα§η άφ'ικοντο Υι&& οββη 
115 βά. 

60. μεταττεμψάντων] Τηβ πιίάάΐβ ϊδ ιΐδΠ8ΐ ΐη ίΐιίδ ββηδθ, 
βαΐ οί. τούτου* μετατέμ-κειν δέον, νιι. 15, 8ηΛ ην ούδ' αν μετέπεμ- 
ψαν, νιι. 42. 

61. των 'Μαντινικών] Α1οΐοΪ3(1θ5 ΓβίβΓδ ίο ίΐιΐδ ίη οΐι. 16, 
\ν1ιβΓβ ηβ 1>088ίβ οί η8νϊη§ οοτηρβίΐβά ίηβ 8ρβΓί8ΐΐ8 ίο π^ηί 8ί 
Μδηίϊηβδ 8§8Ϊιΐ5ί ίηβ ηαοδί ρονβΓταΙ βίβίββ οί Οτββοβ. Ρογ ίηβ 
ρΓβδβηί κωλύοντας 1>β1ονν, βββ νιι. 25. 

67. κωλύοντας μη ξυμβαίνειν] 8ββ οη οίι. 2, ίοΓ ίΐιβ ηβ§8ίίνβ 
μή. 

69. ταρώξυνε] ' ϊηοθηδβό! ίηβτη ηρ (ταρά) ίο 8 ηί§η ροιηί, 
8Π(1 8ί8τίβ«1 ίηβηι /τοιη ίηβϊτ 1βίη8Γ£γ ' (ογ, ' οοπιρίβίβΐγ τοτίδβά 
Οίθαι'). 

Ι<ΧΧΧΙΧ. 3. των δ' ημών ττρο-γ&νων] Τηβ ρ1τιτ8ΐ ο&η οηΐν 
οβ βχρίβϊηβά 1>7 βτιρροδήι» Αίοίοϊ&άβδ ίο ίηοΐυάβ \ήίη ηίτηδβΐί 
εοπιβ ηιβιηοΘΓ, ογ πιβπιοβΓδ, οί ηΪΒ ί8ΐηί1ν, ντηο πΐ8ν η&νβ βηβτβά 
ηΐ3 ηϊ§ηί : ΐί οβΓίδΐαΙν 08ηηοί ΓβίβΓ ίο ηίηίδβΐί βίοηβ, βΐίηοη^η 
ϊί πΐ87 ρβΓη8ρ8 εϊιηρίν ηιβ8η ' οπτ ίβηιΐΐν,' βροϊβη οί ίη ίηβ 
ρ1ατ8ΐ 8ΐίηοη§η ηβ υγ88 ίΐιβ 011Ι7 πιβπιοβΓ οίϊί ρΓβδβηί. 

δ. ίλλα τε κα(] Τηβ 8θου58ίίνβ ηβΓβ ίδ & οο^ηβίβ οηβ. 
έθεράιτευον άλλα θεραπενματα. 8θβ οη. 11. Την έκ Πύλου ξυμφο- 
ράν ϊδ 8η ϊηδίβηοβ οί ίηβ ηδΐΐ8ΐ 1)Γβγίίγ οί εχρΓββδίοη, Ιϊέβ τών 248 ΤΗ170ΥΏΙΌΕ8. 

άνδρων των εκ τψ νήσου κομίσασθαι, ν. 15. Ββίο^, ϋΐθ ΐ<1β& οί 
κατα\\άσσεσθαι Βββηΐβ ίο οβ ' ίο ΟίΐΓίβΓ οηβ ίηϊη£, ρηί άοκη, ίοΓ 
αηοίηβΓ.' 

10. υπ ίμοΰ πρόί τε...] Τΐιβ οοηΒίπιοίΐοη Ϊ8, έβλάπτεσθε ΰπ 
έμοΰ 7τρ05 τε τα τών.,.τρανομίνου κα\ {£ναντιουμεΊ>ου) όσα &\\α 
■ήναντιούμην. Ρογ ίηβ βονβηιπιβηί οί όσα άλλα, 8βθ οη οΐι. 11. 
Ββ1ο\ν, εί τις καΐ τότε, ' ϊί αηγ οηβ, ίηβη, εβ -^βΐΐ &β ηοτν, \ν&8 
αη^Γ^.' Και τφ δήμψ προσεκείμην ΐβ, ' Ι \νβηΐ 80 ί&Γ 8,8 ίο Β,ίί&οΐα 
πι^ββίί ίο ίηβ ροραΙ&Γ ίαοίΐοη.' 

18. δήμος ώνόμασται] Τηβ &Γ§αηιβηί ΐβ ίΐιΐβ: τνβ ορροββ 
ί^Γ&ηηγ, &η<1 80 αος[τιΪΓβ ίηβ η&ηιβ οί άβπιοοΓ&ςρ, ογ & ρορηίατ 
§ονβΓπιηβηί : ίηΐβ, ηο^βνβΓ, ΐβ α νβι^ άΐΙϊβΓβηί ίηΐη§ ίτοπι άβ- 
ΊηοοτΆβγ ΐη ίηβ τιβτιβ,Ι αοοβρί&ίΐοη, & ηιοο-§ογβΓηηιβηί ; &η<1 ηοί, 
ίηβΓβίοΓβ, ηβοβδβ&ΓΐΙ^ άίβίΒ,βίβίυΙ ίο ίηβ δρ&τίαηβ. Ββεΐάββ. Ιιβ 
&ά(ΐ8, ϊί \ν&8 ίηβ οοηίΐηηαηοβ οί ίΐιβ ρορηί&τ ^ονβπιιηβηί \ν!ιίο1ι 
βη&ηίβά ηΐηι ίο ηβ&ά ίΐιβ ιηαΐίΐίηοΐβ (πλήθοή α»8ΐη8ί ηΐβ πν&ΐβ : 
&ηά Ιαβίΐ^, Ιαβ \ν&8 αη&Μβ ίο αΙίβΓ & 1οη8-β8ί&ο1Ϊ8ηβά ροΐϋ^. 

άπ 4κεΙνου] 80. άπό του τφ δήμω προσκεΐσθαι. Τΐιβ ηβχί \νοπ1 
ιηβ&ηΒ, ' οοΐηοΐάβηίΐγ (ξυμ) ΐηβΓβ η&3 Γβιη&ϊηβά ϊη οτιγ ί&ηιΐΐν 
ίΐιβ οη&πιρΐοηβηΐρ οί ίΐΐθ ρβορίβ. ' 

25. του £ύμιταντο!~\ ' Τηβ ντηοΐβ \>ο&γ οί ίηβ δί&ίβ,' ηο Βΐη^ΐβ 
ρ&τί^ ίη ϋ, Ιπιί 8.11 οοιηϋΐηβά. Ββίοτν, ξυνδιασώζειν ίδ, 'β,ΐά ϊη 
ρΓ68βΓνϊη§ ΐί ίο ίΐιβ βηά.' 

30. οϋδενο* άν χάρον] ' Αηά Ι οοιιΐίΐ πιγββίί &&τηϋ ίηΐβ οβίίβΓ 
ίη&η &η7 οηβ, ίη ρΓοροΓίΐοη &8 Ι οοηΐά §ο ίο δίίΐΐ §τβαίβΓ Ιβη^ίηδ 
οί &1)ΐΐ8β.' Ι άο ηοί ηηάθΓβί&ηά ηο\ν ίηβ \ρογ<18 ο&η ηιβ&η ίηΐβ, 
ηηΙβΒΒ λοιδορήσαιμί η&8 &η άν, \?ηΐαη 18 ίο οβ βηρρίΐβά ρβΓη&ρβ 
ίΓΟΠΐ ίηβ ρΓβνίοηβ οίαηββ, αύτδι οΰδενος αν χείρον (Ύ^νώσκοιμι). 
Τηβ και ΐη ε-^νψωσκομεν ΐβ & Ιΐίίΐβ η&τά ίο βχρί&ϊη ; ϊί δββηΐΒ ίο 
ηιβ ίο ηιβ&η, '-ννβ ειοία&ΙΙ^ Ιαιβ^,' ϊί υγεβ ηο ηιβΓβ ίΙαβΟΓβίϊοαΙ &ο- 
ηιι&ίηί&ηοβ ϊίιβγ η&ά \άίη ϊί, οαί &οίη&1 Ιαιο^ΐβά^β οί ίηβ οηαΓαο- 
ίβΓ οί άβηιοοΓαβ^. Ογ, ϊί τη&γ οβ, οοίη &11 ΒβηΒΪΜβ ρβορίβ ζβηβΓαΙΙ^ 
Ιαιβ-ντ ϊίΒ βη&Γ&οίβΓ, &η<1 1 οοηΐί ρηί ίοηνατά εοηιβ ερβοίαΐ ρΓΟοί 
οί &ος[η£ΐϊηίαηοβ \νίίη ϊί. Ργοπι έπεί ίο λέ-γοιτο ΐβ α Μηά οί 
ρ8,Γβηίηβ8Ϊ8. 

33. προα-καθημένωρ] ' βΐίίΐηβ αί οχιτ ^αίίδ.' 

ΧΟ. 6. καΐ αυτών] Ββ. και αυτών τών Καρχηδονίων; ΐ. β. 
\νβ ΐηίβηάβά ηΓδί ίο Βά,ϊ&οί ίηβ ροδδβδΒίοηβ οί Οδχίη&^β. »ικ1 ίηβη 
ίηβ ηιβίΓοροΙϊδ ΐίββίί. Ββίοντ, άποπειράσοντες ΒββηΐΒ ίο οβ, ' ίο 
ίΓ7 ίο §βί 8οηιβίηίη§ αιναφ ίτοηι ίηβηι.' 

8. ή καΐ τα πλείω] ' Δ11, ογ βνβη ίηβ ^τββ,ίβΓ ρ&Γί οί οιιτ Κ0ΤΕ8. 249 

ρίβηβ : ' οί. οη. 86. Ββίο^τ, ίοΓ μαχιμωτάτοικ, *"β εηοη1<1 βχρβοί 
μαχιμωτάτωρ; \>ηί ίϊιβ Ββηδβ 8ρρβ&Γδ Ιο 1)6, ' οίηβκ, πιοδΐ \Γ8τ1&β, 
οί ίϊιβ 1)&γΙ»γοτι3 ίτίοβδ νηο &τβ οοηίβ856<ϋν δηοη,' ϊ. β. \ν»τ1ϋβ. 

Ιδ. και τφ -ηζψ άμα] '&η«1 νίίη οπτ ίηί8ηίτ7 ίοκβ, 1>7 
πιβ&ιΐδ οί 8ίί8θ£δ ίτοια ΐ8η<1.' ΕϋηβΓ οΓί τοΧιορκοΰττα &ηά 
ίφορμαΐ! οοπ-θδροηά, ογ & νοτά πιαδί 1>β βηρρϋβοί ίο αηδττβΓ ίο 
τόλιορκοΰντα, ΐϋβ ίτιχειροΰντα αίτοί ϊ ογ ίηβ Ιϋβ. Ββίον, έττα- 
χισάμακ* Ϊ8, 'Π8Υίη§ ν&Πβά ίηβηι ίη.' 

18. καΐ ξύμταντοϊ] • ίηβ \νηο1β οί Οτββοβ 1>β»ϊάα ίηβ 
Ρβίοροηηβδίΐδ.' Αί ίΐιβ βηά οί ίηβ οΐιβρίβι•, ίκέίθερ Ϊ3 ρηί 1>7 ϋιβ 
Ώ.3Π2Ι ίάϊοπι ίοΓ έκΐΐ, \>βο&χ\Ββ &1ύχοη§ίχ ίηβ ρΐΒΟβδ νβτβ ϊη δίοϊΐν, 
ϋιβ ηβΐρ νοαίά 1)6 άθπτεά 8ί ηοπιβ ίτοπι Ιΐΐθΐη. 

ΧΟΙ. 16. στρατιάν τ« ΙτΙ κώ*~\ Τηϊδ ϊδ θχρΙ&ηίΐίοΓτ οί ίΐιβ 
ρ1ΐΓ83β (Ι μί) τοι-ή<τ€τ€ τα'δβ, &ηά &3 118081 ϊβ νΐίηοαί 8117 οοη- 
ηβοίϊη^ ρ8τϋο1β, ίθΓ τ€...καί παε&η '1>οΐη...8η<1.' 

20. ώ» αν] Τηβ ήιιβΐ ρατϋοΐβδ ώί 8ηά διτωί, οβδίάββ ίηβίτ 
πδπβΐ οοηδίπιοϋοη \πί1ι ϋιβ Βηΐ^αηοίίγβ, ί8^β ϋιβ δηοίηηοϋτβ 
ντίίη Λ*. "ννΐΐΛ* ίηβ «ϋβθΓβηοβ ϊδ, ίί ίδ ηοί β887 ίο 887. Αο- 
οοπϋη^ ίο Μβάνΐβ, ίηβΓβ Ϊ8 ηοηβ ; 1>ηί οηβ ο&η Β&ϋκέϊγ Οήηί 
ίηίδ Ιϋβίν. ΡβΓώρβ ίηίβ ίβ & ροββϊΜβ εχρίβαι&ίϊοη : ίϊιβ άν ιη&γ 
Γβίβτ ίο α βαρρΓβδδθό! ί<1β8, &ηά άβηοίβ ίη8ί ΐη ίϊιβ \τ&7 οοηίβηι- 
ρ1&ίβ<1 ίϊιβ βδβοί ϊβ ίο1βΓ&1)ΐ7 οβΓί&ϊη ίο ίοΐΐο^ : &8 ηβτβ, ώ$ ά* 
σνντάξτ), ' 0ΐ8ί ηβ ηΐ8ν 8ΓΓ8η§β 88, ίί Ιιβ \νβΓβ ίο ξο, ηβ νοηΐά 
άοτΛίΙβββ 8ΓΓ8η§β ί1ιβπι.' Τΐιβ ϊάβ& νοηΐά ίηβτβίοΓβ πιη ϋπΐδ, 
ώί σνττάξτ), «ί Ί&Ρ άρχοι, συντάξαι ώ» : ϊί ΐδ οοη36αηβηίΐ7 ηθΛΓΐ7 
θφύν&ίβηΐ ίο, ' »ηά βο βΐι&ΐΐ.' Ιί ίΜδ οβ ίταβ, ώ$ νάύχοτΛ £ρ 
νοηΐά άβηοίβ απ ίηίβηίϊοη, Γβ&1ϊζβ<1 ογ ηοί ; νΐιβη &«κ)πιρ8ηϊβ<1 
Ληίΐι Λν, ϊί ^οπίά απιρΐ7 & ρΓοοβΜβ Γββίϊζ&ϋοη οί ίϊιβ ϊηίβηϋοη 
ϊη ίϊιβ ρ&τίϊοιιΙ&Γ 08δβ ϊη ςηβΒίίοη. Ογ, οη ίϊιβ οίΙιβΓ Ιι&ηιΐ, &8 β$ 
άρ πιβαηδ ' \τ1ιθδθβνθΓ, ' 0θΓΓβ8ροη<ϊϊη§ ίο ςτιΐοτιηιιαβ ϊη Ιί&ίίη, 

13 ϊί ρ088Ϊ1)1θ ίΐΐβί ωί ίν Π1Β7 Οβ, ' 111 ΟΓΐΙβΓ ίΐβί δΟβνβΓ,' ' ΒΟ ίΐι&ί, 

οηβ ντ»7 ΟΓ βηοίηβΓ, ϊί ροδ3Ϊΐ)1β ' ? Ιί βο, ίί ϊδ ιηοΓβ τιηοβΓίβίη 
ίη&η ίϊιβ δίτηρίβ ώ% -νηίΐιοχιΐ ϋ», &ηά νοαίά οβ βςηίνβίβηί ίο * ηί 
8ΐ ίοΓίβ :' &η<1 ίη ίηβ βοονβ ρ&δδ3§β νοαίά 1>β, ' ϊη οτάβΓ ίηβί, ίί 
ρο38Ϊ1>1θ.' Νθίίηβτ οί ίηβδβ τΐβνβ ΐβ ρβτΐιβρδ ςαϊίβ Β&ίΪΒί8θίθΓ7, 
1>αί Ι 08ΐι οδίθΓ ηοίΜη§ οβίίβτ. 

21. τροσαραικάστ)] Τοτοβ ϊηίο ηηίδοη.' Τηϊβ «όγΛ 1)88 
οββη βχρώηβά 1)€ίθΓβ. Ββ1ο\?•, έκιτολΐμΐΐ» ΐδ, ' ίο 08Π7 ίϊιβ ν&τ 
οχιΐ ία1ΐ7.' ΓπτίΙιβΓ οη, διατΐταρανθαι Βββπΐδ ίο πίθ&η," ' ίο Π8Το 
1ΐ8<1/ίίΖΖ βχρβηβηοβ.' 

35. κωλιίσίτβ] Τΐιβ οοπιηιβηί8ίθΓδ βηρρΐ7 ώφεΚύσθαι, νΐίΐι 
νηϊοη οοπιρ&τβ άτεκωλύοιτο {τροσαΐ'α'γκά^ιΐ'). Βηί Ι Ι1&ΚΙΙ7 
ίηίη^ ίί ίβ ηβοβδ38Γ7; κωΜαν ηΐ87 οβ ίβίβη &1)5θ1ηί6ΐν. 'ϋιβ 
ροϊηίβ ϊη «•ηϊοη 70η ^ϋΐ ηίηάβΓ (οΓοΙβίταοί) 7011Γ θηβηιίβ8.' 250 ΤΗϋ€ΥηΐΌΕ8. 

36. οΓι τβ 7«/° V χώρα.) ' ΙΌγ \ν1ΐίΐίβνβΓ ίηβ 1&ηά Ιΐίΐβ ηββη 
ίιίΓηΐβηβΛ -ντϋίΐι,* ΐηο1τιάΐη§ βίανββ, Ιπιΐ1<1ΐη§Β, ίαπηίη^ ΐιηρίβ- 
ιηβηίδ, ηοοΙίΒ, &ο. 81&νββ &νβ ρβι-ηαρβ ββρβοΐβ,Πγ &11αόΙβ<1 ίο, 
}α<1<*ϊη2 ίΐΌΠΐ ίηβ ννοκίδ τα δέ αυτόματα ηξα. 

40. δικαστηρίων] Ββο&ηδβ ίΐΐθ Αίΐιβηΐ&ηδ, οβΐη§ βη^α^βΛ ΐη 
υτ&.γ, οοιιΐά ηοί ϋβ,τβ ίηβ ηδΐιαΐ ίΐιηβ Ιο βρβηά ΐη ίηβ 1ίΐ\ν-οοηι•ίδ, 
η,ηά. ΐη ίΓγϊη» οα,δβδ ίη \ν1ιΐοη ίηβ αοοηββΐ, ΐί οοηνΐοίβά, \ν&8 8βη- 
ίβηοβά ίο & ρβοηηΪ8Γ7 ηηβ, τνηΐοη \τβηί ΐηίο ίηβ βίαίβ-οοββΓδ. 
Ββ1ο\ν, ΐη διαφορουμένης, ίηβ δια βίίΙιβΓ ΐπιρϋβδ ίη&ί ΐί οοιύά ηοί 
οβ, &8 ηβΓθίοίοι•θ, οοηνβ^βίΐ ΐ1ιτοιΐ0}ι ίο Αίίΐο», ογ ίη&ί ίΐιβ 
Γβνοηηβδ ίνοηι ίηβ ά'φ'ηοηί είβ,ίβδ οοπίά ηοί 1>β ραΐά ΐη. 

ΧΟΙΙ. 2. έπ-βί ώ'$ 7 ε δυνατά] ' Βΐηοβ, 83 ίο ίΐιβ ρΓίΐοίΐοαοΐ- 
Ιΐίγ, &ί Ιβακί, οί ίηβή* οοηιρίβίΐοη, Ι Ιΐίΐνβ ίιύΐ οοηΜβηοβ.' 

7. <?$ την φίτγαδικην προθυμίαν] ' οη ίηβ δΟΟΓβ οί βρπη^ΐηβ 
ίΐΌηι ίηβ η8υ»1 βχΐΐβ'δ αηχΐβίγ,' ίηβ &ηχΐβί7, ίη&ί ΐδ, άΐβρίίν^ 
1>7 &η βχϊΐβ ίο 1)β ΓββίοΓβά ίο Ιιΐδ οοηηίι•γ. Ρογ ίηΐδ ηββ οί έί, οί. 
& τήν αύτου καϊ Αθηναίων φιλίαν διαβάλλβιν (νπι. 88). Ιη ίηβ 
ηβχί ββηίβηοβ, φυ-γά$ τε ^άρ, &ο. ίηβΓβ ΐδ 8, ρ1&7 ηροη φυγάς, 
Ί &ω 8ΐι β,ΐΐβη ίι•οπι ηοηιβ, οηί ηοί αΐΐβη&ίβοί ίτοηι 8,ββΐδίίη§ 
7οη.' 

13. αδικούμαι κ.τ.λ.] Τηΐβ ΐδ ηοί α ^βηβΓ&Ι αδδβΓίΐοη, 'β,η^ 
εί&ίβ -ννηβΓβ Ι &ιη \ντοη§β<1,' ογ βίββ ίηβ &οπδί έπολιτεύθην οοηΐά 
ηοί οβ ηδβά; οηί ηβ ΓβίβΓβ ίο Αίηβηβ, 'ηοί ΐη & δί&ίβ 'ννηβΓβ Ι 
ηο\ν &ηι νη.•οη§β<1 (ρτββ.), οπί οηβ \νηβΓβ Ι βηΐο^βά οΐνΐο Γΐ§ηί8' 
(&ογ.). Τη&ί ΐδ, Ι ηανβ ηο ρ&ίήοίΐο ίββϋη§ ίοι• Αίηβηβ ιιοιο, ίθΓ 
Ι &ηι ΐΗ ίΓβ&ίβά 1>7 ΙιβΓ. Ι οηΐγ ίβΐί ΐί ν?ηΐ1β Ι ντ&δ Β&ίβΙρ βη]θ.γ- 
ΐη& ίηβ ΓΪ§ηίβ οί οΐίΐζβηδηΐρ ίΙαβΓβ. Έν φ ΐδ ηοί ίν φ χρ6νω ηοτ 
ίν φ τόπω, οηί 'ΐη β, β8δβ ΐη \ν1ιΐοη,' 'ηηάβΓ οΐππιπιβί&ηοβδ 
\τηβΓβ ;' οί. VI. 55, όν φ ού ξυνεχωί ώμιληκΐΐ. 

15. τήν οΰκ οΐισαν] Τΐιΐδ ΐδ ηοί οοηίΓαάΐοίοΓν οί νν^ί Ι ε&ΐά 
οβίοΓβ οη ίηβ ηδβ οί ίηβ ηβ§8ίΐνβ -ννΐίη ρβ,ΓίΐοΐρΙββ. Ούκ ΐβ ιιεβά, 
Ββοδ,ηδβ ουκ οΐισαν Ϊ8 άβηηΐίβ, 3,ηΛ ορροββά ίο οΰσαν: ' ίηαί λνΐιϊοΐι 
ΐδ ηιγ οοηηίΓ^,' &η<1 'ίηαί νίίιΐοη ΐβ ηοί 80 &ηγ Ιοη^βΓ.' Την μη 
οΰσαν \νοιι1ά ηιβδ,η, Ίηαί ννΐιϊοη άοββ ηοί βχίδί.' 

17. άπο\ίσα$] '&ίίβΓ 1οβΐη§ ΐί ςηΐίβ αζ^αί/,' Ίοδΐη» οοπι- 
ρΐβίβίγ.' Οοπιρ&Γβ άποκτείνω, 'ΜΠϊη^ οχιΐ ο/ Ιΐιβ ναι/,' Όοπιρίβίβ- 
]γ ηι&1άη§ &Λν&ν νάίη;' αποθνήσκω, 'ίο άΐβ ο^.' 

22. ώ? εΐ πολέμιοι] ' βΐηοβ ΐί, 80 ίβ,Γ &ί Ιββ,βί &8 8η βηβιην 
οοαίά, Ι ηδβά ίο άο 70^ (Ρ^ π&πιι, Ι οοηΐά β,ΐβο,' &ο. Ρογ Ν0ΤΕ8. 251 

μεγίστων δη των διαφερόντων, βββ οη οΐι. 10. Ββ1θ\ν, άτοκνύν 
Ιβλββ αη 8θοα88ίϊνβ, 88 βα,ιιίν&ίβηί ίο ' ίο άβοΐίηβ,' 'Γβίοδβ.' 

27. ξνμταρα.Ίίνόμα>οι~\ ' &ί(1ίη§ ίηβ δίοϋίαηδ \νίίη ^οατ ρΓβ- 
δβηοβ.' 

28. μβγα'λα σώσητΐ] Τΐιίδ εββπΐδ ίο πιβ&η ' Β8Υβ ίΐιβπι ίο 
1>6θοπΐθ §τβ&ί:' 80 ίκδιδάσκΐσθαι ιταΐδα σοφδν ίδ, 'ίο βάαο^ίβ 8 
βηίΐά, 8ο ίη8ί Ιιβ οβοοπιββ ντίβθ.' Τηίβ βρβββη οί Αίοΐοίαάβδ 
ηιηδί 1>β Γβ§8Γ(1β<1 88 ηΐ8<1β ίο Βΐιϊί ί1ΐ6 βηάίβηοβ ίο -«Ίιϊοΐι ίί ντ&8 
8<1<ΐΓβ83Θ<1. Ιί νΓ88 1ΐ18 ΟΠθ ίο &18ΓΠ1 ίηβ δρβΓίβηβ 1)ν & (υδρίας 
οί ίηβ βπιοϊίϊουβ ρΐ8Π8 οί ίηβ Αίηβηίβηδ &ηά ίηβ ν8δί Γββπΐίδ 
οοηίθηιρΐ8ίβι1 ίη ίηβ ρτβδβηί βχρβάΐίΐοη — ίο οοηςηβΓ 8ίοϋν, 
δοηίηβπι Ιί8ΐ7, 8Π<1 Οβχύι&§β ντίίη ίίβ άβρβηάβηοϊβδ (νι. 90) 8η(1 
νήίη ίΙΐθΪΓ ίοΓϋβδ δ^νοΐΐβη 1>7 ίΐΐθββ 800β38Ϊοηε ίο δηΜαβ ίΐΐθ 
Ρβίοροηηββαβ 8ηά οβοοπιβ ΙοΓάδ οί 6γθ60Θ, ίηίδ \τ8δ Ιΐιβϊτ 808τ- 
ίη§ 8ΐπι, 881(1 Α1οϊΙ)Ϊ8(1β8. Βαί ίΐΐθ ρΐ8η οί Α1οίοΪ8<ΐ68 ΉΊιβη 
£βηβΓ8ΐ \ναβ οί 8 πιυοη ηαηιοΙβΓ βοτί ; ηβ άί<1 ηοί 8ρρβ8Γ ίο ηβνβ 
<}ΐιίίβ πΐ8(1β τιρ Μδ πιϊηά (τι. 48) ίο 8ίί8β& ίηβ 8ντ8οαδ8ΐΐδ 8ί 
811, ιιηΐθδδ ίηβ7 δηοιύά Γβίιιββ ίο Γβ-βδίβοΐίβη Ι^βοηίίηί; ίί ίηον 
1ΐ8<1 βοηββηίβά ίο άο βο, ίΙιβΓβ νοαίά η8νβ βββη &η βηά οί ίηβ 

Ε18ίΙβΓ 8ΐΐθ£βίηβΓ. Αηά 88 Μγ ΟΐΌίβ ΟΟδβΓΥβδ ϊί 18 ΤβΓΥ ΪΠίρΓΟ- 

&8θ1β ί1ΐ8ί ίηβ ΑΙηβηίΛηδ 8ί ηοηιβ βτβΓ βηίβΓί&ΐηβ<1 βαοη Υ8δί 
βοηβηιββ, ϋΐιί Α1οίΙ)Ϊ8άθ8 \τ&8 ηοί ίτοηϋΐβά νίίη εοηιρίβδ βϋοαί 
δρβ8ΐηη£ ίηβ ίπιίη. 

ΧΟΙΙΙ. 2. καϊ αυτοί] Ένβη οί ίηβίτ ο\πι &οοοι•<1,' &ηά 
«ϊίΐιοηΐ ίηβ ίηδίί^δίίοη οί Α1οίΙ)ί8<ΐ6δ. Ββίο^, διδάξαντος αύτοΰ, 
ΑΏ,ά. νιμίσαντκ οοΓΓθδροηά ίο β8θ!ι οίηβτ, ίηβ Ιϋίίβτ 1)βίη£ ϊη ίηβ 
ηοπιίη8ίίνβ 083β, 1>β08Π3θ ϊίδ Βΐιθ]βοί 18 ίη&ί οί Ιηβ ιτΐ8Ϊη τβΛ. 

8. Ίτέμπειν] Τηβ οοηδίπιοίίοη τ8Γ)'β8 ίτοπι ίηβ ά&ίίγβ οί 
ίηβ ηοιιη ίνιτειχίσει ('8 ίοιΐ ίο οστητηαηά ίηβ οουηίττ'), ίο ίηβ 
ϊηηηϊίίτβ οί ίηβ τβΛ. Καί τοΐ; έν τ% Σικελία, Ίο ίηοββ ίη 8ϊοϊΐ7 
βδ ^βΠ.' Ββίοντ, τροφήν ίϋίββ ίηβ βτίϊοΐβ, οθββηββ ΐί πιβ&ηδ ίηβ 
ρατίϊοαΐ8Γ βαρρϋβδ βδΐίβά ίοΓ 1>7 ίηβ ββηβΓ8ΐ8. 

25. ξννέγραψίν] "Ξ,νγγράφειν Ϊ8, 'ίο ρυί 8βϋουηί8 ίοςβίηβΓ,' 
'ίο βοπιρϋβ & ηϊδίοΓ^.' Οοιηρ8Γβ ΌοπιροηβΓβ,' ίη Ιι&ίϊη. 

Χ0Γ7. 8. (ρυμά τϊ] Τηϊδ &ρρβ8Γδ ίο 1)β ίηβ £ΐΐ8]-<1 ροδί 
ιαβηΐίοηβά ίη οη. 7ό, τά Μέγαρα φρουρών, &ο. Ββίο^ν, αναβατός 
ίδ, ' βίίβΓ πΐ8Γοηίησ ηρ ίτοηι ίηβ β08δί ' ίο βοπιβ άίβί&ηοβ ίηΐΕηά. 

11. ένΐτίμττρασαν] 'οατηί ίηβ βοτη οη ίηβ {ξτοηηίΐ (&8 ίί 
8ίοοά).' II \?8δ ηοί πρβ βηοα§η ρΓθΙ)8θΐ7 ίο Γβαρ, 8β ίηβ Ββ88οη 
^■88 ίηβ 8ρηη§ (άμα τ φ -βρι (ύθύς άρχομένω), 8ηά ηοί ντοΓίη 

08ΓΓ7Ϊη§ 8^?&7 ΛβΓβίΟΓβ. 252 ΤΗϋΟΥΒΙΏΕΒ. 

12. άποκτε'ιναντές τε~\ Τΐιβ 8Ϊη§1β ρατίίοίρΐβ περιτυχόντες, αηά 
ϋιβ ρΕΪτ, άποκτείναντές τε καΐ στήσαντες, Εΐβ οοηηβοίβά. 1)γ ίηβ 
]>ίΐιίϊο1θ καί. Βθίονν, επισιπσάμενοι Ϊ8, ΈίίβΓ ίΕΜη§ ρΓονΐδΐοηβ οη 
οοεγΑ.' Ρογ των 'ίππων, δββ οη οη. 58. 

ΧΟν. (5. ούκ Ιλασσον] 8ββ οη. 1 ίοΓ ίηβ οοηβίΓυοίϊοη οί 
ιλασσον. 

8. ού κατέσχεν] 'άϊά ηοί εηοοββίΐ ίη 8θΐζϊη§ ίηβ ρο^βΓ:' 
ίηβ ΕΟοηδΕίΐνβ ΕίίβΓ κατίσχεν Βββπΐδ ίο οβ ηηάβι-δίοοά ϊγοπι 
ά>χα5. 

ΧΟνί. 6. σφάς] Ι ίηΐηΐί σψβΐϊ ΐβ ΓβςαΐΓβά &οοοΓ(ϋη§ ίο ίηβ 
ηβυ&Ι ηιΐβ, ίοΓ Ι οΕηηοί 8ββ ίηΕί ίηβ ρΕΓίϊοϊρΙβ νομίσαντες ιη&ίββ 
&Ώ.γ (ϋδβΓβηοβ, Ε8 Ατηοΐά δ秧βδί8 ; ίοΓ ίί ένομιξον ούκ αν σφεΐς 
άποτειχισθψαι 1)6 ΓΪ^ηί (Εδ ίί ίδ) , νομίσαντες ούκ αν σφεΐς, &0. πηίδί 
1>6 ΓΪ§ηί ίοο. ΡοδΒΪοΙγ ίηβ ίηίβΓνβηίϊοη οί & 1οη§ οΐ&αββ ηα&άθ 
Τηηο^άϊΛβδ ίοΓ^βί ίηβ βίηοί {ΠΈπιιηΕίϊοΕί οοηείπιοίϊοη. 

7. τάς προσβάσεις αύτων] Ργογπ ίΐιβ 1θ"κτβΓ οϊίγ ηρ Ερίροΐκ 
ίηβ ^τοιιηά τοββ ρ,-ίκΐαδίΐ^ : ίηβ εΐάββ ΛνβΓβ Εοπιρίΐγ ίβπηίη&ίβά 
1>7 οΐϋϊβ ε ίβντ γ&ΓοΙδ ίη ρβΓρβηάίοιιίΕΓ άββοβηί. Ατηοΐά οοπιρΕΓββ 
ίηβ Μ^ηοΐβ (ϋβίΓίοί ίο επ ϊηοϋηβά ίή&η^ΐβ ; ίηβ οϊίγ ίοπηΐη§ ίηβ 
1)»8β αηά ΕρίροΙβΒ ^ΓΕίΙηΕίΙγ η&Γτο\νΐη§ ίο ε βπιεΙΙ ηιοηηά, ηο\τ 
οΕΐΙβά ΒθΙνϊάβΓβ, ίηβ Ερβχ. Τηβ ογ壧6<1 βίάββ ρΓβββηίβά ηο 
πιβΕηβ οί ΕοοββΒ ; ΕρϊροΙδΒ οοηΐά ίηβΓβίοΓβ οηΐγ οβ ΓβΕοηβά ίτοηα 
\νϊί Μη ίηβ οϊί7 1>7 πιοΐΐηίϊηβ ίηβ Εδοβηί, ογ Ϊγοπι ϋβηΐηά. ; ίοτ, 
ββγοηά ΕρίροΙβΒ ίηβ §τοηηά δββπιβ ίο ηανβ άϊρρβά ΕΟπιρίΙγ ϊηίο 
& ϊιοΐΐο^ν. Τηβ ρ&ίηβ 1βαάϊη§ ϊγοπι ίηβ ηοΐΐο'νν ]η8ί πιβηίίοηβά, 
ίο ίηβ ηβΐ^ηί οί ΕρίροΐΒΒ, να&γ Ιοβ ηβΓβ ΐηίβηάβά \>γ ίηβ \νοη1δ 
τάς προσβάσεις αϋτων, ογ αϊ προσβάσεις ιη&γ 1)6 ΕίδΟ ορβηίη§8 
ίη ίηβ ηοΓίη επ<1 βοηίη οΐίίϊδ βγ \νηίοη ίηβ Εβοβηί ίο ΕρίροΙβΒ 
ννΕ8 ηι&άβ ίβα,δϊοΐβ. 

14. ες τον λειμώνα] ΤΜδ πιβ&άοντ η&δ ηοί οββη πίθηίΐοηβά 
1)βίθΓβ, &ηά ίηβ ΕΓίϊοΙβ ο&η οηΐγ 1)β βχρί&ϊηβά 1).γ βυρροδΐη^ ίηβ 
Γηβ&άο\ν ίο οβ Ιαιονπι ίο βτβΓγ οηβ: ίοΓ ίηβ δβηδβ ίδ ηοί 'ίο ίηβ 
ηιβαάονν \)γ ίηβ Αη&ριιβ, ' -ννηϊοη ΛνΌηΙά 1)β τΌν λειμώνα, τον παρά 
τον Άναπον, 1>ηί βϊίηβι• β&Πτΐηβ οτιί ίο ίηβ Αη&ριΐδ, ίο ίηβ 
ηαβ&«1ο\ν ίηβΓβ, ογ παρά τον "Αναπον ϊδ ίο \>β ϊ&ίβη &ίίβΓ ίζέτασιν 
έποιουντο. 

15. κάί οί περί] Έογ Ιββίάβί 86νβΓ&1 οίηβΓ Γβ&δοηβ ίοΓ ίηϊδ 
Γβνίβντ, ίηβΓβ -νν&β ίηΐβ οηβ ίη ρ&ΓίίοηΙ&τ, ίηαί ίηβ ηβ\ν ^βηβΓ&Ιδ 
η&ά ]'ιΐδί οοηιβ ϊηίο οίηοβ.' 

16. παρείΚηφότες] 'η8,νίη§ Γβοβϊνβά ίηβίτ οηΐοβ ίτοπι ίηβΪΓ 
ρΓβάβοβδδΟΓδ.' Οί. βχοΐρβΓβ ίη ΙιΕίίη. 

17. έποιοΰντο] Τηβ ΐπιρβΓίβοί άβηοίββ ίΐιβ οοηίίηιιβά Εοί, 
'τνβΓβ βη§Ε§βά ίη ε Γβνϊβλν;' ίηβ Εοήδί έκκριναν, ίηβ δΐη^ΐβ ρΓΟ- Ν0ΤΕ8. 253 

βββ<ϋη§, '1ηβ7 οηο5β πιβη.' ΒβΙοΛί, ίηβΓβ ϊβ 8 ο1ΐ8η§β ίτοπι ίηβ 
ρβεί η8ΓΤ8ίϊοη (€Ϊησαν), ίο ίηβ ρΓβκεηί (τταρα-γί-γνωνται). 

ΧβνΠ. 1. ταύτιρ τψ νυκτδΐ] Τηβ ββηϊίϊνβ 8ββπΐ3 §ονβπιβ«1 
1>7 τη ίτι-γι-γνομέντ) ημέρα, ' Ιΐιβ ηβχί άζγ οί ίηίβ ηίυηί,' 83 ίηοη§1ι 
τ§ €-τι•γΐΊνομέιη] ήμερα πβιβ Ε 8ΐη§1β τυοπΙ. 

2. ίξ-ητάξοντο] Τηβ Αίηβηίβηδ 83 ντβΗ 83 ϋιβ 8τΓ80Χΐ88η3 
^6Γβ Γβνϊβ\τίη§ ίΗΗτ ίτοορβ, &ηά ίηβ7 ηβά 8ΐτβ8<ΐ7 (-ήδη) οβίοτβ 
1Μ3 άατίη§ ίηβ ηϊ§ηί, ηηοί>8βιτβ<1 07 ίηβ 8ττ8οα38η5 18π<1θ<ϊ 

11ΐ6ΪΓ Π1611 ΠΘ8Γ Τη8ρ8Χ13. Ιί ¥Γ88 ΙΐβΓβ ίηβΓβίθΓβ ϋΐ8ΐ ίηβ 

ΑίηβηΪ8ηδ ηβΐά ίηβΐτ ΓβνϊβΛ*-. Γογ ίηβ ηΐθ8ΐηη§ οί κατά τον 
λέοντα, 866 οΐι. 66 οη κατά το~Ό\υμτιύσν. 

5. άτοβιβάσαι>τΐ$] ΤηΪ3 ρ8Γίϊοϊρΐ6. 83 εΙβο καθορμισάμενοι, 
άβρβηάβ οη ΐλαθον, 8ηά ίηβ7 8Γβ Γβερβοίϊνβ^ ]θΐηβ(1 ίο ίηβ ρτβ- 
06θΐη§ οΐ8θ8β 07 και &ηά τε. Καθορμισάμενοι 13, Όοπηη§ ίο 
βηοηοΓ ηβ8τ ίηβ βηοΓβ. ' 

7. 4ν στενφ Ισθμφ] Εογ ίηίβ ηδβ οί έν οί. £ν €ΐκοσι σταδίων 
μάλιστα μ4τρψ (νι. 1), 8ηά 8 δΐιαϊΙ&Γ βχρΓβδδϊοη ΐη ιν. 113. 

ΡβΓη&ρ5 ίΠβ 08Ο86 Οί ίΐΐβ ρΐ80β 06ΪΙ18 8 0ηβΓ8θηβ5β Ϊ3 Γ6§8Γ(ΐ6<1 

83 1νϊη§ ΐη ίηβ ϊβίηιηηβ : ΐί 13 ο\νΐη§ ίο ίηβ βχΐΒίβηοβ οί ίΐώ ίηβί 
ίηβ ρΐ80β Ϊ8 ηοί &η Ϊ8ΐ8η<1. 

8. τλοΟρ οντί όδόν] Τηβββ 8Γβ Γ68Π7 οο^ηβίβ 8«:αδ3ϋνβδ, 
(Ιερβηάϊηβ οη άττέχα, 83 βαυϊνβίβηί ίο ίηβ ρΓορβΓ οο^ηβΐβ ηοηη, 
άνουσίαν. Ββ1ο\ν, οΊασταυρωσάμακκ Ϊ3, ' ηΒτΐηχ βτβοίβά 8 βίοο&κΐβ 
π§ηί 80Γ033 ίηβ ΐβίηηιηΒ.' 

15. ώ$ (καστοί τάχουί είχε*] ' Αδ ββοη \Τ88 βοΐβ ίη ροίηί οί 
ερββά.' Οί. ώ$ τοδων Λχον ΗβΓθ<1. νι. 116 8ηά .ίΕδοηνΙ. 8ιιρρΙ. 
816, σοϋσθΐ ότωι τοδων (βο. έχετε). Α δίπηίβτ ηββ οί ίηβ §βηϊίϊνβ 
ΟΟΟΟΓ3 ΐη ώϊ ίκαστοϊ της ζυντυχίας ΐσχίν, τιι. 57. 

25. ίνικαταβάντΐί] '8ίίβΓ ηίΕτοηίη^ άοιση ίηβ βίορβ π§ηί 
οπιταΓίΖβίοίηβοίίν.' Οί.νιι. 23. Έττίξ^ίσαν 13, ' άίά ηοί οοηιβ οηΐ 
α§8ΪΠ3ί ίηβηι. Έτα^αχωρεΓν Ϊ8, 'ίο ξο 08β^ ίο δοηιβ ροϊηί,' (ά^α, 

27. έτι τψ Ααββάλν] Τηίβ \^83 8ρρ8Γβηίΐ7 δοηιβ «ϋβί&ηοβ 
άο\ϊτι Ερϊροΐβθ (ηοί ί&τ ίτοηι Μοη§ΐοβΠά3Ϊ, οη ίηβ νβτ§β οί ίηβ 

ΝθΓίηβΠ1 β1ί£[3 Οί Ερίροΐβϊ), 80 83 ίΟ ί80θ Μβ§8Γ8 (ίχ' άκρου Τ0ί5 

κρημροΐί). 

29. όττότε χροί«£»] Τηβ ορί8ίϊνβ οί ίηάβηηΐίβ ίτβςηβηον. 
Ιί τροσίοκ* οβ Γββά, ϊί ηιβ8η3, 'ίηβ^ 08ηιβ ηρ ίο ίηβ βίί7;' 

1Γ/)θί<ΚΟ» ΪΒ, 'ίηβ7 £θί ίΟΓ^ΕΓά.' 254 ΤΙΐυΟΥΏΙϋΕΒ. 

ΧϋνΐΙΙ. 8. προ* τηνΣυκην] ΤΙιβΓβ ν?8,δ ίη αίίβΓ ίϊιηοδ α βποιιγο 
οί Βγτβ,οηδβ η&ιηβά Τγβηδ,, &ά]'οΐηίη§ ΑοηΓ&άΐηα οη ίηβ Νοι-ίη- 
\νβδί, οιιί αΐίηοα^η ίηβ ϋοήαηβ ΒΐιΙίβΐϊΐΐΐίβΛ σ ίον τ, ίΙιβΓβ ϊδ ηο 

Γβ&80η ίο 81ΐρρ08β ίηβ ί\νΌ ρΙβ,Οβδ ΪΟ \>β ίηβ βΕΠΙβ. 8νθ1ΐ3, 866Π18 

ίο η&νβ οββη &1>οιιΙ ίΐιβ ββηίΓβ οί Ερΐροΐίε. 
9. ίνα νερ] Έοτ περ, 8ββ οη οη. 11. 

ίτείχισαν τον κύκλον] Κύκλο* 18 ηοί ίΐιβ ννηοΐβ Ιΐηβ οί οίι - - 
οιιπιν&ΙΙαίϊοη, ίοΓ ίηβ Αίηβηίαηβ ηβνβτ ηηϊδηβά ίηβ,ί, β,ηοΐ ίηβ 
β,οπβί έτείχισαν ντοηΐά ηοί 1>β ιΐδβοί οί 3,η ηηηηΐ8ηβ<3 λνοΛ. Οί. 
VI. 99, οί μίν έτείχιζον το ττρό$ βορέαν του κύκλου τείχος. 

'Ννίι&ίβνβΓ ό κύκλος τν&8 ϊί ηιαβί Ιιανβ οββη βρββάϊίν οοπιρίβίβιΐ. 
Ββδΐάθβ ίη νι. 102 Νϊοΐ8δ Ϊ8 βροΐιβη οί 8,8 ηανϊηίξ οββη Ιβίί, ίΓοηα 
δϊοίαιβββ, 4ι> τφ κύκλω, ννΐιίοΐι ηαηβί, οηβ ντοαίά Βυρροδβ, ΙΐΒ,νβ 
οββη & άβηηϊίβ βροί. Ό κύκλο* ίηβη \ν&δ 8, οή-ουΙ&Γ ίοιτί ογ 
βηοΙοδίΐΓθ; αίϊοΓίΙίηβ & 8ί&Γίΐη§ ροΐηί ηοΓίη &ηι! βοιιίη ίοΓ ίηβ 
Ιϊηββ οί οίΓοιιπιναΙΙθ,ίϊοη, 8,η<1 & ρΐίΐοβ οί ββοητΐίν ίοΓ βίοΓβδ, &ο. 

11. ένεζελθόντεί] ' 88,11γϊη§ οηί ηροη ί^ιη.• 

12. τεριοραν] 'Το ηβ^ΐβοί.' Τηβ \νοΓ<1 0ΓΪ§ίη8,11γ, ρβιηαρδ, 
πηρ1ϊβ<1 ίηβ 1οοΜη§ 8,11 τονιηά &ηγ ίηϊη^, οηί ηοί αί ίηβ βχΗ,οί 
ίηίη§ ίίδβΐί. 

13. άντιπαρατασσομένων] ' \νηβη ίηβγ 8,Γ6 άΓ8.ντΐη§ ηρ δΐάβ ον 
δίάθ ϊη οπίβι- &§&ίηδί ββ,οη οίηβΓ.' 

Ιδ. διεσπασμένον] Τηβ ρβΓ&οί 8,ηά ρι-βββηί ρ8,ι•ίΐοίρ1β8 ίη 
ίηϊδ οΐ&υ,δθ ηιαβί ΐ>β Γβηάβτβιΐ δΐήί&Μν: 'ίηβν βα\ν ίηβ β,πηγ 
8,1ι - β&(1γ ββνβΓβά &8ΐιη(1βΓ ϊη ναιϊοηδ ρβχίδ, &αι<1 \νϊίη άϋηβαΐίγ 
β,ίίβηιρίϊηβ ίο ηΐδΐ'δΐι&ΐ ίίδβΐί ϊη ΟΓάβΓ.' 

19. φυλή μία των οπλιτών] Τηβδβ \νοΓ<ϊδ δηο\ν, 3,8 ίηβ οοηι- 
ιηβηίαίοι-β (βββ ΏηΙίΘΓ'δ ηοίβ) Γβηΐ8Γΐί, ίηβ,ί ίηβ 8θ1<1ϊβΓ8 οί ίηβ 
88ηΐθ ίήοθ ίοα§ηί ίο§βίηβΓ. 8ββ ΗβΓοά. νι. 111. 

ΧΟΙΧ. 3. παρέβαλλον] 'ί1ΐΓβ\ν ίΐιβηι α1οη§8Ϊ<1β' (ίηβ Ιΐηβ 
ίΐιβγ ηβ,ά ιηοΛβά οιιί ίοΓ ίηβ άίτβοίϊοη οί ίηβ νταΐΐ ίο ίο11ο\\'). 
Ββ1ο\ν, 'ίηβ οίηβΓ βββ,,' ηιβ8ηδ οί βοηΓδβ ίηβ δβα. ηβ&Γ ΤΓ0§ϊ1τΐδ. 
Εογ ίηβ άϊδβΓβηί -ννοΓίίδ πιβηίίοηβά ϊη ίηβ δϊβ§β, 8ββ ίΐαβ ηιβ,ρ αί- 
ίβ«ηβά ίο ίηβ οοοίί. 

9. ύποτειχίξειν~\ Ίο οαϊΐά αηιΙβΓ ίηβΪΓ Λνβ,Π,' βο &8 ίο ίηίβΓ- 
οβρί ίηβ ϊηίβηοίβιΐ Ιΐηβ οί οίΓΟίιηιναΙΙ&,ίΐοη. Τηβ οοπιροπηΛ 
ΰποτειχίζειν 18 αρρΓορπ&ίβ, οββαηδβ ίηβ §τοιιηά δίαηίβά ίΓοηι 
Ερΐροΐβδ ίο ίηβ βϊίν. 

αμεινον έδόκει είναι] Τηίδ ίδ β,η ϊηνοΐνβίΐ δβηίβηββ. Τηβ 
ίηηηϊϋνβ Ύ'ι^νεσθαι ηω,γ ιίβρβηιΐ οη ίμελλον, δθ ίη»ί άποκλήσει* Ν0ΤΕ8. 255 

18 ίη ίΐιβ ηοπιϊη8ΐίγβ οβδβ, !ογ Βΐίηοπρη &ξει» ίβ ίηβ ίηίιΐΓθ, 3 
ρτβββηί ίβηββ ίβ βφηνίΐν βάπιΐδδΐοΐβ, &ηά ίηβ οοηδίτηοίΐοη 11137 
1)β 8ο ί»Γ Υ8Γίβ& Ογ, ροδδΐοΐν ΐί ηιβν (Ιβρβηά οη ^δόκίΐ είναι, 8η<1 
άττοκλί/σεις -γίγνεσθαι Π13Υ οηϊν οβ & ρ858ΪΥβ Γβη<ΙβΓίη§ οί -«Ίιβί; 
\τοπ1ιΙ 1ΐ3Υβ Ιιββη 1θ83 οίητηδϋν βχρΓβδδβά. βν άττοκλήσειτ ττοι- 
εΐσθαι. ' Ιί βββπιβά οβδί Ιο οηϊΐιΐ & οοηηίβι• ^311 Ιιβίο^ ίηβίΓΒ, εικΙ 
11ΐ8ί 80 &ώ ϊηίΘΓΟβρίϊη^ βηοαίίΐ 1>β θδβοίθά,' οηΐγ ίηβη \νβ 
δηοηΐά η8Υβ βχρβοίβοί -γίγνεσθαι αν, 83 οβίοτν ίΙιβΓβ 18 φθάνειν 
άψ. Ι η3νβ 3<1ορίβ<1 ΒθΙίΐίθΓ'δ Γβ3<ϋη§ αύτοΐς, βυί Ι άο ηοί 8θβ 
\νην αυτού* δΐιοιύά ηοί οβ ΓθΐΒΐηβΛ. Ιί εδόκει άμεινον ίΓναι 1)θ 
δηρροδβά ίο πύθ ίηβ δβηίβηοβ 38 ίβΓ 88 τη $ στρατιάς, ΐί ίδ, ' 3η<1 
ιί βββπίθίΐ 1>βδί ίη8ί ίηβν δηοηΐά δβηά.' \νηίο1ι οί οοητδβ νοπίά 
Γβίπύτβ αυτού*. Τΐιβη ϋβίοΓθ φθάνειν ίν. έδδκουν (ίηβν ίηοη^ηί) 
18 Γβρβ3ίβ<1; 80 ί1ΐ8ί ττροκαταλαμβάνοντες 18 ΓΪβηί. 

13. φθάνειν αν] Τΐιίδ ο&η η8Γ(Πν Γηβ3η, ' \νοη1ι1 §βί ίΐιβ βίβιί 
1>γ ΕηϋοϊρΕίίηβ ίηβ 8ϋβο1ϊ3 οί ίηβ ΑίηβηΪ3η3,' 33 Μγ Οτοίβ 
ρτοροδβδ ; ίοΓ ίηβη φθάνειν αν ττροκαταλαμβάνοττες ντοτιΗ πιββη 
ηο πιΟΓβ ίη&η ττροκαταλαμβάνειν ίν. ΑίίβΓ φθάνειν ίν ίηβ ρ3Γίϊ- 
οϊρΐβ ^νοη1<1 η8ίιΐΓ3ΐ1ν βχρΐ8Ϊη βγ \νη3ί ρβτίϊοηΙβΓ ορβΓ8ίίοη ίηβ 
εί8Γί \ν83 ίο \>β οοί8ίηβ(Ι. 8ο ία ν. 10 ο'ώμενος φθήσεσθαι άττελθών, 
\ν1ΐ6Γβ ίΐιβ ραι-ίΐοίρΐβ 6ηο\ν8 ϊη \τη3ί ροϊηί Οΐβοη βχρβοίβά ίο 
βηίϊοϊρΕίβ ΒΓ3?ί(ΐ33. ΑΙ έφοδοί 8Γβ ίΙΐθΓβίοΓβ ϋαβ οΓβώβ ϊη ΙΙιβ 
βοηίηβηι βά^β οί Ερϊροί® ον\νηϊο1ι ίΐιβ ΑίηβηΪΕηδ πη§ηί (ΙβδοβηΛ 

ίο ίΐΐθ ΙοΥίβΓ §Γ011Ι1(1, 3Π(1 8ίί30& ίΐΐβ 8νΓ801168η Ιίηβ, ίηβ οΐίβδ οί 

Ερϊροΐίβ οβϊιΐβ ίοο η駧β<1 ίοΓ άββοβηί βχοβρί 3ί ίΐιβδβ ορβηίηορ. 

18. εγκάρσιον τείχος] Τΐιίδ ^311 δββηΐδ ίο 1ΐ8Υβ 1>ββη υιιϋΐ 
ίΐΌΐη 8 ροϊηί οβίο^ ίΰβ οϊτοιιΐ3Γ ίοΓί (ό κύκλος) οί ίΐιβ Αίηβιιϊβηδ, 
πηάβπιβ8ίη Ερϊροί», 8ΐοη§ Νβ8ρο1Ϊ8 ίο^ΕΓάδ ίηβ ήνθΓ Αιΐ3ριΐ3. 
Οηβ βηά οί ίΐιϊδ \Τ311 (ΐΙιβ ΝοΓίηβπι), Λνουΐά 8ουί οη ίηβ οϊί7 
τλγλΠ, βη(1 ίηβ οίΙιβΓ βχίΓβηιϊίγ, ϊί ηοί οβιτίθιΐ ίο ίηβ ΓΪνβΓ, πιϊ§Μ 
ί>β ρΓοίβοίβά Ιιν ηΐ8Γ8ην ^τοπηά, γοιπκΙ -«Ίήοΐι ίΐιβ ΑίηθηΪ3η8 
ηιϊσηί ηοί ββ 8θ1β ίο ^βί ίη ογ<1θγ ίο ίητη ίηβ ^-811. Ιί ίηβ \ν8Π 
νβΓβ 08ΐτϊβ(1 8ΐοη«; Ερΐροΐκ, βηά Εϋΐιίίβά οη ίΐιβ βοηίηβπι οΙϊ3 
(Οιοίθ*δ ΗΪ3(. ο/ θηβοΐ, νιι. ρ. 343), Ι άο ηοί δβθ \ν1ΐ8ί φθάνειν 
αν αυτού* ττροκατα\αμβάνοντε$ τας εφοδούτ ηΐ63ηδ; δββ ίηβ ηοίβ 
8θονβ οη ίηΐ8 ρηΓ88β. 

Ο. 18. ττρδί το σταύρωμα τ6 πάρα την ττυλίδα'] Τ1ιΪ3 ϊδ ηοί ίΐιβ 
83ηιβ 8δ ίΐιβ ρ3ΐϊδΗΛβ ηιβηίϊοηβά βοονβ (τους εν τψ σταυρώματι 
άμελώς φυλάσσονται) 88 ρΓοίβοίϊη^ ίηβ οοηηίβΓ ντβΠ (το ύποτεϊ- 
χισμα, ογ το Ιγκάρσιον τείχος). Ιί ρτοίβοίβΛ ίηβ ροβίβΓη βν \νηΐο1ι 
800638 ^-38 §3ΪηβΛ ίητοπ§η ΙΙιβ οίίγ υυηΙΙ βηοίοδϊη^ Τβπιβηϊίβδ 
(γι. 7δ), »ηά οβίΐβά οβίογτ τό προτείχισμα το ττερί τδν Ύεμενίτην. 
Τηβ 300 ηορίϊίββ 8ίί8θ1ί6ά ίηβ δίοοέβίβ ίη ίτοηΐ οί ίηβ ογο58 
«■αΐΐ : Ιιαίί ίίβ ΑίηβηΪ8η ίτοορβ \ν3ίο1ιβ<1 ίηβ δίοο^8(Ιβ Γοηηά ίηβ 256 ΤΗϋ07ΌΙΌΕ8. 

ροδίβτη, &ηά \νηβη ίΐιβ β^τ&οιίδ&ηδ, οβ&ίβη ίτοπι ίηβΐτ οτο«3 
νρ&11, ίΐίίβπιρίβά ίο βηίβτ ογ ίηβ ροΒίβτη ίο £βί ύ&οΐζ ίηίο ίηο 
01*7, ϋιβ ΑίηβηίΒΠΒ ίοτοβίΐ ίΙΐΘΪΓ τναγ ϊηίο ΤβτηβηίίβΒ τνΐίη ίηβπι. 
Τΐΐθ ριίΓδΐΐθΓβ (οί διώκοντεή -ννοιιΐά \>β ίΐιβ 300 ηορίΐίβδ, 8,ηά ίΰβ 
ηβΐί οί ίηβ Αίηβηΐ&η ίοιχβ τηβηίίοηβίΐ οβίοτβ (η μεν μετά του 
έτερου στρατηγού πρδ$ την πάλιν). 8ββ Ατηοΐά'β ηοίθ. 

21. το προτείχισμα] 'ίΐιβ αάναηοβά τυοΛ,' &δ οοπιρΒ,τβά \νϊ11ι 
ίηβ οΐά οϊί^ ^β11> νι • 75. 

27. την τε ύποτείχισιν] Τηβ δγταοηβ&η οτοβ3-ψά\1, ίηβ Ββ,Ώΐβ 
8,8 ίηβ ύίΓοτΐίχισμα αοονβ, ογ &ί Ιβαβί ίηβ δηοβίβηίί&Ι ροτίίοη οί 
ΐί. Βθίον, διεφόρησαν ίδ οαττίβά. ίο γαποπβ ροϊηίβ οί ίηβΐτ ονπι 
ϋηβ οί λνοΓίίδ. 

01. 1. ά,ττδ του κύκλου] Τηΐδ άοβδ ηοί τοαβ&η ίη&ί ίηβ ^οτΐε ννΒδ 
οοηίΐηυοηδ ίτοτη ίΐΐθ οΐτοιιΐ&τ ίοΓί ίο ίΐιβ οΐίπ" οί Ερίροΐβθ, ουί 
ταίΙιβΓ ίη&ί ίηβ οϊτοηΐ&τ ίοΓί νταβ, βο ίο δ&γ, ίΐΐθ 0&8Θ οί ίηβΐτ 
ορβΓ&ίΐοηβ, ντηβηοβ ίΙιβΪΓ πι&ίβτί&ΐδ \νβτβ άτ&\νη, &ο. Νϊοϊαβ ν?&Β 
Β,ηχΐοιίΒ ίο ίοτίίί^ ίηβ βοηίηβπι οΙΐ£ί οί Ερϊροΐεβ, \ρηβτβ ίηβ Ιίηβ 
οί Μοο1ί&(ϋη§ λΡ&Π ν&β ΐηίβηοΐβά ίο ίοποη ϊί. Τΐιίβ -ννουΐά 
βηαοΐβ Ιιϊιη ίο οοπιπι&ηοΐ ϋιβ 1ο\νβτ ^τοηηά ιαηάβΓ Ερίροΐκ, 
ντηβτβ Ιιβ -ννοιύά ρτβδβηίΐ^ ο&ττγ ηϊδ Ιίηβ οί οίτοηπιν&ΙΙ&ίϊοη. 

2. δ? των Έπιπολων ταύτη] '\νηϊοη (ό κρημνάή αί ίΐιΐδ 
ροίηί οί Ερίροΐ8Β;' ίΐιβ §βηϊίίνβ άβρβηάίη§ οη ταύττ). 

5. το περιτείχισμα] Τΐιΐδ 18 ίΐιβ Αίηβηί&η Ιίηβ οί οίοο&α,άβ. 

6. καϊ αυτοί άπεσταύρουν] Όη ίΙιβΪΓ δίάθ ίοο ταίδβόΐ & δίοοίί- 
&άβ ίο Ιίββρ ίηβ Αίηβηϊαηβ οίϊ ' (άπό). ΤΜ8 δίοο&αάβ &ηά ίτβηοΰ 
ι•&η ίτοπι ίηβ 8;7τ&ου8&η νχϊγ \νβΐί αατοδδ ίηβ πι&τδηβδ, &ώΑ 
βχίβηάβά ίο ίΐιβ ιΐνβΓ Αη&ριΐδ ηο άοιΛί. 

8. παρώρυσσον] 'άπ§ & ίτβηοη &1οη§ ίί.• 

10. το προς τον κρημνόν] ' Τηβ ννοΛ Ιπιίΐί &ϊ ίΐιβ οΐϋϊ.' Τηβ 
β,οουβ&ίϊνβ \νίίη πρόί ίδ ιιββά, ίηδίβ&ά οί ίηβ ά&ίΐνβ, οβο&ιΐδθ 
ίηβΓβ ίδ ίηβ ηοίϊοη οί ηιονβπιβηί ίτοπι ίηβ οϊγοοΙη,γ ίοτί, \νηίοΙ) 
ίΐιβ Αίηβηί&ηβ πι&άθ ίηβίτ β&δβ οί ορβτο,ίϊοηδ. Τηβ ^ογΙς \ν&8 
ίΓΕΟβά οαί ίτοπι ίηβ κύκλος, αηά ίη&ί ροτίϊοη οί ϊί \νηΐοη 1&^ οη 
ίηβ οτ&§ ν?&8 ηηίδΐιβά ϋβίοτβ ίηβ τβδί. Τηβ ρπηοίρΐβ ϊβ ίηβ 
εαπίθ Β8 ίηαί οί ίηβ βχρτββδίοη οί έκ τϋν Όρνεών ΐη οη. 7. 

21. ένΙκων] ΈβπίθάπβΛ οοηςυβτοτδ ;' ίνίκησαν ^οπΜ οβ, 
'§8.ίηβ<3 ίηβ ο&ίίΐβ.' Ββ1ο\ν, ίφευγον αρρβ&τδ τ&ίΐιβτ ίο 1)θ ηδβά 
\νϊίη Χβΐβτβηοβ ίο ίηβ ββοοηά οΐ&ηββ οί δε... παρά τον ποταμόν, 
»ηοβ3 ΰίφί νι&Β τηποη 1οη§βτ ΐη ίΐπιβ, &ηιΙ ΐηίβττυρίβιΐ Ι»^ &η ΝΟΤΕ 8. 257 

Αίηβηί&η άβί&βηιηβηί. Τηβ οίηβΓ ρ&τί7 δηββββάβά ίη βδο&ρϊη^ 
ίο ϋιβ οΐί^» ίο Γ ^©7 & 16 βροΚβη οί ίη ίηβ ηβχί βη&ρίβΓ &δ ο'ι 
ττρόί την πάλιν καταφνγόντίί. 

31. ξυκφοβήθη, &ο.] ' Τηβ ηχβί, ογ »άταηοβ<1, ξοεχά οί ίηβ 
νϊακ δη&τβά. ίη ίηβ ρ&ηίο \νίίη ίηβ Γβδί.' Φυλακή δββηΐδ ίο ηαβ&η 
'οηί ροδί,' ογ Όαί1τϊη§ ίπ>ορ,' ϋηί Ιηβ βχρΓβδδίοη ϊδ δϊη§η1&τ. 

32. παρΐβοήθΐΐ] Ίη&Γοηβά &1οη» ίηβ ^οΛβ ίο ίηβ Γβδοηβ.' 
Ββίονν, παραλαβών ίδ, 'ί&1άη§ \πίη ηίπι,' &ηά έπιδιαβάς, 'η&νΐηβ 
βάν&ηοβά 1>7 βΓ0δδίη§.' 

39. καϊ τον άλλοι/] ' Τηβ Γβδί, Ιε$ϊά?8 Ι/αηι&οηηδ' ρ&τί^.' 

ΟΠ. 2. καταφνγόντΐϊ] Τηϊδ ϊδ & δίτοη§βΓ \νοΓ<1 ίη&η ίηβ 
ιιηοοπιροηηάβά φνγόντα, βηά ηιβ&ηδ ' ίηοββ νηο η»(1 οοιηρ1βΙβΐ7 
ηβά,' ογ 'βδβ&ρβϊ' 

6. το μέν δεκάπλεθρον, &ο.] Τηΐδ ναβ &η οηίνοτίί ίο άβ- 
ίβηά ίηβ οΐτοαίατ ίοΓί; &8 ίηβ 1&ίίβΓ οοηί&ίηβά ίηβ ίοοίδ, βΓ&ηββ, 
ίίΰ. Γβςαϊτβά ίοΓ ίοιΊϊηο&ίίοη, ϊί τν&β ηοΐ 8&ίβ ίο Ιβ&τβ ίί ηηρίΌ- 
ίββίβά βχοβρί &7 ϋδ οντη 8ίΓβη§ίη. Ββίον, διεπόρθησαν ίδ, 'Γ&ζβά 
ίί ηίίβΓΐ7,' &δ ϊί \τβΓβ ΗρΗΐ ίΚτοχιρΚ ίο ίηβ §τοηηά. 
Λ 

8. διεκώλυσεν] δο. αίρει•;. Οί. τι. 88. 

14. ού προσήλθον] (Αογ.) 'άϊά ηοί &<1ναηοβ &η7 ΓατίηβΓ, 
βιιί (άπεχώρονν, ϊπιρ.) οββ&η ίο Γβϋτβ.' Άποδιωξάντων 18, '8ίίβΓ 
οηεδίη§ &τν&7•' Ββίον, νομίσαντε; ϊδ βοηδίηιοίβά \άίη ΓβίβΓβηββ 
ίο οί Συρακύσιοι βοηί&ΐηβά ίη ή στρατιά των ΣνρακοσΙων. Οί. 
τι. 61, "/άρ τι; καϊ στρατιά... πράσσοντετ. 

Ιό. και -γάρ] 8ββ οη οη. 61. 

(III. δ. άπό των Έπιπολων] Τηϊδ \τ&8 ίηβί ροΓίϊοη οίίηβΑίηβ- 
ιπ&η Ηηββ οί βΐτοιιηιτ&ΙΙ&ίίοη βίΓβίοηίη§ ίτοηα 1>β1ον ίηβ δοαίΐι- 
βτη β<1§β οί Ερίροί», αηά βχίβηάίη§ ίο ίηβ Οτβ&ί Η&Λοιιγ. Ιί 
^&δ άοηΜβ, &η<1 ρτοΙ)&οΐ7 οί οοηδίάβΓβοΙβ 1)Γ6&<1ί1ι αηά ρ&Γΐϊίΐ1ΐ7 
Γοοίβά ϊη. 

13. καϊ "/άρ οί Συρακάσιοι] 'Ρογ βτβη ίηβ δττ&βηβ&ηδ.' 
Τηβ 8ίοβ1δ η&τΐη§ Ιϊβρί &1οοί, ηο\ν ]οίηβ<1 ίηβ ΑίηβηΪΕηδ, 1οοΜη£ 
οη ίηβ οίί7 88 τίτίυαΐ^ Ιοβί, &ηά βτβη ίηβ 8τΓ8οηδ&ηδ 1>β§&η ίο 
άβδρ&ίτ. 

Ιό. τους λόγοι« ξνμβατικούί εποιοΰντο] 'ίηβ7 ηοντ ίητηβόΐ 
ίηβίτ ρΓοροδβΙδ ίη ίηβ άίτβοίίοη οί & βηη:θη<1βΓ;' &ί Ιββδί ίΐιβ 
νοΓ<1δ β&ηηοί πιβΓεΐ7 οβ οοηβίΓυβά, ' πι&ΐίθ ρΓοροδ&Ιδ ίοΓ & δατ- 
ΓβηιΙβΓ,' οβο&ιΐδβ λ07οΐί$ η&δ ίηβ Ητίίοΐβ. 258 ΤΗυ0ΥΙ)ΙϋΕ8. 

19. οία δ* ίίκύι] 8<5. λέ-γεσθαι. 

22. καΐ -/άρ τίνα] 'Γογ οβιΊαίηΙν ίηβν νρβηί βο ί&ι α» ίο βαβ- 
ρβοί β&οΐι οίηβι•;' ίΐιβ καί βίτθη^ίΐίθηΐη^ ίηβ -γάρ. Ιί ίηβ ββοοηά 
και ϊιαά οοηιβ ίιηηιβάιαίβΐν αίίθΐ• -/άρ, Ι ί-ΐαίπίί καΐ εΓχον αηά και 
ίπαυσαν ν/οαίά ηανβ οοιτββροηάβά : &8 ίί βί&ηάβ, καί ^ΐνβδ ίοΓΟβ 
ίο ύττοψίαν. Τηβ ββοοηά οΐ&αββ ντίίη καί ΐβ βυοάΐνΐάβά ϊηίο 
ίτταυσάν τε αηά καί άνθΐΐλοντο. ΤηβΓθ 18 Ε ίΓα]'βοίίοη οί ίηβ τε, 
ΪΟΓ ίΐιβ ββηίβηοβ οη^ηί ίο παη ϊπανσάν τε τοι>5 στρατηγούς και 
άνθείλοντο. 

Οίν. 4. αϊ αγγελία»] Ηθγθ δε^αί αηά έψευσμέναι οοιτβ- 
βροηά; Όαπιβ ίη ίθΓτίοΙβ ίοηη, αηά ία1δίπβά.' 

8. περιποιηο-αι] Ιιϊί. 'ίο ιηαΐίβ ίο Γβιηαίη ονβτ αηά αοονβ,' 
1 ίο ββοατβ.' Ιη ίηβ πιϊάάΐβ, ίηβ \νοι•ά ηιβαηβ ίο (ρή ονβι• ίο 
οηβδβΐί. Οί. δύναμιν περιττοιησάμενον, Ι. 9. 

αύτδί μέν] Τηβ οίαηδββ &Γβ αντδς μέν, αηά οι δέ Κορίνθιοι; 
αηά δυοΐν μίν αηά δυοΐν δέ. 

12. και προσπληρώσαντίϊ] 'ΑίίθΓ ιηαηηίη§ ί-ννο τηοτβ (καί) ίη 
αάάίΐίοη Ιο Ιΐιβ'ιτ ουιη' (τρός). 

13. και δ μ£ν Τύλιππος, &0.] Τηίδ οοΓΓβδροηΑ ίο ό δε 
Νικία* οβίονν. Ονΐίρρηβ \ναβ οοηηβοίβά ννϊίη ΤηιΐΓπ, ίοτ ηίβ 
ίαίηβΓ ΟΙβαΓοηηβ (ογ Οΐβαηάπάαβ) \νηβη οαηίβηβά ίΓοηι 8ραι•ία οη 
ίηβ £ΐ•οιιηά οί ηανίη^ ίαίιβη & βή&β ίτοιη Ρβηοΐβδ οη οοηάίίϊοη 
οί 0ΓΪη§ίη§ ίηβ ιιβιιαΐ ίητοαά ϊηίο Αίίίοα ίο & ρΓβηαβ,ίυτβ οίοββ, 
ΓθίΪΓβά ίο Τηατϋ αηά οβίαίηβά ίηβ ή^ηίδ οί οϊίϊζβηδηίρ ίηβΓβ 
(ϋΐοάοΓ. 8ΐο. χιιι. 106). θουρία βββηΐδ ίο οθ ίηβ οίίν, ηοί ίηβ 
άίδίποί, \?ηϊοη ϊδ οαΐΐβά ή θούριας ίη νιι. 85. Τηο ηαπιβ οΓ ίηβ 
ίο\νη Ϊ8 βϊίΙιβΓ θούριοι, θύριον ογ θυρία. 

17. κατά τδν Ίΐρινα'ιον κόλπον] ΤΙιθ Τβπηβαη £ΐι1ί ίδ οη ίηβ 
ηθΓίη-\νβ8ίθΐ•η δίάβ οί ίΐιβ βχίΓβηιϊίν οί Ιίαΐν. Τηηονάϊάββ βαη- 
ηοί πιβαη ίηαί (ά^ΐΐρριΐδ Γβαΐΐν βνβΓ τναβ ϊη ίηαί §η1ί, ϋβο&ηδβ 
ηβ ηπιβί η&νβ 1)ββη άΓΪνβη ίηΓοη§η ίηβ 8ίι•&ίίβ, ογ ηβ,νβ δ&ϊΐβά 
Γοηηά ίηβ ννβδίβηι βο&δί οί δϊοϊΐ^. Ροδδΐΐιΐ^ ίηβΓβ -ίν&β ηο ^ιιΐί 
οη ίηβ δοπίη-β&βίβι-η οο&δί οί Ιί&Ι^ βο ρΐ&ββά &β ίο δίίοΓά & 
πιβ&ηδ, 1>7 ίίδ ροδίίίοη, οί άβδοποΐη^ ίηβ βχβ,οί ροίηί \?ηβΓβ 
θ^ΐίρραδ πι&άβ ίηβ οο&δί, αηά δο Τηηο^άΐάβδ ββίββίβά ίηβ οηΐγ 
οηβ Λνηίοη ^οηΐά αάβςηαίβΐ^ άββοποβ ϊί, αΐίηου^η ϊί \ναβ βϊίηαίβά 
οη ίηβ οίηβΓ δϊάβ οί ίηβ Ιαηά. Ρογ ίηβ ίοΓΟβ οί κατά ϊη ίηίβ 
ρητ&δβ, οί. κατά τδ 'ΘΧυμίΓΐΐΐον, VI. 65. 

18. δϊ έκιτνεΐ, &ο.] 'Τ\ τ 1ιϊοη Μο^β οηί 8βα\ναΓάβ ίτοηι ίηβ 
Ιαηά.' Τηβ ίοΐΐοννϊη^ ττοΓάδ, κατά βορέαν ίστηκώς, εγθ ηοί βαβ,γ ίο 
νιηάβΓδίαηά : πιοβί ρΓΟΟαοΙ^ ίηβν ηαβαη, ' βθίίϊη^ ίη βίβαάΐΐν ίτοπι Ν0ΤΕ8. 259 

ίΐιβ ΝοΓίη.' Οί οοατββ ίηίδ ηοΓίη τνϊηςί οοπίά ηβνβΓ ο&ττν 
Ο^ϋρρτίδ ίο Τ&Γθηίιιιη, οηΐ Ιιβ •*•88 ητβΐ ΟΒίτίβά οηί ίο 8ββ. &ηίΐ 
82&ϊη (Ιτίνβη 1>ν & δίοπη (τέλι* χειμασϋείί) ίο ΤβΓβηίηιη. 

24. δτερ καΐ οί θούριοι] '\νηί(ϊη ^83 ίΐιβ 088β «ϊίη ίΐιβ 
Τηηη&ηδ &8 \γθ11 88 νίίη ΝϊοΪ83.' Ιη ίηβ ηεχί ντοπίβ, ίΐιβ οοη- 
δίταοίίοη ίδ (δοξε τφ Νι/αο: αύτούϊ (Ο^ΐίρρη* αηά ίηβ τβαί) λτ/στι- 
κώτερον τ αρεσκενασ μένους ττΧεΐν. 

ΟΥ. 2. έσέβάλον] 8ββ οη οΐι. 4. Οηβ ντοαίά Ιιβτβ εχρβοίβϋ 
την 'Αργάαν ίηβ ίβιτίίοιγ ίηδίββά οί ίΐιβ οϊΐν. 

10. κεΧενόντων δσον] Τηβ οοηδίταοϋοη Ϊ3 88 ίο11ο\τδ: «λίΐ>- 
ίττων άτεΧθεΐν δσον σχόντας μόνον, &0. 'βίίβτ δο πιηοη 8δ οηΐν 
ίοηβηίη§. ' 

1•Ί. καΐ δσα Αλλα" 5ο. ί$ δσα Λλλα χωρία απέβησαν. ¥οτ 
εύτροφάσιατον την αίτιον, 8ββ οη. 10. ΝΟΤΕ8 

ΟΝ 

ΤΗϋϋΥϋΤϋΕ8, VII. 

Ι. 7. διακινδυνεύσωσιν] Τηβ 8αΙ)]αηοΙίνβ Ϊ8 8 <1β1ίΙ>βΓ8ίίγε οηβ. 
Οί. βουλεύομαι τώ$ σε άτοδρω, Χβη. Οι/τ. ι. 4, 13. Ββ1ο\ν, αυτούς 
τε εκείνους ίδ, 'ίηβ ίηηβοίίβηίδ (οί ΗιπιεΓβ) ίη ρβΓδοη' 85 άϊδ- 
Ιίη§ιιί3ηε<1 ίτοπΐ στρατιαν &\\ην. Οί. τπ. 2, ίϊ τας Ένρακούσας... 
αυτούς, ίηβί ΐδ ίηβ ίηη«1)ίί8ηΐ3. 

13. άί ό Νι*ίΌϊ δμως' Όμως ηβΓβ ΓθίβΓΒ ίο & οίατίδβ ΓβρΓβδδθί, 
Νίοίβδ 1ΐ8<1 οβεη ίοο ο&τείεδδ βηά οοηίβπιρίποηβ (νι. 104) ίο 
ίβΐϊβ βδβοίίτβ ηΊββδητθδ ίο ίηίβτοερί Ονΐίρρηδ πρ ίο ίηίδ ίίπιβ, 
οπί 5ίϊ11 (δμως) οη Γεοείνίη§ ηε^δ οί ηίδ 8τπν8ΐ 8ηιοη§δί ίΐιβ 
Ερΐζβρηντΐ8η ΕοοίΊβηδ ηε άεδρβίοηεά ίοητ νββδβίδ. "Ομως ίδ 
οίίεη αδβ<1 ϊη ίηίδ εΐΐίρίίοβΐ \Τ8Υ. Οί. τιι. 48, τά τε Συρακοσίων 
(φη δμως (τι ησσω των σφετέρων είναι. 1)8*1 «δ ίηείτ ο\πι βββΪΓ*» 
νβΓβ, δίϋΐ <&ο. 

19. των σφετέρων ναύταις] Τηε ρΓοηοηη ΓβίβΓβ ηοί ίο 
Ονϋρραδ &1οηθ οαί Ρτίηβη 83 ντβΠ. 8ο ίη ν. 71, δείσας δί "Α-γις 
μή σφων κυκλώθτ) τό εύώνυμον, ίδ οί ηίπΊδβΙί 8ηά ηΐδ ίΓΟΟρβ. 
Σφέτερος Ϊ3 πδεά \πίη ΓβίβΓβηοβ ίο οηβ ρβΓβοη ίη ^δοη^Ι. 
Αφατη. 7 ! >8. τί«ττ« πλείονα σφετέρα ίοικότα -,4νι•α. 

17—2 260 ΤΗϋΟΥΌΙΏΕ8. 

20. τά$ γάρ ναΰς] β^ΐίρρυβ Άΐιά Μβ ογθλγβ η&ά (ΙτΕτνη ίηβίι 
βίαΐρβ οη 1&υά, αβ ίηβ7 η&ά. §ίνβη υρ ίηβ ίάβα οί Γβ&οηίηβ 
87Γ&οιΐ8β 1>7 8Θ&, αηά ίηβ βαίΙοΓβ \νβΓβ ΙηβΓβίοΓβ ίιιπιβά ίηίο & 
Ι&ηά ίοκβ. 

35. ίχώρβι ιτρόί τάί Συρακούσας] ' Ββ^αη 1αΪ8 ηίΕτοη ίο 87Γ&- 

ΟΠΒβ.' 

II. 2. ταί$ τε Λλλακ] Τΐιβ ββηίβηββ οιΐ£;ηί ϊοταητων δε Κοριν- 
θίων αΐ τε άλλαί νήΐς.,.και Τ&γ~/νλον, &ο. 

7. διεκώλυσέ τε καΐ παρΐθάρσυνε] Τηβ &0Π8ί ΙιβΓθ βχρΓ688β8 
&η &οί &ί οηοβ οοηιρίβίβά : ίηβ ίπιρβΓίβοί & οοηίίηαοαδ, Γβρβ&ίβά 
οηβ; 6οη£}Ίιΐ8 ϊπιιηβάΐ&ίθΐ^ ρΓβνβηίβά ίηβ δ^ταοαΒοηΒ ίΓοπι 
0ίΐΓΓ7Ϊη§ οπί ίηβίτ ίηίβηιΐβά ο&ρίίιιΐ&ίίοη, &ηά ίπβά ίο βηοοιη-&§β 
11ιβιη...Διακ:ωλι/εΐί' 8θβπΐ8 ίο \)β 'φΐίίβ ίο ΙήηάβΓ,' 'ίο ο&τιγ 
ΙΗγοη<}Η οηβ'δ αίίβιηρί ίο ηίηάβΓ.' Ιίαραθαρσύνειν ϊβ, 'ίο βιη- 
1)ο1άβη ίο (αη7 οοιιγβθ). ' Ββίοτν, καΐ έ-γ-γύ$ 6ντα ήσθάνοντο Ϊ3, ' ίηβ^ 
αβοβΓί&ϊηβΛ ίη&ί ηβ ντ&8 φΐίίβ (και) οίοββ αί η&ηά.' 

13. τό τε τειχοϊ] ΕϊίΙιβΓ ίΐιΐδ ίβ οοτταρί 8,ηά ίΐιβ Η,ΓίίοΙθ 
οιι^ΐιί ίο Ιοβ βίνηοί ουί, ογ ίΐιβ οκΙθγ ίβ τό τε τέίχο$ Γετα ελών και 
ξννταξάμίνος. 

16. χίπβρ καΐ οί Αθηναίοι] Τΐιΐβ άοββ ηοί ηιβ&η ίη&ί Ο^ΐΐρ- 
ραβ αδοβηάβοί Εηι^βίαβ \>\) ίίιβ εατηε ραΐΗ\>γντ)ιϊοϊιβιβ Αίηβηί&ηΒ 
ιηοιιηίβά; ίοτ ίηβγ οΐίιηοβιΐ αρ ίΓοιιι Ιιβοη, αηά Ιιθ ίΐΌΐα ίΐΐθ 
ϊηίβποΓ οί ίηβ ίβί&ηοΐ. ΑΠ ίηβ \νοι•(1δ ίπιρί^ ίβ ίη&ί Επΐ7β1ιΐ8 
\ν&8 ίηβ ροίηί \νηβΓβ Βοίΐι αδοβηάβά Ερίροίεβ. 

17. επί τό τΐίχισμα] Τηίδ \ν&8 ίηβ Αίηβηί&η Ιίηβ οί οίτουηι- 
ν&Π&ίίοη 8ίΓβίοηίη§ ϊγοπι ίΐιβ οιγοπΙεγ ίοΓί ίο ίηβ Οτβαί Η&γοοιιγ, 
&ηά ίηίθηάβά. ίο Γβαοη ίο Τγο§ϊ1ιι8 οη ίηβ ηοι-ίηβπι βϊάβ. 

18. κατά τοΰτο καιρόν] ' αί ίηίδ ροίηί οί & οήίίοαΐ ίίΓηβ,' ίΐιβ 
α,ΓίίοΙθ, &8 Ιοΰβοΐϊ (ΡΗτ^ηΐοΗηΒ, ρ. 279) βηοΛνδ, 1)θϊη§ αβ οίίθη 
οιηϊίίβά κ 8 ΐηδβΓίβά. 

21. βραχύ τι τό, &ο.] ^Υΰαί βραχύ τι Ϊ8, ϊβ βχρίο,ϊηεά 5^ ίΐιβ 
ίοΠονόϋβ ^νοτάβ : ' α βηοιτί ροΓίίοη, νΐζ. ίη&ί τεαοΐήπ^ ίο ίηβ ββα ' 
(ίηβ ΟΓβΕί Η&γ1)Οιιγ)? Εογ ίηβ υββ οί ίηβ ιίβηηϊίβ &Γίϊο1β αίίβΓ 
τ*, οί. έκ πολιτεία* τι μΐταβολφ, τό διάφορον αύτοΐί (νιι. 55). 

22. τώ δε άλλ^ τοΰ κύκλου] ϋρ ίο ίΜ8 ροίηί ό κύκλος η&δ 
οββη ιΐΒθά 1>7 Τΰτιο^άϋββ ίο ΓβρΓβδβηί ίηβ οϊγοοΙ&γ ίοτί ίη ίηβ 
οβηίΓβ οί Ερίροΐδβ, ίΓοια \νηίοη ίηβ ^&11β οί βίτοιιηιν&ΙΙ&ίίοη 
ΟΓ&ηοΙιβά ηοΓίη αηόΐ εοαίη. Οί οοατΒβ ό κύκλο* ο&η ηιβ»η λΙβο 
Ιηβ \νηο1β Ιίηβ οί \νοιΊί.8 ίΓοηι 8βα ίο βθ», ϋυί ίί ϊβ ήηρΓοο&ϋΙβ Ν0ΤΕ8. 261 

ίη»ι *1ιβ τνοπΐ εηοηΐά' 1)6 αββά ΙιβΓθ ϊη & δβηδβ <ϋ£Γβπη§ ίτοπι ίηβ 
οηβ ϊί η85 οοπιβ ίητοη^ηοαί ίηβ 3«:οιιηί οί ίηβ δΐβ^β. Ρβτΐι&ρβ 
του κύκλου πωτ άβρβηιΐ οη χρόί τον Ίρώγίλον, ' 3ηά* 88 ίθΓ ίηβ 
Γββί (οί ίηβ 'Λ'&ΙΙ) οη ίηβ Ττο£ΐ1α8 3ΐάβ οί ίηβ (ΟγοοΙλτ ίοιί, &1οη§ 

ίηβ §Γ68ίβΓ ρ8Γί Οί ϊί.' &0., \τηβΓβ Τψ τλέονι 18 3άάβά ίΟ ©ΟΓΓβΟί 

τφ ίλλφ, 35 ίηβ Γβπι&Γ^ \τ£ΐ8 οηΐ7 ίπιβ οί Ιηβ 1&τ§βΓ ροι-ϋοη οί 
ίηβ ν»11. Ι άο ηοί 8ββ ηο^ τω~ δΧΚφ του κύκλου οαη πιε&η Όη 
ίηβ οίηβΓ δΐάβ οί ίηβ κύκ\ο$,' οη ϊίδ ηοΓίηβπι βϊάβ, 88 η&8 ϋββη 25. ά καΐ ήαίεργα] ' »3 πιαοη 35 η&ΐί ηηϊδηβά, (καί) 3ηά 
5θπιβ βτβη ία1ΐ7 οοπιρΙβίβΑ ' Τηβ ϊιηρβΓίβοί κατελείτετο δββπΐδ 
ίο 1>β αββα οβοααδβ ίηβ ρ8ΓΪ8 οί ίηβ ^811 η3ά 1>ββη Ιβίί βί ητδί 
3ηά εο Γβπΐ3Ϊηβα. 

26. χαρά τοσούτον μέν κινδύνου~_ Τηΐ3 ρητ38β οοοατβ ίη 
*ιι. 29. II Ϊ8 ηοί ςαΐίβ ίηβ β&πιβ 85 ίηβ βοπυηοη βχρΓβδδϊοηδ 
χαρ' ελάχιστον έλθει* (νιπ. 76), χαρά νύκτα -γΐτέσθαι (ιτ. 106), 3Π<1 
ίηβ Ιί^β. Τηβτβ. ίηβ ηοΰοη (8ββ τι. 37, 8ηά ηοίβ) ίβ 'ίο οβ 8ΐοη§- 
δίάβ οί δο πιαοη ογ βο Ιϊίίΐβ ίηΙβΓΥβηίη§ δρ&οβ :' & Ιίίίΐβ δρβοβ, & 
ηϊ§ηί ίθΓ ϊηδί3ηοβ. οηΐτ 1&τ οβί^νββη ίηβ ί\νο ροΐηίβ δ᧣β3ίβ<1. 
ΗβΓβ ίηβΓβ δββπιβ 3 βοπιοϊη3ΐίοη οί ίηβ ίττο ϊάβ&δ, χαρά τοσούτον 
ηλθον κινδυνεύειν, 8ηά & τοσούτον κινδύνου ηλθον. Ογ ρβΓΠβρδ ■ οίοββ 
ίο δηοη 8 Τ3δί &ηιοηηί οί ά8η§βΓ,' πΐ8τ οβ ίηβ δβηδβ. 

ΙΠ. 5. χέντε ημερών] 8ββ η. 1, ίθΓ ίΐιβ §βηϊίϊτβ (ηηάβΓ χ«- 
αωνοί). 

6. έτοιμο! είναι σχένδεσθαί] Αδ ίηϊδ οΐ&αββ άβρβηαβ οη 
λέγοντα, έτοΐμον ίΖ>»οί \ϊΌα1ά οβ ίηβ ρΓορβΓ οοηδίπιοίίοη ; οηί 
κήρυκα χροχέμχει αύτοΐί λέγοντα ίδ ίηβ 8&Π16 83 κήρυκα χροχέμ- 
ψα% λέγει, &ηά ίηβη ίηβ ηοπιϊηβίΐτβ β88β 13 π^ηΐ. Οί. τ. 41. 
ούκ έώντων λακεδαιμονίων μεμνησθαι χερί αύττβ άλλ' εΐ βούλονται 
σχένδεσθαί, έτοιμοι είναι, 83 ίηοα§η ίηβ ήτδί ρ&τί οί ίηβ δβηίβηοβ 
Π3<1 βββη, έχειδή ούκ είων Λακεδαιμόνιοι, αλλ' (έφασαν), &ο. 

15. έχι τήν άκρον την Ίεμενΐτιν] ΤηΪ5 δββπΐδ ίο ΓβίβΓ ίο 
δοηιβ πι<53θά οΐϊδ &ί ίηβ θχίΓβπιίίν οί ίηβ δοηίηβτη δΐαβ οί Ερί- 
ροίδε, ηοί ίατ οί οοητδβ ίτοπι ίηβ δΐ3ίηβ οί Αροΐΐο ΤβηιβηίΙβδ, 
βηα \ήίηϊη ρΓθ03ΐ>ΐ7 ίηβ δττ&οιίδ&η ϋηβδ οί άβίβηοβ. 

17. Λγιαν την μέν τλείστην] Τηβ μέν ηβτβ οοΓΓββροηάδ ίο δ^ 
ϊη μέροί δέ τι χέμψα%; οαί οηβ νοηΐά ηβτβ βιρβοίβά την μεν 
τλείστην &-γων χαρέταξε, ίο δτήί μέροί δέ τι τέμψαί αίοεΐ. Βηί 
άγων ίώ&υ οβ ηδβα 8θδο1αίβ1^, 8η<1 τβίβτ ίο ίηβ τνηοΐβ ίοκβ ; εο 
ίη&ί ίοΜτιβ -Λΐίη ηϊτη 811 ίηβ 8τΓ8βη38ηδ (άγων) ηβ ίηβη βηο- 
άϊτϊάβδ ίηβπι ίηίο ίτνο οοαίββ. 

21. ήν δέ ούκ έχιφανέϊ] Τηϊβ ^83 οβο&αββ Ερίροΐίβ τ/^β ηοί 262 ΤΗυθΥΙ)ΙΌΕ8. 

ΕρρΕΓβηίΙν ε οοηϋηαοτίβ βίορβ, βαΐ ΙίΓοΙίΘη ΐηίο ίΙΐΓββ ογ ίοιίΓ 
1βι1§β8, Ιΐϋίννββη \ν1αΐο1α ίΐΐθ βΐΌΐιηά \υεβ ιηοΓβ ογ Ιθββ Ιβνθί, 
80 ίΙίΕί Ιι&οά&ίαπι βνθη ϊί 1>θ1ο\? Μοη§ίΙ)βΠΪ8ί, ντοαίά ϋβ ΓβΕΐΙν 
Ιιϊάάθη 1>ν ίΐιβ 1βά§θ ογ δίβρ ϋβηβΕίΙι ϋ ίτοπι ίΐιβ νϊβτν οί ίΐιβ 
ΑίΙιβηΐΕΐι Ιϊηββ 1ο« τ βΓ θογνη. 

IV. 3. άνω προς τό ε^κάρσιον] Πρό$ τό ίγκάρσιον Ϊ8 ιΐ8β<1 &ά- 
νβΓϋΪΕΐΙν, ' ϊη α οΐΌ88 (ογ 8ΐΕηίίη§) ΛΪΓβοϋοη.' Οοογοθ οοπιρΕΓβδ 
προς τό σιμύν, ϊιι επ υρΐιίΐΐ <1ΪΓβοϋοη (Χβη. ΗβΙΙ. ιτ. 3, 23), εο 

ΙΙίΕί ύΐβ ρΓβδβΠΟβ Οί ίίΐθ ΕΓίϊϋΙθ <1θ88 ΠΟί ΒββΙΠ ΕΙ1Υ Ο0]θθίΐθη, 

Εΐί1ιοιι§1ι ϊί ΕρρβΕΓδ ίο 1)θ τιβιιεΙΙυ οπιίίίθά ϊη βιιοΐι ρΙίΓΕΒββ εβ 
προς δρθιον (ςαοίβά ογ ϋοΐΐΓββ). ΤΙαβ 8γΓΕ0ΐΐδΕη8 οιιϊΐί ίΐιϊβ 
δίιΐβΐβ \?ε11 ίι•οπι ίΙιβΪΓ οΐίν \νΕΗ Ε0ΓΟ88 Επα ιιρ Ερίροΐδθ ϊη Ε 
ηοΓίΙι-νβδΐ άΪΓβοίίοη, ΟΓΟδΒΪη^ ^ θ ΐηίβικίβοί Ιίηβ οί ίΐιβ ΑΛβηΐΕηδ 
οβίντββη ίΐιβ οϊγοπΙεγ ίοτί Εηά. Τγο^ϊΙπβ. 

6. τό επί θαλασσή τείχος] Τΐιΐδ 18 ίΐΐθ ροΓίίοη οί ίΐΐθ «γεΙΙ 
ΓηβηΙίοηβά ϋβίοΓβ Ε8 βίϊΐΐ ιιηίΐηϊδίιβά (πλην κατά βραχύ τι, οή. 2) 
ηβΕΓ ίβθ ΘγθεΪ ΗεΛοιιγ. Βθίοτν, άντεπψσαν Ϊ8, Όη ίΙιβΪΓ 8ΐάβ 
ηΐΕΓοΙιβά Ε^ΕΪηδί ίΐιεπι.' 

11. τους σφετέρους] Τΐιϊδ Ιοο&δ Εί βτβί 8Ϊ§1ιί Ε8 ίΐιοη^ΐι 
σφέτερος -ννβΓβ ιιββά \νϋ1ι ΓβίβΓβηοβ ίο ε δΐη§1θ ρβΓΒοη ; Εβ Είβο ϊη 
ο£ι. 8, ό δέ Νικία* αίσθόμενος τ\\ν σφετέραν άπορίαν. 8θβ νιι. 1 
υηάβΓ των σφετέρων ναύταις. Ιη ε11 ίΐιβδβ ΟΕδβδ, ΙιοντβνβΓ, ίΙΐθΓθ 

18 νΪΓίΐΙΕίΙν Ε ρΙΐΙΓΕί ίάθΕ ϊπΙΐθΓβηί, ΕΠ(1 Ονΐίρρίΐδ Εηά ΝΪ01Ε8 
ΕΓΘ ΓβρΓβδβηίΕίϊνβδ Οί ίΙΐβΙΓ Γβδρβοίϊνβ ίΟΓΟβδ, δΟ ίΙίΕί Ε8 Βτ 

Αι-ηοΐά οοδθΓνβδ, ίΐιβ δβηδβ 18 ΙιβΓβ, Ίβά ΟΕϋΙί ίΐΐθ πιβη οί Ιιϊδ 
ο-ντη βΐάβ,' ΓΕίΙιβΓ ίΙίΕη δΐτηρίν Ιιϊβ οτυπ Γηβη. 

12. ίποικοδομήσαντί! δε αυτό] 'Η&νϊιι^ ϋΐιΐΐί ΐί υρ' ίο ε 
§Γ6ΕίβΓ Γκή^ΐιί (επί). Ββ1ο\ν, διέταξαν 18, 'ροβίβά ίΐιβπι Εί «Ιϊγϊθγ- 
βηί ροίηίβ.' 

18. τό στόμα στενόν] Τΐιβ ΟΓβΕοΙίΓΐ ννΕδ Εοοαί ε πιΐΐβ, 6κτω 
σταδίων μάλιστα (νιι. 59). 

19. ρ$ον Ισεσθαι] Ρογ ίΗ8 ΕάνβΓϋΪΕΐ α8θ οί ρ$ον οοηιρΕΐ-6 
η τε των επιτηδείων παρακομιδή θασσον οϋσα (νπ. 28). 

20. δι' ελάσσονος -γάρ] ' Εογ θθΐη§ οίοδβ ίο (ίΐιβ εηίΓΕΠΟβ οί) 
ίΐιβ ΟτβΕί Ηεγ1)0ΠΓ, ΝίοΪΕδ ίΐιοιίβΐιί (τφ Νικία έδόκει. εο ίΙΐΕ* 
σφα,ς Ϊ8 π^ΐιί) ίΙίΕί ίΐιβγ (ίΐιβ ΑίΙιβηΪΕηδ) \νοιι1<1 ϋΙοοΙίΕάβ (8ντΕ- 
οτίδβ) εΙ ε 1θ8δ (ΙίδίΕηοβ ο£ί, &ηά ηοί §θί ιιηάβΓ \νβϊ«;1ι Εδ ηοΛν, 

ίΓΟΓΙΙ ίΐΐβ νβΓΥ ΓΘ0Θ88 οί ίΐΐβ ΙΐΕΓΟΟΐΙΓ ϊί ίΐΐβ 87ΓΕ0Π8Εηδ δίΪΓΓβά 
ννϊίΐΐ ίΙΐβΪΓ δέϊρδ.' Τΐΐβ 'ΓβΟΘΒδ' 86ΘΠ18 ίο 1)θ ίΙίΕί ρ&Γί οί ίΐΐβ 

ΙΐΕΓΡουτ, \ν1ιβΓβ ίΐιβ ΑίΙχβηίΕη βΐήρδ \νβι•β αρ ίο ίΐα&ί ίϊιηβ ϊγϊιΐξ. 
Εί ίΐιβ οικί οί ίΙιβίΓ Ιϊηβ οί οΐΐΌΐιηιν»1ΐΕίΐοη ^ΓΐβΓθ ίί &1)ηίίθΓΐ ου ΝΌΤΕ8. 263 

ίηβ Ο-Γβαί Η8ΓΟΟΟΓ. Τηβ Βαοϊβοί οί κινώνται ϊδ ρΓΟΟ&οΙν Ιηβ 
3ΛΤ8βτΐΒ&ιΐ5, ίοΓ κινείσθαι Ϊ3 αββά οί ίηβ πιονβπίθηίβ οί α ηοβίίΐβ 
ίοΓοε πιογθ ίηβη οηοβ ϊη Τηιιον<ϋ<1β8. Οί. εί Λ^α κινοΐντο αϊ 
νηες, δχως μη Χάθοιεν (νιπ. 10), 8η(1 ό Βρασίδας ώς είδε κινούμενους 
τους Αθηναίους (ν. 8). ΤηβΓβ ίδ ηο όϋίηοαίΐν ϊη ίηβ 0Π8ηββ οί 
βολβοί. 

26. διακόμισα*, &ο.] Χϊοΐ&δ, Άίϊβτ οοηγβνΐιΐ£ ηί» 8τπΐ7 8βΓ053 
(ίτοπι ίηβ οΐά ώ&υάϊ δίβίίοη, ηοΓίη οί Αη»ρπ3 ίο Ρΐβπινπαιη), 
οβςαη 'ίο οοηιρίβίβΐν ίοΓίϊτν' (4ξεπίχι&). 

29. ώστε και των πληρωμάτων] ' Οί ίηβ ΟΓβντδ, 85 νβΐΐ &3 (χαί) 
ίΐιβ δϋρδ,' ντηϊοη, Ιιαά 8ΐτ68αν ηο άοηοί βββη άβοΐίηϊη^ ΐη βηίοΐ- 
βηον &ίίθΓ 1οη£ δβΓνϊοβ, οί. νπ. 12. Ιη ίηβ ηβχί ββηίβηοβ, δ<ε- 
φθείροντο ϊδ ί&ΐίβη ■ητίίη ββαη εΐβιΐδβ, χρώμενοί τε τφ ϋδατι σχανίω 
καΐ ούκ ϊγγυθεν. διεφθείροντο, καΐ διεφθείροντο δχάτε έξεΧθοιεν; 
Ιηβ ητ3ί και οηΐν οοαρίββ σχανίω &η<1 Ιγγυθεν ; ίηβ δβοοηά οογ- 

Γ6δρθΠ(ΐ3 ίθ ίηβ Τ€ 111 ίΐΐβ ΠΓδί ϋΐ8Π5θ. 

37. έτετάχατο] Γογ τεταγμένοι ήσαν, 88 4ηοη§η τρίτον μέρος 
των Ιχχέων η&(ϊ ϊ)ββη ίχιτείϊ τίνα. Οί. τ. 6, οί δε άλλοι έτετά- 
χατο. 

V. 3. χροχαρεβάλοντο σφίσιν] ' ίΐιτβτν άο^νη »ί & ίοπηβΓ ϋηΐθ, 
α1υη§ ίηβίτ Ηηβ, ίοΓ ίηβίτ οντη Πδβ.' 0οπιρ8Γίη§ τι. 38, ή χόΧις 
στάσεις ού χρδς τους χοΧεμίονς χΧείονας η χρδς αϋτ^ρι αναιρείται (τι. 
38) &ηά αύτδν χερί αύτδν τα χΧείω σφαΧεντα (ι. 69), οηβ •«'οπίά 
η&νβ βχρβοίβό! αύτοΐς ηβΓβ, ογ 8ί 811 βνβηίδ σφίσιν αύτοΐς ίηδίβ8(1 οί 
αφίσα ίηβ πκϋτβοί Γβήβχϊνβ ; ίοΓ ίηίδ ίδ βίββτίν 8 άϊτϊβΓβηί <»8β 
ίτοπι \&° ( ους έχοιονντο εφ' φ αν σφίσιν οί σχονδαΐ γίγνοιντο (ν. 41). 
ΑοοοΓ(1ϊη§ ίο ίηβ αδηδΐ άϊδίαηοίΐοη, σφίσιν ^οηΜ τβίβτ ίο Ονΐίρ- 
ρπδ 8ηά ηΪ5 ρ8τίν, 83 ίηβδβ 8τβ ίηβ 8Πθ]βοί8 οί ίηβ πιβϊη 8βη- 
ίβηββ ; ]"θ8* 88 ίη ίηβ δβηίβηο© ςιιοίβά βοονβ σφίσιν ΓβίβΓβ Ιο Ιηβ 
δηο]6θ4 οί έτοιοΰντο. Βαί ίηβ ηδ8§β οί σφείς 8ηά ίαυτων ϊη Τηη- 
β7(ϋ<1θβ ϊδ ρβΓρ1βχΐη§ 8ηά οίίβη 3ρρ8Γβηί1ν ϊττβ^πΙ&Γ. Οί. ύφέΐλ- 
κον αυ0ι$ χαρά σφάς τδν χοΐν, ιι. 76, 8ηά δββ ίηβ Εχοατβηβ. 

χαρέτασσεν] Τηβ βοίϊνβ Ϊ3 τΐδβ<1 8ρρ&τβηίΐ7 83 8ρρ1ίε8θ1β 
ίο » §βηβΓ»1, νήο πΐ3Γ3η8ΐ3 ηϊδ ίοΓοββ : ίηβ ηιίάάΐθ Ϊ8 βηιρίο^βά 
ίη ί£β ηβχί Ιϊηβ οί ίηβ βοΙάΐβΓδ ίηβπίδβίνβδ, 'ίηβ Αίηβηϊβηδ 
πιβΓδη&ΙΙβά ίηβπίδβίνβδ ίη οτάβΓ {χαρά) 8§8ΐηδί ίηβπι,' &Ιίηοπ§ή 
ίηβ πιίάόΐΐβ Ϊ8 8ΐδο πδβά οί ίηβ §βηβΓ8ΐ δοπιβίίηιβδ. Τηβ ντ8ΐ1 
(τείχισμα) πιβηίίοηβίΐ ηβΓβ ϊβ ίη8ί χρδς τδ έγκάρσιον άχ\οΰν τεί- 
χος οί ίηβ ρΓβνίοηβ οηβρίθτ. 

Ιδ. Τ3 τάξει, Λ:ο.] ' Βν ηίβ 8ΓΓ8ησβπιβηί,' χοιήσας (αίτην) 
εντός. &γ. 

18. εσάμενον Τΐιϊδ δοοαδβϋνβ 805θ1ηίβ βίίβΓ ώϊ ίβ βοππηοπ. 264 ΤΗϋΟΥΏΙΌΕΒ. 

Οί. νιιι. 66, άλλήλοις */άρ άπαντες ύπόπτως πρόσδεσαν, ώς μετέχον- 
τα ηνα των γενομένων. ΑΙδΟ ι. 2, Άδηλον ον οπότε τα έπελθών 
άφαφήσεται. 

VI. δ. παροικοδομούμενον] Ιί Ϊ8 ηοί νβι - ν οΐβατ ννΐι&ΐ ίηβ ιηβ&η- 
ίη§ οί παρά ίβ ΙιβΓβ. Ιη ιϊ. 75, ίηβ 0βδίβ§βΓδ οί Ρ1&Ϊ8Β& &ίίβΓ βοη- 
βίΓηοίίη§ α πιοιιηά, ξύλα τέμνοντες παρωκοδόμουν εκατέρωθεν, 
Βΐιίΐί ίίηίΟβΓ ίη α1οη§ ίηβ ηωιιηά οη 1>ο*1α βίάβδ. Τηίδ βββπΐδ 
νβΓν πιποη ίηβ ίοΓοβ οί ϋιβ \γογ<1 Ιιθγθ. Τηβ δντ&οιίδ&η \ν&11 ν/8δ 
βιπ1<ϋη§ αίοη^ ίηβ,ί οί ϋιβ Αίηβηί&ηβ, ηοί βχ&οίΐν ραταΙΜ, οιιί 
οοηνβΓ^ΐη^ *ο\78,Γά8 ϊί, αηά β,ί Ιβ,δί ρ&8βΐη§ ίί. Τΐιβ ίτνο ορβΓ&ίίοηδ 
&γθ βροΐίβη οί Ιιβίοτν, \τηβη ίηβ δντ&ΟΗδ&ηβ (φθασαν παροικοδομή- 
σαντες και παρελθόντες την των Αθηναίων οίκοδομίαν ; 80 ίη&ί ίηβ 
ρίΐΓίίοίρ1θ8 άο ηοί ιηβαη ίηβ δ&πιβ ίηίη§. 

7. ταϋτδν ήδη έποίει, &<!.] Ρογ ίηίβ ηβθ οί ποίειν, οί. ιϊ. 89, 
οϊονται σφίσι ποιήσειν τό αυτό. ' Ιί ιη&άβ ίί β,ί οηοβ &Π οηβ 
ν/ηβίηβΓ ίηβν λνβΓβ οοηίίηη&ΙΙν νΐοίοήοηβ, ογ &οδίαίηβά ίιτοιη 
ββηΐίηί* 8,1ίο§βί1ΐθΓ.' Οη οοιηρ&τίΕδ αύτοΐς Ιιθγθ ντίίη σφίσι Η,ϋονβ 
Β,ϋ,βτ άναγκαΐον είναι, ίηβ άίδβΓθηοβ Ββίνββη ίηβ ρΓοηουηβ ίβ 
οΙθ&Γΐν 8ββη, ίοΓ ίηβ ίβ,ίίβι- οΐ&υββ ίτοιη ήδη γάρ ίδ & τβιηατίΣ οί 
ΤηηονάίάβΒ. (Ι)οΙ)ΐ•ββ.) 

15. τψ εύωνύμω κέρα~\ Τηβ Ιθίί \ήη§ οί ίηβ Αίηβηί&ηβ (νΛο 
νΡθΓβ ί&οίη§ ίηβ β&8ί) λυοιι1<1 1>β οη ίηβ ηί^ηβδί §Γοηηά οοοηρίβά 
1>ν ίηβίτ ίοΓΟββ, ωιά άτατνη ηρ ίη ίηβ ορβη βρ&οβ οη Ερίροΐββ, 
ορροβίίβ ίηβ δντα,οαδ&η οβ,ν&ίΓγ. 

22. άπεστερηκέναι μη &ν] 8ββ VI. 49, διά τό άπιστεΐν σφας 
μη ήξειν, ίοΓ ίηβ ηβ^ίΐίίνβ ; &ηά ίθΓ ίηβ δβηββ οί άποτειχίσαι &ν, 
οί. νι. 80, αίρεΐσθε ήδη μη λαβείν αν. Οί οοιιτββ 8,8 Μγ Οτοίε 
ΓβιηβΛβ ει καΐ κρατοιεν οηΐν ηιβαηδ 'ίί ίηβν (ϋά βνβη §&ΐη 8, 
Ιϊ&ΐϋβ.' Ιί ίηβ Αίηβηίίΐηδ ρΓονβά 8,1ίο§βίϊιβΓ νΐοίοηοαβ ίηβ^ 
πή§ηί ίηβη ΰβ,νθ είοΓπίΘά ίηβ Βνταοηβαη Ιίηββ. 

VII. 4. καΐ ξυνετείχισαν] Μγ βΓοίβ'β νΐθ-νν οί ίηϊδ ίβ ηο άοαϋΐ 
οοΓΓβοί. (8θβ &ρρβη<ϋχ ίο νοί. 7, οί *ηβ ΗίδίοΓ^ οί ΟΓββοβ.) 
Τηβ &Πίβδ οη ίηβϊτ Β,ΓΓίν&Ι 1>ιιί11; 8, \ν&11 ίτοηι 8, ίοιτί ΐ!ιβ7 η&ά οοη- 
8*Γαοίβ(Ι οη ίηβ ηί§ΰβΓ §τοιιη<Ι οί Ερίροΐββ ίο οονβΓ ίηβ &ρρΓθ8,οη 
ίο Ερίροίβε 1)ν ΕηΓ} Γ β1ιΐδ (νιι. 43, τό τε'ιχισμα 8 ην αυτόθι των 
Συρακοσίων αίροΰσι, ί.β. ηβ&Γ ΕιίΓγβΙυβ) άο\νη Ερίροΐ33 (νιι. 43, τό 
παρατεϊχιο~μα) ίο ]θίη ίηβ 0Γ088 \ν&11 (μέχρι του εγκαρσίου τείχους, 
ίθΓ νΛιίοη ββθ νιι. 4). Τητιβ ίηβ έ-γκάρσιον τείχος &ηά ίηβ παρα- 
τείχισμα ίοΓΠίβιΙ &η ιιηίηίβΓΓυρίβά Ιίηβ, αΐίηοη^η ηο άοιιοί & 
ουτνβά οηβ, ίΓοηι Ιηβ δΐιπιιηϋ; οί Ερίροΐβί ίο ίηβ 8ντ»οιΐ88η βίίν 
νίβΐΐ. 

12. τρόπω φ άν] ΕίίηβΓ περαιωθη ωπδί \>6 Γβρβ&ίθόΙ ογ προ- Ν0ΤΕ8. 265 

χωρη. ^ 0Γ * ηβ ρο δ ί*ϊ° η οί ίηβ τνοθ<1, οί. τ. 47, τρότω δτοίφ αν 
όύνωνται, 3ηά ίοτ ίηβ 56Πδβ οί τροχωρη, οί. προσχώρησε τα πράγ- 
ματα η ίβοΰλετο (ι. 74). 

14. ως ... έπιμετατεμπομενων] Άδ ίΐιβ Αίηβηίβηδ 31βο 
^βΓβ οη ίηβ ροϊηί οί δβηάϊη^ ίοτ &ώϋϋοη&Ι ίτοορδ.' Τηβ δντ3- 
οηδβηδ βϊίηβΓ £ηβ\ν ίηβ Αίηβηί&ηδ ^βΓβ §οϊη§ίο δβηά, ογ §ηβ83β<ϊ 
Ιη3ί ίηβ7 νοαίά. 

15. άνΐπιρωντο] ' ^6γθ 0037 ηΐ3ϋη£ ίτβδη (άνά) ίτίβίδ οί 

ΙηβΪΓ 8&11. ΟΓ ρΓ3θίΪ3Ϊη§.' Τηβ \ΪΌΓ<1 ϊδ Οδβά 3δ Γ1ΘΓ6. &1)5θ1πί€ΐν, 

ϊη νιι. 12, φανεροί δέ ε'ισιν ανατ ειρώμεναι. Ββίοντ, καϊ τούτω ϊδ. 
•\νϋ1ι α η»ν3ΐ ίοκβ 3δ ^-βΠ 38 ϋν ίωιά.' 

ΥΤΤΤ, 3. και αυτός] ■ Ηθ, 38 *•βΗ βδ Ιΐιβν, δβηί ίο Αίηβηδ.' ΤΜβ 
<1οβδ ηοί πίθαη οί οοητββ ίηπί ίηβ δντβοπδΒηδ άϊβρΕίοηβά 3πΐ038- 
ββοΙοΓδ ίο Αίηβηβ : 1>ηί ίηβί 33 ίηβ7 δβηί ίο δρβτίβ, Ιιβ, οη ηϊβ 
ρ&τί, δβηί ίο Αίηβηδ. 

4. τολλάκίί μεν και άλλοτε] ΙΊήδ Γβ<1αη<ΐ3ηο7 οί και ϊδ ηοί 
ηηοοηιιηοη ; 38 ϊί Π137 ββ ρΐ30β<1 ΐη βίίηβΓ οΐ3θ3€, ϊί ΐβ ραί ίη 
Ικ>ίη : ' οίίβη 3ί οίηβΓ ίίπιβδ 38 νβΐΐ 33 ηοντ, οπί βδρβοΪ3ΐΐ7 ηον, 
3δ \νβΗ 38 &ί οίηβΓ ίϊιηβδ.' Οί. εϊτε καϊ δια τό έτφ&ημα εϊτε καϊ 
άλλο τι. ν. 65. 

11. οΰταδνταΐ Νοί 'νηίΐΐ \Γ3δ ηοί ίταβ,' ίοΓ ίη3ΐ Έτοηΐά' 1>β 
τα μη Ιντα. 1)ηί 'δηοηΐά' ηοί ΓβροΓί ίηβ ίταίΐι.' "ΐνίίη τβΛδ οί 
' ί68ΓΪη§,' μη οΰ ΐδ 3 οοηιπιοη οοηδίπιοίίοη. Ρογ Ιν τφ άγγ^λψ, 
δββ 3 ηοίβ οη εν στενφ ίσθμφ ίη νι. 97. 

15. οΰς ανέστειλε] Τηίδ ϊδ βχρΙβηβίΟΓν οί οί μεν, 3ηά ρτιί ίη 
38 3η 3ίίβιΐηοη§1ιί. Οί. οί δέ τους τε άνδρα* διέφθειρα*, και έτε- 
κράτονν μη δέχεσθαι τους Αθηναίους ο'ί ταντα βουλόμενοι (ν. 74), 
νηβιβ ίηβ Ιβδί ντοΓ(1δ θχρίΕΪη Λνηο οί δ^ ετβ. 

17. δια φυλακής, &ο.] Τηβ οκΙθγ ϊδ έχων τα κατά το στρατό- 
πεδον δια φυλακής έτεμελεΐτο (αυτών) μάλλον η δι εκουσίων κινδύνων. 
' Κββρϊη^ ηΐ3ίί€Γ8 ϊη ίηβ 03πιρ ηηάβΓ οίοδβ £π&τιΙ, ηβ §3νβ ΰΪ3 
3ΐΐβηΐϊοη ίο ίηεπι βο, Γ3ίήβΓ ίηβη 1>γ τθηίηπη^ οη το1υηί&Γ7 
Γΐδ^3.'— "Εχων δίά φυλακής οοΓτβδροηώ ίο διά κινδύνων, 3ΐίηοη§η 
έιτεμελεΐτο βιιϊίδ ίηβ ητβί οΐ3θδβ ώίίβΓ ίη3η ίηβ δβοοηά. 

IX. 1. καϊ Εύετίων] Ββδάάβδ ίηβ 8ίοϋΐ3η βχρβάΐίϊοη, Ενβΰοη 
αίχο ντβηί οη ίθΓβϊ§η δβιτϊοβ. 

4. περικομίσας] Τηβ δίττηιοη βο^-β<1 ηβΛτΐ7 τοηηά Αηιρηϊ- 
ροΐϊδ, δο ίη3ί ίήβ οϊί7 1»7 οβί^εβη ίηβ 3το ίοπηβά 07 ίΐιβ ΓΪνβΓ 
βη(1 ίίβ οηοΓά (ιν. 102). " ΤηβΓβίοτβ τερικομίσας πΐ37 έβ, 'ηβνίηκ 266 ΤΗΖΓ0ΥΟΙΌΕ8. 

ϋΓοιίβηί ίηβηι Γοηηά ον *1ΐθ οβηάβ οί ϋιβ πνβΓ.' Βυί Ι ίηϊηΐς ί* 
πιευ βϊιηρίγ αιβαη ίηΕί Ενβίίοη άοαβίβά Γοηηά οπθ οί ίηθροϊηίβ 
ν?ηβΓβ ΙΙιθ ΓΪνβΓ οηίβΓβά ίηβ δβα. 

Χ. 3. έπηρώτα] ' Εδ&βά ίατίηβΓ φΐβδίΐοηβ.' 

5. 6 της 7τόλεω5] Τ1ιΪ8 Ϊ8 Εοΐοΐβά ίο «ϋβϋη^τιΐδίι ίηβ ο1βι•1ί ΙιβΓβ 
Γηβηίίοηβα!, \νηοδβ άηίν ϋ \νΕδ ίο Γβ&ά άοοιιηΐθηί3 ίο ίΐΐθ βουλή 
&ηά εκκλησία, ίτοιη ίΐΐθ οίηβΓ ί\νο οΙβΛδ, οηβ Ερροίηίβά ογ βΕβΙι 
πρυτανεία, &ηά ίηβ οίηβΓ, 6 τής βουλής, νΛο ϊι&ά ίηβ οηΕΓ§β οί 
ίίιβ οίΒοίαΙ οορΪ68 οί ϋιβ ΐΕΛνβ. 

XI. 1. (ν άλλα« πολλά» έπιστολαΐς ϊστε] Ρογ ίηβ ρΐ'βροδίίΐοη, 
εββ νι. 97, ογ ϊί Ϊ8 βςιιΐνΕίβηί ίο ε~ν άλλας ττολλαί5 επιστολαΐς 
•γε-γραμμένα, έξ αυτών ΐστ€. Ιί άοβ8 ηοί δββηι ηβββδβΕΓγ ίο ευρ- 
ροβθ ίηΕί ΝϊοΪ8,8 Ιιβ,ά ηοί \νηίίβη ΙβίίβΓβ οβίοΓβ ; ίοΓ άγγέλλων καΐ 
άλλοτε πιάν ]ΐΐ8ί 8,3 ν/βΠ ΐηοίικίβ γντϊίίβη άβδραίοηββ Εδ ηοί. Ιη 

ίΗΪ8 ΙθίίθΓ ΙΐΟνίβνβΓ ΝϊβΙΕδ ίθθ1ί ΟΕΓΘ ίΟ ΐΠ86Γί Εΐΐ ρ8Χίίθ1ΐ1&Γ8, 

ννηΐοη η&ά ϋβίοΓβ βββη Ιβίί ίοΓ ίηβ Γηβ8δβη§βι•8 ίο §ϊνβ ΟΓ&ΙΙν ϊη 
αάάίίϊοη ίο ίίιβ δΐιοι-ί άβδρΕίοηβδ ββηί ϊη ννπίίη§. 

9. τη δ' ύστεραία] 'ΐη ίηβ δΐιοδβςαθηί ο&ίίΐβ.' Ργοπι ίίιβ 
ροδϊίϊοη οί μάχη ίηίβ 8ββηΐ8 ίο οβ ίηβ δβηδβ. Ρΐυίατοη ηι&ΐίββ 
ίίιβ δβοοηά ϋ&ίίΐβ ίοη^ηί οη ίίιβ άΕν Είίβτ ίηβ ηΓδί (εις δέ την 
Ιπιοΰοαν ήμέραν ίδειξεν 6 Γι;λΐ7Γ7Γ05), Εηά. ή ύστεραία Εΐοηβ νίουΐά 
η&ίητ&ΙΙν πιβ&η ίηβ άαν αίίβΓ. 

13. ουδέ γάρ] Ίηβ βηίΐΓβ ίοΓββδ οί ίίιβ Αίηβηίαηδ \νβΓβ ηο 
ηΐΕίοη ίοΓ ίηβ 8νταοη3Εη8 ΐη ροίηί οί ηηηιοβΓβ Εηά, ννηαί δίϋΐ 
ίητίηβΓ ννβ&ΐίβηβά ίηβπι, ίηβν ηαά ίο άτΕΐί ετυευ (άπαναλίσκω) 
Ε ροτίϊοη ίοΓ ίηβ άβίβηοβ οί ίηβ ΜνοΛβ. ΒβΙο\ν, το παρατείχι- 
σμα ΐβ ίίιβ βοηηίβΓ \να11 βγ λνηΐοΐι ίίιβ Αίηβηίαη Ιίηβδ \νβΓβ βηί 
ίητου^η (νιι. 5). 

20. ό'σα "/ε κατά. γήν] Άε ίαι* Εί 1β8δί Ε8 ίίιβ ΐΕηά \νΕδ οοη- 
ββπιβά.' Οί. ό\χα 7 ε κατά πόλεμον τούτον (ν. 48). Βν δβΕ ίηβ 
Αίηβηϊαηδ νβΓβ δίΐΐΐ ϊεγ βηρβηοΓ. Ββ1ο\ν, τψ χώρας ϊδ ^ονβπίθά 
ί>γ ίπϊ πολύ : ίηβν ννβΓβ 80 ιηιιοη οοορβά ιιρ ίΙίΕί ίηβ^ \?βΓβ ιιη- 
Εϋΐβ βνβη ίο §βί Εην άίβίΕηοβ &νί&γ ίιοτα ίηβΐτ Ηηβδ. Οί. ιν. 8, 
αυτό τε καΐ Μ πολύ της χώρα$. 

XII. 3. και πείσων\ Τηοδθ ννοΓάβ ηΐΕν ΕηδννβΓ ίο και άξων, καΐ 
1)βίη§ ΕίΜβά ίο οοίη οίΕΐΐδβδ. Οί. νι. 13, ηηάβΓ καϊ ξυνήψαν, Εηά 
νιι. 8. Τηβη ίηβ ίηΪΓ(Ι καί ηιβΓβΙν ϊοίηβ νεζήν επ<1 παρασκευήν. 
Ογ, καϊ πείσων ηΐΕν ΓβίθΓ ίο άξων, ίηβ καί οβϊη§ ϊη ίηβ ήτβί οίΕΐΐδβ 
οηίγ, ΛνηβΓβΕβ οητ ϊάϊοηι \νοιι1α! ΓβςυΐΓβ ϋ ΐη ίηβ ββοοηά, Εηά 
ίηβη καϊ στρατί άν ... καϊ παρασκευήν πηίδί 1)β ' Ικ>ίη...Εη(1.' 

8. "ότι καϊ κατά θάλασσαν] Αίανοοΰνται πεφαν \η ίο ϋθ 
ΓβρβΕίθά, Εηά και ιηβΕη3 ' Ε8 ννβΐΐ εβ ' βν ΐΕηά. Χ0ΤΕ8. 267 

11. τη σωτηρία] ' δοιιηάηβββ, ογ ηηϊιηρωΓβά εί&ίβ.' Ιί ϊβ 
ϋιβ ορροβϊΐε οί (φθαρτοί ϊη ίηβ ηβχί ϋηβ. — Ρογ ίτ εκείνου οβ1ο\τ, 
οί. μη επί έτεροι! -γίγνεσθαι, τι. 22. 

XIII. 1. 4κ πολλής άν] Τΐιε ρΓβροδίίίοη §ΐτβ8 ίηβ ϋββ. οί 'δίβτί- 
ΐη§ ίΓΟIη. , Οί. η ξύνεσίϊ ίκ του ύπέρφρονοί την τόλμα» έχυρωτέραν 
παρέχεται (π. 62), η3νϊη§ Ιοίίϊηεδδ οί βρϊτϊί ίο 8ΐ3Γί ίτοπι. Ββ- 
Ιον.•, τι και βραχύ 13 'βτεη 8 Ιϊίίΐε.' 

7. των ναυτών] Τηΐβ 18 ηοί ίηβ ββηΐίϊνβ 088β 8ίίεΓ των 
μέν. ϋπί ίηε \τ1ιο1ε δηΐ^εοί Ϊ8 ραί ίοην&τά βτδί, &ηά ίηεη ϊίδ δαο- 
ιϋνϊδϊοηβ βίνεη. 8εβ θείοι* , οί ξένοι, οί μίν.,.οΐ δέ. Τηβη ϊη 
ίηβ δβοοηά ρ&τί οί ίΐιβ ββηίεηοβ, ίηβ οοηδίπιοίίοη ν?ΐΓΪ68 ; ίηδίεβά! 
οί των δέ θεραπόντων αίη ομολούντων, 8 ηβ^ οΐ308β 18 Ϊηίτθ<1τΐ0β<1 
\νίίη 8 ηηϊίε νβΓΟ, οί δέ θεράποντα, &ο. Οί. του μεν τά$ τε νου% 
ουκ έθέλοντοί.,.τόν δέ αΐ> Ύισσαφέρνην ου κομίζει*, νιπ. 78. 

Ιδ. οί μεν έ,Γ αΰτομο\ία$] ΤηΪΒ ίδ 3 βεοοηά άϊνϊδϊοη οί ίΐιβ 
ΜίβΓ ροΓίϊοη οί ϋιβ <γβό οΐ8βδβ8 ίηίο τγηίοη οί ξένοι &τβ άΐνΐάεά, 
αη<1 ίΐύβ 8βεπΐ8 ίο πιβ ίο θχρίβίη ίΐιβ πιβ&ιιίη§ οί ί±ιβ ρητ38β. 
Τΐιβν οοιιΜ ηο 1οη§βΓ πιαίίβ §8ΐη οπί οί ίηβ ΑίηεηΪ8η8 ; βο ίηετ 
Ιθίΐ ίΐιβπι, 8ηά ]"οϊηβά ίηβϊτ εηεπιΐβδ. Τηβτ ρΓοίεδδεά ίο η3Υβ 

8<1θρίβ<1 11ΐ6 081186 οί ίηβΪΓ θ1ά 3<1ΥβΓ88ΪΊε8, 83 ίΐΐθ )11δίβΓ οί ίΐΐθ 
ίτνο, ί)αί ίί ΤΓ85 8 ΠΙβΓβ ρΓθί688Ϊθη ; ίηείΓ Γβ8ΐ 8ΪΙΒ ΥΓ88 ίΟ Π18&ε 8 
ρΓΟβί, 8ηά 80 ίΙΐβΪΓ 01θ8βΓίίθη \?3δ 8 ΠΙβΓβ ρΓβίβΠΟβ 8άΥ3Π0βά ίο 

δ8Τβ 8ρρβ&Γ8Π0β3, οπ ίηβϊτ Γβ3οηϊη§ ίηβ βηβτητ. 

17. καΐαύτοί] 'βνβη νηϊΐβ ίηβπίΒβΙνεδ ίΓ80ϋη§.' 

ΧΙΥ. 3. έξορμωντε!, &β.] '\*ηο ββί & δηίρ αηάθΓ τνβί^η, &ηά Ιίββρ 
ίηβ γο-ληι» βίβ8(1ν, ογ ίοββΐηβΓ.' Τηβ ΙδίίβΓ 8ρρ8Γβηί1τ ΓβίβΓΠΠβ 
ίο ββΓί8ΐη οί ίηβ ΓΟ^βΓδ ^ηο εδρεοΐβΗτ ίϊπιεά ίηβ δίτομε. 

7. άρξαι] Γογ 8η ίηητηϋνβ βίίβΓ »υ ^βοίίνβ, οί. νηε* ολίγοι 
Ίμύνειν ωσι (ι. 50), &η<1 τό μεν επικαιρότατον χωρίον άποχρησθαι, 
ι. 68. Ββίοτν, επιτληρωο-όμεθα ίδ ' ^β 8η8ΐ1 βηά ηβν ΟΓβ^δ 
(£πί) ίθΓ οητ δώρδ.' 

9. τά τε &ντα] ' ^ΥΤιβί ΐηβΓΒ ϊδ Ιβίί, δΐΐίΐ \ν!ΐ3ίβτβΓ ροΓΰοη 
οί ίί ϊδ βρβηί (οπό), ηταβί &11 οοπιβ ίτοτα ίηβ δίοΓβδ ^•β Ϊγοπ§1ιΙ 
^νίίη ιΐ3.' Ρογ ίηβ ΕΟδβηοβ οί ίηβ ατίϊοΐβ οβίοΓβ ίΐιβ δβοοηά ρ8Γ- 
ίϊοίρΐβ δββ ηοίβ οη τι. 44, ιιικίβΓ τους σιτοττοιούτ. 

13. εν φ τ εσμέν] Τηβ δβηίεηοβ οα^ηί ίο πΐη καϊ ύμαί μη 
έπιβοηθοΰνταϊ,ΙΙιβ αοοτΐ88ίίνε Οεϊησ ίηβη «ονβΓηεά 1>7 6ρώντα,&3 ίηβ 
ροδίίϊοη οί τε τεςιώ-βδ, &ηά ίηβ ρ8Γίϊοϊρ1β 8ηά ίηβ Γείδίϊνβ οΐβπδβ 
εν φ έαμεν οοττβδροηάίηβ. Βε1θ"*τ διαπεπόλεμήσεται 18 ' ίηε τν8Τ 
*«11 8ΐΓβ8(1ν Ιιπνβ Βεβη "βηΪΒηβά* »ί οηοβ :' ίί νϊΐΐ Ι» &3 ^οοά 88 268 ΤΗϋΟΥΌΙϋΕΒ. 

ονβΓ. ΕιιγΙΙιθγ άο^η, όμοΐον ϊδ Όί ε ρίβοβ ' \νϋ!ι ^ΙΐΕί νου. %?θγθ 
ίοΐά. Οί. τά γι-γνόμενα γκαζόν όμοια είναι, π. 54. 

XV. 1. ώ$ ίφ' α μεν ήλθομεν, &0.] ΤΙίΕί ϊβ, προς ταύτα ίφ' 6. 
ήλθομεν, 'νηϋι ΓβίθΓβηοθ ίο ίΐΐθ οο]θθίδ ϊογ ντίιίοΐι ^νβ ΟΕΐηβ.' 
ΤΜβ Ϊ8, Ι ίηΐηΐί, ϋΐθ δβηδθ, βοιηρ&πη§ κυριότεροι νομίζοντες είναι 
δοΰναι έφ' ά αφι-γμένοι υμάς αίτούμεθα, IV. 18, Εηά έφ' δπερ καΐ τό 
πρύτερον έξεπέμποντο, ι. 59. Εογ ίΐιβ ββηϊίίνβ -ννΐίΐα τήν -γνώμην 
(χετε, Βίοπιβεΐά ςιιοίβδ ίτοπι Χβηορίι. Απάύ. ι. 3, 6, ώ$ έμοΰ 
οΰν Ιόντος οΰτω "γνώμην (χετε. 

6. μηδέ τοΐς παροΰσιν] ' ηοί βνβη Ε§&ίηδί οιιτ βηβπιίθΒ Ιιθγθ 
»1τβ8,άγ. ' Ιη ίΗθ ηβχί -ννοτάβ ίΐΐθ οοιίΒίπιοίίοη ναπββ ίτοπι ίηβ 
§βηϊίίνθ ίο ίΐΐθ ΕοοιίδΕίΐνβ Εβδοΐαίβ (ως δέον). Εογ ε βππϊΙ&γ 
ΟΓίΕηβθ οί. νιι. 25, ώς καΐ των Αθηναίων προσδόκιμων δντων, καΐ 
διαπεπολεμησόμενον. Ββ1ο\\τ, έπιπέμπειν 18 'ίο Ββηά Ι37 ^Εν οί 

ΓθίηίοΓΟΘΠΙβΙΐίδ.' 

13. 5 τι δε μέλλετε] 8ιιρρ1ν πράσσειν. Ββ1θ\τ, μ^ ές άναβολάς 
πράσσειν 18 ' ηοί ίο Εοί τνίίίι ε ίβηάβηογ ίο ρΓΟΟΓΕΒίίηΕίίοη.' Οί. 
ΗθγοιΙ. νιιι. 21, ουκ (τι Η άναβολάς έποιοΰντο την άναχώρησιν. 

14. ώς των πολεμίων] Τγηβ ββηίβηοβ οιι§1ιί ίο ΙίΕνβ 1)θθΐι 
οοηδίπιοίβά Εβ ίο11ο\νΒ, ώ$ των πολεμίων τά μεν έν Σικελία δι' 
ολίγου, τό. δ' έκ Πελοποννήσου σχολαίτερον μέν δμως δέ ποριουμένων, 
ώς τε τα μεν λανθάνειν υμάς τά δε φθάνεσθαι. Τΐΐθ οοηβίπιοίΐοη 
ϊβ Ιιο'ντβνβΓ &1ίβΓβά, Επά ίΐιβ δβοοηά οΙειιβθ Ιιεβ ε ήηϊίβ νβΓΐ), βο 
ίΙίΕί τά δε έκ Πελοποννήσου, δΐιΐχϋνίάβά ΐηίο τά μέν, &ηά τά δέ 
Ε8»ϊη, ϊβ ίΐιβ ΕοοιίδΕίΐνβ ^ονβπίθά 1>γ ποριούμενοι, βυρρίϊβά τνϊίΐι 
λήσουσιν υμάς. Εγοπι ίΐιβ ροδίίΐοη οί των πολεμίων ίηΐδ βθθΐηδ 
ίΐΐθ ρΓορβΓ ν»ν οί βχρΐΕΪηϊιι§ ίΐιβ \νοΓ(ΐ8. ΟίηβΓΛ\τΪ86 τά δε έκ 
Πελοποννήσου ΠΗ§1ιί Ιι&νβ Οθβη ίΐιβ ηοηιϊηΕίΐνβ οεβθ ίο λήσουσι, 
Εδ βφΐϊνΕίβηί ίο οί Πελοποννήσιοι, οί. νιι. 13. Εογ επ ϊηδίΕηοθ 
οί ε ρΕτίϊοϊρΙθ ΓβρίΕοβά βγ ε βηΐίθ νβΛ, οί. ΡΙεϊο άε Σ,βρ. 863 ο, 
βελτίων αν εϊη μετά μεν ισχύος τιθείς, ασθενείας δε επομένης θήσει. 

XVI. 4. των αύτοΰ έκέΐ] Όί ίΐΐθ γπθπ ίΙιβΓβ οη ίΐιβ δροί. ' Οί. & 
τοΰ "Αργούς αύτόθεν (ν. 83). Βθίοντ, προσείλοντο, ' ίΗθν οΐιοδβ ίη 
Εάάΐίΐοη ίο ΙιϊπίΒβΙί.' 

XVII. 3. στρατιάν τε έπαγγέλλων] 'δβηάϊηβ ΟΓάβΓβ ίο ίΐιβ Εΐΐϊββ 
ίο ίυτηϊδίι ίτοορβ.' Οί. έπα-/Ύείλας στρατιάν αυτών τοις βελτί- 
στοις, νιιι. 108. 

12. αυτοί τε άποστελοΰντες] Αβ οί Κορίνθιοι 18 ίΐιβ δΐιοΐβοί, 
ίΐιβ λνοτάδ βΐιοιιΐά. ΙίΕνβ Γοη ούτοί τε παρεσκευάζοντο άποστελοΰν- 
τες, καϊ οί Λακεδαιμόνιοι (παρεσκευάξοντο) πέμψοντες. Δδ ίΐιβ 
ίΪΓβί οίΕϋδβ βίΕΐιάδ ηο^, ίϊβ ββηίβηορ βΐιουΐίΐ ΗΕνβ ϊ)ββη πάρε- Ν0ΤΕ8. 269 

βκευάξοντο αυτοί τε άτοστελοΰιτεί και τούί λακίδαιμονίουι ώστε 
άττοστίλλειν τροσανα-γκάσοντεί (οί. υπ. 18), οτ δοπιβίΜηβ οί ίηβ 
ϋηά. 

16. άποτΐφάσωσι] Τηβτβ Ϊ3 α οη8ηββ οί πιοοά ίτοπι ίηβ 
οοηίηηοίΐνβ άποτειράσωσι ίο ίηβ ορί&ϋνβ κωλύοκν. Ιδ ίηϊδ Οβ- 

08Πδθ ίηβ δ6βθηά 6Υ6Πί 18 Τβ§8Τ(1βά 85 8 ΠΙΟΓθ ΤβΠΙΟίβ ΟΟΠίίη- 

§6ηον ίη&η ίηβ ητδί? Τηβ Οοτϊηίηίδη ηββί \Τ88 οβτίαϊηΐγ ίο 
β^ηί ίηβ Αίΐιβηϊ&η δςπ&άτοη; &ηά (αη1β55 ίηβγ νβτβ φΐίίβ 
ι1βίβ8ίβ<1) ίηβ ΑίηβηΪ8Π8 Λνοηΐιί ρτο1>8ΐ>1γ ίηβη 1>β 1θ88 &1>1β ίο 
ρτβνβηί ίηβ 58Ϊ1ίη§ οί ίΐιβ Οοτίηίηϊβη τβδδβίδ. Τηΐδ ϊηίβτοη8η§β 
οί πιοο<ΐ8 ΐδ ηοί ηηοοπιπιοη, 8ηά υθτυ ρβτρίθχϊη^. Ιη ΓΠ. 22, 
«•β 1ΐ8Υβ ταρανΐσχον φρυκτούς, δνως ασαφή τα σημεία τ ή$ φρυκτω- 
ρίας $• καί /"? βοηθοΐεν, ίΠ8ί ίηβ βϊβη&ΐβ ιηϊ§1ιί 1>β, &8 ίηβγ 
οβτίαιηΐγ Μ-οιιΙά, ρθτρίβχΐη^, 8η<1 βο ροββϊΜν ηο Ιιβίρ ^οαΐά 
βοπιβ. ΑΙδο ιη νι. 96 ίηβτβ Ϊ8 ίξέτασιν έττοιοΰντο 3χω$ είησαν 
φύλακα, καΐ ήν « ίλλο τι δέ% ■καρα-^ί'γνωνται ; ίη&ί ίηβγ ηιί§ηί 
Οβ Ρ0331Μ7 £Π8τ<ΐ8, βηά &ί &11 βνβηίδ, πι&ν οβτί8Ϊιι1γ τβηάβτ βηοη 

δβΤΥΪΟβ β1δβ\?"ηβΤ6 33 ΤΓ8δ ίοΙβΤβΜγ δΠΤβ ίο Οβ ΤβφΗΤβόΙ, θί. 

νπι. 87. ΑΙδο ϋβπιοδίη. & ¥αΙ$α Εβρ. 357, ίνα μηδέν εναντίον 
ψηφίσησθε, μηδ' άμύνοιντο οί ΦωκεΓϊ, ϋχ&ί ΥΟΠ ΠΗ§ηί (88 Ιΐβ ίβΐί 
δΟΓβ ΤΛΌΟΐά 1)β ίίΐβ 083β) ρ888 ΠΟ άβΟΓββ, 811(1 ρβτη8ρ8 ίηβ 
ΡΠΟΟί&Πδ (ίΜδ ΥΓ83 1683 0βτί8ΐη) ΤΠ8&6 ΠΟ ΤβδίδΙ&ΠΟβ. 

18. αύτων] Τΐιβ ρτϊπΐ8τγ δηοΐββί ΙιβΓβ Ϊ3 οί Κορίνθιοι, &πά. 
ίηβτβίοτβ σφΟιν \τοτι1ά ββ ίηβ η8ίυτ8ΐ ρτοηοηη ίο Οδβ ; ίοδί &8 
σφίτέραν οοοατδ οβ1ο\τ. 01 τι. 35, των Συρακοσίων 6 δήμοί.,.τί 
αν δράσειαν αύτούί ; (σφαί) ; 811(1 ν. 33, οί Κορίνθιοι έκίΚευον μή 
σνένδεαθαι άνευ α«>τώ> (σφων). Τΐιβ βχρΐ8ΐι»ίιοη, Ι βηρροβθ, ίβ 

11ΐ8ί ίΐΐβ \ντϋβΓ ρΐΐίδ ϊ±1β Π18ίί6Γ 83 & πιβτβ Γ6θίί8ΐ οί ίβοί; 

8ΐίο§βί1ιβΓ ϊηάβρθίιάβηί οί ίΐιβ \^8ν ιη ντίιϊοΐι ϊί ΐβ νίβ\τβ<1, 

ΟΓ ϋΐβ ρβΓ30Π3 -ννΐίΐΐ νΙίΟΙΙΙ ϊί 13 ΟΟΙίηθΟίβά. Τΐΐβ 8Πί1ΐΟΓ Μπι- 

δβΐί 88 ίί ντβΓβ 1»βοοπΐθδ ίΐιβ 5ί8ηάΕτά οί Γβίβτβηοβ, ϊηβίββά 
οί ίΐιβ Γεαΐ 3ηο]βοί3. Τΐιιιονάϊίΐβδ ϊη ίΜηΜη§ οί Ιΐιβ ΟοπηίΜ- 
8ηδ \γοιι1<1 η8ίτΐΓ8ΐ1ν 8ρρΐ7 ίΐιβ ρτοηοπη αύτούτ ίο ίΐιβπι (βοπιβ- 
ί1πΒ§ ^88 άοηβ, ίΐι&ί ΙΙιθ ΑίίβηίΗτίδ ηιΐ§1ιί ρτβνβηί ΐΗετη ίτοπι 
88Ϊ1ΐη§) ; ηβ εϋΐΐ άοθδ ίηβ δβπΐΘ βτβη ντηβη ίηβ ρΓοηοαη βηοαίά 
1)β Γθΐβχίτβ ίτοπι ίηβΐτ οβοοπιίτι^ ίηβ 8ί8ηά8τά οί τβίετβηοβ. 
8ββ υπ. 69. 

XVIII. 2. άσττερ τε τροΐδέδοκτο] ΤΜβ οοηδίταοίίοη τβτϊβδ ϊη 
ίηβ ββοοηά οΐ8Π8β, ντηβτβ 8 ^βηϊίϊγβ βοεοίπίβ οοττβδροηίΐΒ. Τηηο^- 
άϊάθδ πη§1ιί ηβνβ νττίίίβη εϋΐΐθΐ- ώσπρ τε τροεδέδοκτο καλ οί 
Κορίνθιοι ένηγον, οτ τούτον τε προδεδοτγμίνηυ καΐ των Κορινθίων 
εναγόντων ίοτ ίηβ ί8θί, δββ γι. 93. 

9. βώμηΐ Τηβ 88πιβ ρητ88β ϊδ ίοηηά ϊη ντι. 42. Τΐιβ γβτό 
Ο00ΠΤ8 υι. 17, εί τε και νάνυ ίρρννται. 270 ΤΠυ€ΥΙ)ΙΒΕ8. 

15. είρημένον] ΤηΪ8 18 ρηί »Ι)8θ1υ.1;βΐ7. Οί. δεδο-?μ4νον δέ 
αύτοΐΐ, ίύθύς μεν αδύνατα ήν έπιχεφεΐν, ι. 24, αηά (Ιρημένον -γαρ 
δικοί διδδναι, και δίχεσθαι οΰτε ούτοι ■ητ-ησαν, ι. 140. 8ο μετόν, 
παρόν, εξόν &τβ ηδβά. Τΐιβ Ι&δί ββηίβηββ φΐοίβά §ίνβ8 ίηβ πιβ&η- 
ϊη§ οί δίκας διδόναι, τνΐιίοη ίδ 'ίο οίϊβΓ Ιβ^&Ι δ&ίϊδί&οίίοη, ίο 
βηοιηίί ίο & ]'ικϋοϊ&1 γ1θρΪ3Ϊοή.' ΔΙκην διδόναι ϊά 'ίο ηηάβι^ο & 
ρβη&ΐίγ.' 

19. ένεθνμοΰντο] ΟθΓηρατίη§ ίνθυμούμενοι τά$ ά> τα?5 μάχαικ 
ξνμφοράς, V. 32, &η(1 ^πισχεΓρ έκέλευον ένθύμιον ποιεΐσθαι, νπ. 50, 
ίηίδ δββπιβ ίο ί>β 'ίοοΚ άββρίγ ίο ηβ&Γί.' Τηβ Ορί&ίίνβ γένοιτο 
ββίο^, δββηΐδ οηβ οί ίηαίβηηίΐβ ίΓβφίβηογ. 8βθ οη νι. 15. Οί. 
οσάκις διαφοραΐ γένοιντο ίιΐΓίηβΓ οη. 

27. όπερ καΐ σφίσι] '\νηίοη η&ά. οββη οοππηίίίβά ογ ίηβηι- 
8β1νβ8 &8 ννβΐΐ &8 ογ ίηβΪΓ &άνθΓ8&ΓΪθ8.' Τηβ ροδίίίοη οί καΐ νήίΐι 
ίηβ ίΐΓβί οΐ&πδθ 1ΐΕ8 ϋββη ηοίίοβά ϋθΐοΓβ. Ρογ περιεστάναι 8ββ οη 
VI. 24, αηά ίοι - το αυτό, αίίβΓ τό παρανόμημα οί. VI. 87, ηοίβ. 

XIX. 2. πρφαίτατα δή~\ 8βθ ηοίβ οη νι. 10. Ββίοντ, πρώτον 
μέν η&δ ίπειτα οηΐγ ίο οοΐΎβδροηά Λνίίΐι ίί. 

9. καΐ άπό της Βοιωτίας] 'Ριτοιη Βοβοίίδ, &δ \νβ11 Ε8 Αίηβηδ.' 
ΒβοβΙβΐΒ, ίδ ρΐ&οβά ογ 8ϊγ \ν"ί11ί£ΐιη ΟβΠ &ί ίηβ βηίΓΕηοθ οί α 
Ρ&88 Ιβ&ιΐίη^ ίητου^η Ρ&τηβδ ίο ΟΓορηβ, \νηβι•β Τ&ίοί ηο\\τ δίαηάδ, 
αοοηί 14 ογ 15 ηιίΐβδ ίι-οιη Αίηβηβ. Αδ ΡβοβΙβίΒ, Ϊ8 οίοββ ίο ίηβ 
Βοβοίί&η ίτοηίίβΓ, ίηβ ίβχί ίδ ίη βοπιβ ν?&γ οοιτηρί (δββ Ρορρο'8 
ηοίβ), ογ ΤηηογάίςΙβδ ηιηβί ηανβ ϊη νϊβ\ν εοηιβ ροϊηί οί Βοεοίίθ, 
οίηβΓ ίΐι&η ίΐιβ δοηίηβΓη οοτάβΓ. 

επί δέ τφ πεδίω~\ 'ίο οοηπη&ηά ίηβ ρΐ&ίη,' ίοΓ Ββοβ1βί& 
\ν&δ οηίΐί ηρ ίηβ ηίΐΐ-δίάβ. Οί. τ% χώρα έπωκειτο, νιι. 27, αηά 
ων επί τ% 7?7 έκτίζετο, ιιι. 93, 3,1ίηου§η ΐΐϊβ Ιίΐδί ρ&88α§β ίδ δοιηβ- 
ίίπιβδ βχρί&ίηβά οίηβΓννΐδβ. 

14. άπέστελλον] Τΐιίδ δββηιβ ίο 1)β ' ντβΓβ ουδίβά ίη άίβρΕίοΙι- 
ίη£.' Ιη ίηβ ηβχί βη&ρίβΓ, \νβ ηηά οί ' Αθηναίοι ίστειλαν, &ηά 
&§&ίη άπέστελλον. ΤΥηβΓβ ίί ίδ ηοί οΐβ&τ ^ηγ ίηβ άίββΓβηοβ οί 
ίβηββ οοοητδ. Ιί ντίΠ 1>θ ηοίίοβά ηο\νβνβΓ, ίη&ί ίη Ιιοίΐα οαββδ 
\νηβΓβ ίηβ ίηιρβΓίβοί οββηΓΒ, ίηβ ίΓΟορβ δβηί \νβΓβ πι&άβ υρ οί 
δβνβΓ&1 οοηίίη§βηίδ, &ηά βο ίΐιβββ ηιί^ηί οβ άίδρ&ίοηβά ηιοι•β οι 
Ιββδ ίη δηοοβδβίνβ οοάίβδ. Αί &11 βνβηίδ, ίηβ 8βηάίη§ οηί ίΐιβδβ 
ν&ήοηβ άβί&οηηιβηίδ πιί§ηί οβ δροΐίβη οί, οηβ λνοηΐά ίηίηΐΐ, &8 » 
36ΓΪΘ8 οί 8ηοοβ88ίνβ &οίβ. δββ Ρορρο'β ηοίβ οη ι. 119. Ββίονν, 
έπιλεξάμενοι 18 ' η&νίη^ ρίβΐϊθά ίθΓ ίηβ ΒβΓνίοθ' (επί). 

17. των νεοδαμνδων] Τΐιβδβ &Γβ ηιβηίίοηβά &1δθ ίη ν. 34 
&ηά 67. ΜϋΙΙβΓ βηρροδββ ίηιιί ίηβ βητταησηΐεβά Ηβίοίβ αίίβΓ.ίΐ 
οβΓίαΐη Ι&ρββ οί ίίηιβ 1»βθΕηιβ νεοδαμώδεις. Α Τ 0ΤΕ8. 271 

21. έν τοίϊ τρωτοι'_ ΟοπιρΕηηβ ιπ. 17, έ» τοΐ* χλασται δη 
νηΐ%, τοις ϊε ηειιίβΓ; ΐη ί&οί έν τοϊ* Ϊ3 ΐηάεοΐίηίΐοΐε. — Ιί εεεπιε & 
ρητ&δε βοπκίϊΜηβ Ιϋβ. (στιν οϊ, η&νΐη£ οπρηΕίΙν είοοά ίοΓ ίν 
τοΓϊ χρώτοκ χρωτοι. ϊη Λε εεηεε ρεΓηβρβ, ηοί οί 'νετν ητβί 
απιοηβδί ίηε βτβί' (ίοΓ ϊη πι. 17 ίηετε οοοογβ ]αδί βπθγ. ταρα- 
χλήσιαι δέ και ΐη τλείοι*) , Ιϊπ.1 ' ητδί. απιοηβδί οίηεΓ3, ίηεηίδείγεδ 
βίβο ΠΓδί,' ίΐι&ί Ϊ5. Εΐηοηρί ίΐιε &Γδί. 8εε ι. 6, ε» τοΐ* χρωτοι 
κ&τίθαηο, ' ίηε^ ^ετε απιοη^δί ίηε ίη-εί «Ίιο 1&ΐ<1 άονη.' 

25. προσμισθωσάμα/οΓ 'η&\"ΐη§ πίτεά οεδϋεδ {χροΊ) ίηεΐΐ" 
οντη ίοΓοβ.' 

XX. 1. άμα τφ τκ,χισμφ) ΤηΪ3 οοΓΓββροηάδ ίο του ηροί 
αρχομένου. Βε1ο\τ, καΐ ΐ* τό*Αρ7°* Ϊ3 Ίο Δτ§08 &8 «•ε11 αε Ιο 
οίηεΓ ρ1»οε?.' 

6. Άρ-γΐίων τε] Τηβ εεηίεηοε Ϊ8 ΐηοοπιρίείε. Και Αημο- 
σθένην άχεστελλο»» δηβλϊβΓβ ίο τερί τε ΤΙΐλοτόννησον ΐστΐίλαν, ααά 
ίηε οτάβτ Ϊ5 ττΐρί τ« Πΐλοχόννησον Χαρικλΐα ϊστείλαι» και τόν Δη- 
μοαθένην (88 Ιΐθ ^88 ννβΠ Ιίηονηΐ, ίΐΐβ 8Γίΐθ1ε 13 ρΓββχβά) έί Την 

"Σικελία» άχέστΐ\\ον (ίοτ ίΠθ ίεηεε εεε Ιπβ Ιβεί οΙι&ρίβΓ). Τηβ 
ρ&τίΐοΐβ τε &ΛβΓ Ά(τγ(ίω? εεεπιε φΐΐίε ΪΓΓβσυΙβΓ, βηά εηοιηα οβ 
εχραη^εά, ηιιίεδδ \νίίη Ατηοΐά ϊί οβ εοηδίηιεά '&1βο,' 8 νετγ 
<1οαΙ)ίίπ1 ίηεοΓ^•. ΡοβεϊΜν, ίΐιε εεηίεηοε ΐε &1ίο§εί1ιεΓ οοηίηεεά. 
&ηά Τ1ιπο7(ϋ<1ε8 ϊηίεηάβά ίο ε»7 ίΠΕί Οηβτΐοΐεε Π8<1 ΟΓάετβ τάρα• 
κάλΐΐν τε Άργείωκ 6χ\1ταί καΐ τφ Αημοσθένει [β ν άτέστ(\\θΡ, &0.) 
άμα χεριχλέοντα χέρι την λακωνικών ξυστρατεύεσβαι ογ 8θπιείηΐη£ 
οί ΐΐιε Μηά. 

13. ξυμτορίσαντα] Τΐιε ρ8τίΐοϊρ1β εοιτεδροικίδ ίο ίηβ άβητε 
ναυσί ΐη ίηε ητεί οίΕαεε. Οί. οί Κερκυραίοι στρατεύουσιρ «V αυ- 
τού* τεσσαράκοντα ναυσιν και τούί ΊΧ\υρΙου$ νροσλαβόντα, Ι. 26. 
Βείοτν, ττΐριέμενΐ το&γ Πάνε ίπβ ϊάε» οί '\τωίίη§ α^ονί,* »ε \γθ 
8&7• 

XXI. 7. άχ* αύτοΟ] 8θ. ατό του ναυμαχία* άττόχΐιραν \αμ- 
βάνία>. 

9. του μη άθυμιϊν] Ρογ ί!ιί8 8βηπϊνε ^βρβικϋη^ οη ξ^. 
τειθΐ οί. εστί* ο?ϊ καί κατατατηθένταϊ, του μη φθηναι την έγκατα- 
ληψι*. ν. 72, τούί διώκοντας του μη έκφεύγειν, Π. 4. Ουδέ ξΰΧλο^ον 
οΰδίνα τοΰ μη 6ρ-γζ τι έξαμαρτΐΐν, π. 22. Ιη &11 ίοεεε πΐδίβηοεδ 
ίηε ^εηϊίϊνε δεεπίΒ ίο 1>θ αβεά νπίη 80ΐαείΜιι§ οί ΐί3 ρΓορετ 
πιεβηϊηβ οί ροδδεδδϊοη, οπ§ϊη, 8οητοε. Ιη ίηε ητεί εεηίεηεε 
ίοΓ ϊηείβηοε, φΐοίεάΐ, εοηιε \?8Γ8 ίΓούάεη άο^τι, (& ί»οί) βτίΒΪη^ 
ίτοπι, ογ εοηηεοίεά νάΐη, ίηεϊτ ηοί §είίΐη8 &^8ν ΐη Ηπιε. Ιη &11 
ίηεβε οβδεδ '-Ντϊίπ τείετεποε ίο,' 'ϊη οοηηβείίοηΝνίίΒ." Ι ίηΐηΐί. ϊε 
&η αρρΓορπΒίε ίΓΒηδΙ&ίϊοη. 272 ΤΗϋΟΥΏΙΏΕ8. 

11. ούό' εκείνους... ουδέ] Τηϊβ Ϊ8 ηοί ίο οβ οοηβίπιβά ββ 
ίηοη§η ίί ντβΓβ οϋτε...οϋτε. Τηβ ΠΓδί ούδ^ 18 ηβ φΐίάβιη: ίηβ 
ββοοηά ]οίη8 άίδιον \νϊί1α πάτριον : ' βνβη ΙΙιθ^γ άϊά ηοί ρο88β88 
ίηβίτ ηαναί βΐάΐΐ 8.8 & Ιβ^&ον Ιγοπι ίΐιβΐτ ί&ίΙιβΓβ, ηοτ &ο.' Ββίο^τ, 
ίθΓ ίηβ Είίτ&οίϊοη ίη οϊους και Αθηναίους 8ββ νι. 68. 

18. σφάς αν τό αυτό ίποσχεΐν] Οί οοαι-δβ σφάς ιηί^ηί ηανβ 
1)β6ΐι σφάς (8ββ νι. 49) ; 1>ιχΐ ίηβ βρβ»]ίβΓ ΙιβΓβ άοβδ ηοί βο βηίίτβ- 
17 ίάβηίίίν Ιιίπίδβΐί \ίίίη Ηβ ρ&Γίγ ; 0Γ 80 βηίΐΓβΙν Γββ&τά ηίπΐ8β1£ 
&8 ίοπηίηβ οηβ ϊη ίί. Τό αυτό ϋποσχεΐν 866Π18 ίο ηιβαη ' ^οιιΐά 
ρΓβββηί ίηβ βαπιβ ίβ&ίιΐΓβ, ογ βηρρίν ίηβ 88ΐηβ ρΐιβηοπιβηοιι ίο 
ίηβίτ βηβπιίβδ. Τη&ί ΐβ, ίηβν ν/υαίά. ίτίβηίβη Ιΐιβτη, ]'α8ί &δ ίλφ 
ίτί^ΐιΐίβηθά. ίηβίΓ ηβί§ηοοιΐΓβ. 

22. περιγενησομένους] Τηίδ ρ&ΓίίοίρΙθ (β,ηά β\α\1/6ι•ταί) 
<1βρβη<1 οη εϊδέναι. 

27. εϊ του άλλοι;] Τΐιϊδ οιι§1ιΙ ίο η&νβ Οββη εϊ τις άλλος 
Ιπειθε, Ιβανϊη^ πειθόντων ίο 8βΓθβ \νίίη ίΐΐθ οίΙιβΓ §βηίίίνβ8. Βηί 
Τίί άλλος 18 αίίΓ&οίβά. ίηίο ίίΐθ 8&ηΐ6 0886 &8ί1ΐ6 ΟίηβΓ 8αο]θοί8 οί 
πειθόντων. Ιη 8ορη. Α}αχ, 488, ίΙιβΓβ ίβ α. βίίΐΐ ιηοΓβ ιβπι&ΓΐίίΐΙΙβ 
βοηδίπιοίίοη ((ριοίβ<1 ογ Κτϋ^βΓ) , έξέφυν πατρός εϊπερ τινός σθένον- 
τος έν πλούτω Φρυ"γων. 

XXII. δ. άμα και άπό Συνθήματος] Τηβ οοη]ΐΐΐ)οίίοη ηηίίββ 
άμα \νϊίη άπό Συνθήματος. 

7. οί δέ πέντε, &ο.] Τηβ ηνβ αηά. ίοτίν ΓβφΐίΓβά. ίο ηι&^β αρ 
ίηβ ΜΙ ί&ΐβ (Βυρροδβά ίο οβ 1αιο\νη ογ ίη ίηβ ντΓΐίβΓ'β ίηουβηίβ) 
οί βίβηίγ. 

9. προς τάς εντός] 8ο. ταΐς Ιδίαις ταΐς εντός του με-γάλον 
λιμένος ξυμμ'ιξαι (δβηοΐί&δί). Ββίον, αίίβΓ κωλύειν &άά βιάσα- 
σθαι. 

XXIII. 2. έπικαταβάντων] Τηίβ Ϊ8 ηοί αη 688Υ \νθΓά. Ιη ιν. 11, 
Τη\ΐΐ3γ<Ιΐά!β8 β&Υ3, οί ' Αθηναίοι ίπικαταβάντες έτάζαντο παρ' αύτην 
την θάλασσαν. Ιη νιι. 97, προς την πόλιν αύτην έπικαταβάντες. 
Ιη νιι. 3, έπικαταβάντες ηύλίσαντο προς την θάλασσαν. Οοιη- 
ρ8ΓΪη§ ίηβ ηβθ οί έπεξάγειν, ϊη ίηβ δβηββ οί Ιβη^ίηβηϊηβ ουί 
οηβ'β Ιίηβ 8ΐάβ\ν&78, ίο ονβΓΐ&ρ8η βηβιην'β ίοΓοβδ (ν. 71),Ιίηίη1ί 
ίηβ πιβ&ηϊη^ οί ίηβ οοηιροιιηά νβΛ ίη ίηβββ ρ8ββ&§β8 ΐβ 'ίο 
(ΙθΒοβηά ΗβΜ άο\νη,' ίο ίηβ νβΓν ροϊηί οβνοηά \νηίοη ίηβΓβ ίβ 
ηο λνΐβη ίο §ο. Ιη νιι. 84, ίηβ δβηββ ηι&ν &β (ηοί οί ηβοββδϊίν) 
& ϋίίΐβ άϊββΓβηί. μ. ■ 

9. κατέφυ-γον, &<:.] ' &Π \νηο βδβοίβά ίηβίτ βββ&ρβ (Ιηβ 
&θΓΪ8ί) \νβΓβ ηΐΕΜηβ ίηβϊτ χν&ν οδ ίο ίΐιβ ο&ηιρ' (ίΐιβ ίηιμβΓίεοί). &0ΤΕ8. 273 

Τηβ ο&ιαρ \Τ83 ίηε η3τ&1 οαιηρ 3* ίηβ οίΐιβτ δίάε οί ίηε ΟτεδΙ 
Η&τβοητ. Βε1ο\ν, ένικωντο ϊδ ' τνετε οείη§ οοηφίεΓβά.' 

22. τ\ην δσον, <6ο.] Έχοερϋη§ βο ίατ 85 (ίηβ πιεη) ίτοηι 
ίητεε βΐιϊρδ (ντετε οοηοετηεά). - Οοείίετ εχρί&ϊηδ ίί 88 βςαίνβίεηί 
6ο τ\ην δσοι ήσαν έν τρισΐ ναυσϊν 4ξ ων τού$ άνθρώτουί ίζώη/ρησαν. 

XXIV. 1. οντωί έκΐτράγεσανΖ 'Ή,&ά ίηαβ ί&τβί.' Οοπιρωτε 
♦Ιιβ οοιηιηοη ρΐιηίδεβ «δ τράσσειν. κακώς τράσσπν, &ε. 

8. ώστε γαρ ταμιείφ] '88 & δίοτε-ηοηδε.' ΐΛΐ)ε<& (οη 
Ρηττηίοηηδ) (ραοίεβ οηΐν ίητεε ρ&δδ&§θ8 ίη Αϋίο ρτοδβ νπτΐίεκ 
οί ίηίδ τΐδβ οί ώστε, ίη ίηε δεηβε οί '88,' οί ^ηίοη ίητεβ Οηβ ϊδ 
οηε. Βεΐσν, -χρήματα δεβπΐδ αδεά πτβί ίθΓ ' πιοη87 ' ερβοΐβοΒίΙν 
(έμτδρων), &η<1 ίηεη ίθΓ 'ρτορετφ' §εηετ8ΐ1γ {τριηράρχων). 

14. οί ίσχλοί. &ο.~ Τηε άοηοίε §εηίίίτθ Ϊ3 ανώτατα, 1>αΙ ϋ 
ΤΒίηετ οοΓτοοοΓ&ίεδ ίηε 8θοοαηί £ίνεη βοονε οί ίηε ίοτεβ οί τον 
μη άθυμεΐν (οη. 21). Οοηβίταε, ' ίηε β&ϊϋη^ ίηίο ίηε η&τ1>οητ, ίη 
οοηηεοίίοη \ήίη ί1ιε ίηίτοάπείίοη οί ρτονίβίοηβ.' 

XXV. 9. των τε ιτ\οίων] Τηίδ άερεικίδ ρΐΌΡδοΙν οη ίνιτυχου- 
σαι, ηοί οη τα ιτολλά. Οί. όλκάδο$ αναγόμενη! επιτυχών, πι. 3. 

12. κατέπλευσε] Τηε νατίοηδ οοηαροαηάδ οί ττ\είν ίη ίηίβ 
ο)ΐ8ρΙετ δΰοαίά 1>ε οβτεπύΐν ηοίίοεα". 8εε ηοίε οη νι. 31. 

22. νεωσοίκων] Βίοάοτηδ δίοπίηβ, χγυ. 42, δ»7β ίη»ί Βάοη^•- 
δϊαβ οαίΐί 160 νεώσοικοι Γοηηά ίηε (Οτεβί) Ηβτοοατ, οαραοΐβ οί 
Γεοεϊτϊη^ 2 βηίρβ ε&οη. Τηεν αρρεατ Ιο η&νε οεεη βηίρ Ιιοηδεβ, 
ηηάετ οονετ. — Χεάριον ^83 βη εηίϊτβ άοο^-νβχά, νίίη νεί-σοικοι 
8ηά οίηετ οιύΐάΐη^ 8 . Τηε Ιο\τη νηετε ίηε νεώριον ^Λβ δϊ1ιΐ8ΐεά 
ν&δ έπίνειον (βοείΐετ) ίηε 87x801188η νεώριον •κ&5 ίη ίηβ Ιι888βΓ 
Η8Γΐκ>ατ. 

2δ. μυρίΊφόρον] Τΐιε ιιηϋ οί πιεβδηΓβηίθηΙ ϊδ ιιηοβΓίβϊη. 
Ιη ιν. 118, 8 Γθ\ν-οο8ί 18 (ΙεδοποεοΙ 8." ί$ τΐντακόσια τάλαντα Λ- 
ΐοντι μέτρα. Ώτ Ατηοΐά ςηοΐββ ί\το ρΒεβδ^εί» ίτοηι Ηετοάοίηβ 
•^ηετε & Ι8ΐεηί ίβ Ιΐαε δΐ8ηά&τ(1 ηηϊί (ι. 194 8ηά ιι. 9β). Τηε 
\τοΓά ΙηεΓείοΓε ωεβηδ & 8ηάρ οί ίεη Ιηοηδ&ηά ΐΛίεηίβ οατάεη. 
Αη Αΐίίο ί8ΐεηί \Τ83 8θοα1 0711)8., &η<1 ίΐιε οατΐηθη οί Λε βηϊρ 
ίη ςαεδίίοη ^οαΐά οε &1>οιιΐ 250 Ιοηβ. 

28. άνίκΧων. &ο.] ' ίηεν £8νβ 8 \ντεηοη ηρ\ν8πΐ8, αηά άίτίης 
αηάεΓ \Γ8ίεΓ, &ο.' 

43. Κορινθίων] Τηϊβ ηιε&ηβ, Ιηβί 8τηθ838&<ΙθΓ8 ^8Γβ ββαΐ 
ίτοηι δντβοηΒβ Ιο ν8Γίοαβ δίοϊϋβη οίϋββ, οοηβίβίίηβ οί Οοπηίήϊ- 

18 274 ΤΗΌ0ΥΌΙΌΕ8. 

ΛΠ8, ΑιηοΓΕΟΐοίβ, &ο. Οί. νιι. 32, διίφθειραν τού$ πρέσβπ$ πλην 
ένδς του Κορινθίου. 

47 τά τε άλλα δ-ηλώσονταί] Τΐιβ νΕΠΕίίοη ίιτοηι ίηβ ρΓβΒβηί 
(άγγέλλονταή ίο ίηβ ίυίητβ οοοτιγβ βΐ86\νηβΓθ. Οί. ούκ όΧοφύρο- 
μαι μάΧΧον η τταραμυθ-ήσομαι, ιι. 44. ΗβΓβ ίηβ βχρίΕηΕίίοη ΐβ 
β»βν, ΪΟΓ ΕίίβΓ νβΓΟδ οί 8θη<Ηη§, ογ δοϊη^, ε ρΓβββηί ρ&ΓίίοϊρΙθ 
Ϊ3 ιΐ8βά ΒΟΠίθίίιηβδ. Οί. VI. 88, ττρέσβΐΐ$ πέμπειν κωΧυόνταν, Ι 
«αρροδβ, οββΕυββ ίηβ Εβίίοη οοηίβιηρίΕίβιΙ ίβ νίβ\νβ<1 3,8 1)β§ίηηίη[,' 
&ϊ οηοβ ; ΐΐΐθ ηιοιηβηί ίηβ επιΙ>ε88ε<1οι•8 \νβΓβ 8βηί, ίηβ ργοοθηη 
οί ΙιίηάθΓΐη^ ίηβ 8νταοιΐ8&η8 1ιε<1 ϋβ^ηη, ίηβ ηι•8ί βίβρ \?Ε8 

8,ΐΓΘ8.άν ί&ΐίβη. Ιί 18 βΕδν ίΟ ρΕ88 ίΓΟΠΙ ίηίβ ίάβΕ ίο ίΐΐβ βίΐηρΙβΓ 

οηβ οί πιβΓβ ρητροΒβ, ηίΐίυΓΟ,Πν ρπί ϊη ίΐιβ ίαίιιτβ. 

48. έττ' αύτού$~] ΆβΕΪηδί ίΐιβ ΑίηβηΪΕηδ.' Ιί ϊί Γβίβιτβά ίο 
ίΐιβ δνΓΕοηβΕηε, 'ίο οοηιβ ίο ίηβΐΓ ΕΪά,' 4πΙ σφα.% \νοα1ά Ιιελθ 
ρΐΌΐ)ΕΪ>1ν βεβη ιΐΒβά. Ββίοντ, καΐ των Αθηναίων δθβηΐΒ ίο 1)6 ' ίΐιβ 
Αίηβηίαηβ Ε8 \νβΠ Ε3 ίηβπίδβίνβδ. ' Γογ ίηβ ηβχί Ββηίβηοο, νάίη 
ϊίβ ν&ήθοί οοηΒίπιοίίοη, βββ νιι. Ιδ. 

XXVI. 7. Επιδαύρου τή* Αιμηρας~\ Τηίδ ίδ ηοί ίηβ ΕρκίΕΐιπίδ 
ϊη Αχ^οΙϊβ, βαί α ίο^ννη οη ίηβ βΕδί βοΕδί οί ΙιΕβοηΪΕ, ρίΕββά 
1>ν Ιιβ&Ίίβ &ηά οίΙιβΓδ &1)ουί 4 πιΐΙβΒ ηοΓίΙι οί ΜοηβπιΙ)&8Ϊ&. 

8. & τά καταντικρύ] Τηίδ εββηΐδ ίο ιηβΕη 'ίηβ ροίηίδ οί 
Ιιεοοιηε ονοΓ ΕβΕΪηδί ΟνίηβΓΕ.' ΟίΙιβΓδ ιώά^β ϊί ]ΐΐ8ί ίηβ ορρο- 

8Ϊίβ, 'ίηβ ρ»Γίδ Οί ΟνίΙΐβΓΕ ΟρρΟΒΪίβ ίο ΙιΕΟΟηΪΕ,' 1)1ΐί Ι ίηίηΐί ίΙΐΟ 
ΟίΙΐβΓ ΓΪ^ηί. 

14. ξχτγκατέΧαβε] ',Τοίηβά τηίη (ΟΙίΕΠοΙβδ) ϊη 8βίζϊη£ ίΐιβ 
ρΐ&οβ.' Ββίονν, ϊί ίπέπΧει οβ ίηβ Γβ&άίη§, ίί πιβΕηδ ' βΕΪΙβά οη ηίδ 
\ν»ν,' ίοΓ έπιπΧέϊν άοβδ ηοί ηβββδδΕίιΙν ίηιρίν Ιιοβίϋϊίν. Ιη 
ι. 50, ίί οοοτιγβ ί\νίοβ οί ε ηοδίίΐβ ΕίίΕοί, Εηά νβί ίη ίηβ ηβχί 
οΰΕρίβΓ, νήα έκεΐναι έπιπΧέΌυσι ηιβΕηβ οηΐγ 'ίηοδβ βηίρδ εγρ 
8ΕΪ1ΪΠ8 ίο τιβ.' Αδ βπιπΧεΐν Είδο πεβ οίίβη ε άϋϊβΓβηί ΓΠβΕΐαίη^ 
Εΐίο^βίηβΓ, \>γ 'ίο 8ΕΪ1 οη οοΕτά ϊη οηΕΓ§β' (ιιι. 76) ίΐΐθ ηιβΕηϊηί; 
οί ίηϊβ ρΕΓίϊοιιίΕΓ οοηιροπηά οί πΧέιν δββηΐδ ΟΕρΕϋίθ οί οοηβΐάβΓ- 
εοΙθ νΕΓΪΕίίοη. 8ββ ίηβ ηοίβ οη έπικαταβάντπ ίη νιι. 23. Ββ- 
1ο\ν, έξΐτείχισΐ 18 'ηβ οοηιρίβίβΐν ίοΓίίηβά.' 

XXVII. 1. των μαχαιροφόρων] Τηβδβ ντβΓβ ήκίβρβηάβηί ίήοεδ 
ΟΕΐΙβά Όη, ηΐΕΐηΙν οοοηρνίηβ Βηοάορβ, ιί. 96. 

6. τό 7^ρ ^χεί"] Α8 ?χειν ηΕ8 ίηβ ΕΓίίοΙβ, ίί ίβ ίηβ 8Πθ]βοί 
οί έφα'ινετο, Εηά άοβδ ηοί ίβρβηά οη πολντίλ^ϊ. 

11. φρουραΐί] \νίίη ίηίθ Ατηοΐά βηρρίίββ ίΓοηι τειχισθεΐσα, 
εοηιβ ρΕΓίίοίρΙβ βηοη Ε8 κατεχόμενη. Τγιθγθ βοθπιβ ηο ηΕπη ίη ΧΟ Τ Ε 8. 275 

ίηΐβ, 1>τι1 1 άο ηοί δββ 8ην ηβοβδδϊίγ ίοτ ϊί : ρβΓΠ8ρδ ϋθοβίβΐ» \ν&5 
βκΐ ίοι-ΰββά 1>ί *1ιβ ττηοΐβ ίοΓΟβ ηηίϋ ϊί \γ&8 ί&τ βηοηβΐι 8<1- 
νβηββά ίο βηδντβΓ ΐίδ βηά, -^ϊίη ίοΙβΓ&οΙβ ε&ίβίν ; βηά ίηβη. οβΐη£ 
8ο ί&τ δβοοΓθά, ϊί ^85 £ηι<1α&11 7 ίιηΐδηβίΐ 1>7 εαοοβεδίνβ Εδίτίδοηβ. 
Γογ ίηβ 3βη»θ οί έτφκΐΐτο δββ νιτ. 17. 

14. χρημάτοπ>] Τηϊδ Ϊ5 8ρρ8Γ&ηίΐ7 ρηί ίοτ 'ρτορβι^' §βηβ- 
Γ811υ; ίοΓ 8ΐΐ6βρ »ηά οββδίδ οί έητάβη ατβ πιβηίϊοηβά ώίοττ 88 ρβτί 
οί ίίβϊτ 1οδ8, — 8ΐί1ιοπ§η πιοηβΥτ?Γ8δ ίηοίπάβάϊηόϋτβοϋν, οί τροσοδοί 
άτώλλιητο. Ββίοτκτ, φθορά ΐΏβ&η•} 'τΏΐδίβ.' 1>ν (ΙθίβΓίϊοη, &ο. 

17. ΐτικαθ-ημένω*] 'Τΰβϊτ βηβπιιβδ οοοαρτΐη^ Ιϋβ ροβί Ιο 
ντβίοη ίηβπι' (( τί). Ββίον, καΐ τ\ΐό*ων ίδ ' βνβη πιοκ ίηβη ίηβ 
ιΐ8τΐ8ΐ ηαιηοθΓ,' ηιΟΓβ ίηβη ίηβ τβ&αΐατ ^βπ-ίδοη (ττρ ϊ<τητ φρουρά.!, 
νηβΓβ ίηβ ηββ οί ίσο! ίδ Ιϋβ ίηβΐ οί ]Π8ία8 ίη Ι^ϋη, ϊη δαοη 
ρηπιεβδ 83 ΐπείχΐδ τίττίδ, & ιΐνβΓ λόίη ϋδ ιΐ8α&1 οοπιρίβιηβηί οί 

\Γ3ί€Γ, ηβίΙΙΐθΓ ΠΙΟΓβ Π0Γ Ιβδδ). 

23. €στ4ρηντο] Τηβ ρΙαρβΓίββΙ ίδ αδβ<1 οβοβηεβ ίΐιβ ΐ(Ϊ68 ίδ 
Ιΐΐ8ί λνΐιβη ίηβ Αίίιβηϊ&ηβ 08ΐηβ ίο Γβοίοη αρ ίηβϊτ Ιοδδββ 8ϊ ίΐιβ 
βηά οί ίΐιβ ντατ ιηβν ίοαηά ίηαί τΐι&ν 1ΐ8ί1 Ιοβί εο βηά &ο. 

29. άττοκρότφ τΐ, Αχ•.] Τΐιβ βοηείπκίϋοη Ϊ8 ταΚαιτωροΰντα ΐν 
75 άνοκρότφ τ(, και ξυνεχως, 8θ ί1ΐ8ί £ν γη άποκρότφ βηά ξννε- 
χώϊ ΓβρΓβββηί ίηβ 1γ«ό ββηββδ ο£ ίηβϊτ (ϋβίτβδδ ; ίηβ £τοαη<1 ν&δ 
η&τά, βηά ίηβϊτ άηίϊβδ τ*-βτβ ϊηοββδβηί. 

XXVIII. 3. κατά γη$] Ώτ Ατηοΐά άβίβηάβ ίηϊδ ίτοηι 
Ηοπιβτ'δ κατά καρήνων 'Ολύμτοιο. 8θ ίηβί ίηβ νότα» ντοαίά ιηβ&η 
ίτοπι ίηβ ηϊβΐι ΐ8ηάδ &1 ϋβοβίβϊα άοΑίτη Ιηβ ρΐαϊη ίο Αίηβηβ. Βαί 

ΐΐΐβ ρ8388β6δ 8Γβ Πθί Οΐβ δβΠΙβ ; ίοΓ 11ΐ6 18Π(1 ΓΟΟΙκΙ ΒβΟβΙβίβ ΰ8ά 

ηο ΠΙΟΓβ π§1ιί ίο 1>6 οβίΐθά γη βχοΐιΐδΐνβΐν ί1ΐ8ΐι ίηβ Ιο^βΓ ρΐ&ΐη 
ϊίδβΐί, ντηβΓβ83 ίηβ ρββίίδ οί Οίττηρτίδ \νβΓβ κάρηνα ίο ίηβ βχοίηδϊου 
οί ίηβ ΙοτνβΓ §τοπη(Ι. Ι οβίϊβνβ κατά γψ ίο οβ ίηβ ίταβ Γβ&4ϋης. 

7. -τροί'/άρ τι; έτάλξ€ΐ, Λ.Ό.] 'Οη ^θ8τά βί ίηβ ρ&τ&ρβί,' 
Γΐιηηϊηβ ίηβ -ννηοΐβ βχίβηί οί ίϋβ οίί7 \Γ8ΐΐ3. Κτϋ^βΓ εχρΐ8ΐηδ 
ίηβ 8Ϊηβαΐ8Γ ο^ εαρροδίη^ ίηβ ϋηβ οί δηοββδδΐνβ ρ8Γ3ρβί5 Ιο οβ 
ΓβςβτάβίΙ 88 ίοπηίη» 8 οοηίίηαοηδ νηοΐβ (Ιοίητη ςηϊάά&πι). 

9. (φ' δτλοις ποιούμενοι] δηρρίτ τύ]ψ φϋΚακτρ. Τηβν &βρί 
φχ&χ& νηβΓβ ίηβ 8πη3 \?βΓβ Γβ8<ΐ7 ρϊΐβά, ΐη β88β οί δαάάβη ηββά. 

14. το •γάρ αύτούιΊ Τηβ δβηίβηββ Ϊ5 ηβνβχ ηηϊβηβό!. ΑίίθΓ 
βηητοβΓ8ϋη§ 811 ίηβ ΐη3ί8ηοβ8 ββίββίβά ίο βηο^ν ίηβϊτ ν&δί 
βχβιϋοηβ, Τηαο7«ϋ(1β8 ρβτηβρδ ίηίβηάβίΐ ίο ιιηίδη ον ταντα χω» 
ούκ άν τι; τττίστησεν ττρϊν ^€ν4σθαι; Ββίον, άντιτο\ιορκΐϊν Ϊ8 'ϊη 
ίηβϊτ ίητη ίο οβδϊβ^β.' 

18—2 276 ΤΗϋΟΥΌΙΌΕδ. 

17. αυτήν 7« καθ' αυτήν] Άί ΙθΕΒί ίί ίΕ&βη βίοηβ ηοί Ιθββ. 
Τ1ιΪ8 ίηβ οοιηπίθηί&ΐοΓΗ Ερρίν *° *ΰβ Εβίη&Ι βχίβηί οί ίηβ 01*7, 
\τηίοη Βββηιβ ίο τα&ίβ γε υβθΙθΒΒ. Τηβ ΑίηβηΪΕηδ ν/βτβ Μοοίί&ά- 
ΐιΐ8 83Τ&ΟΠ86 Εΐοηβ, άπα ίο βευ ίηΕί ίηβ οΐίν, &ί ΙβΕβί ΐί ίαΐ^βη 
η,ΐοηθ, \ν&8 &8 1&τ%β Ε8 Αίηβηβ, νΪΓίιίΕΗν ΒηρροββΒ α οεβθ τνηϊοη 
οοαίά ηοί οοοπτ, νΐζ. ίηΕί ΐί ππ§ηί οβ ]οΐηβά -νήίη βοιπθ οίηβτ 

Οΐίγ. Τΐΐθ ΛΥΟΓίΙδ ΕδβθΓί ίη&ί 8γΓΕ0118β, Ϊί ί&ΙίβΠ θ1θΠβ, ν?Ε8 

φΐίίβ ε πίΕίοη ίοΓ Αίηβηβ αίΒο ίΕΐίβη Εΐοηβ. Ιί Εΐΐϊβδ ττβΓβ ίΕ&θη 
ΐηίο Εοοοιιηί οη οοίη ΒΪάβδ, Αίηβηβ ίηβη χνουΐά ηο άοηοί 1)θ 

18. τον παράΧογον, &0.] Ιη ίΐιίθ Ββηίθηοβ οσον.,.έί τήν χώραν 
ΪΒ ιηοΓβ ογ 1θ8β ρΕΓβηίηβίίο, Εηά ώστε ϊτει, &ΰ. νβίβτδ οεοΙς ίο 
τοσούτον. "Οσον 18 ρβΛ&ρβ 'ϊη βο ί&τ Ε8, ϊη αβ ηιηοη Ε8,' βο ί&Γ 
εβ ίηβ οίηβΓ (τΓβθέθ οοηοθϊνβά ίηβ Λν&Γ Ιϋϊβΐν ίο Ι&βί α βηοιτί 
ίϊπιβ, ίΐιβίτ πιίδΟΕίοαίΕίίοη \?εβ νβΐΎ βτβαί. Ιί ^εβ εΙβο νβχγ 
ί,τβΒ,ί οβοΕΟΒβ ίηβ ΑίηβηΪΕηδ ηοί οηΐν ντβτβ ηοί οοηιρβίΐβά ίο βηά 
ίΐιβ ντ&τ, βηί άΐβρίΕνβά ε νί^οιιτ ννΐιϊοΐι τπκΙβΓ Εηγ οΐΓθΐιιιΐΒί&ηο68 
λνοιιΜ ηΕνβ 1)8βη 8ητριΐ8ΐη£. Ι ίηϊηΐί ϊί ροββΐοΐβ ίΐιαί όσον να&γ 
οβ ηΐΕδοηΙϊηθ ίο &§τββ \νΐί1ι παράλογον, 'ϊη αοοοΓά&ηοβ \νϊίη 
^ηϊοη ιαΐΒοβ,ΙοαΙ&ίϊοη,' ίηβ ΕϋοιίδΕίίνβ οβϊη^ ΓβΕΐΙν \«ίηοηί ^ον- 
βπιηιβηί ίΐΌπι ίΐιβ ββηίβηοβ οβίη§ α οοηίιΐδβά οηβ. 

21. τριών Ύ€ έτων] Τηϊβ Ϊ8 ^ονβπιβά ρβΛαρβ 1>7 χρόνον, 
αηΙββΒ ϋ 1)β ρυί ΐη Ιοοββίν, Έηά βοιιιθ ίηοιι§ηί ϊί \νοη1ά 1>θ 
νήίηΐη ίΐιτββ γβΕΓβ &ί ε11 βνβηίβ.' Ββίοτν, περιοίσειν ϊβ 'ίο 1)β 
Ιϋθΐγ ίο Βατνίνβ,' Ιίΐίβ περιεΐναι αη<1 περιγίγνεσθαι. 

26. προσανείλοντο] 'ίοοίί οη ίΐιβπίδθίνθδ ΟβδϋβΒ.' ΙΌγ 
υπάρχοντος, δθβ οη νι. 59. 

27. και τότε} Ένβη ίηβη,' ΐιηρ1γίιι<5 ίΐι&ί ίηβ ϊΐΐ-θδβϋίβ 
\νβΓβ ίβΐί &ί οηοβ (αηά οί οοητδβ ίο α ζΐβΆίβι βχίβηί &ίίβηναΓ«ΐ8). 
Ρογ ΰπό \νϊίη & ηβηίβΓ νβΓΟ, Βββ οη νι. 4. 

30. την εϊκοστήν~] Τηΐβ -«ν&δ 3, ίϋχ οί 5 ρβΓ οβηί. Ιονΐβά οη 
αΐΐ ^οοάβ ο&ΓΓΪβί! 1>γ ββ» ίο ογ ϊγοπι &ηγ ροιτί οί ίηβ Αίηβηϊ&η (1ο- 
ιηΐηϊοηβ (έκ των νησιωτών ταΰτα έλάμβανον). ΒοθοΙΛ, Ρωδ. Εοο- 
ησηνιι ο/ ΑίΗβηβ, ι. 348. Ββίονρ, καΐ 6 ν6\εμο? ϊδ 'ίηβ λτεγ Είδο,' 
Εδ ντβΐΐ εβ ίηβ οοηδβς[ΐΐβηί θχρβηββ. 

XXIX. 4. είπόντε*, &ο.] ' ίβΠΐη^ ηΐπι ίο άο Ιιεγηι 1> γ ίηθίτ 
ηιβ&ηβ.' ΈΙπέΐν, ]Άβ οχα υθγο ίο ίθΠ, Ιιεβ ίΐιΐβ άοηοΐβ ηιβΕηϊηδ, 
ϊηίοπηίη^, Εηά ΟΓάθπη^;. Οί. καΐ είπον αύτοΐί ("ξιέναι λαβουσι τδν 
μχσθόν, νιιι. 69. 

9. αφ 1 ίστέρα$~] 'ΒίτβοίΙν Είίβτ θνβηίη§ οββ&η.' Τηετβ ΐδ 
Λ ΒΪηΐίΐΕΓ ρητΕΒβ ϊη νιι. 43, άπ-ό πρώτου ϋπνου. Ν0ΤΕ8. 277 

15. απροσδόκητοι! μη &ν] Οί. ίλπίδα ούδί την ίλαχίστην 
(ΙχΜ- μή ποτΐ ναΰ$ παραβαλάν, ιιι. 32. 8ββ οη νι. 1, !ογ ίη6 
βχρί&η&ίίοη. Βθίον, έπαναβάντα ϊβ ΈίίβΓ ΒΟ&ΓοΜηκ ηρ ίηβ 
οοηηίιν Ιο ίηεϊτ άίγ.' 

18. τοϋδέ βραχέος, &0.~ Τη&ί ίδ, φκοδομημίνου ώστΐ βραχέος 
ΐΐναι. Οί. ηρΐτο δϊ τό ΰψοϊ τοΰ τΐίχους μέγα, ί.ε. ώστε μέγα 
άναί, ιι. 75. Βείον, £ογ ίηβ πιοοά ϊη ίντύχοιεν, δεβ νι. 15 &ηά 92. 

26. όμοια τοις μάλιστα] Τη&ί ίδ, όμοια τοις μάλιστα φονικοΐς 
τοΰ βαρβαρικού (των βαρβάρων. 8ο τό Έλληνικόν ίθΓ οΐ "Ελλη- 
να, ι. 3). 

30. έσίληλυθ&τες] δπρρίν Λ αυτό. Ιη ίηε δβοοηά ο!*ιΐ8β 
ιηδίε&α οί Γερεαιίη§ Λβ Γβΐ&ίϊνβ, βδρβοί&ΙΙν ϊί ίηβ ο&δβ Γεααίτβά 
1)β άϋϊεΓβηί, α άεπιοηδίΓ&ίίτβ Ϊ3 §εηβΓ&11τ ιΐδθά. Οί. οίκημα ί 
ην τον τείχους, καΐ αϊ -πλησίον θύραι άνεω-γμέναι ϊτυχον αύτοΰ, ίη- 
δίεεά οί και ου, &ο. ιι. 4. ΑΙδο ΡΙ&ίο άβ £<></. 866 ε, 5σ<π άποκτίί- 
νωσι. και τό πίπρα-γμένον αύτοΐς άμεταμέλητον γίγηται. 

32. μάλλον ετέρας] Τηίδ ηιβγ 1)β ίαΐίβη \άίη αδόκητοι* 
έπέπεσεν, 'ϋβίβΐ Ιΐιβπι ϊη α πιοΓβ αηεχρβοίεά ίοπη ίηβη &ητ 

ΟίηεΓ.' ΤΙΐβΓβ 15 &ηθί1ΐθΓ ίηδί&ηεβ Οί ίίΐΪ3 βΧΟβδδ Οί \ΪΌΓ<1β ϊη 

ιτ. 3, τφ δέ διάφορόν τι (δόκει «Γναι τοΰτο τό χωρίον έτερου μάλλον. 

XXX. 4. καταδιώκουσιν] ' οηβδβ ίηεηι άονη.' Βείοτν, τους 
πλείστους άοββ ηοί ιηβ&η ίη»ί ίηβ βτβ&ίει• ρ&τί \τβΓβ Ιαΐΐβά (ίοτ 
οηί οί 1300, 011Ι7 250 ίβΐΐ), οα4 ίηβ* οί ίηβ Μϋβά, ηιοδί \νβΓβ 
άίδρ&ίοηβά άυηη§ ίηβ τβ-βπιο&Γοβίίοη. Ι)γ ΑτηοΙεΙ οοπιρβΓεδ 
κατά τό δεξών κέρας οί πλείστοι άττ^^αΐΌκ αύτων, ιυ. -44. 

12. προεκθέοντες] '<1β8ηίη£ ίοτναΐΐΐ οηί οί ίηβ ΠϋαΙςδ-' 
Ββίοττ, έν τούτω ίδ έν τφ την φυλακήν ποιεΐσθαι ωδε. 

23. ώι έπι με^έθεί] * Οοηδίάεπη§ ίηε (Ιίηιίίβά) βχίβηί οί ίηβ 
άίδΕδίβΓ.* Αδ ίηβ ίο\τη τν&δ ηοί 1&Γ£β, ίηβ ο&Ι&πιίίγ ντ&β Ιίηιίίβά 
ϊη ροίηί οί ηηπΛθΓδ. οηί βτεαί ϊη ίίδ Ιιογγογβ. 

XXXI. 2. μετά την έκ λακωνικής] ΊΊήδ δββηΐδ ίο 1)6 & οοη- 
άεηδθά εχρΓεββίοη ίθΓ αποπλέων ΐκ τή% Λακωνικής μετά την έ> 
αύττι τΐίχισιν. Οί. τι. 7. 

10. ^ϊ τήν άντιπίρας, &(:.] ' Τΐιε πΐ8ίηΐΔηά οί Αο&τη&ηϊβ ορ- 
ροδΐίβ.' ΤΙιεδε ντοηΐδ ατβ εχβοΐΐγ δΐπιίΙ&Γ ϊη &η•&η§επιβιιί ίο ίί 
τά αντικρύ Κυθήρων τής λακωνικής (τι ι. 26), βηά βηρροΓί ίΐιβ άη- 
ίθΓρΓείαίϊοη ίΐιετε βΐτεη. Ββίο^τ. αυτοί ίδ ίΐιε Αίΐιβηϊβηδ. Ιη 
ίηε ηεχί Βεηίβηοβ ίοτ τότ« πιβαηΐιι^ ' &ί ίΐιβ ίίηΐθ βίτε&άν ιηεη- 
ίΐοηεά,' οί. τπι. 23, οί τότΐ καταλειφθασαι. Τηβ 8&ί1ίη§ οί Ε1ΙΓ7- 
πιβάοη ίδ πιεηίίοιιεά ϊη νιι. 16. 278 ΤΗυαΥΏΙΌΕΒ. 

15. πύθοιτο] Τ1ιΐ8 ϊβ ίΐιβ ορί&ίΐνβ οί ίΐΐθ ΟΓβίϊο οΜϊηυ» άθ- 
ρθηάίηβ οη άγγέλλων. 

21. ώς ούχ ίκανάς ούσας] Ρογ ίΐιβ οη,βθ οί. νι. 24. 

23. τφ μέν οΰν] Το ΐ1ιΪ8 αυτοί δέ τά περί, &ο. 0θΓΓβδροη<1δ. 
Ββίολν, ΐΐαβ ΟΓίΙβΓ ϊδ ήτοιμάξοντο τά περί τδν ξύλλογον της 
στρατιάς. 

30. ξννήρχε γαρ ήδη] ' Ρογ Ιιβ \ν&8 ηονο ]οΐηί οοπιιιι&ικΙβΓ 
\νϊί1ι ϋβιιιοδίΙίΘηβδ, 1ι&νίη§ ίππιβά \>&αΥ οη ηίβ νον&8β.' Ηβ ηο 
1οη§βΓ ριιι•8ΐιβά ηϊβ οοιιτδβ ηοπιβ, &ηά Γβίιιπιβά. \ήίη Ββηιοδ- 
ΐηβηβΒ ίο 8ίοϋν. Ρογ καΐ ηρέθη 8ββ νι. 14. 

XXXII. 5. & των Σικελών, &ο.] Ρογ ίηβ οοηδίπιοίίοη οί. οί 
μεν προς τά πεδία μάλλον των Σικελών, νι. 88, 'ίηοδβ οί ίΐΐθ 8ϊοβ1δ 
\νηο, &ο.' Ββ1ο\ν; ϋιβ άϋϊθΓβηοθ οβίνββη δίοβίΐοίδ &η(Ι δίοβίδ 
Ιααβ οββη αίΓβίΐάν §ίνβη. 

12. αφυλάκτου τε καΐ εξαίφνης] Τΐιο οοηδίπιοίίοη 18 επιγενό- 
μενοι αύτοις άφυλάκτοις τε οΰσι και εξαίφνης, \νηβΓθ ίηβ β,άνβΑ 
&ηά ίηβ &φβοίΐνβ οοΓΓβδροηά. 

ΧΧΧΙΠ. 6. σχεδόν -γάρ τι] Οί. σχεδόν δέ τι καΐ τδ ξύμπαν, 
ιιι. 68, άπα σχεδόν γάρ τι πάν. Τις ίδ αάάβά ίο 8,ά]βοίίνθ8 ίο φΐ&ΐϊίν 
ίηβηι, &δ σοφός τις, 'α ντΐδβ Μηά οί ιη&η;' βραχύ τι, 'δοιηβ Ιϊίίΐθ' 
(νι. 12) ; 80 ΐί ίδ &ά(Ιθ(1 ηβΓβ ίο σχεδόν, ίο τηα,ίβ ϊί 1β8δ ροδϊίϊνθ ; 
'ρΓβίίγ ηβιιιΐγ.' Ββ1ο\ν, ουδέ μεθ' ετέρων ΐδ ίηβ δ&ηιβ αβ μετ' 
ουδετέρων. Οί. καΐ τους μηδέ μεθ' ετέρων, ιι. 67. 

8. οί δ' άίλλοί] Τηβ δέ ΐβ ϊηδβΓίβά &ίίθΓ ίηβ ρ&Γβηίηβδίδ 
πλην Άκρα-γαντίνων. 8ο νιιι. 29, 6μως δέ, ' δίΐΐΐ, Ι 8&γ ;' ηΜ νιιι. 
70, τά δε Λλλα, ' ίηβ Γθδί, Ι Β&γ ;' Ιιοίη αίίβΓ ρ&Γβηίηβδββ.— Ιη ί»οί, 
ίηβ δθπίοηοβ ρΓΟΟββάδ Εδ ΐηοιι^η ίηβ \\ΌΓάβ ίη & ρ&τβηίηβ8Ϊ8 
ίοπηβά ίΐιβ ΠΓδί οΐ&τίδβ οί ίΐΐθ δβηίβηοβ, ϊηδίβαοί οί οβΐη§ ΐηδβΓίβ<1 
η,δ ίηβγ &γθ. — Οί. ΡΙ&ίο άα Σβ(/. 873 ε, έάν δέ άψυχόν τι ψυχής 
άνθρωπον στέρηση, πλην όσα κεραυνός, των δέ άλλων. 

12. Ιπεσχον τδ έπιχειρεΐν] Οί. οί δέ την μέν ξημίαν έπεσχον 
(ν. 63) ; αηά ως έτυχε τους ομήρους καταλε-γομένους, τούτου μέν 
έπεσχε, νπι. 31. Οηβ \νοιι1(Ι οβ ίηοΐίηβά ίο βιιρροδθ ίΓοηι ίηβδβ 
ί•«το ρ&88&8θ8, ίη&ί ^Ιιβη ίηβ £ΐοοιΐ8&ίίνθ ίβ υββά &ίίβΓ έπέχειν ίηβ 
ΐάβ» ϊβ ίη&ί οί ' ίοΓοϊοΙγ 1ιΐιΐ(ΙβΓΪη§, ογ οηβοΜη^,' ■ννϊίη ίΐίβ ββηί- 
ίϊνβ, Όβαβΐη^ ογ δί8,η(1ϊη§ &1οοί ίΓοηι.' ΤΙιθ 1&ίίβΓ ίβ α ί&Γ Ιβδβ 
βπιρη&ίϊο ίοπη ίη&η ίΐΐθ οίΙαβΓ. Ηβι-β ίΐΐθ δβηβθ ϊβ 'ίΐιβν ριιί β 
νίοϊθπΐ οΐιβοΐί οη ίΙιβίΓ ϊηίβηάβά βίί&οΚ.' 

17. τάς Χοιράδας] Τΐιβδβ &Γβ δαιά ίο \)β ίΐιβ ίδΐ&ηάϋ Λ Βί 
Ρβία^ο &ηά 81 ΑηάΓβ\τ, 1νίη§ ο& Τ&Γβηίιιιη (Ρορρο). ΝΟΤΕ 8. 279 

21. δστερ και τους άκοντιστάς] '\¥ηο »1δθ δυρρϋβά ίΐιβ 
]&νβ1ϊη πιβη ητδί ηιβηίϊοηβα' (τους). Ββίον, εϊτις ύττελέλειττο ϊδ 
ίο 1)6 ίΗ^βη ντϊίη άθροίσαντες. 

31. εν τούτφ τύχης είσίν] Οί. κατά τούτο καιρού, νπ. 2. Τΐιβ 
ρβτίτ »* ΤηαηΑ ορροδβά ίο ίηβ Αίηβηί&ηδ η&<1 }υδί οββη βχρβίΐβά : 
ίηίδ Ϊ5 Οίε ροδϊίϊοη οί &5η.ϊγ3 {τύχη) ΓβίβΓΓθά ίο. 

ΧΧΧΙΥ. 5. τροστληρώσαντες ναΰς] ΉΗΥΪης πίΛηηβύ δοπιβ 
δηϊρδ Οθδίάβδ ίηβββ.' Οί τι. 104. 

6. αύτοΐϊ\ Τηϊδ Ϊ3 §ονβπιβ<1 θϋηβΓ &ν ττροσβεβοηθηκώς ογ 
παρετάτακτο. Λ¥Τι&ΐ εκατέρωθεν πιβ&ηδ 13 βχρί&ϊηβά ϋν ίηβ ηβχί 
ντοτάδ, τών τε Κορινθίων, &0., τνηβΓβ αύτόθεν Ϊ5 'ίτοηι ίηβ βροί,' 
ΐ. β. Αοηίε&ηδ. Ββίρηϋηδ αρρβ&τδ ίο η»τβ δηρβΓδβαβιΙ Οοηοη, ■«Ίιο 
ϊδ πιβηίϊοηβό! ϊη ντι. 31 &ε οοπιηιαηάίης ίηβ βςηβθτοη &ι 
ΝβπρΜ&αβ. 

17. ώρμησαν και έναυμάχουν] *3ί οηοβ ά&εηβά προη ίΐιβ 
Αίηβηϊ&η8 (30ΓΪδί) &η<1 ^βτβ βη^βά ΐη οοΓηθ8ί' (ϊπιρ.). 

21. ήττα δε τίνες] ' 8οηιβ δβνβη.' 8ββ ηοίβ οη νπ. 33. Ρογ 
ίΐιβ οοηδίπιοΐϊοη οί τάς ιταοεξειρεσίας, εββ νι. 62. 

24. άντίταλα μεν] Τΐιβ τϊόγ<1 ϊδ Ιιβτβ θδθ<1 &<1νβΓϋΪ£ΐ1ΐ7. 
Ιη ίΐιβ ηβχί \τοΓ01δ ώς Ιι&δ νβι-γ πιηοη ίΐιβ δβηδβ οί ώστε, &δ ΐη ίηβ 
ρητ&δβδ ώ$ εΐκάσαι. ώς εΐιτεΐν, Αηά ίΐιβ Ιϋβ; ϊη δΐιοΐι Ά ντ&γ &3 ίοΓ 
1>οίη ίο οίαίπι ίηβ νϊοίο^. Ιη ίηίδ δβηίβηοβ αυτούς ιηϊ§ηί ήβνβ 
Οββη αυτοί. Οί. η τόλΐϊ τετείχισται ήδη ώστε Ικανή είναι σώζε» 
τους ίνοικοΰντας, ι. 91. Βαί &3 οίίβη ρβτηΒρδ ίηβ &οοαδ&ίΐνβ ϊδ 
ίοηηοΐ &ίίβΓ ώστε; &δ λήσουσι ώστε μηδέν αυτούς φοβερούς γενέ- 
σθαι, ο,αοίβά ον Ι^οοβοΐ (οη ΡηΓγηίοηηδ, 750) ίτοπι ΙδοοΓ&ίβδ. 
Οί. &1δθ Ρΐίΐίο, 8ορΗϊ$1. 217 Β, ων καΐ -πριν ημάς δεΰρο έλθεϊν διε- 
ρωτώντες αύτδν έτυγχάνομΐν. ΑΙδο Ββπιοδίη. ρ. 1080, αίτώς έστι 
τοϋ καΐ αύτδν κρίνεσθαι καΐ έμέ λέγειν. 

27. την τοϋ άνεμου, &<:.] Α άοηΜβ ^βηϊίϊνε, ντηβΓβ άνεμου 
άβρβηιΐδ οη άτωσιν, ωιά αυτών οη Ιηβ ί^ο οοηιοϊηβ<1. Οί. δίά 
την εκείνων μέλλησιν τών ές ημάς δεινών, ιπ. 12, 3ηά VI. 18, η 
Νικίοι; τών λόγων άτραγμοσύνη. Ββίον, δια την ούκέτι έναναγωγην 
τών Κορινθίων ϊδ βφΐϊν&ίβηί ίο διά τό μηκέτι έττανάγεσθαι τους 
Κορινθίους. Οί. την τών -γεφυρών τότε ού διάλυσιν, ι. 137. 

32. διεσώζοντο] Διασώζεσθαι ίδ ίο οοπιβ δ&ίβ ίΚτοιι$Η &ην 
ΟΓίδΐΒ; οί. οί δε ε'? τάς ναΰς διασώζονται ές την Λ,ήκυθον, Γν. 113. 

38. και πολύ] ' βνβη ΒβνβΓβΙ 7. ' Ββίον, καΐ αυτοί ίδ Όη ίηβίτ 
8Ϊ(1θ &8 -«-θΐΐ ' (ϋδ ίΐιβ ΟοήηίηΪΕΠδί 280 ΤΗΌ0ΎΌΙΏΕ8. 

XXXV. 9. ούκ αν (τφίσι] Γογ ίηβ οοηβίπιοίίοη βθθ ντ. 4Η. 
Οη έπικαταβάντΐί οοηβιιΐί ίηβ ηοίβ ίη οΐι. 23. 

XXXVI. 5. τό τ ε άλλο ναντικόν] Τηίβ ηιβ&ηΒ 'βνβΓνίηΐηΒ 
θΐββ ντίαϊοΐι οοηοβΓηβά ίηβίτ ήββί,' 1>68ί<1β9 ΐΐιβ &1ίβΓ»ίίοη ίη ίηβ 
ρτοννβ πιβηίίοηβίΐ (ϋτβοίΐν αίίβΓ. Ββίονν, σχησοντα ίβ ίηβ ρ&Γίί- 
βίρΐβ Ιον ίηβ ιΐ8ΐΐ8,1 οοηβίπιοίίοη, βΛβΓ ένέίδον, ' αβ ίηβν 8&\ν ίηβΓβίη 
(έν) & Ιίΐίεΐϋιοοά οί ιβαρίηβ βοπιθ βάναηίιιββ.' 

9. τάϊ ίπωτίδας, &ο.] 8βθ νι. 10 ίθΓ ίηβ ροδίίίοη οί ίηο 
8,ά]βοίίν6. Τηβδβ ' ο&ίηβ&άβ ' ννβΓβ βυρροΓίβά οβηββ,ίη ον δί&νβ 
£ογ & Ιβη^ίη οί αοουί 8Ϊχ οηοίίδ, ίτοπι ίηβΪΓ ίηηβΓ βχίΓβηιίίίθδ. 
Τΐιβ δίανβ δβθπι Ιο Ιι&νβ οββη ΟΗ,Γπβά £γοπι ΐΐιβ Ό&ίηβ&άβ' ίο 
ίηβ 8ΐάβ8 οί ίηβ νβκδθΐ ϊηδίάβ αηά. οπίΒΐάβ ίηο βηίρ. 

12. έπισκευασάμενοι πρώραθίν] ' Έπισκευάζειν 18 βίίΙιβΓ ίο ' τβ&ί 
ογ ΓβραΪΓ' ογ ίο ίβ,ίβ οη οοαπί ίηβ υβηαΐ 8ίοΓβ8 (σκεύη) &ηά 80 
εςυίρ.' Οί. ίθΓ ίηβ 1&«ί πιβ&ηίηβ ζεύξαντες δε τάϊ πάλαια* ώστε 
πλωίμους εϊναι καΐ τάί άλλαι έπισκευάσαντες, ι. 29. Τηβ ββηδβ 
ΐβ, Ι Ιηϊηΐί, ΓίΐίηβΓ ίηβ ίΪΓδί ; ίηβ εΐιϊρβ ννεΓβ ηοί οηκΐηβ,ΙΙν βο 
ηι&άθ, ϋηί ννβΓβ βΛίβΓθά ίο βιιϊί ίΐιβ βηιβΓββηον. ΙΙοώραΟςν Ϊ8 
βοηηβοίβά ννίίη ίπισκευασάαενοι, ίηβ αΙίεΓ&ίίοηβ Γαηηϊιι^ ί^οπι 
ίηβ ρΓοντ ίηνν&Γάβ. 

20. πρδς έαυτων] Ρογ ίηί» κεηδο οί προς ννίίη & ^βηίίίνβ ('ί η 
ί&νοιίτ οί') οί. ού προς εκείνων μαλλονή πρδς των Αθηναίων. 

26. τό μεν ού δώσειν] Τηαί 15, το μεν διεκπλεΐν ού δώσειν. 

29. τό άντίπρωρον ξ\τγκροΰσαι~\ ΤΙπβ ϊβ βχρ1η.ηαίοι•ν οί τ% τε 
πρότερον άμαθία δοκούση, αΐίηοη^η ίη α (ϋββΓβηί οαββ, &8 ίηοα^η 
ίηβ ννπίβτ ΓβίβΓΓβά ίο ίί, ννίίηοηί ίΐην τβ^&τά ίο ίηβ οοηβίηιοίίοη, 
ίη &η &08ίΓ8,βί 80Γί οί νν&ν. Ί πιε&η ίηβ, &ο.' ΤηβΓβΐ8 ρβΛαρε 
α δίπιίΙ&Γ ίηδί&ηοβ ίη νιι. 67, της δοκήσεως προσ-γε^ενημένης αύτψ, 
τό κρατισμούς είναι, αΐίηοπβη ίηίδ ηι&ν Ββ βχρίαίηεά ον ΓββΒχάίη^ 
τό κρατίστους (ΐναι ίο οβ βονβπιβά 1)ν δοκήσεως ίη ίηβ κβηΒβ οί 
δοκεΐν, ]π8ί &8 ίη 8ορ1ι. Αηίίβ. 235, (λπίδος ίμχομαι δΐδραγμένος 
τό μη παθΐΐν, ια&γ οβ βχρίαίηβά 1)ν Γββακϋηβ έλπίδοϊ δΐδρα•γμ4νος 
εβ βςιιίν&ίβηί ίο έλπίζων. 

31. ^ξωθουμ{^νοις~\ 'Γογ ίο ίηβ Αίηβηίίΐηβ ννηβη ίοι•ββ<ϊ ίτοπι 
ίηβΪΓ ροδίίίοη (οί. ΐξίωσάν τε πρδς την ^ην ύποφευ-γούσας, II. 90), 
ίηβίΓ ΓβίΓβ&ί οουΜ ί>β οηΐν ίονν&Γάδ ίΐιβ 1&ηΛ, αη(1 ίηαί Ιαηά & 
βηοΓί νν&ν οΰ, ίΐηά βχίβηάίη^ α δΙιοΓί (Ιίβίαηοβ.' Ιί ίηβ Αίηβ- 
ηί&ηβ ννβΓβ άπνβη ο»ο1ι, ίηβγ \νοη1ά ηανβ ηο βρ&οβ &ίίβΓ ΓβίΓβ&ί- 
ΐη§, ίη ννΐιίοη ίο τβοονβΓ ίηβηίδθίνββ &ηά α^αίη &άν&ηοβ αροη ίηβ 
βηβπιν ννίίη Γβ&οςιιίτβά βρββά. 

37. 6περ καϊ ίβλαπτί] '"ννηΐοη βίβο (οβδκΐβδ ίηβ Ιιλγπι ίί άίά Ν0ΤΕ8. 281 

ίηβηι ηοχν) ιιββά Ιο ΐη}ατθ Λέπι πιοΓβ ίη&η &ητίηίη8 βίδβ.' 
Ββίοντ, σφών ΓβίθΓβ Ιο ίηβ δττ&οαΒ&ηβ, \νηοδβ &Γ§αηιβηΐ8 λγθ 
ηβΓβ βίνβη, βο ίη&ί ίηβν &τβ ίηβ πι&ϊη βηθ]βοίβ οί ίηβ η&ττ&ϋνβ, 
&ηά αυτούς ίο ίηβ Αίηβηί&ηδ. 

XXXVII. 1. νρός την έαντών ίτιστήμην] Αδ ίηβ ρΓοηοηη 
πιηβί ΓβίβΓ ίο Ιΐιβ δντ&οηδ&ηΒ, ίηβ δβηδβ 18 Ίο βηίί ίηβίτ οτ*η 
βΗΠ.' Οί. ίΐιβ Β&τηβ ρητ^δβ ηβωτίν ίη ν. 9, ττρδς την έαυτοϋ δύναμιν. 
Ββίοντ, ττροεξα-γα-γών Ϊ5 Ίβ&άίησ οαί Μδ ίτοορδ ητβί.' Οί νιι. 70. 

7. καθ' δσον] Τηίδ βονβπΐδ αύτοΰ, ίηβ οοηβίπισίίοη θβίη§ 
κατά. τοσούτον νύτοΰ καθ' όσον ίώρα, Ίηβ,ί τρ&τί οί ίί 8ΐοη§ ν«ηίοη 
ίί 1οοκ.6<1.' Οί. ίσον άτδ τοΰ ίΐρον Ιφεωρατο την νήσου, \νηβΓβ Ιΐΐθ 
^βηίΐ'νβ άβρβηάδ οη δσον, ίηβ οοηδίηαοΐϊοη ηιί§ηί &1βο οβ κατά 
τοσούτον αύτοΰ δσον έώρα, νη«Γβ δσον Ϊ3 ίηβ 6ηθ]βοί οί ίηβ τβΛ, 
»β τό τε?χο$ ναβ 1»βίοΓβ. Ββίο^, 4 τπξένλΐον ίβ ' Β&ϊΐβά οηί &£&ΐηΒί 
ίηβηι ;' βηά ίιιτίηβΓ άοτνη 4x1 τατίίχηΐβ ηββά ίο εηίί ίηβββηβτ&1 
ίάβΒ, οί Γηονεπιβηί βχρΓβδ86<1 ίη ίηβ εβηίβηββ. Ιη ίΐιβ οοτηροαηά 
νβΓ08 ίη ίηίδ οηβρίβΓ, Ιΐιβ ρΓβροδΐίϊοη αντί οί βοιιτδβ ηβδ ίηο 
ββηββ οί Όη ίηβίτ ΒΪάβ,' 'ίη ίηβίτ ίητη.' 

22. τη* δί ημέρας] Ρογ ίηβ οοηβίπιοίίοη 8θβ υπ. 11, της χώ- 
ρας 4τΙ ττολύ. Οί. έτΙ Ίτολύ της 7ταρ(ξ(ΐρ(σίας, VII. 40. 

2δ. παράλαβίΐν] ΒΛ. κτήσασθαι. Ιη ίηβ ηβχί γ?οπΪ8 ίηο 
οοηβίηκίίίοη ίδ ΐί μη οί Συρακόσιοι παρέ\αβόν τικαταδύσαντες, &ο. 

XXXVIII. 5. ίτισκευά&α>] 8ββ ίηβ ηοίβ οη ίΐήβ \υογ<1 
ίη οη. 86. Ηθγθ ίί ίβ ' Ιο Γβηί,' »8 ίηβ ηβχί ντοΓοΙβ δηον*, «Γ τις τι 
ίτΐχοντ)κ(ΐ. Ρογ τονέω ίη ίηίβ εβηββ, οί. νι. 104, τας ναΰς ίσα» 
ΐΐτόνησαν ύτό τοΰ χειμώνος. 

νΧίΧ. 1. της μ£ν ώρας] Τηβ ντοτάδ άβρβηά οη τρωίτιρον, 
ίηβ ββηϊίϊνβ άβηηίη§ Ιΐιβ βχ.β.οΙ ροίηί οί ΓβίβΓβηοβ, 'θ&γΙϊθγ ίη 
ροίηί οί ιίιηβ.' Ιί ίδ νβΓ^ Γηηοή ίΐιβ Βαηιβ ηββ οί ίηβ ο&βθ &8 ίη 
ρητ&δθδ Ιϋβ ττροιέν^ι της όδοΟ, πόρρω της ηλικίας, &0. 

7. τους σφΐτίμους] Γογ ίηβ ρΓοηοηη ηβΓβ, &ηά αοοτβ ίη 
σφΐτίρου σταυρώματος, εββ νιι. 4. Ρογ ως τους έπιμελομένους 
('ίηοδβ «Ίιο ηαά ίΐιβ πιαη&§θηιβη* οί ίΐιβ ηι&τΐίβί '), δββ τι. 59. 

13. δτως αύτοΐς] Ιί ίδ ηοί εΐβ&τ ίο Ήτηοπι ίηβ ρΓοηοηη ΓβίβΓδ, 
ίοΓ ίηβ ρ&δ8&§βδ ςηοίβά ον ϋηΙιβΓ βββπι ηοί ίο ίηβ ροίηί. Οη 
ίηβ ντηοΐβ Ι ίηϊηΐί ίί πιβ&ηδ ίηβ ΒβΙΙβΓβ ίη ίηβ πι&τΐίβί ; ίηβ 
β&ρίβίηβ (ΙίδβΓηοίΐΓ^βά ίΐιβίτ ηιβη ίοΓ ίηβ ΒβΙΙβΓΒ, ίοΓ ίηβ ρητροδβ, 
ίΐι&ΐ ίδ, οί οηνΐη^ ίτοπι ίηβπι. Ιί άοβδ ηοί δββπι ηβοβδδ&Γ7 ίο 
Γβαχΐ αύτοΰ νήίΐι βοηιβ οί ίηβ βιϋίοΓδ. Τηβ τβΛ άριστοποιήσον- 282 ΤΕϋΟΥΏΊΏΕ8. 

ται δίιϊϋίΐν ΓβίθΓ3 οηΐγ ίο ίηβ ο£Ε1οθγ8 (τους άρχονται), \>χύ οί οοιίΓδβ 
ϊηοίικίββ ίηβ ιηβιι. 

ΧΙι. 6. σφών] Τηίδ Λβρβηάδ οη ήσσημένους. Οί. τ)σσηθεΐεν 
του παρόντος δεινοΰ, ιν. 37. 

8. ώ$ οίόμενοι] ΤΜ8 Ϊ8 ηοί ηιιϊίβ ίηβ 8Επιβ αδ οίόμενοι αίοηβ ; 
ΐί 18 ΓΕίηβΓ, Έδ ρβι-βοηβ τνουΐά Λο ϊί ίηβν ΐΐιοιι^ΐιΐ , ' ίηΕη δίπιρίν 
'1)60Εΐΐ8β ίηβγ ίηοιι§ηί.' Οί. ώϊ σαφώς οίόμενοι είδέναι τα περί 
αυτών, νι. 32. 

14. διαμέλλοντας~\ Τηίδ ηιΐ§ηί οί οοιιγβθ ηανβ βββη ίηβ 
Λαίΐνβ, Ε§τββΐη§ λνϊίη τοις Άθψαίοις, βηί ϊί Ϊ8 ΕίίΓαοίβά 1>γ 
άλίσκεσθαι ϊηίο ΐΐιβ ΕβοιίδΕίΐνβ. Οί. έδοξεναύτοΐς ώς τοι>$ Αθηναί- 
ους ξυμμάχους -γενέσθαι, ι. 31. Τηβ οοηείπιοίίοη οί τών Συρα- 
κοσίων Β&6Γ οί περιπλέοντες ΙΐΕδ 1)ββη ΕΐΓβΕΛν ηοίίοβά. 

25. έ$ τά πλάγια 7Γαρα7Γλ60»τ«5] Τηίδ 18 α Ιϊίίΐβ οοβοιίΓβ. 
ΤΙιθ 8νι•Εοη8Εη8 ϊη ίηβ 8πιε11 βοΕίδ §οί ιιηάβπιβΕίη ίηβ οεγβ &ί 
Εΐιν ροΐηί ίηβγ οοιιΐά (ές τε τους ταρσούς, &.Ο.), αηά 8ΕΪ1β<1 &1οη§ 

ίηβ ί&ηΐ£8 Οί ΟΕΓδ, ίο Πΐ&ΐίβ Ε άΕδη Εί ίηβ 81<1θδ οί ίηβ βηβΠίγ'δ 

βηϊρβ (έ$ τά πλάγια). Εγογπ ίηϊβ Εββοηηί οηβ \νοη}ά δαρροββ 
ίηβ άΕΓΪ8 ίο \>β ηιιτίβά Εί ίηβ ηιβη, ίητοη^η ίηβ οΕΓ-ηο1β8, ηηΐββδ 
τους ναύτας Βΐθ&ηβ ίηβ βεϊΙογβ, Ε8 (ϋδίίη§ηίδηθά ίΓοιη ίηβ 
έρέται. 

ΧΜ. 6. έπειτα] Τηίδ οοη-βδροηιΐδ (-ϊνϋηοηί δ^) ίο μέχρι μέι> 
τών όλκάδων. Οί. ολίγον μέν χρύνον ξυνέμεινεν ή όμαιχμία, έπειτα 
διενεχθέντες έπολέμησαν, Ι. 18. Τηβ έσπλοι πιβηίίοηβά εγθ ίΐΐθ 
©ηίΓαηοβδ 1>βί\νβ6η ίΐιβ {*Εΐ1βγ8 Ιβίί 1>γ ίΐιβ ΑίηβηΐΕηβ. 

16. καΐ πολύ κρείσσους] ' νβτν ίΕΓ ΒΐιρβποΓ.' Ββίονρ, καΐ τόν 
πεζόν Ϊ8 ίΐιβ ϊηίΕηίΓν Ε8 ννβΐΐ Ε8 ίηβ πευεΙ ίοΓΟβ. 

ΧΙιΙΙ. 10. πέρας τον άπαλλαγηναι} Τηβ πιθεπιπ^ οί ίηίβ ρβΓ- 
ηΕρδ 18 βχρΐΕΪηβ<1 ί)γ ίΐΐθ Ηοπιβπο ρϊίτΕδβδ τ^λοϊ θανάτοιο, γήραος. 
&β. ; \νηβΓβ ίηβ ββηϊίΐνβ άοβδ ηοί βχρΓβδβ ΐΗαί ο/ ιοΜοΗ ίηβΓβ Ϊ8 
ειι βηά ογ οοηβΐηβίοη, Μί ίΙίΕί \νηβΓβίη ίηβ βηά ΐΕγ. ΤΙιθ ββηββ 
ίΙιβΓβίοΓβ Ϊ8, ' ΐί ί!ιβ7 εγθ ίο οοπίθ ίο ηοίΐιϊη^ βπΕί ϊη ίΐιβ -ννΕ^ οί 
^6ίίΐη§ τίά οί ϋΐθ (ΪΕηββΓ,' ]ΐΐ8ί Εβ τέλος θανάτοιο πιβΕηδ ίΐΐθ βηά 
(οί Ιΐίθ) λνΐιίοΐι άβΕίΙι ϊ)ήη§8. Οί. δυοΐν ναυμαχίαιν την κρίσιν 
έσχε, ι. 23. Αί ίΐιβ ΒΕΐηθ ίϊιηβ Ι άο ηοί φΐΐίβ δββ \νη7 ίηβ δίπι- 
ρΙθΓ πίθΕηίη^ πΐΕ7 ηοί 1>β ίηβ ίΓΠβ οηβ. Τηβ δντΕβιίΒΕηΒ πίΕν 
ίίΕνθ Γβ§ΕΓ(1β(ϊ ίίβηίδβίνβδ Εδ £θοά Ε8 Για οί ίηβ ά&τίββτ \ν!ιβη 
ϋβοβ1βΐ& -ννΕδ ίοΓίϊηβά, 8ΐιρρο8ίη§ ίηβ Αίηβηίαη βχρβάίίΐοη \νοα1ά 
ίη οοηδβςη&ηοβ ϋβ ΕϋΕηάοηβά: ίηβη οεπιθ ίηβ ΓβΐηίοΓββπιβηίδ 
αηάβΓ ϋβηιοδίηβηβδ : ηβΓθ ν^ΕΗ ε δβοοηά ιϊβΐί ίο βδΟΕρβ ίτοπι. 
Τηβ δβηδβ ηο\ν τνοιιΐά ϋβ 'ΐί ΙηβΓβ \ν Γ Εδ ίο 1>β ηο εηά ίο ίΐιβίτ Ν0ΤΕ8. 283 

£βίϋη§ ήά (ίοΐιικννίΐίΐΐ ϊτοηϊο&ΙΙ^ ρβΓηαρδ) υί <ΐ8η§ει• βίΐβι• απη- 
§βτ,' ίηβ7 ντβΓβ, 83 Ιηβ7 ΐηοπ^ηί, ήά οί οηβ ήδ&, &η<1 ίηβ7 ίοπηά 
8ηοίηει• οβηίηα ίο δηπηοαηί. Οί. Ββπιοβίη. ρ. 1020. τΐ -γαρ αν 
ην τέρας του διαλυθψαι, ΛνΜοΙι δοπιϊίδ οί βίίΙιβΓ ΐηίβΓρΓεί8ίϊοη. 

11. όρώντε*] Τηβ ηοηώΐ8ίϊνβ είΐδβ ρΓβειιρροδβδ οί μεν Συρα- 
κ07ΐοι κατ ε-κ\ά•) ήσαν, ηΐδίββα οί τοΐ$ Συρακοσίοιί κατάτληξΐ! έ"χέ• 
νετο. Οί. είρητο τροεπτεΐν, θερατεύοντες, νι. 61. 

Ιδ. ώϊ έκ κακών] Τηβ οοιηιηβηί8ΐθΓ8 ςηοίβ ην δέ ουδέ άδύνα- 
το$, ώ$ \ακεδαιμόνιο$, είτεΐν (ιν. 82), ' οοηβί<1εηη°; Ιΐι&ί ηε ντ»3 & 
ΐΛοβά^Ώίοιή&η, ' αηά ίηβΐΐίοΓβ ηοί Ιϋβΐ^ ίο 1»ε ηιιιοη οί βη ΟΓβίΟΓ. 
Τηβ 8βΠ8β \νοώά ί>β, ίηεη 'ίηε7 ίοοΚ ηβ&τί, 88 πιικ•η 85 νου 
οοηΐά βχρεοί αίίβΓ ίηεΐτ ρΓβνίοτίδ ίτοιΛΙββ.' Βαί Ι πιίηει• ίηϊηΐϊ 
ίΐιβ ννοτΐβ ηιβ&ιι Ίηβν ίεΐί §τβ&ί1ν ϊηδρΪΓίίεά, 88 7 011 ^οπίά. 
εχρβοί ίηβπι ίο άο (07 & Γβνηΐδίοη οί ίββώι§) &ΛβΓ ίηείτ ίοππετ 
<ϋδ8δίβΓδ.' ΡεΓη&ρβ ηοντβνβΓ Βηοη ρητβδββ 88 ώ$ ^£ όλί-γου 
(ιν. 108), &ηά ώϊ έκ των δυνατών (ιι. 3), ατβ ΐη ί&νοητ οί ίΐιβ 
ίοπηβτ πιεβηΐηςτ. Βε1υ\ν, ϊη ούχ οίον τε είναι, &ΰ., δηρρΐ^ δει* ογ 
ίηβ Ιϋθ οείοτβ τταθεΖν. 

23. μετέιτεμψαν] 8εβ νι. 52. Ββίο^, καΧ αι/τόί Ϊ8 'ηβ 88 
νβΠ 88 Νϊοΐ85.' Γογ άτοχρήσασθαι, δεε νι. 17. 

31. το παρατείχισμα] Τηΐδ ϊδ ίηβ νηοΐβ 8ντ8οα88ΐι ^811 
(να. 7), εχίεηϋη§ ίτοπι ίηε είίν νβΐΐ υρ ΕρϊροΙβΒ ίο ίηβ ίοΓί &ί 
Εατ}•ε1τΐ8. Τΐιε στρατόπεδον ηβΓβ ηιβηίϊοηβα βρρββτδ ίο 1>β ίηβ 
ίητεβ ίθΓΤ8 (τα. 43, £ ήν έιτί τών Έττιτόλών τρία), οεηϊηά ίΐιβ 
ναρατείχισμα αί άϋϊεΓεηΐ ροϊηίβ οί Ερϊροί». 

38. διατολέμ-ψτιν] Αδ ίηίδ τνοτά ηββ ηο βΓίΐαΙβ ίί ϊβ ηοί ίηβ 
8αΙ>]'εεί οαί ίηε ρΓε<ϋθ8ίβ : Ιιβ ίηοη§ηί ϊί (τό έτιθέσθαι τ§ τείρα) 
ίηβ εηοΓίεδί επί ίο βιιϊδη ίηβ \τ8τ (διανολέμησιν). ΤηβΓβ ϊβ βη 
εχ80>1ν δίηήΐ8Γ ρ8&58§β ίη νπ. 86, κατεβίβασαν έί τάί Χιθοτομία*, 
άσφαλεατάτην είναι νομίσαντε$ τήρησιτ, ί. β. νομίσαντεί τό κατα- 
βιβάσαι εΐναι τήρησιν. 

39. 4λλ&«] 'Ιη ν8ίη' ίη οίηετ \νβνδ ίηβη ίηβ π§ηί. Οί. 
Ιλλωϊ Ονομα και ουκ έο-γον, νιιι. 78. Βείον, έτεκράτουν ϊβ ' Ιιβρί 
πίΛδίεΓβ οί ίί,' δο άϊίίβπη§ ϊη πιβ8ηϊη§ ίτοηι ίηβ δοπβί (τεμχν 

]08ί 1)βίθΓβ. 

45. δπ μή] ΤηΪ8 ΐδ εΐΐίρίϊοδί — ίηβ ίηΐΐ δβηίβηεβ ινοιιΐά οβ 
δτι μη άντεττεξ^εσαν, 'ϊη \νη8ίβνβΓ Γββρεοί ίΐαβ^ <Η<1 ηοί 6&117 ουί 
88&ϊηδί ίηβιη,' ντηβτβ ότι Ϊ5 Γβ8ΐΐ7 8 εο§η8ίβ 8θοαδ8ίϊνε. 

ΧΕΠΊ. 18. τό τείχισμα] Τηίδ Ϊ8 ίηβ 8νταοη5&η ίοΓί 8ί Ιηβ Ιορ 
οί ΕρϊροΐΒί, οη τνηϊοη ίηβ ογο89 \να11, αηά ίίδ εοΕίϊηαβίϊοη (τ^ 
ταρατείχισμα) Γββίβ<3. 284 ΤΗϋΟΥΏΙΌΕΒ. 

25. οΐ καΐ πρώτοι] Τηβδβ βϊχ ηηηάτβίΐ 8ντ&οιΐ8Εη6 βββηα ίο 
Ιιανβ βββη αη ΕάνΕηοβοΙ ^ιιεγ•!, βίαίϊοηβά. 1)βΙ"ν7θβη ίηβ ίοΓί οη 
Εηιγβΐυδ Εηά ίηβ ίΪΓδί οί ίηβ ίΙΐΓββ -«όγ1£8 οβηΐηά ίΐιο παρατεΐ- 
χισμα. Τηβν βΕη ΙΐΕΓάΙγ ηΕνβ βΕττίδοηβά ίηβ ύτβί οί ίηβδβ 
ίηΓββ ίοΓίΒ, ίθΓ ν?β τβ&ά Ββ1σϊ7, Αλλοι δέ τό άπδ της πρώτης 
ιταρατείχισμα. 8βθ νι. 96. 

30. του περαίνεσθαι] Τηβδβ ν?οτά& άβρβηά, Ι Ιηΐιά, οη ορμή, 
ίΐΒθΙί άβρβηάΐηβ οη βραδεΐς. Οί. βραδύτερους ήδη όντας τφ 
άμύνασθαι (ιν. 34). ΤΐΈηδίΕίβ ' ϋββοπιβ δίο^ (ογ άηΐΐβά) ίη ίηβΐτ 
ρΓβδβηί ΐηιρηίββ ίοντΕΓάδ ίηβ οο]βοί οί ίηβή• ΕίίΕοΙί ϋβπι^ 
οοπιρίείβά." 

31. τό άπδ της πρώτης] Άπδ πρώτης οοοητβ ίη ι. 77, οΙβΕτΙν 
ΐη ίηβ 8βη8β 'ΐη ίηβ ηΓ8ί ΐηδίΕηββ.' Τηβ \νηο1β ρητΕδβ ΕρρβΕΓβ 
ίο ηιβ&η, 'ίηβ ροιϋοη οί ίηβ δγΓΕοηβΕη βΓοβδ νΕίΙ ίίΓδί ίΐίί&οΐίθά,' 
ίηβ,ί ραΓί οί ίηβ παρατείχισμα ηβΕΓβδί ίο ίηβ ίοτί οη Εητγβΐαδ. 
Ββπιοδίηβηββ \νΕβ οη ίηβ ηοΓίηβτη βίάβ οί ίηβ δγΓΕβαβΕη Ιΐηβδ ; 
ηανΐη^ ίηπιβά ίΙιβΪΓ ροβΐίΐοη, ογ ίβΕίτη^ άο\νη ίηβ βίΐΐίΐβιηβηΐδ 
»ηά άβδίΓονίη^ ίηΐδ ροΓίϊοη οί ίΐαβ παρατείχισμα, ηβ ννοηΐά ορβη 
α οοηιηηιηϊο&ίϊοη ίο ίηβ Αίηβηϊίΐη Ιΐηββ οη Ερΐροί®. 

ΧΙιΐν. 2. ην ουδέ πυθέσθαι] Τηβ αοοηβΕίΐνβ ΐβ ^ονβπιβά 1>γ πυθέ- 
σθαι Β,ηά δτω τρδπω έκαστα ξυνηνέχθη Ία &άάβά ϋγ νί&γ οί βχρίΕ- 
ηΕίΐοη : ' Εοοηί \νηίοη ϊί ν?Εδ ηοί ββ,βν βνβη ίο §βί &ηγ Εβοοηηί 
ίτοπι βϊίηβΓ ρ&Γίν.' Ι άο ηοί ψιΐίβ δββ ίηβ ίοτοβ οί ουδέ, ιιηΐββδ 
ϊί ΐβ ίη&ί ϊί υγεβ ηοί βνβη βαβν ίο ΙβΕΓη αηνίηΐη^ αυοαί ίηβ οοη- 
ίηβϊοη, Εηά ε ίοΓίΐοπ ηοί βΕδν ίο (Ιβδοήοβ ϊί. ΙΌγ ούδ' άφ' έτε- 
ρων (απ' ουδετέρων), οί. τιι. 42, ουδέ "γαρ καθ' έτερα. 

4. σαφέστερα μέν] Τηβ ββηίβηββ ΐί οοπιρίβίβ ντοηΐά πιη, 
έν μέν ημέμα τα ξυνενεχθέντα σαφέστερα μέν ίσασιν οί παραξενε- 
μένοι όμως δέ ουδέ ταΰτα (τα ξυνενεχθέντα) ίσασιν πλην έκαστος, &ο. 

10. την μέν Οψιν, &ο.] ' ίηβγ ^οηΐά 8ββ ΙιβίοΓβ ίηβηι ίηβ &ρ- 
ρβΕΓΕηοβ οί ίηβ οοάγ, οηί Εηγ ββΓίΕΪη Ιαιο^Ίβά^β οί \?ηΕί 1>θ- 
1οη§βά ίο ίηβΪΓ ο\νη βίάβ οοηΐά 1 ηοί ί)β Γβϋ&ά υροη.' Τΐιβ πιοοη- 
1ί§ηί \?Εδ οΙβΕΓ βηου§η ίο βηΕϋΙβ ίηβηι ίο δββ ίΐαβ η§ηΓβδ ΕΓοηηά 
ΐη ίηβ ηΐΕΪη, οηί ηοί ίο άΐδίϊη§ιιίδη ΕοοιίΓΕίβΙγ ίηβηά ίΓοηι 
βηβηιν. Ββίο^ν, προσανηει ίδ "νναβ Ε8ββηάίη§ ίηβ δίορβ ίο ]θΐη 
ίηβηι. ' 

17. τα πρδσθεν] 'Τηβ ίοΓβηιΟδί Γ&η&δ.' Ρογ αδύνατον 
6ν, οί. νι. 24. 

23. έξήτουν τε σφας αυτούς] Οί. ιν. 25, παρακελευόμενοι εν 
έαυτοΐς, ϋοίη ίηβ Γβηβχίνβ ρΓοηοηηδ ϋβίηβ ηδβά νβΓ^ πιηοη ΐη 
ίηβ δβηββ οί 'θΕβη οίηβΓ.' Οηβ ^οηΐά ΓΕίίβΓ βχρββί ίηβ ΐηάΐτββί 
σφεΐς αυτοί ΐη δηοη 08868 ίηΕη ίηβ άΐτβοί ίαυτών. Ν0ΤΕ8. 285 

καλ τάν τό έζ εναντίας] ΤΜβ βονβπΐδ των πάλιν φενγόντων, 
'&ηά \τη8ίενβΓ βοάν οί ίηβΐτ οτνη 3ΐτβ8<ΐ7 τοηίβά ίτοορβ ο&πιο ΐη 
ίηβΐτ ^8ν,' ω ίηβγ ττβτβ τηβτοηΐηβ οη^&τάβ <1ο\πι Ερίροΐβ, 
ϊρΐ0Γ»υί οί νηβί ηϊία οοοηττβά ΐη ίτοηί. Οη καΧ εΐ δββ νι. 11, 
&ηά Ιιοΐο-π- είίβτ -γρωρίσαι πηαβί &€ βιιρρίίθά ηοί το ζύνθημα, 1)αί 
σφάς αυτούς. 

31. εΐ μεν έντύχοιεν] Ιη ίηΐβ ββηίβηοβ ίηβ 8αο]θθΐ8 οί ίηβ 
νβτοδ &ΓΘ ηοί ίηβ δ&ταε ίητοιι§ηοαί. Τΐιβ ^οτάδ ηιη 83 ίο11ο•«?8, εΐ 
μεν οί Αθηναίοι έντύχοιέν τισι των πολεμίων, ίηβββ 1»3ί οΊέφΐΐτγον 
αυτούς (ίΐιβ Α.ίηβηΪ8ηδ) άτε επισταμένοι εκείνων (ίηβ Αίΐιβηΐδηδ), 
&ο. Εί δ' αυτοί, &ο., πιβοηβ ίηβί ίηβ Αίηεηΐ8ηβ ηηάβΓ δίιηίΙ&Γ 
οΪΓονιηΐ5ί8ηο68, οη ίβΐίΐη^ ίη ντίίη 8 Ιατ^βτ ϋοα.7, ■«τβΓβ ρηί ίο ίηβ 
δ^οκί. 

41. φίλοι τε φίλοις] Τηβ άιιίΐνβ 13 §0Υβτηβά 1)Υ ξυμττε- 
σόντες Γβρβ8ίβ(1 ίτοπι ίηβ ρτβνΐοιίδ οΐ8θ8β. 

47. «5 τό όμαλόν] Τηΐβ ϊδ ίηβ ρΐβϊη αίοη^ Λβ Ιβίί οβηΐί οί 
ίηβ Αη8ρηδ, οβίτκ-εεη ϊί &ηά. ίηβ βοιιίηετη βα§β οί Ερίροΐβ. 

Έ1>ν. 7. οϊ γαρ, &ο.] Τηϊδ ΐαάοπι ΐηδίβ8<1 οί των -γαρ β»α- 
σθέντων, η88 Οββη ηοΰοβα. οείοτβ. Οί. τω κασι-γνήτω Κρέων τον μεν 
νροτίσας τον δε ατιμάσας ίχει, 8ορη. Αηίϊί}. 22. Ιη ίηβ ηβχί 
\νοΓ(1δ ίηβ οη8η§β οί ίβηδβ (Ιβδθτνβδ τβπίΛτΙϊ ; ' δοιηβ ρετΐδίιβά ϊη 
β1ο\«• οοητδβ, οίηβΓδ §οί ϊηίο ίηβ ε&πιρ Ββίβ.' 

ΧΙιΥΙ. 4. ύττονάγοίτο] Τηϊδ υθγο Ϊ8 ηοί ςαΐίβ ίηβ βλπιθ 86 
ττροσά"/εσθαι, τνΐιΐοη ^οηΐά οβ 'ίο 1>τΐη§ ονβΓ ίο ίηβΐτ εΐάβ ογ 
ρ&τίν.' Τηβ τνοτά ηβτβ τβίηβτ ΐδ ' ίο ΐ)πη§ ηηα,βτ ίηβΐτ ΐηηηβηοβ.' 
Ββίο^, και τά τείχη ϊδ ' ίηβ Αίηβηΐβη 1ΐηβ8 1>β8Ϊάβδ,' ίη βάάίίϊοη ίο 
ίηβΐτ δηοβββδ βί ΕρίροΙδΒ. 

ΧΕνΠ. 6. κατ αμφότερα] Τηϊδ ΐδ βχρίβΐηβα. 1>ν ίηβ ηβχί ντοΓθ.5, 
της τε ώρας, καΙ τό χωρίον, &ο. Οί. κατ αμφότερα και ναυσϊ καΐ 
ιτέζψ, τι. 31. Τηβ δβδδοη \νβδ ίηβ β&τίν &πίηπιη, &οου.ί ίΐιβ 
1)€8ίηηίη§ οί Αη^ηδί ρτοθ8θ!ν. Οί. νπ. 87, 8ηά Ηοτβοε'β 
Ρπΐδίκι ρβτ Αηοίητηηοδ ηοοεηίβηι οοΓροπΙπίδ ηιβίηβπιαΒ 8ΐΐΒ- 
Ιτηπι (υ. 14). 

8. καϊ τό χωρίον') Τηίβ οη§ηί 8ίΗοίΐ7 ίο η8νβ οββη καΙ τοΰ 
χωρίου... 6ντος, ίο οοΓΤββροηα. \τίίη της τε ώρας, οηί ίηβ οίβηδθ 
οβοοηιβδ 8 άίτβοί οηβ, ίηβίββά οί 8ηοδί(ϋ8Γ7. Οί. νιι. 80, ντηβιβ 
βββ ίηβ ηοίθ. 

11. άλλ' άττερ καϊ διανοηθείς] Τηβ ίηηηίίίνβ διακινδύνευσα* 
<3βρβη(ΐΒ οη έψηφίξετο ογ 8 8Ϊπύΐ8Γ ντοτά βηρρίίβα ίτοπι ίηβ ηβχί 
οΐ8ΐιβθ, 80 ίηβί ίηβ ννοκίβ τηη ένειδη (ταύτα) ίσφαλτο άττερ και 286 ΤΞυ0ΥΒΙΙ)Β8. 

διανοηθείς (ίψηφί'ζετο) ες τάϊ 'ΕτΓί7Γολά$ (έλθόντας εν αύταΐς) δια• 
κινδυνεΰσαι. Καί ϊβ Β,άάθά, βθΟΕίΐδθ Ιιϊβ οϊ>]'βοί ίηβη \ν&δ ίηβ β&,πιθ 
88 ηο\ν. 

15. του στρατεύματος] ΤΜβ άβρβηάδ οη ταΐς επελΟούσαις 
νανσί, &ηά κρατάν Ϊ8 ιιββά 8θδθ1αίβ1}>- ; ' ίο ηβ,νβ ίηβ πια,βίεΓ^, 8,1 
αΐΐ βνβηίδ λνΐίη ίΐιβ &άΛίίϊοη&1 βηίρΒ οβίοη^ΐη^ ίο ΐΙιβΪΓ ίθΓββ;' 
ννηβΓβ στράτευμα ιη68.η8 ίΐιβ λνηοΐβ Αίηβηίαη ίοΓΟβ, ηαν&Ι &ηά 
Ια,ηά. Ββ1ο\ν, τους έπιτειχίζοντας ΓβίβΓδ ίο ίηβ Ρθίοροηηβδϊαηδ 
ννηο η&ά ίοΓίώβά ϋβοβΙβίΒ,. 

ΧΙΛΊΠ. 7. ττοιουντες] Τηϊβ ππ^ηί η&νβ Ιιββη ποιούνταν, Ιϋβ 
ψηφισμένους οβίοτβ. Ρβτηαρδ ίηβ ηοηιΐιι&ίϊνβ ϊδ ηββά 8,8 ίηιηιβ- 
(ϋ&ίβΐ^ ΒΤΐ§§β8ίβ(1 1>7 Λβ νβΛ οί 8,88βΓίϊοη (ίφη) πιβηί&Ηγ 8ΐιρρ1ίβ<1 
ϊη ίΐιβ βίαηδβ λαθεΐν γαρ &ν, &ο. 

τό 5^ τι, &ο.] Έηά ρ&ΓίΙγ &1βο, ίηβ δί&ίβ οί ίΐιβ βηβπιγ 
Β,β \?β1Γ (καί). Οί. τδ δ^ τι καί Άνδρες των Αθηναίων έπήγον 
αύτού$, ι. 107. Τηΐβ βχρΓβδβϊοη δυρροΒββ το μέν 'ρ&ΓίΙ^' ίο 
ρΓβοβάθ νϊτίη&ΙΙγ, &1ίηοα§η 011Ι7 ΐη ίηβ πιπιά οί ίηβ νΐτϊίθΓ, 
ίΐηά τι Ϊ8 &άάβά ίο ςυ&ΐϊί^ ίΐιβ βχρΓβΒβίοη, ' &ηά ρ&ΓίΙγ ίο βοπιθ 
βχίβηί.' 8βθ νϊ^θΓ, ρ. 13, νοί. 1. Ββίοντ, ϊη άφ' ων, &ο. ίΐΐθ οοη- 
Βίηιοίΐοη αοοοκϋη^ ίο ΟόΊΙβΓ ΐβ άπδ τούτων α αύτων ήσθάνετο, 80 
ίη&ί αύτων Λβρβηάδ οη ά', ' ίηβ,ί ροΓίϊοη οί ίηβπι \ν1ιίο1ι ηβ -νν&Β 
«,οφίβ,ίηίβά νάίη.' ΡυτίηβΓ άοτνη, αυτούς 18 ίηβ &οουδ8,ίϊνβ &ίίβΓ 
εκτρνχώσειν. 

13. καί ην -γαρ τι] Τηΐβ ΐάΐοιη άθΒβηβΒ ηοίΐββ. Οί. καί 
(■ήσαν -γαρ ούδενός Ελλήνων Ζνσπονδοι, &<5.) Ζδοζεν αύτοΐς, ι. 31. 
Τηβ ββηίβηοβ ϊη ίηβ ηβη&Ι ν,'&γ ν/οχύά η&νβ ηιη καί τι καί £ν 
Συρακούσαις (β,ηά & ρ&τί^ ϊη 8}Τ8,(5ηδβ &8 βΙββννηβΓβ), βουλόμενον, 
&0. (έκεΐ -γαρ ην) ίττεκηρυκεύετο, &ΰ. ■ 

16. τφ μεν έργω] Νίοίθ,β Γ68117 ϊη ηϊβ ο\νη ηαϊηά \ϊ8.8 
ηηάβοϊάβά \?ηΐοη οί ίηβ ί\νο οοιίΓΒβδ ίο β,άορί (£π αμφότερα 
έχων), ΛνηβίηβΓ ίο §ο αγταγ ογ Βίβ.^. Ορβηΐ7 ηοντονβΓ, 88 ίίΐΓ &β 
Λνοτάβ \νβηί, ηβ βχρΓβδββά 8, άβοϊάβά άβίβπηίη&ίΐοη ηοί ίο ηιονβ. 

21. καί γαρ ού τους αυτούς] Τηβ ΙϋβΡβΙ Γβηάβηη^ οί ίηίβ 
ρ&δδ&§β ίδ &δ ίο11ο^8 : ' ίηβ β&πιθ ρβΓβοηβ \νοιι1(1 ηοί άβοΐάβ οη 
ίηβΪΓ 00.86, &ηά ]πιο\7 ίηβ ίβΛίβ, ο^ &οίιι&1 β^'β-δΐ^ηί (88 ίηβ^άίά) 
ίυβίβ&ίΐ οί 07 ηβ8Χ8&7 ίΓοηι ίΐιβ ίβ,υΐί-ηηάίη^ οί οίηβτβ.' Νίβί&δ 
ηιβαηβ ίηαί ίηβΐτ ΐηά^β 8 &* ηοηιβ \?ου1ά ηοί 1)β β^β-ντΐίηβδδββ οί 
ίϊο ηιΪΒβΓ^ οί ίΐιβ Αίηβηΐβηβ οβίοΓβ δγταοαββ, &ηά 80 άϊβροθβά 
ίο & Ιβηιβίιί νίβν οί ίηβΐτ ΓβίΓβΕί, οηί ^οιιΐά οηΐ^ ηβ&τ ββοοηά 
Ιΐ8η(1 βΛοοαηίδ οι ϋ ίτοπι ρβΓβοηβ \?ηο ηι&(ίβ ΐί ίηβΪΓ οιΐΒΐηβδβ ίο 
ΛβοΓ^ ίηο οοηάαβί οί ίηβ ^βηβΓαΙβ »υά λγηι^ . Χ0ΤΕ8. ■ 287 

22. ώαπερ και αυτοί] Τηίβ οοηδίπιοτΐοη ΐβ ρ8Γ8ΐ1β1θ<1 βν ι. 
44, νομίζοντες πάλιν τε σφίσι φίλίαν άπό παλαιού δημοκρατουμέντρ 
ώσπερ και αυτοί, \νηβΓβ Άϋβτ αυτοί δΐιρρίν έδημοκρατοΰντο. 

32. τοΰτο παθεΐν ιδία] Τηβ οοηίΓ8δί ηβΓβ Βθβηιβ ίο Ηβ \>β- 
ίττββη Ιδία 8η<1 δημοσία νΐτίιΐ3ΐ1ν βχρΓβ88β<1 ΐη ίηβ β3τ1ΐβΓ οΐ&αδβ 
ύπό Αθηναίων άπολέσθαι, \ν1ιβΓβ ίηβ ηοϋοη οί οοατδβ Ϊ5 ίΐιβί οί 
οβΐηβ ραί ίο άΐβδίη ον 8 ρυοίΐο Γβδοΐαίΐοη, ογ ϊαά^ιιίθηί. — Τΐιβ 
\νοπ1 ιδία Ιιθγθ ο•8ηηοί δατβΐν πιβ&η ίη3ί ΝΐβΪ85 Βΐ§ηΐηβ<1 1ιΪ3 ΐη- 
ίβηίϊοη οί <1νΐη§ δντοκί ΐη 1ιαιι<1 βνβη ϋ ηο οηβ η3<1 ίϊιβ οοητ8§β 
ίο ίοΐΐο^ ηΐπι. Ββ1ο\τ, προσοφείλειν ϊδ ' ίο ο\τβ δβίίίίίβ.' 

ΧΙιΙΧ. 3. αυτόθι που το βουλόμενον] ' ίΙΐθΓβ ν?8δ ϊη 3 0θΓί3Ϊη 
ςιι&τίβΓ (που) ΐηβΓβ, ίϊιβ ρ»Γί7 ηβίοΓβ Γηβηίΐοηβά (ίϊιβ ίοτοβ οί ίϊιβ 
3Γίΐθ1β) 33 άβδΪΓΪη§ &ο.' ΟδΊΙβΓ. 

7. θαρσήσει κρατηθείς] ΌνβΓρο\νβΓβ<1. 83 ΐί ττβΓβ, \νΐίη οοη- 
ηάβηοβ ηιοΓβ ίη&η οβίοΓβ.' Ι βηρροββ μάλλον Ϊ3 ίο οβ δΐιρρίΐβά, 
38 κρατηθείς πιβν 1)β Γθ§8τάβ<1 ρβΓΐΐ3ρ3 33 1ΐ8νΐη§ 8οηΐ6ίηΐη§ οί 8 
οοπιρβΓϋίίνβ ηοίΐοη βίίβοηβοί ίο ίί. 8ββ νΐ^βΓ, ι. 407 3ηά 416. 
Μ άλλον άοββ δββπι οιηΐίίβά οβ08δΐοη3ΐ1ν, 88 ϊη δορίι. Α]αχ, 966, 
έμοί πικροί τέθνηκεν η κείνοις -γλυκύ*. Βηί ίϊιβ ρ3853§β ΐη Τίηιον- 
<1ΐ(1θ8 ϊδ νβΓΤ οπτίοηβ. 

16. τά της εμπειρίας] ΗβΓβ χρήσιμα 3ββπΐ8 ηοί ίο οβ ίϊιβ 
ρΓθάίοβίβ, ίοτ σφων νιοχύά 1)β οτιί οί ΐίβ ρΐ&οβ, 1>τι* ίηβ εβηεβ ϊβ, 
Ι ΙΜηΙν. 'ίηβ 8άν3ηί3§β8 οί βΐάΐΐ ντοαίά 1)β1οη§ ίο {Πετη.* Ββ1ο\?, 
κίίθΓ -37617, έξανίστασθαι ϊδ ίο Οβ δΐιρρίΐβά. Ιττβ§ιιΐ3Γ βχρΓβδδΐοηβ 
οί ίηΐβ Ιάηά 8Γβ οοππηοη ϊη 811 1&η5Π3§βδ, βδρβοΪ8ΐ1ν «-ήβη 
βρο^βη. Ββπιοβίηβηθδ, οη δίβίΐη^ Ιϊιβ νϊβν?8, ιηΐβηί β8δΐ1ν 8<1(1 
ίΒο τβΛδ και μη μέλλει* 33 & ϋηά οί ρ&Γβηίηβ8Ϊ3. 

24. και πλέον] Ένβη ηιοΓβ' ίη&η ηβ ρΓοίββδβά, ογ ορβηΐν 

5ί8ίβ(1. 

ίι. 3. ή τοις Συρακοσίοις] ' Τηβ ρ3τίν ΐηοΐΐηβόΐ ίοΓ ίτϊβηάβηίρ 
ννΐίη ίηβ 8.γτ8€ΐΐ38η8 η3<1 οββη βχρβίΐβοί.' Στάσις ές φίλια δββπΐδ 
οοηδίπιοίβά. Ιϋβ 3 8Ϊη§1β \ϊόγ<1 (οί. ή 6ρ-γή ές Μυτιληναίους, ιιι. 
44), 3η<1 τοις Συρακοσίοις ΐδ ίηβ άβίΐνβ οί ίηβ ΐηάΐτβοί οοϊβοί. Ι 
άο ηοί οβίϊβνβ 1η3ί ίί φίλια 08η 1)β ' ΐηίο 3 ίπβηάΐ7 οοηηί^.' 

15. ότ^χίΐ] Τηβ \^ογ<1 Ϊ3 ΙιβΓβ αββά ϊηιρβΓ8οη8ΐ1ν, 'ίηβτβ ίβ 
ίηβ 1β3δί άίδί3ηοβ,' 3η<1 δύο ήμερων και νυκτός πλουν &τβ Θχρΐ3ΐΐ3- 
ΙθΓΛ• οί ελάχιστον, νϊζ., & νο73§β οί, &ο. Βηί ίηβ ίβχί ϊδ ρΓΟϋβοΙ^ 
οοΓπιρί. Τηβ άίδί8ηοβ οβίνββη ίηβ Ιγκό ροϊηίβ ηιβηίϊοηβα ϊδ 
δοηιβ\νηβΓβ 3θοηί 150 παΐβδ, βηά ίί ίηβ Γ3ίβ οί 88ϋίη§ ντβτβ 7δ 
ιηΐΐβδ 8 ά3τ (δββ νι. ι), Τηηονάίάβδ η83 τα&άβ ίηβ άίδίβηοκ 
ΓβίηβΓ ίοο §τβ3ί. Ββίο^•, τοΓγ πασιν ίβ ' ίη «11 ροϊηίβ.' Οί. οί τε 
ΆρΊΐΐοι άριστα έσχον τοις πάσι, ν. 28. 288 ' ΤΗϋΟΥΏΙΏΕδ. 

26. άλλ' η μή] Οί. ού προσδεχομένων άλλ' η Αττικά.! τάί ναΰ% 
είναι, νιιι. 28, η,ηά ΡΙαίο άβ Σ,β$. 875 ΐ), ού -γάρ έστιν ούδαμοΰ 
ουδαμώς άλλ 7/ κατά. βραχύ. Άλλ' η Ϊ8 ' βχοβρί, ηηΐθβδ' (ρΓβθίβΓ- 
ςη&ηι). Τηβ οοπΛίη&ϋοη Ϊ8 ηδπαΐΐν τβζ&τάθά 8,8 &π8ίη§ Ιγοπι & 
οοηίαβΐοη ϋβί'Κ'ββη άίίϊθΓβηί βοηδίπιοίίοηβ. Αβ Μαάνΐ^ βη^ββίδ, 
ούδ^να ορώ άλλα σέ (όρώ) β,ηά ούδένα άλλον ορώ η σέ, πΐ8,ν ηανβ 
β8.8Ϊ1ν Γβδτιΐίβά ϊη ούδένα ορώ άλλ' η σέ, &πά ίηβ ίοπη η&νϊη§ οηοβ 
αηδβη ηιβν η&νβ οοιηβ ίο ββ ηββά §βηβΓ&11ν. ΤΓ&ηβΙ&ίβ ηβΓθ 
' βχοβρϋη^ βο ί&Γ &ί Ιβ&δί &β ηοί βηοοβίηβ ίο ηβ,νβ αη ορβη νοίβ 
ί&ΐίθη.' Νϊοϊ&δ νοαίά ηοί &11ο\ν & οοηηοίΐ οί μτ&γ ίο \>β ηβΐά, 
τνηβΓβ ίΐιβ βοιηπΐ8.•ηάθΓ8 οί (ϋνίδίοηβ -νροιιΐά. νοίβ οη ίηβ ηιαίίβΓ 
ορβηΐν. Γογ ένθύμιον ποιούμενοι, δθθ νιι. 18. 

33. ήν "γάρ τι καΐ άγαν] Οί. μη έκπεπληχθαί τι ταΐς ξυμφοραΐς 
άγαν, νιι. 63. Τΐιβ δβηβθ ϊδ ' ίοτ Ιιβ ν7&8 80ΐηβ•ϊνηΕί ρβΓηβ,ρβ βνβη 
ίο βχββδβ ;' ^ηβτβ τι ςα&ΐϊηβδ άτ/αν, αηά ηιο<1ίηβ8 ίΐΐθ ροβίίϊνβηββδ 
οί ί1ΐ6 &88βΓίϊοη. 8ββ ηοίβ οη νιι. 33, αη<1βι• σχεδόν τι. 

θειασμώ] Τηβ νβΓϋβ θειάξω, β,ηά. έπιθειάζω, βτβ ιΐ8θά ίη II. 75, 
νιιι. 1, ϊη ίηβ δβηβθ οί 8.ρρβα1ίη£ ίο ίηβ ϋβίί7• Ιη π. 75, 
αίίβΓ &η αάάτβδδ ίο ίηβ Οοάβ οί ΡΙαίβΒΒ,, Αχοηίά&ηιυδ, τοσαΰτα 
έπιθειάσας καθιστή ές πόλεμον, &ηά ΐη νιιι. 1, ίηβ ρ&δδΕββ ϊδ 
αυτούς θειάσαντες έπήλπισαν. Τηβ δηοδί&ηίίνβ θειασμός πιβ&ηδ 
ίηβΓβίοΓβ & η&οίί οί αρρβίΐΐϊηβ ίο ίηβ §0(1β οη &11 πι&ίίβΓβ, ογ οί 
δαρβΓβίϊίΐοηδ οοββΓν&ηοβδ. 

36. βττω* αν πρότερον] Τηίδ άβρβηάβ οη διαβονλεύσασθαι, 
&ηά ίηβ δβηββ ίδ ' Ιιβ \νοα1ά ηοί βνβη άβΙίϋβΓ&ίβ οη ίηβ α,ηββίίοη, 
1»βίθΓβ 8ί&^ίη§...ηο\? Ι β&7 ηβ βηουΐά ϋβίοΓβ ΐΗαΙ, πιονβ ίτοηι 
ηίβ ροβϊίίοη.' Ρογ ίηβ 'ίητϊοβ ηΐηβ,' Βίοπιηβΐά τβίβτβ ίο ν. 
26, τρΙ$ εννέα £τη δέοι -γενέσθαι αυτόν, Άηά 8ορη. (Εάίρ. ΟοΙ. 483, 
τρίς έννέ' αυτή κλώνας τιθεΐς. 

ΙιΙ. 3. ως καΐ αυτών] Ρογ ίηβ οοηδίπιοίΐοη οί κατα-γι-γνώσκειν, 
δθθ νι. 34. Οί ίηβ ρΓοηοηηβ αυτών ΓβίβΓβ ίο ίηβ Αίηβηΐαηβ 
('βνβη ίηβηίδθίνθβ'), &ηά σφών ίο ίηβ 8ντ8,οπ8£ΐηβ, \νηο εγθ ίηβ 
ηαβ,ίη βα^βοίδ οί ίηβ ββηίβηβθ. Αυτών ϊδ ηοί βονβπίθά" &ν κατε- 
-γνωκότων (οί. ουδείς πω κατα-γνούς έαυτοΰ, ιιι. 45), 1)ηί ρΓβοβάβΒ 
ίί. 

5. ού γάρ &ν\ 'Ρογ οίηβηνίββ ίηβ^ΛνοπΙά ηοί η&νβ ρΐ&ηηθά.' 
Τηβ βθηίθηββ \νοη1ά τηη ίηηβ, ϊί ίΐιβ βΐΐίρδβ ν?βΓθ βαρρίϊβά, εΐ 
■γάρ μ}) οΰτως εαυτών κατε^ί^/νωσκον, ούκ ένόμισαν αυτούς αν έπι- 
^ουλίΟσαι τόν επίπλουν. Ββ1ο\ν, της εσόδου 18 ίηβ βηίΓβηοβ ΐηίο 
ίηβ Αίηβηίαη Ιϊηββ. 

ΙιΙΙ. 8. έπεξα^α-ζόντα] Τηίβ \ρογ(Ϊ ίβ ηδθά &1βο ίη ν. 71, οί &ώ 
βχ&οίΐν βΐηιΐΙ&Γ ηι&ηωηντθ οη Ιβηά, νϊζ. οί 1θη8ίηβηΐη§ οηί λ ΝΌΤΕ8. 289 

Ιίηβ εϊάενανβ, 8θ 35 ίο ονβτΐ3ρ ίΐιβ βηβπΐ}•*:; ίοκκί. Ιιι π. 21, 
ΐτΐξά'/αν Ϊ3 αββά δίπι ρίν ίοΓ πΐϋτοηϊηβ οηί 8§3Ϊηδί ίΐιβ βηβπτ; ; 
Ικιί ηβτβ ίηβ ρτβροδϊίΐοη δββπΐδ Ιο 1ΐ3Υ6 ίηβ εβηδβ ΐί 1)β3Γ8 ϊη 
εχικαταβαϋκιν |οββ νιι. 23), ' βχίβη<1ϊη§ Ιιϊδ Ιΐηβ οπί οπ^τΛδ.' 

ΙιΙΠ. 8. καταφίρομένας] 'οβΐη^ 03ττΐβ<1 άο^η' (ίο ϋι© δηοτβ). 

4. βουλάμενο! διαφθείρειν] Τηβ οο]βοί οί Οίΐΐρροδ \Γ88 ίττο- 
ίοΐά: Ιιβ νϊδηβά ίο ρυί ίηβ οτβντδ ίο ίΐιβ δ^οπΐ 88 ίηβν Ιβίί ίΐιβίτ 
δηϊρδ, 3π<1 §ίνβ ίηβ 8νΓ3οαδ8ηδ α ϋβίίβτ οπ8ηοβ οί άτ&β§ϊησ οπ* 
11ΐ6 άβδβΓίεά δηϊρε, \\-ηβτθ ίηβΐτ ίτίβηάΐδ ντβΓβ ηιβδίβτδ οί ίΐιβ 

8ΠΟΤβ. 

6. τταρεβοήθει ετί την χηλήν] ' Μβγο•1ι6(1 αίοη» δΙιοΓβ ίο ίηβ 
χηλή ίο ίΐιβϊτ »ίά.' Αοοοτάιη§ ίο Δτηοΐά, νηοηι ίΐιβ οίΙιβΓ βάϊίοτβ 
ίθ11θ«•, χηλή ϊδ ίΠβ Ι•3£Ϊη ΟΓβρίάο (8 δΟΤί οί ά8ΐη ογ β<ϊ§β), \νηίο1ι 
ίοπηβά & η8ΓΓ0\9• <:&ιΐ3θ\ν87 8ΐοη§ ϋιβ β%β οί Ιΐιβ ηβτοοητ, οβ- 
ί^νββη ίηβ 868 8ΐΐ(1 ίΐιβ ηΐ8Γδ1ιβ5. Ββίον, ίτεκβοηθηΊταντεί Ϊ3 
*88Ηνϊη§ οαί ιιροη ίηβπι ίο τββοηβ ίΐιβίτ ίπβηάδ.' — Γατίηβτ άονη, 
λοΐ οί 'λθηραΐοι ίδ 'ίΐιβ Αί1ιβηΪ8η8 88 ντβΐΐ 88 ίΐιβ οίηβΓδ.' 

26. καΐ τό μη χροσελθεΐν] ΤΙΐθΓβ άοβδ ηοί βββπι 3ην άϋηοηΐίν 
αοοιιί ίΐιϊδ οη8η§6 ίτοπι την φλόγα ίο τό μη χροσελθειν, ' η8νϊη<; 

δίορρβά ίΐΐβ Π8Π1β, 8ϋά ίηβ Πβ8ΤβΓ αρρτοίΐοίι οί ίηβ Τβδδβΐ.' 
Ώ,αύειν τό χροσελθεΐν, 8η<1 ταύειν τό μη χροσελθεΐν πιβ8η ϋβ 
δβπΐθ ίηίπβδ, 8ββ νι. 1, &η<1 Ι άο ηοί βββ 3ηγ ίοτοβ ϊη Ατηοΐά'δ 
οοϊββίϊοπ ίο ίηβ ηηϊοη οί 8 ηβ^Μνβ \τϋη 8 ροβϊίίνθ βχρτβεβϊοη. 

υν. 2. τήί άνω] Τΐιβδβ -«ΓΟΓίΙδ ΓβίβΓ ίο ίΐιβ ροτίΐοη οί ίΐιβ βη- 
§88βπιβηί ίοα§ηί 8\ν&ν ίτοπι ίηβ εΙιοΓθ, ίο\ν8τ<ΐ8 ίηβ ηϊβηβτ 
§τοηη(1 οί Ερΐροΐκ. Ββ1ο\ν, ή$ τ« τρνκτρ άβρβηάδ οη τροχαίο» 
Ιστησαν Γβρβ8ίβ(1, &η<1 ϊδ &η ίηδίβηοβ οί Αίίΐο &ίΙτ8ΰίϊοη. 

Ιίν. 2. και του ναυτικού] Τηβ ββηίίΐγβ άβρβηάδ οη τη% νίκη!, 
' ίηβ γϊοίοτγ §8ΐηβ(1 ογ ίηβ 8γτ8οη38η3 η8Υΐη§ 1)ββη 3 οτίΐϋ&ηί 
οηβ, ντίίη ΐηβϊτ π8υυ ηοχο &8 Ή-βΙΙ 8δ (ίηθίτ 1&ηά ίοΓββε)." 

■κρότιρον μέν~\ ΤηβΓβ ϊδ ηοίηϊη^ ίο οοπτβδροηά ίο μέν, βχοβρί 
α οΐ3αδβ ίβοίίΐ;• δηρρϋβά ίτοπι ίηβ £βηβτ8ΐ εβηββ οί \νη8ί 
ρτβοβάβδ, τρότΐρον μέν, νΰν δϊ οΰ. Οί. Ρΐδίο, Σ€ρβ$, 803 ι>, ρΰν 
μίν ττου τοϊ σττουδά,ϊ οϊονται δίΐν -γί-γνΐσθαι, ϊ. θ. χρότερον δε οΰ. 

6. τόλίο-ι -γαρ ταύταιί] 8ββ νι. 54, ηηάβτ τύραννοι ούτοι. 
Τηβ ίαΐΐ οοηδίτποϋοη ντοαΙΛ 1»β ταύτας ταΐί χόλβσο» έττΐλθόττΐς 
ίώί) μύναΐί ήδη τόλεσ» όμοιοτρότοί!. Οη 3ίί8θϋη§ ίηβδβ οίίϊβΒ, 
ίτοπι ίη8ί πιοπιβηί (ήδη) ϋιβγ νβιβ 6η§88βά \νίίη οίίϊβδ τβδβτη- 
οϋη§ ίηβπίδβίνββ ϊη ηβοϊίε &η<1 ϊπδίίίηϋοηδ. 

8. μΐ-γίθη ΐχούσαα] 'ροδδβδβίηβ ηι&ςηϊίηάβ ίη ίηβίτ τβ- 

19 290 ΤΗϋΟΥΌΐηΕ8. 

Βρβοίίνβ ο&Ββδ.' Τΐιβ ρΙιίΓΗ,Ι 8Θ0Π18 ιΐδβά ϋβο&Λίββ βαοη οίί γ η&νϊηβ 
8Ϊζθ, ίηβ 8ΪΖ6 οί &Π οοηϊοίηίΐγ Ϊ8 ι•β§&Γάβά αδ α ρΐαταΐ. Οί. ΡΙ&ίο 
άβ Εβρ. 618 α, τά; δέ" καΐ ει; πενία; τε καϊ φυ^α; καϊ ει; πτώχεια; 
τελευτώσα;, ί. β. ίη νατίοιίδ ϊηδί&ηοβδ οί ρονβΓίν. Αίβο ΡΙαίο άβ 
Εΰ(}. 861 Ε, /3λά/3α» γαρ εκούσιοι των -πάντων οΰτ' αριθμοί; ούτε 
με•γέθεσιν έλάττου; είσΐ των εκουσίων. 

10. το διάφορον] ϊΐΐθδβ ντοΐάβ ίΐΓθ αάάβά 8,8 εχρΙαιιαΙοΓγ οί 
τι, 'ιιη&Μβ ίο ΐ>ι•ίη§ ίο ϋβ&Γ υροη ίηβπι ίΓΟίη ίηβ δίάβ οί ίηβίι- 
ροΐίίγ οπ§1ιί οί εη&η^ε, — ίη&ί ηδΐι&Ι δοιίΓοε οί (ϊίδΟΟΓά.' ΟοΙΙθγ 
οοηιρ&Γβδ VII. 75, ή ισομοιρία ίχουσά τίνα δμω;, τό μετά πολλών, 
κούφισιν. Βο\θλ\, \νϊΐΐά κρείσσου; δΐιρρίγ Οντα, αη8Υ>'βήη8 *ο 
δυνάμενοι. 

12. τά τε προ αυτών] ' Ιη \ν]ιαί η&ρρβηειΐ υείοΓβ ίηβπι,' ϊ.β. 
υβίοΓθ ίΐιβ βνβηίβ }αδί Γβΐ&ίεά, ίΐιε 1&8ί εηβ&£6ΐηβηί βγ 88&. Τηβ 
θχρΓβδδίοη οοοιίΓδ ίη ι. 1, τά^άρ προ αυτών καΐτά έτι παλαιότερα. 
Κο2 ταϊ; ναυσίν Ϊ8 '\νίίη ίηβΪΓ δΐιίρδ (βγ ββα,), &8 \νβ11 αβ βγ 
Ιβηά.' 

ΙΛΠ. 6. εκείνου; κωλύσωσιν] 8ο. σωθήναι. Οί.νι. 91. Ββίολν, έ$ 
του! Έλληνα; 18 'ίη ίΐιβ βγβδ οί ίηβ Οΐββίίδ.' Οί. εί$ τους άλλου; 
Έλληνα; έπίδειξιν μάλλον, νι. 31. 

11. τού; τε γαρ άλλου;] ίο ίΐιίδ και αυτοί οοιτβδροηάβ. ΐήθ 
ρΓβββηί ίβηββδ ΙαβΓβ ανβ ηοίίοβ&Μβ. Τΐιβγ δββπι ίο βχριβδδ ίηβ 
ίππηβάϊαίβ η&ίηΓβ οί ίΐαβ Γβδίιΐί οοηίεπιρ1&ίβά\ &δ αήδίϋβ ίτοπι ίηβ 
(Ιβίβ&ί οί ίηβ Αίηβηϊ&ηβ : ίηβ Θτεβ&δ βχβ, δοιηβ οί ίηβπι, αί 
οηοβ δί&τίβά ϊη ίηβ γοςκΙ ίο ίΓββάοηι. 

16. αυτών] 8ο. του του; μεν έλευθεροΰσθαι, τού; δε φόβου 
άπολύεσθαι. 

20. ούδ' αυτοί] 8ο. περιε-γί-γνοντο αυτών. 

23. ίμπαρασχόντε;, &ο. ] ' ο££βι•ΐη§ ίοΓ ί ηεΪΓ τΐ8β (έν) ίηβίτ ο\ν:χ 
οίίγ, ίο 1)β&Γ ίηβ ίΪΓδί βηοοίί οί <1&η§βΓ' (πρό). Οί. νι. 12, μηδέ 
τούτω έμπαράσχητε ίδια έλλαμπρύνεσθαι. 

24. προκόψαντε;] Οί. ιν. 60, τη; αρχή; προκυπτόντων εκεί- 
νοι;, Όΐβ&ΓΪη§ ίηβ ττ&γ ίο επφίτβ ίοΓ ίηβιη,' \νηβΓβ ίΐιβ §βηίίίνβ 
18 ΒΪηιϊΙ&Γ ίο ίΐι&ί ίη ίηβ ρηΓΒ,δβδ προιέναι τη; όδοΰ, &0. Τηβ 
δβηδβ ΕρρββΓδ ίο 1»θ ηβΓβ, ίηβΓβίοΓβ, ' η&νίη^ οΙβ&Γβά ίηβ ν/αν ίοτ 
ΙΙιβΪΓ ραι•ί7 ίο ίηβίτ η&ν&ί Βΐιοοβδδβδ Ι&τ^βΙγ,' \νηβΓβ μέ-γα μέρο; ΐδ 
Γβ»1ΐ7 α οοφί&ίθ αοοαεαίίνβ Γβρ1αοίη§ με~/άλην προκοπών. Ιί 
εηοηΐά ϋβ ηοίίοβά ίη&ί ίηβ ντηοΐβ εβηίβηοβ εηοιιΐά η&νβ ηιη «>- 
παρασχόντε; τε.,.καλ προκύψαντα. 

25. επί μίαν] 'ίο ίηΪΒ, & 8ΐη§1β οΐί^.' Ββ1ο\τ, πλην γε &0ΤΕ8. 291 

δη Ϊ3 'βχοβρί 3ί Ιβαδί, οί οοιίΓδβ.' Οί. νι. 10. Τΐιβ ηβχί ντοπίβ, 
τοΟ ιτρ6$ τη» * Μηναίων τόλιν (ξυνελθόντοϊ), &0., 8Γβ \νβΗ ίΓ3η8ΐ&ί«α 
ον Απιοΐά, 'ίηβ Βαπι οί Ιΐιβ ντηοΐβ οοηίθάβΓβον ν*ηϊοη Γ3ΐϋβ<1 
Γοηηά ίηβ 8ί8ηά3Γά οί Αίηβηβ.' 

Ε VII. 1. έχί Σίκβλίαν] Τηϊβ άβρβηάβ οη 4\θ6νπ$, ' οοπιϊη§ ίο 
8ϊοϊ1ν, ωιά ϊηίβΓβδίβά ϊη δϊοϋν (βϊίηβΓ /οτ, ογ αραΐπιΐ ϋκ οοπι- 
ίη§ Ι 88Υ, ίο ]οϊη ίηβ οηβ εΐάβ (ίηβ Αίηβηϊβηδ) ϊη οοηςτιβπη§ ίί, 
»η<1 ίο ]οΐη ίΐΐθ οίΙιβΓ ΐη ρΓβ8βΓνϊη§ ϊί ίητοα^η ίηβ Βίτ秧1β, 
ίηβν οαπιβ ίο δντ3οη5β ίο ο&ττν οη ίΐιβ \ν8Γ.' Ογ, ϊί Ώΐ&γ οβ 
• οοπώι» 8£8Ϊη5ΐ δϊοίΐν οη ίηβ οηβ ηβηά, ογ ϊογ ϊί3 άβίβηοβ οη ίηβ 
οίηβΓ.' 

5. ώι «άοτοίϊ] Οί. νιι. 2. ΗβΓβ (σχεν ΐβ ίτηρβΓβοη&Ι. Ατ- 
ηοΐά ς[αοίβ3 τοΐσι οΰτωτ ΐίχεν δρμου, ίηοββ \νηο \νβΓβ 3θ δίβίίοηβά. 
(ΗβΓοά. νιι. 188.) 

10. οί τότε λΐ-μναν (ΐχον] Αί ίηβ οβ^ϊηηΐη» οί ίηβ Ρβίοροη- 
ηβ3Ϊ8η νί-ΛΓ, ίηβ Αί1ιβηΪ3η5 3ίίβΓ 6χρββιη§ ίηβ ροραΐ8ίϊοη οί 
/Ε^ϊηβ, πΐΐβά ίηβ Ϊ3ΐ8ηά \νϊίη 3βίί1θΓ3 ίΓοω ηοπιβ (ϊί. 27;. 
λΥίίη άττό ξυμμαχίας οοπιρ3Γβ άφ' ήσυχίαί, άπό ίσου, &ϋ. Ιη ΙηΪ3 

018Π36 ίΐΐβ ίτηρβΓίβοί 13 ηββΟ, νηβΓβ88 ϊηβί ΟβίθΓ6 ίηβ 80Π3ί \Ϊ88 

ίοαηά (ξυνεστράτςυσαν). Τηβ 1&ίίβΓ ηΐ8ν Οβ ίΓ3η8ΐ8ίβ<1, •ίοο&ίηβ 
ηβΐά νάίη ίηβπι;' ίηβ ίοπηβΓ, 'δβτνβά νάίη ίηβπι ϊη ίηβ \ν3τ.' 

22. Αρύοχα] Τηβ Ι>ΓνΰρΪ8η3 ννβΓβ 8η 3οοπ§Ηΐ8ΐ ίτΐοβ οί 
Οτββββ. Ββίη^ βχρβίΐβά ίτοπι ίηβϊτ ββΐίΐβπιβηίβ τοαηά Μοηηί 
(ΕΙ», ντίιϊοη νίβτβ ΒηοΒβααβηίΙν οοοαρΐβά 1>ν ίήβ Βοπ&ηβ, ίηβν 
εβίίΐβά ϊη Ατ§ο1Ϊ8 &η<1 Εηοο?3. 

κο* ανάγκη δμω*, &ο.] '8ΐίήοη§η άβρβηάβηίδ, &ηά αη- 
άβΓ οοπιραΐδΐοη, βίίΐΐ, 3ί &11 βνβηίβ &3 Ιοιηβηδ 8§8Ϊηδί Βοπβηβ, 
ίηβν *ίο11ο\νβά ίηβ ΑίηβηΪ8η8.' Α1ίηοη§η ίηβν ίοο£ ρ&τί ϊη ίηβ 
ν8Γ, οβοδαββ ίηβν βοαίά ηοί Κββρ ίί, βώΐ, ίηβ7 ηβά ΒΟΓηβίητησ 
οί ρ8Γίν Βρϊτίί, 3.τιά δβΓνβά \νϊίη ίηβ ίββϋη§ ίηδί ίηβν \νβκ 
η§ηίϊη§ 8§8ΐηδί ίη&ΐτ η8ίτη-8ΐ βηβηιϊβδ. 

28. καταντικρύ] 'Βθ2θίΪ8η8 8§8ΪηδΙ Βοεοίϊβηδ,' ίΐιβ ΟΓάβΓ 
ηβΓβ ίοαηά Ββίη§ 8άορίβά ίο ϋπη^ ίηβ άϊτϊβΓβηί β35βδ οί ίη«^ 
88τηβ -«ΌΓά ίη ϊηχί8ροδίίΐοη. Ββ1ο\ν, και αιτοίκοα ϊβ ' ίηβΐτ ο\νη 
οοΐοηϊδίδ 8δ ννβΠ &δ Βοπ8Π8.' 8ββ νι. 4. 

36. κατά δι το νησιωτικ6ν] Εχ οοηήιίϊοηβ πΐ5ΐιΐ3ηοηιιη 
(Β&ηβΓ;. 

41. άνά-γκτι μέν, &<;.] Το 38νβ 8ρρβ8Γ8ηββ8, ίηβ ΟθΓοντ£β8η3 
^8νβ οηί ίηβί ίηβ7 ββιτεα ηηάβΓ οοπιριιΐΒΪοη : οηί ίηβν"ίοα§ηί 
τίίη & ηββτίν ροοα «01, 8Π8ΐη8 ίτοπι ίηβΐΓ η8ίτβα 8§3ΐη8ί ίηβ 

19—2 292 ΤΗυαΥΌΙΏΕδ. 

Οοήηίΐιϊαηδ. Οί. τ6 .Μεγαρέων ψήφισμα, ίΐιο άββΤθβ Ιιν \νηϊο1ι 
*ηβ Μθβ&ΓβαιίΒ \νθΓβ αίϊβοΙβΑ, ι. 140, βηά της Αακεδαιμονίων 
έχθρας, ϋθίοτν. 

47. κατά ξυμφοράν] 8ο. δια το φυγάδας ίΓι/αι. Ββίοντ, 
ηδη ϊιηρίϊβδ ίη&ί ϊγοπι ΐΐΐτ'.β ροΐηΙ; ίοπνατα, ίΐιβ αΐΐϊθδ ιηβηίϊοηβ•! 
\\θγθ νοίηηί&τγ οηβδ. 

58. ξυγκτίσαντας] Οί. VI. 55, Ίππάρχψ ξυνέβη, όνομασθέντα 
προσλαβεΐν. — Τΐΐθ ρδ,ιϋοϊρΐβ ίβ αίίΐ'&οίθά ΐ>γ ίηβ νβΛ έλθεΐν ίηίο 
ίΐίθ ηβα&Ι Εοοιιβ&ϋνΘ 08,86. Οί. β,ίβο ΈΊ&ίο άε Σερ. 858 Β, αίσχρον 
δη'Ομήρω τε και Ύυρταίω κακώς θέσθαι γράψαντας (ίοι - γράψασι). 

59. άκοντα* μετά μισθού] Αδ ίη ίΐΐθ οαδβ οί ίΐιβ αροίηβοβ,ΓΥ 
ίη Βοιηβο αηά «Γιιΐίβΐ, ίηθή• ρονβΓίν &ηά ηοί ίηβή- \νί11 οοηββηίβά. 
Α τβιη&τΐί ννηίοη, α,ίΐβν λντϊίίη^ ίί, Ι ηηά ΐ>τ Ατηοΐά η&8 αίβο 
πι&άβ. 

64. εν τοιαύταις άνάγκαις} 8ο. ώστε άναγκάξεσθαι ξυστρατεύ- 
ειν. Τΐιβ §βηίίϊνθ κατειλημμένων ίβ ίο οβ ηοίίοβά, ίθΓ »8 ίίβ 
8ΐιΙ)]βοί, ίηβ Τηατί&ηβ αηά Μβί&ροηίίαηβ, ϊβ αίβο ΐΐιβ Βη1)]βοί οί 
ίΐιβ νβΓϋ ξυνεστράτευον, ίηβ ηοιηίηαίίνβ ίβ ίηβ η&ίατ&Ι οη,δβ. Βυί 
εί. συ μέν, ώς φάσκοντος εΐδέναι, προσφέρει, &ο. Ρΐβ,ίο, ΟΗαττη. 
105 β. Αη ίη-ββίιΙ&Γίίγ οί α δοηιβλνηΒ,ί Ιίΐίβ Μηά οοοιιγβ νι. 10, 
σφαλέντων δέ που ημΐν ταχεΐαν την επιχείρησα ποιησονται. 
ΤΓ&ηβΙ&ίβ, Ί)βϊη§ οοηβίΓ&ίηβά 07 & ηβοβββίίγοί ϋΐθ Ηηά, αήβίη^ 
ίΓοηι (οβι-ίαίη) οηββδ οοηηβοίβά \νίίη ρ&χίν βίηι^ΐβδ.' 

ΐνίΠ. 5. έν τφ έπέκεινα] 'Ββνοηά ίηβηι.' Ββ1ο\ν, έν φ και 
μόΐΌΐ 18 ' \νηβΓβ ίηβγ ατβ &1δο (οβδκΐββ ίΐιβ ίαοί οί ίηβίι• 1ίνίη§ 
ίηβΓβ), ίηβ οηΐγ ΟγοοΙς ββίϋθΓΒ.' 

16. δύναται δέ] Οί. VI. 36, ιιηάβΓ ξυγκεΐνται. 

18. κατά το ξυγγενές] Τΐιβ 1βπο8,άΐ&η8, ΑιηοΓ&οΐοίδ &ηά 
8γι•&οηβ8,η8 λνβΓβ η,ΙΙ οοΐοηίβίδ οί ίηβ Οοήηίηί&ηδ. 

26. προς απαντάς] Γογ ίηίβ δβηδβ οί 'ϊη οοηιρ&τίβοη ντίίη,' 
οί. νι. 86, δυνάμει μείζονι προς την τώνδε Ισχύν πάρεσμεν, &ηά νιιι. 
41, πάντα υστέρα είναι πρδς τό ναΰς ξυμπορίσαι. ίη ίηβ ηβχί 
\νθΓάδ ίηβ ΐλνο Γβ&δοηδ 8τβ §ίνβη ΐιι α άίίϊβΓβηί ίοκη, δίά μέγεθος, 
αηά 8τι ήσαν. 

ΙιΙΧ. 10. έκλ^ον οΰν] ' Τήβν 8,* οηοβ οβ^αη ίο Μοοίί ιιρ' (ϊηιρ.). 
ϋΐοάοΓϋΒ 8ίοϊΐ1η8 άβδΟΓΪοβδ ίηβπι &β ϋΐΐδίβά ίοτ ίηΓββ άΒ,γδ ονβΓ 
ϋ. 

14. καϊ ολίγον ουδέν, &ο.] Οί. νιιι. 15, και ολίγον έπράσσετο 
ουδέν ες την βοηθείαν, &ηά II. 8, ολίγον τε έπενόουν ουδέν άμφό 
τεροι. ΝΟΤΕ 8. 293 

ΙΛ. δ. των Γί άλλων] 'ίηβϊτ ρβΓρΙβχϊίν &ΓΪδϊη§ ίτοηι οΙΙιθγ 
ε•3θ8β8, &η<1, Οθο&ιΐδκ, &ο.,' νίιβΓβ ίηβ ββηϊίίτβ τΰν ίΚΚων ίδ 
Γβρί&ββίΐ &τ δτι εΐχον. 

9. τα μεν τείχη τα. ίνω] Τηβδβ &τβ ίΐιβ Αίηβηί&η ϋηβδ οη 
Ερΐροΐδθ, &η(1 ίηβ ροτΰοη οί ίηβϊτ ϋηβδ οη ίηβ ΙοτνβΓ §τουηά, 
ηβ&τ ίηθ δοηίηβπι βΐϊδδ οί Ερίροΐίβ. 

Ιδ. διαναυμαχήσαντες] Οί. VIII. 78, ούκουν Ιφασαν χρηναι 
μέλλειν (τι, άλλα διαναυμαχεΐν. Τηβ \νοιτά ο1β8Γΐ7 ηιβ&ηδ 'ίο 
βυΐιί &η βη^βπιβηί ίητοαβίι, ογ οηί,' 'ίο η§ηί α άβοϊδίνβ οαίίΐβ,' 
οί. διακινδυνεύε* βοΐο» - . ΕατίηβΓ άοντη, ύποκατέβησαν ϊδ ρβτηβρ» 
' (ραϊβίΐν (ύπό) ηι&άβ ίηβΐτ ντατ άονη.' 

27. <?£ αναγκαίου, &<;.] '8 ρΐ&η βοηιρηίδοηΐτ βιίορίβά, αη<1 
οί ίηβ &η<1 ϊί τν&δ.' Γογ αναγκαίος οοηιρ&Γβ τι. 31. 

ίΧΙ. δ. τήν ύπάρχουσάν του] Εχϊδίϊη§ δοηιβτΓηθΓβ ογ οΙϊιθγ, 
ίηβ Ιοοβίϊίν, οί οοαχδθ, <ϋββΓΪΕ§ ΐη άϋϊβΓβηΙ βΕδβδ. Ββίο^, Λτίδο 
ϊδ ιηβτβΐν ' βχρβοίβίϊοη,' πιοΓβ ηδχιαΙΙν οί §οοα, 1>ηί ηοί 3ΐ\τ&7δ. 
Οί. ι. 1, ίλτίσας μέ-γαν τε (σεσθαι οί ίηβ Ρβίοροηηβδΐ&η \γ&γ, »ηΛ 
ΡΙ&ίο άί Σιβ(/. 8δ3 Ε, πόλίτην μέν οι/τ' αν βουλοίμεθα ούτε ίΚπιστόν 
πάνυ νοσήααι. 

13. καϊ τό της τύχης] Οί. τό της τύχης γά/> αφανές οϊ προ- 
βήσεται, Ειιπρ. ΑΙο. 78δ, &ηά τό της επιστήμης ϊη οη. 62. Τηβ 
ήτδί καϊ (καϊ τό τύχης) ^οίηδ παρασκευάζεσθε ν/Ίΰι μνήσθητε, 3ηά 
ίηβ δβοοηά και {και ως, &<:.), ]θίηδ ώ$ άναμαχούμενοι ννϊίη εΧττίσαν- 
τεν, 'ηορϊη§ ίη8,ί...8ηά \ήίη ίηβ ϊάθ» ίη&1 70η βτβ &οοηί, &α.,' 
&ηί καν μεθ' •ημων ϊδ ' \ήίη η» Β3 \νβΗ »δ ντίίη ίηβη1. , Ογ καϊ το 
τής τύχης ιηΐ&ηί οβ 'ίοτίηηβ »δ \τβ11 38 δΜΙΙ πι&7 οβ οη οητ 
δί<1β ςηϊίβ &8 ηιαοη 83 οη ίηβϊτδ.' Ββίοτν, νμων αύτων άβρβηάδ 
οη πλήθος ΓθρβαίβΛ. Οί. παισΐ δ' αΰ δσοι των δε πάρεστε, π. 4δ. 

ΕΧΠ. 4. οΐς πρότερον] Τηβ ηβαίβι- ρτοηοιιη ΓβίβΓδ ίο ίηβ §βηβ- 
γ»1 οίτοΐΐπΐδίΜίοβδ οοηηβοίβιΐ \τϊίη 6χ\ον των νέων, &ηά παρασκευην, 
'ροίηΐδ ί>7 \νηΐοη. &ο.' Ββ1ο\ν, και ήμιν ϊδ * 1>τ οητδβίτβδ &δ \νβ11 
Λδ 1>7 ίηβ 8\ΤΕοαβ&ηε.' 

11. πρόσφορα (σται] ΤΜδ ηΐ37 °β πρόσφορα ίσται χρησθαι 
αύτψ, ίίοΓ ίηβ αβπιοηδίΓίΐίιτβ ρτοηοοη ϊη ίηβ βββοηά βίΒΠδβ, 
ιτϊίη & Γβίαίίνβ ίη ίηβ ητβί, ϊβ οοηιπιοη) ; ογ, ρβΓηβρβ, φ ίΐοβδ 
ηοί ΓβίβΓ ίο δχλος &1οηβ, 1>αί ίο ίηβ &τταη§βΓηβηί οί η&τίη§ &τοηβΓ3, 
«ί:ϋ., οη άβο^: &ηά πρόσφορα \η11 ίηβη 1)β ηδβά ίθΓ ίηβ οΪΓοηπι- 
?ί«ηοθ3 §βηβτίΐ11ν οοηηββίβά \πίη ίηϊδ &ιτ»η§θπιβηί, 'α ρΐηη 
ννηϊοπ ... 1>ιιί ίΐιβτ \τίΠ οβ.' 


294 ΤΗΌ0ΥΌΙΌΕ8. 

16. τά επί τούτοιτ] * ΛνΤιβ,* Ϊ8 Γβςηίτθοί (ϊη ίηβ \νΕ7 οί η^ηί- 
ϊη§, &α), ίο οοΓΓβδροηά ίο ίηββθ Είτ&η^βπιβηίΒ. ' Οί. βου\6μενο$ 
τά έπϊ τούτοα παρασκεύαζαν, ι. 65. 

18. το μήτ αυτού*] Τΐιϊβ ρΓοηοτιη 18 ίηβ 8ΐι1)]'βοί οί άνακρού- 
εσθαι, Βηά βΗίρΙΐΒίϊο, 'ηοί ίο ββοΐί \ναίβΓ οιίΓδβΙνβΒ.' Ρογ όσον 
άν, Βββ νι. 8. 

ΙιΧΙΙΙ. 6. των ναυτών"] Ρογ ήσσον η τοΐ$ νανταιν, οί. νι. 16. 

των άνωθεν] ΤΙιβΒβ βγθ ίηβ ΒοΙοϊιβΓΒ οη άβοΐί, \νηο βγθ 

(Ιίδίϊη^Ιΐίδηβά ίΓΟΠΙ ίΐΐβ 8ΒΪ1θΓ8, ίΓΟΠΙ 8,11 \νΰΟ, βΐίΙΐβΓ Β3 ΓΟ\νβΓΒ ΟΓ 

οίηβπνίδβ, ντοΛ ίΐιβ βΐιϊρ. "Ανωθεν Ϊ8 ιΐδθά Ιϋβ τού$ από του 
καταστρώματος, Εΐιονθ. Τηβ ίιύΐ οοηδίηιοίΐοη ντουΐοΐ 1)θ των άνω 
όσοι άνωθεν μάχονται. 

12. ώ* άξια εστί] 'ίΐι&ί ϊί ϊβ (β ρΙβΕδυΓβ) τνοΓίη αη βίϊοΓί ίο 
]<οβρ' (βογ.). 

13. οί τίωτ, &ο.] ΤΙιθ ^βηΐϋνβ υμών (Ιβροηάβ οη οϊ. Οί. 
νιι. 48, άφ' ων αυτών. ΤΓίΐηβΙαίβ 'νΛω ίτοπι Βΐηοη§8ί νου, &ο.' 
Κογ μη δντετ, βββ νι. 16. Τηυονάΐάββ 18 &11υ<ϋη§ ίο ίηο ιηβίϊοΗ 
;ιί Αίΐιβηδ, &ηι! ρΓοΙίΒοΙν πίΒην οίηβΓβ, νΛο Βΐί1ιοη§η ηοί Αίΐιβ- 

1118,118, νβί ίΓΟΠΙ 1θΠ« ΒβΓνίΟβ λνΐίΐΐ ίηβΠΙ, ρΒδδβίϊ ίΠβΠΙδΘίνβδ οίϊ 

ω βηοΙι, Βηά 80 οΜΒΪηβοΙ ίηβΐΓ βπεγθ οί ίηο οοηβϊάβΓΕίΐοη ρΒΪΛ 
ίο Γβοο§ηΐζβά οΐίίζβηβ οί ΑίηεπΒ. 

Ι^Χίν. 5. τού* τ ένθάδε] Τΐιϊβ (Ιβρβηάδ οη ΰπομιμνήσκω \νϊίη 
ίΐ οοηδίπιοϋοη ν&πβά ίτοπι 8τι ΰπελίπετε ίο ίΐΐθ ρΒΓίϊοΐρΙβ τλευ- 
σομένουί. Αβ ΰπομιμνήσκω §ονβΓΠ8 β άοηΜβ ΒΟΟΠδΒίϊνβ ΠβΓβ, 
τούί πλευσομίνουί ϊβ ΓβΕΐΙνίΙιβ δβοοηά ΒΟΟΗδΒίϊνβ, Επα βρβχβ§βίϊθΒΐ 
οί τάδε. Ρογ £π' εκείνα, οί. νι. 18, έπ' έκεΐνα ήν πλέωμεν. 

Ιδ. περί ων] Τηΐδ Βθβπΐδ ίο οίβρβηά οη άποδειξάμενο* ϊη ίΐιβ 
«βηββ οί 'ιηΒΐήη^ ε νΕίΪΕηί 8ηο\ν' ϊη ϋβΙίΕΐί οί ΑίηβηΒ, ίηβ 
^βηβΓΒΐ ηοίϊοη οβΐη^ ίηΒί οί ' Ε^πϋη^ ίοΐ'.' Οί. περί ένό$ μόνου 
ά~γωνίξεσθαι, ιι. 63. 

ΙΧν. 3. καΐ αυτήν] ' βνβη ίηβ ΕοίΰΕΐ ρΓβρΕΤΕίίοη ϋδβΐί.' 
υβ1ο\ν, ίοΓ τη* νεώί άνω επί πολύ, Ββθ νιι. 11. 

ΙιΧνί. 5. επί ίσον] ϊΐι&ί 18, επί τοσούτον εφ' 8σον δει αίσθάνε- 
σθαι. Βθ1ο\ν, ίοΓ Ιττεπ α οί. νι. 10, αηά ίοΓ τών πριν, νι. 13. 

6. Αθηναίους -γάρ] Τηβ Β00ΐΐ8Είϊνβ, Ι ίηίηΐί, άβρβηιΐΒ οη 
νενικήκατε, Βηά τάί μεν ναυμαχία! ΐδ ε οο§ηΒίβ ΕΟΟίΐδΕίίνβ (οί. 
την προτέραν ένενικήκει, ιιι. 36). Ύφ ναυτικψ ϊδ ίΐιβ άΕίΐνβ &ίίβι• 
ΰποστάντες (οί. ξυμφοραΐί τοΐ$ με^ίσταις ΰφίστασθαι, II. 61). Ρογ 
κάτεσχον, οί. νι. 9, Εηά ϋβηιοκίη. Ώο Ραίχα Τ,ρη. 388, μηδ' βάσαι Χ0ΤΕ8. 295 

κατασχεΐν μηδέν εν τφ μεταξύ χρόνφ τών έκεϊ χωρίων. Ατηοΐά'δ 
ίΓβηδΙ&Ιϊοη 'ντΐίη \«Ίιϊο1ι ΐ,ΐιβ^ ΛνβΓβ ονβΓθβΕΓΪη§ βνβι•νίηΐη§' Ϊ5 
ΙιεγοΊυ οοιτβοί. Οί οοιίΓΒβ Αθηναίους ηή^ηί οβ §ογβπιβ<ϊ ον 
ύποστάντες, ντηϊοη νβΓΟ οοοΕδΐοηΒΐΙγ ίΕ&βδ &η ΕΟουδΕίίγβ. Οί. ι. 
1-44, ύποστάντες Ό.ήδονς. 

15. αιττό εαυτού] Οί. νι. 72. ΑίίβΓ φήθησαν δΐιρρίγ προέ- 
χον. 

16. και τφ παρ' ελπίδα] Τηίδ ρΙιΐΈδβ οοοητδ ϊη ιν. 62, τφ 
παρ' ελπίδα μη χοιλεπώς σφαλλέσθω. Ιη Οοίη ρΕδδΕβββ ϋ πιβαηδ 
ΎτηΕί Ιι&ρρβηδ οοηίΓΕίγ *° βχρβοίΕϋοη,' Εη<1 του αύχήματος 
Ίβρβηάδ, Ι ίηϊηΐί, οη σφαλλόμενοι (οί. σφαλέντες της από τον 
έκεΐ πολέμου δόξης, ιν. 83). Ίης δυνάμεως (ίθρβηάδ οη ίσχύν, Άηά 
ένδιδόασιν ΐδ ηββΛ Εϋδοΐιιίβΐγ (οί. ώς εΐδον αυτούς ϊνδόντας, ιι. 81). 
ΤΓ&ηδ1»ίβ 'ίηβγ §ΐνβ ΐη, βνβη Οβγοηά ίηβ δΐΐ'βηςίη οί Ιηβίι• 

(δίϊΐΐ 1βίί).' ΙιΧνίΙ. 3. τό κρατίστους είναι] Οί. νιι. 36, αηάθΓ το αντί- 
πρωρον. ΤηβΓβ ϊδ ε δϊιηϊΙ&Γ ρ&δδβ^β ϊ η νιπ. 87, ίί ίηβ οία. ΓβΕ<1ϊη§ 
οβ Ιίβρί, ως καταβοης ίνεκα της ες λακΐδαίμονα, τό λέ•γεσθαι 
ώς οΰκ άδικεΐ. 

7. αυτών της παρασκευής] Τηίδ Ϊ8 ε άονΛΛβ §βηϊίίνβ, οηβ 
οί ίηβ οθ]βοί (της παρασκευής), ίηβ οίΙιβΓ οί ίηβ βηο^βοί (αυ- 
τών) : ' Εη ίιηίίΕίίοη 1>ν ίΐιβπι οί οαΓ ουίίΐί. ' 

13. καθεζομένους] 'ΒίΕίίοηΕτν »δ ίΐιβγ πιιΐδί 1>β;' ίηβίβΕά οί 
ηιονίη§ Γ&ρϊόϊΐν ίΓοπι ρ1»οβ Ιο ρΐ&οβ, Ιϊΐίβ δΙάιηιίβηβΓδ ζβηβΐΈΐΙγ. 
Ββίοντ, ίπά και τφ πλήθει ϊδ 'δίηοβ (ουθγ ίπιά Εϋονβ ^η&ί ϋ&δ 
Βββη αΐτθ&οΐν δ&ίά) ίηβγ χνίΐΐ αίβο ί&\\ ίο Λβπνβ αην <;οο<1 ίΓοαι 
ίηβ ηιιηίΟβΓ οί ίηεΪΓ δηιρδ.' 

21. άφ' ών ήιύν] Τηίδ Ϊ8 α δθπιβ\νηΕί ιιηαδυαΐ ϊηδίΕηοβ οί 
ΙΙιβ Γοΐβίίνβ ρ&δδΐη§ 1>ν Αίίίο ΕίίΓΕοίίοη ίΓοω Ιηβ ηοπήη&ϋνβ 
ΟΕδβ ίο ίηβ οαδβ οί ί£β Εηίβοβάβηί. ΜΕ<1νί§ (μιοίβδ ί\νο ϊηδίΕηοβδ, 
€Ϊ σοι δοκεΐ έμμίνειν οΐς Ιδοξεν ημΐν, Ρ1&ίθ, ΡτοΙθ(). 353, ΕηΛ άνα- 
λίσκουσιν εις ά βλάβην φέρει, Χβη. (Εο. 3. 5. 

26. άποκινδυνεύσει] 'ΝοΙ ίΓοπι αην οοηΜοηοβ ϊη Ιηβίι• 
ΕΓίαΕίηβηΙ; εο ηιυοη Εδ ίτοπι ε νθΐιίαΐ'θδοιηβ 4ι•ϊε1 οί ίοΓίυηβ, ΐη 
ίηβ οοδί; ν?Ε7 ίΐιβν οεπ,' \νΰθΓ8 οϋτως (Ιβρβικίδ οη ίηβ δΐιβδίΕηϋνβ. 
Βετιογ οοπιρΕΓβδ βιαώτΐρον φορφ ίη νι. 85, 1>αί ίηβ ρΕδδΕ^β οειι 
Οβ ίαΐίβη οίηβΓ^νίδβ. Οί. ξυσταδόν μάχαις ΐχρώντο, νπ. 81. 

ΙΧνίΙΙ. 4. νομιμώτατον είναι οΐ &ν] Τηίδ ΐδ Β οοιηϋίηΕίίοη 
οί Ιλίο ίοπηβ, νομιμώτατον (Ιναι τό δίκαιώσαι, Εηιΐ τούτους νομι- 
μωτάτους (ΐναι οΐ αν δικαιώσωσι. Οί. λί. 14, τό καλώς Αρξαι τοΐτ' 
είναι ός άν ώφελήστ/. 296 ΤΗϋΟΎΙ)1ΏΕ8. 

6. άμα ΰέ] Τηβ ρατίϊοϊρΐθ άβρβηάδ οη νομίσωμεν \>γ α 
οη&η^θ ίΓΟΠΐ ίηβ ϊηβηΐίίνβ νομιμώτατον είναι έγγενησόμενον. 
Τηβ 6<ϋίθΓ8 ςυοίβ Χβη. ΑιιαΙ. νι. 4, 24, νόμιζε άνδρα αγαθόν άπο- 
κτείνων, ογ άποκτενών. Τηαί ίηϊβ οοηδίηιοίίοη βηοηΐά ββ ίηαιί- 
ηιΪ88ίΙ>1β \ν1ΐθη ίηβ ραι-ίΐοίρΐβ Ϊ8 ίαίυτβ, ΒββηΐΒ ηηΐϊΐίβΐγ, αΐίΐιοπ^ΐι 
ϋ 18 &88βι1θά. — Τΐΐο οοηδίηιοίίοη ΐβ οηΐγ αϋη ίο ίηαί ηδΐι&Ι 
ννΐίη νβι-οβ οί Ιιηονηης. 

7. τό λεγόμενόν που] Ά ίββϋηβ, β&κΙ, γοη \τΐ11 Ι ίηϊηΐί 
&11ο\\τ, {που) ίο ί)θ ιηοβί Ε^τββαΜβ.' Που Ϊ8 οίίβη ηββά ϊη ΙηΪ8 
ββηβθ ; αηά Ϊ8 νβι-γ οοηιιηοη ϊη ΡΜο. Οί. ιιι. 56, καΐ τό παραυ- 
τίκα που ημΐν τό ώφέλιμον καθιστηται, ' αίδο αί οηοβ, ηο άοιιοί, 
&ο.' 

15. τό δί] Τΐιο δβηίβηοβ οβςϊηβ ννίίΐι τδ δε κολασθηναι, 
&8 ίΐιοαζη ϋ λνβτβ ίο βηά τούτο δη καλόν αν εϊη, αηά βηάβ 8,8 
ίΐιοα^η ΐί η&ά οββη ΒΪηιρΙγ κολασθηναι. ΒβίοΓθ πραξάντων εηρ- 
ρΐ7 ημών. — Ββ1ο\ν, ίηβ οοηβίΓηοίϊοη Ϊ3τη Σικελία, καρπουμένη καΐ 
πρϊν (βνβη ββίοΓθ ηοτν), έλευθερίαν, {αύτην ώστε) βεβαιοτέραν 
{εΐναΐ) παραδοΰναι. 

^ΧΙΧ. 4. επειδή και τους ' Αθηναίους] 'Τηβ Αίηβηϊ&ηδ αΐδο,' 
80. πληρούνται τάς ναΰς. Ββίολν, ίπειδη και, &ο., ίδ 'δϊηοβ ίΐιβγ λνβΐ'β 
αοίη&Πγ (και) &11 1>ιιί οη ίηβ ροΐηί οί \νβϊ§ηΐη§ η,ηοΙιοΓ.' 

8. σφίσιν... αΰτοΐς] Τηβ οη&η^β οί ρι•οηοιηΐ9 ιηαγ οβ βχ- 
ρΐ&ίηβά οη ίηβ ρπηοίρΐβ δροΐίβη οί ϊη νιι. 17. Ιη ίηβ ητβί 
οΐ&ηββ, Λνϊίη σφίσιν, ίηβ Γβηιαηί Ϊ8 νϊβτνβά ϊη ΐίδ Γβΐ&ίϊοη ίο ίηβ 
δρβ8,1ίβι•; ίη Ιηβ ββοοηά \νίί1ι αύτοΐς, Τϊιιιογάΐάβδ ηίηίδβΐί ύβδοηοβδ 
ίηβΐΓ ίββίΐηρ, \νίίηοηί &ά Ότ Ατηοΐά βα^δ, ριιίίίη§ ϊί ίηίο ίηβ 
βρβ&^βΓ'Β ηιουίη. Ογ ρβι-η&ρβ σφίσιν πι&γ τβίβτ ίο Νίοϊ&β βηά 
ηΐΒ £β11ο\ν οοηιηι&ηάβΓδ, &η(1 αύτοΐς 1)θ ίΐιβ ΒοΜΐβΓΒ, ('δρο^βη ίο 
ίηβηι'). Αηά ίΐήδ, Ι ίηίηΐί, ΐδ ίηβ ρι•ορβΓ βχρί&ηαίϊοη. 

10. πατρόθεν] Τηβ άβδί^ηβ,ίϊοη οί Τηηογάίάβδ (οη ηΐδ ίοιηΐ) 
ίθΓ ίηδίαηοβ) Λνα,Β Θουκυδίδη* Όλόρου. Ιη ίηβ ηβχί ββηβΓαίίοη, 
ίί ίηβ πδααΐ ηιΐβ \νβΓβ ίοϋο^βά, & Βοη οί Τηυογάίάβδ \νοιι1(1 οβ 
οαΐΐβά "Ολοροί θουκυδίδου, αηά βο οη αΐίβπι&ίβίγ. Ιη ίηϊβ Λναγ 
Νΐοίβδ αάάτβΒββά β&οη ηααη ογ ηίδ ί&ίηβι-'β ηαηιβ, βο αβ ίο <1ϊδ- 
ίίη^ηϊδη ίηβίτ ί&ηιϊϋβδ. 

12. άξιων] Τηβ οοηδίηιοίίοη ϊδ άξιων τινά, (&ηγ οηβ) φ 
ύπηρχέ τι λαμπρότητας (\νηο ροδββδδβά) μη προδιδόναι {αυτό), και 
άξιων {£κείνουή ων οί πρόγονοι, &ο., μη άφανίζειν τάί πατρικά* 
άρετάί. 

17. άλλο τε λίγων] Τηΐβ ϊβ α νβτγ ϊηνοΐνβά ριΐδ8α§β, %βηβ- 
Γίΐΐΐγ βχρί&ίηβά ίΐΒ ίο11ο\ν•δ, «ϊλλα τε λίγων (οθΓΓβδροηάϊη§ ίο πα- 
τρίδος τε ΰπομιμνησκων) δσα οί άνθρωποι εϊποιεν ό\ν, (καϊ προφερομέ- Χ0ΤΕ8. 297 

να, &0.) ού φυλαξάμΐνοι τρόϊ τό δοκίΐν, &0., άλλα νομίζοντα ωφέλι- 
μα ίτιβοώνται. ΤηβΓβ 8ΓΘ ορροδβί ού φνλαξάμενοι &ηά άλλα 
νομίξοντΐς; και.,.τροφΐρόμΐνα Ϊ8 ρδτβηίηβίϊο, ('ίίΐίηου^η οιοη§ηί 
ίοίτνβπί,' οί. καϊ 6ντα επίτιμοι, τ. 34, ^ηβτβ και 18 ηβ&τΐ7 ΐΐιβ 
^βιιΐ6 88 καίτΐρ). βηά ίτιβοωνται Ϊ3 πιβΓβΙτ & δηρβΓήηοηβ Γβρβ- 
Ιΐίϊοη οί ΐίποΐΐν όν. ' δβτϊη^ οίηβΓ ίηϊηβδ -«Ίχίοΐι ηιβη νοαίά δ8Τ, 
ηοί 5α&Γ<ϋη3 888Ϊηδί 8& τϊη§ ίηβπι (τι αύτων ΐίττεϊν^, οη ίηβ δοοιχ• 

οί βρρβΛτίηβ &αί Γβδίΐτ ίηίηΐάη^ ίηβπι ηδβίτιΐ. ίΐιβτ ηίίβτ ίηβτη, 

Ι 88γ.' Ογ, ίηηδ : δσα ΐίνοΐΐν αν ού φυλαξάμανοι, &<:., και (&ηά) ίσα 
τροφΐρδμΐνα [μίν) άλλ* (δμω%) νομίζοντας ωφέλιμα, έτιβοωνται, 
ττηβΓβ αλλά 18 άηβ ίο 8 οοηίτ&8ΐ ίπιρϋβά ϊη ττροφΐρόμενα, &11ηοη<»1ι 
ίήίβ, δίϊΐΐ 88 ίηβτ ΙΜηΙί ίηβπι αββίαΐ, ίηβτ Γβρβαί Λεία. 1 οβ- 
Ιϊβτβ ίηϊδ ίο 1)β ίϋβ ίηιβ βχρΐ8Π8ίϊοη. "ΐνέρ ατάντων 18 'ίο δθΓνβ 
οη &11 οοοβδίοηδ.' 

31. τον ταραλΐίφθίντα διίκτλονν] 'ίηβ οηίΐβί ηββίβοίβόΐ ίο 
1)6 οίοδβά." Βαί ίΐιβ Γββάϊηβ ΐβ ρκώαΜν οοτταρί: ϊί ή§ηί, ίηβ 
δττίΐοαδ&ηδ ηιιΐδί ηβτβ Ιβίί 8η ορβηίη§ ϊη ίΐΐθ 08Γ (τό &ίτγμα) 
80ΓΟδδ ίηβ ηατϋουτ. 

ΤΥΧΧ, 1. προ(ξα-γα-/όμΐνοι] ' Ββ8(ϊίη§ οηί ίηβίτ ηαταΐ ίοπιβδ 
οβίοΓβ ίΐιε Αίΐίθηϊ&ηδ.' Τηβ Λνοπΐ οοοατδ ίη τιι. 37, οί Ιαηά 
ίοΓοβδ, 3ηά ΙΙΐθΓβίοΓβ ΑτηοΜ βηά οίηβΓβ Γββά τροΐζαναιόμενοι. 
ΒβΙοΉ', ταρατλησίαι$ καϊ προτΐρον ΐδ ' ίΐιβ 63ΐηβ 88 ΟβίοΓβ.' Οί. 
παραπλήσια τϊ πειτόνθΐσαν και Ιδρασαν ϊη ίηβ ηεχί ο1ΐ8ρίβΓ. Γογ 
ίϊϋ-Ερ καϊ αϊ νή€ί, δεε νι. 13. 

12. έκράτουν] 'Τηετ ντβτβ ββίίΐιι^ ϋβ πΐ8δίεΓΤ, 3η<1 βη<1ε8- 
νοιΐΓΪΒ§, &α,' ίοΓ δαοΐι Ϊ8 ίΐιβ ίοΓΟβ οί ίΐιβ ϊπιρβΓίεοίδ. Βείοντ, 
<ε\(υο•θ(ίη ίδ ιΐδθά ϊπιρβΓβοη&ΙΙτ ; ' ΟΓάβτ ττ8δ §ΐτεη οτ ίΐιβ *ελ«/- 
στή%.' 

22. -ψ α.λ\η% τέχνη*} Τΐιϊδ άβρβικίδ οη λύνεσθαι. Τηβ 
ιιΐ8πηβδ οη άεοΐι \νβτβ βηχάοοδ Ιη8ΐ ίηβϊτ \?οΛ δηοηΐά ηοί ίδΐΐ 
1)θηίη(1 ίηβ εΐάΐίαΐ πι&ηοεηνΓββ οί ίηβ 88Ϊ1θΓδ. "Ββίοντ, τύχοι ϊβ 
ιηβ ορί8ίΐτβ οί ίηάββηϊίβ ίτεςαβηο^. 

30. η δια τό φΐίτγειν] Τΐιβ ο1»ηδβ βηδντβιτας ίο ίΐιϊϊ ϊί ■ 
δίηιρίβ ρ&Γίίοίρ1β ΐτπτλέουσα. Κτϋ§βΓ οοηιρδτββ τι. 17, ίκ τοΐ 
\4-/ων ττΐίθΐΐν, η στασιάζων. 

41. μή καθ' εν] 'Νοί βί οηβ ροίηί 6Ϊη§1ν, ϋΐιί &ί Βίκη^,' 
ιΐιαί ίδ, ίηβτβ \ν88 ηοί οηβ »1ΐ80^ βηόΐ οηβ άβίβηοβ, οαί ηΐ8ην'ίΐί 
ιϋδβΓβηί ροίηίδ, &11 8ί οηοβ. 

47. τοίϊ μέν Αθηναίοι*] Τηβ άβίϊνβ άβρβηάδ οη ΐίδ ίπιβοων- 
τΐί, ννηϊοη οη^ηί δίποίΐ^• ϊίββίί ίο ϋβ ίη ίηβ ά8ίίνβ 3§τββϊη§ \νΐίη 
κΐλίνσταϊϊ, ουί έττιβοώντα ϊδ οοηδίπιοίβό! ίο δηϊί οί κελευσταί 
ταρ€κ(\(ύοντο. 8βο τι. 24. 298 ΤΗϋΟΥΏΙΏΕΒ. 

49. καΧ περί τής~\ ' &ηά, β&11ίη§ ίο ίηβω αΐκηιΐ ίηβϊτ 8&ίβ γθ- 
ίιατη ηοηΐθ (οί. ίΐιβ υβιι&Ι ρ1ιι•&8θ σώξεσθαι &), νίζ. ίο δβουτθ ϋ' 

€? νότε καλ αΰθΐί] Ίί θυθγ αί α ίαίιΐΓβ Ιίιηβ αβ \νβ11 α8 
ηοντ.' Τΐιβ,γ τΛ'βΓβ ίο δθοιιτβ ϊΙιθϊγ βαίβ Γβίατη ηο\ν, ΐί ίηβν ντϊδίι- 
βά βνβΓ α^αΐη ίο Ιιανβ α δβοοηά ορροΓίαηΐίν. Ιί ίηβν ί&ϊΐβά ηο\ν, 
οί οοαΓΒβ ίΐιβγ νίοχύά ηβνβΓ ηανβ & οΐιαηοβ α§αίη, — ίΐιβγ χνοαΙΛ 
ηβνβΓ οβ ϊη οΪΓοιιηΐδίαηοβΒ ΛνηβΓβ δαίβίν λυη5 α ροδδΐοΐβ αΐίβπια- 
ίίνβ. 

57. οίκειοτέραν ήδη] ' (βηάίίβηΐγ οβοοηιβ) ίΓοηι ίΐαϊδ ωοπιβηί 
ιηοΓβ ίηβΪΓ ο-ννη (\ν τ 1ιΐο1ι ΐί ηαά ηοί ϋββη αηίϋ ίΐιβη) ίηαη, &ο.' 
Κεκτημένης ϊδ ραδδϊνβ. 

ΙιΧΧΙ. 4. ό αύτόθεν] 8ο. πεζοί, Ίΐιαί ίΐΌΐη ίΐαβ δροί,' ίΐιβ 
8νι•αουδαη8. 

8. δια τό, &ο.] Τηΐβ Ϊ8 ηοί βαβν ίο βχρίαΐη. ΤηβΓβ ίβ 
ηοίηϊη§ αυοαί ΐηβςααΐϊίγ οί ^τοιιηά .• ίηβ ίηβα,ιιαίϊίγ αΓοββ ίΓοηι 
ίηβ ναΓγιη^ ίοτίιιηβδ οί ίηβ δηΐρβ βη^α^βά. Ι ίηίηΐί ανώμαλον 
ηιιΐδί οθ βηρρίϊβά α^αϊη αίίβτ ίποψιν. Ό\νϊη§ ίο ίηβ ναΓνϊηβ 
οη&Γ&οίβΓ οί ίηβ ίΐ§ηί, ίηβ νίβνν ίηβγ η&ά οί ίηβ βη§&§βπιβηί \ναδ 
αΐ80 νατνίηβ.' Ι άο ηοί φήίβ βββ ηο\ν ίηϊβ ίδ & οοηββςιυβηοβ οί 
ίΐαβ Αίηβηΐαηβ ηανϊη§ βίαΐίβά αΐΐ αροη ίΙιβίΓ δηίρδ, ιιηΐβδβ ίΐιαί 
&δ ίηβγ ηα<1 ηο Ιαηά ίοι-οβ βη^αββά οβδΐάβδ ίο άϊνβΓί ίηβϊι• 
αίίβηίϊοη, ίηβϊι• ίββίίη^δ \νβι•β βηίΐΓβΙν ίηήύβηοβά ογ ίηβ δβα, 
β^ηί. Βιιί ρβτηαρδ πάντων -γαρ δη άνακειμένων οηΐγ βχρίαΐιΐδ ίηβ 
Γβαδοη οί ίηβϊι- ίββ,Γ ηιβηίϊοηβά ΐη ίηβ ηΓδί οίαιίδβ. 

12. άνεθάρσησαν &ν] Γογ ίΐιβ άν, ίη ίΐαΐβ δβηββ, Ιϋβ οιιγ 
κ/ου,Ιά, οί β Γβρβ&ίβά αοίίοη (ηβ \νοιύ<1 βίί ο,ιύβί ίοΓ ηοαι-β, ίοΓ 
ΐηδίαηοβ), οί. ΡΙαίο, ΛροΙ. 22, άναλαμβάνων τα ποιήματα διηρώτων 
αν αυτού* τι λέγοιεν. Τηβ αοήδί αηά ίηβ ϊηαρβΓίββί ηανβ ίηβή• 
ρΓορβΓ πιβ&ηίη^ ηβΓβ : ' Οχβγ -ννοηΐά ίαΐίβ ηβ&Γί, αηά ίηβη α^εώι